NEUROPSYKIATRISEN HOIDON JA LÄÄKEHOIDON ERITYISPIIRTEET Nina Lehtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUROPSYKIATRISEN HOIDON JA LÄÄKEHOIDON ERITYISPIIRTEET. 22.11.2012 Nina Lehtinen"

Transkriptio

1 NEUROPSYKIATRISEN HOIDON JA LÄÄKEHOIDON ERITYISPIIRTEET Nina Lehtinen

2 MITÄ ON NEUROPSYKIATRIA? Neuropsykiatrian perustana on käsitys mielen ja aivojen erottamattomuudesta Tietoisuus, persoonallisuus, emootiot, kognitio ja ruumiillisuus muodostavat kokonaisuuden, jonka häiriintyminen näkyy psykiatrisina oireina tai käyttäytymisen haitallisina muutoksina. Neuropsykiatria pyrkii löytämään, selittämään ja hoitamaan niitä keskushermoston häiriöitä, jotka välittävät näitä muutoksia

3 MITÄ ON NEUROPSYKIATRIA? Neuropsykiatria on tapa tarkastella neurologisia ja psykiatrisia sairauksia kuin joukko tiettyjä sairaustiloja Tieto neurologian ja psykiatrian perusteista sekä neuropsykologisten, neuroradiologisten ja neurofysiologisten tutkimusmenetelmien hallitseminen ovat keskeisiä seikkoja

4 Neuropsykiatrinen oire: Aivokudoksen vaurio Hermoverkkojen toiminnan häiriintyminen Käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn muutokset

5 Neuropsykiatrisia oireyhtymiä Autismin kirjon oireyhtymät (Autismi,Asperger) Tarkkaavuus-ylivilkkaus-impulsiivisuushäiriö (ADHD) Touretten oireyhtymä Laaja-alainen kehityshäiriö

6 Autistinen triadi Autismikirjon pääoireet muodostavat niin sanotun autistisen triadin 1. Sosiaalisen vuorovaikutuksen laadulliset poikkeavuudet 2. Kommunikaation laadulliset poikkeavuudet 3. Stereotypiat, rajoittuneet, toistavat ja kaavamaiset käyttäytymispiirteet, kiinnostuksen kohteet ja toiminnat

7 Autismin kirjoon kuuluvat: Autistinen oireyhtymä (lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi) Aspergerin oireyhtymä Rettin oireyhtymä Disintegratiivinen kehityshäiriö Laaja-alainen kehityshäiriö

8 Neurokognitiiviset erityisvaikeudet Autismikirjon häiriötä sairastavilla - Kognitiiviset kyvyt poikkeavat normaalisti kehittyvien kyvyistä - Erilainen tapa havainnoida ja tulkita ympäröivää maailmaa - Keskeistä sentraalisen koherenssin heikkous; kokonaisuuksien hahmottamisen vaikeus, havainnoidaan tarkasti yksityiskohtia. - Aistipoikkeavuudet; aistien ali- ja yliherkkyyksiä esiintyy kaikkien aistien alueella.

9 Autismikirjon häiriötä sairastavilla. On kohonnut riski erilaisiin mielenterveyden häiriöihin 1.Masennus tyypillisin nuorilla ja aikuisilla Asperger-potilailla 2. Ahdistuneisuus myös tavallista autismikirjon häiriössä 3. Pakko-oireille varsinkin Aspergerin oireyhtymässä kohonnut riski 4. Psykoosialttius ONGELMANA: - Mielenterveyshäiriön taustalla olevaa autismin kirjon häiriötä ei tunnisteta - Diagnoosia ei ole tarkennettu tai se ei ole oikea - Hoitoa ja kuntoutusta ei ole integroitu osaksi arkea,jolloin kuntoutuksessa opittu ei siirry henkilön arkielämään pysyviksi voimavaroiksi

10 Autismikirjon häiriötä sairastavien hoidossa ONGELMANA: - Mielenterveyshäiriön taustalla olevaa autismin kirjon häiriötä ei tunnisteta - Neurokognitiivisia erityisvaikeuksia ei huomioida - Diagnoosia ei ole tarkennettu tai se ei ole oikea - Hoitoa ja kuntoutusta ei ole integroitu osaksi arkea,jolloin kuntoutuksessa opittu ei siirry henkilön arkielämään pysyviksi voimavaroiksi - Autismin kirjon henkilöille, joilla älyllinen kehitys on normaalin rajoissa, ei ole yhteiskunnan taholta määritelty tiettyä tukirakennetta - Omaiset joutuvat taistelemaan tarpeellisten palvelujen saamisesta

11 Autismikirjon häiriöiden hoidossa. HYVÄ HUOMIOIDA. Psykoterapialla ei voida poistaa neurokognitiivisia erityisvaikeuksia kuten hahmottamisen vaikeuksia tai aistipoikkeavuuksia. Aspergerin oireyhtymän omaavista monet ovat käyneet läpi psykoterapian(3-4 vuotta) jonka jälkeen on todettu potilaan sairastavan jotakin tuntematonta neuropsykiatrista oireyhtymää, johon psykoterapialla ei voida vaikuttaa

12 Neuropsykiatristen häiriöiden hoidossa tärkeää huomioida Yksilöllisyys Mahdolliset neurokognitiiviset erityisvaikeudet (jokaisen kohdalla omat erilaiset erityisvaikeudet) Tuen tarve Kokonaisuus (oireet, käytös, asuminen, työ, ystävät, perhe) Elämän laatu

13 Neuropsykiatristen häiriöiden hoidosta Mahdollisimman varhainen diagnosointi (=löydetään ongelmat ajoissa ja tiedetään mistä on kyse ja mitä/miten hoidetaan) - Hoidolla suuri merkitys paitsi yksittäisten potilaiden elämänlaadun myös yhteiskunnallisten ongelmien kuten rikollisuuden tai päihdeongelman kannalta

14 Neuropsykiatristen häiriöiden hoidosta Lääkityshoito Moniammatillinen yhteistyö (Lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, toimintaterapeutti, puheterapeutti, fysioterapeutti) Neuropsykiatrinen seksuaalineuvonta Neuropsykologinen kuntoutus (toteutetaan neuropsykologin toimesta) Neuropsykiatrinen ohjaus- ja valmennus, yksilö- ja ryhmämuotoisena (esim. coaching ja tukikeskustelut) Työ- ja päivätoiminta Asuminen Mielekäs arki ja hyvä elämänlaatu

15 Neuropsykiatristen häiriöiden hoidosta Näyttöön perustuvia hoitoja on luotettavien tutkimusten puuttuessa käytettävissä vain harvoin Hoidot keskittyvät usein enemmänkin oireeseen

16 Neuropsykologinen kuntoutus Pelkkä psykiatrinen hoito ei välttämättä auta kun mukana myös neuropsykologisia vaikeuksia Psykiatrian puolella ei välttämättä osata huomioida niitä? Kokonaisuus huomioitava neuropsykologisessa kuntoutuksessa Tarkoituksena palauttaa tai lieventää vaikeuksia ja siten kohentaa potilaan jokapäiväistä toimintakykyä Perimmäinen tavoite on saada aikaan merkittävää ja mitattavissa olevaa kohentumista potilaan jokapäiväisessä toimintakyvyssä, on se sitten toiminnallista, taidollista, ammatillista, sosiaalista tai ajanvietteellistä (Anderson et al 2003) Sille mitä tehdään on aina peruste!

17 Neuropsykologinen kuntoutus Kuntoutus ei voi koskea vain kognitiivisia toimintoja; Kuntoutus perustuu tietoon kognitiivisten ja psyykkisten toimintojen aivoperustasta ja hermoverkkojen muotoutuvuudesta Huomioidaan se mikä on keskeistä Itsetunnon kehittäminen, läheiset, arkielämä jne Kehitykselliset oireyhtymät Aikuistuttu sen kanssa että vaikeuksia/erilainen/outo Käsitykset itsestä, itsetunto Kuka minä olen? Ei yleensä toimintojen palauttamista vaan kompensaatio, tukikeskustelut, tietoisuuden lisääminen ja neuropsykoterapeuttinen lähestyminen Vaatii myös psykoterapeuttista osaamista

18 Neuropsykiatristen häiriöiden hoidosta Riittävän tietotaidon ylläpitäminen edellyttää osaamisen keskittämistä näihin häiriöihin erikoistuneisiin poliklinikoihin

19 LÄÄKEHOIDON ERITYISPIIRTEET

20 LÄÄKEHOIDON ERITYISPIIRTEET KEHITYSVAMMAISILLA JA AUTISMIN KIRJON HÄIRIÖÖN KUULUVILLA Yleisenä ongelmana runsas lääkitys Useita lääkkeitä samanaikaisesti (polyfarmasia)

21 Runsaaseen lääkitykseen johtavia tekijöitä: Krooninen sairaus/tila Erityisesti neuropsykiatrisissa oireyhtymissä esiintyvä haastava käyttäytyminen Esim. vammaiset, vanhukset, myös muut kroonisesti sairaat Henkilökunnan määrän riittämättömyys Vaihtuvat lääkärit Kontrollikäyntien puute Asiantuntemuksen puute

22 TARVITAAN Riittävän asiantuntemuksen omaava lääkäri Säännölliset kontrollikäynnit lääkärillä Pysyvä hoitava lääkärin Riittävät mahdollisuudet konsultaatioon Koulutuksen lisääminen Yhteistyö potilaan kanssa toimijoiden kesken (mukaan vastaanotolle potilaan kanssa läheisesti toimivat) Vastaanotolla riittävästi aikaa Selkeät palveluketjut Riittävät tukitoimet kaikilla tarvittavilla alueilla (asuminen, perhe, työ- ja päivätoiminta jne )

23 TARVITAAN PYSYVYYTTÄ!!!! OSAAMISTA!!!! AIKAA!!!

24 HAASTEITA Puhumaton levoton potilas Ilman selittävää syytä aggressiivinen tai muutoin haastava käytös Puhumattoman potilaan psyykkisen tilan arviointi

25 HAASTEITA. Vaihtuva henkilökunta Hoitajien/ohjaajien erilaiset näkemykset Koulutetun, osaavan henkilökunnan löytämien

26 Neuropsykiatristen potilaiden lääkityksistä Lääkevalikoima on runsas Mahdollistaa oikean lääkityksen löytämisen Oleellista on arvioida lääkityksen hyödyt ja haitat kontrollikäynneillä Somaattiset oireet kuten kipu voi aiheuttaa käytösongelman Lääkitys usein oireenmukaista hoitoa

27 Lääkityksestä Infektioiden hoito antibiooteilla Allergioiden lievitys allergialääkkeillä Somaattisten sairauksien tutkimus ja hoito Lääkityksen seuranta: Laboratoriokokeet ja EKG (QT/QTc aikojen seuranta).

28 Lääkityksen suunnittelussa Mukana ne ihmiset, jotka potilaan parhaiten tuntevat Potilaan tarkka tutkimus Kontrollikäyntien toteuttaminen 1kk lääkityksen aloittamisesta samalla lääkärillä, joka lääkkeen on aloittanut Tarkka arviointi lääkkeen hyödystä ja mahdollisista haitoista jokaisella lääkärikäynnillä Säännölliset vastaanottokäynnit lääkärillä, jolla asiantuntemus potilaan ongelmiin

29 LÄÄKEHOIDOSTA Lääkehoito parhaimmillaan helpottaa potilaan olotilaa, vähentää sekä henkistä että ruumiillista kärsimystä, lisää potilaan toiminnallisuutta ja mahdollistaa aktiivisen osallistumisen. Lääkehoidon tarkoitus on auttaa potilasta, lievittää kärsimystä, helpottaa elämää sekä parantaa ja ehkäistä ennenaikaista kuolemaa Hyvä lääkitys lisää potilaan elämänlaatua.

30 LÄÄKEHOIDOSTA Lääkehoito on tärkeä osa neuropsykiatrisen potilaan oireiden hoidossa Lääkäriltä vaaditaan asiantuntemusta neuropsykiatrisen potilaan ja kehitysvammaisen hoidossa Hoito pyritään suunnittelemaan yhteistyössä omaisten kanssa Hoitava lääkäri päättää lääkityksestä ja on vastuussa potilaan lääkehoidosta.

31 NEUROPSYKIATRINEN HOITO AIVOSAIRAUKSIIN LIITTYVIEN PSYYKKISTEN OIREIDEN HOITAMINEN VAATII LAAJA-ALAISUUTTA JA ERIKOISTUMISTA

32 AUTISMISÄÄTIÖ Kuortaneenkatu 7 B, 2 krs Helsinki Puhelin: (vastaanotto) Sähköposti: Nina Lehtinen Lastenneurologian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erit.pätevyys

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten Kehitysvammaisuus Matti Koivikko ja Ilona Autti-Rämö Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Kehitysvammaisen tasavertainen mukautuminen yhteiskuntaan edellyttää niiden tekijöiden tunnistamista, jotka

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot