Musiikin. perusteet. Vmo. opetussuunnitelman. liite. Musiikin. perusteiden kollegio Sisällys. Musiikin perusteet, perustaso!...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikin. perusteet. Vmo. opetussuunnitelman. liite. Musiikin. perusteiden kollegio 2013. Sisällys. Musiikin perusteet, perustaso!..."

Transkriptio

1 Vmo Musiikin perusteet opetussuunnitelman liite Musiikin perusteiden kollegio 2013 Sisällys Musiikin perusteet, perustaso!... 2 Rakenne ja yleistä...! 2 Sisältö ja tavoitteet...! 2 Rytmiikka...! 3 Melodia...! 3 Harmonia...! 4 Muoto!... 5 Musiikkiterminologia!... 5 Musiikin historia, tyyli- ja ohjelmistotuntemus...! 5 Oman musiikin tekeminen ja musiikkiteknologian hyödyntäminen...! 6 Perustason päättösuorituksen arviointi...! 6 Arviointikriteerit ja arvosana-asteikko!... 7 Musiikin perusteet, opistotaso...! 8 Rakenne ja yleistä...! 8 Sisältö ja tavoitteet...! 8 Musiikin perusteet mo (kaikille yhteiset opinnot)!.. 8 Rytmiikka...! 9 Melodia...! 9 Analyysi!... 9 Harmonia...! 10 Muoto! Musiikkiterminologia...! 11 Tyyli- ja ohjelmistotuntemus...! 11 Yhteisten opintojen arviointi ja suoritus! Syventävät opinnot mo (valinnaiset opinnot)! Syventävien opintojen arviointi ja suoritus...! 12 Musiikkiopistotason päättösuorituksen arviointi..! 12 Arviointikriteerit ja arvosana-asteikko! Oppitunnin pituus ja ryhmäkoko!... 13

2 Musiikin perusteet, perustaso Rakenne ja yleistä Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan sen vuoden syksyllä, jolloin oppilas täyttää 10 v. Musiikkiopiston resurssien mukaan aloitusmahdollisuus voidaan tarjota myös useamman vuoden soittaneille 9 vuotta täyttäneille oppilaille. Perustason suorittamisen tavoiteaika on 4-5 vuotta, jonka opettaja voi jakaa joustavasti oppilaan yksilöllisen etenemisen mukaisesti (suorituksia valmistuu joustavasti lukuvuoden kuluessa). Musiikin perusteet jaetaan opintojen jaksottamiseksi seuraavasti: alkavat (1. vuosi) ja jatkavat (2. vuosi, 3. vuosi jne.). Musiikin perusteet 1 ja 2 voidaan opettajan harkinnan mukaan suorittaa ja kirjata välitutkintoina matrikkeliin. Musiikkitieto (osa musiikin historia-, tyyli ja ohjelmistotuntemusta) voidaan integroida opetukseen koko perusasteen ajaksi tai suorittaa erillisenä kurssina joko lukuvuoden aikana tai kesäkurssilla. Opetuksen tulee olla musiikkilähtöistä ja perustua elävän musiikin käyttöön sekä musisointiin. Säveltapailun opetuksessa toivottava opetusmenetelmä on solmisaatio. Opettaja valitsee itse käyttämänsä opetustavan ja -materiaalin. Toisesta oppilaitoksesta tulevien oppilaiden taso määritellään vastaan ottavan opettajan valitsemalla tavalla, jotta oppilas voidaan sijoittaa hänelle parhaiten sopivaan ryhmään. Sisältö ja tavoitteet Opinnoissa perehdytään musiikin eri elementteihin (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri) ja länsimaisen taidemusiikin tyylipiirteisiin. Materiaalia tutkitaan, harjoitellaan ja esitetään monipuolisesti, jotta oppilaan musisointi- ja hahmotustaidot sekä musiikin rakenteiden tiedostaminen kehittyvät. Musisoinnin ilo on tärkeä motivaation herättäjä ja ylläpitäjä. Opetuksen tavoite on ohjata ja tukea oppilasta soveltamaan oppimaansa erilaisissa musiikillisissa yhteyksissä soittaen, laulaen, sovittaen, omaa musiikkia tuottaen ja eri aikakausien traditioon tutustuen. Samalla oppilas oppii hahmottamaan teoreettisia, tyylillisiä ja tulkinnallisia ilmiöitä. Musiikin perusteiden ja instrumenttiopetuksen välinen yhteistyö tukee oppilaan musiikkiopintoja ja tekee oppimisesta kokonaisvaltaisempaa. Oppilasta ohjataan huomioimaan musiikillinen vuoropuhelu, ja opetuksessa hyödynnetään musiikillisia mielikuvia ja musiikin tunnesisältöjä.

3 3 Musiikin perusteiden opetus ja arviointi tapahtuvat aina luontevissa musiikillisissa yhteyksissä. Rytmiikka Tutustutaan tavallisimpiin tahtilajeihin ja aika-arvoihin sekä rytmisiin ilmiöihin (syke, metri, rytmikuviot, kestot, tauot ja fraseeraus). Tärkeää on perussykkeen, pulssin ja tempon hallinta. Materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi helppoja yksi- ja moniäänisiä rytmejä (esim. partituureista), täydennystehtäviä, oppilaiden omaa ohjelmistoa sekä itse keksittyjä rytmejä, säestysrytmejä ja -ostinatoja. Prima vista -tekniikkaa harjoitellaan, mutta päättösuorituksessa prima vistaa ei edellytetä. Tiivistettynä -tavallisimmat aika-arvot ja tauot (kokonuotti 1/32), synkooppi ja trioli sekä vastaavat tauot itse tuottaen ja kirjoittaen -tavallisimmat tahtiosoitukset: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 ja alla breve Arviointi ja suoritus: Oppilas osaa hahmottaa ja säilyttää perussykkeen musisoidessaan eri tahtilajeissa ja ymmärtää pulssin merkityksen musiikillista muotoa luovana tekijänä. Suoritukseen sisältyy näytteitä rytmin kirjoitustaidosta. Arviointi tapahtuu tehtävän vaativuuden mukaan. Harjoitusohjelmistoon kuuluva tehtävä esitetään yksin tai ryhmässä. Melodia Tavoitteena on rytmin ja melodisen linjan hallinta, oikea-aikainen aloittaminen, säveltason löytäminen, sävelpuhtaus, oman stemman hahmottaminen sekä eteneminen mahdollisista virheistä huolimatta. Samalla opitaan harmonian ja tyylin perusteita, musiikin jäsentelyä ja muotorakenteita. Oppiminen tapahtuu laulaen, soittaen, sovittaen ja omaa musiikkia tehden. Laulutaitoa ja sisäistä kuuloa harjoitetaan. Musiikin kirjoittamista harjoitellaan kuulonvaraisesti ja instrumentin, esim. koskettimiston tai oman soittimen, avulla. Laulamista harjoitellaan yksi- ja moniäänisesti, ja oppilasta ohjataan sujuvaan nuottikuvan hahmottamiseen. Myös prima vista -laulua harjoitellaan, mutta päättösuorituksessa prima vistaa ei edellytetä. Tiivistettynä Säveltapailu: -duuriin ja erilaisiin molliasteikkoihin (luonnollinen, harmoninen ja melodinen molli) perustuvaa melodiikkaa laulaen ja kirjoittaen (sekä opettajan harkinnan mukaan myös modaalista melodiikkaa) -laulaen 1-4 -äänistä satsia -melodioissa voi esiintyä myös tavallisimpia muunnesäveliä

4 Teoriatehtävissä myös: -nuottinimet, oktaavialat ja klaavit -sävellajit, etumerkinnät ja asteikot -duurit ja mollit (luonnollinen, harmoninen ja melodinen molli), 7 etumerkkiin saakka -suuret, pienet, puhtaat, ylinousevat ja vähennetyt intervallit priimistä oktaaviin 4 Arviointi ja suoritus: Oppilas osaa laulaa ja kirjoittaa yksinkertaista tonaalista yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa säilyttäen sävellajitunnun. Suoritukseen sisältyy sekä laulaen että kirjoittaen annettuja näytteitä. Musiikin kirjoitustaitoa voi osoittaa joko soittimen tuella tai kuulonvaraisesti. Kirjoitustaidon näyte voi olla myös oman sävellyksen nuotinnos. Arviointi perustuu tehtävän vaativuuteen. Myös täydennystehtäviä voidaan käyttää. Harjoitusohjelmistoon (valmistettu ohjelmisto) kuuluva laulu esitetään oppilaalle sopivalta esityskorkeudelta. Säveltapailutaitoa voi osoittaa myös esim. osallistumalla moniääniseen kuoroesitykseen. Harmonia Soinnutus-, sovitus- ja säestystehtävät auttavat oppilasta hahmottamaan melodian, harmonian ja muodon välisen yhteyden. Melodioista ja säestyksistä pyritään hahmottamaan toonika-, subdominantti-, dominantti-, dominanttiseptimisointuja sekä tavallisimpia lopukkeita ja niiden vaikutusta muotoon. Sointujen käyttöä sekä stemmojen ja bassolinjan hahmottamista opiskellaan musisoiden, kuunnellen, kirjoittaen ja analysoiden. Tutustutaan erilaisiin sointujen merkitsemistapoihin. Musisoinnin avulla harjoitellaan löytämään sointuja ja bassolinjoja helppoihin melodioihin sekä tuottamaan luontevia laulu- ja soitinstemmoja sointuasteiden ja reaalisointujen pohjalta. Tiivistettynä Säveltapailu: -kolmisoinnut ja D7 -sointu -I, II6, IV, I asteen kvarttisekstisointu, V, V7, VI asteen soinnut (opettajan harkinnan mukaan myös III ja VII aste) -melodioista ja säestyksistä pyritään hahmottamaan toonika, subdominantti, ja dominantti- sekä dominanttiseptimisointuja -tunneilla voidaan tehdä myös yksinkertaisia perusfunktioihin perustuvia soinnutusja sovitustehtäviä

5 5 Teoriatehtävissä myös: -kolmi- ja nelisoinnut käännöksineen -kolmisointujen laadut, D7 -sointu -yksinkertaista sointuanalyysiä Arviointi ja suoritus: Oppilas hahmottaa harmoniaa sekä kuulonvaraisesti että nuottilähtöisesti. Hän osaa tuottaa yksinkertaisia säestyksiä ja säestysääniä laulaen ja soittaen. Suoritukseen sisältyy näyte harmoniataidoista siten kuin asiaa on tunneilla harjoiteltu tai säestysnäyte tai oma sovitus tai oppilaan omaan instrumenttiohjelmistoon kuuluvan kappaleen analyysi. Muoto Tutustutaan tavallisimpiin muotorakenteisiin, myös kuulonvaraisesti. Arviointi ja suoritus: Annettujen tehtävien tekeminen luontevissa musiikillisissa yhteyksissä. Musiikkiterminologia Tutustutaan ja käytetään luontevissa musiikillisissa yhteyksissä. Musiikin historia, tyyli- ja ohjelmistotuntemus Musiikin historia, tyyli- ja ohjelmistotuntemus koostuu musiikkitiedon peruskurssista ja oppilaan oman musiikinlajin tyyli- ja ohjelmistotuntemuksesta. Sekä musiikin perusteiden että musiikkitiedon tunneilla opiskellaan kuuntelemalla, laulamalla ja mahdollisuuksien mukaan soittamalla oppilaan oman musiikinlajin keskeistä ohjelmistoa. Myös oppilaiden omaa instrumentti- ja yhteismusisointiohjelmistoa voidaan hyödyntää opetuksessa. Lisäksi keskustellaan musiikista ja harjoitellaan mielipiteiden perustelua. Oppilasta opastetaan erilaisten esimerkkien avulla tunnistamaan musiikin tyylipiirteitä sekä tavallisimmat soittimet ja kokoonpanot. Lisäksi tutustutaan länsimaisen taidemusiikin historiaan, säveltäjiin ja esittäjiin sekä opettajan harkinnan mukaan muiden musiikkikulttuurien ominaispiirteisiin. Tavoitteena on myös kannustaa oppilasta omaehtoiseen musiikin kuunteluun, konserttikäynteihin, muuhun musiikkielämään tutustumiseen, omien mielipiteiden ja mieltymysten muodostamiseen sekä opastaa häntä tiedonhakuun.

6 Musiikillista yleissivistystä ja ohjelmistotuntemusta kartutetaan opetuksessa käytettävien musiikkiesimerkkien lisäksi konsertti- ja kuuntelukasvatuksen avulla. 6 Arviointi ja suoritus: Suoritukseen sisältyy tyylien, ilmiöiden ja soittimien tunnistusta erilaisissa kuuntelutilanteissa ja syventymistä johonkin säveltäjään tai musiikillisen erityisalaan tai esitelmä valitusta aiheesta tai annettujen tehtävien tekeminen. Myös työkansiota voidaan käyttää arviointivälineenä. Oman musiikin tekeminen ja musiikkiteknologian hyödyntäminen Oman musiikin tekeminen yhdistää, selkiyttää ja vakiinnuttaa opittuja taitoja. Opetuksessa tuetaan oppilaan luovuutta ja ohjataan häntä hyödyntämään oppimaansa musiikillisten ideoiden toteuttamisessa. Improvisointi on luonteva tie säveltämiseen ja sovittamiseen. Improvisoinnin lähtökohtia voivat olla esim. mielikuvat, sointiväri, rytmi, melodia, harmonia ja tunnekokemukset. Kun musiikin rakenteisiin tutustutaan itse kokeillen ja sommitellen, voidaan työtapana käyttää opintojen eri osa-alueilla oman musiikin tekemistä ja improvisaatiota. Oppilas on saanut valmiuksia improvisointiin ja säveltämiseen. Oma sävellys tai sovitus voi olla osa päättösuoritusta ja korvata muita osioita. Musiikkiteknologiaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Arviointi ja suoritus: Oppilaan aktiivinen osallistuminen tunnilla tapahtuvaan sovitus- ja sävellystyöskentelyyn tai oppilaan oma sovitus- tai sävellystyö. Perustason päättösuorituksen arviointi Oppilaan tulee saada säännöllisesti kirjallista tai suullista palautetta, jonka pitää olla kannustavaa ja työskentelyä ohjaavaa. Oman opettajan palaute on keskeistä, ja oppilasta itseään ohjataan arvioimaan omaa työskentelyään ja edistymistään. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan osaaminen, edistyminen ja työskentelyn aktiivisuus. Perustason päättösuoritus arvioidaan asteikolla 1 5 (hyväksytty, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen). Arviointi perustuu opintojen aikana koottuun työkansioon, opintojen aikana pidettyihin osakokeisiin tai muuhun opettajan valitsemaan arviointitapaan. Kurssisisältöjä voidaan tarvittaessa tarkentaa todistuksen kohdassa Muut opintosuoritukset.

7 Perustason päättötodistukseen: Musiikin perusteet 3 ja arvosana, voidaan käyttää myös puolia numeroita Musiikin historia, tyyli- ja ohjelmistotuntemus, suoritettu 7 Arviointikriteerit ja arvosana-asteikko Erinomainen (5) Oppilas on sisäistänyt ja hallitsee sujuvasti opiskellut asiat sekä kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan monipuolisesti. Työskentely on itsenäistä. Kiitettävä (4) Oppilas hallitsee opiskellut asiat ja suoriutuu sujuvasti ja vaivattomasti tehtävistä sekä osaa soveltaa oppimaansa. Hyvä (3) Oppilas on harjoitellut ja hallitsee suuren osan opetelluista asioista. Oppilas kykenee soveltamaan opittuja tietoja ainakin osittain. Tyydyttävä (2) Oppilas on harjoitellut ja hallitsee opiskeltujen asioiden perusteet. Oppilaalla on valmius jatkaa musiikkiopistotason musiikin perusteiden opintoihin. Hyväksytty (1) Osaaminen on epävarmaa, mutta auttaen oppilas suoriutuu annetuista tehtävistä. Oikeus jatkaa musiikkiopistotasolle edellyttää musiikin perusteiden perustason päättösuorituksesta (Musiikin perusteet 3) arvosanaa 2/5. Musiikin historia, tyyli- ja ohjelmistotuntemus arvioidaan arvosanoilla suoritettu uusittava Opistotason musiikin perusteiden opiskelun voi aloittaa opettajan suosituksesta, vaikka musiikkitiedon peruskurssi tai perustason instrumenttiopinnot olisivatkin vielä kesken.

8 Musiikin perusteet, opistotaso 8 Rakenne ja yleistä Opistotason opinnot koostuvat yhteisistä (musiikin perusteet musiikkiopistotaso, mupe mo) ja syventävistä (valinnaisista) opinnoista. Opistotason musiikin perusteiden vähimmäislaajuus on 210 tuntia, joka vastaa keskimäärin kuuden lukukauden opintoja joustavan aikataulun ja oppilaan yksilöllisen etenemisen mukaisesti toteutettuna (suorituksia valmistuu joustavasti lukuvuoden kuluessa). Opinnot rakentuvat seuraavasti: 1. yhteiset opinnot, mupe mo, joiden kesto on kolme lukukautta (105 h) 2. syventävät, opiston järjestämät opinnot, joiden kesto vastaa kahta lukukautta (70 h) 3. syventävät, mahdollisesti myös muualla suoritetut ja hyväksi luettavat opinnot, jotka vastaavat yhtä lukukautta (35 h) Opetuksen tulee olla musiikkilähtöistä ja perustua elävän musiikin käyttöön sekä musisointiin. Säveltapailun opetuksessa toivottava opetusmenetelmä on solmisaatio. Opettaja valitsee itse käyttämänsä opetustavan ja -materiaalin. Sisältö ja tavoitteet Opistotason aluksi laajennetaan ja vahvistetaan yhteisissä opinnoissa perustasolla opittuja tietoja ja taitoja. Yhteisten opintojen jälkeen alkavat syventävät opinnot, joita oppilas voi valita oppilaitoksen tarjonnasta oman kiinnostuksensa mukaan. Oppilas ja mupe-opettaja suunnittelevat opinnot ja asettavat tavoitteet yhdessä. Musiikin perusteet mo (kaikille yhteiset opinnot) Harjoiteltavia asioita ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen ja harmoniataidot sekä tyylin tuntemus. Opetus perustuu monipuolisiin esimerkkeihin, joita lähestytään eri näkökulmista. Työskentelyssä käytetään rinnakkain kaikkien opetussuunnitelman perusteissa mainittujen sisältöalueiden toteutumiseen tähtääviä työtapoja (laulaminen, soittaminen, analyysi, kuulonvarainen työskentely jne.).

9 9 Rytmiikka Rytmin hahmottamista ja sykkeen säilyttämistä harjoitellaan esittämällä eri tyylikausien moniäänisiä teoksia. Lisäksi voidaan laatia omia rytmisäestyksiä ja -sävellyksiä. Opinnoissa kiinnitetään huomio synkooppirakenteisiin, kaaren käyttöön sekä sykkeen säilyttämiseen taukojen aikana. Tutustutaan polyrytmiikkaan, poikkeusjakoisiin tahtilajeihin sekä tahtilajin vaihdoksiin. Harjoitellaan erilaisten triolien esittämistä. Melodia Nuotinlukutaitoa harjoitellaan laulaen, soittaen ja kirjoittaen melodian ja harmonian yhteyttä erityisesti painottaen. Ohjelmiston esimerkkisävellyksiin pitää sisältyä kromatiikkaa ja modulaatioita. Duuri- ja molliasteikkojen lisäksi tutustutaan moodeihin. Harjoituksissa keskitytään oppilaan oman musiikillisen toiminnan kannalta keskeiseen osaamiseen; esim. orkesteristemman tai oman instrumenttikappaleen selvittämisessä oleellisiin seikkoihin. Omaa soitinta, koskettimistoa ja tietokonetta voidaan käyttää melodian ja harmonian kirjoittamisen apuna. Eri tavoin toteutetut moniääniset tehtävät ovat tärkeä osa opintoja. Intervallien tunnistamista ja tuottamista harjoitellaan kaksiäänisten musiikkiesimerkkien avulla. Harjoitellaan myös erilaisten partituurien lukemista. Tiivistettynä Säveltapailu: -duuri ja molli -melodiikkaa, joka sisältää tavallisimpia muunnesäveliä ja sointuja, laulaen ja kirjoittaen -modaalista melodiikkaa opettajan harkinnan mukaan Teoriatehtävissä myös: -sävellajit -duurit ja mollit 7 etumerkkiin saakka -rinnakkaissävellajit ja muunnossävellajit -sävellajisuhteet ja modulaatio -moodit opettajan harkinnan mukaan -intervallit laatuineen -myös yli oktaavin laajuiset intervallit -nuottinimet, oktaavialat ja klaavit luontevassa musiikillisessa yhteydessä Analyysi Tavoitteena on, että oppilas omaksuu keskeisen sanaston musiikillisen keskustelun välineeksi sekä tuntee erilaiset asteikot, intervallit, kolmi- ja nelisoinnut käännöksineen, sointuasteet ja reaalisoinnut sekä niiden merkitsemistavat, ja että oppilas osaa

10 tehdä sointu- ja muotoanalyysiä koraalitekstuurista ja selkeästä klassis-romanttisesta sävellyksestä. Sävellyksestä pyritään hahmottamaan sekä kuulonvaraisesti (äänite, elävä esitys, oma soitto) että kirjallisesti muodon kannalta oleellisia asioita: kadensseja, sekvenssejä ja sävellajialueita. Esimerkkisävellyksistä ei tarvitse osata kaikkea, vaan huomio voidaan kiinnittää rajattuun alueeseen tai erottuvaan ilmiöön. Opetellaan tavallisimpia sointukulkuja ja hajasävelen käsite. Näkökulman rajaaminen on tarpeen erityisesti 1900 luvun ei-tonaalisista esimerkeistä keskusteltaessa. Teosanalyysin tulisi johtaa keskusteluun, jota varten on opittava yleisesti ymmärrettyjä käsitteitä (esim. motiivi, säe, periodi, kahdenpuolinen rakenne, teema, tekstuuri, kadenssi). Sointuanalyysi on vain yksi monista analyyttisistä lähestymistavoista. Tiivistettynä: -3- ja 4-soinnut käännöksineen -muunnesoinnut ja dominanttinoonisointu luontevissa musiikillisissa yhteyksissä -iskuiset ja iskuttomat hajasävelet -perus-, huippu ja harhalopukkeet -käsitteet autenttinen, plagaalinen ja täydellinen lopuke -keskeiset muotokäsitteet Teosanalyysissä huomioitavia seikkoja voivat olla mm: -yleiskäsitys teoksen luonteesta, tekstuurista ja temposta -tyylilliset ja rakenteelliset havainnot -tekstin ja musiikin tai solistin ja säestyksen suhde -musiikin merkitykset -teoksen pääsävellaji ja tahtilajit -teemojen ja motiivien hahmottaminen -kertaukset, tärkeimmät rajakohdat ja kadenssit -toistuva materiaali, taukojen merkitys muodon kannalta -rytmiikan luonne ja rakenne -dynamiikka ja esitysohjeet -sointuanalyysi; harmonian sävy ja erityispiirteet -piilorakenteet; esim. melodialinjat ja soinnut murtosointutekstuurissa 10 Harmonia Tehtäviin sisällytetään vähintään kanta-, dominantti- ja dominanttiseptimisointuja, tavallisimpia muunnesointuja ja sointukäännöksiä sekä tavallisimpia lopukkeita. Lopukkeiden vaikutus muotoon huomioidaan. Kolmi- ja nelisoinnut käännöksineen esitellään luontevassa musiikillisessa yhteydessä. Oppitunneilla harjoitellaan opettajan harkinnan mukaan moniäänisen musiikin kirjoittamista, soittamista ja äänenkuljetuksen periaatteita esimerkiksi laatimalla luontevia

11 11 stemmoja sointutehtäviin. Tehtävien toteuttamisessa voidaan käyttää sointusoittimia (esim. piano, harmonikka, kantele, kitara), omaa soitinta tai kirjoittaa moniääniselle yhtyeelle äänenkuljetus huomioiden. Säestämistä harjoitellaan opettajan harkinnan mukaan vähintään toonika-, subdominantti- ja dominanttisoinnuilla sointumerkeistä tai itse soinnuttaen. Soinnutustehtävissä käytetään vähintään perusfunktioita. Kurssiin voidaan sisällyttää sovituksen alkeita ja helppoja transkriptioita ryhmän tason ja kiinnostuksen mukaan. Muoto Tutustutaan tarkemmin pienoismuotoihin. Voidaan käsitellä myös laajempia muotorakenteita. Musiikkiterminologia Tutustutaan ja käytetään luontevissa musiikillisissa yhteyksissä. Tyyli- ja ohjelmistotuntemus Tyylintuntemuksen kehittyminen tapahtuu ensisijaisesti oppilaan soittotunnilla yhteistyössä soitonopettajan kanssa sekä yhteismusisoinnissa ja projekteissa. Tyylintuntemuksen keskeinen sovellusalue on oppilaan oma soitto-ohjelmisto, mutta myös musiikin perusteiden tunneilla käytettävää ohjelmistoa harjoitellaan tyylinmukaisesti: luontevassa tempossa, tyylinmukaisesti soinnuttaen ja sävellyksen luonne huomioiden. Yhteisten opintojen arviointi ja suoritus Kaikille yhteisten opintojen arviointi perustuu opetukseen osallistumiseen, aktiivisuuteen sekä sovittujen tehtävien tekemiseen ja niistä koottuun työkansioon. Yhteiset opinnot arvioidaan asteikolla 1 5 (hyväksytty, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen) Syventävät opinnot mo (valinnaiset opinnot) Kaikille yhteisten opintojen lisäksi opistotason oppilaan tulee suorittaa syventäviä opintoja, joiden laajuus on vähintään kolme lukukautta joustavan aikataulun mukaisesti toteutettuna (suorituksia valmistuu joustavasti lukuvuoden kuluessa).

12 12 Syventäviä opintoja ohjaavat oppilaitoksen käytettävissä olevat resurssit ja painotukset. Oppilaitoksen tarjoamien syventävien opintojen tarkemmasta sisällöistä ja laajuudesta sovitaan vuosittain rehtorin ja musiikin perusteiden opettajien kesken. Kurssien sisällöistä ja arviointiperusteista sekä opiston ulkopuolella suoritettujen kurssien hyväksi lukemisesta ja poikkeavasta päättösuorituksen sisällöstä päätetään musiikin perusteiden kollegiossa. Musiikkiopiston järjestämällä opintojaksolla, joka voidaan hyväksyä musiikin perusteiden syventäviin opintoihin, tulee ainakin yhden opettajan olla musiikin perusteiden opettaja. Ammattiin tähtäävien oppilaiden taitojen kehittymisestä huolehditaan tarjoamalla tarvittaessa myös yksilöllistä ohjausta. Oppilaat voivat halutessaan, ja oppilaitoksen resurssien mukaan, jatkaa valinnaisten aineiden opintojaan vähimmäismäärän tultua täyteen. Syventävien opintojen arviointi ja suoritus Kurssien sisällöistä ja arviointiperusteista päätetään kurssikohtaisesti musiikin perusteiden kollegiossa. Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa työskentelyään ja edistymistään. Syventävät opinnot arvioidaan asteikolla 1 5 (hyväksytty erinomainen). Arvioinnissa voidaan käyttää myös puolia numeroita. Muualla suoritetuista ja päättösuoritukseen hyväksi luettavista opinnoista tulee merkintä suoritettu ja maininta suorituspaikasta. Musiikkiopistotason päättösuorituksen arviointi Oppilaan tulee säännöllisesti saada kirjallista tai suullista palautetta, jonka pitää olla kannustavaa ja työskentelyä ohjaavaa. Oman opettajan palaute on keskeistä, ja oppilasta itseään ohjataan arvioimaan omaa työskentelyään ja edistymistään. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan osaaminen, edistyminen ja työskentelyn aktiivisuus. Musiikkiopistotason päättösuoritus arvioidaan asteikolla 1 5 (hyväksytty, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen). Päättösuorituksen kokonaisarvio perustuu yhteisten opintojen suoritukseen ja syventävien opintojen kurssikohtaisesti sovittuihin arviointitapoihin.

13 Musiikkiopistotason päättötodistukseen: Musiikin perusteiden kokonaisarvosana (erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, suoritettu) ja suorituksen sisältämät erilliset kurssit arvosanoineen: Musiikin perusteet mo (105 h) ja arvosana Syventävät opinnot: suoritetut kurssit ja niiden laajuudet sekä arvosana 13 Arviointikriteerit ja arvosana-asteikko Erinomainen (5) Oppilas on sisäistänyt ja hallitsee sujuvasti opiskellut asiat sekä kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan monipuolisesti. Työskentely on itsenäistä. Kiitettävä (4) Oppilas hallitsee opiskellut asiat ja suoriutuu sujuvasti ja vaivattomasti tehtävistä sekä osaa soveltaa oppimaansa. Hyvä (3) Oppilas on harjoitellut ja hallitsee suuren osan opetelluista asioista. Oppilas kykenee soveltamaan opittuja tietoja ainakin osittain. Tyydyttävä (2) Oppilas on harjoitellut ja hallitsee opiskeltujen asioiden perusteet. Hyväksytty (1) Osaaminen on epävarmaa, mutta auttaen oppilas suoriutuu annetuista tehtävistä. Oppitunnin pituus ja ryhmäkoko Perustaso: oppitunnin pituus on min. ja ryhmäkoko 7 12 oppilasta. Musiikkiopistotaso: Musiikin perusteet mo: oppitunnin pituus on 90 min. ja ryhmäkoko 4 12 oppilasta. Harmoniaopin syventävät opinnot (sisältää sekä kirjallisen että soitto-osuuden): ryhmäkoko on 4 oppilasta/90 min., 5 opp./105 min. jne. Muiden syventävien kurssien osalta oppitunnin pituus ja ryhmäkoko päätetään kurssikohtaisesti. Oppitunnit voidaan jakaa joustavasti opetettavan asian ja oppilaiden tarpeen mukaan. Mikäli opetusta perustelluista syistä annetaan alarajaa pienemmälle tai suuremmalle ryhmälle, voidaan oppitunnin pituutta joko lyhentää tai pidentää. Liite perustuu Suomen musiikkioppilaitosten liiton Musiikin perusteiden sisällöt ja suoritusohjeet dokumenttiin. Liitettä päivitetään tarvittaessa. Vantaan musiikkiopiston musiikin perusteiden kollegio

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

Musiikin perusteiden sisällöt ja suoritusohjeet

Musiikin perusteiden sisällöt ja suoritusohjeet Musiikin perusteiden sisällöt ja suoritusohjeet Suomen musiikkioppilaitosten liitto MUPE-työryhmä Arja Ahlajoki Marjatta Airola Sakari Hildén Inkeri Jaakkola Leif Nystén Hanne Närhinsalo Väliraportti 29.10.2012

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 1 PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET 2 Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin MUSIIKKIOPISTOTASO Musiikkioppilaitosten tehtävä Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin Kaikille yhteisissä opinnoissa jokaisesta sisältöalueesta

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Kankaantaan koulun musiikkiluokkien 3.- 6. opetussuunnitelma 2016 Toiminta-ajatus Nokian musiikkiluokkien opetussuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä Tampereen

Lisätiedot

MUPE OPS Koekäyttöön lukuvuodelle 2014-2015

MUPE OPS Koekäyttöön lukuvuodelle 2014-2015 MUPE OPS Koekäyttöön lukuvuodelle 2014-2015 EMON MUPE-OPS 9.6.2014 Koekäyttöön lukuvuonna 2014-2015 SISÄLTÖ YLEISTÄ S. 1 Opintojen rakenne, työtavat ja oppimateriaalit Arviointi, oppitunnin pituus ja ryhmäkoko

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Huilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi HUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

Musiikin perusteiden opetussuunnitelma musiikkiopistotasolla

Musiikin perusteiden opetussuunnitelma musiikkiopistotasolla Musiikin perusteiden opetussuunnitelma musiikkiopistotasolla Periaatteet kaikki oppilaat saavat perustasoa syvemmän ja laajemman osaamisen musiikin perusteissa oppilailla on mahdollisuus syventyä heitä

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Musiikin perusteet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Musiikin perusteet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Musiikin perusteet Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi MUSIIKIN PERUSTEIDEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kantele. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kantele. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kantele Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KANTELEENSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Sello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi SELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA

AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT (OPS 6)... 4 TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT...

Lisätiedot

Valkeakosken musiikkiopisto Musiikin perusteiden opetus. Mupe-OPAS. oppilaille ja vanhemmille

Valkeakosken musiikkiopisto Musiikin perusteiden opetus. Mupe-OPAS. oppilaille ja vanhemmille Valkeakosken musiikkiopisto Musiikin perusteiden opetus Mupe-OPAS oppilaille ja vanhemmille 22.8.2017 Tämä vihkonen opastaa matkalle Valkeakosken musiikkiopiston musiikin perusteiden opintoihin. Musiikkiopiston

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Musiikin perusteiden sisällöt ja suoritusohjeet

Musiikin perusteiden sisällöt ja suoritusohjeet Musiikin perusteiden sisällöt ja suoritusohjeet 11.4.2013 Suomen musiikkioppilaitosten liitto MUPE-työryhmä Leif Nystén, pj. Arja Ahlajoki Marjatta Airola Sakari Hildén Inkeri Jaakkola Hanne Närhinsalo

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Lyömäsoittimet Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LYÖMÄSOITINTEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma tarkentaa Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

Liite opetussuunnitelmaan/taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

Liite opetussuunnitelmaan/taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Liite opetussuunnitelmaan/taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä OPPILASARVIOINNIN PERIAATTEET 1. Arvioinnin kohteet ja kriteerit Varhaisiän musiikkikasvatus Varhaisiän musiikkikasvatuksessa arviointia

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO VAPAA SÄESTYS

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO VAPAA SÄESTYS AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO VAPAA SÄESTYS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)...

Lisätiedot

KLASSISEN KITARAN- JA SÄHKÖKITARANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA

KLASSISEN KITARAN- JA SÄHKÖKITARANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA KLASSISEN KITARAN- JA SÄHKÖKITARANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta

Lisätiedot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Barokkisello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2008 www.musicedu.fi BAROKKISELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia KÄYRÄTORVI TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme käyrätorvensoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2008 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta Tekniikka musiikkioppilaitoksen opetuksen apuvälineenä -seminaari Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa pe-la 12.-13.2.2010 Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset

Lisätiedot

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Viulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi VIULUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA

AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA VAPAA SÄESTYS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT (OPS 6)...

Lisätiedot

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa BASSO: Pt 1: duurit ja luonnolliset sekä harmoniset mollit 3b-3# Pt 2: duurit sekä luonnolliset, harmoniset sekä jazzmollit (sama

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kansanmusiikki. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kansanmusiikki. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kansanmusiikki Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 KANSANMUSIIKIN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.6 Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisuvälineitä

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

Terapeuttinen musiikki- kasvatus

Terapeuttinen musiikki- kasvatus Terapeuttinen musiikki- kasvatus Haapavesi 2.10.2013 Pia Kvist Terapeuttinen musiikkikasvatus Lähtökohtana ei opetussuunnitelman sisällöt sinänsä, vaan oppilaiden osallisuus ja sen kautta sisältöjen oppiminen

Lisätiedot

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille.

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Webinaari 28.11.2013 Mirja Kopra TAMK Musiikki Tampere University of Applied Sciences 2013 Yleistä:

Lisätiedot

Pianon vapaa säestys

Pianon vapaa säestys SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Pianon vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2006 www.musicedu.fi PIANON VAPAAN SÄESTYKSEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET

Lisätiedot

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka SML - Harmonikka Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 HARMONIKANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

Kitaran vapaa säestys

Kitaran vapaa säestys SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitaran vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARAN VAPAAN SÄESTYKSEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma tarkentaa Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan

Lisätiedot

Musiikkiluokalle oppilaaksiottaminen

Musiikkiluokalle oppilaaksiottaminen Musiikkiluokkien OPS, 2016 Kokkolan kaupunki Musiikkiluokat Musiikkipainoteista opetusta annetaan yhdelle vuosiluokalle Kokkolassa Mäntykankaan koulussa 3.-6. lk. ja Kiviniityn koulussa 7.-9. lk. Opetuksen

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 ) 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Urut. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Urut. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Urut Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi URKUJENSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Monta polkua hahmotustaitoihin

Monta polkua hahmotustaitoihin Monta polkua hahmotustaitoihin Miten hahmotustaitojen opetus voi tavoittaa soittajan kokemusperäisen ja toiminnallisen hahmotuksen? Esimerkkeja ja opettajan työkaluja Musiikin perusteiden teemavuosiseminaari

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2 7.2.10. MUSIIKKI 205 LUOKAT 1-2 Luokilla 1-2 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.

OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2. Oulujoki-Opiston Musiikkikoulu OULUJOKI-OPISTON MUSIIKKIKOULUOSASTON OPETUSSUUNNITELMA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SYYSLUKUKAUDESTA 2004 ALKAEN (viim.päivitys 12.2.2016) 1. Yleistä Muhoksen Musiikkikoulu

Lisätiedot

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä www.suzukikoulu.com OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1.8.2013 Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu Opetuspaikka: Järvenpää-

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 25.03.2008 1. Toiminta-ajatus...2 2. Oppimiskäsitys...2 3. Opiskeluympäristö...2 4. Oppilaitoksen rakenne ja

Lisätiedot

Alkusanat. c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c

Alkusanat. c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c Alkusanat Musiikin Perusteita Pianoa Soittaen Tämä kirja on tarkoitettu johdannoksi musiikin opiskeluun ja soveltuu Musiikkia Laulaen ja Kirjoittaen kirjasarjan rinnakkaismateriaaliksi opiskeltaessa musiikin

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Musiikin perusteiden opetus

Musiikin perusteiden opetus Valkeakosken musiikkiopisto Musiikin perusteiden opetus OPAS oppilaille ja vanhemmille lukuvuosi 2013-2014 A B C D E F G H I Tämä vihkonen opastaa matkalle Valkeakosken musiikkiopiston musiikin perusteiden

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN Muistilista 1) Yleiset havainnot - kokonaisuuden hahmottaminen, harjoitettava alue osana kokonaisuutta - kokoonpano, oma stemma - läpi silmäily: kertausmerkit, pomppamerkit,

Lisätiedot

HARMONIKANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

HARMONIKANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO HARMONIKANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma

Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma Musiikkikasvatuksen toiminnan visio: Musiikkiluokilla opiskellut oppilas on monipuolisesti musiikista innostunut ja osaava, yhteistyökykyinen, aktiivisesti

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Nokkahuilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi NOKKAHUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme alttoviulunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 2 (OPS 6)... 2 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja 7.-9.-luokilla Soppeenharjun

Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja 7.-9.-luokilla Soppeenharjun MUSIIKKIPAINOTTEISTEN LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä musiikkiluokkien opetussuunnitelmasta Musiikkiluokkatoiminta alkaa Ylöjärvellä 4. vuosiluokalta. Oppilaat valitaan musiikkiluokalle 3. luokan keväänä

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

LYÖMÄSOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA

LYÖMÄSOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LYÖMÄSOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista

Lisätiedot

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Puhaltimet

Helsingin Konservatorio. MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Puhaltimet MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ KURSSILIITE Puhaltimet 1 Puupuhaltimiensoiton peruskurssi 1 (huilu, klarinetti, oboe, fagotti, saksofoni) Oppilas oppii instrumenttinsa soittotekniikan ja äänenmuodostuksen alkeita,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien)

KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa lähtien) KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.8.2004 lähtien) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------- s. 2 2. MUSIIKKIOPISTON YLEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

Lisätiedot

(Luonnos Ulvilan lukion musiikin erityisen koulutustehtävän opetussuunnitelmaksi)

(Luonnos Ulvilan lukion musiikin erityisen koulutustehtävän opetussuunnitelmaksi) 7.19.2 Musiikkilinja (Luonnos Ulvilan lukion musiikin erityisen koulutustehtävän opetussuunnitelmaksi) Musiikkilinja tarjoaa aktiiviselle musiikin harrastajalle innostavan ja luovan ympäristön lukio-opintojen

Lisätiedot

MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA

MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA MUSIIKIN PIENOISMUODOT Muoto 4 ANALYYSIHARJOITUKSIA Seuraavissa harjoituksissa analysoidaan teemojen muotoja. Yleisimmät musiikin pienoismuodot erityisesti klassismin musiikissa ovat periodi ja satsimuoto.

Lisätiedot