Lausunnon antaminen metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunnon antaminen metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 420/ /2013 KH 270 Valtiovarainministeriö on asettanut metropolityöryhmän. Työryhmän väliraportti on julkaistu Väliraportista on pyydetty lausuntoa n. 110:lta eri taholta, mm. Lohjan kaupungilta. Lausunto on annettava sähköisenä mennessä Valtiovarainministeriölle ja Ympäristöministeriölle. Väliraportissa esitellään kaksi mahdollista mallia tulevalle metropolihallinnolle. Ne on nimetty näin: - Vähimmäistehtävät -malli - Laaja malli. Vähimmäistehtävät mallissa metropolihallinto hoitaisi lähinnä strategisia ja vain pieneltä osin operatiivisia tehtäviä. Metropolihallinnolle kuuluisi maankäytön suunnittelun tehtäviä, erityisesti metropolikaavan laatiminen. Metropolikaava sisältäisi myös hankkeiden toteuttamiseen liittyviä aikataulutuksia ja muuta toteutussuunnittelua. Lisäksi metropolihallinto päättäisi seudullisesta maapolitiikasta, suunnittelutarvealueista ja suunnittelutarveratkaisuista, mutta ei poikkeamisluvista. Asumisasioissa metropolihallinto laatisi asuntotuotanto-ohjelmat ja edistäisi eri tavoin tuetun asumisen tuotantoa alueellaan. Joukkoliikenneasioissa metropolihallinto hoitaisi nykyisen Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) tehtävät ja nykyisen ELY-keskuksen liikenneasiat. Ympäristöpuolelta metropolihallinnolle siirtyisivät nykyisen Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) strategiset suunnittelutehtävät, ei itse tuotantoa. Lisäksi metropolihallinnolle tulisi kilpailukykyyn liittyviä suunnittelutehtäviä, segregaatioasioita, maahanmuuttoasioita ja joitain työvoimahallinnon asioita. Tässä mallissa metropolin hallintomuoto olisi pakkokuntayhtymä, jota johtaisi oma valtuusto. Valtuutetut valittaisiin vaalilla siten, että metropolin alue olisi yksi vaalipiiri. Rahansa metropolihallinto saisi kuntien maksuosuuksina. Suuruusluokka olisi n. 250 /asukas tai n. 5% kunnan verotuloista. Kunnat sidottaisiin toteuttamaan metropolihallinnon päätösten mukaisia tavoitteita erityisen metropolisopimuksen avulla. Tämän mallin mukaiseen metropolialueeseen kuuluisi 16 kunta, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Riihimäki, Mäntsälä, Porvoo, Sipoo ja Lohja. Laaja malli sisältäisi edellä olevan mallin tehtävien lisäksi myös käytännön toimintavaltaa. Metropolihallinto voisi mm. ostaa maata, rakentaa vuokrataloja ja jopa omistusasuntoja. Se hoitaisi myös metron ja kaiken tiestön ja kadut KEHÄ III:n sisäpuolella. Samoin se hoitaisi HSY:n kaikki nykyiset tehtävät, esim. vesi- ja jätevesihuollon alueellaan.

2 Hallintomalliltaan tällainen metropoli olisi Perustuslain 121. :n 4. momentin mukainen itsehallintoalue. Rahansa se saisi verottamalla alueensa asukkaita. Metropolivero voisi olla suuruudeltaan 3-3,5 % ja vastaavasti toivotaan kunnallisveron %:n hiukan laskevan. Tämän metropolin ylin päätöksentekoelin valittaisiin vaaleilla, joissa metropolialue olisi yhtenä vaalipiirinä. Tähän metropolialueeseen kuulusi kymmenen kuntaa, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,Kirkkonummi, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula ja Sipoo. Tässä mallissa Lohja ei kuuluisi metropoliin. Myöskään Vihti, ei kuuluisi metropolialueeseen. Lohja ei myöskään kuulu nykyiseen, melko epäviralliseen, mutta jo vuosi aktiivisesti toimineeseen metropolialueeseen (johon Vihti kuuluu). (Eero Soinio, Simo Juva) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö - Metropolityöryhmän väliraportti Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää antaa metropolityöryhmän väliraportista seuraavan lausunnon: (numerointi viittaa lausuntopyynnön ohjeistukseen) Tällä hetkellä on samanaikaisesti valmisteilla ns. SOTE-uudistus, kuntarakenneuudistus ja metropolihallinto. Kaikki ne vaikuttavat toisiinsa tavalla, joka edellyttäisi nykyistä paremmin myös kokonaisuuden hahmottamista pitemmällä tähtäyksellä. Metropolityöryhmä on ansiokkaasti pystynyt hahmottamaan sen, että Helsingin ympärillä on kaksi erilaista metropolialuetta. Ydinmetropoli on aivan Helsingin lähiympäristössä. Laajempi metropolialue kattaa lähes koko Uudenmaan maakunnan kaukaisimpia reuna-alueita lukuunottamatta. Vastaavasti metropolihallinnon tehtävät ovat erilaiset riippuen siitä, tarkastellaanko ydinmetropolia vaiko laajaa metropolialuetta. Työryhmän esittämistä vaihtoehdoista Lohja pitää parempana alueellisesti laajempaa ja tehtäviltään strategista metropolivaihtoehtoa. Lohja on johdonmukaisesti esittänyt jo pitkään, että kaupunki haluaa olla mukana laajassa metropolialueessa. 1 a. Sekä vähimmäistehtävät malli että laaja malli vastaavat omalla tavallaan tulevaisuuden haasteisiin ja ovat edullisia niille kunnille, joita esitetään malleihin mukaan. Pelkän ydinalueen laajojen tehtävien malli ei kuitenkaan ratkaise koko metropolialueen MAL-koordinaation tarvetta. 1 b. Lohja pitää laajemman alueen vähimmäistehtävät -mallia toimintakykyisenä ja omalta kannaltaan toivottavana mallina. Kun tavoitellaan maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan strategista koordinointia metropolialueella, on Uudenmaan seutukeskusten Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään luonteva kuulua tähän kokonaisuuteen. 1 c a. Laajemman alueen vähimmäistehtävät -mallin mukaiset tehtävät

3 sopivat metropolihallinnolle, erityisesti maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan strateginen ohjaus. Puhtaasti operatiivisten ja tuotannollisten tehtävien keskittämisen osalta (vesihuolto, liikennöinti, asuntorakentaminen) olisi luonteva edetä asteittain joustavan siirtymäajan puitteissa. - Ydinalueen laajan tehtävämäärän vaihtoehdon yksityiskohtiin Lohjan kaupunki ei ota kantaa. 2 b. Vähimmäistehtävät mallin mukainen hallintoratkaisu ja rahoitusratkaisu sopivat Lohjalle. Metropolivaltuuston vaaleissa pitää soveltuvin keinoin turvata se, että kaikkien kuntien alueelta tulee valtuustoon edustajia. 2 c. Metropolihallinnon ylimmän päätöksentekoelimen valinta yleisillä vaaleilla on kannatettavaa. Muunlainen valintatapa ei antaisi metropolihallinnolle riittävän vahvaa mandaattia hoitaa ylikunnallisia tehtäviä. Vaalijärjestelmässä on huolehdittava siitä, että kaikki metropolikunnat saavat tietyn minimimäärän edustajia ylimpään toimielimeen. Metropolihallinnon muissa toimielimissä voisi olla rajoituksia sen suhteen, kuinka paljon äänivaltaa muutamalla suurimmalla kunnalla voi olla suhteessa pienempiin kuntiin. 2 d. Lohja halua olla mukana laajemmassa metropolialueessa vähimmäistehtävät -mallin mukaisesti. Lohja on Uudenmaan läntinen seutukeskus, osa pääkaupunkiseudun läntistä kehityskäytävää ja oleellinen osa laajaa pääkaupunkiseutua. Huomattava osa lohjalaisista käy töissä tai harjoittaa yritystoimintaansa pääkaupunkiseudulla. Kun tavoitellaan maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan strategista koordinointia metropolialueella, on Uudenmaan seutukeskusten Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään luonteva kuulua tähän kokonaisuuteen. Lohjalla on halua ja mahdollisuuksia edistää ja lisätä vuokra-asuntotuotantoa ja ja edullista omistusasuntotuotantoa. Lohjan mukanaolo metropolialueessa helpottaisi pääkaupunkiseudun asuntotuotantoon liittyviä vaikeuksia. 2 e. Lohja hyväksyy metropolin rahoitusmalliksi kuntayhtymän maksuosuudet, mutta ei metropoliveroa. Jos tuotannollisissa hankkeissa edetään asteittain, ei maksuosuuksien määrä alkuvaiheessa muodostu niin suureksi kuin työryhmä arvioi. 2 f. Mikäli metropolialue muodostetaan niin, että Vihti on metropolissa mukana, mutta Lohja ei ole mukana, on tällä erittäin kielteiset vaikutukset niihin ylikunnallisiin palveluihin, joita Länsi-Uudellamaalla ylläpidetään. Erityisesti HUS:iin kuuluvan Lohjan sairaalan ja Lohjalla ja Vihdissä sijaitsevien ammattikoulutusyksiköiden kehittyminen sekä joukkoliikenteen koordinointi kärsisivät, mikäli Lohja ja Vihti olisivat "eri puolilla metropolirajaa". Päätös Hyväksyttiin KH 39 Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta sekä siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta koskien metropolihallinnon valtionavustuksia. Lausunto on toimitettava valtiovarainministeriölle viimeistään

4 Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu metropolihallintomalli vastaa pitkälti väliraportissa esiteltyä vähimmäistehtävät -mallia. Hallituksen esitysluonnoksessa metropolihallinnon luonnetta ja tehtäviä on kuitenkin täsmennetty verrattuna väliraporttiin. Oikeudelliselta muodoltaan metropolihallinto olisi pakkokuntayhtymä, johon sovellettaisiin pääsääntöisesti, mitä säädetään kuntalaissa kuntayhtymästä. Jäsenkuntia metropolissa olisi 14 (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää ja Pornainen), minkä lisäksi Lohja ja Porvoo voisivat halutessaan liittyä metropolialueeseen samoin oikeuksin ja velvollisuuksin, kunhan liittyminen tapahtuu joko vuonna 2017 tai vuoden 2021 alkavan vaalikauden alusta ja päätös liittymisestä on tehty viimeistään 12 kuukautta ennen vaalikauden alkua.lohjan olisi siis päätettävä metropoliin liittymisestä joko vuoden 2015 aikana tai viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Suurimpana poikkeuksena kuntalain kuntayhtymää koskevien säännösten soveltamiseen metropolihallintoon on se, että metropolihallinnon ylintä päätösvaltaa käyttäisi neljäksi vuodeksi kerrallaan vaaleilla valittava valtuusto. Valtuutettujen lukumäärä valtuustossa määräytyy kuntien yhteenlasketun asukasluvun mukaan ja valtuustoon valitaan valtuutettua siten, että jokaisesta kunnasta valitaan vähintään yksi valtuutettu. Koko metropolialue on vaaleissa yhtenä vaalipiirinä. Metropolihallinnolla voi olla myös muita hallintosäännössä määrättyjä toimielimiä, kuten hallitus. Metropolihallinnon rinnalla säilyy olemassa Uudenmaan liitto, joka hoitaisi jatkossa niitä tehtäviä, jotka eivät siirry metropolihallinnolle sekä jatkaisi nykyisiä tehtäviään metropolialueen ulkopuolissa kunnissa.jos Lohja ja Porvoo liittyvät metropoliin, jää Uudenmaan liiton toimialueelle 5% Uudenmaan nykyisestä väestöstä. Metropolihallinnon on tarkoitus koota ja järjestää metropolialueen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien tehtävien hoitaminen. Metropolihallinto hoitaa pääasiassa strategisia tehtäviä. Metropolihallinnon toimialaan kuuluisivat maankäyttöä, asumista, liikennettä, aluekehittämistä ja ympäristöpalveluja koskevien tehtävien hoitaminen. Lisäksi metropolihallinnon toimenkuvaan kuuluisivat asunto- ja maapolitiikan strateginen suunnittelu ja kehittäminen, ilman laadun seuranta, ilmastonmuutoksen strategiatyö sekä seututiedon ylläpito ja tuottaminen sekä muiden sille erikseen säädettyjen tehtävien hoitaminen ja muut mahdollisesti kuntien yhdessä sopimat tehtävät. Tämän lisäksi metropolihallinto voi myös tarjota asuntotuotannon rakennuttamispalvelujen järjestämisen jäsenkunnille. Metropolihallinnon keskeiset tehtävät osa-alueittain: Maankäyttö Metropolikaava korvaisi metropolialueella maakuntakaavan. Siinä osoitettaisiin metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen tulevan kehityksen kokonaiskuva. Metropolikaavaan voisi tarvittaessa sisältyä yleis- ja osayleiskaavan kaltaisia tarkasteluja ja maankäyttöratkaisuja, jolloin asemakaava voisi perustua suoraan metropolikaavaan.

5 Metropolikaavaan liittyisi toteuttamisohjelma, jolla kunnat sitoutettaisiin toteuttamaan kaavaa sovitussa aikataulussa. Asuminen Metropolihallinto laatisi asuntopoliittisen strategian, jossa määriteltäisiin seudun asuntopoliittiset tavoitteet, kuten asuntotuotannon määrä, rakenne, hallintomuodot ja sijaintiperiaatteet. Liikenne Metropolihallinnolle siirrettäisiin Helsingin seudun liikenteen (HSL) hoitamat tehtävät. Niiden kuntien osalta, jotka eivät ole HSL:n jäseniä, metropolihallinnolle siirtyisi Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Metropolihallinnosta tulisi myös joukkoliikennelain tarkoittama toimivaltainen viranomainen toimialueellaan. Liikennejärjestelyt kytkettäisiin kiinteästi metropolikaavoitukseen. Metropolihallinto hoitaisi liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnittelua, joukkoliikenteen liikennepalveluiden suunnittelua ja hankintaa sekä päättäisi joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmästä. Lisäksi metropolihallinto hoitaisi joukkoliikenteen matkalippujen tarkastusta ja vastaavia tehtäviä. Kunnat voivat myös sopia muista tehtävistä. Mahdollisen joukkoliikenteen subvention maksamisesta sovitaan erikseen. Lohjan kannalta merkittävin lisämeno metropoliin liittymisen seurauksena saattaa olla juuri joukkoliikenteelle maksettavat subventiot. Vesi- ja jätehuolto ja ympäristö Metropolihallinnolle siirrettäisiin Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) nykyisin hoitamista tehtävistä seutu- ja ympäristötiedon tehtävät, jotka sisältävät ilmanlaadun seurannan, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen strategiatyön sekä seudullisen tiedon tuottamisen, jalostamisen ja tietopalvelun. Metropolihallinto myös sovittaisi yhteen kuntien vesihuollon kehittämissuunnittelua ja alueellista yleissuunnittelua, mutta HSY:n toiminnot vesihuoltolaitoksena jäävät metropolihallinnon ulkopuolelle. Jätehuollon tehtävät eivät myöskään siirtyisi metropolihallinnolle. Aluekehittämistehtävät Uudenmaan liitto säilyisi aluekehittämisviranomaisena. Osa aluekehittämistehtävistä tulisi kuitenkin metropolihallinnolle. Metropolihallinto osallistuisi mm. strategisten tulosohjausasiakirjojen laadintaan ja neuvotteluihin. Metropolihallinnon vaikutuksista: Metropolihallinnon tehtävät rahoitetaan osin kuntien maksamilla maksuosuuksilla, jotka määräytyvät kuntien asukasluvun mukaisesti. Valtio rahoittaa myös metropolihallintoa yleisavustuksella ja muista rahoituskeinoista voidaan sopia. Metropolihallinnon kustannusten arvioidaan vuoden 2017 tasolla olevan noin 790 miljoonaa euroa, josta uusia kustannuksia on hieman yli 30 miljoonaa. Tehtävien siirron ei arvioida merkittävästi vaikuttavan kuntien yleiseen toimialaan, sillä kunnille jää edelleen merkittävää toimivaltaa operatiivisista toiminnoista ja tehtävistä. Lisäksi kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien on

6 arvioitu parantuvan erityisesti lähiympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kuntalaisilla olisi äänioikeus metropolivaltuuston vaalissa sekä oikeus tehdä aloite kansanäänestyksestä sekä oikeus tehdä nk. metropolialoite metropolihallinnon toimintaa koskien.(es/sa/tv/li/pp/th/js) Erikseen jaettavat - lausuntopyyntö - tiivistelmä hallituksen esitysluonnoksesta - Lohjan ympäristötoimessa valmisteltu muistio (PM ) metropolilakiluonnoksen kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvistä seikoista - Porvoon kaupungissa laadittu muistio metropolilain hyvistä ja huonoista puolista Porvoon kannalta (arviot ovat osin rinnastettavissa Lohjaan) Täydellinen lausuntopyyntöaineisto löytyy osoitteesta Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää antaa hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi seuraavan lausunnon: (Numerointi viittaa lausuntopyynnön ohjeistukseen.) 1. Metropolihallintolakiin liittyvistä kysymyksistä: 1a. Metropolihallinnon perustamisen tarkoitus ja tavoitteet 1b. Metropolihallinto ja sen jäsenkunnat (2-3 ) 1c. Metropolihallinnon toimiala ja metropolihallinnolle siirrettävät tehtävät (4 sekä esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 2-20) Metropolihallinnon lakisääteinen toimiala ja tehtävät sekä sopimuksenvaraiset tehtävät ovat perustellusti eroteltu ja vastaavat sisällöltään Lohjan kaupungin näkemystä. 1d. Metropolivaltuusto (5 ) 1e. Metropolivaalit (7-13 ) Lohjan kaupunki kannattaa metropolivaalien järjestämistä ehdotetun lainsäädännön mukaisesti. 1f. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (14-16 ) 1g. Metropolisopimus (17 ) Koska metropolisopimuksen laadinta alkaa todennäköisesti välittömästi metropolilain säätämisen jälkeen, haluaa Lohjan kaupunki mahdollisuuden osallistua sopimuksen laadintatyöhön heti alusta alkaen, eikä vasta metropolialueeseen liittymisen jälkeen. 1h. Kuntien maksuosuuksien määräytyminen ja valtion rahoitus metropolihallinnolle sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi metropolihallinnon valtionavustuksista (18-19 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi metropolihallinnon valtionavustuksista) Koska suuri osa kaupunkien maksuosuuksista tulee koostumaan joukkoliikenteen kustannuksista, on huolehdittava, että joukkoliikenne toteutuu toimivana myös metropolialueen reunoille. Lohjan kaupunki

7 haluaa huomauttaa, että kuntien maksuosuuksien ja palvelujen on oltava asianmukaisessa suhteessa. 1i. Metropolihallinnon toiminnan käynnistäminen (22 ) Lohjan kaupunki haluaa olla edustettuna metropolihallinnon toiminnan käynnistämisprosessissa ja osallistua metropolin ja siihen liittyvien sopimusten valmisteluun alusta alkaen samoin oikeuksin kuin 3 kunnat. 1j. Perussopimus (23 ) 1k. Ensimmäiset metropolivaalit (24 ) 1l. Metropolihallinnon järjestäytyminen (25 ) 1m. Metropolialueen laajentaminen (26 ) Pykälään tulisi lisätä sekä Lohjalle, että Porvoolle oikeus osallistua metropolihallinnon järjestäytymiseen ja kaikkien metropoliin liittyvien sopimusten valmisteluun yhtäläisin oikeuksin 3 :n kuntien kanssa. 1n. Voimassaolevat viranomaisluvat, vireillä olevat asiat sekä voimassa olevat sopimukset ja sitoumukset (27-29 ) 1o. Henkilöstö (30 ) 1p. Lain vaikutukset 2. Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen (lakiehdotus 16) liittyvistä kysymyksistä: 2a. Metropolikaavan ohjaus- ja oikeusvaikutuksista osana kaavajärjestelmää 2b. Metropolikaavan muodostumista kahdesta osasta, suunnitelmaosasta ja toimeenpano-osasta sekä metropolisopimuksen sisältöä ja suhdetta metropolikaavaan Pykälässä ei ole riittävästi kuvattu sitä, mikä sitovuus ja merkitys toimeenpano-osalla on peruskuntaan nähden. Toimeenpano-osan pitäisi olla joustavampi ja yleispiirteisempi. 2c. Metropolialueen osoittamista suunnittelutarvealueeksi ja suunnittelutarveasioiden siirtoa metropolihallinnolle Koko metropolialueen osoittaminen suunnittelutarvealueeksi ei Lohjan kaupungin mielestä ole järkevää. Kuntien kehityksen kannalta ei ole tehokasta siirtää suunnittelutarveratkaisujen myöntämistä koko metropolialueella metropolihallinnon tehtäväksi. Kuntien tulisi jatkossakin voida itse päättää ainakin suurimmilta osin suunnittelutarveratkaisujen myöntämisestä, jotta niiden myöntäminen ei ruuhkaudu metropolihallintoon. 3. Muihin lakiehdotuksiin (lakiehdotukset 2-15 ja 17-20) liittyvät asiat 4. Lausunnonantajan esille ottamat muut kysymykset: Lohja suhtautuu myönteisesti metropolilakiluonnokseen. Lohja pitää tärkeänä, että laki saadaan hyväksytyksi. Sen jälkeen Lohja haluaa osallistua aktiivisesti metropolihallinnon valmisteluun muiden kuntien kanssa, jotta Lohjalla olisi edellytykset tehdä päätös mahdollisesta metropoliin liittymisestä ensimmäisen määrärajan kuluessa.

8 Käsittely Kehittämisjohtaja Eero Soinio saapui kokoukseen asiantuntijaksi klo Päätös Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja lisäselvityksillä täydennettäväksi

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 maanantai klo 13:00-16:15 neuvottelutauko klo 13.50-14.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Kokoustiedot Aika 09.06.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA VIITE: VM093:00/2013 / 10.12.2014 KUUMA-kuntien metropolihallintolakilausuntoa valmisteleva työryhmä 5.12.2014 KUUMA-komissio 10.12.2014 ja 18.12.2014 KU-jory 12.12.2014 KUUMA-johtokunta 7.1.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS Helmikuu 2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TYÖRYHMÄN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. TYÖRYHMÄN TYÖN ORGANISOINTI JA ETENEMINEN 5 1.1 Toimeksianto

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 51 KV 52 KV 53 KV 54 KV 55 KV 56 Kokouksen järjestäytyminen Jäsenen valinta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon Sovellusasiantuntijan

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 4386/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 26 12.1.2015 Kaupunginhallitus 32 19.1.2015 10 Kuntajaon muuttamisesta tehdyn esityksen hylkääminen Valmistelijat / lisätiedot: Mari

Lisätiedot

Sykkivä sydän suomalainen metropoli

Sykkivä sydän suomalainen metropoli Sykkivä sydän suomalainen metropoli SDP:n metropolityöryhmän raportti puoluehallitus 2.6. ja 16.6.2010 Hyv. puoluehallitus 16.6.2010 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Metropolialueen menestystekijät

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26. Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1 4386/00.01.00/2013 26 Kuntajaon muuttamisesta tehdyn esityksen hylkääminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Kaupunginvaltuusto 61 29.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Kauniaisten kaupunki Sipoon kunta Vantaan kaupunki 5.12.2014 Sisältö 1 Helsingin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Kunnanhallitus 25.8.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA / RANTASALMEN KUNTA kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi. Kunnat

Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi. Kunnat Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä Kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi Kunnat SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot