Loppuraportti. Tampereen Vesi. Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma, Sulkavuoren sijoituspaikka. Osatehtävä 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Tampereen Vesi. Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma, Sulkavuoren sijoituspaikka. Osatehtävä 2"

Transkriptio

1 Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma, Sulkavuoren sijoituspaikka Osatehtävä 2 Pää- ja purkulinjojen yleissuunnittelu Loppuraportti

2 Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma Sulkavuoren sijoitusvaihtoehto Osatehtävä 2 Sisältö: 1 JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN ORGANISAATIO 4 2 KESKUSPUHDISTAMOHANKKEEN TAVOITTEET, SIIRTOLINJAT JÄTEVESIEN JOHTAMISEN NYKYTILANNE JÄTEVESIEN JOHTAMINEN SULKAVUOREN JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLE JA PUHDISTETUN JÄTEVEDEN PURKUJÄRJESTELYT Jätevesien johtaminen välillä Viinikanlahti- Sulkavuori Jätevesien johtaminen välillä Rahola - Pirkkala- Vihilahti Jätevesien johtaminen välillä Lempäälä- Peltolammi Puhdistettujen jätevesien purkujärjestelmä Puhdistettujen jätevesien varapurkujärjestelmä 8 3 LINJOJEN MITOITUSVIRTAAMAT 9 4 PUMPPAAMOT, MITOITUSARVOT JA LIITYNTÄPISTEET YLEISTÄ VIINIKANLAHTI RAHOLA SATAMAKADUN JVP TURKKIRADAN JVP VIHILAHDEN SOLMUPISTE KALLIOTUNNELEIDEN POIKKILEIKKAUKSET YHTEENVETO PUMPPAAMOIDEN MITOITUKSISTA JA VARUSTUKSISTA VIINIKANLAHDEN JA VIHILAHDEN POHJASUHTEET JA ALUSTAVAT POHJARAKENTEET LYHYT YHTEENVETO VESISTÖTUTKIMUKSISTA 14 5 TUNNELEIDEN KALLITOTEKNISET ASIAT 15 6 PYHÄJÄRVEN VESISTÖN SEDIMENTIN HAITTA-AINETUTKIMUKSET 15 7 INVESTOINTI- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET KUSTANNUSTEN LASKENTAPERUSTEET INVESTOINTIKUSTANNUKSET VUOSITTAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET ELINKAARIKUSTANNUKSET 18 8 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET 19

3 LIITTEET: Osa 1: Liite 1 2/15368/1 Nykytilakartta 1: Liite 2 2/15368/2 Pohjatutkimuskartta 1: Liite 3. 2/15368/3 Yleiskartta 1: Liite 4. 2/15368/4 Lempäälän linjan yleiskartta 1: Liite 5. 2/15368/5 Rahola yleispiirros 1: Liite 6. 2/15368/6 Haikka yleispiirros 1: Liite 7. 2/15368/7 Vihilahti yleispiirros 1: Liite 8. 2/15368/8 Viinikanlahti yleispiirros 1: Liite 9. 2/15368/9 Pituusleikkaus päätunneli 1:5000/1: Liite 10. 2/15368/10 Pituusleikkaus purkutunneli 1:5000/1: Liite 11 2/15368/11 Pituusleikkaus varapurku 1:5000/1: Liite 12 2/15368/12 Pituusleikkaus siirtolinja Rahola-Haikka-Vihilahti 1:10000/1: Liite 13. 2/15368/13 Pituusleikkaus siirtolinja Turkkirata-Haikka 1:5000/1: Liite /14 Sedimenttipisteiden sijainnit 1: Liite 15 Sedimenttien haitta-ainespitoisuudet Liite 16 Sedimenttien normalisoidut haitta-ainespitoisuudet Liite 17 Ilmakuva Vihilahden solmupisteestä Liite 18 Hankekustannukset Osa2: Saanio & Riekkola Oy:n osaraportti: Kalliorakennussuunnittelu, raportti ja liitteet Saanio & Riekkola Oy:n osaraportti Arseenipitoisuus kallioperässä, raportti ja liitteet

4 Sivu 4/19 1 JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat 1.2 Selvityksen organisaatio Osatehtävä 2, pää- ja purkulinjojen yleissuunnittelu, liittyy Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeen Sulkavuoren vaihtoehdon yleissuunnitteluun. Työn on teettänyt Tampereen Vesi, vastuuhenkilöinä toimitusjohtaja Pekka Pesonen ja suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki. Tämän suunnittelun kanssa on vuorovaikutteisesti laadittu Osatehtävä 1, puhdistamon yleissuunnittelu, raportoinnista vastaa Pöyry Oyj ja Osatehtävä 3, YVA-selvitys, raportoinnista vastaa FCG Oy. Tässä osaraportissa on selvitetty Sulkavuoren jätevesipuhdistamon sijoituspaikkaan liittyviä siirto- ja purkulinjojen linjauksia. Siirto- ja purkulinjojen suunnittelussa on käytetty hyväksi tietoja aiemmin tehdyistä maaperätutkimuksista ja lisäksi vesistöosuuksilla ja kalliotunneliosuuksilla on tehty uusia pohjatutkimuksia. Reittivalinnoissa on pyritty huomioimaan tiedossa olevat erilaiset ongelmalliset kohdat ja mahdollisuuksien mukaan sijoittaa linjaukset näiden ohitse tai alitse. Tämän osaraportin laatimiseen on osallistunut Ramboll Finland Oy:stä: Kimmo Hell, johtamisjärjestelyt, projektin johto Hannu Kaleva, geotekniset asiat, laatuvastaava Tomi Pulkkinen ympäristöasiat, sedimenttiasiat Päivi Paavilainen, linjasuunnittelu Jani Tuovinen, linjasuunnittelu Saanio & Riekkola Oy:n työryhmään tässä hankkeessa ovat kuuluneet: Kalle Hollmén, kalliorakennussuunnittelu Heta Lampinen, geologia ja ympäristövaikutukset Kari Äikäs, vastaava KAT-suunnittelija, laadunvarmistus Annika Alatalo, suunnitelmapiirustusten laadinta Bjarne Liljestrand, kustannus- ja aikataululaskenta Saanio & Riekkola Oy:n kalliorakennussuunnittelu raportti sekä raportti arseenipitoisuudesta kallioperässä ovat omina osaraportteinaan. Vesistötutkimuksista on vastannut Finnsukellus Oy/Pertti Koivuaho. 2 KESKUSPUHDISTAMOHANKKEEN TAVOITTEET, SIIRTOLINJAT 2.1 Jätevesien johtamisen nykytilanne Viinikanlahdelle johdetaan Tampereen keskustan, Lielahden, Ylöjärven Siivikkalan alueen, Tampereen itäosan ja Kangasalan kunnan jätevedet. Raholaan johdetaan Länsi-Tampereen ja Pirkkalan jätevedet. Pirkkalan jätevedet pumpataan Raholaan kahden pääpumppaamon kautta, jotka ovat Turkkiradan JVP ja Satamakadun JVP. Lisäksi osa Pirkkalan itäosan jätevesistä pumpataan idän suuntaan Viinikanlahden jätevesiverkkoon. Lempäälän Kuokkalankosken jätevedenpuhdistamolle johdetaan Lempäälän ja Vesilahden jätevedet. Pieni osa Lempäälän pohjoisosan jätevesistä johdetaan Tampereen Viinikanlahden jätevesiverkkoon.

5 Sivu 5/19 Sulkavuoren keskuspuhdistamon tulovirtaamista on tehty erillinen mitoitustietoraportti (Pöyryn raportti 12/2010). Alla olevassa taulukossa on esitetty kokonaisvirtaamaennusteet em. raportista. Taulukko 1. Viemärivesimäärien kokonaismäärät mitoitusarvot (vuoden 2040 mukainen tilanne) Parametri Lyhenne Laatu Virtaama Keskimääräinen vuorokausivirtaama Q d m 3 /d Suurin vuorokausivirtaama Q dmax m 3 /d Keskimääräinen tuntivirtaama q h m 3 /h Huipputuntivirtaama q max m 3 /h Eri linjojen jätevesien mitoitusvirtaamat on esitetty myöhemmin tässä raportissa. 2.2 Jätevesien johtaminen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolle ja puhdistetun jäteveden purkujärjestelyt Jätevedet johdetaan Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolle kalliotunnelissa. Kalliotunneliin jätevesiä johdetaan nykyisistä linjoista sekä rakentamalla uusia paine- ja viettoviemäreitä. Alla on esitetty määritelmät johtamismenettelyistä: Gravitaatiotunneli = jätevettä tai puhdistettua jätevettä johdetaan painovoimaisesti ilman pumppauksia Painetunneli = puhdistettua jätevettä johdetaan veden kokonaan täyttämässä tunnelissa Viettoviemäri = jätevettä johdetaan putkessa gravitaation avulla Paineviemäri = jätevettä pumpataan paineellisena purkupisteeseen Jätevesien johtaminen välillä Viinikanlahti- Sulkavuori Viinikanlahdesta jätevedet johdetaan Sulkavuoreen pääosin kalliotunnelissa. Viinikanlahden puhdistamon alueelle rakennetaan viettoviemäriä nykyisten pääviemäreiden yhtymäkohdasta noin 300 metrin matkalle Hatanpään valtatien reunaan, jossa jätevedet pudotetaan pystykuilun kautta kalliotunneliin, jonka pituus on noin 2,9 kilometriä. Kallioteknisistä syistä joudutaan jätevedet pudottamaan Viinikanlahdessa tasolle noin +40. Huomioitavaa on lisäksi että Hatanpään valtatien pääviemäri (1000 B) ei jatkossa toimi pääviemärinä välillä Vihilahti-Viinikanlahti. Kyseisen viemäriosuuden tarvittava/uusittava kapasiteetti ja korkeusasema tulee jatkossa selvittää. Hatanpään ja Härmälän- Peltolammin pääviemärit on tarkoitus liittää kalliotunneliin Vihilahden solmukohdassa Nuolialantien- Lahdenperänkadun risteyksessä, Härmälä Peltolammin linjan kautta johtuvat myös Lempäälän jätevedet.

6 Sivu 6/19 Samoin Vihilahden solmukohtaan liitetään Raholan ja Pirkkalan suunnan jätevedet. Kalliotunneleiden kalliorakennussuunnittelusta on laadittu tähän osatehtävään oma raportti, Osa 2, Saanio & Riekkola Oy:n toimesta. Osassa 2 on esitetty kalliotekniset asiat sekä arseeniasioihin liittyviä selvityksiä. Liitekartassa 2/15368/9 on esitetty Viinikanlahdesta Sulkavuoreen johtuvan linjan pituusleikkaus Jätevesien johtaminen välillä Rahola - Pirkkala- Vihilahti Raholasta jätevedet pumpataan nykyisen puhdistamon alueelta Pyhäjärven alitse etelään. Suunnitelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoista reittiä jätevesien johtamiseksi Vihilahden solmupisteeseen. Vaihtoehdossa 1 jätevedet pumpataan Raholasta Pirkkalan Haikan alueelle ja siitä edelleen Naistenmatkantietä ja Nuolialantietä seuraten Vihilahteen, jossa jätevedet pudotetaan kalliotunneliin. Vesistöosuuden pituus Raholasta Haikkaan on noin 2,8-3,0 kilometriä riippuen linjan linjauksesta. Vaihtoehdossa 2 jätevedet johdettaan Pyhäjärven pohjaa pitkin Raholasta kaakon suuntaan Vihilahden solmukohteeseen. Vesistöosuuden pituus Raholasta Vihilahteen on noin 6,2 kilometriä. Vaihtoehto 2 on suunnittelun edetessä todettu pohjan muotojen takia hankalaksi toteuttaa. Pohjan nouseva ja laskeva muoto vaatisi huomattavia vedenalaisia kaivuita sekä hydraulisesti linjan toiminnallisuus olisi haastava toteuttaa (ilmanpoistot yms.). Lisäksi mm. Viikinsaaren lähellä linja on karikkoinen ja siinä kohdalla jouduttaisiin vedenalaisiin louhintoihin. Pidemmällä vesistöalituksella on lisäksi enemmän riskiä vaurioitua. Kun vielä todetaan että Pirkkalan jätevedet on tarkoitus johtaa maitse idän suuntaan, niin silloin vaihtoehto 1 linjaus on järkevämpi toteuttaa. Vesistöalituksin on suunniteltu toiminnan varmistamiseksi kaksi paineviemäriä, lisäksi putkien paineluokka on PN 16. Raholan puhdistamoalueelle tarvitaan m 3 tasausallas ennen pumppausta tasaamaan vuotovesistä ja huippukulutuksesta johtuvaa virtaamaa. Pirkkalassa Turkkiradan jätevedet on tarkoitus jatkossa pumpata Satamakadun jätevesipumppaamolle, josta ne pumpataan edelleen vaihtoehto 1 reittiä pitkin Vihilahteen. Satamakadun ja Turkkiradan jätevesipumppaamoiden jätevedet on tarkoitus johtaa omana linjanaan Vihilahteen. Raholasta pumpattavat jätevedet johdetaan omissa putkissaan. Satamakadun pumppaamoalueella on 600 m 3 tasausallas. Satamakadun alueelle tehdään putki- ja venttiilijärjestelyjä, joilla voidaan tarvittaessa jätevesiä johtaa valinnaisessa putkessa. Turkkiradan ja Satamakadun välisen osuuden pituus on noin 4 kilometriä ja Satamakadulta Vihilahteen on noin 5,6-6.7 kilometriä maalinjausvaihtoehdosta riippuen. Linjausvaihtoehdossa Satamakadulta itään on huomioitava paineviemärin korkeusasema ja hydraulinen toimivuus. Viinikanlahden, Raholan ja Pirkkalan jätevesien johtamiset on esitetty alla olevassa kuvassa 1 sekä liitteenä olevassa yleiskartassa 2/15368/3. Kuva 1. Tampereen ja Pirkkalan jätevesien johtamisjärjestelyt

7 Sivu 7/19 Pohjakartta: Copyright Maanmittauslaitos, PISA 003/MM/10. Aineiston kopiointi ilman maamittauslaitoksen lupaa on kielletty. Lisäksi liitekartoissa 2/15368/5-8 on esitetty Raholan, Haikan, Vihilahden ja Viinikanlahden tarkempia putkijärjestelyitä Jätevesien johtaminen välillä Lempäälä- Peltolammi Lempäälästä jätevedet johdetaan vietto- ja paineviemäreissä Kuokkalankosken jätevedenpuhdistamolta Sääksjärven eteläpäähän, jossa ne liitetään jo rakennettuihin paineviemäreihin (osuuden pituus on noin 1,8 kilometriä). Rakennetut paineviemärit on jo liitetty Viinikanlahden jätevesiverkkoon, liitospiste Peltolammilla kuntarajalla. Jätevesiverkko johtuu siitä Vihilahden solmupisteeseen. Lempäälän osuuden linjaus perustuu Suunnittelukeskukseen 1992 laatimaan yleissuunnitelmaan. Lempäälän puolella rakentamattoman päälinjan pituus on noin 12,9 kilometriä. Linjalle on suunniteltu 5 uutta ja 1 saneerattava jäteveden linjapumppaamoa. Lisäksi Tampereen puolella viettoviemäreissä kapasiteettia joudutaan nostamaan noin 2,8 kilometrin osuudella paineviemäreiden liitospisteestä lähtien. Lempäälän linjaukselle olemassa olevat linjaukset kiertävät Hajuheinäesiintymät, eikä uutta esiintymää kaiveta esiintymäalueelle. Vesilahden jätevedet johdetaan tällä hetkellä jo Lempäälän Kuokkalankosken jätevedenpuhdistamolle.

8 Sivu 8/19 Lempäälän ja Vesilahden jätevesien johtamiset on esitetty alla olevassa kuvassa 2 sekä liitteenä olevassa yleiskartassa 2/15368/4. Kuva 2. Lempäälän johtamisjärjestelyt Pohjakartta: Copyright Maanmittauslaitos, PISA 003/MM/10. Aineiston kopiointi ilman maamittauslaitoksen lupaa on kielletty Puhdistettujen jätevesien purkujärjestelmä Sulkavuoresta puhdistetut jätevedet johdetaan kallioon louhittua painetunnelia pitkin Vihilahteen, josta ne edelleen puretaan putkilinjaa pitkin Pyhäjärveen. Purkulinja joudutaan muuttamaan kalliotunnelista putkilinjaksi Vihilahdessa kalliopinnan syvenemisen takia. Putkilinja asennetaan järven pohjaan osittain kaivamalla ja osittain laskemalla se järven pohjaan. Kaivuumassat on tarkoitus läjittää järven pohjalle ja mahdollisesti osittain käyttää kaivannon täyttöinä. Lähtökohtana on, että kaivettaville linjaosuuksilla veden virtausnopeus on vähäistä ja siten sedimentin leviäminen on vähäistä. Pohjan sedimenttiasioita on käsitelty tarkemmin luvussa 6. Putkiosuudelle voidaan tehdä loppupäässä reikiä putken selkään putken toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi putken purkupäähän asennetaan pystyputki, jolla levitetään purkautuvaa puhdistettua jätevettä järven virtauskohtaan ja vältetään pohjan sedimentin pöllyäminen. Purkulinjan kalliotunnelin pituus on noin 1,3 kilometriä ja putkiosuuden pituus noin 1,9 kilometriä. Purkulinjasta on esitetty liitekartassa 2/15368/ Puhdistettujen jätevesien varapurkujärjestelmä Suunnittelun lähtökohtina on ollut varmistaa puhdistamon toiminta varmistamalla puhdistettujen jätevesien poisjohtaminen. Vaihtoehtona rinnakkaiselle painetunnelille Vihilahteen on suunniteltu viettopurkuviemäri Sulkavuoresta Lahdenperänkadulle, jossa purkuviemäri liitettäisiin osaksi Vihiojan rumpujärjestelmää. Varapurkujärjestelmä on alustavasti esitetty tehtäväksi kokonaisuudessaan putkitettuna, mm. alikulkutunnelin vuoksi, jonka kohdalla avouoman tekeminen ei ojana onnistu. Varapurkujärjestelmää varten tarvitaan tilavaraus purkuvesien pumppaukselle Lahdenperänkadun- Lempääläntien alueelta Vihilahteen, Pumppausta saatettaan tarvita siinä tapauksessa, kun Vihiojan rumpujen kapasiteetti mm. huippukäytössä esim. kevättulvien tai pitkien sateiden aikana.

9 Sivu 9/19 Pumppaustilanteessa paineviemärit rakennetaan kadun vierelle tilapäisjärjestelyin siten, että liikennehaitat minimoidaan. Mikäli purkuvesien varajärjestelmä tehdään viettopurkuviemärinä, joudutaan Sulkavuoren puhdistamossa varautumaan poikkeustilanteissa pumppausjärjestelyihin, joilla jätevesi voidaan lähtevä nostaa noin 20 metriä laitoksen normaalia purkutasoa ylemmäksi. Varapurkulinjasta on esitetty liitekartassa 2/15368/11. 3 LINJOJEN MITOITUSVIRTAAMAT Linjat on suunnittelu aiemman lähtöaineiston perusteella sekä osittain paikallistuntemukseen ja muihin alueen suunnitteluhankkeiden lähtötietoihin nojautuen. Siirtolinjojen mitoitus on laadittu ennusteiden perusteella. Louhintatekniikasta johtuen kalliotunnelin poikkileikkaus on riittävä huomattavasti suuremmallekin mitoitusvirtaamalle. Päätunnelin kapasiteettia tullaan hyödyntämään huippuvirtaaman aikana varastotilavuutena tasoittamaan puhdistamon tulopumppaamon pumppausta. Taulukko 2. Jätevesimäärien mitoitusarvot (vuoden 2040 mukainen tilanne) Linjaosuus Keskivirtaama m 3 /d Huippuvirtaama m 3 /d Huippuvirtaama l/s Viinikanlahti Hatanpää Hatanpää Sulkavuori Rahola Vihilahti* Turkkirata Satamakatu* Satamakatu Vihilahti* Yhteensä Turkkirata ja Satamakatu* Lempäälä Peltolammi *Vuoden 2010 pumppaamoiden virtaamaselvityksestä Mitoituksessa on mahdollista, että johdetaan osa Pirkkalan nykyisistä jätevesipumppaamoista pumppaamaan itään ja johtamaan jätevedet suoraan Tampereen jätevesiverkkoon. Lisäksi voidaan esimerkiksi saneeraustöiden yhteydessä liittää Pirkkalan alueen pumppaamoita suoraan Turkkiradan tai Satamakadun pumppaamoiden paineviemäreihin.

10 Sivu 10/19 4 PUMPPAAMOT, MITOITUSARVOT JA LIITYNTÄPISTEET 4.1 Yleistä Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty uusista johtamisjärjestelyistä periaatteellinen kuva mitoitusarvoineen. Kuva 3. Jätevesien johtamiskaavio 4.2 Viinikanlahti 4.3 Rahola Viinikanlahden alueella nykyiset pohjoisesta ja idästä tulevat pääviemärit liitetään kahteen uuteen DN 1600 viettoviemäriin. Linja käännetään nykyisten mädättämöiden pohjoispuolelta kohti Hatanpään valtatietä ja johdetaan kadun reunassa kohti pystykuilua, jossa jätevesi pudotetaan kalliotunneliin. Geoteknisesti kohde on vaativa rakentaa ja kaivanto tehdään tuettuna ja viemärit asennetaan paalutetun betoniarinan päälle. Nykyisten ja uusien linjojen yhtymäkohtaan on esitetty rakennettavaksi hiekanerotin, erottimen tarpeellisuutta selvitetään jatkossa kunnossapidon kannalta. Liittymäkaivossa tehdään ohjausjärjestelmä, jolla voidaan jätevedet ohjata jompaankumpaan putkilinjaan huolto- ja kunnossapitotöiden ajaksi ja lisäksi hätätilanteessa molemmat linjat voidaan sulkea ja johtaa jätevesi ylivuotoihin. Linjan ylivuodot hoidetaan edelleen nykyisen verkoston kautta. Kohteen yleispiirustus on esitetty kartassa 2/15368/8. Raholan puhdistamoalueella pumppaamo sijoitetaan puhdistamon eteläpuolelle tuloviemäreiden läheisyyteen. Virtaamien tasausta varten pumppaamolle rakennetaan m3 tasausallas. Tulevat päälinjat johdetaan tasausaltaaseen omina linjoinaan, DN Pumppaamon molempiin painelinjoihin kytketään kaksi pumppua, yhden linjan mitoitusvirtaama on noin 60 % kokonaisvirtaamasta.

11 Sivu 11/ Satamakadun JVP 4.5 Turkkiradan JVP 4.6 Vihilahden solmupiste Kahden pumpun maksimikapasiteetti on noin 300 l/s x 60 m, paineviemärit, 2 kpl, ovat kooltaan 630 PEH, pituus noin 7,0 km. Loppuosa vietto-osuutena, DN 1000, noin 2 km. Kohteen yleispiirustus on esitetty kartassa 2/15368/5. Satamakadun jätevesipumppaamolla nykyisen pumppaamon uusi paineviemäri käännetään vaihtoehdon 1 linjauksen mukaisesti Vihilahden suuntaan. Pumppaamo saneerataan ja sen maksimikapasiteetiksi nostetaan 140 l/s x 55 m. Paineviemärin koko 400 PEH, pituus on noin 4,2 kilometriä. Kohteen yleispiirustus on esitetty kartassa 2/15368/6. Nykyinen Pyhäjärven alittava putki, 315 PEH, pidetään varakäytössä. Turkkiradan jätevesipumppaamon uusi paineviemäri käännetään Satamakadun suuntaan. Pumppaamon maksimikapasiteetti on noin 95 l/s x 30 m. Paineviemäri kooltaan 315 PEH, pituus on noin 1,5-2,0 km. Loppuosuus viettona, DN 500, pituus on noin 2,0-2,5 km. Nykyinen Pyhäjärven alittava linja, 355 PEH, pidetään varakäytössä. Vihilahden solmupisteeseen johdetaan ja kootaan kaikilta suunnilta jätevesi, ja ohjataan Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolle johtavaan päätunneliin. Lisäksi Vihilahteen rakennetaan ajotunneli, jonka kautta louhitaan päätunneli ja purkutunneli. Pää- ja purkutunneli varustetaan sulkulaitteilla, jotka mahdollistavat tunneleiden sulkemisen siten, että ne voidaan tarvittaessa pumpata tyhjiksi. Lisäksi myös purkutunnelin ja purkuputken liitoskohtaan tehtävä purkukaivo on varustettava vastaavilla sulkulaitteilla. Purkukaivosta on mahdollisuus myös pumpata puhdistetun jäteveden mukana kerääntynyttä sedimenttiä. Vihilahden solmupisteen ilmanvaihtojärjestelmät varustetaan hajunpoistojärjestelmillä, koska mm. tasaustilanteessa ilman poistumista tunnelista tapahtuu myös Vihilahden kautta. Kohteen yleispiirustus on esitetty kartassa 2/15368/7. Lisäksi kalliotunnelien rakennustekniikkaa on tarkemmin esitetty liitteenä olevassa Saanio & Riekkolan osaraportissa.

12 Sivu 12/ Kalliotunneleiden poikkileikkaukset Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty siirto- ja purkutunneleiden poikkileikkaukset. Kuva 4. Tunneleiden poikkileikkaukset Jäteveden siirtotunnelin kokonaispituus on noin 2890 metriä Purkutunnelin kokonaispituus on noin 1250 metriä Lisäksi louhitaan ajotunneli, jonka pituus on noin 250 metriä, sekä 3 pystykuilua joiden pituudet noin metriä. Jäteveden siirtotunnelin pohja muotoillaan betonilla, pohjan muotoa voidaan tarpeen mukaan muokata esim. huoltokäytävävaatimusten mukaan. Jäteveden siirtotunnelin sedimentoituminen on todennäköistä, koska siihen johtuu sekavesiviemäröinnin alueelta hulevesien mukana hiekkaa yms. kiintoaineita, jotka laskeutuvat hitaan virtausnopeuden takia tunnelin pohjalle. Lisäksi voidaan todeta, että käytettäessä tunnelia tasausaltaana, niin tällöin kiintoaineksen laskeutumien lisääntyy, koska jäteveden virtausnopeus on hyvin pieni. Tunnelia käytetään tasaukseen aina kun keskivirtaama ylittyy. Puhdistetun jäteveden purkutunnelissa kiintoaineksen sedimentoituminen ei oletettavasti ole ongelma, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Tunnelin kaltevuus saadaan riittäväksi ja puhdistamon prosessi poistaa erittäin tehokkaasti kiintoaineksen. Purkuputkelle johtava kuilu on esitetty rakennettavaksi kaltevaksi, jatkosuunnittelussa selviää lopullisesti onko se käytännössä mahdollista. Purkutunnelin alimpaan kohtaan on varattu lietteelle allastilaa ja se on mahdollista pumpata ko. kohdasta ylös. 4.8 Yhteenveto pumppaamoiden mitoituksista ja varustuksista Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty jätevesipumppaamoiden mitoitusarvoja. Voidaan todeta että Pirkkalan Satamakadun ja Turkkiradan pumppaamoiden mitoituksen optimointi on hankalaa erittäin suurien vuotovesivirtaamien takia. Paineviemärien itsepuhdistuvuus näiden pumppaamoiden linjoissa voi muodostua ongelmaksi etenkin Turkkiradan JVP:n paineviemärissä, koska siinä ei ole allastilaa.

13 Sivu 13/19 Taulukko 3. Pumppaamoiden mitoitusarvoja (vuoden 2040 mukainen tilanne) Pumppaamo Keskivirtaamnopeuvirtaamvirtaama Virtaus- Huippu- Huippu- Paineviemärit Keskivirtaama l/s ja mitoitusvirtaama m 3 /d m/s m 3 /d l/s Raholan JVP, 2*300 Satamakadun JVP, 145 Turkkiradan JVP, 95 Lempääl än Sääksjä rven JVP, 244 2*630 PEH PN10 ja 16 Virtausnopeus m/s , ,3/linja 400 PEH ,2, ilman tasausaltaan käyttöä , , ,6 2*400 PVC , ,2/linja Pumppaamoiden toiminnallisuuden suunnittelussa tulee huomioida myös mahdollisten sähkökatkojen vaikutukset pumppaukseen. Paineiskujen/alipainetilanteiden välttämiseksi pumppaamot varustetaan vaimennussäiliöillä. Asia on huomioitava etenkin Raholan JVP:n toiminnassa. Maaosuuksilla pystyprofiili suunnitellaan jatkuvasti nousevaksi ilmaa/kaasua keräävien ylätaitteiden välttämiseksi. Koska maasto-olosuhteista johtuen tämä ei ole todennäköisesti kaikilta osin mahdollista, joudutaan ylätaitteisiin rakentamaan kaksitoimiset ilmanpoistoventtiilijärjestelmät. Pumppaamot ja purkukaivot tulee varustaa hallituilla hajunpoistojärjestelmillä. Lisäksi purkukaivojen sijainnit tulee jatkossa selvittää tarkoin. Erikseen tulee miettiä, onko tarpeellista varustaa, etenkin Rahola, pumppaamot, varavoimalähteellä, jolloin sähkökatkojenkin aikana olisi mahdollista pumppaus hoitaa. Vesistöalituksiin asennetaan virtausmittaukset molemmille rannoille, kumpaankin painelinjaan. Mittaukselle voidaan seurata ja varmistaa mahdollisia vuotoja vesistöalituksissa. Jätevesipumppaamot ja linjoille tulevat venttiili-, mittaus- ja säätölaitteet kytketään jätevesipuhdistamon automaatiojärjestelmään. Samaan järjestelmään liitetään myös tunnelien sulkuihin liittyvät sulkulaitteet.

14 Sivu 14/ Viinikanlahden ja Vihilahden pohjasuhteet ja alustavat pohjarakenteet Viinikanlahden puhdistamon alueella maanpinta on tasolla noin Maakerrosten paksuus alueella vaihtelee m. Ylimpänä maakerroksena on 0 5 m täyttöä ja sen alla pehmeää silttiä ja savea. Kallionpinta putoaa nopeasti mentäessä suunnitellun pystykuilun kohdalta järveä ja Viinikanojaa kohden. Suunnitellun pystykuilun kohdalla maakerrosten paksuus on noin m. Viinikanlahdessa tuloviemärin vesijuoksun korkeus on tasolla noin Viemäri rakennetaan 8 9 m syvyisessä, usealta tasolta tuetussa kaivannossa pystykuilulle saakka. Pystykuilu rakennetaan kallion pintaan saakka rakennetussa tuetussa kaivannossa, jonka laajuus on noin 4x5 m2. Kaivanto voidaan toteuttaa esimerkiksi porapaaluseinänä, joka ulotetaan riittävän syvälle ehjään kallioon, mistä jatketaan louhimalla tunneliin saakka. Esitetyn tunnelilinjauksen kohdalla kalliopinta laskee vähitellen Vihiojaa (etelää) kohden mennessä, porausten mukaan tasolle noin Vihiojan notkossa kalliopinta putoaa paalulla 1450 aina tasolle noin +40. Kalliopainanteen laajuus tulee selvittää jatkosuunnitteluvaiheessa tunnelin rakentamisen lujitussuunnitelmien laatimiseksi. Vihiojan solmupisteen pystykuilun kohdalla maanpinta on tasolla noin +83 ja kallionpinta tasolla noin Maakerroksina on kohtalaisen tiivistä silttiä ja moreenia noin paksuudelta. Pystykuilu toteutetaan tuettuna kaivantoja kuten Viinikanlahdessakin. Purkutunnelin purkukaivon kohdalla maanpinta on tasolla noin +85 ja kallion päällä olevan moreenipeitteen paksuus on noin 10 m. Kaivanto toteutetaan osittain avokaivantona ja osittain tuettuna kaivantona ympäristönäkökohdat huomioiden. Purkuputki upotetaan vesistön pohjaan alkuosastaan tuettuna ja avokaivantona Lyhyt yhteenveto vesistötutkimuksista Pyhäjärven vesistölinjauksia tutkittiin lautalta tehdyillä pohjatutkimuksilla ja näytteenotoilla, sekä linjoja tutkittiin myös sukellustyönä. Pohjatutkimustulokset ja sedimenttinäytetulokset on esitetty liitteissä. Lisäksi sukellustyönä tutkittiin nykyisen Haikka Rahola paineviemärin sijaintia ja pohjaolosuhteita. Lisäksi nykyinen paineviemäri kartoitettiin paikoilleen. Alla on lyhyt kuvaus sukellustutkimuksesta. Putki oli arviolta samassa paikassa kuin syyskuussa 2003 rakennus ja viimeistelytöiden jälkeen. Puhdistamon päässä on parikymmentä metriä kovempaa ja matalampaa pohjaa, jossa putki on kaivetussa kaivannossa ja aluksi peitettynä. Selkäsaaren ja Lehtisaaren välissä on Selkäsaaresta tulevan matalan karikkoalueen lievealue, jossa on savensekainen kivipohja ja harvakseltaan suurempia kiviä. Putken alta ja läheltä raivattiin kiviä v ja putkea siirrettiinkin jonkin verran parempaan paikkaan. Alueella havaittiin kaksi irronnutta painoa.

15 Sivu 15/19 Pirkkalan puoleinen ranta on kivistä ja putki kulkee kaivannossa peitettynä. Pohjan pinta on savea, mutta tarkastetun putken kaivanto on melko kivinen eli uuden rakentamista ajatellen on syytä varautua moreenin kaivutöihin ja kiven rikkomiseen. 5 TUNNELEIDEN KALLITOTEKNISET ASIAT Tunneleiden kalliorakennusasiat sekä arseenitutkimus ovat esitetty Saanio & Riekkolan osaraporteissa, jotka ovat liitteinä 6 PYHÄJÄRVEN VESISTÖN SEDIMENTIN HAITTA-AINETUTKIMUKSET Suunniteltujen siirtolinjojen ja purkuputken alueelta otettiin sedimenttinäytteitä 7 pisteestä Näytteet otettiin veneestä limnos-näytteenottimella tai Ekman-noutimella (pohjan laadusta riippuen) järven pohjasta syvyydeltä 0 0,2 m. Tutkimuspisteiden sijainnit mitattiin GPS-laitteella (tarkkuus ± 5m). Sedimenttitutkimuksen näytepisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa 2/15368/14. Liitteen 15 yhteenvetotaulukossa analyysituloksia verrataan VNa 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin ja liitteessä 16 normalisoituja analyysituloksia verrataan Ympäristöministeriön Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen laatukriteereihin. Tutkimuksessa havaittiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia näytepisteissä PI- PU1, PIPU3, PIPU4, PIPU6 ja PIPU7. VNa 214/2007 alemmat ohjearvot eivät ylittyneet yhdessäkään näytteessä minkään haitta-aineen osalta. Havaitut arseenipitoisuudet vaikuttavat olevan luontaisten taustapitoisuuksien tasolla. Sedimenttien laatukriteerien taso 2 ylittyi tributyylitinan (TBT) osalta näytteessä PIPU3 sekä kuparin ja PCB-kongeneerien 28, 52, 138 ja 153 osalta näytteessä PIPU4. Lisäksi laatukriteerien taso 1 ylittyi arseenin, elohopean, kadmiumin, kromin, kuparin, lyijyn, nikkelin, sinkin, fenantreenin, antraseenin, fluoranteenin, bentso(a)antraseenin, TBT:n, PCB:n ja öljyhiilivetyjen osalta. Sedimentin haitta-ainetutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimusalueen sedimentissä näkyy haitta-ainekuormitusta. Korkeimmat haittaainepitoisuudet havaittiin syvemmiltä alueilta otetuissa näytteissä. Tutkimuksessa havaittujen sedimentin haitta-ainepitoisuuksien perusteella arvioidaan että rakennustöiden vaikutukset vesiympäristöön ovat pieniä ja lyhyt aikaisia niin organotinojen kuin metallien suhteen. Mikäli rakennustöissä TBT:tä ja raskasmetalleja vapautuu sedimentistä, ne ovat sitoutuneena kiintoaineeseen ja myös sedimentoituvat uudestaan, jolloin mahdolliset vaikutukset ovat tilapäisiä. TBT:n poistuminen eliöstöstä on nopeaa, kun TBT pitoisuus elinympäristössä pienenee. Jatkotutkimuksissa ja mahdollisten rakennustöiden aikaisessa seurannassa tulisi tarkentaa tietoja sedimentin osalta raskasmetallipitoisuuksista (erityisesti alumiini, rauta ja kadmium) ja kalanäytteiden osalta orgaanisista tinayhdisteistä.

16 Sivu 16/19 7 INVESTOINTI- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET 7.1 Kustannusten laskentaperusteet Projektin koordinaatioryhmässä on sovittu seuraavat periaatteet kustannuslaskennasta: Investointikustannukset jaotellaan seuraavasti: maanrakennuskustannukset ja tiet kalliorakennuskustannukset rakennuskustannukset koneistokustannukset LVI-kustannukset SIA-kustannukset suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksina + 10 % varauksina +15 % Investointikustannukset on esitetty taulukossa 4. Käyttökustannukset jaotellaan seuraavasti: energiakustannukset korjaus ja kunnossapitokustannukset (0,5 %/a rakennuskustannuksista, 1,5 %/a koneistokustannuksista, 0,25 %/a maanalaiset johtolinjat) Käyttökustannukset on esitetty taulukossa 5. Elinkaarikustannustarkastelu perustuu nykyarvomenetelmään, jossa eri vuosien investointikustannukset ja käyttökustannukset on diskontattu nykyarvoiksi 30 vuoden tarkasteluajanjaksolla ( ) käyttäen 5 %:n vuotuista korkokantaa. Investointien tarkasteluajanjakson lopussa olevat jäännösarvot on diskontattu nykyarvoiksi ja vähennetty muiden investointien nykyarvojen summasta niissä tapauksissa (mm. louhintakustannukset), joissa investointien kirjanpidollinen kuoletusaika ei ole kulunut loppuun tarkastelujakson aikana. Laskennallisina kuoletusaikoina on käytetty seuraavia aikoja: maarakentaminen ja kalliorakentaminen 50 vuotta rakennukset 30 vuotta koneistot, SIA ja LVI 15 vuotta Elinkaarikustannukset on esitetty taulukossa 6. Hankkeeseen osallistuvien tahojen kustannusjaottelusta laaditaan erillinen liite. Kustannusindeksi 6/2010. Rakentamiskustannukset perustuvat Rapalin hankeosahintoihin sekä kalliorakentamisessa mm. PHämpin rakentamisen hintoihin.

17 Sivu 17/ Investointikustannukset Taulukossa 4 on esitetty pää- ja purkulinjojen hankekustannusarvio. Investoinnit sisältävät: pää- ja purkutunnelit varusteineen ja laitteineen varapurun putkiosuus pystykuilut vietto- ja paineviemärilinjat jätevesipumppaamot, yht. 9 kpl, sisältäen pumppaamoiden rakennukset SIA-kustannukset Kustannuksissa on huomioitu karkeasti sedimenttien käsittely sekä kallioruhjevyöhykkeen läpäiseminen noin 100 metrin matkalla. Taulukko 4. Investointikustannukset Kokonaiskustannus, Kustannusyhteenveto Maanrakennustyöt, sis. putkilinjat Kalliorakennuskustannukset Koneistokustannukset, sisältäen pumppaamot ja sulkuluukut SIA kustannukset Kustannusvaraus 15 % Suunnittelu ja rakennuttamiskustannukset 10 % Yhteensä,

18 Sivu 18/ Vuosittaiset käyttökustannukset Taulukossa 5 on esitetty pää- ja purkulinjojen vuosittaiset käyttökustannukset, energiahinta 0,10 /kwh. Taulukko 5. Vuosittaiset käyttökustannukset Käyttökustannukset/vuosi Koneistokustannukset, sisältäen pumppaamot ja sulkuluukut sekä SIA, 1,5%/a Maanalaiset johtolinjat ja kalliorakennuskustannukset, 0,25%/a Energiakustannukset sis pumppaamoa /a Vuotuiset käyttökustannukset yhteensä Käyttökustannukset jätevesikuutioita kohden /m 0, Elinkaarikustannukset Taulukossa 6 on esitetty elinkaarikustannukset. Taulukko 6. Elinkaarikustannukset Kuvaus Uudisinvestoinnit Diskontatut käyttökustannukset Diskontattu jäännösarvo Elinkaarikustannukset yhteensä

19 Sivu 19/19 8 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET Alla on esitetty muutamia tässä suunnitteluvaiheessa esiin nousseita teknisiä asioita ja riskejä. Kalliorakennussuunnitteluraportissa on esitetty Vihiojan ruhjevyöhykkeeseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja tarpeita selvittää jatkossa kyseisen ruhjevyöhykkeen kalliopinnan korkeutta ja kallion laatua. Vihilahden alueelle on syytä selvittää, miten kuilut ja niiden maanpäälliset rakenteet yms. sovitetaan ympäristöön. Pyhäjärvessä tehtävien kaivutöiden ja läjitystöiden menetelmien selvitys yhdessä lupaviranomaisien kanssa. Sedimenttiläjityksellä on merkittävä vaikutus kustannuksiin, mikäli ne joudutaan läjittämään maalle. Pyhäjärven purkupisteen tarkempi valinta tulee tehdä vesistömallin avulla. Raholan, Turkkiradan ja Satamakadun tulovirtaamien selvitys. Tällä hetkellä vuotovedet vaikuttavat oleellisesti mitoituksiin, mikä tilanne jatkossa. Viinikanlahdessa esitetty linjaus takaa mahdollisimman laajan alueen tulevaisuuden rakentamisen. Haikka-Vihilahti linjauksen osalta, hydraulisen profiilin kannalta pohjoinen, nykyisiä peltoalueita noudatteleva linjaus olisi parempi, mikä on maankäyttö tulevaisuudessa? Nykyisten laitosten ja pumppaamoiden alueella tehtävät ratkaisut on suunniteltava siten, että väliaikaisia johtamisjärjestelyjä tarvitaan mahdollisimman vähän. Peltolammin jätevesilinjan kapasiteetin nosto tarvittavilta osin on liitettävä mahdollisiin katusaneerauksiin. Härmälän pääviemärin kunto on kartoitettava. Nuolialantien ja putkilinjojen rakentamisen yhteensovittaminen on tehtävä tulevina vuosina. Varapurkujärjestelmän hyväksyttävyys, Vihiojan ja sen rumpujen kapasiteetti on tutkittava eri vuoden aikoina. Pirkkalan jätevesijärjestelmän muutokset ja pumppaamoiden pumppaussuuntien mahdolliset muutokset tulee tarkastella. Tällä hetkellä länteen johtavia pumppaamoita voidaan ajan myötä kääntää idän suuntaan? Allekirjoitukset Hannu Kaleva Kimmo Hell

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 7: Kustannusjako () Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Kustannusjako Sisältö 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2 3 KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET 2 3.1

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 20.4.2015 LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS Kuvaus Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 17.30-18.00 18.05 18.20 19.00 20.00 Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus (Tampereen Vesi) Historiakatsaus (Tampereen Vesi) Suunnittelutilanne ja lisätutkimukset

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMON YLEISSUUNNITELMA JA YVA

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMON YLEISSUUNNITELMA JA YVA Tiivistelmä Pöyry Environment Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0196118-8 Puh. 010 3311 Faksi 010 33 26600 E-mail: environment.fi@poyry.com www.environment.poyry.fi Päiväys

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMOHANKE Yleisötilaisuus Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeesta Pirkkala 10.11.2009 Suunn.pääll, DI Heidi Rauhamäki Tampereen Vesi 1 HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN - 2005: Pirkanmaan

Lisätiedot

Vesihuoltosuunnitelma

Vesihuoltosuunnitelma Lieksa Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue Vesihuoltosuunnitelma SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 30.6.2011 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. MAASTOTUTKIMUKSET JA JOHTOLINJAUS... 3 3. ALUEEN

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.

Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1. Pirkanmaan keskuspuhdistamo - Suunnittelutilanne, Nokian mukaantulo, toiminnallinen yhteistyö ja sopimukset Info kuntien johdolle 30.1.2015 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 6

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMON SUUNNITTELUVAIHEEN TOINEN ASUKASTILAISUUS

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMON SUUNNITTELUVAIHEEN TOINEN ASUKASTILAISUUS MUISTIO 19.08.2015 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMON SUUNNITTELUVAIHEEN TOINEN ASUKASTILAISUUS Aika: Paikka: Läsnä: 19.8.2015 klo 18 20 (kahvitarjoilu yleisölle 17.30 alkaen) Sampolan/Tammerkosken lukion auditorio

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo. Valtuusto 32 07.04.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö 338/10.03.01/2013 KV 108 Valtuusto 9.9.2013 Sami Virpiö jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoossa siirrytään

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon 20.12.2013 Page 1 Yleistä mallinnuksista Päivitetty 2013 alkupuolella. Mallinnettu FCGswmm ja FCGnet ohjelmistoilla. Mallinnukset suoritettu nykyisellä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Kustannuskohde Määrä a' hinta Kustannus Käyttökust. /a. Yhteensä 184450 1100

Kustannuskohde Määrä a' hinta Kustannus Käyttökust. /a. Yhteensä 184450 1100 KESKITETYN PUHDISTAMON RAKENNUSKUSTANNUKSET Alue A Viettoviemäri M 11 [m] 65 4 26 Viettoviemäri M 16[m] 16 5 8 Viettoviemäri M 2[m] 6 Paineviemäri M 63 [m] 15 2 3 Paineviemäri M 75 [m]* 45 25 1125 Paineviemäri

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686

Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686 Akanojan ja Mäkikylän välisen jäteveden siirtolinjan ja pumppaamon toteutus Rakentamispäällikkö Juhani Leppikangas Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686 Valtion vesihuoltotyössä

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun

TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun TASKILAN PUHDISTAMON SANEERAUS - jätevesien käsittely keskittyy Ouluun Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19. 20.11.2014 Oulu Jarmo Lahtinen käyttöpäällikkö Oulun Vesi TASKILAN PUHDISTAMO Puhdistamo on aloittanut

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO, SULKAVUOREN VAIHTOEHTO. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO, SULKAVUOREN VAIHTOEHTO. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen Vesi PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO, SULKAVUOREN VAIHTOEHTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma FCG Finnish Consulting Group Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo Maanalainen rakentaminen seminaari 11.5.2015 RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY 11.5.2015 Blominmäen

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0-P957 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt 26.4.2016 1 Kahdentyyppisiä ohituksia Kuivan ajan ohitukset Sähkökatkot, laiterikot, viemäritukokset, viemäririkot

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus VUOVE-INSINÖÖRIT OY Korvenojantie 44 05200 Rajamäki 050-5459972 E-mail timo.tammenlarva@kolumbus.fi VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI Vuove-vuotovesitutkimus ESIMERKKIRAPORTTI 2015 Vuove-Insinöörit Oy 050 5459972

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan Uoma 3 Rumpukoko 600 mm F=0.30 km2 HQ=0.12 m3/s v=0.37m/s t=0.32 m A=0.4 Rumpukoko 800 mm F=0.8 km2 HQ=0.24 m3/s v=0.33 m/s t=0.48 m/s 0.75 m2 1+25 yl tien runpu ei toim enpiteitä 3+25 silta vesijuoksu

Lisätiedot

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT 1 (24) PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT Tuire Valjus Menetelmän perusteista Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset Lappeenrannan jätevesien käsittelyn YVA Hanhijärven asukastilaisuus 25.5.2015 Suunnittelupäällikkö Kristian Sahlstedt UUDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B VESIHUOLLON ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA 2009 Vesihuollon yleissuunnitelma 2009 24.04.09 2/17 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE... 3 1.2. ALUEEN VESILAITOS...

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

VARMA-VESI HANKE YLEISSUUNNITELMA SAVONLINNA - ENONKOSKI YHDYSVESIJOHTO JA SIIRTOVIEMÄRI. Vastaanottaja VARMA-VESI hanke. Asiakirjatyyppi Raportti

VARMA-VESI HANKE YLEISSUUNNITELMA SAVONLINNA - ENONKOSKI YHDYSVESIJOHTO JA SIIRTOVIEMÄRI. Vastaanottaja VARMA-VESI hanke. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja VARMA-VESI hanke Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.11.2012 Viite 82143736 VARMA-VESI HANKE SAVONLINNA - ENONKOSKI YHDYSVESIJOHTO JA SIIRTOVIEMÄRI YLEISSUUNNITELMA ENONKOSKI- SAVONLINNA

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 SUUNNITELMASELOSTUS Projekti 1510004515 Päivämäärä 14.11.2014 8.1.2015; lisätty kappale 2.3 Tilaaja Rauman kaupunki RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 Kuva: Rauman kaupunki,

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Esisuunnitelma Päivämäärä 8.8.2013 PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PARIKKALAN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

Lisätiedot

SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY SARVIJOEN KYLÄALUEIDEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY SARVIJOEN KYLÄALUEIDEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY SARVIJOEN KYLÄALUEIDEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY Tarkastus Päivämäärä 20/04/2012 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Grims Timo Ojanperä

Lisätiedot

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN PAINEVIEMÄRÖINTI INTI Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy Onninen Oy PERUSTETTU 1913 TOIMINTAA 9 MAASSA HENKILÖST STÖÄ 3 000 LIIKEVAIHTO 1,4 MILJARDIA

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

Korkea rakentaminen Tampereen tornihotelli

Korkea rakentaminen Tampereen tornihotelli Korkea rakentaminen Tampereen tornihotelli DI Sami Punkari 17.2013 Tampereen Tornihotelli 16.9.2013 elementtiasennus 16.krs TAMPEREN TORNIHOTELLI POHJASUHTEET PERUSTAMISTAPAVAIHTOEHDOT PERUSTAMINEN TUETTU

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala

Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala RAPORTTI 67080533.BWN04 30.11.2009 Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Marja-Vantaan keskusta-alueen vesihuollon yleissuunnitelma Sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 Lähtöaineisto ja raportin sisältö

Lisätiedot

LAUSUNTO TAMPEREEN VEDEN PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO- HANKKEEN SULKAVUOREN VAIHTOEHDON UUDESTA ARVIOINTISELOSTUKSESTA

LAUSUNTO TAMPEREEN VEDEN PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO- HANKKEEN SULKAVUOREN VAIHTOEHDON UUDESTA ARVIOINTISELOSTUKSESTA Lausunto PIRELY/23/07.04/2010 29.05.2013 Tampereen Vesi Viinikankatu 42 33101 TAMPERE LAUSUNTO TAMPEREEN VEDEN PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO- HANKKEEN SULKAVUOREN VAIHTOEHDON UUDESTA ARVIOINTISELOSTUKSESTA

Lisätiedot

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa 2 1 YLEISTÄ Allekirjoittanut suunnittelutoimisto on yhteistyössä Oy Nordwest Engineering

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä

Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Vesihuolto 2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY Pekka Pesonen, toimitusjohtaja Tampereen Vesi Petri Tuominen, toimitusjohtaja JS-Puhdistamo

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3

PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 PORVOON KAUPUNKI PORVOON LÄNSIRANTA TONTIT 440-1, 440-2, 447-2, 448-1, 448-2 ja 448-3 TONTINLUOVUTUSKILPAILU RAKENNETTAVUUSSELVITYS Viite 82119395 Versio 2 Pvm Hyväksynyt M. Fors / Porvoon kaupunki Tarkistanut

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO ympäristövaikutusten arviointiselostus

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO ympäristövaikutusten arviointiselostus PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö 29.11.2012 82141034 Tiivistelmä 5 OSA 1 JOHDANTO JA TAUSTAA 15 OSA 3: ARVIOITAVIEN SULKAVUORI- JA NYKY+ VAIHTOEHTOJEN KUVAUS 51

Lisätiedot

Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus?

Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus? Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus? Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi-hajajätevesiseminaari 23.01.2013 Helsinki Lvi-tarkastaja Sampo Riikonen Suomen rakentamismääräyskokoelma osa

Lisätiedot

Itä Vantaan linja autovarikon hulevedet

Itä Vantaan linja autovarikon hulevedet Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Vantaan kaupunki Itä Vantaan linja autovarikon hulevedet 82116843 18.6.2007 Vantaan kaupunki Itä Vantaan linjaautovarikon hulevedet Pvm 18.6.2007 Kirjoittanut

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Toiminnanjohtaja, limnologi Reijo Oravainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesistö kuvaus 0 5 kilometriä 10 Siuron reitti

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 10.6.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA HEINOLA, HEIKKIMÄKI MAAPERÄTUTKIMUS JA Päivämäärä 10.6.2014,

Lisätiedot

KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET

KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Lausunto Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet 22.3.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET

Lisätiedot

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SULKAVUORI ASUKASTILAISUUS 19.8.2015

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SULKAVUORI ASUKASTILAISUUS 19.8.2015 PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SULKAVUORI PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO SISÄLTÖ 1. Luolapuhdistamo 1. Aikataulu 2. Mitoitus ja puhdistusarvot 3. Valitut prosessit ja lay-out luonnokset 4. Kustannusarvio 2.

Lisätiedot