SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN"

Transkriptio

1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN 2% Socialtjänste 21 % 9 Teveydenhuolto Hälsovåd 13 % Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd 30 % Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd 4 % Talousaviovetailu Budgetjämföelse Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd Teveydenhuolto Hälsovåd Vanhuspalvelut Äldeomsog Sosiaalipalvelut Socialtjänste Hallinto Fövaltning 2 000, , , , ,00 32

2 GRANKULLA SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT - ÅLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÄRD Sosiaali- ja teveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, teveydenhuolto sekä eikoissaiaanhoito ja suun teveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja teveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovådssekton ha fem esultatomåden: socialtjänste, äldeomsog, hälsovåd, specialisead sjukvåd och munoch tandvåd. Utöve esultatomådena lyde också sektons fövaltning, handikappådet och äldeådet unde social- och hälsovådsnämnden. So siaali - ja t eveyslautakunta So cial- och hälso våd snämn den Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen vs.sosiaali- ja teveysjohtaja - t. social-och hälsov.die TP Boksiut 2012 ' TP BG 2013 ' TA BG 2014 ' TA BG 2015 ' TS Pian 2016 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot- Avgiftsinkomste Tuetja avustukset- Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TS Pian 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao Avustukset - Undestöd Muut toimintakuiut- Owiga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte v v TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sosiaali- ja teveystoimen toimintaa ohjaavat kaupungin visio, avot ja stategiset tavoitteet, joihin peustuen asetetaan toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Stategian toteutumisen onnistumiselle on keskeistä, että hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen tunnistetaan kaikkien toimijoiden yhteiseksi asiaksi. Kaikkia, myös Veksamhet Ekonomi 33

3 KAUNI AI NEN G R A NK U L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN Diftsbudget poikkihallinnollisia posesseja, johdetaan asiakaslähtöisesti taloudellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina (esim. lasten ja peheiden palvelut, vanhusten palvelut). Työpanos kohdennetaan ydintehtäviin ja toiminnan suunnittelu peustuu tutkittuun tietoon. Palveluissa tuvataan hoitoon pääsy sekä palvelun hyvä laatu. Toimintaympäistön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella - lainsäädännön muutokset Lakiluonnos sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi) on ollut lausuntokieoksella syksyllä Lakiehdotuksen mukaan vastuu sosiaali- ja teveyspalvelujen jäjestämisestä jatkossa on viidellä sotealueella ja tuottamisvastuu on jäjestämiskiteeit täyttäneillä kunnilla tai kuntayhtymillä. Sote-alue laatii palvelujen toteuttamisesta joka neljäs vuosi jäjestämispäätöksen, missä määitellään mm. tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät ja kielellisten oikeuksien toteutuminen. Hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen on jatkossakin kuitenkin ensisijaisesti kunnan tehtävä. Kunnat ahoittavat sote-alueiden toiminnan kapitaatiopeiaatteen mukaisesti, jota painotetaan tavetekijöillä (ikäakenne ja saiastavuus). Uuden lain on takoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015, uusien sotealueiden toiminnan käynnistyä vuonna 2016 ja palvelutoiminnan tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä alkuvuodesta Sote-alueisiin kuuluvista kunnista sekä siitymäkauden henkilöstö- ja omaisuusjäjestelyistä säädetään eillisellä ns. voimaanpanolailla, joka sisältyy lausunnoilla olevaan lakiesityskokonaisuuteen. Vuonna 2011 astui voimaan teveydenhuoltolaki, joka on yhteinen sisältölaki peusteveydenhuollolle ja eikoissaiaanhoidolle. Laki edellyttää samaan saiaanhoitopiiiin kuuluvien kuntien laadittavan yhdessä teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman valtuustokausittain. Jäjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alu- 34

4 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget eellista yhteistoimintaa teveyspalveluiden jäjestämisessä ja tuottamisessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Yhteisen suunnitelman avulla voidaan pukaa päällekkäisyyksiä ja poastaa palvelutoimintaa alueellisesti takoituksenmukaisella tavalla. HYKS-alueen kuntien teveydenhuollon jäjestämissuunnitelma v hyväksyttiin HUS:n valtuustossa loppuvuonna 2013 ja suunnitelman toteutumista seuataan vähintään kean vuodessa kokoontuvassa seuantayhmässä. Teveydenhuoltolaki on tuonut potilaalle mahdollisuuden alkaen valita teveysaseman, joka vastaa hänen peusteveydenhuollon palveluistaan. Teveysaseman vaihdon myötä kaikki siihen liittyvät palvelut, ml. suun teveydenhuolto, fysioteapia- ja neuvolapalvelut sekä lyhytaikainen teveyskeskuksen vuodeosastohoito siityvät uuteen kuntaan. Kauniaisissa tämä muutos on lisännyt teveysaseman asiakasmääiä mekittävästi. Hyks-alueen kunnat ovat sopineet yhteisistä laskutuskäytännöistä kuntaajat ylittävässä teveydenhuollossa. Laki ajat ylittävästä teveydenhuollosta laajensi myös ulkomailla asuvien eläkeläisten ja heidän peheenjäsentensä hoito-oikeutta Suomessa. Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveys-palveluista (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan Lain tavoitteena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, teveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoiutumista sekä paantaa mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen kunnassa. Laki koostaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja teveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Vuoden 2015 alusta laki edellyttää laadittua omavalvontasuunnitelmaa kaikilta kunnan vanhuspalveluyksiköiltä sekä vastuutyöntekijän nimeämistä niille iäkkäille henkilöille, jotka tavitsevat apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kunnan on huolehdittava että sen käytössä on iittävän monipuolinen asiantuntemus 35

5 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, teveyden ja toimintakyvyn tukemista vaten. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset peusteet tai jos se on iäkkään henkilön avokkaan elämän ja tuvallisen hoidon kannalta muuten peusteltua. Maan hallituksen akennepaketin mukaisesti laitospaikkojen vähentämiseksi laaditaan kansallinen toimeenpano-ohjelma. Kauniaisten Ikääntymispoliittisen stategian ( KV ) yhtenä tavoitteena on palveluakenteen keventäminen siten, että laitoshoitoa asumismuotona vähennetään, ja ympäivuookautista hoivaa tajotaan tehostettuna palveluasumisena. Tähän liittyy myös Villa Anemonen muuttaminen laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Samaan aikaan on kehitettävä myös avohuollon palveluja; kotihoitoa, muita kotiin tuotavia palveluja ja omaishoidon tukea sekä lisättävä niiden saatavuutta. Esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi oli kunnissa lausuntokieoksella kesällä Lain takoitus on siitää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan ja vahaiseen tukeen sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Lakiesityksen mukaisesti osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siityisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja tuvata tavittava tuki peheille ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laki velvoittaa kunnat tekemään sosiaalihuollon jäjestämissuunnitelman, joka olisi sovitettava yhteen teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman kanssa. Uutena kunnalle määiteltynä tehtävänä on lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonta. Lisäksi lapsipeheille olisi jäjestettävä välttämätön kotipalvelu ja pehetyö. Lakiehdotuksessa on kuljetuspalveluiden palveluvalikoimaa laajennettu. Lain myötä työntekijöiden kelpoisuusehtojen olisi takoitus väljentää, jolloin työntekijöiden työnjakoa ja tehtäväakennetta voitaisiin uudistaa asiakkaan tapeen mukaisesti. Laki tulee voimaan vuonna

6 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan Laki edellyttää psykologin ja koulukuaattoin saatavuutta myös esiopetuksessa. Laki edellyttää opiskeluhuollon ohjausyhmää, jonka toimintaan osallistuu myös opetustyötä tekeviä henkilöitä. Kauniaisissa Teveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoyhmä (Tejo) toimii ei toimialojen ohjaus- ja yhteistyöyhmänä ja koulujen edustajat muodostavat omat ohjausyhmänsä. Muut toiminnan kehittämiseen vaikuttamiseen vaikuttavat tekijät Suunnitelmakaudella toimintaan vaikuttavat laajat poikkihallinnolliset ohjelmat ja stategiat, kuten lapsi- ja nuoisopoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen stategia sekä lasten ja nuoten hyvinvointisuunnitelma. Kauniaisten kaupunki on mukana APOT- TI- asiakas- ja potilastietojäjestelmähankkeessa, jonka käyttöönotto HUS:ssa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kikkonummella alkaa vuoden 2016 loppupuolella. Hankkeen takoituksena on kehittää ja yhtenäistää sosiaali- ja teveydenhuollon toimintaa ja palveluja tuvallisemmaksi ja tehokkaammaksi yhteisen jäjestelmän avulla. Kyseessä on mittava hanke, jonka yhteydessä sosiaali- ja teveydenhuollon asiakas- ja työskentelyposessit uudistetaan. APOTTI- hankkeen vaatima henkilöesussi on aviolta Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos v Käytännössä tämä jakaantuu kuitenkin useamman työntekijän kesken ja vaatii aktiivista osallistumista kaikilta tulosalueilta. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat käynnistäneet yhteisen vanhustyön kehittämis- ja koulutusakenteen Geo-Meton. Hankkeen tavoitteena on yhdistää monialaisesti eilaista osaamista, kehittämistä ja tutkimusta sosiaali- ja teveydenhuollon alalla. Yleisenä kehittämisteemana on "Muistisaiaan Ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Kehittämistyötä koodinoi Sosiaalialan osaamiskeskus Soccan eityissuunnittelija. Hankkeeseen 37

7 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget liittyvän tutkimuksen suunnittelun ja oganisoinnin osalta yhteistyötä tehdään myös HUS:n peusteveydenhuollon yksikön kanssa. Kauniaisissa hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa Villa Bedan palvelukeskus, kotihoito ja suun teveydenhuolto. Sosiaali- ja teveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti teveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnalliseen teveydenhuollon Kansalliseen Teveysakistoon (KanTa). Kansallinen potilastiedon eakisto on palvelu, jonne teveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojäjestelmistään tietotuvallisesti. eakiston tavoitteena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilastuvallisuutta siten, että potilastiedot ovat hoitotilanteissa teveydenhuollon ammattihenkilön saatavissa iippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu. Samalla voidaan välttää päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Kantaakistoon ei siietä sosiaalihuollon alaisuuteen kuuluvia tietoja vaan ne viedään tulevaisuudessa peustettavaan Kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietovaantoon (KanSa). Kauniaisissa eakistoon liitytään maaliskuussa 2015, mitä ennen vaaditaan tulosaseluiden tiivistä yhteistyötä sekä henkilökunnan kouluttamista jäjestelmän käyttöönottamiseksi. Toiminnassa on jo kansalaisille suunnattu Omakanta- palvelu, jossa jokainen voi katsoa omia sähköisiä esepti- ja teveystietojaan intenetistä sekä tulostaa yhteenvedon. Henkilöstö Kaupunki peustaa kokonaan uusia vakansseja seuaavan kean Villa Bedan laajennuksen valmistuttua. Toimialalla on kuitenkin painetta työntekijäesussien lisäämiseksi teveysaseman asiakasmääien kasvun sekä lainsäädännöstä nousseiden velvoitteiden myötä. Samaan aikaan Villa Bedan palvelukeskuksen ja vanhainkodin toiminta siityy syksyllä 2015 väistötiloihin. Toiminnan muutosten suunnittelussa on huolehdittava henkilöstön osallistumismahdollisuuksista sekä ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta koko 38

8 KAUNI AI NEN G RA NK UL L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget toimialan sisällä. Henkilökunnan ekytointi on toistaiseksi onnistunut kohtuullisen hyvin. Sosiaalityöntekijöiden, hammaslääkäien ja lääkäien saatavuus on ollut kuitenkin ajoittain vaikeaa. Sijaisten käytössä yitetään toimia joustavasti ei yksiköiden välillä ja tavoitteena on edelleen vähentää vuokatyövoiman käyttöä. Suunnitelmakaudelle ajoittuvien lakimuutosten tehokas ja ajanmukainen toimeenpano edellyttää suunnitelmallista henkilökunnan koulutusta sekä yksityiskohtaisia toimeenpanoohjelmia. Talous Uudistuvan lainsäädännön velvoitteet yhdessä kasvavan ikääntyvän väestön kanssa vaikuttavat kustannuksia lisäävästi. Lakimuutosten taloudellisia ja henkilöstövaikutusten aviointeja on vaikea kuitenkaan tehdä. Työn tuottavuuden lisääminen on täkeää, jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään. Lisääntynyt asiakasmäää lisää myös kuntalaskutuksen kautta saatavia tuloja, jotka mahdollistavat tavittaessa tilapäisen lisähenkilökunnan palkkaamisen. Apotti hankkeen alustavan suunnitelman mukaisesti pääosa hankinta- ja käyttöönottokustannukset osa tulee maksettavaksi vuoden 2018 aikana. Kuitenkin talousaviovuodelle 2015 kohdistuu jo muutaman posenttiosuuden kuluosuus sekä taloussuunnitelmavuosille suhteessa enemmän. Investoinnit Villa Bedan palvelukeskuksen peuskojaus ja laajennus -hanke (sis. tehostetun palvelu-asumisen yksiköt) sekä Villa Bedan keostalot -hanke ovat suunnitelmakauden mittavia investointeja. Lisäksi Anemonen muutos laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi aiheuttaa kojaustapeita lähinnä yhden kylpyhuoneen laajentamisen osalta. 39

9 SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja teveystoimi TP TA TA TA TA Social- och hälsåväd Boksiut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Toimintamenot- Veksamhetsutgifte (butto) euo /asukas - euo /invånae (butto) euo /asukas - euo /invänae (netto) Asukkaat - Invånae HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan stategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on tuvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koodinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, jäjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja teveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koodinointi. Sektons fövaltningsenhet fämja och stöde ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god fövaltning inom sekton. Dess uppgift ä att tygga en helgjuten veksamhet och enhetiiga tjänste. Fövaltningen delta i att utveckla veksamheten och i det egionala samabetet, som den samodna. Fövaltningen svaa bl.a. fö att utveckla den elektoniska äendehanteingen, fö samabetet med olika oganisatione och fö att utveckla olika patneskap. Enheten svaa också fö att leda och utveckla välfäds- och hälsofämjandet i staden och samodna det dätill höande tväadministativa samabetet. Hallinto Föva ltni ng Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen Boksiut vs. sosiaali- ja teveysjohtaja - tf. social-och hälsov.die 2012 Myyntituotot- Fösäljningsinkomste 770 Maksutuotot - Avgiftsinkomste 0 Tuetja avustukset - Undestöd och bidag 0 Muut toimintatuotot - Öviga inkomste 0 Sisäiset tuotot - Intema inkomste 0 TOIMINTAT UOT OTYHT-INKOMSTERTOT PLT 770 TP TP TA TS TS Boksiut BG BG Pian Pian 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat- Mateia) och vao Avustukset - Undestöd Muut toimintakulut- Öviga utgifte -959 Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUTYHT-UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAM-IETSBIDRAG Toiminta Vuonna 2015 voimaan tuleva sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislaki sekä muut valmisteilla olevat lakimuutokset ovat mekittäviä toimintaan vaikuttavia uudistuksia. Samaan aikaan Apotti- tietojäjestelmähankkeen valmistelu sekä potilastiedon eakiston käyttöönotto vaativat yhä enemmän toimi Veksamhet Ekonomi 40

10 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget alan esusseja. Apotin osalta vuonna 2015 avioidaan tavittavan noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos Kauniaisissa. eakiston käyttöönotto on siitynyt alkupeäisen suunnitelman mukaisesta syksystä 2014 alkuvuoteen Potilastiedon akistonhankkeeseen liittyy posessien kehittämistä ja myös tietosuoja-asioiden täsmällistä takastelua. Kuntalaisten mahdollisuus vaihtaa teveysasemaa on lisännyt Kauniaisten teveysaseman asiakasmääää mekittävästi. Tämä on lisännyt myös hallinnollista työtä toimialalla eityisesti lain edellyttämän ilmoittautumismenettelyn sekä kuntien välisen laskutuksen vuoksi. Ympäivuookautisten vanhusten asumispalvelujen kilpailutuksen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu. Kaikkien palveluntuottajien kanssa tehdään uudet puite- ja vuosisopimukset. Toiminnan muutokset eityisesti vanhuspalveluiden aiheuttavat paljon hallinnollista työtä. Väistötilojen jäjestämisessä vaaditaan paljon toimialojen välistä yhteistyötä sekä kustannusvaikutusten aviointia. Myös Anemonen muutoksessa laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi tavitaan toimialan hallinnon osaamista ja tukea. Talous Sosiaali- ja teveystoimen hallinnon taloudessa ei ole mekittäviä muutoksia vuodesta Ostopalveluihin vaattua määäahaa on pienennetty vastaamaan paemmin vuoden 2013 toteumaa. SOSIAALI PALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, peheneuvolan, toimeentulotuvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja tuvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuoka-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kiisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänstena omfatta socialabete, banskydd, missbukavåd, handikappsevice, omsog om utvecklingshämmade, banatillsyningsmannens tjänste, familjeådgivning, utkomststöd och skuldådgivning saat beslut om uthyning av allmänna hyesbostäde och pensionäsbostäde. Skuldådgivning samt tjänste inom kis- och socialjouen köps enligt seviceavtal av Esbo stad. 41

11 SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget So s ia a li p al v el u t Socialt jänste Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Jaana Nyhbeg vs. sosiaalipalvelupäällikkö - tf. socialsevicechef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS TS Boksiut Bokslut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateia) och vao Avustukset- Undestöd Muut toimintakulut- Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intema utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut peustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen peustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Sosiaalipalveluiden henkilöstön koulutussuunnittelussa huomioidaan uuden sosiaalihuoltolain ja sen lastensuojelulakiin aiheuttamien muutosten sekä vammaislainsäädännön uudistamisen toimeenpanoon liittyvät muutokset. Veksamhet Kauniaisten omaishoitajien tuen tapeesta tehtiin selvitys keväällä 2014 (Hakala & Nikula 2014) ja siihen sisältyvien kehittämisehdotusten toimeenpano jatkuu v puolella; mm. tiedotuksen ja vetaistuen kehittäminen Talous Ekonomi Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan vika muutetaan lastenvalvojan viaksi, muutoksella ei kuitenkaan ole kustannusvaikutuksia. Työmakkinatuen kuntaosuuden kohdalla tavoitteena on säilyttää se nykyisellä tasolla tehostamalla pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden työllistämistä kunnan omana toimintana kaikkien toimialojen vastuunottoa lisäämällä. Ostopalveluina hankittavaa pehetyötä yitetään vähentää hyödyntämällä tiiviisti kunnan oman pehetyön vekostoa. Vekosto työskentelee lähinnä pienten lasten peheiden kanssa en- 42

12 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget naltaehkäisevällä työotteella. Päihdekuntoutuksessa suositaan avohuollon palveluita. Asiakkaiden valinnan vapautta lisätään mahdollisuuksien mukaan ja ohjataan heitä kustannuksiltaan edullisemman kotikuntoutuksen piiiin. Sosiaalipalvelut Socialtjänste Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Käynnit sosiaalityöntekijällä, Ikm - Käynnit sosiaaliohjaajalla, Ikm - Toimeentulotuki - Utkomststöd Ruokakunnat - Matlag euo /asukas - euo /invänae Lapsipeheiden sosiaalityö / lastensuojelu - Lastensuojeluilmoitukset, Ikm - Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Lastensuojelun sijaishuolto, vk - Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Päihde- ja mielenteveystyö Päihdehuollon laitospalvelut, vk - Mielenteveyskuntoutujien asumispalvelut, vk - Vammaispalvelutja kehitysvammahuolto Palveluasuminen, vk - Kuljetustuki (vpl), asiakkaat euo /asiakas - Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, Ikm - Peheneuvola - Familjeådgivningen Käyntejä - Besök Asiakkaat - Kliente euo käynti - euo /besök (b utto) TP TA TA TA TA Bokslut BG BG BG BG ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' VANHUSPALVELUT - ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bedan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä teveyskeskuksen saiaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon yhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutave, omien voimavaojen tukeminen ja itsemäääämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatomådet fö äldeomsog omfatta enhetena fö hemvåd, sevicecentet Villa Beda, åldedomshemmet och vådhemmet saat vådavdelningen vid hälsovådscentalens sjukhus. Villa Apollos gupphem fungea som enhet fö seviceboende. Äldeomsogens uppgift ä att stöda de äldes funktionsfömåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klaa sig själva och kunna bo hemma elle i en hemlik miljö. Den omsog och våd som ebjuds utgå fån klientens sevicebehov och fån att stöda klientens egna esuse och visa espekt fö vas och ens självbestämmandeätt. 43

13 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A NK U L L A Diftsbudget Vanhuspalvelut Äldeomsog Vastuuhenkilö - ansvaspeson: vanhus palvelupäällikkö-äldeomsogschef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avg ifts inkom ste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateia) och vao Avustukset- Undestöd Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Asiakkaiden palveluiden tapeen avioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään tulosalueen toimintaposesseja. Sosiaalitoimen ja teveyspalveluiden/neuvolan kanssa pyitään vastaamaan lapsipeheiden akuuttiin, tilapäiseen avuntapeeseen kotihoidossa. Yhteistyötä kolmannen sektoin kanssa selkiytetään ja vapaaehtoisten osallistumisen jatkuvuutta kehitetään konkeettisen toimintasuunnitelman avulla. Veksamhet Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveyspalveluista 980/2012) mukaisesti on vuoden 2015 alusta iäkkäälle henkilölle on tavittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kauniaisten vastuutyöntekijämallia työstetään Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeoMeto- hankeessa, minkä tavoitteena on muistisaiaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Villa Anemone muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi mihin liittyen asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä maksupäätökset takistetaan asukaskohtaisesti. Muistisaiaille takoitettua päivätoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan Anemonen alakeassa. 44

14 KAUNI AI NEN G R AN KU L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Villa Bedan peuskojaus- ja lisäakentamishankkeen takia sekä palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siityy väistötiloihin syksyllä Palvelukeskuksen toimintojen tilapäisinä väistötiloina käytetään ensisijaisesti kaupungin omia muita tiloja. Villa Bedan vanhainkodin asukkaiden ja henkilökunnan väistötilojen löytämiseksi selvitetään lähialueen palveluntuottajien tajoamat vaihtoehdot. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Beda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Palvelukeskuksen kuljettajana toimivan laitosmiehen työaikaa ja toimenkuvaa takastellaan suhteessa muihin vaihtoehtoisiin kuljetuspalveluihin sekä Villa Beda- hankkeen väistöatkaisuista aiheutuviin tapeisiin. Kauniainen liittyy keväällä 2015 kansalliseen potilastiedon akistoon, mihin liittyen toteutetaan hoitotyön akenteellisen kijaamisen kehittämispojekti vastaamaan hoitotyöntekijöiden koulutustapeeseen ja eakiston käyttöönottoon. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä Apottiin liittyvää kehittämistyötä tehdään Vanhuspalveluissa osallistumalla kaupungin sisäisen pojektiyhmän toimintaan sekä Apotti oganisaation sosiaalihuollon tuotevetailuihin. Talous Ekonomi Hoivakoti Anemonen suunniteltu muutos laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi muuttaa tuloakennetta asukasmaksujen määäytyessä pääpiiteittäin samalla tavoin kuin ostopalveluissa. Omana toimintana toteutettavaa kuljetuspalvelua tehostetaan, ja pohditaan kuljetuspalveluiden jäjestämistä kokonaisuutena. Kotihoidon osana toiminut hoitotavikejakelun toiminta ja siihen liittyvä kustannuspaikka on siitynyt Teveyspalveluiden tulosalueelle. Ympäivuookautisen asumispalvelun uuden yhteiskilpailutuksen mukaiset sopimukset ja hinnat uusien palveluntuottajien kanssa alkavat v uusien käyttöön otettavien paikkojen myötä. 45

15 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Vanhuspalvelut TP TA TA TA TA Äldeomsod Boksiut BG BG BG BG SuoitteellTunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Kotihoito - Hemvåd Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisaiaanhoito) - Besök (Hemvåd och hemsjukvåd) euo /käynti - euo /b esök (b utto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, ]km Ryhmäkoti - Gupphem (Villa Apollo) Asumisvuookaudet - Boendedygn Kuomitus-% - Belasting-% euo/asumisvk. - euo /boendedygn (butto) Vanhainkoti - Äldingshem (Villa Beda) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /väddag (b utto) Hoivakoti - Vådhem (Villa Anemone) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /vaddag (b utto) Saiaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /våddag (b utto) Ostopalvelut - Ostovuookaudet, Ikm - Ostovuookaudet, euo/vk (keskim.) %' 98% 98 % 98 % 98 % % 100% 100% 100% 100% %' 100% 100% 100% 100% %' 98% 98 % 98 % 98 % ' ' ' ' ' ' ' 142 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD HäIsovåden omfatta öppenvåden vid häl- sovådscentalen inkiusive sjuktanspote. Hälsovådens uppgift ä att fämja kommuninvånanas hälsa och välfäd och ebjuda dem ve- debölig våd. Teveydenhuolto käsittää teveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös saiaankuljetuksen. Teveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön teveyttä ja hyvinvointia sekä tajota väestölle tapeenmukaista hoitoa. Teveydenhuolto Hä lsovå d Vastuuhenkilö - ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian johtava lääkäi - ledande läkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot- Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intema utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT ' 0 ' 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Veksamhet 32

16 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Teveyskeskuksen käyttäjämäää on lisääntynyt vaihtajien myötä n. 10%, mikä aiheuttaa painetta palkata ylimäääisiä sijaisia sekä lääkäeiden että hoitohenkilökunnan osalta. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisten hakeutuminen teveysasemalle asettaa haasteita nykyisille hoitoposesseille ja eityisesti peventiivisen toiminnan oganisoinnille. Palveluiden saatavuuden paantamiseksi vastaanotto osallistuu 'Hyvä Potku'- hankkeeseen. Fysioteapian suoavastaanottotoimintaa laajennetaan käsittämään selkä- ja niskapotilaiden lisäksi myös olkapää-lonkka- ja polvipotilaat. Tässä toiminnassa vastaanoton hoitaja ohjaa kiteeit täyttävän tuki- ja liikuntaelinoieisen (TULE) -potilaan suoavastaanottokoulutuksen saaneen fysioteapeutin vastaanotolle lääkäin vastaanoton sijaan. eakiston käyttöönotto on siitynyt syksystä 2014 alkuvuoteen APOTTI-hanke tulee vaatimaan yhä enemmän kuntien esussia tulevina vuosina eityisesti osioissa "Muutosjohtaminen ja toiminnan kehittäminen" ja "Tuotannon aikaiset toimintamallit", vuoden 2015 osalta avio on Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos. Talous Ekonomi Teveydenhuollon taloudessa näkyy kuntavaihtajien vaikutus. Tämä näkyy toimintatulojen lisääntymisenä sekä myös paineena toimintamenojen kasvattamiseen. 33

17 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Teveydenhuolto TP TA Hälsovåd Bokslut BG Suoitteet/Tunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 ' 2017 Avohoitokäynnit lääkäeillä - Besök hos läkae inom öppenvåden Vastaanotto lääkäit - Mottagning läkae asiakasmäää -kundental peittävyys-% - Täckning-% 48 % 50 % 50% 50 % 50 % Käynnit fysioteapeuteilla - Vastaanotto kaikki ammattiyhmät - Mottagning alla ykesguppe asiakasmäää - kundental peittävyys-% - Täckning-% 64 % 75 % 75 % 75 % 75 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiyhmät -Alla kontakte (telefon, besök), alla ykesguppe asiakasmäää - kundental peittävyys-% - Täckning-% 70 % 78 % 77 % 77 % 77 % Teveydenhuollon menot vuodessa/asukas Hälsovådsutgifte pe å / invånae SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD Mun- och tandvåden omfatta undesökning av munhälsan, ådgivning, åtgäde inom bastandvåd och specialisead tandvåd samt instumentsevice som betjäna hela sekton. Den specialiseade tandvåden odnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsegionens enhet fö specialisead tandvåd. Mun- och tandvådens uppgift ä att fämja häi- san och poducea högklassiga mun- och tand- vådstjänste fö hela befolkningen. Suun teveydenhuolto käsittää suun teveydentilan tutkimisen, neuvonnan, peushammashoidon ja eikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Eikoishammashoito jäjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun eikoishoidon yksikössä. Suun teveydenhuollon tehtävänä on teveyden edistäminen ja laadukkaiden suun teveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Suun teveydenhuolto Mun hä lsovå d Vastuuhenkilö- ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Bokslut Boksiut BG BG Pian Pian vs.vastaava hanmaslääkäi-tf ansvaig tandläkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Owiga inkomste Sisäiset tuotot - Intena inkomste TOIMIN TATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao Avustukset- Undestöd 0 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ' Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma teveysasemansa alkaen koskee myös suun teveydenhuoltoa. Teveysaseman vaihtajista useat ovatkin hakeutuneet myös Veksamhet 34

18 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget suun teveydenhuollon palveluihin. Tämä sekä jo aiemmin tapahtunut kauniaislaisten uusien potilaiden lisääntynyt määä todennäköisesti vaikeuttaa jatkossa hoitotakuussa pysymistä. Potilasmäään vaikutusta toimintaa seuataan jatkuvasti. Suun teveydenhuollossa kehitetään edelleen työnjakoa ja alle 18-vuotiaiden potilaiden ecall jäjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. Kauniaisten suun teveydenhuolto osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeoMeto- hankkeeseen muistisaiaiden kotona asumisen tukemiseksi. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä hankinta ja säännöllisten posessien valmistelu etenee. Kansallisen tietoakiston käyttöönotossa siiytään eakiston käyttöön Talous Ekonomi Uusien potilaiden määän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotavikkeiden ja teveyspalveluiden osalta. Toisaalta myös kuntakovaukset lisääntyvät. Hoitotakuun toteutumisen vamistamiseksi maksusitoumusmenettelyn jatkamisen vamistamiseksi on vaattu euon määäaha. Suun teveydenhuolto TP TA TA TA TA Munhälsovåd Bokslut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' ' 2016 ' 2017 Vastaanotto Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen ueksamhet) Asiakkaat- Kliente euo /käynti - euo Ibesök Maksusitoumusmenettely Määä, lkm euo /käynti - euo /besök ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD Eikoissaiaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: Itä hankittavan eikoissaiaanhoidon. 35

19 SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Eikoissaiaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Eikoissai aanhoito Sp ecialisead sjukvåd Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot- Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intena inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS T S Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Henkilöstökulut - Pesonalutgifte 0 Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao 0 Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut- Öviga utgifte 0 Sisäiset kulut - Intena utgifte 0 TOIMINTAKULUTYHT- UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG W Toiminta Eikoissaiaanhoidon ja peusteveydenhuollon työnjakoa takastellaan mm. sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislain valmistelutyössä. Veksamhet Ekonomi Talous HUS:in laskutuksen lähtökohtana on talousavio Kauniaisten osalta palveluiden käytön ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömääään HUStasolla oletetaan säilyvän ennallaan. Kunnan maksuosuudessa huomioidaan ennustettu väestön muutos sekä HUS:n stategian mukainen tuottavuustavoite 1,5%. Eikoissaiaanhoidon vaaus kaupungin talousavioon on 8 miljoonaa euoa edellisten vuosien toteumien peusteella. Eikois saiaa nhoito Sp ecialisead sjukvåd SuoitteetiTunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vädpeiode Hoitopäivät (psyk.) - Våddaga (psyk.) Toimintamenot- Veksamhetsutgifte euo /asukas - euo Iin vånae (b utto) Boksiut BG ' 2013 ' 2014 F TP TA TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 '

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot