SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN"

Transkriptio

1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN 2% Socialtjänste 21 % 9 Teveydenhuolto Hälsovåd 13 % Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd 30 % Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd 4 % Talousaviovetailu Budgetjämföelse Suun teveydenhuolto Mun- och tandvåd Eikoissaiaanhoito Specialisead sjukvåd Teveydenhuolto Hälsovåd Vanhuspalvelut Äldeomsog Sosiaalipalvelut Socialtjänste Hallinto Fövaltning 2 000, , , , ,00 32

2 GRANKULLA SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT - ÅLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÄRD Sosiaali- ja teveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, teveydenhuolto sekä eikoissaiaanhoito ja suun teveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja teveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovådssekton ha fem esultatomåden: socialtjänste, äldeomsog, hälsovåd, specialisead sjukvåd och munoch tandvåd. Utöve esultatomådena lyde också sektons fövaltning, handikappådet och äldeådet unde social- och hälsovådsnämnden. So siaali - ja t eveyslautakunta So cial- och hälso våd snämn den Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen vs.sosiaali- ja teveysjohtaja - t. social-och hälsov.die TP Boksiut 2012 ' TP BG 2013 ' TA BG 2014 ' TA BG 2015 ' TS Pian 2016 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot- Avgiftsinkomste Tuetja avustukset- Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TS Pian 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao Avustukset - Undestöd Muut toimintakuiut- Owiga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte v v TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sosiaali- ja teveystoimen toimintaa ohjaavat kaupungin visio, avot ja stategiset tavoitteet, joihin peustuen asetetaan toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Stategian toteutumisen onnistumiselle on keskeistä, että hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen tunnistetaan kaikkien toimijoiden yhteiseksi asiaksi. Kaikkia, myös Veksamhet Ekonomi 33

3 KAUNI AI NEN G R A NK U L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN Diftsbudget poikkihallinnollisia posesseja, johdetaan asiakaslähtöisesti taloudellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina (esim. lasten ja peheiden palvelut, vanhusten palvelut). Työpanos kohdennetaan ydintehtäviin ja toiminnan suunnittelu peustuu tutkittuun tietoon. Palveluissa tuvataan hoitoon pääsy sekä palvelun hyvä laatu. Toimintaympäistön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella - lainsäädännön muutokset Lakiluonnos sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämisestä ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi) on ollut lausuntokieoksella syksyllä Lakiehdotuksen mukaan vastuu sosiaali- ja teveyspalvelujen jäjestämisestä jatkossa on viidellä sotealueella ja tuottamisvastuu on jäjestämiskiteeit täyttäneillä kunnilla tai kuntayhtymillä. Sote-alue laatii palvelujen toteuttamisesta joka neljäs vuosi jäjestämispäätöksen, missä määitellään mm. tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät ja kielellisten oikeuksien toteutuminen. Hyvinvoinnin ja teveyden edistäminen on jatkossakin kuitenkin ensisijaisesti kunnan tehtävä. Kunnat ahoittavat sote-alueiden toiminnan kapitaatiopeiaatteen mukaisesti, jota painotetaan tavetekijöillä (ikäakenne ja saiastavuus). Uuden lain on takoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015, uusien sotealueiden toiminnan käynnistyä vuonna 2016 ja palvelutoiminnan tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä alkuvuodesta Sote-alueisiin kuuluvista kunnista sekä siitymäkauden henkilöstö- ja omaisuusjäjestelyistä säädetään eillisellä ns. voimaanpanolailla, joka sisältyy lausunnoilla olevaan lakiesityskokonaisuuteen. Vuonna 2011 astui voimaan teveydenhuoltolaki, joka on yhteinen sisältölaki peusteveydenhuollolle ja eikoissaiaanhoidolle. Laki edellyttää samaan saiaanhoitopiiiin kuuluvien kuntien laadittavan yhdessä teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman valtuustokausittain. Jäjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alu- 34

4 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget eellista yhteistoimintaa teveyspalveluiden jäjestämisessä ja tuottamisessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Yhteisen suunnitelman avulla voidaan pukaa päällekkäisyyksiä ja poastaa palvelutoimintaa alueellisesti takoituksenmukaisella tavalla. HYKS-alueen kuntien teveydenhuollon jäjestämissuunnitelma v hyväksyttiin HUS:n valtuustossa loppuvuonna 2013 ja suunnitelman toteutumista seuataan vähintään kean vuodessa kokoontuvassa seuantayhmässä. Teveydenhuoltolaki on tuonut potilaalle mahdollisuuden alkaen valita teveysaseman, joka vastaa hänen peusteveydenhuollon palveluistaan. Teveysaseman vaihdon myötä kaikki siihen liittyvät palvelut, ml. suun teveydenhuolto, fysioteapia- ja neuvolapalvelut sekä lyhytaikainen teveyskeskuksen vuodeosastohoito siityvät uuteen kuntaan. Kauniaisissa tämä muutos on lisännyt teveysaseman asiakasmääiä mekittävästi. Hyks-alueen kunnat ovat sopineet yhteisistä laskutuskäytännöistä kuntaajat ylittävässä teveydenhuollossa. Laki ajat ylittävästä teveydenhuollosta laajensi myös ulkomailla asuvien eläkeläisten ja heidän peheenjäsentensä hoito-oikeutta Suomessa. Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveys-palveluista (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan Lain tavoitteena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, teveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoiutumista sekä paantaa mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen kunnassa. Laki koostaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja teveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Vuoden 2015 alusta laki edellyttää laadittua omavalvontasuunnitelmaa kaikilta kunnan vanhuspalveluyksiköiltä sekä vastuutyöntekijän nimeämistä niille iäkkäille henkilöille, jotka tavitsevat apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kunnan on huolehdittava että sen käytössä on iittävän monipuolinen asiantuntemus 35

5 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, teveyden ja toimintakyvyn tukemista vaten. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset peusteet tai jos se on iäkkään henkilön avokkaan elämän ja tuvallisen hoidon kannalta muuten peusteltua. Maan hallituksen akennepaketin mukaisesti laitospaikkojen vähentämiseksi laaditaan kansallinen toimeenpano-ohjelma. Kauniaisten Ikääntymispoliittisen stategian ( KV ) yhtenä tavoitteena on palveluakenteen keventäminen siten, että laitoshoitoa asumismuotona vähennetään, ja ympäivuookautista hoivaa tajotaan tehostettuna palveluasumisena. Tähän liittyy myös Villa Anemonen muuttaminen laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Samaan aikaan on kehitettävä myös avohuollon palveluja; kotihoitoa, muita kotiin tuotavia palveluja ja omaishoidon tukea sekä lisättävä niiden saatavuutta. Esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eäiksi siihen liittyviksi laeiksi oli kunnissa lausuntokieoksella kesällä Lain takoitus on siitää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan ja vahaiseen tukeen sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Lakiesityksen mukaisesti osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siityisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja tuvata tavittava tuki peheille ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laki velvoittaa kunnat tekemään sosiaalihuollon jäjestämissuunnitelman, joka olisi sovitettava yhteen teveydenhuollon jäjestämissuunnitelman kanssa. Uutena kunnalle määiteltynä tehtävänä on lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonta. Lisäksi lapsipeheille olisi jäjestettävä välttämätön kotipalvelu ja pehetyö. Lakiehdotuksessa on kuljetuspalveluiden palveluvalikoimaa laajennettu. Lain myötä työntekijöiden kelpoisuusehtojen olisi takoitus väljentää, jolloin työntekijöiden työnjakoa ja tehtäväakennetta voitaisiin uudistaa asiakkaan tapeen mukaisesti. Laki tulee voimaan vuonna

6 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan Laki edellyttää psykologin ja koulukuaattoin saatavuutta myös esiopetuksessa. Laki edellyttää opiskeluhuollon ohjausyhmää, jonka toimintaan osallistuu myös opetustyötä tekeviä henkilöitä. Kauniaisissa Teveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoyhmä (Tejo) toimii ei toimialojen ohjaus- ja yhteistyöyhmänä ja koulujen edustajat muodostavat omat ohjausyhmänsä. Muut toiminnan kehittämiseen vaikuttamiseen vaikuttavat tekijät Suunnitelmakaudella toimintaan vaikuttavat laajat poikkihallinnolliset ohjelmat ja stategiat, kuten lapsi- ja nuoisopoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen stategia sekä lasten ja nuoten hyvinvointisuunnitelma. Kauniaisten kaupunki on mukana APOT- TI- asiakas- ja potilastietojäjestelmähankkeessa, jonka käyttöönotto HUS:ssa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kikkonummella alkaa vuoden 2016 loppupuolella. Hankkeen takoituksena on kehittää ja yhtenäistää sosiaali- ja teveydenhuollon toimintaa ja palveluja tuvallisemmaksi ja tehokkaammaksi yhteisen jäjestelmän avulla. Kyseessä on mittava hanke, jonka yhteydessä sosiaali- ja teveydenhuollon asiakas- ja työskentelyposessit uudistetaan. APOTTI- hankkeen vaatima henkilöesussi on aviolta Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos v Käytännössä tämä jakaantuu kuitenkin useamman työntekijän kesken ja vaatii aktiivista osallistumista kaikilta tulosalueilta. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat käynnistäneet yhteisen vanhustyön kehittämis- ja koulutusakenteen Geo-Meton. Hankkeen tavoitteena on yhdistää monialaisesti eilaista osaamista, kehittämistä ja tutkimusta sosiaali- ja teveydenhuollon alalla. Yleisenä kehittämisteemana on "Muistisaiaan Ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Kehittämistyötä koodinoi Sosiaalialan osaamiskeskus Soccan eityissuunnittelija. Hankkeeseen 37

7 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget liittyvän tutkimuksen suunnittelun ja oganisoinnin osalta yhteistyötä tehdään myös HUS:n peusteveydenhuollon yksikön kanssa. Kauniaisissa hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa Villa Bedan palvelukeskus, kotihoito ja suun teveydenhuolto. Sosiaali- ja teveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti teveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnalliseen teveydenhuollon Kansalliseen Teveysakistoon (KanTa). Kansallinen potilastiedon eakisto on palvelu, jonne teveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojäjestelmistään tietotuvallisesti. eakiston tavoitteena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilastuvallisuutta siten, että potilastiedot ovat hoitotilanteissa teveydenhuollon ammattihenkilön saatavissa iippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu. Samalla voidaan välttää päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Kantaakistoon ei siietä sosiaalihuollon alaisuuteen kuuluvia tietoja vaan ne viedään tulevaisuudessa peustettavaan Kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietovaantoon (KanSa). Kauniaisissa eakistoon liitytään maaliskuussa 2015, mitä ennen vaaditaan tulosaseluiden tiivistä yhteistyötä sekä henkilökunnan kouluttamista jäjestelmän käyttöönottamiseksi. Toiminnassa on jo kansalaisille suunnattu Omakanta- palvelu, jossa jokainen voi katsoa omia sähköisiä esepti- ja teveystietojaan intenetistä sekä tulostaa yhteenvedon. Henkilöstö Kaupunki peustaa kokonaan uusia vakansseja seuaavan kean Villa Bedan laajennuksen valmistuttua. Toimialalla on kuitenkin painetta työntekijäesussien lisäämiseksi teveysaseman asiakasmääien kasvun sekä lainsäädännöstä nousseiden velvoitteiden myötä. Samaan aikaan Villa Bedan palvelukeskuksen ja vanhainkodin toiminta siityy syksyllä 2015 väistötiloihin. Toiminnan muutosten suunnittelussa on huolehdittava henkilöstön osallistumismahdollisuuksista sekä ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta koko 38

8 KAUNI AI NEN G RA NK UL L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget toimialan sisällä. Henkilökunnan ekytointi on toistaiseksi onnistunut kohtuullisen hyvin. Sosiaalityöntekijöiden, hammaslääkäien ja lääkäien saatavuus on ollut kuitenkin ajoittain vaikeaa. Sijaisten käytössä yitetään toimia joustavasti ei yksiköiden välillä ja tavoitteena on edelleen vähentää vuokatyövoiman käyttöä. Suunnitelmakaudelle ajoittuvien lakimuutosten tehokas ja ajanmukainen toimeenpano edellyttää suunnitelmallista henkilökunnan koulutusta sekä yksityiskohtaisia toimeenpanoohjelmia. Talous Uudistuvan lainsäädännön velvoitteet yhdessä kasvavan ikääntyvän väestön kanssa vaikuttavat kustannuksia lisäävästi. Lakimuutosten taloudellisia ja henkilöstövaikutusten aviointeja on vaikea kuitenkaan tehdä. Työn tuottavuuden lisääminen on täkeää, jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään. Lisääntynyt asiakasmäää lisää myös kuntalaskutuksen kautta saatavia tuloja, jotka mahdollistavat tavittaessa tilapäisen lisähenkilökunnan palkkaamisen. Apotti hankkeen alustavan suunnitelman mukaisesti pääosa hankinta- ja käyttöönottokustannukset osa tulee maksettavaksi vuoden 2018 aikana. Kuitenkin talousaviovuodelle 2015 kohdistuu jo muutaman posenttiosuuden kuluosuus sekä taloussuunnitelmavuosille suhteessa enemmän. Investoinnit Villa Bedan palvelukeskuksen peuskojaus ja laajennus -hanke (sis. tehostetun palvelu-asumisen yksiköt) sekä Villa Bedan keostalot -hanke ovat suunnitelmakauden mittavia investointeja. Lisäksi Anemonen muutos laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi aiheuttaa kojaustapeita lähinnä yhden kylpyhuoneen laajentamisen osalta. 39

9 SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja teveystoimi TP TA TA TA TA Social- och hälsåväd Boksiut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Toimintamenot- Veksamhetsutgifte (butto) euo /asukas - euo /invånae (butto) euo /asukas - euo /invänae (netto) Asukkaat - Invånae HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan stategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on tuvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koodinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, jäjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja teveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koodinointi. Sektons fövaltningsenhet fämja och stöde ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god fövaltning inom sekton. Dess uppgift ä att tygga en helgjuten veksamhet och enhetiiga tjänste. Fövaltningen delta i att utveckla veksamheten och i det egionala samabetet, som den samodna. Fövaltningen svaa bl.a. fö att utveckla den elektoniska äendehanteingen, fö samabetet med olika oganisatione och fö att utveckla olika patneskap. Enheten svaa också fö att leda och utveckla välfäds- och hälsofämjandet i staden och samodna det dätill höande tväadministativa samabetet. Hallinto Föva ltni ng Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Ula Tikkanen Boksiut vs. sosiaali- ja teveysjohtaja - tf. social-och hälsov.die 2012 Myyntituotot- Fösäljningsinkomste 770 Maksutuotot - Avgiftsinkomste 0 Tuetja avustukset - Undestöd och bidag 0 Muut toimintatuotot - Öviga inkomste 0 Sisäiset tuotot - Intema inkomste 0 TOIMINTAT UOT OTYHT-INKOMSTERTOT PLT 770 TP TP TA TS TS Boksiut BG BG Pian Pian 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat- Mateia) och vao Avustukset - Undestöd Muut toimintakulut- Öviga utgifte -959 Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUTYHT-UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAM-IETSBIDRAG Toiminta Vuonna 2015 voimaan tuleva sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislaki sekä muut valmisteilla olevat lakimuutokset ovat mekittäviä toimintaan vaikuttavia uudistuksia. Samaan aikaan Apotti- tietojäjestelmähankkeen valmistelu sekä potilastiedon eakiston käyttöönotto vaativat yhä enemmän toimi Veksamhet Ekonomi 40

10 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget alan esusseja. Apotin osalta vuonna 2015 avioidaan tavittavan noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos Kauniaisissa. eakiston käyttöönotto on siitynyt alkupeäisen suunnitelman mukaisesta syksystä 2014 alkuvuoteen Potilastiedon akistonhankkeeseen liittyy posessien kehittämistä ja myös tietosuoja-asioiden täsmällistä takastelua. Kuntalaisten mahdollisuus vaihtaa teveysasemaa on lisännyt Kauniaisten teveysaseman asiakasmääää mekittävästi. Tämä on lisännyt myös hallinnollista työtä toimialalla eityisesti lain edellyttämän ilmoittautumismenettelyn sekä kuntien välisen laskutuksen vuoksi. Ympäivuookautisten vanhusten asumispalvelujen kilpailutuksen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu. Kaikkien palveluntuottajien kanssa tehdään uudet puite- ja vuosisopimukset. Toiminnan muutokset eityisesti vanhuspalveluiden aiheuttavat paljon hallinnollista työtä. Väistötilojen jäjestämisessä vaaditaan paljon toimialojen välistä yhteistyötä sekä kustannusvaikutusten aviointia. Myös Anemonen muutoksessa laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi tavitaan toimialan hallinnon osaamista ja tukea. Talous Sosiaali- ja teveystoimen hallinnon taloudessa ei ole mekittäviä muutoksia vuodesta Ostopalveluihin vaattua määäahaa on pienennetty vastaamaan paemmin vuoden 2013 toteumaa. SOSIAALI PALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, peheneuvolan, toimeentulotuvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja tuvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuoka-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kiisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänstena omfatta socialabete, banskydd, missbukavåd, handikappsevice, omsog om utvecklingshämmade, banatillsyningsmannens tjänste, familjeådgivning, utkomststöd och skuldådgivning saat beslut om uthyning av allmänna hyesbostäde och pensionäsbostäde. Skuldådgivning samt tjänste inom kis- och socialjouen köps enligt seviceavtal av Esbo stad. 41

11 SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN G R A N KU L L A Diftsbudget So s ia a li p al v el u t Socialt jänste Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Jaana Nyhbeg vs. sosiaalipalvelupäällikkö - tf. socialsevicechef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS TS Boksiut Bokslut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateia) och vao Avustukset- Undestöd Muut toimintakulut- Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intema utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut peustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen peustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Sosiaalipalveluiden henkilöstön koulutussuunnittelussa huomioidaan uuden sosiaalihuoltolain ja sen lastensuojelulakiin aiheuttamien muutosten sekä vammaislainsäädännön uudistamisen toimeenpanoon liittyvät muutokset. Veksamhet Kauniaisten omaishoitajien tuen tapeesta tehtiin selvitys keväällä 2014 (Hakala & Nikula 2014) ja siihen sisältyvien kehittämisehdotusten toimeenpano jatkuu v puolella; mm. tiedotuksen ja vetaistuen kehittäminen Talous Ekonomi Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan vika muutetaan lastenvalvojan viaksi, muutoksella ei kuitenkaan ole kustannusvaikutuksia. Työmakkinatuen kuntaosuuden kohdalla tavoitteena on säilyttää se nykyisellä tasolla tehostamalla pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden työllistämistä kunnan omana toimintana kaikkien toimialojen vastuunottoa lisäämällä. Ostopalveluina hankittavaa pehetyötä yitetään vähentää hyödyntämällä tiiviisti kunnan oman pehetyön vekostoa. Vekosto työskentelee lähinnä pienten lasten peheiden kanssa en- 42

12 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget naltaehkäisevällä työotteella. Päihdekuntoutuksessa suositaan avohuollon palveluita. Asiakkaiden valinnan vapautta lisätään mahdollisuuksien mukaan ja ohjataan heitä kustannuksiltaan edullisemman kotikuntoutuksen piiiin. Sosiaalipalvelut Socialtjänste Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Käynnit sosiaalityöntekijällä, Ikm - Käynnit sosiaaliohjaajalla, Ikm - Toimeentulotuki - Utkomststöd Ruokakunnat - Matlag euo /asukas - euo /invänae Lapsipeheiden sosiaalityö / lastensuojelu - Lastensuojeluilmoitukset, Ikm - Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Lastensuojelun sijaishuolto, vk - Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Päihde- ja mielenteveystyö Päihdehuollon laitospalvelut, vk - Mielenteveyskuntoutujien asumispalvelut, vk - Vammaispalvelutja kehitysvammahuolto Palveluasuminen, vk - Kuljetustuki (vpl), asiakkaat euo /asiakas - Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, Ikm - Peheneuvola - Familjeådgivningen Käyntejä - Besök Asiakkaat - Kliente euo käynti - euo /besök (b utto) TP TA TA TA TA Bokslut BG BG BG BG ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' VANHUSPALVELUT - ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bedan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä teveyskeskuksen saiaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon yhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutave, omien voimavaojen tukeminen ja itsemäääämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatomådet fö äldeomsog omfatta enhetena fö hemvåd, sevicecentet Villa Beda, åldedomshemmet och vådhemmet saat vådavdelningen vid hälsovådscentalens sjukhus. Villa Apollos gupphem fungea som enhet fö seviceboende. Äldeomsogens uppgift ä att stöda de äldes funktionsfömåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klaa sig själva och kunna bo hemma elle i en hemlik miljö. Den omsog och våd som ebjuds utgå fån klientens sevicebehov och fån att stöda klientens egna esuse och visa espekt fö vas och ens självbestämmandeätt. 43

13 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN G R A NK U L L A Diftsbudget Vanhuspalvelut Äldeomsog Vastuuhenkilö - ansvaspeson: vanhus palvelupäällikkö-äldeomsogschef Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avg ifts inkom ste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intema inkomste TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateia) och vao Avustukset- Undestöd Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Asiakkaiden palveluiden tapeen avioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään tulosalueen toimintaposesseja. Sosiaalitoimen ja teveyspalveluiden/neuvolan kanssa pyitään vastaamaan lapsipeheiden akuuttiin, tilapäiseen avuntapeeseen kotihoidossa. Yhteistyötä kolmannen sektoin kanssa selkiytetään ja vapaaehtoisten osallistumisen jatkuvuutta kehitetään konkeettisen toimintasuunnitelman avulla. Veksamhet Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja teveyspalveluista 980/2012) mukaisesti on vuoden 2015 alusta iäkkäälle henkilölle on tavittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kauniaisten vastuutyöntekijämallia työstetään Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeoMeto- hankeessa, minkä tavoitteena on muistisaiaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Villa Anemone muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi mihin liittyen asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä maksupäätökset takistetaan asukaskohtaisesti. Muistisaiaille takoitettua päivätoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan Anemonen alakeassa. 44

14 KAUNI AI NEN G R AN KU L L A SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Villa Bedan peuskojaus- ja lisäakentamishankkeen takia sekä palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siityy väistötiloihin syksyllä Palvelukeskuksen toimintojen tilapäisinä väistötiloina käytetään ensisijaisesti kaupungin omia muita tiloja. Villa Bedan vanhainkodin asukkaiden ja henkilökunnan väistötilojen löytämiseksi selvitetään lähialueen palveluntuottajien tajoamat vaihtoehdot. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Beda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Palvelukeskuksen kuljettajana toimivan laitosmiehen työaikaa ja toimenkuvaa takastellaan suhteessa muihin vaihtoehtoisiin kuljetuspalveluihin sekä Villa Beda- hankkeen väistöatkaisuista aiheutuviin tapeisiin. Kauniainen liittyy keväällä 2015 kansalliseen potilastiedon akistoon, mihin liittyen toteutetaan hoitotyön akenteellisen kijaamisen kehittämispojekti vastaamaan hoitotyöntekijöiden koulutustapeeseen ja eakiston käyttöönottoon. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä Apottiin liittyvää kehittämistyötä tehdään Vanhuspalveluissa osallistumalla kaupungin sisäisen pojektiyhmän toimintaan sekä Apotti oganisaation sosiaalihuollon tuotevetailuihin. Talous Ekonomi Hoivakoti Anemonen suunniteltu muutos laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi muuttaa tuloakennetta asukasmaksujen määäytyessä pääpiiteittäin samalla tavoin kuin ostopalveluissa. Omana toimintana toteutettavaa kuljetuspalvelua tehostetaan, ja pohditaan kuljetuspalveluiden jäjestämistä kokonaisuutena. Kotihoidon osana toiminut hoitotavikejakelun toiminta ja siihen liittyvä kustannuspaikka on siitynyt Teveyspalveluiden tulosalueelle. Ympäivuookautisen asumispalvelun uuden yhteiskilpailutuksen mukaiset sopimukset ja hinnat uusien palveluntuottajien kanssa alkavat v uusien käyttöön otettavien paikkojen myötä. 45

15 GRANKULLA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Diftsbudget Vanhuspalvelut TP TA TA TA TA Äldeomsod Boksiut BG BG BG BG SuoitteellTunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017 Kotihoito - Hemvåd Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisaiaanhoito) - Besök (Hemvåd och hemsjukvåd) euo /käynti - euo /b esök (b utto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, ]km Ryhmäkoti - Gupphem (Villa Apollo) Asumisvuookaudet - Boendedygn Kuomitus-% - Belasting-% euo/asumisvk. - euo /boendedygn (butto) Vanhainkoti - Äldingshem (Villa Beda) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /väddag (b utto) Hoivakoti - Vådhem (Villa Anemone) Hoitopäivät- Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /vaddag (b utto) Saiaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Våddaga Kuomitus-% - Belasting-% euo /hoitopäivä - euo /våddag (b utto) Ostopalvelut - Ostovuookaudet, Ikm - Ostovuookaudet, euo/vk (keskim.) %' 98% 98 % 98 % 98 % % 100% 100% 100% 100% %' 100% 100% 100% 100% %' 98% 98 % 98 % 98 % ' ' ' ' ' ' ' 142 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD HäIsovåden omfatta öppenvåden vid häl- sovådscentalen inkiusive sjuktanspote. Hälsovådens uppgift ä att fämja kommuninvånanas hälsa och välfäd och ebjuda dem ve- debölig våd. Teveydenhuolto käsittää teveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös saiaankuljetuksen. Teveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön teveyttä ja hyvinvointia sekä tajota väestölle tapeenmukaista hoitoa. Teveydenhuolto Hä lsovå d Vastuuhenkilö - ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian johtava lääkäi - ledande läkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot- Intema inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot - Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intema utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT ' 0 ' 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Veksamhet 32

16 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Teveyskeskuksen käyttäjämäää on lisääntynyt vaihtajien myötä n. 10%, mikä aiheuttaa painetta palkata ylimäääisiä sijaisia sekä lääkäeiden että hoitohenkilökunnan osalta. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisten hakeutuminen teveysasemalle asettaa haasteita nykyisille hoitoposesseille ja eityisesti peventiivisen toiminnan oganisoinnille. Palveluiden saatavuuden paantamiseksi vastaanotto osallistuu 'Hyvä Potku'- hankkeeseen. Fysioteapian suoavastaanottotoimintaa laajennetaan käsittämään selkä- ja niskapotilaiden lisäksi myös olkapää-lonkka- ja polvipotilaat. Tässä toiminnassa vastaanoton hoitaja ohjaa kiteeit täyttävän tuki- ja liikuntaelinoieisen (TULE) -potilaan suoavastaanottokoulutuksen saaneen fysioteapeutin vastaanotolle lääkäin vastaanoton sijaan. eakiston käyttöönotto on siitynyt syksystä 2014 alkuvuoteen APOTTI-hanke tulee vaatimaan yhä enemmän kuntien esussia tulevina vuosina eityisesti osioissa "Muutosjohtaminen ja toiminnan kehittäminen" ja "Tuotannon aikaiset toimintamallit", vuoden 2015 osalta avio on Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos. Talous Ekonomi Teveydenhuollon taloudessa näkyy kuntavaihtajien vaikutus. Tämä näkyy toimintatulojen lisääntymisenä sekä myös paineena toimintamenojen kasvattamiseen. 33

17 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Teveydenhuolto TP TA Hälsovåd Bokslut BG Suoitteet/Tunnusluvut- Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' 2014 TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 ' 2017 Avohoitokäynnit lääkäeillä - Besök hos läkae inom öppenvåden Vastaanotto lääkäit - Mottagning läkae asiakasmäää -kundental peittävyys-% - Täckning-% 48 % 50 % 50% 50 % 50 % Käynnit fysioteapeuteilla - Vastaanotto kaikki ammattiyhmät - Mottagning alla ykesguppe asiakasmäää - kundental peittävyys-% - Täckning-% 64 % 75 % 75 % 75 % 75 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiyhmät -Alla kontakte (telefon, besök), alla ykesguppe asiakasmäää - kundental peittävyys-% - Täckning-% 70 % 78 % 77 % 77 % 77 % Teveydenhuollon menot vuodessa/asukas Hälsovådsutgifte pe å / invånae SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD Mun- och tandvåden omfatta undesökning av munhälsan, ådgivning, åtgäde inom bastandvåd och specialisead tandvåd samt instumentsevice som betjäna hela sekton. Den specialiseade tandvåden odnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsegionens enhet fö specialisead tandvåd. Mun- och tandvådens uppgift ä att fämja häi- san och poducea högklassiga mun- och tand- vådstjänste fö hela befolkningen. Suun teveydenhuolto käsittää suun teveydentilan tutkimisen, neuvonnan, peushammashoidon ja eikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Eikoishammashoito jäjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun eikoishoidon yksikössä. Suun teveydenhuollon tehtävänä on teveyden edistäminen ja laadukkaiden suun teveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Suun teveydenhuolto Mun hä lsovå d Vastuuhenkilö- ansvaspeson: TP TP TA TA TS TS Bokslut Boksiut BG BG Pian Pian vs.vastaava hanmaslääkäi-tf ansvaig tandläkae 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot - Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Owiga inkomste Sisäiset tuotot - Intena inkomste TOIMIN TATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Pesonalutgifte Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeet ja tavaat- Mateial och vao Avustukset- Undestöd 0 0 Muut toimintakulut - Öviga utgifte Sisäiset kulut - Intena utgifte TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ' Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma teveysasemansa alkaen koskee myös suun teveydenhuoltoa. Teveysaseman vaihtajista useat ovatkin hakeutuneet myös Veksamhet 34

18 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget suun teveydenhuollon palveluihin. Tämä sekä jo aiemmin tapahtunut kauniaislaisten uusien potilaiden lisääntynyt määä todennäköisesti vaikeuttaa jatkossa hoitotakuussa pysymistä. Potilasmäään vaikutusta toimintaa seuataan jatkuvasti. Suun teveydenhuollossa kehitetään edelleen työnjakoa ja alle 18-vuotiaiden potilaiden ecall jäjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. Kauniaisten suun teveydenhuolto osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeoMeto- hankkeeseen muistisaiaiden kotona asumisen tukemiseksi. Asiakas- ja potilastietojäjestelmä hankinta ja säännöllisten posessien valmistelu etenee. Kansallisen tietoakiston käyttöönotossa siiytään eakiston käyttöön Talous Ekonomi Uusien potilaiden määän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotavikkeiden ja teveyspalveluiden osalta. Toisaalta myös kuntakovaukset lisääntyvät. Hoitotakuun toteutumisen vamistamiseksi maksusitoumusmenettelyn jatkamisen vamistamiseksi on vaattu euon määäaha. Suun teveydenhuolto TP TA TA TA TA Munhälsovåd Bokslut BG BG BG BG Suoitteet/Tunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal ' 2013 ' ' 2016 ' 2017 Vastaanotto Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen ueksamhet) Asiakkaat- Kliente euo /käynti - euo Ibesök Maksusitoumusmenettely Määä, lkm euo /käynti - euo /besök ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD Eikoissaiaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: Itä hankittavan eikoissaiaanhoidon. 35

19 SOCIAL-OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Diftsbudget Eikoissaiaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Eikoissai aanhoito Sp ecialisead sjukvåd Vastuuhenkilö - ansvaspeson: Myyntituotot- Fösäljningsinkomste Maksutuotot- Avgiftsinkomste Tuetja avustukset - Undestöd och bidag Muut toimintatuotot- Öviga inkomste Sisäiset tuotot - Intena inkomste TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT TP TP TA TA TS T S Boksiut Boksiut BG BG Pian Pian 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' Henkilöstökulut - Pesonalutgifte 0 Palvelujen ostot- Köp avtjänste Aineet, tavikkeetja tavaat - Mateial och vao 0 Avustukset-Undestöd 0 Muut toimintakulut- Öviga utgifte 0 Sisäiset kulut - Intena utgifte 0 TOIMINTAKULUTYHT- UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG W Toiminta Eikoissaiaanhoidon ja peusteveydenhuollon työnjakoa takastellaan mm. sosiaali- ja teveydenhuollon jäjestämislain valmistelutyössä. Veksamhet Ekonomi Talous HUS:in laskutuksen lähtökohtana on talousavio Kauniaisten osalta palveluiden käytön ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömääään HUStasolla oletetaan säilyvän ennallaan. Kunnan maksuosuudessa huomioidaan ennustettu väestön muutos sekä HUS:n stategian mukainen tuottavuustavoite 1,5%. Eikoissaiaanhoidon vaaus kaupungin talousavioon on 8 miljoonaa euoa edellisten vuosien toteumien peusteella. Eikois saiaa nhoito Sp ecialisead sjukvåd SuoitteetiTunnusluvut - Pestatione/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vädpeiode Hoitopäivät (psyk.) - Våddaga (psyk.) Toimintamenot- Veksamhetsutgifte euo /asukas - euo Iin vånae (b utto) Boksiut BG ' 2013 ' 2014 F TP TA TA TA TA BG BG BG ' 2015 ' 2016 '

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

Ennuste Rullaava 12 kk

Ennuste Rullaava 12 kk Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 04/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2017 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2017 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN KAUNIAINEN Käyttötalous G R A N KU L L A Driftsbudget 2% Socialtjänster 21 % M Terveydenhuolto Hälsovård 13 % Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 30 % Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård 4 %

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 4.4.2014 Arja Peiponen VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki, Sote, SHK, Etelän palvelualue Idea pääkaupunkiseudun yhteisestä kehittämisverkostosta

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Toimintamenot 2016 Verksamhetsutgifter 27,7 M 30 % 4 % 2 % 23 % Hallinto Förvaltning 2 % Sosiaalipalvelut Socialtjänster 21 % Vanhuspalvelut Äldreomsorg 30 % 13 % 28 % Terveydenhuolto Hälsovård 13 % Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö 15.1.2015 Vasso kehittäjäorganisaationa 11 lakisääteistä alueellista

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE JA VANHUSPALVELULAKI Anneli Kiljunen Kansanedustaja Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vpj. Valtiovarainvaliokunnan jäsen Kelan valtuutettujen vpj. Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot