YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI Kuntatekniikan yksikkö 26.5.2015"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN SEKÄ SOPIMUSYKSITYISTEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA JA YLI 50 M PITKIEN TALOTEIDEN LUMENAURAUKSESTA TYÖN JA KALUSTON YKSILÖINTI Talvikunnossapitoon kuuluu katujen, yleisten alueiden, kaupungin kiinteistöjen sekä sopimusyksityisteiden lumenpoisto, polanteen poisto, liukkauden torjunta ja lumen pois kuljettaminen tarvittavilta osin sekä osa luistelualueiden aurauksesta kaupungin omistamalla jäämatilla. Lisäksi suoritetaan yli 50 metriä pitkien haja-asutusalueella olevien taloteiden auraus. Lumenauraukseen ja polanteenpoistoon käytetään traktoreita sekä mahdollisesti kuormaautoa, jotka on varustettu alueauroilla tai vastaavilla sekä tarvittaessa alusterällä tai raspilla. Lisäksi taajamassa käytetään tiehöylää. Yli 50 m pitkien taloteiden lumenauraus tehdään linkotraktoreilla. Aurat, tiehöylän terät, alusterät, raspit ja lingot on varustettava verkko-, tappi tai kampaterällä tms. karhentavalla terällä. Lumenauraus ja polanteen poisto suoritetaan tarjoajan omalla kalustolla, lukuun ottamatta sopimusyksityisteitä, jotka aurataan kaupungin auralla. Lumen pois kuljettaminen suoritetaan kuorma-autoilla, lavan koko min. 18m 3 ja laidan yläreunan korkeus max.2.8m. Lumen kuljetuksessa voidaan käyttää yhtenä autona kaupungin sopimuskuorma-autoa. Lumen kuormauksessa käytetään kaupungin sopimuskaivurikuormaajaa. Tarjouksia pyydetään myös liukkaudentorjunnasta seuraavasti: 1. Hiekoitus urakoitsijan traktorilla kaupungin omistamaa n. 3m 3 :n hiekoitinta käyttäen, /h (alv 0 %) 2. Hiekoitus urakoitsijan traktorilla ja hiekoittimella ( koko n. 3-4 m 3, /h (alv 0 %)) 3. Hiekoitus kahdella traktorilla (yhden urakoitsijan kaksi traktoria tai kahden eri urakoitsijan traktorit), joissa on riittävän iso perävaunu kaupungin omistamien n. 8 m 3 :n hiekoittimien käyttöä varten (traktorissa/perävaunussa on oltava hiekoittimen käyttöön tarvittava hydrauliikka), /h (alv 0 %) 4. Suolaliuoksen levittäminen tarjoajan levitintä käyttäen lähinnä syksyllä suojateille yms. kohtiin, joissa liikenteen aiheuttama ilmavirtaus poistaa hiekoitusmurskeen nopeasti. Tarjousten perusteella valitaan yksi urakoitsija ns. talvikunnossapidon ykkösurakoitsijaksi, joka vastaa virka-ajan ulkopuolella yhdessä kelipalvelun tuottajan kanssa Ylivieskan kaupungin talvihoidon (auraus, linkous, liukkaudentorjunta, polanteen ja sohjon poisto) tarpeellisuudesta ja laajuudesta. Ykkösurakoitsija on myös ensisijainen liukkaudentorjuja, joka antaa täsmätietoa kelipalvelun tuottajalle liukkaudentorjunnan laajentamistarpeesta. Ykkösurakoitsija suorittaa myös suolaliuoksen levittämisen omalla levittimellään. Tarjoukseen merkitään rasti ruutuun, mikäli tarjous sisältää ns. ykkösurakoitsijan tehtävät. Tilaajalla on oikeus käyttää osittaiseen talvihoitotyöhön vain yhtä tai enintään muutamaa sopimusurakoitsijan työkonetta kustannustehokkaalla tavalla koko kaupungin vastuulla olevalla talvihoitoalueella ja yksityisteiden aurausalueilla. Tällaisia osittaisia talvihoitotöitä ovat esim. osittainen polanteen poisto risteysalueilla ja muista erityiskohteista, osittainen risteysalueiden avartaminen ja linkoteiden yksittäiset tuiskuauraukset. Tilaaja voi käyttää liukkaudentorjunnassa myös kadun ja pyörätien pinnan karhentamista höylällä, alusterällä tai raspilla. Tiehöylää tai traktoria, jossa on alaterä/raspi voidaan käyttää polanteen poistoon myös kaikilla kaupungin vastuulla olevilla talvihoito- ja aurausalueilla tarvittaessa. Nämä tarjoukset annetaan oheisilla tarjouslomakkeilla. 1

2 Urakassa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE 2008). TALVIHOIDON OHJAUS Ylivieskan kaupunki hankkii kelipalvelun ulkopuoliselta palveluntuottajalta, joka seuraa säänja kelinkehitystä sekä muutoksia alueella. Kelipalvelu hälyttää urakoitsijat tekstiviestillä tarvittaviin talvihoitotoimenpiteisiin teknisten palveluiden lautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolella kelipalvelu hälyttää Ylivieskan kaupungin ykkösurakoitsijan. Kelipalvelu keskustelee hälytyksen annon yhteydessä virka-aikana työnjohdon ja virka-ajan ulkopuolella ykkösurakoitsijan kanssa talvihoitotoimenpiteiden tarpeellisuudesta ja laajuudesta. Keskustelun perusteella kelipalvelu hälyttää tekstiviesteillä Ylivieskan kaupungin urakoitsijat tarvittavalla laajuudella sovittuihin toimenpiteisiin. Ykkösurakoitsija on puolestaan aktiivisesti yhteydessä kelikeskukseen havaitessaan muutostarpeita talvihoitotoimenpiteiden toteutuksessa. Kelikeskus hälyttää myös ennakoiden havaitessaan tulevan liukkaudentorjuntatarpeen. Lumikertymistä ja tuiskulumista hälytetään sovittujen raja-arvojen täytyttyä. Tuiskuhälytyksen saatuaan yksityisteiden linkourakoitsijoiden on huolehdittava oman alueensa aurauksen tarpeellisuudesta kyseisen tuiskun ajan. SOPIMUSKAUSI Ylivieskan kaupungin talvikunnossapitotyöt ja lumenauraus ajalle 10/2015 5/2018. Mahdollinen optio kahdesta(2) lisävuodesta (10/2018-5/2020) astuu voimaan, jollei kumpikaan osapuolista ilmoita kirjallisesti sopimuksen purkamisesta toukokuun 2018 loppuun mennessä. Sopimuskauden mukainen talvikunnossapitokausi alkaa syyskuun alusta ja päättyy viimeistään toukokuun 15. päivä. HANKINTAMENETTELY Hankinnoissa noudatetaan avointa hankintamenettelyä sekä lakia julkisista hankinnoista. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa. Hankinta ylittää EU kynnysarvon rajan. Tarjouspyyntöasiakirjat on tulostettavissa osoitteesta Tarjouspyyntöä päivitetään edellä mainittuun osoitteeseen tarvittaessa klo saakka. TILAAJAN ASETTAMAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET Tarjottavassa kalustossa tulee olla varoitusvilkku. Tarjottavan kaluston ja laitteiden on oltava CE- merkittyjä, käyttötarkoitukseen sopivia, riittävän lujarakenteisia ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä muille työalueella oleville. Tarjottavan kaluston on täytettävä voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Kaupungin työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa, että kalusto täyttää voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Talvikunnossapitokaluston kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajo-oikeus tarjottua kalustoa vastaavaan ajoneuvoluokkaan. Talvikunnossapitokaluston kuljettajalla/ käyttäjällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tieturva 1- kortti. Tämän lisäksi on huolehdittava siitä, että jokaisella henkilöllä töitä tehdessään on näkyvillä työturvallisuuslain 52 a :n mukainen henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. 2

3 VELOITUSPERUSTE Urakkaan kuuluvien töiden suorittamiseen nimetyiden henkilöiden tulee käyttää turvajalkineita sekä näkyviä varoitusvaatteita, jotka täyttävät standardin EN 471:2003 luokan 2 vaatimukset. Näiden lisäksi tulee tarvittaessa käyttää myös muita henkilösuojaimia. Kuljettajien on otettava työssään huomioon liikenneturvallisuuden sekä liikennealueilla työskentelystä annetut lait ja määräykset sekä tilaajan antamat ohjeet. Kuljettajan on raportoitava työnjohdolle ja tilaajalle liikenne- tai työturvallisuudessa havaitsemansa puutteet tai riskit. Kuljettajan on raportoitava välittömästi työnjohdolle ja tilaajalle mahdollisista vahingoista. Tilaaja on hankkinut kunnossapidon seurantatietopalvelun. Työnaikaisen toteumatiedon ja laadunhallinnan seurannassa ja raportoinnissa käytetään mobiilia tiedonvälitystekniikkaa niin, että toimenpiteet ja raportit voidaan kirjata mobiilin (GSM-puhelin, jossa on androikäyttöjärjestelmä sekä puhelimen sisäinen GPS paikannin) päätelaitteen avulla paikan päällä työtä suorittaessa ja siirretään tilaajan omistamaan tietokantajärjestelmään. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan tarvittavat mobiilipäätelaitteet (GSM-puhelin + GPSpaikannin+datansiirto ominaisuus). Ennen talvihoitokauden alkua tilaaja järjestää valituille urakoitsijoille ilmaisen käyttökoulutuksen, johon kaikkien tarjouskilpailun perusteella valittujen toimijoiden osallistuminen on pakollista. Veloitusperusteena on tuntihinta /h (alv. 0%). Tuntihinnan (sis. kuljettajan) tulee sisältää konetyön konekohtaisessa tarjouslomakkeessa mainituin lisävarustein. Tarjoajan ilmoittama tuntihinta tulee olla voimassa koko Ylivieskan alueella. LASKUTUS- JA MAKSUEHDOT Laskutusjaksot ovat kuukauden päivä ja kuukauden viimeinen päivä. Maksuehto on 21 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain 4 1 mom. mukainen. ALIURAKOITSIJOIDEN HYVÄKSYMINEN TARJOUS Urakoitsijan on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi aliurakoitsijansa kuukausi ennen töiden aloittamista. Tarjouksen tekeminen Tarjous tehdään erillisellä tarjouslomakkeella (Liite1). Tämän lisäksi urakoitsijan tulee ilmoittaa käyttämänsä kalusto erillisellä konekohtaisella tarjouslomakkeella (Liite2). Mikäli tarjoajalla on useita koneita joita tarjotaan, täytetään jokaisesta koneesta oma konekohtainen tarjouslomake. Tarjoaja voi edellä mainitussa tapauksessa kopioida tarvittavan määrän konekohtaisia tarjouslomakkeita. Liukkaudentorjunnassa annetaan kaksi hintaa ykkösurakoitsijan ja tavanomaisen urakoitsijan hinta. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Tarjous tulee jättää klo mennessä osoitteella: Ylivieskan kaupunki, Kuntatekniikan yksikkö, Kyöstintie Ylivieska tai sähköpostilla: 3

4 Sähköpostiin tai kuoreen merkintä talvikunnossapito. Tarjous on tehtävä liitteenä oleville tarjouslomakkeille. Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi (2) kuukautta ilmoitetusta tarjouksen sisäänjättöpäivämäärästä. Tarjouksen tekijän on erikseen päivättävä ja allekirjoitettava jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja. Tarjouksessa tulee ilmoittaa myös mahdollisten aliurakoitsijoiden tiedot. Tarjoukseen liitettävät selvitykset ja todistukset koskevat myös aliurakoitsijoita. Pidätämme oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen osittain tai kokonaan. Tarjouksen pyytäjä pidättää mahdollisuuden hylätä kaikki tarjoukset Tarjouksen on perustuttava tarjouspyyntöasiakirjoihin, eikä tarjouksen tekijä saa tehdä niihin lisäyksiä ja muutoksia. Lisätiedot Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan talvikunnossapito Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä kello mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Tarjouksen liitteet Tarjoajan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat selvitykset ja todistukset, joiden tiedot eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Kaupparekisteriote Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. todistus siitä että yritys on ottanut tapaturmavakuutuslaissa säädetyn vakuutuksen todistus siitä, että yritys on ottanut henkilö- ja aineellisissa vahinkotapauksissa riittävän kattavan vastuuvakuutuksen- Selvitys merkinnästä ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin Yllä mainitut liitteet voidaan korvata tilaajavastuu.fi raportilla. Mikäli kaikkia yllä mainittuja liitteitä ei ole tilaajavastuu.fi raportissa, tulee puuttuvat liitteet toimittaa erikseen. Urakoitsijan tulee vaatia myös aliurakoitsijoilta ja näiden alihankkijoilta edellä luetellut selvitykset ja todistukset. Tarjouksen antaja sitoutuu siihen, että vastuuvakuutus on voimassa koko sopimuskauden. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija laiminlyö edellä mainittujen asiakirjojen edellyttämien maksujen suorittamisen. 4

5 Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, selvitys on annettava työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. MUUT EHDOT Koneiden kuntotarkistuksia suoritetaan pistokokein. Puutteellisesti varustetut tai esimerkiksi öljyä vuotavat koneet poistetaan työmailta. VERTAILU JA HANKINTAPÄÄTÖS Tarjoukset avataan viimeistään tarjouksen jättöpäivämäärää seuraavan viiden (5) arkipäivän kuluessa. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Valinta tehdään kokonaistaloudellisin perustein, arviointi perusteina käytämme: - hinta - kaluston soveltuvuus Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintapäätös perusteluineen, joka annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Tiedoksianto toteutetaan ensisijaisesti sähköisenä. Sähköistä tiedoksiantoa varten tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon hankintapäätös liitteineen lähetetään. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus alkaa vasta, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia asianosaisille sen jälkeen, kun hankintapäätös on allekirjoitettu ja muille kuin asianosaisille, kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Liikesalaisuudeksi luokiteltavia tietoja sisällytetään tarjoukseen, on ne esitettävä erillisellä liitteellä merkittynä "ei julkinen". Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan Julkisuuslain (621/1999) nojalla. Hintatiedot ovat lain mukaan julkisia. Mauri Haikola Kuntatekniikanpäällikkö LIITTEET - konekohtaiset tarjouslomakkeet -tarjouslomake 5

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA MATERIAALIHALLINTO 29.10.2013 13234 Henkilökuljetukset TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015

3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 3.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ: KULJETUSKALUSTON VUOKRAAMINEN VUODELLE 2015 Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikka (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus- ja kunnossapitotöihin käytettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot