Kokeellista matematiikkaa SAGE:lla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokeellista matematiikkaa SAGE:lla"

Transkriptio

1 Kokeellista matematiikkaa SAGE:lla Tutkin GeoGebralla 1 luonnollisen luvun jakamista tekijöihin 2. GeoGebran funktio Alkutekijät jakaa luvun tekijöihin ja tuottaa alkutekijät listana. GeoGebrassa lista esitetään kaarisulkujen {lista} avulla. Alla mustalla Courier-fontilla oleva teksti on GeoGebran Syöttökenttään kirjoitettu teksti ja sininen Algebra-ikkunaan ilmestyvä arvo. Alkutekijät[42] lista1 = {2, 3, 7} Listan jäsenet voi laskea yhteen Summa-funktiolla. Summa[lista1] a=12 Toistetaan laskutoimituksia eteenpäin eli iteroidaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Alkutekijät[12] lista2 = {2, 2, 3} Summa[lista2] b = 7 Alkutekijät[7] lista3 = {7} Koska 7 on alkuluku iterointi jää jumiin lukuun 7. Kuva 1 GeoGebran objektiluettelo Näin voidaankin alkaa tutkia mitä tahansa luonnollista lukua ja pohtia mihin iterointi päättyy. Kun keksin tämän leikin, niin työmatkallani sain ajan kulumaan kun yritin laskea päässä eri luvun alkutekijöiden summia. Tosin autoillessa pitää kiinnittää huomio myös ajamiseen. Tarkempi määrittely voisi olla vaikka seuraava. Toki ensin pitäisi todistaa, että jokaisella x:n arvolla iterointi päättyy siten, että sama luku toistuu. Laitan tässä tarinassa laatikkoon sellaiset kohdat, jotka vaativat lukijalta ongelmanratkaisua. Todista, että edellä esitetty iterointi päätyy jossain vaiheessa tilanteeseen, että sama luku toistuu

2 Määritelmä: Olkoon x ykköstä suurempi luonnollinen luku ja f(x) = luvun x alkutekijöiden summa. Määritellään jono a = a 1,a 2,... ( ) seuraavasti: a 1 = x a n+1 = f ( a n ),kun n > 1 Funktio mr(x) = a n,kun a n = a n+1. Tutkitaan GeoGebralla mr-funktiota muutamalla luvulla. Kuva 2 mr-funktion arvoja GeoGebralla Näin ollen mr(2) = 2 mr(3) = 3 mr(4) = 4 mr(5) = 5 mr(6) = 5 Tuntuu siltä, että lukua 4 lukuunottamatta mr -funktion arvot tulevat olemaan alkulukuja. Jätetään tämän asian perustelu todistettavaksi lukijalle. Funktion tutkimista SAGE:lla GeoGebralla on aika vaikeata tutkia tällaista funktiota ohjelmallisesti. Niinpä päätin käyttää SAGE-ohjelmaa 3 apuna 4. SAGE on ilmainen Python-ohjelmointikielellä toimiva matemaattinen ohjelma. Katsotaan aluksi muutama esimerkki SAGE:n funktioista. Alla mustalla Courier-fontilla ovat SAGE-ohjelmaan kirjoitettuja syötteitä ja siniset SAGE:n laskemia tulosteita. 3 2

3 factor(42) 2 * 3 * 7 SAGE:n factor-funktio tuottaa tekijät kertolaskumuodossa. prime_factors(42) [2, 3, 7] prime_factors(18) [2, 3] Prime_factors-funktio näyttäisi hyvältä, mutta se ei kerro tekijöiden lukumäärää. list(factor(42)) [(2, 1), (3, 1), (7, 1)] Sagen list-funktion avulla factor tulostuu lista, jonka jäseninä ovat tekijät ja niiden lukumäärät Python-kielen tuple-tyyppisinä olioina. Tällä tavalla saadaan tekijöiden summa laskettua ohjelmallisesti. Määritellään ensin apufunktio f, joka laskee luvun tekijöiden summan. Esimerkiksi: f(42) = = 12. def f(luku): summa = 0 lista = list(factor(luku)) for i in lista: summa = summa + i[0]*i[1] return summa SAGE:ssa ohjelmat ja funktiot määritellään def-komennon avulla. Kahdella ensimmäisellä rivillä luodaan apumuuttujat summa ja lista. Kolmannella rivillä luodaan silmukka, jonka avulla listan alkioiden tekijät kerrotaan lukumäärällä ja lasketaan yhteen. Esimerkiksi jos tutkittava luku on 18 niin ohjelma toimii seuraavasti: f(18) luku = 18 summa = 0 lista = [(2, 1), (3, 2)] for-silmukassa i = (2, 1) #listan [(2, 1), (3, 2)] nollas alkio #huomaa, että SAGE indeksöi listan alkiot #alkaen nollasta i[0] = 2 #tuplen (2, 1) nollas jäsen i[1] = 1 summa = = 2 i = (3, 2) i[0] = 3 i[1] = 2 summa = = 8 return(8) = 8 #return palauttaa funktion arvoksi 8. Lasketaan muutamia arvoja. 3

4 for j in range(2, 11): print j, f(j) Pythonin range(alku, loppu)-funktio luo listan, jonka ensimmäinen alkio on alku ja viimeinen loppu 1. Luodaan lopullinen mr-funktio käyttämällä while-silmukkaa. SAGE:ssa erisuuruus merkitään vertailuissa!= -merkeillä. Tässä luotetaan siihen, että iterointi päättyy jossain vaiheessa. def mr(n): eka = n toka = f(n) while eka!= toka: eka = toka toka= f(eka) return(eka) Katsotaan miten SAGE laskee kun suoritetaan mr(18). mr(18) n = 18 eka = 18 toka = f(18) = 8 eka toka eka = 8 toka = f(8) = 6 eka toka eka = 6 toka f (6) = 5 eka toka eka 5 toka 5 eka = toka return(5) Kuvaajia ja ongelmia Tehdään lista, jossa on luetteloitu (x, f(x)). SAGE:ssa kommetti merkitään #-merkillä. def tulostuslistaksi(n): lista = [] for i in range(2, n): #range tuottaa listan [2, 3,, n-1] lista.append((i,mr(i))) #metodi append lisää listan loppuun return(lista) print tulostuslistaksi(51) [(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 5), (7, 7), (8, 5), (9, 5), (10,7), (11, 11), (12, 7), (13, 13), (14, 5), (15, 5), (16, 5), (17, 17),(18, 5), (19, 19), (20, 5), (21, 7), (22, 13), (23, 23), (24, 5), (25, 7), (26, 5), (27, 5), (28, 11), (29, 29), (30, 7), (31, 31), (32, 4

5 7), (33, 5), (34, 19), (35, 7), (36, 7), (37, 37), (38, 7), (39, 5), (40, 11), (41, 41), (42, 7), (43, 43), (44, 5), (45, 11), (46, 7), (47, 47),(48, 11), (49, 5), (50, 7)] Listasta nähdään, että kun x > 4 niin f:n arvot ovat alkulukuja. Ja tietysti f(x) = x kun x on alkuluku. Tulostetaan lista koordinaatistoon scatter_plot(tulostuslistaksi(100), marker = ".") Kuva 3 mr-funktion arvoja Kuvaajasta nähdään, että osa pisteistä näyttäisi olevan lähes samalla suoralla. Lisätään kuvaan muutamia suoria muotoa y = x, missä n saa arvoja [1, 2,, 8] n scatter_plot(tulostuslistaksi(100), marker = ".") + plot([x/n for n in [1..8]], (1,100)) Kuva 4 mr-funktio suorien kanssa Lisätään pisteitä. 5

6 Kuva pistettä Kuva pistettä Vaikuttaa siltä, että suorien y = x n läheisyyteen osuu vähän pisteitä jos n > 1 on pariton ja x on riittävän suuri. Miksi? Luodaan seuraavaksi lista, jossa on pelkät f:n arvot. def tulostuslista(n): lista = [] for i in range(2, n): lista.append(mr(i)) return(lista) arvot = tulostuslista(100) arvot = [0,0]+arvot arvot [0, 0, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 5, 5, 7, 11, 7, 13, 5, 5, 5, 17, 5, 19, 5, 7, 13, 23, 5, 7, 5, 5, 11, 29, 7, 31, 7, 5, 19, 7, 7, 37, 7, 5, 11, 41, 7, 43, 5, 11, 7, 47, 11, 5, 7, 5, 17, 53, 11, 5, 13, 13, 31, 59, 7, 61, 5, 13, 7, 5, 5, 67, 7, 5, 5, 71, 7, 73, 5, 13, 23, 5, 5, 79, 13, 6

7 7, 43, 83, 5, 13, 11, 7, 17, 89, 13, 5, 5, 19, 5, 5, 13, 97, 5, 17] Alkuun lisättiin kaksi nollaa, jotta seuraavassa kuvaajassa x-akselin arvot menevät oikein. bar_chart(arvot) Kuva 7 Pylväskaavio mr:n arvoista Periaatteessa tämä ei tuo lisäinformaatiota, mutta opin piirtämään pylväsdiagrammin. Luodaan lista, jossa on pisteinä funktion kahden peräkkäiset arvot tyyliin (f(x), f(f(x)). arvot=tulostuslista(1000) perakkaiset=[] for i in range(len(arvot)-1): perakkaiset.append((arvot[i],arvot[i+1])) Tässä len(arvot) on arvot-listan pituus (1000) ja range(len(arvot)-1) luo indeksöintiä varten listan[0, 1, 2,, 998]. Listassa on 999 alkiota, jotta viimeisellä ei mentäisi liian pitkälle. perakkaiset [(2, 3), (3, 4), (4, 5), poistetaan välistä muutama (13, 997), (997, 5), (5, 7)] line(perakkaiset) 7

8 Kuva 8 Viivat peräkkäisistä scatter_plot(perakkaiset, marker = ".") Kuva 9 Peräkkäiset pisteinä Lisätään muutama suora. 8

9 scatter_plot(perakkaiset, marker = ".")+ plot([n*x for n in [1..4]], (1,220)) Vaikuttaa siltä, että parillisilla n:n arvoilla pisteitä sattuisi lähelle suoria y = nx. Miksi? Jätetään seuraavaksi alkuluvut pois funktion alkuarvoista. Primes() on alkulukujen joukko. def tulostuslistaksi(n): P = Primes() lista = [] for i in range(2, n): if not i in P: lista.append((i,mr(i))) return(lista) ilmanalkulukuja = tulostuslistaksi(100) ilmanalkulukuja [(4, 4), (6, 5), (98, 5), (99, 17)] Piirretään alkuluvut pystyakselille. Koska P muuttuja on määritelty funktion sisällä, se pitää määritellä uudestaan. P = Primes() scatter_plot(ilmanalkulukuja, marker = ".") + plot([p.unrank(n) for n in [1..15]],(0,100)) 9

10 Kuva 10 Arvojoukko ilman alkulukuja lähtöjoukossa Tietysti kaikki arvot sattuvat alkulukujen kohdalle kun x > 4. Luvun 29 kohdalle ei satu yhtään f:n arvoa, kun alkuluvut on jätetty pois alkuarvoista. Tässä vaiheessa alkaa kiinnostaa osuuko jokaisen alkuluvun kohdalle jokin mr-funktion arvo. Väitteeni on, että tietysti sinne osuu. Jokainen alkuluku, joka on suurempi kuin 4 voidaan esittää kahden tai useamman alkuluvun summana, vai voiko? Riittääkö edellisen virkkeen todistaminen osoittamaan, että mr:n arvojoukko (kun määrittelyjoukossa ei ole alkulukuja) sisältää kaikki kolmosta suuremmat alkuluvut. Kuva 11 Enemmän pisteitä ilman alkulukuja määrittelyjoukossa Luodaan lista nimeltä arvot, siinä on alkioina funktion mr arvot kun alkuarvoista on poistettu alkuluvut. 10

11 def arvotlistaksi(n): P = Primes() lista = [] for i in range(2, n): if not i in P: lista.append(mr(i)) return(lista) arvot = arvotlistaksi(100000) Listataan alkuluvut ja totuusarvo, jos alkuluku on arvot-listassa. P.unrank-funktion avulla saa alkuluvut. Esimerkissä ensimmäinen ja 42. alkuluku (Sagen mielestä nollas ja 41. alkuluku). P = Primes() P.unrank(0) 2 P.unrank(41) 181 for i in range(2, 1000): print P.unrank(i), P.unrank(i) in arvot WARNING: Output truncated! full_output.txt 5 True 7 True 11 True False False 7907 True 7919 False Kun testataan :lla mr:n arvolla ja ensimmäisellä alkuluvulla, niin ensimmäinen alkuluku, jolla väittämä ei pidä paikkaansa on Miljoonalla mr:n alkuarvolla ja ensimmäisellä alkuluvulla, ensimmäinen luku, joka ei toteuta väittämää on arvot = arvotlistaksi( ) for i in range(2, 10000): if not P.unrank(i) in arvot: print P.unrank(i), P.unrank(i) in arvot WARNING: Output truncated! 8923 False 8999 False 11

12 Lisää pohdittavaa Kuinka pitkiä ovat f-funktion iteraatiot? Todista, että jokainen alkuluku voidaan esittää alkulukujen summana. Riittääkö edellisen lauseen todistaminen todistamaan että mr-funktio on hyvin määritelty, eli että jokaisella x:n arvolla f-funktion iteraatio päätyy silmukkaan, jossa sama luku toistuu. Todista, että jokainen luku voidaan esittää alkulukujen summana. Kuinka monta alkulukua tarvitaan, että jokainen alkuluku voidaan esittää niiden summana. Esimerkiksi 5 = eli tarvitaan kaksi alkulukua mutta 11 = = eli tarvitaan kolme alkulukua. Riittääkö kolme alkulukua vai tarvitaanko jollekin alkuluvulle enemmän? Miten tilanne muuttuu, jos käytetään f-funktion määrittelyssä luvun alkutekijöitä siten, että summaan hyväksytään vain eri alkuluvut? 18 = ja f(18) = = 5. Mitä jos tekijöihin mukaan otetaan luku yksi? 18 = ja f(18) = = 9. SAGE SAGE on ladattavissa osoitteesta Tiedosto on reilut 500 Mt ja asentaminen MacOS ja Linux käyttöjärjestelmille on suhteellisen helppoa. Windows vaatii VirtuaBox-ohjelmiston, joten asennus on hankalahkoa. Helpointa on kokeilla SAGE:a Try SAGE Online sivustolla. Kirjautumisen jälkeen SAGE-palvelimelle voi tallentaa omia tiedostoja. SAGE käyttää käyttöliittymänä selainta. SAGE on Python kielen murre tai paremminkin matemaattinen laajennus. Siinä on valtava määrä funktioita matematiikan eri osa-alueilta. Opiskelun apuna voi käyttää Jussi Pekka Kasurisen Python 3 ohjelmointi kirjaa (Dodenco 2009 tai ilmaista Finch, Sage Beginner s Guide, Packt Jälkimmäinen löytyy myös ilmaiseksi verkosta Tietysti World Wibe Webistä löytyy valtavasti lisämateriaalia SAGE:n opiskeluun ja tämänkin tarinan ongelmien ratkaisemisen avuksi. Lopuksi Tämä tarina ja sen uudemmat versiot ja tarinaan liittyvä SAGE-tiedosto löytyy blogistani osoitteessa 12

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Yhtälön ratkaiseminen

Yhtälön ratkaiseminen Yhtälön ratkaiseminen Suora iterointi Kirjoitetaan yhtälö muotoon x = f(x). Ensin päätellään jollakin tavoin jokin alkuarvo x 0 ja sijoitetaan yhtälön oikealle puolelle, jolloin saadaan tarkennettu ratkaisu

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Kuisma Lappalainen TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Tämä kirja on lisensoitu avoimella CC-BY 3.0 -lisenssillä. Voit: - Jakaa kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

Ohjausrakenteet. Valinta:

Ohjausrakenteet. Valinta: Ohjausrakenteet Luento antaa yleiskuvan siitä kuinka ohjelmassa suorittaan vaihtoehtoisia tehtäviä valintarakenteiden avulla ja kuinka samanlaisia ohjelma-askeleita toistetaan toistorakenteiden avulla

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot