SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN"

Transkriptio

1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN 2% Socialtjänste 21 % 9 Teveydenhuolto Hälsovåd 13 % Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd 30 % Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd 4 % Talousaviovetailu Budgetjämföelse Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd Teveydenhuolto Hälsovåd Vanhuspalvelut Äldeomsog Sosiaalipalvelut Socialtjänste Hallinto Fövaltning 2 000, , , , ,00 32

2 GRANKULLA SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT - ÅLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÄRD Sosiaali- ja teveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, teveydenhuolto sekä eikoissaiaanhoito ja suun teveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja teveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovådssekton ha fem esultatomåden: socialtjänste, äldeomsog, hälsovåd, specialisead sjukvåd och munoch tandvåd. Utöve esultatomådena lyde också sektons fövaltning, handikappådet och äldeådet unde social- och hälsovådsnämnden. So siaali - ja t eveyslautakunta So cial- och hälso våd snämn den Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen vs.sosiaali- ja teveysjohtaja - t. social-och hälsov.die TP Boksiut 2012 ' TP BG 2013 ' TA BG 2014 ' TA BG 2015 ' TS Pian 2016 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot- Avgiftsinkomste Tuetja avustukset- Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TS Pian 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao Avustukset - Undestöd Muut toimintakuiut- Owiga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte v v TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sosiaali- ja teveystoimen toimintaa ohjaavat kaupungin visio, avot ja stategiset tavoitteet, joihin peustuen asetetaan toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Stategian toteutumisen onnistumiselle on keskeistä, että hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen tunnistetaan kaikkien toimijoiden yhteiseksi asiaksi. Kaikkia, myös Veksamhet Ekonomi 33

3 KAUNI AI NEN G R A NK U L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN Diftsbudget poikkihallinnollisia posesseja, johdetaan asiakaslähtöisesti taloudellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina (esim. lasten ja peheiden palvelut, vanhusten palvelut). Työpanos kohdennetaan ydintehtäviin ja toiminnan suunnittelu peustuu tutkittuun tietoon. Palveluissa tuvataan hoitoon pääsy sekä palvelun hyvä laatu. Toimintaympäistön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella - lainsäädännön muutokset Lakiluonnos sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi) on ollut lausuntokieoksella syksyllä Lakiehdotuksen mukaan vastuu sosiaali- ja teveyspalvelujen jäjestämisestä jatkossa on viidellä sotealueella ja tuottamisvastuu on jäjestämiskiteeit täyttäneillä kunnilla tai kuntayhtymillä. Sote-alue laatii palvelujen toteuttamisesta joka neljäs vuosi jäjestämispäätöksen, missä määitellään mm. tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät ja kielellisten oikeuksien toteutuminen. Hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen on jatkossakin kuitenkin ensisijaisesti kunnan tehtävä. Kunnat ahoittavat sote-alueiden toiminnan kapitaatiopeiaatteen mukaisesti, jota painotetaan tavetekijöillä (ikäakenne ja saiastavuus). Uuden lain on takoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015, uusien sotealueiden toiminnan käynnistyä vuonna 2016 ja palvelutoiminnan tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä alkuvuodesta Sote-alueisiin kuuluvista kunnista sekä siitymäkauden henkilöstö- ja omaisuusjäjestelyistä säädetään eillisellä ns. voimaanpanolailla, joka sisältyy lausunnoilla olevaan lakiesityskokonaisuuteen. Vuonna 2011 astui voimaan teveydenhuoltolaki, joka on yhteinen sisältölaki peusteveydenhuollolle ja eikoissaiaanhoidolle. Laki edellyttää samaan saiaanhoitopiiiin kuuluvien kuntien laadittavan yhdessä teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman valtuustokausittain. Jäjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alu- 34

4 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget eellista yhteistoimintaa teveyspalveluiden jäjestämisessä ja tuottamisessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Yhteisen suunnitelman avulla voidaan pukaa päällekkäisyyksiä ja poastaa palvelutoimintaa alueellisesti takoituksenmukaisella tavalla. HYKS-alueen kuntien teveydenhuollon jäjestämissuunnitelma v hyväksyttiin HUS:n valtuustossa loppuvuonna 2013 ja suunnitelman toteutumista seuataan vähintään kean vuodessa kokoontuvassa seuantayhmässä. Teveydenhuoltolaki on tuonut potilaalle mahdollisuuden alkaen valita teveysaseman, joka vastaa hänen peusteveydenhuollon palveluistaan. Teveysaseman vaihdon myötä kaikki siihen liittyvät palvelut, ml. suun teveydenhuolto, fysioteapia- ja neuvolapalvelut sekä lyhytaikainen teveyskeskuksen vuodeosastohoito siityvät uuteen kuntaan. Kauniaisissa tämä muutos on lisännyt teveysaseman asiakasmääiä mekittävästi. Hyks-alueen kunnat ovat sopineet yhteisistä laskutuskäytännöistä kuntaajat ylittävässä teveydenhuollossa. Laki ajat ylittävästä teveydenhuollosta laajensi myös ulkomailla asuvien eläkeläisten ja heidän peheenjäsentensä hoito-oikeutta Suomessa. Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveys-palveluista (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan Lain tavoitteena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, teveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoiutumista sekä paantaa mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen kunnassa. Laki koostaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja teveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Vuoden 2015 alusta laki edellyttää laadittua omavalvontasuunnitelmaa kaikilta kunnan vanhuspalveluyksiköiltä sekä vastuutyöntekijän nimeämistä niille iäkkäille henkilöille, jotka tavitsevat apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kunnan on huolehdittava että sen käytössä on iittävän monipuolinen asiantuntemus 35

5 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, teveyden ja toimintakyvyn tukemista vaten. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset peusteet tai jos se on iäkkään henkilön avokkaan elämän ja tuvallisen hoidon kannalta muuten peusteltua. Maan hallituksen akennepaketin mukaisesti laitospaikkojen vähentämiseksi laaditaan kansallinen toimeenpano-ohjelma. Kauniaisten Ikääntymispoliittisen stategian ( KV ) yhtenä tavoitteena on palveluakenteen keventäminen siten, että laitoshoitoa asumismuotona vähennetään, ja ympäivuookautista hoivaa tajotaan tehostettuna palveluasumisena. Tähän liittyy myös Villa Anemonen muuttaminen laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Samaan aikaan on kehitettävä myös avohuollon palveluja; kotihoitoa, muita kotiin tuotavia palveluja ja omaishoidon tukea sekä lisättävä niiden saatavuutta. Esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi oli kunnissa lausuntokieoksella kesällä Lain takoitus on siitää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan ja vahaiseen tukeen sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Lakiesityksen mukaisesti osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siityisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja tuvata tavittava tuki peheille ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laki velvoittaa kunnat tekemään sosiaalihuollon jäjestämissuunnitelman, joka olisi sovitettava yhteen teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman kanssa. Uutena kunnalle määiteltynä tehtävänä on lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonta. Lisäksi lapsipeheille olisi jäjestettävä välttämätön kotipalvelu ja pehetyö. Lakiehdotuksessa on kuljetuspalveluiden palveluvalikoimaa laajennettu. Lain myötä työntekijöiden kelpoisuusehtojen olisi takoitus väljentää, jolloin työntekijöiden työnjakoa ja tehtäväakennetta voitaisiin uudistaa asiakkaan tapeen mukaisesti. Laki tulee voimaan vuonna

6 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan Laki edellyttää psykologin ja koulukuaattoin saatavuutta myös esiopetuksessa. Laki edellyttää opiskeluhuollon ohjausyhmää, jonka toimintaan osallistuu myös opetustyötä tekeviä henkilöitä. Kauniaisissa Teveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoyhmä (Tejo) toimii ei toimialojen ohjaus- ja yhteistyöyhmänä ja koulujen edustajat muodostavat omat ohjausyhmänsä. Muut toiminnan kehittämiseen vaikuttamiseen vaikuttavat tekijät Suunnitelmakaudella toimintaan vaikuttavat laajat poikkihallinnolliset ohjelmat ja stategiat, kuten lapsi- ja nuoisopoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen stategia sekä lasten ja nuoten hyvinvointisuunnitelma. Kauniaisten kaupunki on mukana APOT- TI- asiakas- ja potilastietojäjestelmähankkeessa, jonka käyttöönotto HUS:ssa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kikkonummella alkaa vuoden 2016 loppupuolella. Hankkeen takoituksena on kehittää ja yhtenäistää sosiaali- ja teveydenhuollon toimintaa ja palveluja tuvallisemmaksi ja tehokkaammaksi yhteisen jäjestelmän avulla. Kyseessä on mittava hanke, jonka yhteydessä sosiaali- ja teveydenhuollon asiakas- ja työskentelyposessit uudistetaan. APOTTI- hankkeen vaatima henkilöesussi on aviolta Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos v Käytännössä tämä jakaantuu kuitenkin useamman työntekijän kesken ja vaatii aktiivista osallistumista kaikilta tulosalueilta. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat käynnistäneet yhteisen vanhustyön kehittämis- ja koulutusakenteen Geo-Meton. Hankkeen tavoitteena on yhdistää monialaisesti eilaista osaamista, kehittämistä ja tutkimusta sosiaali- ja teveydenhuollon alalla. Yleisenä kehittämisteemana on "Muistisaiaan Ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Kehittämistyötä koodinoi Sosiaalialan osaamiskeskus Soccan eityissuunnittelija. Hankkeeseen 37

7 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget liittyvän tutkimuksen suunnittelun ja oganisoinnin osalta yhteistyötä tehdään myös HUS:n peusteveydenhuollon yksikön kanssa. Kauniaisissa hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa Villa Bedan palvelukeskus, kotihoito ja suun teveydenhuolto. Sosiaali- ja teveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti teveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnalliseen teveydenhuollon Kansalliseen Teveysakistoon (KanTa). Kansallinen potilastiedon eakisto on palvelu, jonne teveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojäjestelmistään tietotuvallisesti. eakiston tavoitteena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilastuvallisuutta siten, että potilastiedot ovat hoitotilanteissa teveydenhuollon ammattihenkilön saatavissa iippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu. Samalla voidaan välttää päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Kantaakistoon ei siietä sosiaalihuollon alaisuuteen kuuluvia tietoja vaan ne viedään tulevaisuudessa peustettavaan Kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietovaantoon (KanSa). Kauniaisissa eakistoon liitytään maaliskuussa 2015, mitä ennen vaaditaan tulosaseluiden tiivistä yhteistyötä sekä henkilökunnan kouluttamista jäjestelmän käyttöönottamiseksi. Toiminnassa on jo kansalaisille suunnattu Omakanta- palvelu, jossa jokainen voi katsoa omia sähköisiä esepti- ja teveystietojaan intenetistä sekä tulostaa yhteenvedon. Henkilöstö Kaupunki peustaa kokonaan uusia vakansseja seuaavan kean Villa Bedan laajennuksen valmistuttua. Toimialalla on kuitenkin painetta työntekijäesussien lisäämiseksi teveysaseman asiakasmääien kasvun sekä lainsäädännöstä nousseiden velvoitteiden myötä. Samaan aikaan Villa Bedan palvelukeskuksen ja vanhainkodin toiminta siityy syksyllä 2015 väistötiloihin. Toiminnan muutosten suunnittelussa on huolehdittava henkilöstön osallistumismahdollisuuksista sekä ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta koko 38

8 KAUNI AI NEN G RA NK UL L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget toimialan sisällä. Henkilökunnan ekytointi on toistaiseksi onnistunut kohtuullisen hyvin. Sosiaalityöntekijöiden, hammaslääkäien ja lääkäien saatavuus on ollut kuitenkin ajoittain vaikeaa. Sijaisten käytössä yitetään toimia joustavasti ei yksiköiden välillä ja tavoitteena on edelleen vähentää vuokatyövoiman käyttöä. Suunnitelmakaudelle ajoittuvien lakimuutosten tehokas ja ajanmukainen toimeenpano edellyttää suunnitelmallista henkilökunnan koulutusta sekä yksityiskohtaisia toimeenpanoohjelmia. Talous Uudistuvan lainsäädännön velvoitteet yhdessä kasvavan ikääntyvän väestön kanssa vaikuttavat kustannuksia lisäävästi. Lakimuutosten taloudellisia ja henkilöstövaikutusten aviointeja on vaikea kuitenkaan tehdä. Työn tuottavuuden lisääminen on täkeää, jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään. Lisääntynyt asiakasmäää lisää myös kuntalaskutuksen kautta saatavia tuloja, jotka mahdollistavat tavittaessa tilapäisen lisähenkilökunnan palkkaamisen. Apotti hankkeen alustavan suunnitelman mukaisesti pääosa hankinta- ja käyttöönottokustannukset osa tulee maksettavaksi vuoden 2018 aikana. Kuitenkin talousaviovuodelle 2015 kohdistuu jo muutaman posenttiosuuden kuluosuus sekä taloussuunnitelmavuosille suhteessa enemmän. Investoinnit Villa Bedan palvelukeskuksen peuskojaus ja laajennus -hanke (sis. tehostetun palvelu-asumisen yksiköt) sekä Villa Bedan keostalot -hanke ovat suunnitelmakauden mittavia investointeja. Lisäksi Anemonen muutos laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi aiheuttaa kojaustapeita lähinnä yhden kylpyhuoneen laajentamisen osalta. 39

9 SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja teveystoimi TP TA TA TA TA Social- och hälsåväd Boksiut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Toimintamenot- Veksamhetsutgifte (butto) euo /asukas - euo /invånae (butto) euo /asukas - euo /invänae (netto) Asukkaat - Invånae HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan stategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on tuvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koodinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, jäjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja teveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koodinointi. Sektons fövaltningsenhet fämja och stöde ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god fövaltning inom sekton. Dess uppgift ä att tygga en helgjuten veksamhet och enhetiiga tjänste. Fövaltningen delta i att utveckla veksamheten och i det egionala samabetet, som den samodna. Fövaltningen svaa bl.a. fö att utveckla den elektoniska äendehanteingen, fö samabetet med olika oganisatione och fö att utveckla olika patneskap. Enheten svaa också fö att leda och utveckla välfäds- och hälsofämjandet i staden och samodna det dätill höande tväadministativa samabetet. Hallinto Föva ltni ng Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen Boksiut vs. sosiaali- ja teveysjohtaja - tf. social-och hälsov.die 2012 Myyntituotot- Fösäljningsinkomste 770 Maksutuotot - Avgiftsinkomste 0 Tuetja avustukset - Undestöd och bidag 0 Muut toimintatuotot - Öviga inkomste 0 Sisäiset tuotot - Intema inkomste 0 TOIMINTAT UOT OTYHT-INKOMSTERTOT PLT 770 TP TP TA TS TS Boksiut BG BG Pian Pian 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat- Mateia) och vao Avustukset - Undestöd Muut toimintakulut- Öviga utgifte -959 Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUTYHT-UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAM-IETSBIDRAG Toiminta Vuonna 2015 voimaan tuleva sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislaki sekä muut valmisteilla olevat lakimuutokset ovat mekittäviä toimintaan vaikuttavia uudistuksia. Samaan aikaan Apotti- tietojäjestelmähankkeen valmistelu sekä potilastiedon eakiston käyttöönotto vaativat yhä enemmän toimi Veksamhet Ekonomi 40

10 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget alan esusseja. Apotin osalta vuonna 2015 avioidaan tavittavan noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos Kauniaisissa. eakiston käyttöönotto on siitynyt alkupeäisen suunnitelman mukaisesta syksystä 2014 alkuvuoteen Potilastiedon akistonhankkeeseen liittyy posessien kehittämistä ja myös tietosuoja-asioiden täsmällistä takastelua. Kuntalaisten mahdollisuus vaihtaa teveysasemaa on lisännyt Kauniaisten teveysaseman asiakasmääää mekittävästi. Tämä on lisännyt myös hallinnollista työtä toimialalla eityisesti lain edellyttämän ilmoittautumismenettelyn sekä kuntien välisen laskutuksen vuoksi. Ympäivuookautisten vanhusten asumispalvelujen kilpailutuksen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu. Kaikkien palveluntuottajien kanssa tehdään uudet puite- ja vuosisopimukset. Toiminnan muutokset eityisesti vanhuspalveluiden aiheuttavat paljon hallinnollista työtä. Väistötilojen jäjestämisessä vaaditaan paljon toimialojen välistä yhteistyötä sekä kustannusvaikutusten aviointia. Myös Anemonen muutoksessa laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi tavitaan toimialan hallinnon osaamista ja tukea. Talous Sosiaali- ja teveystoimen hallinnon taloudessa ei ole mekittäviä muutoksia vuodesta Ostopalveluihin vaattua määäahaa on pienennetty vastaamaan paemmin vuoden 2013 toteumaa. SOSIAALI PALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, peheneuvolan, toimeentulotuvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja tuvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuoka-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kiisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänstena omfatta socialabete, banskydd, missbukavåd, handikappsevice, omsog om utvecklingshämmade, banatillsyningsmannens tjänste, familjeådgivning, utkomststöd och skuldådgivning saat beslut om uthyning av allmänna hyesbostäde och pensionäsbostäde. Skuldådgivning samt tjänste inom kis- och socialjouen köps enligt seviceavtal av Esbo stad. 41

11 SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget So s ia a li p al v el u t Socialt jänste Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Jaana Nyhbeg vs. sosiaalipalvelupäällikkö - tf. socialsevicechef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS TS Boksiut Bokslut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateia) och vao Avustukset- Undestöd Muut toimintakulut- Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intema utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut peustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen peustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Sosiaalipalveluiden henkilöstön koulutussuunnittelussa huomioidaan uuden sosiaalihuoltolain ja sen lastensuojelulakiin aiheuttamien muutosten sekä vammaislainsäädännön uudistamisen toimeenpanoon liittyvät muutokset. Veksamhet Kauniaisten omaishoitajien tuen tapeesta tehtiin selvitys keväällä 2014 (Hakala & Nikula 2014) ja siihen sisältyvien kehittämisehdotusten toimeenpano jatkuu v puolella; mm. tiedotuksen ja vetaistuen kehittäminen Talous Ekonomi Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan vika muutetaan lastenvalvojan viaksi, muutoksella ei kuitenkaan ole kustannusvaikutuksia. Työmakkinatuen kuntaosuuden kohdalla tavoitteena on säilyttää se nykyisellä tasolla tehostamalla pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden työllistämistä kunnan omana toimintana kaikkien toimialojen vastuunottoa lisäämällä. Ostopalveluina hankittavaa pehetyötä yitetään vähentää hyödyntämällä tiiviisti kunnan oman pehetyön vekostoa. Vekosto työskentelee lähinnä pienten lasten peheiden kanssa en- 42

12 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget naltaehkäisevällä työotteella. Päihdekuntoutuksessa suositaan avohuollon palveluita. Asiakkaiden valinnan vapautta lisätään mahdollisuuksien mukaan ja ohjataan heitä kustannuksiltaan edullisemman kotikuntoutuksen piiiin. Sosiaalipalvelut Socialtjänste Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Käynnit sosiaalityöntekijällä, Ikm - Käynnit sosiaaliohjaajalla, Ikm - Toimeentulotuki - Utkomststöd Ruokakunnat - Matlag euo /asukas - euo /invänae Lapsipeheiden sosiaalityö / lastensuojelu - Lastensuojeluilmoitukset, Ikm - Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Lastensuojelun sijaishuolto, vk - Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Päihde- ja mielenteveystyö Päihdehuollon laitospalvelut, vk - Mielenteveyskuntoutujien asumispalvelut, vk - Vammaispalvelutja kehitysvammahuolto Palveluasuminen, vk - Kuljetustuki (vpl), asiakkaat euo /asiakas - Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, Ikm - Peheneuvola - Familjeådgivningen Käyntejä - Besök Asiakkaat - Kliente euo käynti - euo /besök (b utto) TP TA TA TA TA Bokslut BG BG BG BG ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' VANHUSPALVELUT - ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bedan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä teveyskeskuksen saiaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon yhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutave, omien voimavaojen tukeminen ja itsemäääämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatomådet fö äldeomsog omfatta enhetena fö hemvåd, sevicecentet Villa Beda, åldedomshemmet och vådhemmet saat vådavdelningen vid hälsovådscentalens sjukhus. Villa Apollos gupphem fungea som enhet fö seviceboende. Äldeomsogens uppgift ä att stöda de äldes funktionsfömåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klaa sig själva och kunna bo hemma elle i en hemlik miljö. Den omsog och våd som ebjuds utgå fån klientens sevicebehov och fån att stöda klientens egna esuse och visa espekt fö vas och ens självbestämmandeätt. 43

13 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A NK U L L A Diftsbudget Vanhuspalvelut Äldeomsog Vastuuhenkilö - ansvaspeson: vanhus palvelupäällikkö-äldeomsogschef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avg ifts inkom ste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateia) och vao Avustukset- Undestöd Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Asiakkaiden palveluiden tapeen avioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään tulosalueen toimintaposesseja. Sosiaalitoimen ja teveyspalveluiden/neuvolan kanssa pyitään vastaamaan lapsipeheiden akuuttiin, tilapäiseen avuntapeeseen kotihoidossa. Yhteistyötä kolmannen sektoin kanssa selkiytetään ja vapaaehtoisten osallistumisen jatkuvuutta kehitetään konkeettisen toimintasuunnitelman avulla. Veksamhet Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveyspalveluista 980/2012) mukaisesti on vuoden 2015 alusta iäkkäälle henkilölle on tavittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kauniaisten vastuutyöntekijämallia työstetään Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeoMeto- hankeessa, minkä tavoitteena on muistisaiaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Villa Anemone muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi mihin liittyen asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä maksupäätökset takistetaan asukaskohtaisesti. Muistisaiaille takoitettua päivätoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan Anemonen alakeassa. 44

14 KAUNI AI NEN G R AN KU L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Villa Bedan peuskojaus- ja lisäakentamishankkeen takia sekä palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siityy väistötiloihin syksyllä Palvelukeskuksen toimintojen tilapäisinä väistötiloina käytetään ensisijaisesti kaupungin omia muita tiloja. Villa Bedan vanhainkodin asukkaiden ja henkilökunnan väistötilojen löytämiseksi selvitetään lähialueen palveluntuottajien tajoamat vaihtoehdot. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Beda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Palvelukeskuksen kuljettajana toimivan laitosmiehen työaikaa ja toimenkuvaa takastellaan suhteessa muihin vaihtoehtoisiin kuljetuspalveluihin sekä Villa Beda- hankkeen väistöatkaisuista aiheutuviin tapeisiin. Kauniainen liittyy keväällä 2015 kansalliseen potilastiedon akistoon, mihin liittyen toteutetaan hoitotyön akenteellisen kijaamisen kehittämispojekti vastaamaan hoitotyöntekijöiden koulutustapeeseen ja eakiston käyttöönottoon. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä Apottiin liittyvää kehittämistyötä tehdään Vanhuspalveluissa osallistumalla kaupungin sisäisen pojektiyhmän toimintaan sekä Apotti oganisaation sosiaalihuollon tuotevetailuihin. Talous Ekonomi Hoivakoti Anemonen suunniteltu muutos laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi muuttaa tuloakennetta asukasmaksujen määäytyessä pääpiiteittäin samalla tavoin kuin ostopalveluissa. Omana toimintana toteutettavaa kuljetuspalvelua tehostetaan, ja pohditaan kuljetuspalveluiden jäjestämistä kokonaisuutena. Kotihoidon osana toiminut hoitotavikejakelun toiminta ja siihen liittyvä kustannuspaikka on siitynyt Teveyspalveluiden tulosalueelle. Ympäivuookautisen asumispalvelun uuden yhteiskilpailutuksen mukaiset sopimukset ja hinnat uusien palveluntuottajien kanssa alkavat v uusien käyttöön otettavien paikkojen myötä. 45

15 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Vanhuspalvelut TP TA TA TA TA Äldeomsod Boksiut BG BG BG BG SuoitteellTunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Kotihoito - Hemvåd Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisaiaanhoito) - Besök (Hemvåd och hemsjukvåd) euo /käynti - euo /b esök (b utto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, ]km Ryhmäkoti - Gupphem (Villa Apollo) Asumisvuookaudet - Boendedygn Kuomitus-% - Belasting-% euo/asumisvk. - euo /boendedygn (butto) Vanhainkoti - Äldingshem (Villa Beda) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /väddag (b utto) Hoivakoti - Vådhem (Villa Anemone) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /vaddag (b utto) Saiaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /våddag (b utto) Ostopalvelut - Ostovuookaudet, Ikm - Ostovuookaudet, euo/vk (keskim.) %' 98% 98 % 98 % 98 % % 100% 100% 100% 100% %' 100% 100% 100% 100% %' 98% 98 % 98 % 98 % ' ' ' ' ' ' ' 142 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD HäIsovåden omfatta öppenvåden vid häl- sovådscentalen inkiusive sjuktanspote. Hälsovådens uppgift ä att fämja kommuninvånanas hälsa och välfäd och ebjuda dem ve- debölig våd. Teveydenhuolto käsittää teveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös saiaankuljetuksen. Teveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön teveyttä ja hyvinvointia sekä tajota väestölle tapeenmukaista hoitoa. Teveydenhuolto Hä lsovå d Vastuuhenkilö - ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian johtava lääkäi - ledande läkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot- Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intema utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT ' 0 ' 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Veksamhet 32

16 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Teveyskeskuksen käyttäjämäää on lisääntynyt vaihtajien myötä n. 10%, mikä aiheuttaa painetta palkata ylimäääisiä sijaisia sekä lääkäeiden että hoitohenkilökunnan osalta. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisten hakeutuminen teveysasemalle asettaa haasteita nykyisille hoitoposesseille ja eityisesti peventiivisen toiminnan oganisoinnille. Palveluiden saatavuuden paantamiseksi vastaanotto osallistuu 'Hyvä Potku'- hankkeeseen. Fysioteapian suoavastaanottotoimintaa laajennetaan käsittämään selkä- ja niskapotilaiden lisäksi myös olkapää-lonkka- ja polvipotilaat. Tässä toiminnassa vastaanoton hoitaja ohjaa kiteeit täyttävän tuki- ja liikuntaelinoieisen (TULE) -potilaan suoavastaanottokoulutuksen saaneen fysioteapeutin vastaanotolle lääkäin vastaanoton sijaan. eakiston käyttöönotto on siitynyt syksystä 2014 alkuvuoteen APOTTI-hanke tulee vaatimaan yhä enemmän kuntien esussia tulevina vuosina eityisesti osioissa "Muutosjohtaminen ja toiminnan kehittäminen" ja "Tuotannon aikaiset toimintamallit", vuoden 2015 osalta avio on Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos. Talous Ekonomi Teveydenhuollon taloudessa näkyy kuntavaihtajien vaikutus. Tämä näkyy toimintatulojen lisääntymisenä sekä myös paineena toimintamenojen kasvattamiseen. 33

17 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Teveydenhuolto TP TA Hälsovåd Bokslut BG Suoitteet/Tunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 ' 2017 Avohoitokäynnit lääkäeillä - Besök hos läkae inom öppenvåden Vastaanotto lääkäit - Mottagning läkae asiakasmäää -kundental peittävyys-% - Täckning-% 48 % 50 % 50% 50 % 50 % Käynnit fysioteapeuteilla - Vastaanotto kaikki ammattiyhmät - Mottagning alla ykesguppe asiakasmäää - kundental peittävyys-% - Täckning-% 64 % 75 % 75 % 75 % 75 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiyhmät -Alla kontakte (telefon, besök), alla ykesguppe asiakasmäää - kundental peittävyys-% - Täckning-% 70 % 78 % 77 % 77 % 77 % Teveydenhuollon menot vuodessa/asukas Hälsovådsutgifte pe å / invånae SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD Mun- och tandvåden omfatta undesökning av munhälsan, ådgivning, åtgäde inom bastandvåd och specialisead tandvåd samt instumentsevice som betjäna hela sekton. Den specialiseade tandvåden odnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsegionens enhet fö specialisead tandvåd. Mun- och tandvådens uppgift ä att fämja häi- san och poducea högklassiga mun- och tand- vådstjänste fö hela befolkningen. Suun teveydenhuolto käsittää suun teveydentilan tutkimisen, neuvonnan, peushammashoidon ja eikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Eikoishammashoito jäjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun eikoishoidon yksikössä. Suun teveydenhuollon tehtävänä on teveyden edistäminen ja laadukkaiden suun teveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Suun teveydenhuolto Mun hä lsovå d Vastuuhenkilö- ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Bokslut Boksiut BG BG Pian Pian vs.vastaava hanmaslääkäi-tf ansvaig tandläkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Owiga inkomste Sisäiset tuotot - Intena inkomste TOIMIN TATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao Avustukset- Undestöd 0 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ' Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma teveysasemansa alkaen koskee myös suun teveydenhuoltoa. Teveysaseman vaihtajista useat ovatkin hakeutuneet myös Veksamhet 34

18 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget suun teveydenhuollon palveluihin. Tämä sekä jo aiemmin tapahtunut kauniaislaisten uusien potilaiden lisääntynyt määä todennäköisesti vaikeuttaa jatkossa hoitotakuussa pysymistä. Potilasmäään vaikutusta toimintaa seuataan jatkuvasti. Suun teveydenhuollossa kehitetään edelleen työnjakoa ja alle 18-vuotiaiden potilaiden ecall jäjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. Kauniaisten suun teveydenhuolto osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeoMeto- hankkeeseen muistisaiaiden kotona asumisen tukemiseksi. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä hankinta ja säännöllisten posessien valmistelu etenee. Kansallisen tietoakiston käyttöönotossa siiytään eakiston käyttöön Talous Ekonomi Uusien potilaiden määän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotavikkeiden ja teveyspalveluiden osalta. Toisaalta myös kuntakovaukset lisääntyvät. Hoitotakuun toteutumisen vamistamiseksi maksusitoumusmenettelyn jatkamisen vamistamiseksi on vaattu euon määäaha. Suun teveydenhuolto TP TA TA TA TA Munhälsovåd Bokslut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' ' 2016 ' 2017 Vastaanotto Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen ueksamhet) Asiakkaat- Kliente euo /käynti - euo Ibesök Maksusitoumusmenettely Määä, lkm euo /käynti - euo /besök ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD Eikoissaiaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: Itä hankittavan eikoissaiaanhoidon. 35

19 SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Eikoissaiaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Eikoissai aanhoito Sp ecialisead sjukvåd Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot- Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intena inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS T S Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Henkilöstökulut - Pesonalutgifte 0 Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao 0 Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut- Öviga utgifte 0 Sisäiset kulut - Intena utgifte 0 TOIMINTAKULUTYHT- UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG W Toiminta Eikoissaiaanhoidon ja peusteveydenhuollon työnjakoa takastellaan mm. sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislain valmistelutyössä. Veksamhet Ekonomi Talous HUS:in laskutuksen lähtökohtana on talousavio Kauniaisten osalta palveluiden käytön ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömääään HUStasolla oletetaan säilyvän ennallaan. Kunnan maksuosuudessa huomioidaan ennustettu väestön muutos sekä HUS:n stategian mukainen tuottavuustavoite 1,5%. Eikoissaiaanhoidon vaaus kaupungin talousavioon on 8 miljoonaa euoa edellisten vuosien toteumien peusteella. Eikois saiaa nhoito Sp ecialisead sjukvåd SuoitteetiTunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vädpeiode Hoitopäivät (psyk.) - Våddaga (psyk.) Toimintamenot- Veksamhetsutgifte euo /asukas - euo Iin vånae (b utto) Boksiut BG ' 2013 ' 2014 F TP TA TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 '

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 4.4.2014 Arja Peiponen VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki, Sote, SHK, Etelän palvelualue Idea pääkaupunkiseudun yhteisestä kehittämisverkostosta

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KOKOUSAIKA Tiistai 28.10.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Toimintamenot 2016 Verksamhetsutgifter 27,7 M 30 % 4 % 2 % 23 % Hallinto Förvaltning 2 % Sosiaalipalvelut Socialtjänster 21 % Vanhuspalvelut Äldreomsorg 30 % 13 % 28 % Terveydenhuolto Hälsovård 13 % Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot