Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ / TALVIKUNNOSSAPITOURAKAT JA LANAUS Ilmajoen kunnan tekninen osasto pyytää yksikköhintaista ( /yks, alv 0 %) tarjousta katujen, yksityisteiden, kiinteistöjen ja torin kunnossapitotöiden alueurakoinnista ajalle sekä optiona ajalle Alueurakointi sisältää aurauksen, hiekoituksen, höyläyksen, polanteen poiston, kevät- ja syyslanaukset. Aurauskeppien asennukset ja keräykset tulee sisältyä yksikköhintoihin) 1. Kohteet - Kadut, joita on kolmessa taajamassa yhteensä n. 90 km ja kevyenliikenteen väyliä n. 13 km. - Yksityistiet, joita on kunnan alueella yhteensä n. 166 km. - Kiinteistöjen piha-alueet, joita on yhteensä n. 50 kpl Tarjoajan edellytetään tutustuvan tarjottaviin alueisiin ennen tarjouksen jättämistä. Urakkarajaus (aluerajaukset liitekartalla): 1 a Ilmajoen ydinkeskusta (ei aurausta ja hiekoitusta) *) 1 b Ilmajoen keskustan kaavatiet (joen länsipuoli) 1 c Ilmajoen keskustan kaavatiet (joen itäpuoli) 2. Ahonkylä 3. Koskenkorva 4. Könni-Munakka 5. Pojanluoma-Renko 6. Huissi-Nopankylä (ei aurausta ja hiekoitusta) 6. a Laurosela-Huissi (ei aurausta ja hiekoitusta) 7. Kahrakuusi-Postitie 8. Kiinteistöt, keskusta 9 Kiinteistöt, Koskenkorva 10. Kiinteistöt, Ahonkylä 11. Muut kohteet Huom! Talvikunnossapidon ulkopuolella ovat seuraavat tiet/tieosuudet: - Koivukuja välillä Kahrakuusentien - Aavalantien - Knuuttilantien pelto-osuus välillä Tuomikyläntie Knuuttilantie 5 - Rahnastontie välillä Rahnastontie 47 Hyövällinkyläntie - Pysäkintie välillä Munakantie - Jokikyläntie - *) Ilmajoen kunta suorittaa aurausta omalla kalustolla alueilla 1a (Ilmajoen ydinkeskusta) ja aurausta sekä hiekoitusta alueella 6 (Laurosela-Huissi - Nopankylä). Alueille 1a ja 6 voi tarjota höyläystä, polanteen poistoa ja lanauksia. - Tilaaja asettaa aurauskepit syksyllä 2014, muutoin urakoitsija asettaa aurauskepit. Urakoitsijan on perehdyttävä aurauskeppien sijainteihin ja tarvittaessa huomauttava tilaajalle, mikäli niiden sijoituksessa on puutteita.

2 2. Laatuvaatimukset: Talvikunnossapito Päätoteuttajana toimivan pääurakoitsijan on itsenäisesti valvottava omaa ja mahdollisten aliurakoitsijoidensa työnsuoritusta Ilmajoen kunnan antamien talvihoidon kriteerien perusteella. Työhön on ryhdyttävä aina kun säätilassa on tapahtunut talvihoitoehtojen edellyttämä muutos sää- ja keliolosuhteissa. Talvihoitoehdot/ Auraus Auraukseen on ryhdyttävä, kun kadulle tai kiinteistön pihaan on satanut lunta keskimäärin 4 cm ja kunnan kunnossapidon piiriin kuuluvalle yksityistielle 6 cm tai liikennöitävyys on muutoin selvästi alentunut esim. kun kinostumat ulottuvat yli (ajo) kaistaleveyden tai kiinteistöllä on yli 15 cm korkeita kinostumia. Tarvittaessa myös tilaaja tai aluehälytyskeskus antaa aurausmääräyksen. Aurausjärjestyksen osalta ensimmäiseksi on aurattava pääliikenneväylät ja läpiajotiet, toiseksi kevyenliikenteenväylät ja kolmantena em. kaduista ja teistä erkaantuvat päättyvät sivukadut ja tiet. Toimenpideaika saa olla enintään 6 tuntia aurauksen aloituskynnyksen ylittävän ehdon täyttymisestä kuitenkin siten, että julkisten rakennusten ja niille johtavien ajoväylien ja kevyenliikenteenväylien osalta aurauksen tulee olla kertaalleen suoritettuna ennen klo Terveyskeskuksen piha-alueiden tulee olla aurattuna kertaalleen ennen klo Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista palteiksi suojateiden eteen, pysäköintialueille, katoksiin ja rakennusten sisäänkäyntien kohtiin, yms. kevyen liikenteen liittymäkohtiin. Palteet poistetaan urakoitsijan toimesta aurauksen yhteydessä. Risteysten näkemäalueille muodostuneet palteet voidaan poistaa myöhemmin, viimeistään ne on poistettava kun palteen korkeus estää näkyvyyden (=risteystä lähestyvä ajoneuvo tai jalankulkija). Talvihoitoehdot/ Liukkaudentorjunta Liukkaudentorjuntaan on ryhdyttävä aina kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat mm. sään voimakas lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle/väylälle tai piha-alueelle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa myös lumisade. Tarvittaessa myös tilaaja tai aluehälytyskeskus antaa hiekoitusmääräyksen.

3 Liukkauden torjunta tulee tehdä ennen arkivuorokauden (ma pe) liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Ajorata ja pihojen liikennealueet käsitellään yhtenevästi. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan/alueen osalta. Viikonloppuisin hiekoitus tulee toteuttaa 6 tunnin kuluessa aloituskynnyksen ylittävän ehdon täytyttyä. Liukkaudentorjunnan kannalta vaarallisimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, mäet, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Hiekoitusjärjestyksen osalta ensimmäiseksi hiekoitetaan kevyenliikenteen väylät ja kiinteistöjen piha-alueet sekä liikennealueiden vaarallisimmat paikat. Viikonloppuisin hiekoitetaan vain niiden kiinteistöjen piha-alueet, joissa on pysyvää vakinaista toimintaa myös viikonloppuisin. Toiseksi hiekoitetaan pääliikenneväylät ja läpiajotiet, kolmanneksi em. erkaantuvat päättyvät sivukadut ja tiet. Liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti hiekkaa ja sora- tai kalliomursketta. Tarvittaessa jään päälle satanut lumi on poistettava ennen liukkauden torjuntaa. Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltäville alueille. Ohjeellinen levitysmäärä yksityisteille on vähintään 0,5m3/tie-km, kaavateille 0,20m3/1000m2 ja kevytliikenneväylille sekä pihaalueille 0,3m3/1000m2. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarpeen vaatiessa. Kiinteistöillä urakoitsija poistaa keväisin nurmialueille lumenaurausten yhteydessä mahdollisesti kertyneen murskeen/hiekan. Huomioitavaa Talvikunnossapitoon sisältyy myös tarvittavien aurauskeppien pystytys ja pois keräys urakka-alueelta. Tilaaja luovuttaa tarvittavat aurauskepit sopimuskauden alkaessa (n 40 kpl/km). Syksyllä 2014 tilaaja vastaa aurauskeppien asennuksesta. Talvikaudella urakoitsijan tulee itse huolehtia aurauskeppien asennuksesta ja tarvittaessa rikkoutuneiden merkkien korvaamisesta tai lisäyksestä. Kesäkunnossapito Kevät- ja syyslanausten ajankohdista on sovittava erikseen tilaajan kanssa. Syys- ja kevätlanausten lisäksi yksi lanauskerta on ajoitettava katujen- ja teiden suolauksen yhteyteen. Kunnossapitosoran yksityisteille ja kaduille hankkii ko. tienpitäjä (Ilmajoen kunta tai tiekunta). Katujen, alueiden ja teiden lakaisusta, pölyntorjunnasta ja kunnan omistamien maiden niitoista tehdään urakoitsijavalinta erillisten tarjousten perusteella.

4 Työturvallisuus Tarjouksen allekirjoittanut urakoitsija toimii alueurakan päätoteuttajana. Urakoitsijalla tulee olla käytössä laite (esim. Gps-paikannuslaite tai vastaava mobiilisovellus), jolla urakoitsijan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden työsuoritukset (kohteet, ajankohdat ja toimenpiteet) voidaan todentaa jälkikäteen. Tiedot tulee olla tilaajan käytettävissä reaaliaikaisesti ja em. tiedot tulee toimittaa myös laskun liitteenä. Tilaaja hankkii tarvittaessa seurantaan tarvittavan ohjelmiston/palvelun. Sopimusehdot, optiot ja sanktiot Mikäli tilaaja valvontansa yhteydessä havaitsee urakoitsijan ylittäneen toimenpideajan kerran, annetaan urakoitsijalle huomautus ja toisesta ylityksestä 100 euron (+alv) sakkomaksu. Jatkuvista toimenpideajan ylityksistä ja vakavasta piittaamattomuudesta työn laadun ja työturvallisuuden suhteen tilaajalla on oikeus urakkasopimuksen purkuun sopimusehtojen mukaisesti. Urakkaehdot Jyse 2014-palvelut ehtojen mukaiset. Urakoitsijan kuljettajilla tulee olla vähintään tieturva 1 suoritettuna. Aliurakoitsijat on hyväksytettävä tilaajalla. Urakoitsijan tulee olla tilaajan käytettävissä myös mahdollisissa poikkeusolojen tehtävissä (esim. tulvat, myrskyt ja sähkökatkot, tms). Urakkahinta sidotaan maanrakennusalan konekustannusten kokonaisindeksiä. Vertailuindeksilukuina käytetään kesäkuun indeksilukua (6/2014=113,4) ja tarkistus tehdään kerran vuodessa lokakuun alusta lukien. Indeksin vaikutus laskutushintoihin tulee esittää laskun yhteydessä. Vuoden viimeisen laskutusjakson lasku tulee jättää seuraavan vuoden tammikuun 10. päivään mennessä, muussa tapauksessa tilaaja vähentää urakkasuorituksesta sanktiona 3 %. Laskutus -* Laskut tulee esittää sähköisinä laskuina päätoteuttajan kautta. Laskutus tulee tapahtua vähintään 3 kk välein (maksuaika 14 vrk), kuitenkin niin, että kunkin vuoden viimeisen jakson laskut tulee jättää tilaajalle viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 10. päivään mennessä. Laskuihin tulee liittää työtapahtumien paikannustiedot, joista tulee ilmetä työn laatu, kohde ja ajankohta. Tarjouksen sisältö Tarjouksessa tulee mainita urakointialueet, jota/joita urakoitsija tarjoaa. Ellei rajausta erikseen mainita, urakoitsijan tarjous huomioidaan yleistarjouksena siten, että tarjousvertailussa urakoitsijalle huomioidaan enintään kaksi erillistä

5 kohdetta, jotka sijaitsevat samalla suunnalla ja siirtymän pituus alueelta toiselle on enintään 5 km. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: kaluston ja varusteiden merkki, tyyppi, ikä vastuualueen yhdyshenkilö yhteystiedot (osoite, puhelimet, sähköpostiosoite.) kuljettajien nimet ja koulutus/kokemus, tieturvakortin (1 tai 2) voimassaoloaika selvitys lakisääteisten maksujen ja verojen suorittamisesta mahdolliset aliurakoitsijat, mikäli ne ovat jo tarjoushetkellä tiedossa. Hinta on annettava (alv 0 %) erikseen kaduille, kevytväylille ja yksityisteille. Yksikköhintaan tulee huomioida aurausviittojen asennus ja keräys. Auraus kadut kevyenliikenteenväylät yksityistiet Kiinteistöt /väylä-km Lumenpoistosta sovitaan tilaajan kanssa erikseen ja lumi ajetaan tilaajan osoittamaan paikkaan (Vakavuori, Alaanentie tai muu tilaajan osoittama kohde) Hiekoitus kadut kevyenliikenteenväylät yksityistiet Kiinteistöt Urakoitsija käyttäessä omaa hiekkaa hiekoituksessa: Kunnan hiekoitusmateriaali haetaan tilaajan osoittamasta kohteesta (Välimäki tai muu kohde Ilmajoen keskustassa). Tilauksesta suoritettava höyläys (tiehöylä) kadut, liikenteenväylät, yksityistiet, kiinteistöt Tilauksesta suoritettava polanteen poisto (alusterä) kadut, kevyenliikenteenväylät ja yksityistiet kiinteistöt Lanaus yksityistiet kadut ja kiinteistöt, ym. /väylä-km /tn /km /km

6 Tarjousten vertailu Urakoitsijaksi valitaan alueittain kokonaistaloudellisesti hinnaltaan halvin siten, että vertailussa aurauskertoja huomioidaan 10 kpl ja hiekoituskertoja 10kpl sekä lanauksia 4kpl. Urakoitsijan työkokemuksen kesto vastaavista kunnossapitourakoista ja referenssitiedot tulee liittää tarjoukseen, joista tarjoajalla tulee olla näyttöjä ja kokemusta useammalta vuodelta. Lisätietoja Tekn.joht. Paavo Perälä, puh tiemestari Kirsi Latvala, vt kiinteistörakennusmestari Tomi Perkiö Tarjouksen jättö Tarjous tulee olla perillä klo mennessä. Tarjous tulee postittaa osoitteeseen Ilmajoen kunta Tekninen osasto PL Ilmajoki tai sähköisesti osoitteeseen Kuoreen/ viestiin viite: Kunnossapitourakka Ilmajoki Paavo Perälä tekninen johtaja Kirsi Kalliokoski tiemestari LIITTEET 1-11 Urakka-alueet ja kiinteistöluettelo 2. Urakan ehdot:jyse 2014/Palvelut 3. Tarjouslomake

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006

Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä Tiehallinnon selvityksiä 35/2006 Julkaisun nimi 1 S12 Pääteiden parantamisratkaisut Talvihoidon suoritteet ja

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET VAHINGOT JA VASTUUT YKSITYISTIEJULKAISUT 2008 YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT YKSITYISTEIDEN

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot