Lausunnon antaminen metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunnon antaminen metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 420/ /2013 KH 270 Valtiovarainministeriö on asettanut metropolityöryhmän. Työryhmän väliraportti on julkaistu Väliraportista on pyydetty lausuntoa n. 110:lta eri taholta, mm. Lohjan kaupungilta. Lausunto on annettava sähköisenä mennessä Valtiovarainministeriölle ja Ympäristöministeriölle. Väliraportissa esitellään kaksi mahdollista mallia tulevalle metropolihallinnolle. Ne on nimetty näin: - Vähimmäistehtävät -malli - Laaja malli. Vähimmäistehtävät mallissa metropolihallinto hoitaisi lähinnä strategisia ja vain pieneltä osin operatiivisia tehtäviä. Metropolihallinnolle kuuluisi maankäytön suunnittelun tehtäviä, erityisesti metropolikaavan laatiminen. Metropolikaava sisältäisi myös hankkeiden toteuttamiseen liittyviä aikataulutuksia ja muuta toteutussuunnittelua. Lisäksi metropolihallinto päättäisi seudullisesta maapolitiikasta, suunnittelutarvealueista ja suunnittelutarveratkaisuista, mutta ei poikkeamisluvista. Asumisasioissa metropolihallinto laatisi asuntotuotanto-ohjelmat ja edistäisi eri tavoin tuetun asumisen tuotantoa alueellaan. Joukkoliikenneasioissa metropolihallinto hoitaisi nykyisen Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) tehtävät ja nykyisen ELY-keskuksen liikenneasiat. Ympäristöpuolelta metropolihallinnolle siirtyisivät nykyisen Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) strategiset suunnittelutehtävät, ei itse tuotantoa. Lisäksi metropolihallinnolle tulisi kilpailukykyyn liittyviä suunnittelutehtäviä, segregaatioasioita, maahanmuuttoasioita ja joitain työvoimahallinnon asioita. Tässä mallissa metropolin hallintomuoto olisi pakkokuntayhtymä, jota johtaisi oma valtuusto. Valtuutetut valittaisiin vaalilla siten, että metropolin alue olisi yksi vaalipiiri. Rahansa metropolihallinto saisi kuntien maksuosuuksina. Suuruusluokka olisi n. 250 /asukas tai n. 5% kunnan verotuloista. Kunnat sidottaisiin toteuttamaan metropolihallinnon päätösten mukaisia tavoitteita erityisen metropolisopimuksen avulla. Tämän mallin mukaiseen metropolialueeseen kuuluisi 16 kunta, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Riihimäki, Mäntsälä, Porvoo, Sipoo ja Lohja. Laaja malli sisältäisi edellä olevan mallin tehtävien lisäksi myös käytännön toimintavaltaa. Metropolihallinto voisi mm. ostaa maata, rakentaa vuokrataloja ja jopa omistusasuntoja. Se hoitaisi myös metron ja kaiken tiestön ja kadut KEHÄ III:n sisäpuolella. Samoin se hoitaisi HSY:n kaikki nykyiset tehtävät, esim. vesi- ja jätevesihuollon alueellaan.

2 Hallintomalliltaan tällainen metropoli olisi Perustuslain 121. :n 4. momentin mukainen itsehallintoalue. Rahansa se saisi verottamalla alueensa asukkaita. Metropolivero voisi olla suuruudeltaan 3-3,5 % ja vastaavasti toivotaan kunnallisveron %:n hiukan laskevan. Tämän metropolin ylin päätöksentekoelin valittaisiin vaaleilla, joissa metropolialue olisi yhtenä vaalipiirinä. Tähän metropolialueeseen kuulusi kymmenen kuntaa, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,Kirkkonummi, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula ja Sipoo. Tässä mallissa Lohja ei kuuluisi metropoliin. Myöskään Vihti, ei kuuluisi metropolialueeseen. Lohja ei myöskään kuulu nykyiseen, melko epäviralliseen, mutta jo vuosi aktiivisesti toimineeseen metropolialueeseen (johon Vihti kuuluu). (Eero Soinio, Simo Juva) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö - Metropolityöryhmän väliraportti Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää antaa metropolityöryhmän väliraportista seuraavan lausunnon: (numerointi viittaa lausuntopyynnön ohjeistukseen) Tällä hetkellä on samanaikaisesti valmisteilla ns. SOTE-uudistus, kuntarakenneuudistus ja metropolihallinto. Kaikki ne vaikuttavat toisiinsa tavalla, joka edellyttäisi nykyistä paremmin myös kokonaisuuden hahmottamista pitemmällä tähtäyksellä. Metropolityöryhmä on ansiokkaasti pystynyt hahmottamaan sen, että Helsingin ympärillä on kaksi erilaista metropolialuetta. Ydinmetropoli on aivan Helsingin lähiympäristössä. Laajempi metropolialue kattaa lähes koko Uudenmaan maakunnan kaukaisimpia reuna-alueita lukuunottamatta. Vastaavasti metropolihallinnon tehtävät ovat erilaiset riippuen siitä, tarkastellaanko ydinmetropolia vaiko laajaa metropolialuetta. Työryhmän esittämistä vaihtoehdoista Lohja pitää parempana alueellisesti laajempaa ja tehtäviltään strategista metropolivaihtoehtoa. Lohja on johdonmukaisesti esittänyt jo pitkään, että kaupunki haluaa olla mukana laajassa metropolialueessa. 1 a. Sekä vähimmäistehtävät malli että laaja malli vastaavat omalla tavallaan tulevaisuuden haasteisiin ja ovat edullisia niille kunnille, joita esitetään malleihin mukaan. Pelkän ydinalueen laajojen tehtävien malli ei kuitenkaan ratkaise koko metropolialueen MAL-koordinaation tarvetta. 1 b. Lohja pitää laajemman alueen vähimmäistehtävät -mallia toimintakykyisenä ja omalta kannaltaan toivottavana mallina. Kun tavoitellaan maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan strategista koordinointia metropolialueella, on Uudenmaan seutukeskusten Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään luonteva kuulua tähän kokonaisuuteen. 1 c a. Laajemman alueen vähimmäistehtävät -mallin mukaiset tehtävät

3 sopivat metropolihallinnolle, erityisesti maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan strateginen ohjaus. Puhtaasti operatiivisten ja tuotannollisten tehtävien keskittämisen osalta (vesihuolto, liikennöinti, asuntorakentaminen) olisi luonteva edetä asteittain joustavan siirtymäajan puitteissa. - Ydinalueen laajan tehtävämäärän vaihtoehdon yksityiskohtiin Lohjan kaupunki ei ota kantaa. 2 b. Vähimmäistehtävät mallin mukainen hallintoratkaisu ja rahoitusratkaisu sopivat Lohjalle. Metropolivaltuuston vaaleissa pitää soveltuvin keinoin turvata se, että kaikkien kuntien alueelta tulee valtuustoon edustajia. 2 c. Metropolihallinnon ylimmän päätöksentekoelimen valinta yleisillä vaaleilla on kannatettavaa. Muunlainen valintatapa ei antaisi metropolihallinnolle riittävän vahvaa mandaattia hoitaa ylikunnallisia tehtäviä. Vaalijärjestelmässä on huolehdittava siitä, että kaikki metropolikunnat saavat tietyn minimimäärän edustajia ylimpään toimielimeen. Metropolihallinnon muissa toimielimissä voisi olla rajoituksia sen suhteen, kuinka paljon äänivaltaa muutamalla suurimmalla kunnalla voi olla suhteessa pienempiin kuntiin. 2 d. Lohja halua olla mukana laajemmassa metropolialueessa vähimmäistehtävät -mallin mukaisesti. Lohja on Uudenmaan läntinen seutukeskus, osa pääkaupunkiseudun läntistä kehityskäytävää ja oleellinen osa laajaa pääkaupunkiseutua. Huomattava osa lohjalaisista käy töissä tai harjoittaa yritystoimintaansa pääkaupunkiseudulla. Kun tavoitellaan maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan strategista koordinointia metropolialueella, on Uudenmaan seutukeskusten Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään luonteva kuulua tähän kokonaisuuteen. Lohjalla on halua ja mahdollisuuksia edistää ja lisätä vuokra-asuntotuotantoa ja ja edullista omistusasuntotuotantoa. Lohjan mukanaolo metropolialueessa helpottaisi pääkaupunkiseudun asuntotuotantoon liittyviä vaikeuksia. 2 e. Lohja hyväksyy metropolin rahoitusmalliksi kuntayhtymän maksuosuudet, mutta ei metropoliveroa. Jos tuotannollisissa hankkeissa edetään asteittain, ei maksuosuuksien määrä alkuvaiheessa muodostu niin suureksi kuin työryhmä arvioi. 2 f. Mikäli metropolialue muodostetaan niin, että Vihti on metropolissa mukana, mutta Lohja ei ole mukana, on tällä erittäin kielteiset vaikutukset niihin ylikunnallisiin palveluihin, joita Länsi-Uudellamaalla ylläpidetään. Erityisesti HUS:iin kuuluvan Lohjan sairaalan ja Lohjalla ja Vihdissä sijaitsevien ammattikoulutusyksiköiden kehittyminen sekä joukkoliikenteen koordinointi kärsisivät, mikäli Lohja ja Vihti olisivat "eri puolilla metropolirajaa". Päätös Hyväksyttiin KH 39 Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta sekä siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta koskien metropolihallinnon valtionavustuksia. Lausunto on toimitettava valtiovarainministeriölle viimeistään

4 Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu metropolihallintomalli vastaa pitkälti väliraportissa esiteltyä vähimmäistehtävät -mallia. Hallituksen esitysluonnoksessa metropolihallinnon luonnetta ja tehtäviä on kuitenkin täsmennetty verrattuna väliraporttiin. Oikeudelliselta muodoltaan metropolihallinto olisi pakkokuntayhtymä, johon sovellettaisiin pääsääntöisesti, mitä säädetään kuntalaissa kuntayhtymästä. Jäsenkuntia metropolissa olisi 14 (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää ja Pornainen), minkä lisäksi Lohja ja Porvoo voisivat halutessaan liittyä metropolialueeseen samoin oikeuksin ja velvollisuuksin, kunhan liittyminen tapahtuu joko vuonna 2017 tai vuoden 2021 alkavan vaalikauden alusta ja päätös liittymisestä on tehty viimeistään 12 kuukautta ennen vaalikauden alkua.lohjan olisi siis päätettävä metropoliin liittymisestä joko vuoden 2015 aikana tai viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Suurimpana poikkeuksena kuntalain kuntayhtymää koskevien säännösten soveltamiseen metropolihallintoon on se, että metropolihallinnon ylintä päätösvaltaa käyttäisi neljäksi vuodeksi kerrallaan vaaleilla valittava valtuusto. Valtuutettujen lukumäärä valtuustossa määräytyy kuntien yhteenlasketun asukasluvun mukaan ja valtuustoon valitaan valtuutettua siten, että jokaisesta kunnasta valitaan vähintään yksi valtuutettu. Koko metropolialue on vaaleissa yhtenä vaalipiirinä. Metropolihallinnolla voi olla myös muita hallintosäännössä määrättyjä toimielimiä, kuten hallitus. Metropolihallinnon rinnalla säilyy olemassa Uudenmaan liitto, joka hoitaisi jatkossa niitä tehtäviä, jotka eivät siirry metropolihallinnolle sekä jatkaisi nykyisiä tehtäviään metropolialueen ulkopuolissa kunnissa.jos Lohja ja Porvoo liittyvät metropoliin, jää Uudenmaan liiton toimialueelle 5% Uudenmaan nykyisestä väestöstä. Metropolihallinnon on tarkoitus koota ja järjestää metropolialueen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien tehtävien hoitaminen. Metropolihallinto hoitaa pääasiassa strategisia tehtäviä. Metropolihallinnon toimialaan kuuluisivat maankäyttöä, asumista, liikennettä, aluekehittämistä ja ympäristöpalveluja koskevien tehtävien hoitaminen. Lisäksi metropolihallinnon toimenkuvaan kuuluisivat asunto- ja maapolitiikan strateginen suunnittelu ja kehittäminen, ilman laadun seuranta, ilmastonmuutoksen strategiatyö sekä seututiedon ylläpito ja tuottaminen sekä muiden sille erikseen säädettyjen tehtävien hoitaminen ja muut mahdollisesti kuntien yhdessä sopimat tehtävät. Tämän lisäksi metropolihallinto voi myös tarjota asuntotuotannon rakennuttamispalvelujen järjestämisen jäsenkunnille. Metropolihallinnon keskeiset tehtävät osa-alueittain: Maankäyttö Metropolikaava korvaisi metropolialueella maakuntakaavan. Siinä osoitettaisiin metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen tulevan kehityksen kokonaiskuva. Metropolikaavaan voisi tarvittaessa sisältyä yleis- ja osayleiskaavan kaltaisia tarkasteluja ja maankäyttöratkaisuja, jolloin asemakaava voisi perustua suoraan metropolikaavaan.

5 Metropolikaavaan liittyisi toteuttamisohjelma, jolla kunnat sitoutettaisiin toteuttamaan kaavaa sovitussa aikataulussa. Asuminen Metropolihallinto laatisi asuntopoliittisen strategian, jossa määriteltäisiin seudun asuntopoliittiset tavoitteet, kuten asuntotuotannon määrä, rakenne, hallintomuodot ja sijaintiperiaatteet. Liikenne Metropolihallinnolle siirrettäisiin Helsingin seudun liikenteen (HSL) hoitamat tehtävät. Niiden kuntien osalta, jotka eivät ole HSL:n jäseniä, metropolihallinnolle siirtyisi Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Metropolihallinnosta tulisi myös joukkoliikennelain tarkoittama toimivaltainen viranomainen toimialueellaan. Liikennejärjestelyt kytkettäisiin kiinteästi metropolikaavoitukseen. Metropolihallinto hoitaisi liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnittelua, joukkoliikenteen liikennepalveluiden suunnittelua ja hankintaa sekä päättäisi joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmästä. Lisäksi metropolihallinto hoitaisi joukkoliikenteen matkalippujen tarkastusta ja vastaavia tehtäviä. Kunnat voivat myös sopia muista tehtävistä. Mahdollisen joukkoliikenteen subvention maksamisesta sovitaan erikseen. Lohjan kannalta merkittävin lisämeno metropoliin liittymisen seurauksena saattaa olla juuri joukkoliikenteelle maksettavat subventiot. Vesi- ja jätehuolto ja ympäristö Metropolihallinnolle siirrettäisiin Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) nykyisin hoitamista tehtävistä seutu- ja ympäristötiedon tehtävät, jotka sisältävät ilmanlaadun seurannan, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen strategiatyön sekä seudullisen tiedon tuottamisen, jalostamisen ja tietopalvelun. Metropolihallinto myös sovittaisi yhteen kuntien vesihuollon kehittämissuunnittelua ja alueellista yleissuunnittelua, mutta HSY:n toiminnot vesihuoltolaitoksena jäävät metropolihallinnon ulkopuolelle. Jätehuollon tehtävät eivät myöskään siirtyisi metropolihallinnolle. Aluekehittämistehtävät Uudenmaan liitto säilyisi aluekehittämisviranomaisena. Osa aluekehittämistehtävistä tulisi kuitenkin metropolihallinnolle. Metropolihallinto osallistuisi mm. strategisten tulosohjausasiakirjojen laadintaan ja neuvotteluihin. Metropolihallinnon vaikutuksista: Metropolihallinnon tehtävät rahoitetaan osin kuntien maksamilla maksuosuuksilla, jotka määräytyvät kuntien asukasluvun mukaisesti. Valtio rahoittaa myös metropolihallintoa yleisavustuksella ja muista rahoituskeinoista voidaan sopia. Metropolihallinnon kustannusten arvioidaan vuoden 2017 tasolla olevan noin 790 miljoonaa euroa, josta uusia kustannuksia on hieman yli 30 miljoonaa. Tehtävien siirron ei arvioida merkittävästi vaikuttavan kuntien yleiseen toimialaan, sillä kunnille jää edelleen merkittävää toimivaltaa operatiivisista toiminnoista ja tehtävistä. Lisäksi kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien on

6 arvioitu parantuvan erityisesti lähiympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kuntalaisilla olisi äänioikeus metropolivaltuuston vaalissa sekä oikeus tehdä aloite kansanäänestyksestä sekä oikeus tehdä nk. metropolialoite metropolihallinnon toimintaa koskien.(es/sa/tv/li/pp/th/js) Erikseen jaettavat - lausuntopyyntö - tiivistelmä hallituksen esitysluonnoksesta - Lohjan ympäristötoimessa valmisteltu muistio (PM ) metropolilakiluonnoksen kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvistä seikoista - Porvoon kaupungissa laadittu muistio metropolilain hyvistä ja huonoista puolista Porvoon kannalta (arviot ovat osin rinnastettavissa Lohjaan) Täydellinen lausuntopyyntöaineisto löytyy osoitteesta Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää antaa hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi seuraavan lausunnon: (Numerointi viittaa lausuntopyynnön ohjeistukseen.) 1. Metropolihallintolakiin liittyvistä kysymyksistä: 1a. Metropolihallinnon perustamisen tarkoitus ja tavoitteet 1b. Metropolihallinto ja sen jäsenkunnat (2-3 ) 1c. Metropolihallinnon toimiala ja metropolihallinnolle siirrettävät tehtävät (4 sekä esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 2-20) Metropolihallinnon lakisääteinen toimiala ja tehtävät sekä sopimuksenvaraiset tehtävät ovat perustellusti eroteltu ja vastaavat sisällöltään Lohjan kaupungin näkemystä. 1d. Metropolivaltuusto (5 ) 1e. Metropolivaalit (7-13 ) Lohjan kaupunki kannattaa metropolivaalien järjestämistä ehdotetun lainsäädännön mukaisesti. 1f. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (14-16 ) 1g. Metropolisopimus (17 ) Koska metropolisopimuksen laadinta alkaa todennäköisesti välittömästi metropolilain säätämisen jälkeen, haluaa Lohjan kaupunki mahdollisuuden osallistua sopimuksen laadintatyöhön heti alusta alkaen, eikä vasta metropolialueeseen liittymisen jälkeen. 1h. Kuntien maksuosuuksien määräytyminen ja valtion rahoitus metropolihallinnolle sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi metropolihallinnon valtionavustuksista (18-19 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi metropolihallinnon valtionavustuksista) Koska suuri osa kaupunkien maksuosuuksista tulee koostumaan joukkoliikenteen kustannuksista, on huolehdittava, että joukkoliikenne toteutuu toimivana myös metropolialueen reunoille. Lohjan kaupunki

7 haluaa huomauttaa, että kuntien maksuosuuksien ja palvelujen on oltava asianmukaisessa suhteessa. 1i. Metropolihallinnon toiminnan käynnistäminen (22 ) Lohjan kaupunki haluaa olla edustettuna metropolihallinnon toiminnan käynnistämisprosessissa ja osallistua metropolin ja siihen liittyvien sopimusten valmisteluun alusta alkaen samoin oikeuksin kuin 3 kunnat. 1j. Perussopimus (23 ) 1k. Ensimmäiset metropolivaalit (24 ) 1l. Metropolihallinnon järjestäytyminen (25 ) 1m. Metropolialueen laajentaminen (26 ) Pykälään tulisi lisätä sekä Lohjalle, että Porvoolle oikeus osallistua metropolihallinnon järjestäytymiseen ja kaikkien metropoliin liittyvien sopimusten valmisteluun yhtäläisin oikeuksin 3 :n kuntien kanssa. 1n. Voimassaolevat viranomaisluvat, vireillä olevat asiat sekä voimassa olevat sopimukset ja sitoumukset (27-29 ) 1o. Henkilöstö (30 ) 1p. Lain vaikutukset 2. Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen (lakiehdotus 16) liittyvistä kysymyksistä: 2a. Metropolikaavan ohjaus- ja oikeusvaikutuksista osana kaavajärjestelmää 2b. Metropolikaavan muodostumista kahdesta osasta, suunnitelmaosasta ja toimeenpano-osasta sekä metropolisopimuksen sisältöä ja suhdetta metropolikaavaan Pykälässä ei ole riittävästi kuvattu sitä, mikä sitovuus ja merkitys toimeenpano-osalla on peruskuntaan nähden. Toimeenpano-osan pitäisi olla joustavampi ja yleispiirteisempi. 2c. Metropolialueen osoittamista suunnittelutarvealueeksi ja suunnittelutarveasioiden siirtoa metropolihallinnolle Koko metropolialueen osoittaminen suunnittelutarvealueeksi ei Lohjan kaupungin mielestä ole järkevää. Kuntien kehityksen kannalta ei ole tehokasta siirtää suunnittelutarveratkaisujen myöntämistä koko metropolialueella metropolihallinnon tehtäväksi. Kuntien tulisi jatkossakin voida itse päättää ainakin suurimmilta osin suunnittelutarveratkaisujen myöntämisestä, jotta niiden myöntäminen ei ruuhkaudu metropolihallintoon. 3. Muihin lakiehdotuksiin (lakiehdotukset 2-15 ja 17-20) liittyvät asiat 4. Lausunnonantajan esille ottamat muut kysymykset: Lohja suhtautuu myönteisesti metropolilakiluonnokseen. Lohja pitää tärkeänä, että laki saadaan hyväksytyksi. Sen jälkeen Lohja haluaa osallistua aktiivisesti metropolihallinnon valmisteluun muiden kuntien kanssa, jotta Lohjalla olisi edellytykset tehdä päätös mahdollisesta metropoliin liittymisestä ensimmäisen määrärajan kuluessa.

8 Käsittely Kehittämisjohtaja Eero Soinio saapui kokoukseen asiantuntijaksi klo Päätös Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja lisäselvityksillä täydennettäväksi

Uudenmaan Maakuntaparlamentti

Uudenmaan Maakuntaparlamentti Uudenmaan Maakuntaparlamentti Työministeri Lauri Ihalainen 20.11.2014 Finlandia-talo Uudenmaan Maakuntaparlamentti 1. Yleinen talouden kuva 2. Elinvoimaa älykkäästä erikoistumisesta 3. Työllisyys- ja työttömyystilanne

Lisätiedot

Lausunto metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta Maakuntahallitus 14 02.02.2015 Lausunto metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 328/04.00.00/2013 MHS 02.02.2015 14 Valtiovarainministeriö on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Kaupunginvaltuusto 61 29.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Maaliskuu 18.3. valtuustossa kaupunginjohtajan info (19.3. SOTE uudistuksen selvityshenkilöiden määräaika päättyy) (21.3. hallituksen budjettiriihi) Huhtikuu

Lisätiedot

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA VIITE: VM093:00/2013 / 10.12.2014 KUUMA-kuntien metropolihallintolakilausuntoa valmisteleva työryhmä 5.12.2014 KUUMA-komissio 10.12.2014 ja 18.12.2014 KU-jory 12.12.2014 KUUMA-johtokunta 7.1.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1 298/00.04.00/2014 3 Espoon kaupungin lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 19.01.2015 11 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

1 (6) VALTIOV ARAINMINISTERIÖ Lausuntopyyntö VM093:00/2013. Kunta- ja aluehallinto-osasto 10.12.2014. Jakelussa mainituille

1 (6) VALTIOV ARAINMINISTERIÖ Lausuntopyyntö VM093:00/2013. Kunta- ja aluehallinto-osasto 10.12.2014. Jakelussa mainituille VALTIOV ARAINMINISTERIÖ Lausuntopyyntö VM093:00/2013 1 (6) Kunta- ja aluehallinto-osasto 10.12.2014 Jakelussa mainituille Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Kuulemisraportti 11.1.2013 Selvityshenkilöt Jarmo Asikainen, Rolf Paqvalin, Kirsi

Lisätiedot

Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014

Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014 Metropolialueen kuntajakoselvitys Metropolområdets kommununtredning Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014 Mikko Pukkinen, Cay Sevón, Matti Vatilo Kuntajakoselvittäjät

Lisätiedot

Yhtä ja toista metropolilaista ja metropoliselvityksestä

Yhtä ja toista metropolilaista ja metropoliselvityksestä Yhtä ja toista metropolilaista ja metropoliselvityksestä ARY 22.4.2014 Matti Vatilo Metropolilakityöryhmän jäsen Helsingin seudun kuntarakenneselvittäjä 23.4.2014 Metropolihallintolain valmistelun aikataulut

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

Vantaan kaupungin lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi 1/9 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Viite Lausuntopyyntö VM093:00/2013 Vantaan kaupungin lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi 1) Lausunnonantajaa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 171 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys Selvityshenkilöiden ehdotukset vaihtoehdoista ja suositus 05 03 2013

Metropolialueen esiselvitys Selvityshenkilöiden ehdotukset vaihtoehdoista ja suositus 05 03 2013 Metropolialueen esiselvitys Selvityshenkilöiden ehdotukset vaihtoehdoista ja suositus 05 03 2013 Jarmo Asikainen, Rolf Paqvalin, Kirsi Mononen, Pekka Myllyniemi, Aija Tuimala ja Juhani Turunen Selvityksen

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö)

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) Työryhmä 5: Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) TYÖRYHMÄN KOKOONPANO pj: Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin (Kerava) vpj: Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (Helsinki) muut jäsenet: Helsinki Espoo

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Kuulemisraportti Espoon kaupunginvaltuusto 28.1.2013 Selvityshenkilöt Jarmo Asikainen,

Lisätiedot

Metropolihallinnon valmistelutyön ajankohtaiskatsaus

Metropolihallinnon valmistelutyön ajankohtaiskatsaus Metropolihallinnon valmistelutyön ajankohtaiskatsaus YRITYSPALVELUIDEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISPÄIVÄ 6.6.2014 SATAKUNTATALO Ylijohtaja Päivi Laajala Valtiovarainministeriö Metropolihallintolain valmistelun

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Työryhmä 4: Kuntatalous ja tukipalvelut Loppuraportti

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Työryhmä 4: Kuntatalous ja tukipalvelut Loppuraportti Työryhmä 4: Kuntatalous ja tukipalvelut Loppuraportti Kuntatalous ja tukipalvelut työryhmän kokoonpano Kuntatalouden nykytilanne Vuosina 2000 2009 seudun viiden kunnan vuosikate on ollut jonain vuonna

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elisa Molin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.2.2015 17:00, Pöytäkirja 42 VALTIOVARAINMINISTERIÖ, HALLITUKSEN ESITYS METROPOLIHALLINTOA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI, LAUSUNTO... 1 Pykälän liite: Lausuntopyyntö 10.12.2014

Lisätiedot

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista Valtuusto 6 06.10.2014 6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista 63/00.04.01/2013 KH 243 Kunnanhallitus 23.9.2014 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kuuleminen Kommunfullmäktige åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 6.10.2014

Kunnanvaltuuston kuuleminen Kommunfullmäktige åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 6.10.2014 Metropolialueen kuntajakoselvitys Metropolområdets kommununtredning Kunnanvaltuuston kuuleminen Kommunfullmäktige åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 6.10.2014 Mikko Pukkinen, Matti Vatilo Kuntajakoselvittäjät

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Metropolialueen yhteistyö ja tulevaisuus kommenttipuheenvuoro Kuntajohtajapäivät 11.8.2011 Seinäjoki

Metropolialueen yhteistyö ja tulevaisuus kommenttipuheenvuoro Kuntajohtajapäivät 11.8.2011 Seinäjoki Kunnanjohtaja Kimmo Behm Metropolialueen yhteistyö ja tulevaisuus kommenttipuheenvuoro Kuntajohtajapäivät 11.8.2011 Seinäjoki Metropolialue Metropoli tai suurkaupunki on yleensä suuri miljoonien asukkaiden

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennetutkimus LITU 2008 Tutkimusalue ja haastattelumäärät Matkaluku asuinalueittain koko tutkimusalueella Matkaa/ hlö/ vrk 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 maanantai klo 13:00-16:15 neuvottelutauko klo 13.50-14.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Liikenne ja autonomistajuus

Liikenne ja autonomistajuus Liikenne ja autonomistajuus Matleena Lindeqvist/ HSL matleena.lindeqvist[at]hsl.fi Päivitetty 1.3.2017 Liikenne ja autonomistajuus Liikennemäärät Henkilöauto heys Helsingin seudun kunnissa 1969 2015 Henkilöautotiheyden

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun MAL-visio 2050 -taustaa Kansainvälinen Greater Helsinki Vision 2050 - ideakilpailu vuonna 2007 Kilpailutulosten

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista LAUSUNTO Helsinki 10.6.2014 Viite: Lausuntopyyntö VM093:00/2013 (16.4.2014) Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten

Lisätiedot

MAL puiteohjelma

MAL puiteohjelma KUUMA-johtokunta 7.2.2017-4 - Liite 4e MAL 2019 -puiteohjelma KUUMA-komissio 20.1.2017 MAL 2019 -puiteohjelman sisältö Puiteohjelman tarkoitus MAL 2019 -puiteohjelmassa on kuvattu Helsingin seudun maankäytön,

Lisätiedot

16.4.2014. Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

16.4.2014. Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Lausuntopyyntö VM093:00/2013 1 (6) Kunta- ja aluehallinto-osasto 16.4.2014 Jakelussa mainituille Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Hallitus linjasi rakennepoliittisessa

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Hallitus

Hallitus Hallitus 14 20.01.2015 LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄSTÄ VALTIONEUVOSTON ASETUKSESTA KOSKIEN METROPOLIHALLINNON VALTIONAVUSTUKSIA 373/00.02.020/2013

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Metropolihallinnon tehtävistä ja MALaiesopimuksen. seurannasta. Pekka Normo Ympäristöministeriö 22.4.2014

Metropolihallinnon tehtävistä ja MALaiesopimuksen. seurannasta. Pekka Normo Ympäristöministeriö 22.4.2014 Metropolihallinnon tehtävistä ja MALaiesopimuksen seurannasta Pekka Normo Ympäristöministeriö 22.4.2014 23.4.2014 Lähtökohdat ja tavoitteet Keskeinen päämäärä on seudun sosiaalisesti, taloudellisesti ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (22) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (22) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (22) 92 Lausunto valtiovarainministeriölle metropolihallintoa koskevasta lainsäädännöstä HEL 2014-014935 T 03 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta 143 03.12.2014 Kunnanhallitus 350 15.12.2014 Kunnanhallitus 145 25.05.2015 Ehdotus Mäntsälän kunnan lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma 2050 -luonnoksesta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Yhteenveto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi annetuista lausunnoista

Yhteenveto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi annetuista lausunnoista 10.2.2015 VM093:00/2013 Yhteenveto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi annetuista lausunnoista 10.2.2015 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Tilannekatsaus ja avaus. Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Ylijohtaja Helena Säteri

Tilannekatsaus ja avaus. Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Ylijohtaja Helena Säteri Tilannekatsaus ja avaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Ylijohtaja Helena Säteri Säännösten muutostarpeita EU:n direktiivien toimeenpano Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi RES-direktiivi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 1.3.217 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Väliraportissa työryhmä esittää kahta eri mallia (sivu 51):

Väliraportissa työryhmä esittää kahta eri mallia (sivu 51): VM093:00/2013 5.6.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto Vasemmistoliiton lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa?

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa? Asukasinfo 31.1.2013 Missä mennään kuntauudistuksessa? Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Erkki Kukkonen 31.1.2013 1 2 14.2.2012 3 14.2.2012 Lähde: Suomen Kuvalehti 13.1.2012 Tilaisuuden aihe Järvenpään

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

KUUMA-seudun yhteistyö

KUUMA-seudun yhteistyö KUUMA-johtokunta 20.9.2017 36 Liite 36 KUUMA-seudun yhteistyö 2017 12.9.2017 Antti Kuusela Yhteistyön historia ja tavoitteet 1(2) Keski-Uudenmaan kunnat, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Nurmijärvi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä KUUMA-johtokunta 5.10.2016 / Jukka-Matti Laakso Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari. Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle

Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari. Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle Helsingin Messukeskus, 9.2.2010 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 14.10.2008 Kaupunginjohtaja Jussi

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-asiaa

Ajankohtaista kunta-asiaa Ajankohtaista kunta-asiaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntaliitosverkoston aamukahvit Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Ossi Savolainen 040 589 8415

Ossi Savolainen 040 589 8415 Maakuntahallitus 37 07.04.2014 Maakuntahallitus 57 05.05.2014 Maakuntahallitus 66 02.06.2014 Maakuntahallitus 87 23.06.2014 Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 328/04.00.00/2013

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia 2025 21.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

KaKe-pohdintaa 6.3.2013

KaKe-pohdintaa 6.3.2013 KaKe-pohdintaa 6.3.2013 Helsingin yleiskaavan lukemista: - Kasvu (-> 2050) - Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030 - Kaavoitettu maa loppuu n. 2020 - Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin,

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Matti Tirri 2000

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 24 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 u Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä ja Kirkkonummella

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

III OSA: TYÖRYHMÄN ALUSTAVAT EHDOTUKSET TOTEUTTAMISMAL- LEIKSI

III OSA: TYÖRYHMÄN ALUSTAVAT EHDOTUKSET TOTEUTTAMISMAL- LEIKSI III OSA: TYÖRYHMÄN ALUSTAVAT EHDOTUKSET TOTEUTTAMISMAL- LEIKSI Edellä todetun mukaisesti työryhmä on arvioinut, että metropolihallinto voidaan oikeudellisesti toteuttaa joko perustuslain 121 :n 4 momentissa

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Tässä esitetään tietoja kuntaryhmistä ja kunnista, jotka osallistuvat Helsingin seudun (14) yhteistyöhön

Tässä esitetään tietoja kuntaryhmistä ja kunnista, jotka osallistuvat Helsingin seudun (14) yhteistyöhön Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2006 - väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla - Keravan, Vantaan, Tuusulan, Hyvinkään,

Lisätiedot