Ossi Savolainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ossi Savolainen 040 589 8415"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 328/ /2013 MHS Maakuntajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Metropolilainsäädäntöä valmisteleva työryhmä on luovuttanut väliraporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle sekä asunto- ja viestintäministeri Pia Viitaselle. Raportissaan työryhmä ehdottaa kahta vaihtoehtoista mallia metropolihallinnoksi. Molemmissa malleissa metropolihallinnon tehtävät liittyvät maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (MAL), kilpailukykyyn, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä segregaatioon eli eriarvoistumiseen, työvoimaan ja maahanmuuttoon. Mallit eroavat toisistaan tehtäväkokonaisuuksien laajuuden sekä muun muassa hallintomallin, aluerajauksen ja rahoituksen järjestämisen osalta. Molempia malleja yhdistää vahva metropolikaava MAL-tehtävien järjestämiseksi. Valmistelutyön tueksi on valmistunut myös kaupunkineuvos Rolf Paqvalinin selvitys Arvio metropolihallinnon toteuttamisen vaikutuksista Uudenmaan liiton, Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) asemaan ja tehtäviin. Väliraportti lähetetään lausunnoille huhtikuussa. Uudenmaan liitto valmistelee lausuntonsa maakuntahallituksen käsiteltäväksi toukokuun kokoukseen. Metropolilakityöryhmän väliraportti on luettavissa valtioneuvoston kotisivuilla osoitteessa F9F %7D/98029 Valmistelija: Päätös: MHS Ossi Savolainen Merkittiin tiedoksi. Valtiovarainministeriö pyytää Uudenmaan liiton lausuntoa metropolihallintoa valmistelevan työryhmän väliraportista mennessä.

2 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus käy väliraportista lähetekeskustelun lausuntoa varten. Lausunto tulee maakuntahallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa Valmistelija: Oheismateriaali: Päätös: MHS Ossi Savolainen Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Merkittiin käyty lähetekeskustelu tiedoksi evästyksenä jatkovalmistelulle. Valmistelussa tavoitteeksi asetettiin mm.: lausunnossa pitäydytään metropoliratkaisun päälinjoissa eikä mennä liikaa yksityiskohtiin alue- ja kuntahallinnon ratkaisuja katsotaan kokonaisuutena aluerajauspohdinnoissa lähtökohtana pitää olla alueelle asetetut tehtävät. Lausuntoluonnoksessa on aluksi tuotu esille yleisiä havaintoja nykyisen järjestelmän haasteista ja kehittämistarpeista tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin pääsemiseksi sekä arvioitu työryhmän laatiman väliraportin puutteita ja siinä esitettyä kahta vaihtoehtomallia. Kahden esitetyn mallin lisäksi Uudenmaan liitto esittää uutena vaihtoehtona jatkossa pohdittavaksi kevyempää, nykyjärjestelmän kehittämiseen perustuvaa mallia. Lisäksi liitto kiinnittää huomiota vaihtoehtomallien kokonaisvaikutusten arvioinnin puutteisiin väliraportissa mm. siltä osin, mitä vaikutuksia mahdollisella metropolihallinnolla olisi ulkopuolelle jääviin Uudenmaan kuntiin. Maakuntajohtajan ehdotus: Käydään lähetekeskustelu lausuntoluonnoksen pohjalta. Valmistelija: Oheismateriaali: Päätös: Ossi Savolainen , Tarja Hartikainen Lausuntoluonnos metropolilainsäädäntöä valmisteleva työryhmän väliraportista (toimitetaan hallituksen jäsenille perjantaina ) Merkittiin lausuntoluonnoksesta käyty lähetekeskustelu tiedoksi evästyksenä jatkovalmistelulle. MHS 87

3 Taustaksi Valtiovarainministeriö asetti hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti työryhmän valmistelemaan metropolihallintoa koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä on muun muassa valmistella ehdotus metropolihallinnon hallintomalliksi, rahoituksen sekä päätöksenteon järjestämiseksi ja metropolihallinnon alueelliseksi toimivallaksi. Työryhmän väliraportti julkaistiin Väliraportti sisältää työryhmän kartoittavat mahdollisuudet sekä työryhmän alustavat ehdotukset metropolihallinnon perustamiseksi. Työryhmä on väliraportissaan arvioinut, että metropolihallinto voidaan oikeudellisesti toteuttaa joko perustuslain 121 :n 4 mom. tarkoitettuna kuntaa suuremmalla hallintoalueella toteutettuna itsehallintojärjestelmänä tai pakkokuntayhtymänä, jolla on vaaleilla valittu valtuusto. Oikeudellisen toteuttamismallin valintaan vaikuttavat mm. metropolihallinnolle annettavien tehtävien laajuus ja merkittävyys, rahoituksen suuruus sekä tehtävien alueen kunnille, kuntayhtymille ja muille sidosryhmille. Väliraportissa esitetään kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa metropolihallinnon perustamiseksi. Vähimmäistehtävät -malli Laaja malli Molemmissa arvioiduissa malleissa metropolihallinnon tehtävät liittyvät maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (MAL), kilpailukykyyn, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä segregaatioon eli eriarvoistumiseen, työvoimaan ja maahanmuuttoon. Mallit eroavat toisistaan tehtäväkokonaisuuksien laajuuden sekä muun muassa hallintomallin, aluerajauksen ja rahoituksen järjestämisen osalta. Molempia malleja yhdistää vahva metropolikaava MAL-tehtävien järjestämiseksi. Yleisiä havaintoja nykytilan ongelmista ja selvityksestä Uusimaa metropolialueena tuottaa merkittävän osan Suomen bruttokansantuotteesta. Sen menestymisestä on huolehdittava tulevaisuudessakin. Helsingin seutu ja Uusimaa kilpailevat Itämeren alueen muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa. Nykyistä parempi seudullinen yhteistyö ja päätöksenteko on välttämätöntä mm. kaavoituksessa, maankäytössä, asumisessa, liikenteessä, elinkeinopolitiikassa, alueen markkinoinnissa, maahanmuuton hallinnassa sekä työllisyyden hoidossa. Metropolihallinnon perustamisen tavoitteeksi on asetettu seudun ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi kuntien välinen sopimuksenvarainen yhteistyö ei ole ollut riittävän tehokasta.

4 Asuntotuotannon vähäisyys ja asuntojen kallis hinta ovat koko seudun kehityksen pullonkaula. Tämä vaikuttaa suoraan työvoiman saatavuuteen ja sitä kautta elinkeinoelämän kilpailukykyyn. Asuntotuotannon ongelmien ratkaisun löytymiseksi tulee syvällisesti ymmärtää koko kaavoitus ja tonttituotantoketju, toisin sanoen maanhankinnasta, kaavoituksesta, kunnallistekniikan toteutuksesta ja tontin luovutuksesta muodostuva kokonaisuus. Sitä ei voi pilkkoa sattumanvaraisesti eri toimijoille. Asuntotuotantoon tarvitaan paitsi linjakasta maapolitiikkaa, myös lisää rahoituksesta vastaavia omistajia. Kuntakohtaiset ratkaisut eivät enää yksin riitä vaan tarvitaan yhdessä linjattua ja hyvin koordinoitua seudullista maapolitiikka. Sama koskee myös elinkeinopolitiikkaa. Seudullisen maankäytön ja liikenteen suunnittelun sekä seututietopalvelujen hajautuminen moneen organisaatioon kankeuttaa suunnittelua ja aiheuttaa päällekkäistä työtä. Palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuus joukkoliikenteellä on asukkaille tärkeää ja elinkeinoelämän kilpailukyvylle olennaista. Tähän liittyy mm. seudullisen raideliikenteen edistäminen sekä joukkoliikenteen lippujärjestelmien ja aikataulujen koordinointi. Nykytilanteen heikkoutena on selkeiden päätöksentekorakenteiden ja sitoutumisen puuttuminen. Helsingin metropolialueella seudullinen päätöksenteko on jakautunut erilaisiin kuntayhtymiin ja yhteistyöelimiin. Metropolialueen kehittämisestä kokonaisuutena ei vastaa mikään taho. Tämä on edesauttanut yhdyskuntarakenteen hajaantumista ja haitannut joukkoliikenteen kehittämistä. Tästä on haitallisia vaikutuksia mm. ympäristön tilaan ja tämä on lisännyt ilmastopäästöjä. Alueen sosiaaliset kustannukset jakautuvat epätasaisesti; segregaatio on lisääntynyt ja sosiaalinen eheys on heikentynyt. Nykyisen lainsäädännön mahdollistamat suunnitteluinstrumentit ja työkalut ovat sinänsä toimivia, niiden puitteissa ja niitä edelleen kehittämälläkin metropolihallinnolle esitettyjä tehtäviä voitaisiin hoitaa paremmin. Suunnitteluyhteistyö kuntayhtymätasolla onkin parantunut viime vuosina. Metropolin ydinalueen suunnittelu voitaisiin ratkaista jo nyt nykyisellä lainsäädännöllä, joka mahdollistaa kuntien yhteisen yleiskaavan tai tarkkuudeltaan ja laajuudeltaan erikseen sovittavan maakuntakaavan. Alueellista päätöksentekoa ja oikeusvaikutuksia voidaan ja tuleekin lainsäädännössä joka tapauksessa selkeyttää. Uudenmaan liiton mielestä on valitettavaa, että tässä vaiheessa ei ole selvitetty kuin kahta metropolihallinnon vaihtoehtoa. Niidenkin vaikutuksia on tässä vaiheessa pystytty arvioimaan varsin suppeasti. Lopullisten päätösten tulee perustua kattavampaan vaikutusten arviointiin, kuten selvityksessäkin todetaan. Väliraportissa ei ole pohdittu mahdollisuutta rakentaa metropoliratkaisua nykyisen maakuntahallinnon pohjalle. Siinä ei ole myöskään riittävällä syvyydellä pohdittu sitä, miten työnjakoa olisi järkevä kehittää valtion aluehallinnon, mahdollisen metropolihallinnon ja Uudenmaan liiton välillä, jos alueeltaan maakuntaliittoa suppeampi metropolihallinto syntyy. Selvitykseen olisi tullut sisällyttää myös arvio mahdollisesta uuden

5 Etelä-Suomen maakunnan liiton perustamisesta ja sen vaikutuksista. Uusissa hallinnon aluerajauksissa tulee myös huomioida, että kaiken toiminnan lähtökohtana Euroopan unionin päätöksenteossa ja toiminnassa on kiinteärajainen alue, joka Suomessa on tähän asti käsitetty maakuntana. Uudenmaan liitto korostaa myös kielellisten perusoikeuksien turvaamista ja toteuttamista tulevassa metropolihallinnossa riippumatta siitä, mitkä sen tehtävät tulevat olemaan. Tosiasiallisen kielellisen yhdenvertaisuuden ja kielellisten palveluiden kehittämisen näkökulmasta olisi toivottavaa, että lainsäädännön jatkovalmistelussa huomioidaan Kuntaliiton syksyllä 2013 teettämä selvitys metropolialueen ruotsinkielisten palveluiden hallintomallista. Vaihtoehtomallit Uudenmaan maakunnan aluetta on laajennettu itäiseen Uuteenmaahan muutama vuosi sitten valtioneuvoston päätöksellä. Tällöin perusteena oli että, se on toiminnallisesti yhtenäinen asunto-, työssäkäynti- ja palvelualue. Nyt esitetyillä metropolihallinnon aluerajauksilla tämä alue pilkottaisiin uudestaan. Vähimmäistehtävät mallissa hyvää on alueen keskeisten kehityskäytävien tunnistaminen. Vähimmäistehtävät mallissa metropolikaavassa ja sen toimeenpano-osassa ei voida ratkaista kattavasti ja sitovasti maankäytön, liikennejärjestelmän toteutuksen ja sosiaalisen asuntotuotannon keskeisiä toimenpiteitä. Tässä mallissa metropolisopimuksen rooli on suuri. Sanktiomenettely ei kuitenkaan hengeltään sovi kumppanuusmalliin. Vähimmäistehtävät malli ei ratkaise niitä ongelmia, joihin metropolihallinnolla pyritään vastaamaan. Laajat tehtävät mallissa kompakti aluerajaus puoltaa paikkaansa. Mallissa on hyvää yhtenäisen taajamarakenteen tunnistaminen pääkaupunkiseudun rajojen yli sekä työ- ja asiointimatkojen merkitys rakenteen kannalta. Tarkka rajauksen määrittely on kuitenkin metropolin laajenevan luonteen vuoksi ongelmallinen. Malli lisää mietinnössäkin esitetyllä tavalla julkisia menoja ilman vastaavaa, edullisemmin saatavaa hyötyä. Metropolisopimuksen tarve laajat tehtävät mallissa on vähäisempi, koska metropolihallinto asioi pääasiassa valtion kanssa; malli turvaa metropolihallinnolle kunnista riippumattoman rahoituksen ja laajan päätäntävallan. Aluekehittämisviranomaisena toimiva maakunnan liitto yhteistyökumppaneineen valmistelee koko Uuttamaata koskevat alueelliset kehittämisohjelmat (Uusimaa-ohjelma). Lisäksi EU:n rakennerahasto-ohjelmat ja niihin liittyvät tehtävät ovat ELY-keskusten ja liittojen hoidettavana. Näitä tehtäviä on tarkasteltava yhtenäisenä kokonaisuutena ko. maantieteellisen alueen strategisten tavoitteiden kanssa. Strategioiden ja rahoitusinstrumenttien yhteensovitus on juuri uudistetun lainsäädännön mukaan maakunnan yhteistyöryhmän tehtävä.

6 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Vaihtoehdoissa on jäänyt ratkaisematta se, missä määrin em. tehtävät yhdistyisivät alueeltaan rajattuun metropolihallintoon ja millaisia toiminnallisia kytkentöjä siihen sitovia hankelausuntoja antavalla ja aluekehitystä ohjaavalla maakunnan yhteistyöryhmällä on. Samoin Etelä-Suomen rakennerahastotehtävien (EAKR, kaupunkikehittämisen ITI) hoitamista ehdotetussa järjestelmässä ei ole lainkaan pohdittu. Molemmissa malleissa on hyviä ja huonoja ominaisuuksia sekä edellä todettuja selkeistä puutteita. Mallista riippumatta tarvitaan kuitenkin ennen kaikkea kyky ja mahdollisuus toteuttaa tehtyjä päätöksiä, jotta sinänsä hyvät ja tarpeelliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tämän tulee olla vaikutusten arvioinnin keskiössä ja ratkaisun tulee perustua tarkoituksenmukaisimpaan tapaan saavuttaa tavoitteet. Vaihtoehtoja tulisi siis tarkastella avoimesti ja edelleen kehittäen. Metropolialueen haasteet ovat siinä määrin moninaiset ja suuret, että tarvitaan muutos, jolla turvataan alueen kansainvälinen kilpailukyky pitkällä tähtäimellä. Siksi päätöksentekorakenteet on uudistettava. Tätä varten tarvitaan erillinen metropolilaki. Uudistuksessa keskeinen asia on poistaa päätöksenteon päällekkäisyydet ja rinnakkaisuudet. Tämä vaade koskee sekä epävirallisia alueen yhteistyörakenteita, että osittain kuntayhtymiä sekä valtion väliportaan hallintoa. Tällä hetkellä on useita tahoja, jotka ratkovat samoja asioita eri yhteyksissä. Kokonaisuuden hallinnan kannalta olisi järkevää ja tuottavuus sekä tuloksellisuus paranisivat, jos alueen kilpailukyvyn kannalta keskeisistä asioista päätetään yhden toimijan kautta. Kilpailukyvyn kannalta voitaisiin kokeiluna Uudellamaalla yhdistää valtion aluehallinnon (ELY) ja kuntapuolen aluekehitystehtäviä yhteen demokratia- ja kansalaislähtöiseen organisaatioon. Alueellinen päätöksenteko tarvitsee avoimuutta ja lisää demokratiaa. Tämä voi toteutua vain, jos päättäjillä on suora valtakirja alueen kansalaisilta. Uudenmaan liitto esittää selvitettäväksi sellaista vaihtoehtoista mallia, joka perustuu Uudenmaan liiton rakenteille ja sen laajenevien tehtävien pohjalle. MAL-asioiden hoitamiseksi koko Uudenmaan alueelle laaditaan nykyistä maakuntakaavaa tarkempi ja ohjaavampi maakuntakaava eli ns. metropolikaava, jota kunnat voivat halutessaan täsmentää yleiskaavoituksella. Metropolikaavan keskeinen osa on siihen liittyvä toteuttamisosa, jossa valtio ja metropolialue sitoutuvat lähivuosien keskeisten MAL-asioiden yhteensovittamiseen ja toteuttamiseen. Tämän maakuntahallinnon yhteyteen rakennettavan hallintoratkaisun hyväksyttävyys kansalaisten silmissä voidaan varmistaa vain niin, että edustajat sen päätöksentekoelimiin valitaan yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella eli vaaleilla. Vaalijärjestelmä on rakennettava siten, että se turvaa koko alueen asukkaiden edustuksen sen päätöksentekoelimissä. Yksi keskeisimmästä kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä on riittävän kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaaminen metropolialueelle. Asuntotuotantoon tarvitaan paitsi linjakasta maapolitiikkaa myös lisää

7 rahoituksesta vastaavia omistajia. Metropolialueella tarvittava asuntopolitiikka muodostuu useista toisiinsa kytkeytyvistä osatekijöistä ja sen hoitamiseen tarvitaan kokonaan uusia välineitä sekä laajaa taloudellista sitoutumista ja/tai ohjausta. Uudenmaan liiton mielestä toimivan ratkaisun löytäminen näin keskeisessä asiassa vaatii valmistelulta väliraportissa esitettyä selkeästi perusteellisempaa paneutumista. Tässäkin metropolihallintomallissa on tärkeää, että sen tehtäviin kuuluu vastata elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta, työvoima ja koulutuspolitiikasta, maahanmuuton koordinaatiosta sekä segregaation torjunnasta. Nämä tekijät vaikuttavat keskeisesti alueen kilpailukykyyn. Myös seutukohtainen tiedonkeruu, seuranta ja kehitystyö voitaisiin koota tähän hallintoratkaisuun. Uudenmaan liitto voisi metropolihallinto-organisaationa valmistella edelleen yhteistyökumppaneineen koko aluetta koskevat kehittämisohjelmat (Uusimaa-ohjelma). Myös EU:n rakennerahasto-ohjelmia ja niihin liittyviä tehtäviä hoidettaisiin sen kautta (EAKR, kaupunkikehittämisen ITI). Uudenmaan liitto on valmis tarjoamaan asiantuntemuksensa, resurssinsa ja työvälineensä käyttöön tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytämiseksi. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää antaa edellä esitetyn mukaisen lausunnon. Valmistelija: Täytäntöönpano: Käsittely: Ossi Savolainen , Tarja Hartikainen Valtiovarainministeriö Maakuntajohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan. Maakuntajohtajan muutettu ehdotus: Yleisiä havaintoja nykytilan ongelmista ja selvityksestä -kohdan kolmanneksi viimeisen kappaleen viimeistä lausetta täydennetään seuraavasti: "Selvitykseen olisi tullut sisällyttää arvio selvitysmies Rolf Paqvalinin esittämästä mahdollisesta uuden Etelä-Suomen maakunnan liiton perustamisesta ja sen vaikutuksista." Esittelijän ehdotukseen lausunnoksi tehdään seuraavat tarkistukset: ensimmäisen kappaleen viimeinen lause korjataan kuulumaan: "Tämä voi toteutua, jos päättäjillä on suora valtakirja alueen kansalaisilta. viidennen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti: "Keskeisimpiä alueen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat eheän yhdyskuntarakenteen ja riittävän kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaaminen metropolialueelle." kuudennen kappaleen ensimmäistä lausetta täydennetään seuraavasti: "Tässäkin metropolihallintomallissa on tärkeää, että sen tehtäviin kuuluu vastata elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta, työvoimapolitiikasta,

8 koulutustarpeen ennakoinnista, maahanmuuton koordinaatiosta, segregaation torjunnasta sekä toimivasta joukkoliikennejärjestelmästä." Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen. I varapuheenjohtaja Pasi Salonen toimi puheenjohtajana tämän :n kohdalla. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana esityslistan käsittelyjärjestyksestä poiketen.

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA VIITE: VM093:00/2013 / 10.12.2014 KUUMA-kuntien metropolihallintolakilausuntoa valmisteleva työryhmä 5.12.2014 KUUMA-komissio 10.12.2014 ja 18.12.2014 KU-jory 12.12.2014 KUUMA-johtokunta 7.1.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA KILPAILUVIRASTON SELVITYKSIÄ 1 2008 Ari Ahonen Lasse Pöyry Jussi Pääkkönen Riitta Ryhänen RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA Rakennusprojektin loppuraportti

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot