SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN"

Transkriptio

1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN 2% Socialtjänste 21 % 9 Teveydenhuolto Hälsovåd 13 % Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd 30 % Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd 4 % Talousaviovetailu Budgetjämföelse Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd Teveydenhuolto Hälsovåd Vanhuspalvelut Äldeomsog Sosiaalipalvelut Socialtjänste Hallinto Fövaltning 2 000, , , , ,00 32

2 GRANKULLA SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT - ÅLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÄRD Sosiaali- ja teveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, teveydenhuolto sekä eikoissaiaanhoito ja suun teveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja teveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovådssekton ha fem esultatomåden: socialtjänste, äldeomsog, hälsovåd, specialisead sjukvåd och munoch tandvåd. Utöve esultatomådena lyde också sektons fövaltning, handikappådet och äldeådet unde social- och hälsovådsnämnden. So siaali - ja t eveyslautakunta So cial- och hälso våd snämn den Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen vs.sosiaali- ja teveysjohtaja - t. social-och hälsov.die TP Boksiut 2012 ' TP BG 2013 ' TA BG 2014 ' TA BG 2015 ' TS Pian 2016 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot- Avgiftsinkomste Tuetja avustukset- Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TS Pian 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao Avustukset - Undestöd Muut toimintakuiut- Owiga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte v v TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sosiaali- ja teveystoimen toimintaa ohjaavat kaupungin visio, avot ja stategiset tavoitteet, joihin peustuen asetetaan toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Stategian toteutumisen onnistumiselle on keskeistä, että hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen tunnistetaan kaikkien toimijoiden yhteiseksi asiaksi. Kaikkia, myös Veksamhet Ekonomi 33

3 KAUNI AI NEN G R A NK U L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN Diftsbudget poikkihallinnollisia posesseja, johdetaan asiakaslähtöisesti taloudellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina (esim. lasten ja peheiden palvelut, vanhusten palvelut). Työpanos kohdennetaan ydintehtäviin ja toiminnan suunnittelu peustuu tutkittuun tietoon. Palveluissa tuvataan hoitoon pääsy sekä palvelun hyvä laatu. Toimintaympäistön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella - lainsäädännön muutokset Lakiluonnos sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi) on ollut lausuntokieoksella syksyllä Lakiehdotuksen mukaan vastuu sosiaali- ja teveyspalvelujen jäjestämisestä jatkossa on viidellä sotealueella ja tuottamisvastuu on jäjestämiskiteeit täyttäneillä kunnilla tai kuntayhtymillä. Sote-alue laatii palvelujen toteuttamisesta joka neljäs vuosi jäjestämispäätöksen, missä määitellään mm. tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät ja kielellisten oikeuksien toteutuminen. Hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen on jatkossakin kuitenkin ensisijaisesti kunnan tehtävä. Kunnat ahoittavat sote-alueiden toiminnan kapitaatiopeiaatteen mukaisesti, jota painotetaan tavetekijöillä (ikäakenne ja saiastavuus). Uuden lain on takoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015, uusien sotealueiden toiminnan käynnistyä vuonna 2016 ja palvelutoiminnan tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä alkuvuodesta Sote-alueisiin kuuluvista kunnista sekä siitymäkauden henkilöstö- ja omaisuusjäjestelyistä säädetään eillisellä ns. voimaanpanolailla, joka sisältyy lausunnoilla olevaan lakiesityskokonaisuuteen. Vuonna 2011 astui voimaan teveydenhuoltolaki, joka on yhteinen sisältölaki peusteveydenhuollolle ja eikoissaiaanhoidolle. Laki edellyttää samaan saiaanhoitopiiiin kuuluvien kuntien laadittavan yhdessä teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman valtuustokausittain. Jäjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alu- 34

4 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget eellista yhteistoimintaa teveyspalveluiden jäjestämisessä ja tuottamisessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Yhteisen suunnitelman avulla voidaan pukaa päällekkäisyyksiä ja poastaa palvelutoimintaa alueellisesti takoituksenmukaisella tavalla. HYKS-alueen kuntien teveydenhuollon jäjestämissuunnitelma v hyväksyttiin HUS:n valtuustossa loppuvuonna 2013 ja suunnitelman toteutumista seuataan vähintään kean vuodessa kokoontuvassa seuantayhmässä. Teveydenhuoltolaki on tuonut potilaalle mahdollisuuden alkaen valita teveysaseman, joka vastaa hänen peusteveydenhuollon palveluistaan. Teveysaseman vaihdon myötä kaikki siihen liittyvät palvelut, ml. suun teveydenhuolto, fysioteapia- ja neuvolapalvelut sekä lyhytaikainen teveyskeskuksen vuodeosastohoito siityvät uuteen kuntaan. Kauniaisissa tämä muutos on lisännyt teveysaseman asiakasmääiä mekittävästi. Hyks-alueen kunnat ovat sopineet yhteisistä laskutuskäytännöistä kuntaajat ylittävässä teveydenhuollossa. Laki ajat ylittävästä teveydenhuollosta laajensi myös ulkomailla asuvien eläkeläisten ja heidän peheenjäsentensä hoito-oikeutta Suomessa. Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveys-palveluista (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan Lain tavoitteena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, teveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoiutumista sekä paantaa mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen kunnassa. Laki koostaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja teveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Vuoden 2015 alusta laki edellyttää laadittua omavalvontasuunnitelmaa kaikilta kunnan vanhuspalveluyksiköiltä sekä vastuutyöntekijän nimeämistä niille iäkkäille henkilöille, jotka tavitsevat apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kunnan on huolehdittava että sen käytössä on iittävän monipuolinen asiantuntemus 35

5 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, teveyden ja toimintakyvyn tukemista vaten. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset peusteet tai jos se on iäkkään henkilön avokkaan elämän ja tuvallisen hoidon kannalta muuten peusteltua. Maan hallituksen akennepaketin mukaisesti laitospaikkojen vähentämiseksi laaditaan kansallinen toimeenpano-ohjelma. Kauniaisten Ikääntymispoliittisen stategian ( KV ) yhtenä tavoitteena on palveluakenteen keventäminen siten, että laitoshoitoa asumismuotona vähennetään, ja ympäivuookautista hoivaa tajotaan tehostettuna palveluasumisena. Tähän liittyy myös Villa Anemonen muuttaminen laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Samaan aikaan on kehitettävä myös avohuollon palveluja; kotihoitoa, muita kotiin tuotavia palveluja ja omaishoidon tukea sekä lisättävä niiden saatavuutta. Esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi oli kunnissa lausuntokieoksella kesällä Lain takoitus on siitää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan ja vahaiseen tukeen sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Lakiesityksen mukaisesti osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siityisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja tuvata tavittava tuki peheille ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laki velvoittaa kunnat tekemään sosiaalihuollon jäjestämissuunnitelman, joka olisi sovitettava yhteen teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman kanssa. Uutena kunnalle määiteltynä tehtävänä on lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonta. Lisäksi lapsipeheille olisi jäjestettävä välttämätön kotipalvelu ja pehetyö. Lakiehdotuksessa on kuljetuspalveluiden palveluvalikoimaa laajennettu. Lain myötä työntekijöiden kelpoisuusehtojen olisi takoitus väljentää, jolloin työntekijöiden työnjakoa ja tehtäväakennetta voitaisiin uudistaa asiakkaan tapeen mukaisesti. Laki tulee voimaan vuonna

6 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan Laki edellyttää psykologin ja koulukuaattoin saatavuutta myös esiopetuksessa. Laki edellyttää opiskeluhuollon ohjausyhmää, jonka toimintaan osallistuu myös opetustyötä tekeviä henkilöitä. Kauniaisissa Teveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoyhmä (Tejo) toimii ei toimialojen ohjaus- ja yhteistyöyhmänä ja koulujen edustajat muodostavat omat ohjausyhmänsä. Muut toiminnan kehittämiseen vaikuttamiseen vaikuttavat tekijät Suunnitelmakaudella toimintaan vaikuttavat laajat poikkihallinnolliset ohjelmat ja stategiat, kuten lapsi- ja nuoisopoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen stategia sekä lasten ja nuoten hyvinvointisuunnitelma. Kauniaisten kaupunki on mukana APOT- TI- asiakas- ja potilastietojäjestelmähankkeessa, jonka käyttöönotto HUS:ssa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kikkonummella alkaa vuoden 2016 loppupuolella. Hankkeen takoituksena on kehittää ja yhtenäistää sosiaali- ja teveydenhuollon toimintaa ja palveluja tuvallisemmaksi ja tehokkaammaksi yhteisen jäjestelmän avulla. Kyseessä on mittava hanke, jonka yhteydessä sosiaali- ja teveydenhuollon asiakas- ja työskentelyposessit uudistetaan. APOTTI- hankkeen vaatima henkilöesussi on aviolta Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos v Käytännössä tämä jakaantuu kuitenkin useamman työntekijän kesken ja vaatii aktiivista osallistumista kaikilta tulosalueilta. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat käynnistäneet yhteisen vanhustyön kehittämis- ja koulutusakenteen Geo-Meton. Hankkeen tavoitteena on yhdistää monialaisesti eilaista osaamista, kehittämistä ja tutkimusta sosiaali- ja teveydenhuollon alalla. Yleisenä kehittämisteemana on "Muistisaiaan Ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Kehittämistyötä koodinoi Sosiaalialan osaamiskeskus Soccan eityissuunnittelija. Hankkeeseen 37

7 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget liittyvän tutkimuksen suunnittelun ja oganisoinnin osalta yhteistyötä tehdään myös HUS:n peusteveydenhuollon yksikön kanssa. Kauniaisissa hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa Villa Bedan palvelukeskus, kotihoito ja suun teveydenhuolto. Sosiaali- ja teveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti teveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnalliseen teveydenhuollon Kansalliseen Teveysakistoon (KanTa). Kansallinen potilastiedon eakisto on palvelu, jonne teveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojäjestelmistään tietotuvallisesti. eakiston tavoitteena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilastuvallisuutta siten, että potilastiedot ovat hoitotilanteissa teveydenhuollon ammattihenkilön saatavissa iippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu. Samalla voidaan välttää päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Kantaakistoon ei siietä sosiaalihuollon alaisuuteen kuuluvia tietoja vaan ne viedään tulevaisuudessa peustettavaan Kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietovaantoon (KanSa). Kauniaisissa eakistoon liitytään maaliskuussa 2015, mitä ennen vaaditaan tulosaseluiden tiivistä yhteistyötä sekä henkilökunnan kouluttamista jäjestelmän käyttöönottamiseksi. Toiminnassa on jo kansalaisille suunnattu Omakanta- palvelu, jossa jokainen voi katsoa omia sähköisiä esepti- ja teveystietojaan intenetistä sekä tulostaa yhteenvedon. Henkilöstö Kaupunki peustaa kokonaan uusia vakansseja seuaavan kean Villa Bedan laajennuksen valmistuttua. Toimialalla on kuitenkin painetta työntekijäesussien lisäämiseksi teveysaseman asiakasmääien kasvun sekä lainsäädännöstä nousseiden velvoitteiden myötä. Samaan aikaan Villa Bedan palvelukeskuksen ja vanhainkodin toiminta siityy syksyllä 2015 väistötiloihin. Toiminnan muutosten suunnittelussa on huolehdittava henkilöstön osallistumismahdollisuuksista sekä ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta koko 38

8 KAUNI AI NEN G RA NK UL L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget toimialan sisällä. Henkilökunnan ekytointi on toistaiseksi onnistunut kohtuullisen hyvin. Sosiaalityöntekijöiden, hammaslääkäien ja lääkäien saatavuus on ollut kuitenkin ajoittain vaikeaa. Sijaisten käytössä yitetään toimia joustavasti ei yksiköiden välillä ja tavoitteena on edelleen vähentää vuokatyövoiman käyttöä. Suunnitelmakaudelle ajoittuvien lakimuutosten tehokas ja ajanmukainen toimeenpano edellyttää suunnitelmallista henkilökunnan koulutusta sekä yksityiskohtaisia toimeenpanoohjelmia. Talous Uudistuvan lainsäädännön velvoitteet yhdessä kasvavan ikääntyvän väestön kanssa vaikuttavat kustannuksia lisäävästi. Lakimuutosten taloudellisia ja henkilöstövaikutusten aviointeja on vaikea kuitenkaan tehdä. Työn tuottavuuden lisääminen on täkeää, jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään. Lisääntynyt asiakasmäää lisää myös kuntalaskutuksen kautta saatavia tuloja, jotka mahdollistavat tavittaessa tilapäisen lisähenkilökunnan palkkaamisen. Apotti hankkeen alustavan suunnitelman mukaisesti pääosa hankinta- ja käyttöönottokustannukset osa tulee maksettavaksi vuoden 2018 aikana. Kuitenkin talousaviovuodelle 2015 kohdistuu jo muutaman posenttiosuuden kuluosuus sekä taloussuunnitelmavuosille suhteessa enemmän. Investoinnit Villa Bedan palvelukeskuksen peuskojaus ja laajennus -hanke (sis. tehostetun palvelu-asumisen yksiköt) sekä Villa Bedan keostalot -hanke ovat suunnitelmakauden mittavia investointeja. Lisäksi Anemonen muutos laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi aiheuttaa kojaustapeita lähinnä yhden kylpyhuoneen laajentamisen osalta. 39

9 SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja teveystoimi TP TA TA TA TA Social- och hälsåväd Boksiut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Toimintamenot- Veksamhetsutgifte (butto) euo /asukas - euo /invånae (butto) euo /asukas - euo /invänae (netto) Asukkaat - Invånae HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan stategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on tuvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koodinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, jäjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja teveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koodinointi. Sektons fövaltningsenhet fämja och stöde ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god fövaltning inom sekton. Dess uppgift ä att tygga en helgjuten veksamhet och enhetiiga tjänste. Fövaltningen delta i att utveckla veksamheten och i det egionala samabetet, som den samodna. Fövaltningen svaa bl.a. fö att utveckla den elektoniska äendehanteingen, fö samabetet med olika oganisatione och fö att utveckla olika patneskap. Enheten svaa också fö att leda och utveckla välfäds- och hälsofämjandet i staden och samodna det dätill höande tväadministativa samabetet. Hallinto Föva ltni ng Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen Boksiut vs. sosiaali- ja teveysjohtaja - tf. social-och hälsov.die 2012 Myyntituotot- Fösäljningsinkomste 770 Maksutuotot - Avgiftsinkomste 0 Tuetja avustukset - Undestöd och bidag 0 Muut toimintatuotot - Öviga inkomste 0 Sisäiset tuotot - Intema inkomste 0 TOIMINTAT UOT OTYHT-INKOMSTERTOT PLT 770 TP TP TA TS TS Boksiut BG BG Pian Pian 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat- Mateia) och vao Avustukset - Undestöd Muut toimintakulut- Öviga utgifte -959 Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUTYHT-UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAM-IETSBIDRAG Toiminta Vuonna 2015 voimaan tuleva sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislaki sekä muut valmisteilla olevat lakimuutokset ovat mekittäviä toimintaan vaikuttavia uudistuksia. Samaan aikaan Apotti- tietojäjestelmähankkeen valmistelu sekä potilastiedon eakiston käyttöönotto vaativat yhä enemmän toimi Veksamhet Ekonomi 40

10 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget alan esusseja. Apotin osalta vuonna 2015 avioidaan tavittavan noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos Kauniaisissa. eakiston käyttöönotto on siitynyt alkupeäisen suunnitelman mukaisesta syksystä 2014 alkuvuoteen Potilastiedon akistonhankkeeseen liittyy posessien kehittämistä ja myös tietosuoja-asioiden täsmällistä takastelua. Kuntalaisten mahdollisuus vaihtaa teveysasemaa on lisännyt Kauniaisten teveysaseman asiakasmääää mekittävästi. Tämä on lisännyt myös hallinnollista työtä toimialalla eityisesti lain edellyttämän ilmoittautumismenettelyn sekä kuntien välisen laskutuksen vuoksi. Ympäivuookautisten vanhusten asumispalvelujen kilpailutuksen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu. Kaikkien palveluntuottajien kanssa tehdään uudet puite- ja vuosisopimukset. Toiminnan muutokset eityisesti vanhuspalveluiden aiheuttavat paljon hallinnollista työtä. Väistötilojen jäjestämisessä vaaditaan paljon toimialojen välistä yhteistyötä sekä kustannusvaikutusten aviointia. Myös Anemonen muutoksessa laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi tavitaan toimialan hallinnon osaamista ja tukea. Talous Sosiaali- ja teveystoimen hallinnon taloudessa ei ole mekittäviä muutoksia vuodesta Ostopalveluihin vaattua määäahaa on pienennetty vastaamaan paemmin vuoden 2013 toteumaa. SOSIAALI PALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, peheneuvolan, toimeentulotuvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja tuvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuoka-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kiisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänstena omfatta socialabete, banskydd, missbukavåd, handikappsevice, omsog om utvecklingshämmade, banatillsyningsmannens tjänste, familjeådgivning, utkomststöd och skuldådgivning saat beslut om uthyning av allmänna hyesbostäde och pensionäsbostäde. Skuldådgivning samt tjänste inom kis- och socialjouen köps enligt seviceavtal av Esbo stad. 41

11 SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget So s ia a li p al v el u t Socialt jänste Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Jaana Nyhbeg vs. sosiaalipalvelupäällikkö - tf. socialsevicechef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS TS Boksiut Bokslut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateia) och vao Avustukset- Undestöd Muut toimintakulut- Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intema utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut peustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen peustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Sosiaalipalveluiden henkilöstön koulutussuunnittelussa huomioidaan uuden sosiaalihuoltolain ja sen lastensuojelulakiin aiheuttamien muutosten sekä vammaislainsäädännön uudistamisen toimeenpanoon liittyvät muutokset. Veksamhet Kauniaisten omaishoitajien tuen tapeesta tehtiin selvitys keväällä 2014 (Hakala & Nikula 2014) ja siihen sisältyvien kehittämisehdotusten toimeenpano jatkuu v puolella; mm. tiedotuksen ja vetaistuen kehittäminen Talous Ekonomi Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan vika muutetaan lastenvalvojan viaksi, muutoksella ei kuitenkaan ole kustannusvaikutuksia. Työmakkinatuen kuntaosuuden kohdalla tavoitteena on säilyttää se nykyisellä tasolla tehostamalla pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden työllistämistä kunnan omana toimintana kaikkien toimialojen vastuunottoa lisäämällä. Ostopalveluina hankittavaa pehetyötä yitetään vähentää hyödyntämällä tiiviisti kunnan oman pehetyön vekostoa. Vekosto työskentelee lähinnä pienten lasten peheiden kanssa en- 42

12 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget naltaehkäisevällä työotteella. Päihdekuntoutuksessa suositaan avohuollon palveluita. Asiakkaiden valinnan vapautta lisätään mahdollisuuksien mukaan ja ohjataan heitä kustannuksiltaan edullisemman kotikuntoutuksen piiiin. Sosiaalipalvelut Socialtjänste Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Käynnit sosiaalityöntekijällä, Ikm - Käynnit sosiaaliohjaajalla, Ikm - Toimeentulotuki - Utkomststöd Ruokakunnat - Matlag euo /asukas - euo /invänae Lapsipeheiden sosiaalityö / lastensuojelu - Lastensuojeluilmoitukset, Ikm - Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Lastensuojelun sijaishuolto, vk - Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Päihde- ja mielenteveystyö Päihdehuollon laitospalvelut, vk - Mielenteveyskuntoutujien asumispalvelut, vk - Vammaispalvelutja kehitysvammahuolto Palveluasuminen, vk - Kuljetustuki (vpl), asiakkaat euo /asiakas - Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, Ikm - Peheneuvola - Familjeådgivningen Käyntejä - Besök Asiakkaat - Kliente euo käynti - euo /besök (b utto) TP TA TA TA TA Bokslut BG BG BG BG ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' VANHUSPALVELUT - ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bedan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä teveyskeskuksen saiaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon yhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutave, omien voimavaojen tukeminen ja itsemäääämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatomådet fö äldeomsog omfatta enhetena fö hemvåd, sevicecentet Villa Beda, åldedomshemmet och vådhemmet saat vådavdelningen vid hälsovådscentalens sjukhus. Villa Apollos gupphem fungea som enhet fö seviceboende. Äldeomsogens uppgift ä att stöda de äldes funktionsfömåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klaa sig själva och kunna bo hemma elle i en hemlik miljö. Den omsog och våd som ebjuds utgå fån klientens sevicebehov och fån att stöda klientens egna esuse och visa espekt fö vas och ens självbestämmandeätt. 43

13 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A NK U L L A Diftsbudget Vanhuspalvelut Äldeomsog Vastuuhenkilö - ansvaspeson: vanhus palvelupäällikkö-äldeomsogschef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avg ifts inkom ste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateia) och vao Avustukset- Undestöd Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Asiakkaiden palveluiden tapeen avioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään tulosalueen toimintaposesseja. Sosiaalitoimen ja teveyspalveluiden/neuvolan kanssa pyitään vastaamaan lapsipeheiden akuuttiin, tilapäiseen avuntapeeseen kotihoidossa. Yhteistyötä kolmannen sektoin kanssa selkiytetään ja vapaaehtoisten osallistumisen jatkuvuutta kehitetään konkeettisen toimintasuunnitelman avulla. Veksamhet Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveyspalveluista 980/2012) mukaisesti on vuoden 2015 alusta iäkkäälle henkilölle on tavittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kauniaisten vastuutyöntekijämallia työstetään Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeoMeto- hankeessa, minkä tavoitteena on muistisaiaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Villa Anemone muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi mihin liittyen asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä maksupäätökset takistetaan asukaskohtaisesti. Muistisaiaille takoitettua päivätoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan Anemonen alakeassa. 44

14 KAUNI AI NEN G R AN KU L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Villa Bedan peuskojaus- ja lisäakentamishankkeen takia sekä palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siityy väistötiloihin syksyllä Palvelukeskuksen toimintojen tilapäisinä väistötiloina käytetään ensisijaisesti kaupungin omia muita tiloja. Villa Bedan vanhainkodin asukkaiden ja henkilökunnan väistötilojen löytämiseksi selvitetään lähialueen palveluntuottajien tajoamat vaihtoehdot. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Beda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Palvelukeskuksen kuljettajana toimivan laitosmiehen työaikaa ja toimenkuvaa takastellaan suhteessa muihin vaihtoehtoisiin kuljetuspalveluihin sekä Villa Beda- hankkeen väistöatkaisuista aiheutuviin tapeisiin. Kauniainen liittyy keväällä 2015 kansalliseen potilastiedon akistoon, mihin liittyen toteutetaan hoitotyön akenteellisen kijaamisen kehittämispojekti vastaamaan hoitotyöntekijöiden koulutustapeeseen ja eakiston käyttöönottoon. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä Apottiin liittyvää kehittämistyötä tehdään Vanhuspalveluissa osallistumalla kaupungin sisäisen pojektiyhmän toimintaan sekä Apotti oganisaation sosiaalihuollon tuotevetailuihin. Talous Ekonomi Hoivakoti Anemonen suunniteltu muutos laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi muuttaa tuloakennetta asukasmaksujen määäytyessä pääpiiteittäin samalla tavoin kuin ostopalveluissa. Omana toimintana toteutettavaa kuljetuspalvelua tehostetaan, ja pohditaan kuljetuspalveluiden jäjestämistä kokonaisuutena. Kotihoidon osana toiminut hoitotavikejakelun toiminta ja siihen liittyvä kustannuspaikka on siitynyt Teveyspalveluiden tulosalueelle. Ympäivuookautisen asumispalvelun uuden yhteiskilpailutuksen mukaiset sopimukset ja hinnat uusien palveluntuottajien kanssa alkavat v uusien käyttöön otettavien paikkojen myötä. 45

15 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Vanhuspalvelut TP TA TA TA TA Äldeomsod Boksiut BG BG BG BG SuoitteellTunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Kotihoito - Hemvåd Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisaiaanhoito) - Besök (Hemvåd och hemsjukvåd) euo /käynti - euo /b esök (b utto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, ]km Ryhmäkoti - Gupphem (Villa Apollo) Asumisvuookaudet - Boendedygn Kuomitus-% - Belasting-% euo/asumisvk. - euo /boendedygn (butto) Vanhainkoti - Äldingshem (Villa Beda) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /väddag (b utto) Hoivakoti - Vådhem (Villa Anemone) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /vaddag (b utto) Saiaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /våddag (b utto) Ostopalvelut - Ostovuookaudet, Ikm - Ostovuookaudet, euo/vk (keskim.) %' 98% 98 % 98 % 98 % % 100% 100% 100% 100% %' 100% 100% 100% 100% %' 98% 98 % 98 % 98 % ' ' ' ' ' ' ' 142 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD HäIsovåden omfatta öppenvåden vid häl- sovådscentalen inkiusive sjuktanspote. Hälsovådens uppgift ä att fämja kommuninvånanas hälsa och välfäd och ebjuda dem ve- debölig våd. Teveydenhuolto käsittää teveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös saiaankuljetuksen. Teveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön teveyttä ja hyvinvointia sekä tajota väestölle tapeenmukaista hoitoa. Teveydenhuolto Hä lsovå d Vastuuhenkilö - ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian johtava lääkäi - ledande läkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot- Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intema utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT ' 0 ' 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Veksamhet 32

16 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Teveyskeskuksen käyttäjämäää on lisääntynyt vaihtajien myötä n. 10%, mikä aiheuttaa painetta palkata ylimäääisiä sijaisia sekä lääkäeiden että hoitohenkilökunnan osalta. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisten hakeutuminen teveysasemalle asettaa haasteita nykyisille hoitoposesseille ja eityisesti peventiivisen toiminnan oganisoinnille. Palveluiden saatavuuden paantamiseksi vastaanotto osallistuu 'Hyvä Potku'- hankkeeseen. Fysioteapian suoavastaanottotoimintaa laajennetaan käsittämään selkä- ja niskapotilaiden lisäksi myös olkapää-lonkka- ja polvipotilaat. Tässä toiminnassa vastaanoton hoitaja ohjaa kiteeit täyttävän tuki- ja liikuntaelinoieisen (TULE) -potilaan suoavastaanottokoulutuksen saaneen fysioteapeutin vastaanotolle lääkäin vastaanoton sijaan. eakiston käyttöönotto on siitynyt syksystä 2014 alkuvuoteen APOTTI-hanke tulee vaatimaan yhä enemmän kuntien esussia tulevina vuosina eityisesti osioissa "Muutosjohtaminen ja toiminnan kehittäminen" ja "Tuotannon aikaiset toimintamallit", vuoden 2015 osalta avio on Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos. Talous Ekonomi Teveydenhuollon taloudessa näkyy kuntavaihtajien vaikutus. Tämä näkyy toimintatulojen lisääntymisenä sekä myös paineena toimintamenojen kasvattamiseen. 33

17 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Teveydenhuolto TP TA Hälsovåd Bokslut BG Suoitteet/Tunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 ' 2017 Avohoitokäynnit lääkäeillä - Besök hos läkae inom öppenvåden Vastaanotto lääkäit - Mottagning läkae asiakasmäää -kundental peittävyys-% - Täckning-% 48 % 50 % 50% 50 % 50 % Käynnit fysioteapeuteilla - Vastaanotto kaikki ammattiyhmät - Mottagning alla ykesguppe asiakasmäää - kundental peittävyys-% - Täckning-% 64 % 75 % 75 % 75 % 75 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiyhmät -Alla kontakte (telefon, besök), alla ykesguppe asiakasmäää - kundental peittävyys-% - Täckning-% 70 % 78 % 77 % 77 % 77 % Teveydenhuollon menot vuodessa/asukas Hälsovådsutgifte pe å / invånae SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD Mun- och tandvåden omfatta undesökning av munhälsan, ådgivning, åtgäde inom bastandvåd och specialisead tandvåd samt instumentsevice som betjäna hela sekton. Den specialiseade tandvåden odnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsegionens enhet fö specialisead tandvåd. Mun- och tandvådens uppgift ä att fämja häi- san och poducea högklassiga mun- och tand- vådstjänste fö hela befolkningen. Suun teveydenhuolto käsittää suun teveydentilan tutkimisen, neuvonnan, peushammashoidon ja eikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Eikoishammashoito jäjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun eikoishoidon yksikössä. Suun teveydenhuollon tehtävänä on teveyden edistäminen ja laadukkaiden suun teveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Suun teveydenhuolto Mun hä lsovå d Vastuuhenkilö- ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Bokslut Boksiut BG BG Pian Pian vs.vastaava hanmaslääkäi-tf ansvaig tandläkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Owiga inkomste Sisäiset tuotot - Intena inkomste TOIMIN TATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao Avustukset- Undestöd 0 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ' Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma teveysasemansa alkaen koskee myös suun teveydenhuoltoa. Teveysaseman vaihtajista useat ovatkin hakeutuneet myös Veksamhet 34

18 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget suun teveydenhuollon palveluihin. Tämä sekä jo aiemmin tapahtunut kauniaislaisten uusien potilaiden lisääntynyt määä todennäköisesti vaikeuttaa jatkossa hoitotakuussa pysymistä. Potilasmäään vaikutusta toimintaa seuataan jatkuvasti. Suun teveydenhuollossa kehitetään edelleen työnjakoa ja alle 18-vuotiaiden potilaiden ecall jäjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. Kauniaisten suun teveydenhuolto osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeoMeto- hankkeeseen muistisaiaiden kotona asumisen tukemiseksi. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä hankinta ja säännöllisten posessien valmistelu etenee. Kansallisen tietoakiston käyttöönotossa siiytään eakiston käyttöön Talous Ekonomi Uusien potilaiden määän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotavikkeiden ja teveyspalveluiden osalta. Toisaalta myös kuntakovaukset lisääntyvät. Hoitotakuun toteutumisen vamistamiseksi maksusitoumusmenettelyn jatkamisen vamistamiseksi on vaattu euon määäaha. Suun teveydenhuolto TP TA TA TA TA Munhälsovåd Bokslut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' ' 2016 ' 2017 Vastaanotto Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen ueksamhet) Asiakkaat- Kliente euo /käynti - euo Ibesök Maksusitoumusmenettely Määä, lkm euo /käynti - euo /besök ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD Eikoissaiaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: Itä hankittavan eikoissaiaanhoidon. 35

19 SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Eikoissaiaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Eikoissai aanhoito Sp ecialisead sjukvåd Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot- Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intena inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS T S Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Henkilöstökulut - Pesonalutgifte 0 Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao 0 Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut- Öviga utgifte 0 Sisäiset kulut - Intena utgifte 0 TOIMINTAKULUTYHT- UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG W Toiminta Eikoissaiaanhoidon ja peusteveydenhuollon työnjakoa takastellaan mm. sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislain valmistelutyössä. Veksamhet Ekonomi Talous HUS:in laskutuksen lähtökohtana on talousavio Kauniaisten osalta palveluiden käytön ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömääään HUStasolla oletetaan säilyvän ennallaan. Kunnan maksuosuudessa huomioidaan ennustettu väestön muutos sekä HUS:n stategian mukainen tuottavuustavoite 1,5%. Eikoissaiaanhoidon vaaus kaupungin talousavioon on 8 miljoonaa euoa edellisten vuosien toteumien peusteella. Eikois saiaa nhoito Sp ecialisead sjukvåd SuoitteetiTunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vädpeiode Hoitopäivät (psyk.) - Våddaga (psyk.) Toimintamenot- Veksamhetsutgifte euo /asukas - euo Iin vånae (b utto) Boksiut BG ' 2013 ' 2014 F TP TA TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 '

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN KAUNIAINEN Käyttötalous G R A N KU L L A Driftsbudget 2% Socialtjänster 21 % M Terveydenhuolto Hälsovård 13 % Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 30 % Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård 4 %

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 4.4.2014 Arja Peiponen VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki, Sote, SHK, Etelän palvelualue Idea pääkaupunkiseudun yhteisestä kehittämisverkostosta

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Toimintamenot 2016 Verksamhetsutgifter 27,7 M 30 % 4 % 2 % 23 % Hallinto Förvaltning 2 % Sosiaalipalvelut Socialtjänster 21 % Vanhuspalvelut Äldreomsorg 30 % 13 % 28 % Terveydenhuolto Hälsovård 13 % Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö 15.1.2015 Vasso kehittäjäorganisaationa 11 lakisääteistä alueellista

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE JA VANHUSPALVELULAKI Anneli Kiljunen Kansanedustaja Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vpj. Valtiovarainvaliokunnan jäsen Kelan valtuutettujen vpj. Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Ikäihmisten neuvosto Pöytäkirja 1 (5)

Ikäihmisten neuvosto Pöytäkirja 1 (5) Ikäihmisten neuvosto Pöytäkirja 1 (5) IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika: 30.9.2014 klo 15.30 17.30 Paikka: Aurinkomäen vanhainkoti, Mäntymäentie 1, Pornainen Läsnä: Ahosniemi Hilkka Hämäläinen

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2014 107 KOKOUSAIKA Tiistai 28.10.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot