AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen"

Transkriptio

1 AvoHILMO OHJAUS Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 Määrittelyt ja ohjeistus Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) Helsinki Puhelin:

2 OHJAUS 11/2014 Kaisa Mölläri ja Sanna-Mari Saukkonen AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 Määrittelyt ja ohjeistus

3 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN (painettu) ISBN (verkko) ISSN (painettu) ISSN (verkko) Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2014 THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

4 Lukijalle Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus (AvoHILMO) on osa laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmäkokonaisuutta (HILMO). Tässä oppaassa kuvataan AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset sekä annetaan ohjeita tietojen kirjaamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla (www.thl.fi/avohilmo) on saatavissa tekniset ohjeet tietueen muodostamisesta ja tietojen lähettämisestä. Vuonna 2014 AvoHILMO-tietoja on saatu sähköisen tiedonsiirron välityksellä ns. ajantasaisina tietoina perusterveydenhuollon osalta yli 90 prosenttia eri terveyskeskuksista ja suun terveydenhuollon osalta yli 60 prosenttia. Tavoitteena on, että ajantasainen tiedonsiirto olisi vuonna 2015 kattavaa. AvoHILMO-tietojen saaminen lähes kaikista terveyskeskuksista on mahdollistanut sen, että vuoden 2011 tiedoista alkaen virallinen perusterveydenhuollon tilastojen tiedonkeruu on siirretty toteutettavaksi AvoHILMO-tiedonkeruun kautta. Vuoden 2014 keväällä oli mahdollista tehdä merkittävä uudistus, kun THL:n ja Valviran yhteinen perusterveydenhuollon hoitoonpääsytietojen tiedonkeruu siirtyi AvoHILMOn kautta tehtäväksi. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautiviranomaistoiminnassa tarvittava influenssaepidemioiden ja rokotekattavuuden seurantaa on alettu toteuttaa AvoHILMO-tiedoin. Ajantasainen tiedonkeruu parantaa merkittävästi tilannekuvan seurantaa. Kaikki toimijat voivat hyödyntää AvoHilmo-tiedonkeruun kautta syntyvää nopeassa tahdissa päivitettävää raportointia THL:n verkkosivuilta. Kehitystyö jatkuu. Vuoden 2015 tietosisältöuudistusten jälkeen tullaan saamaan entistä parempaa tietoa asetuksin säädetystä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Tilastoviranomaisen oman raportoinnin lisäksi tietoa lisääntyvästi siirtyy mm. Sähköisen hyvinvointikertomuksen, Hyvinvointikompassin, Palveluvaaka.fi:n, Terveyden edistämisen tietokannan (TedBM) ja Sotkanet:in kaltaisiin päätöksentekijöiden työvälineisiin. Tietoja avataan myös avoimien rajapintojen kautta, jolloin eri toimijat voivat itse kehittää itselleen sopivia päätöksenteon työkaluja esimerkiksi paikallisesti. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

5 Lukijalle THL verkkosivuilta AvoHILMO-tietoja löytyy sekä ajantasaisina, päivittäisinä raportteina että kuukausittain päivittyvinä raportteina, joissa tietosisältöjä on tarkistettu. Kuukausittaiset raportit sisältävät mm. hoitoonpääsyn toteutumisen seurantatiedot. Raportoitavan tietosisällön kehittämisessä ovat avainasemassa asiantuntijaryhmien kautta mukana olevat tiedon antajien ja käyttäjien edustajat sekä THL:n muutoin saama palaute. Raportointia kehitetään jatkuvasti, jotta se entistä paremmin huomioisi tiedonkäyttäjien tarpeita. Tämän sivun alalaidassa on kooste linkeistä 1, joiden kautta löytyy THL:n raportoimaa AvoHILMO-tietoa. THL kiittää kaikkia asiantuntijoita, jotka ovat olleet asiantuntijatyöryhmissä ja terveydenhuollon käytännön työssä tukemassa uudistuksen onnistumista. Kaikki palaute sekä tiedonkeruujärjestelmän toiminnasta että tuotettavien raporttien laadusta ja käyttökelpoisuudesta on tervetullutta. AvoHILMOn asiantuntijoiden yhteystiedot on koottu verkkosivuille (www.thl.fi/avohilmo). Helsingissä kesäkuussa 2014 Päivi Hämäläinen Osastojohtaja THL/Tieto-osasto 1 AvoHilmo tiivisteet, kuutiot ja pikaraportti Hoitoonpääsyseuranta Perusterveydenhuollon tilastoraportti Influenssarokotukset: Influenssanseuranta-raportti: THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

6 Sisällys LUKIJALLE...3 SISÄLLYS...5 MUUTOKSET VERRATTUNA AVOHILMO OPPAASEEN PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ILMOITUS KÄSITTEET AVOHILMON TIETOSISÄLTÖ JA LUOKITUKSET PALVELUTAPAHTUMAN PERUSTIEDOT TIEDOT YHTEYDENOTOSTA JA HOIDON TARPEEN ARVIOINNISTA TIEDOT AJANVARAUKSESTA TIEDOT KÄYNNIN TOTEUTUMISESTA Käynnin perustiedot Tiedot käyntisyistä ja toimenpiteistä Lääkitys- ja rokotustiedot Terveyteen liittyvät tekijät Tiedot jatkohoidosta TIEDOT PALVELUTAPAHTUMAN PERUUNTUMISESTA AVOHILMO -TIETOJEN TOIMITTAMINEN TIETOJEN POIMINTA JA AINEISTON MUODOSTAMINEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN HOITOON PÄÄSYÄ JA TERVEYSTARKASTUKSIA KOSKEVAT MERKINNÄT HOITOON PÄÄSYN MERKINNÄT Esimerkkitilanteita Esimerkkejä suun terveydenhuollosta MERKINNÄT NEUVOLA-ASETUKSEN MUKAISISTA TERVEYSTARKASTUKSISTA OPISKELU- JA TYÖELÄMÄN ULKOPUOLISET TERVEYSTARKASTUKSET TIEDOT JATKOHOIDOSTA...58 LIITE 1. AVOHILMO -TIETOSISÄLTÖ 2015, VERSIO LIITE 2. SPAT, Suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toiminto - luokitus...61 THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

7 Muutokset verrattuna Avo- HILMO oppaaseen Elokuussa 2012 julkaistuun AvoHILMO oppaaseen (THL - Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 6/2012) verrattuna sisältöön on tehty seuraavat muutokset: Valinnanvapauden päivämäärätieto on lisätty palvelutapahtuman perustietoihin. Perusterveydenhuollon avohoidon palvelutapahtuman perustietojen Palveluntuottajan palveluyksikkö -tieto (sote-rekisteritieto) tulee pakolliseksi AvoHILMO tietoihin vuoden 2015 alusta. Ensikäynti -tieto on poistettu Hoidon tarpeen arviointi -tiedoista. Ajanvarauksen tietoihin on lisätty tiedot: ammatti, palvelumuoto ja yhteystapa. Asiakkaan kotikunta -luokitus on päivitetty yhdenmukaiseksi HILMOkotikuntaluokituksen kanssa. Hoidon kiirellisyys -luokitus on päivitetty välittömän ja kiireellisen hoidon osalta. Rokotetietoihin on lisätty aiempien rokotustietojen saantimahdollisuus. Palvelumuoto-luokituksen nimeä ja kuvauksia on tarkennettu luokissa: - T25 Kasvatus- ja perheneuvola (nimen muutos) - T24 Muut neuvolapalvelut - T29 Muu terveydenhoito Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitukseen on tehty muutoksia neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuolto koskevan asetuksen ja siihen liittyvien SPAT-luokkien osalta. SPAT-luokituksesta on poistettu luokat - SPAT1196 Normaaliraskauden seuranta - SPAT1316 Laaja lasten ja nuorten terveystarkastus - SPAT1357 Raskaudenaikaisen ongelman seuranta - SPAT1325 Rokotus - SPAT1331 Työpaikan ensiapuvalmiuden suunnittelu THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

8 Muutokset verrattuna AvoHILMO oppaaseen SPAT-luokitukseen on lisätty luokat - SPAT1379 Raskaana olevan terveystarkastus - SPAT1380 Synnytyksen jälkitarkastus - SPAT1381 Laaja terveystarkastus 4 kk:n iässä - SPAT1382 Laaja terveystarkastus 18 kk:n iässä - SPAT1383 Laaja terveystarkastus 4 vuoden iässä - SPAT1384 Laaja terveystarkastus ensimmäisellä luokalla - SPAT1385 Laaja terveystarkastus viidennellä luokalla - SPAT1386 Laaja terveystarkastus kahdeksannella luokalla - SPAT1388 Yksilöllisen tarpeen mukainen laaja terveystarkastus - SPAT1389 Erityisen tuen tarpeen mukainen käynti - SPAT opiskeluvuoden terveyskysely, korkea aste - SPAT1390 Opiskeluun soveltumattomuuden arviointi - SPAT1395 Opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevien terveystarkastus - SPAT1396 Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaaminen - SPAT1391 Perhetilanteeseen liittyvä neuvonta ja ohjaus - SPAT1392 Parisuhteeseen liittyvä neuvonta ja ohjaus - SPAT1393 Vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta tukeva ohjaus - SPAT1394 Elinolosuhteisiin liittyvä neuvonta ja ohjaus - SPAT1397 Ohjaus kouluterveydenhuollon erikoistutkimuksiin - SPAT1398 Ohjaus opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologi palveluihin SPAT-luokitukseen tehdyt tekstimuutokset - SPAT1197 Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus - SPAT1369 Oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmän tapaaminen Ohje siirtotiedoston luomisesta ja sähköisestä tiedonsiirrosta ovat saatavissa THL:n sivustolta osoitteesta THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

9 1 Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitusjärjestelmä tarkoittaa, että terveyskeskuksen avohoidon toiminnasta kerätään tapahtumatason tietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnalliseen hoitoilmoitusrekisteriin (HILMO). HILMO-rekisterin osana toimiva perusterveydenhuollon avohoidon rekisteri (AvoHILMO) on jatkuvasti päivittyvä ja ajantasainen. AvoHILMO-rekisterin tietosisältö on monipuolinen, tietojen käsittely automatisoitu ja raportointi ajantasaista. Tietojen perusteella saadaan monipuolista tietoa palvelujärjestelmän kehittämiseksi, säädösten seurantaa ja tutkimusta varten. Avohoidon ilmoitusjärjestelmään antavat tietoja kuntien ja kuntayhtymien (ml. kunnalliset liikelaitokset) toimintayksiköt, jotka tuottavat kunnan huolehdittavaksi säädettyjä perusterveydenhuollon avopalveluja (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 3 ). Perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaava kunta on vastuussa tietojen toimittamisesta THL:lle myös silloin, kun palvelu ostetaan esimerkiksi yksityiseltä tuottajalta. Tämän takia on tärkeää ostopalvelutilanteissa sopia siitä, miten Avo- HILMO-tiedot välitetään THL:lle. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 11 :n mukaan palvelusetelillä ostettujen palvelujen yhteydessä kunta on rekisterinpitäjä ja siten vastuussa AvoHILMO-tietojen toimittamisesta THL:lle. Tietojen luovutus THL:lle perustuu lakiin ja asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989), lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotoimesta (409/2001) ja lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). Tiedot kerätään henkilötunnuksellisina ja salataan ennen niiden lähettämistä. Raportoinnissa julkaistaan summattuja lukuja, eikä asiakaskohtaisia tai muutoin tunnistettavia tietoja raportoida. Tietoja käytetään THL:n tehtäviin kuuluvien selvitysten tekemisessä ja kehittämisessä sekä tilasto- ja tutkimuskäytössä. THL toteuttaa seurantaa ja tuottaa tietoa mm. terveydenhuoltolain (1326/2010), tartuntatautilain (583/1986) sekä asetusten 421/2004, 338/2011, 339/2011 perusteella mm. hoitoonpääsystä, epidemiatilanteesta, rokotustilanteesta, lasta odottavien naisten sekä lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi tehtävistä tarkastuksista. Myös terveyspalvelujen kokonaisuutta koskevaan tutkimukseen tarvitaan tapahtumatason tietoa. Aikaisemmin, ennen AvoHILMOa käytettävissä olleet summatiedot käyntien lukumääristä eivät ole riittävä tietoperusta em. tietotarpeiden täyttämiseen. AvoHILMO-tiedot poimitaan potilastietojärjestelmistä hoidon yhteydessä kirjatuista asiakastiedoista, joissa käytetään valtakunnallisesti yhdenmukaisia luokituksia ja koodistoja. Tietojen poiminta on automaattinen. Tiedot siirtyvät sähköisesti ajantasaisesti THL:ään. Tietojen käsittely on automatisoitu. Tämä mahdollistaa päivittäisen tiedonkeruun ja raporttien tuottamisen. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

10 1 Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista, tietorakenteista ja niiden kehittämisestä vastaa THL yhdessä eri asiantuntijaryhmien kanssa. Voimassaolevat luokitukset ovat löydettävissä koodistopalvelusta AvoHILMO-opas on tarkoitettu seuraaville ryhmille: perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta vastaaville perusterveydenhuollon tietojen tallennuksen yhdenmukaisuudesta ja käyttäjien ohjeistuksesta vastaaville perusterveydenhuollon tietoja asiakastietojärjestelmiin tallentaville perusterveydenhuollon tietojärjestelmiin ja tietopoimintoihin muutoksia tekeville henkilöille perusterveydenhuollon avohoidon tietoja eri tarkoituksiin hyödyntäville tahoille, kuten viranomaiset, suunnittelijat, esimiehet, terveyskeskusten johtajat, kuntapäättäjät, valvovat viranomaiset, tutkijat, kehittäjät jne. Tavoitteena on tuottaa tietoa palvelujen parantamiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Opas on julkaistu THL:n verkkosivuilla osoitteessa: THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

11 2 Käsitteet Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia yleiskäsitteitä. Luokituksissa käytettävät käsitteet on määritelty kunkin luokituksen yhteydessä. Asiakas on avohoidon palveluja käyttävä tai palvelujen kohteena oleva henkilö Ammattihenkilö käytetään tässä oppaassa yleiskäsitteenä terveyskeskuksessa toimivista ja Avo- HILMOa kirjaavista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Laki (559/1994) ja asetukset (564/1994 ja 377/2011) terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittelevät kelpoisuuden terveydenhuollon ammatillisiin tehtäviin. Kelpoisuudesta sosiaalihuollon ammatillisiin tehtäviin säädetään laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). Ammatin kirjaamisesta on ohjeistettu oppaassa. Perusterveydenhuollon avohoidon palvelutapahtuma AvoHILMOssa palvelutapahtumalla tarkoitetaan asiakkaan saamaa palvelua, joka toteutetaan esim. vastaanottokäynnin, kotikäynnin, puhelinyhteyden tai konsultaation muodossa. Ennen palvelun toteutumista tapahtuvat asiakkaan yhteydenotto ja ammattihenkilön tekemä hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus ovat osa palvelutapahtumaa. Käynti käytetään tässä oppaassa yleiskäsitteenä kuvaamaan asiakkaan hoitoon liittyviä tapahtumia. Yhteystapaluokituksessa on määritelty erilaiset käynnin vuorovaikutusmuodot. Yksinomaan hoidon tarpeen arviointia varten tapahtuvaa kontaktia, esim. puhelinsoitto, ei kirjata käynniksi. Seurantapiste tarkoittaa asiakkaan hoidon tiettyjä vaiheita, joista tallentuu tieto AvoHILMOon. Nämä tiedot kuvaavat palvelutapahtuman etenemistä. Seurantapisteitä käytetään hoidon saatavuuden seurantaan. Palvelutapahtuman seurantapisteet ovat asiakkaan yhteydenotto, hoidon tarpeen arviointi, ajanvaraus, käynnin toteutuminen tai sen THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

12 2 Käsitteet mahdollinen peruuntuminen (kuvio 1). Nämä kohdat määräytyvät terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 :ssä 2 määritellyn hoitoonpääsyn perusteella. Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avohoidon palvelutapahtuman seurantapisteet Yhteydenotto on palvelutapahtuman ensimmäinen seurantapiste, joka kuvaa asiakkaan ensimmäisen yhteyden palveluntuottajaan. Yhteydenotosta tehdään asiakastietojärjestelmämerkintä asiakkaan henkilötunnuksella. 2 Terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 :n mukaan kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

13 2 Käsitteet Hoidon tarpeen arviointi on palvelutapahtuman toinen seurantapiste, jossa selvitetään asiakkaan palvelutarve; yhteydenoton syy, ongelma, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste. Näiden perusteella arvioidaan asiakkaan tarvitseman palvelun kiireellisyys ja luonne. Hoidon tarpeen arvioinnin voi tehdä asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on työkokemusta ja yhteys hoitoa antavaan toimintayksikköön sekä käytettävissään potilasasiakirjat (VnA 1019/2004). Seurantatietue on palvelutapahtuman teknisesti kuvattu kokonaisuus, jossa yhdistyvät palvelutapahtuman perustiedot, seurantapisteiden mukaiset tiedot, käynnin sisältötiedot sekä tiedot jatkohoidosta tai peruuntumisesta. Seurantatietueella tulee olla yksilöivä tunnus, joka säilyy samana, vaikka seurantapisteiden tietoja muutetaan. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

14 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset AvoHILMO-tieto on luokiteltua tai muuta muodollisesti yhdenmukaista tietoa. Taulukossa 1 esitetään tiedot, jotka tietojärjestelmistä poimitussa tietueessa tulee olla. Jos tietoa ei ole kirjattu, kenttä jätetään tyhjäksi. Taulukko 1. AvoHILMOn tietosisältö versio 2.1 THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

15 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset 3.1 Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman perustiedot yksilöivät asiakkaan, palvelujen antajan ja palvelutapahtuman. Asiakkaan henkilötunnus Henkilötunnus on merkkijono, joka yksilöi palvelun saajan. Väliaikainen henkilötunnus Tarvittaessa muodostetaan väliaikainen henkilötunnus syntymäajasta ja sukupuolesta (mies=001, nainen=002) luvulla syntyneen henkilön väliaikaisessa henkilötunnuksessa käytetään A-kirjainta ja 1900-luvulla syntyneellä merkkiä. Jos kävijäryhmänä on yhteisötilaisuus, henkilötunnuskenttä jätetään tyhjäksi. Asiakkaan kotikunta OID koodistopalvelimella: Asiakkaan kotikunta AvoHILMOssa on palvelun tapahtumahetken kotikunta. Kotikunnan koodina käytetään Väestörekisterikeskuksen antamia kuntien numerotunnuksia. Kotikunta ulkomailla merkitään numeroksi 200. Jos kotikunta on tuntematon, merkitään numeroksi 199. Jos ei ole kotikuntaa Suomessa, merkitään numeroksi 198. Asiakkaan asuinpaikan postinumero Postinumero on aluetta ilmaiseva numerosarja, jonka kaksi ensimmäistä numeroa määrittelevät, millä alueella postinumeron mukainen paikkakunta sijaitsee. Postinumeron kolme viimeistä numeroa kertovat postinumeroalueen sisällä olevan osoitetoimipaikan. Palveluntuottaja Palveluntuottajan koodi on viisinumeroinen tunnus, joka yksilöi palveluntuottajan THL:n Topi-toimipaikkarekisterin mukaisesti. Koodisto on löydettävissä THL:n internetsivuilta osoitteesta: Jos kunnan järjestämisvastuuseen kuuluva palvelu toteutetaan ostopalveluna yksityiseltä, palveluntuottajakoodina käytetään yksityisen tuottajan Topi-koodia, mikäli mahdollista. Palveluntuottajan palveluyksikkö OID koodistopalvelimella: THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

16 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset Palveluntuottajan palveluyksikkö on SOTE-organisaatiorekisterin mukainen palveluyksikkö. Yksilöintitunnus muodostetaan tietojärjestelmässä ISO-OID -koodin avulla. Opas Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorekisterin (SOTE -rekisteri) tunniste- ja kuvailutietojen muodostamisesta sekä niiden ilmoittamisesta koodistopalveluun on osoitteessa Valinnanvapauden päivämäärä Määritelmä/kuvaus: Kertoo päivämäärän, jolloin asiakkaan valinnanvapaus astuu voimaan. Valinnanvapauden päivämäärällä tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin asiakkaan käyttämä oikeus valitsemansa palveluntuottajan palveluihin astuu voimaan. Ajankohdan ilmoittamisessa käytetään aikaleiman standardimuotoa yyyymmddhhmm, jossa yyyy =vuosi MM =kuukausi dd =päivämäärä hh =tunti mm =minuutti Valinnanvapaustieto ilmaisee, onko asiakas käyttänyt oikeuttaan valita käyttämänsä terveysasema. Käyttötarkoitus: Aikaleiman perusteella päätellään valinnanvapauden voimaan astumisajankohta. Seurantatietueen tunnus Tunnus on palveluntuottajan tasolla yksilöivä OID-tunnus, joka liittää yhteydenoton, hoidon tarpeen arvioinnin ja toteutuneen käynnin samaksi perusterveydenhuollon avohoidon palvelutapahtumaksi. Mikäli palvelutapahtumasta on tietojen poimintahetkellä toteutunut vain osa, esim. on tehty hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus, mutta käynti ei ole toteutunut, palvelutapahtuma täydentyy myöhemmin. Palvelutapahtuman tietoja voidaan myös muusta syystä päivittää seuraavilla poimintakerroilla. Kaikissa samasta palvelutapahtumasta lähetettävissä tietueissa tulee olla sama tunniste. Seurantatietueen päivitysaika Seurantatietueen päivitysaika ilmaisee ajankohdan, milloin palvelutapahtuman tietoja on päivitetty. Ajankohdan ilmoittamisessa käytetään aikaleiman standardimuotoa yyyymmddhhmm, jossa THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

17 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset yyyy =vuosi MM =kuukausi dd =päivämäärä hh =tunti mm =minuutti Samaa muotoa käytetään kaikissa AvoHILMOn tietosisältöön kuuluvissa aikaa ilmaisevissa kentissä. 3.2 Tiedot yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista Yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista kerätään AvoHILMOon tiedot, joiden perusteella voidaan määritellä hoidon saatavuuden aikaviiveitä. Esimerkkejä hoidon tarpeen arvioinnista on luvussa 5. Yhteydenottopäivä ja kellonaika Määritelmä/kuvaus: Kertoo ajankohdan, milloin asiakas otti yhteyttä saadakseen palvelua. Käyttötarkoitus: Hoidon saatavuuden seuranta Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika Määritelmä/kuvaus: Kertoo ajankohdan, milloin hoidon tarve arvioitiin. Käyttötarkoitus: Hoidon saatavuuden seuranta Käytännössä yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin päivämäärät ovat lähes aina samat. Ammatti OID koodistopalvelimella: Määritelmä/kuvaus: Ammatti kuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua toteuttavan ammattihenkilön toimenkuvaa. Ammattikoodi on yleensä henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen sisältyvä taustatieto, jota palvelun toteuttajan ei tarvitse erikseen tallentaa. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

18 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset Käyttötarkoitus: Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ammattitiedosta päätellään, onko hoidon tarpeen arvioinnin tekijä terveydenhuollon ammattihenkilö. Käynnin toteuttajan ammattitiedon avulla seurataan, miten avohoidon työnjako toteutuu. Luokat ja koodit: Ammatti koodataan Tilastokeskuksen Ammattiluokituksen avulla (Ammattiluokitus 2001). Ko. luokitus ei sisällä kaikkia nykyisiä ammattinimikkeitä. Tilastokeskuksen uudempi ammattiluokitus (2010) ei ole toistaiseksi vielä koodistopalvelimella. Yhtenäisyyden vuoksi annetaan seuraavat ohjeet: suuhygienistin ammattikoodina käytetään koodia 3225 (hammashuoltajat) hammasteknikon ja erikoishammasteknikon koodina käytetään koodia 2229 (Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat) hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä toimiessaan laillistetun ammattihenkilön tehtävässä ja saavat hoitamansa tehtävän mukaisen ammattikoodin harjoittelujaksoilla opiskelijalle annetaan ammattikoodi sen mukaan, mitä hän opiskelee. Opiskelijalla ei ole oikeutta itsenäisiin potilasasiakirjamerkintöihin (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ). Huom! Henkilö, joka arvioi hoidon tarpeen, on usein toinen kuin palvelun toteuttaja. Ammattikoodin tulee tallentua molempien seurantapisteiden tietona. Hoidon kiireellisyys OID koodistopalvelimella Käyttötarkoitus: PTHAVO - Hoidon kiireellisyys -luokitusta käytetään perusterveydenhuollon avohoidon tilastoinnissa kuvaamaan potilaan tarvitseman hoidon kiireellisyyttä. Luokituksen luokat kuvaavat aikaa, jonka kuluessa potilaan hoito on aloitettava. Hoidon kiireellisyys arvioidaan lääketieteellisin perustein potilaan ongelmien ja oireiden ja niiden vaikeusasteen perusteella. Potilastietojärjestelmiin kirjattua hoidon kiireellisyystietoa voidaan käyttää mm. kun tarvitaan tietoa ajanvarausvastaanotoille tulossa olevien kiireellisten potilaiden tai päivystysvastaanottojen kiireettömien potilaiden määrästä. Kiireellisyystiedon avulla voidaan jälkikäteen arvioida, onko annetun hoidon ajankohta ollut oikeassa suhteessa hoidon tarpeeseen. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

19 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset Luokat ja koodit: 1 = Päivystys 2 = 1 7 päivää E = ei-kiireellinen hoidon tarve Luokkien selitteet: Päivystys potilaan hoidon tulee alkaa vuorokauden kuluessa 1 7 päivää potilaan hoidon tulee alkaa 1 7 vuorokauden sisällä E ei-kiireellinen hoidon tarve potilaan hoito voidaan aloittaa kahdeksan (8) vuorokauden kuluttua tai myöhemmin Huom! Tieto hoidon kiireellisyydestä tulee olla sekä hoidon tarpeen arvioinnin tietona että käynnin tietona. Kiireellisyysarvio voi olla erilainen eri seurantapisteissä. Käynnin luonne OID koodistopalvelimella Määritelmä/kuvaus: Käynnin luonteella tarkoitetaan asiakkaan asian ensisijaista kohdistumista joko jo ilmenneeseen terveysongelmaan tai terveyden edistämiseen, terveyden ylläpitämiseen tai sairauksien ennaltaehkäisyyn. Käyttötarkoitus: Hoidon saatavuuden seuranta sekä käyntien tilastointi. Hoidon saatavuuden seurannassa käytetään hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tehtyä luokittelua. Tällöin voidaan laskea, kuinka monta sellaista henkilöä, jolla on sairaanhoidon tarve, odottaa tietyllä hetkellä pääsyä vastaanottokäynnille. Vastaanottokäynnin tapahduttua voidaan jälkikäteen todeta, kuinka kauan odottaminen kesti. Käyntien tilastoinnissa saadaan tietoa avoterveydenhuollon palvelutapahtumien sisällöllisestä kohdentumisesta terveydenhoitoon ja sairaanhoitoon. Luokat ja koodit: TH = terveydenhoito SH = sairaanhoito THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

20 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset Luokkien selitteet: TH terveydenhoito Terveydenhoidolla tarkoitetaan kansanterveystyön osa-aluetta, jonka tarkoituksena on terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. SH sairaanhoito Sairaanhoidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tutkimista, toimenpiteitä ja muuta hoitamista sekä kuntouttamista oireen, sairauden, vian tai vamman vuoksi. Huom! Tieto käynnin luonteesta tulee olla sekä hoidon tarpeen arvioinnin tietona että käynnin tietona. Tieto voi olla erilainen eri seurantapisteissä. Esimerkkejä: Kuntoutustoiminnassa käynnin luonne määräytyy sen mukaan, onko kysymyksessä sairauden vuoksi vai ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä toteutettava kuntoutus. Jos taustalla on sairaus ja potilaalle annetaan ravitsemus- tms. neuvontaa, käynnin luonne on sairaanhoito. Jos samalla käynnillä hoidetaan sairautta ja annetaan terveysneuvontaa, käynnin luonne on se, mihin tarkoitukseen aika on varattu. Jos todistuskäynti tehdään terveydentilan toteamiseksi (T-todistus, ajokorttitodistus ja vastaavat) on kyse terveydenhoidosta. Hoidon tarpeen arvioinnin tulos OID koodistopalvelimella: Määritelmä/kuvaus: Hoidon tarpeen arvioinnin tulos ilmaisee, miten asiakkaan asian hoitamisessa edetään. Käyttötarkoitus: Hoidon saatavuuden tilastointi, mm. miten yleinen on tilanne, jolloin hoito arvioidaan tarpeelliseksi, mutta vastaanottoa ei voida järjestää. Kiinnostavaa on myös, mikä osuus asioista voidaan hoi-taa kotihoito-ohjeilla. Luokat ja koodit: Y18 ajanvaraus Y19 muu hoidon järjestely kuin ajanvaraus Y21 annettu neuvontaa/kotihoito-ohjeet THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

21 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset Y22 hoito tarpeellista, mutta aikaa ei voida antaa palveluntarjoajasta johtuvista syistä Y29 tarjottu aika ei sovi asiakkaalle Luokkien selitteet: Y18 ajanvaraus Asiakkaalle varataan vastaanottoaika Y19 muu hoidon järjestely kuin ajanvaraus Muu hoidon järjestely tarkoittaa asiakkaan ohjaamista jonkin muun palvelujen antajan tarjoaman hoidon piiriin, esimerkiksi kotikuntaansa tai asiakas ohjataan maksusitoumuksella yksityisen sektorin palveluun. Y21 annettu neuvontaa/kotihoito-ohjeet Asiakkaan henkilökohtainen tilanne on selvitetty ja todettu, että asia voidaan hoitaa kotioloissa annettujen neuvojen ja kotihoitoohjeiden avulla eli ei ole tarvetta terveydenhuollon ammattihenkilön antamaan hoitoon. Y22 hoito tarpeellista, mutta aikaa ei voida antaa palveluntarjoajasta johtuvista syistä On tehty hoidon tarpeen arviointi ja hoito on todettu tarpeelliseksi, mutta aikoja ei ole annettavissa palveluntarjoajasta johtuvista syistä. Sen sijaan asiakas saatetaan laittaa ns. ajanvarausjonoon ja aika annetaan myöhemmin. Y29 tarjottu aika ei sovi asiakkaalle Aika varataan asiakkaan toivomuksesta tarjottua myöhempään ajankohtaan. Näitä ajanvarauksia ja tapahtumia ei oteta mukaan hoidon saatavuuden seurantaan. Jos hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä potilas ohjataan päivystykseen, katsotaan hoito järjestetyksi, jolloin luokka on Y19. Samoin, jos hoito järjestetään antamalla palveluseteli. Hoidon tarpeen arviointitilanteita kuvataan luvussa 5. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

22 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset 3.3 Tiedot ajanvarauksesta Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika Määritelmä/kuvaus: Kertoo ajankohdan, milloin asiakkaalle tehtiin ajanvaraus Käyttötarkoitus: Hoidon saatavuuden seuranta Käynnille varattu päivä ja kellonaika Määritelmä/kuvaus: Kertoo ajankohdan, jolloin palvelu tullaan antamaan Käyttötarkoitus: Hoidon saatavuuden seuranta Ammatti OID koodistopalvelimella: Määritelmä/kuvaus: Ammatti kuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua toteuttavan ammattihenkilön toimenkuvaa, kenelle suunniteltu aika varataan. Käyttötarkoitus: Ajanvarauksen yhteydessä ammattitiedosta päätellään, mille ammattihenkilölle ajanvaraus on tehty. Tiedon avulla seurataan hoitoonpääsyn odotusaikoja eri ammattiryhmille. Palvelumuoto OID koodistopalvelimella: Palvelumuoto -luokitus kuvaa perusterveydenhuollon avohoidon palvelua. Ajanvarauksen seurantapisteessä palvelumuotoluokituksella kuvataan, mihin palveluun suunnitellun tapahtuman ajanvaraus tehdään. Käyttötarkoitus: PTHAVO - Palvelumuoto -luokitusta käytetään perusterveydenhuollon avohoidon tilastoinnissa kuvaamaan terveydenhuoltolain mukaisia, organisaatioista riippumattomia avohoitopalveluja. Luokituksen avulla voidaan esim. laskea palvelutapahtumien lukumääriä ja osuuksia palvelumuodoittain. Potilastietojärjestelmissä palvelumuoto on useimmiten järjestelmän käyttäjän kulloisenkin tehtävän taustatiedoksi tallennettava oletustieto, mutta sen tulee olla käyttäjän muutettavissa, mikäli tehtäväkuva vaihtelee. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

23 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset Luokat ja koodit: T11 Avosairaanhoito T21 Äitiysneuvola T22 Lastenneuvola T23 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvola T24 Muut neuvolapalvelut (vanhus- ym. neuvolat) T25 Kasvatus- ja perheneuvola T26 Kouluterveydenhuolto T27 Opiskeluterveydenhuolto T28 Seulonnat ja muut joukkotarkastukset T29 Muu terveydenhoito T30 Lakisääteinen työterveyshuolto T31 Ei-lakisääteinen työterveyspalvelu T35 Merimiesterveydenhuolto T40 Kotihoito T41 Kotisairaanhoito T42 Kotipalvelu T51 Fysioterapia T52 Apuvälinepalvelu T53 Puheterapia T54 Toimintaterapia T55 Jalkaterapia T56 Ravitsemusterapia T58 Terveyssosiaalityö T59 Muu kuntoutus ja erityisterapia T60 Suun terveydenhuolto T71 Mielenterveystyö T73 Päihdetyö T80 Päivätoiminta T81 Päiväsairaalatoiminta T90 Muu palvelutoiminta THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

24 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset Luokkien selitteet: T11 Avosairaanhoito Avosairaanhoito on asiakkaan terveysongelman (sairauden) hoitoa varten annettavaa palvelua. Avosairaanhoito voi olla päivystysluonteista tai ennalta sovittua, esim. pitkäaikaissairauksien (diabetes, astma, verenpainesairaudet, reumataudit, dementia jne.) seurantaa. T21 Äitiysneuvola Raskaana oleville naisille ja lasta odottaville perheille raskausajan tueksi ja raskauden kulun seuraamiseksi järjestettyä palvelua. Palvelumuotona on äitiysneuvola, jos äitiysneuvolatyön yhteydessä hoidetaan sairautta. Jos äitiysneuvolassa tarkastetaan vauva, palvelumuotona on T22 lastenneuvola. T22 Lastenneuvola Alle oppivelvollisuusikäisten lasten terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä heidän perheidensä tukemiseksi järjestettyä palvelua. Lastenneuvolatoiminta on lasten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen seuraamista ja edistämistä. Toiminnassa tuetaan heidän perheidensä sekä vanhemmuuden hyvinvointia; edistetään kodin ja muun kasvu- ja kehitysympäristön ja perheen elintapojen terveellisyyttä. Lisäksi toiminnassa pyritään erityisen tuen tunnistamiseen ja siinä tukemiseen. Palvelumuotona on lastenneuvola myös silloin, kun tämän työn yhteydessä hoidetaan sairautta. T23 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvola Perhesuunnitteluneuvola on raskauden ehkäisyneuvontaa ja - seurantaa, raskauden suunnitteluun liittyvää palvelua sekä ehkäisyongelmien hoitoa käsittävää toimintaa. Palvelumuoto on perhesuunnitteluneuvola myös silloin, kun palvelun yhteydessä hoidetaan sairautta. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

25 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset T24 Muut neuvolapalvelut Muut neuvolapalvelut ovat tietylle kohderyhmälle kohdistettuja neuvolan kaltaisia palveluja, jotka eivät kuitenkaan kohdistu raskauden suunnitteluun ja seurantaan tai lapsen kehityksen seuraamiseen. Esimerkiksi perhetyö ehkäisevässä terveydenhuollossa, työttömien terveystarkastukset, nuorten-, aikuisten- ja ikäihmisten- /vanhusneuvolat tai em. kohderyhmille suunnatut vastaanotot kuuluvat tähän ryhmään. Palvelumuotona on 'muut neuvolapalvelut' myös silloin, kun tämän työn yhteydessä hoidetaan sairautta. T25 Kasvatus- ja perheneuvola Asiantuntijatuen antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. T26 Kouluterveydenhuolto Perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja edistämiseksi, terveysongelmien hoitamiseksi sekä vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tueksi järjestettyä palvelua sekä kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää palvelua. Palvelumuoto on kouluterveydenhuolto myös silloin, jos kouluterveydenhuollon yhteydessä hoidetaan sairautta tai tapaturmaa. T27 Opiskeluterveydenhuolto Opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja seuraamiseksi sekä sairauksien hoitamiseksi järjestettyä palvelua sekä opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää palvelua. Opiskeluterveydenhuoltoa ovat myös opiskeluterveydenhuollossa toteutuneet kutsuntatarkastukset. T28 Seulonnat ja muut joukkotarkastukset Seulonnat ja joukkotarkastukset ovat määritellyille kohderyhmille sairauksien ennalta havaitsemiseksi tarkoitettua palvelua. Tähän palvelumuotoluokkaan lasketaan kuuluvaksi esim vuotiaille naisille järjestettävät rintasyöpäseulontatutkimukset ja vuotiaille naisille järjestettävät kohdun kaulaosan syöpäseulontatutkimukset. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

26 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset T29 Muu terveydenhoito Palvelumuotona on Muu terveydenhoito kirjattaessa esim. seksuaaliterapia- ja erikseen toteutettua rokotustoimintaa ja niitä kutsuntatarkastuksia, joita ei toteuteta opiskeluterveydenhuollossa. Myös terveydentilan toteamiseksi tehdyt todistuskäynnit ja vastaavat (T-todistus, ajokorttitodistus) merkitään tähän luokkaan. T30 Lakisääteinen työterveyshuolto Työterveyshuollolla tarkoitetaan työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön häiriötöntä toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Työterveyshuoltoa on myös työterveyshuollon palveluna järjestetty fysioterapia. Lakisääteiseksi työterveyshuolloksi nimetään työterveyshuoltolain 12 :n mukainen palvelu. T31 Ei-lakisääteinen työterveyshuolto Ei-lakisääteinen työterveyshuolto on työnantajan työtekijälle järjestämää työterveyshuoltolain 14 :n mukaisia sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltopalvelua. T35 Merimiesterveydenhuolto Merimiesterveydenhuollolla tarkoitetaan määrätyille kunnille Terveydenhuoltolaissa (19 1. kohta) tehtäväksi annettuja terveydenhuoltopalveluja merenkulkijoille. T40 Kotihoito Kotihoidolla tarkoitetaan tässä yhdistettyä kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua. Ensisijaisesti pyritään kotisairaanhoito- ja kotipalvelumuodot erittelemään. Mikäli em. toiminnot eivät ole eroteltavissa, toiminta kirjataan kotihoito-luokkaan. Kaikki sähköiseen asiakastietojärjestelmään käynteinä kirjattava kotihoito ilmoitetaan AvoHILMOssa riippumatta siitä, annetaanko THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

27 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset lisäksi SosiaaliHILMOn mukaiset kotihoidon tai eiympärivuorokautisen asumispalvelun laskentailmoitukset. T41 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä, asiakkaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa toteutettua sairaanhoidon palvelua. Kotisairaalatoiminta katsotaan kotisairaanhoidoksi. T42 Kotipalvelu Kotipalvelulla tarkoitetaan kotona selviytymisen tueksi annettavaa terveyskeskuksen palvelua asiakkaan asuinpaikassa, kotona tai vastaavassa paikassa henkilölle, joka tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa. Kotipalvelu voi olla hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista, säännöllistä palvelua tai tilapäistä. T51 Fysioterapia Fysioterapia on väestön terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää yksilö- ja/tai ryhmätasoista toimintaa. Fysioterapian tarpeen kartoittamiseksi selvitetään asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä sekä niitä haittaavia tai estäviä tekijöitä. Asiakkaalle optimaalisen toiminta- ja liikuntakyvyn saavuttamiseksi käytetään fysioterapeuttista hoitoa. Työterveyshuollossa annetun fysioterapian palvelumuodoksi kirjataan työterveyshuolto. T52 Apuvälinepalvelu Apuvälineellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön arvion perusteella asiakkaalle päivittäisten toimintojen ylläpitämiseksi ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi myönnettävää laitetta. Apuvälinepalvelulla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa apuvälineluovutuksen yhteydessä toteutuu asiakkaalle suoritettava tutkimus-, hoito- tai neuvontatapahtuma. T53 Puheterapia Puheterapia on lääkinnällistä puheen, kielen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

28 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset T54 Toimintaterapia Toimintaterapia on asiakkaan toimintamahdollisuuksia päivittäisessä toimintaympäristössä edistävää kuntoutuspalvelua, joka sisältää tutkimusta, hoitoa tai neuvontaa. T55 Jalkaterapia Jalkaterapia on jalkaongelmia ehkäisevää ja jalkojen toimintaa ylläpitävää hoitoa sekä sairausperäisten jalkaongelmien hoitoa. Jalkaterapian osa-alueita ovat: jalkaterapiatarpeen ja alaraajojen toimintakyvyn arviointi, ehkäisevä jalkaterapia, kliininen jalkaterapia, jalkojen apuvälineterapia ja toiminnallinen harjoittelu. T56 Ravitsemusterapia Ravitsemusterapia on asiakkaan tai asiakasryhmän ohjausta ja opastusta, jonka tavoitteena on suunnitella asiakkaalle sopiva ruokavalio ja tukea sen toteutuksessa (esimerkiksi gluteeniton ruokavalio keliaakikolle). Myös terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvä ravitsemusohjaus kuuluu ravitsemusterapiaan (esimerkiksi painonhallinta, jonka avulla voidaan ehkäistä tyypin 2 diabetesta). T58 Terveyssosiaalityö Terveydenhuollon sosiaalityö on palvelua, jossa selvitetään potilaan kokonaistilanne ja sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen, sairastamiseen tai vammautumiseen. Terveydenhuollon sosiaalityö on informointia, ohjausta ja neuvontaa, hakemusten tekemistä, palvelujen järjestämistä sekä korvausten hankkimista. Palvelumuotoa käytetään esimerkiksi sosiaaliohjaajien ja -neuvojien kohdalla. T59 Muu kuntoutus ja erityisterapia Muulla kuntoutuksella ja erityisterapialla tarkoitetaan em. luokkiin T51 T56 kuulumatonta kuntoutustoimintaa. T60 Suun terveydenhuolto Suun ja hampaiden terveyttä ylläpitävää ja edistävää toimintaa sekä suun ongelmien ja sairauksien hoitamiseksi järjestettyä palvelua. Suun terveydenhuolto voi olla päivystysluonteista tai ennalta sovittua. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

29 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset T71 Mielenterveystyö Mielenterveystyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä perusterveydenhuollon avohoidon toimintana järjestettyjä mielenterveyspalveluja. Mielenterveyspalvelut ovat elämän kriisitilanteiden- ja mielenterveysongelmien tueksi ja psykiatrisiin sairauksiin tarjottavia avopalveluja. Mielenterveys-luokkaan kirjataan kuuluvaksi terveyskeskuksen tuottama kansanterveyslain ja mielenterveyslain mukainen mielenterveystyö silloin, kun asianomaiseen tehtävään osoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö sitä pääsääntöisesti hoitaa. Psykoterapia lasketaan sisältyväksi mielenterveystyöhön. Lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottotapahtumat, jotka eivät toteudu erikseen osoitetun mielenterveysyksikön tai mielenterveyden asioiden hoitamiseen erikoistuneen ja osoitetun ammattihenkilön toimesta, kirjataan avosairaanhoidoksi. T73 Päihdetyö Päihdetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä perusterveydenhuollon avohoidon toimintana järjestettävää ehkäisevää, hoitavaa ja kuntouttavaa, nimenomaisesti päihdeongelmien hoitoon kohdistuvaa perusterveydenhuollon avohoidon toimintaa. Mikäli esim. mielenterveysyksikön asiakkaan kanssa käsitellään myös päihdeasioita, kirjataan tämä kuitenkin kuuluvaksi mielenterveystyöhön. Samoin, mikäli lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön avosairaanhoidon vastaanotolla käsitellään asiakkaan päihdeasiaa, kirjataan toiminta avosairaanhoidoksi. Päihdetyöksi on tarkoitus kirjata vain erikseen osoitetun päihdeyksikön tai päihdetyön hoitamiseen erikoistuneen ja osoitetun ammattihenkilön toimesta toteutunut toiminta. T80 Päivätoiminta Päivätoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä perusterveydenhuollon avohoidon toimintana järjestettävää, terveyttä, toimintakykyä ja kodin arjessa selviytymistä tukevaa toimintaa, joka kohdistuu iäkkäisiin ja/tai pitkäaikaissairaisiin ihmisiin. T81 Päiväsairaalatoiminta Päiväsairaalatoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkärin päätökseen perustuvaa perusterveydenhuollon avohoidon toimintana tuotettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta silloin, kun vastaanottokäynti ei riitä täyttämään tuen tarvetta ja kun ympärivuorokautinen hoito ei ole välttämätöntä. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

30 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset T90 Muu palvelutoiminta Muu palvelutoiminta luokkaan kuuluu kaikki muu kuin edellä lueteltu perusterveydenhuollon avohoidon toiminta. Esim. omahoitotarvikejakelu voidaan nimetä tähän luokkaan. Yhteystapa OID koodistopalvelimella: Ajanvarauksen seurantapisteessä yhteystapa -luokituksella kuvataan ajanvarauksen tekotapaa, esim. sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttö. Käyttötarkoitus: PTHAVO - Yhteystapa -luokitusta käytetään perusterveydenhuollon avohoidon tilastoinnissa kuvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen tapaa. Potilastietojärjestelmiin kirjattavan yhteystapatiedon avulla voidaan esim. seurata, onko palvelutapahtumissa siirtymää kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta välilliseen vuorovaikutukseen. Luokat ja koodit: R10 Käynti vastaanotolla R20 Kotikäynti R30 Työpaikkakäynti R40 Sairaalakäynti R50 Puhelinyhteys R51 Sähköinen asiointi R55 Kirje R60 Konsultaatio R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia R90 Muu Luokkien selitteet: R10 Käynti vastaanotolla asiakas tulee lääkärin tai muun ammattihenkilön luokse saamaan palvelua. Käynti vastaanotolla voi perustua ennalta varattuun aikaan tai tapahtua ilman ajanvarausta. R20 Kotikäynti asiakkaan asuinpaikassa toteutuva palvelu. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

31 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset Kotikäynniksi kirjataan myös käynti esim. vanhainkodissa, palvelutalossa tai asuntolassa, mikäli asiakas asuu pääsääntöisesti em. paikassa. Myös kotisairaalatoimintana tehtävät käynnit kirjataan kotikäynneiksi. R30 Työpaikkakäynti asiakkaan työpaikalla, oppilaitoksessa tai vastaavassa toteutuva palvelu. Esimerkiksi ammattihenkilön päiväkodissa tai koulussa toteuttama palvelu. Kouluterveydenhoitajan normaali vastaanottotilassa tapahtuma käynti, on R10 (käynti vastaanotolla). Esimerkiksi työn, työmenetelmien tai työpaikan olosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden arviointi työpaikalla. R40 Sairaalakäynti asiakkaan hoitojakson aikana toteutuva yksittäinen avohoidon palvelu Sairaalakäynniksi kirjataan hoitojaksoon kuulumattomat yksittäiset ja ennalta suunnittelemattomat tapahtumat. Esimerkiksi terveyskeskuksen päivystävän avohoidon lääkärin käynti vuodeosastopotilaan luona sen sijaan, että potilas tuotaisiin vastaanottotiloihin. Kuitenkin, esimerkiksi vuodeosastopotilaiden säännöllinen fysioterapia, jota toteuttavat avohoidon alaisuuteen kuuluvat fysioterapeutit, sisältyy potilaan hoitojaksoon, eikä erillistä käyntikirjausta pidä tehdä. R50 Puhelinyhteys puhelimitse toteutuva palvelu Puhelinyhteys kirjataan, kun puhelimitse toteutetaan yksilöllistä terveyden- tai sairaanhoidon tutkimusta, hoitoa, neuvontaa tai palveluun ohjausta. Asiakas voi soittaa ammattihenkilölle tai ammattihenkilö ottaa yhteyttä asiakkaaseen esimerkiksi tutkimustulosten tulkintaa ja hoito- THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

32 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset ohjeiden antamista varten joko varattuna puhelinaikana tai ilman varausta. Palvelu voi tapahtua asiakkaan tai hänen edustajansa ja ammattihenkilön välillä. R51 Sähköinen asiointi sähköpostin, internetin, tekstiviestin tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä toteutuva palvelu. Sähköinen asiointi kirjataan, kun toteutetaan yksilöllistä terveydentai sairaanhoidon tutkimusta, hoitoa, neuvontaa tai palveluun ohjausta. Jos asiakas on ammattihenkilön vastaanotolla läsnä ja videoneuvotteluyhteys otetaan toiseen ammattihenkilöön, kirjaa se, jonka luona asiakas on, yhteystavaksi vastaanoton. R55 Kirje kirjeen tai faksin välityksellä toteutuva palvelu. Yksilöllistä terveyden- tai sairaanhoidon tutkimusta, hoitoa, neuvontaa tai palveluun ohjausta kirjeen välityksellä. R60 Konsultaatio erityisosaamista omaavan ammattihenkilön toiselle ammattihenkilölle asiakkaan asiassa antama neuvonta ilman hoitovastuun siirtymistä. R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia ammattihenkilön toteuttama asiakasta koskeva palvelu, jossa asiakas ei ole läsnä (pl. sähköinen yhteys, kirje). Voi olla esimerkiksi reseptin kirjoittaminen tai uusiminen ilman potilaan läsnäoloa tai tutkimustulosten tulkinta. R90 Muu yhteystapaluokituksessa erillisenä kuvaamaton palvelun toteutumismuoto. Esimerkiksi omahoitotarvikejakelussa käytetään tätä yhteystapaa. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

33 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset 3.4 Tiedot käynnin toteutumisesta Käynnin toteutumistiedot kuvaavat palvelutapahtuman (esim. vastaanottotilanne, kotikäynti) aikana havaittuja ja toteutettuja asioita. Samaksi päiväksi eri ammattihenkilöille varatut käynnit kirjataan erillisiksi käynneiksi ja niistä muodostetaan omat tietueensa. Tällöin siis yhdelle asiakkaalle voi samana päivänä tulla useampi kuin yksi tilastoitava käynti. Esimerkiksi lasten- ja äitiysneuvolassa perättäiset vastaanotot terveydenhoitajan ja lääkärin luona kirjataan molempien osalta. Avustaminen toimenpiteessä tai hoitajan suorittama toimenpide lääkärikäynnin yhteydessä jne. ei kuitenkaan ole tässä tarkoitettu erillisenä kirjattava käynti. AvoHILMOon ei kerätä ns. avustavia suoritteita. HUOM: poikkeuksena tästä rokotukset, joista tulee aina kirjata erillinen käyntimerkintä. Kaikki annetut rokotukset tulee kirjata käynniksi AvoHILMOon, niitä ei pidä kirjata ns. avustavaksi suoritteeksi Käynnin perustiedot Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika Määritelmä/kuvaus: Kertoo ajankohdan, jolloin palvelun toteuttaminen aloitetaan. Käynnin aloitusajalla tarkoitetaan hetkeä, jolloin asiakas saapuu vastaanottotilanteeseen tai esim. kotikäynnin ollessa kyseessä ammattihenkilö saapuu asiakkaan luo. Käyttötarkoitus: Aikaleiman perusteella päätellään käynnin toteutuminen ja sen ajankohta. Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika Määritelmä/kuvaus: Kertoo ajankohdan, jolloin vastaanotto tai muu kontakti päättyy. Käynnin lopetusajalla tarkoitetaan hetkeä, jolloin asiakas poistuu vastaanottotilanteesta tai esim. kotikäynnin ollessa kyseessä ammattihenkilö poistuu asiakkaan luota. Ammattihenkilö saattaa käynnin lopetusajan jälkeen käyttää runsaastikin aikaa esim. lausuntojen kirjoittamiseen, asiakkaan asioiden järjestelemiseen tai muuhun samaan palvelutapahtumaan kuuluvaan toimintaan Käyttötarkoitus: Käyntien luokittelu käynnin keston perusteella. THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

34 3 AvoHILMOn tietosisältö ja luokitukset Ammatti OID koodistopalvelimella: Selitys hoidon tarpeen arviointitietojen yhteydessä kappaleessa 3.2. Henkilö, joka arvioi hoidon tarpeen, on usein toinen kuin palvelutapahtuman toteuttaja. Ammattikoodin tulee tallentua molempien seurantapisteiden tietona. Palvelun toteuttaja Määritelmä/kuvaus: Palvelun toteuttajalla tarkoitetaan ammattihenkilöä, joka on käynnin vastaanottaja ja joka tekee siitä merkinnät asiakirjoihin. Palvelun toteuttaja yksilöidään Valviran antamalla rekisteröintinumerolla. Rekisteröintinumero on mm. henkilön varmennekortin pintapainatuksessa ja viivakoodissa. Organisaatiot saavat sen Valviran rooli- ja attribuuttitietopalvelun kautta ja Terhikki-rekisterin verkkopalvelusta. Käyttötarkoitus: Hoidon jatkuvuuden tilastointi. Luokat ja koodit: Rekisteröintinumero on 11 merkin pituinen eli myös numerosarjan mahdolliset etunollat tulevat mukaan. Palvelumuoto OID koodistopalvelimella: Käyttötarkoitus: PTHAVO - Palvelumuoto -luokitusta käytetään perusterveydenhuollon avohoidon tilastoinnissa kuvaamaan terveydenhuoltolain mukaisia, organisaatioista riippumattomia avohoitopalveluja. Luokituksen avulla voidaan esim. laskea palvelutapahtumien lukumääriä ja osuuksia palvelumuodoittain. Potilastietojärjestelmissä palvelumuoto on useimmiten järjestelmän käyttäjän kulloisenkin tehtävän taustatiedoksi tallennettava oletustieto, mutta sen tulee olla käyttäjän muutettavissa, mikäli tehtäväkuva vaihtelee. Yhteystapa OID koodistopalvelimella: Käyttötarkoitus: PTHAVO - Yhteystapa -luokitusta käytetään perusterveydenhuollon avohoidon tilastoinnissa kuvaamaan terveydenhuollon ammat- THL Ohjaus 11/ AvoHILMO 2015

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot