Lausunnon antaminen metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunnon antaminen metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 420/ /2013 KH 270 Valtiovarainministeriö on asettanut metropolityöryhmän. Työryhmän väliraportti on julkaistu Väliraportista on pyydetty lausuntoa n. 110:lta eri taholta, mm. Lohjan kaupungilta. Lausunto on annettava sähköisenä mennessä Valtiovarainministeriölle ja Ympäristöministeriölle. Väliraportissa esitellään kaksi mahdollista mallia tulevalle metropolihallinnolle. Ne on nimetty näin: - Vähimmäistehtävät -malli - Laaja malli. Vähimmäistehtävät mallissa metropolihallinto hoitaisi lähinnä strategisia ja vain pieneltä osin operatiivisia tehtäviä. Metropolihallinnolle kuuluisi maankäytön suunnittelun tehtäviä, erityisesti metropolikaavan laatiminen. Metropolikaava sisältäisi myös hankkeiden toteuttamiseen liittyviä aikataulutuksia ja muuta toteutussuunnittelua. Lisäksi metropolihallinto päättäisi seudullisesta maapolitiikasta, suunnittelutarvealueista ja suunnittelutarveratkaisuista, mutta ei poikkeamisluvista. Asumisasioissa metropolihallinto laatisi asuntotuotanto-ohjelmat ja edistäisi eri tavoin tuetun asumisen tuotantoa alueellaan. Joukkoliikenneasioissa metropolihallinto hoitaisi nykyisen Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) tehtävät ja nykyisen ELY-keskuksen liikenneasiat. Ympäristöpuolelta metropolihallinnolle siirtyisivät nykyisen Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) strategiset suunnittelutehtävät, ei itse tuotantoa. Lisäksi metropolihallinnolle tulisi kilpailukykyyn liittyviä suunnittelutehtäviä, segregaatioasioita, maahanmuuttoasioita ja joitain työvoimahallinnon asioita. Tässä mallissa metropolin hallintomuoto olisi pakkokuntayhtymä, jota johtaisi oma valtuusto. Valtuutetut valittaisiin vaalilla siten, että metropolin alue olisi yksi vaalipiiri. Rahansa metropolihallinto saisi kuntien maksuosuuksina. Suuruusluokka olisi n. 250 /asukas tai n. 5% kunnan verotuloista. Kunnat sidottaisiin toteuttamaan metropolihallinnon päätösten mukaisia tavoitteita erityisen metropolisopimuksen avulla. Tämän mallin mukaiseen metropolialueeseen kuuluisi 16 kunta, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Riihimäki, Mäntsälä, Porvoo, Sipoo ja Lohja. Laaja malli sisältäisi edellä olevan mallin tehtävien lisäksi myös käytännön toimintavaltaa. Metropolihallinto voisi mm. ostaa maata, rakentaa vuokrataloja ja jopa omistusasuntoja. Se hoitaisi myös metron ja kaiken tiestön ja kadut KEHÄ III:n sisäpuolella. Samoin se hoitaisi HSY:n kaikki nykyiset tehtävät, esim. vesi- ja jätevesihuollon alueellaan.

2 Hallintomalliltaan tällainen metropoli olisi Perustuslain 121. :n 4. momentin mukainen itsehallintoalue. Rahansa se saisi verottamalla alueensa asukkaita. Metropolivero voisi olla suuruudeltaan 3-3,5 % ja vastaavasti toivotaan kunnallisveron %:n hiukan laskevan. Tämän metropolin ylin päätöksentekoelin valittaisiin vaaleilla, joissa metropolialue olisi yhtenä vaalipiirinä. Tähän metropolialueeseen kuulusi kymmenen kuntaa, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,Kirkkonummi, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula ja Sipoo. Tässä mallissa Lohja ei kuuluisi metropoliin. Myöskään Vihti, ei kuuluisi metropolialueeseen. Lohja ei myöskään kuulu nykyiseen, melko epäviralliseen, mutta jo vuosi aktiivisesti toimineeseen metropolialueeseen (johon Vihti kuuluu). (Eero Soinio, Simo Juva) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö - Metropolityöryhmän väliraportti Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää antaa metropolityöryhmän väliraportista seuraavan lausunnon: (numerointi viittaa lausuntopyynnön ohjeistukseen) Tällä hetkellä on samanaikaisesti valmisteilla ns. SOTE-uudistus, kuntarakenneuudistus ja metropolihallinto. Kaikki ne vaikuttavat toisiinsa tavalla, joka edellyttäisi nykyistä paremmin myös kokonaisuuden hahmottamista pitemmällä tähtäyksellä. Metropolityöryhmä on ansiokkaasti pystynyt hahmottamaan sen, että Helsingin ympärillä on kaksi erilaista metropolialuetta. Ydinmetropoli on aivan Helsingin lähiympäristössä. Laajempi metropolialue kattaa lähes koko Uudenmaan maakunnan kaukaisimpia reuna-alueita lukuunottamatta. Vastaavasti metropolihallinnon tehtävät ovat erilaiset riippuen siitä, tarkastellaanko ydinmetropolia vaiko laajaa metropolialuetta. Työryhmän esittämistä vaihtoehdoista Lohja pitää parempana alueellisesti laajempaa ja tehtäviltään strategista metropolivaihtoehtoa. Lohja on johdonmukaisesti esittänyt jo pitkään, että kaupunki haluaa olla mukana laajassa metropolialueessa. 1 a. Sekä vähimmäistehtävät malli että laaja malli vastaavat omalla tavallaan tulevaisuuden haasteisiin ja ovat edullisia niille kunnille, joita esitetään malleihin mukaan. Pelkän ydinalueen laajojen tehtävien malli ei kuitenkaan ratkaise koko metropolialueen MAL-koordinaation tarvetta. 1 b. Lohja pitää laajemman alueen vähimmäistehtävät -mallia toimintakykyisenä ja omalta kannaltaan toivottavana mallina. Kun tavoitellaan maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan strategista koordinointia metropolialueella, on Uudenmaan seutukeskusten Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään luonteva kuulua tähän kokonaisuuteen. 1 c a. Laajemman alueen vähimmäistehtävät -mallin mukaiset tehtävät

3 sopivat metropolihallinnolle, erityisesti maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan strateginen ohjaus. Puhtaasti operatiivisten ja tuotannollisten tehtävien keskittämisen osalta (vesihuolto, liikennöinti, asuntorakentaminen) olisi luonteva edetä asteittain joustavan siirtymäajan puitteissa. - Ydinalueen laajan tehtävämäärän vaihtoehdon yksityiskohtiin Lohjan kaupunki ei ota kantaa. 2 b. Vähimmäistehtävät mallin mukainen hallintoratkaisu ja rahoitusratkaisu sopivat Lohjalle. Metropolivaltuuston vaaleissa pitää soveltuvin keinoin turvata se, että kaikkien kuntien alueelta tulee valtuustoon edustajia. 2 c. Metropolihallinnon ylimmän päätöksentekoelimen valinta yleisillä vaaleilla on kannatettavaa. Muunlainen valintatapa ei antaisi metropolihallinnolle riittävän vahvaa mandaattia hoitaa ylikunnallisia tehtäviä. Vaalijärjestelmässä on huolehdittava siitä, että kaikki metropolikunnat saavat tietyn minimimäärän edustajia ylimpään toimielimeen. Metropolihallinnon muissa toimielimissä voisi olla rajoituksia sen suhteen, kuinka paljon äänivaltaa muutamalla suurimmalla kunnalla voi olla suhteessa pienempiin kuntiin. 2 d. Lohja halua olla mukana laajemmassa metropolialueessa vähimmäistehtävät -mallin mukaisesti. Lohja on Uudenmaan läntinen seutukeskus, osa pääkaupunkiseudun läntistä kehityskäytävää ja oleellinen osa laajaa pääkaupunkiseutua. Huomattava osa lohjalaisista käy töissä tai harjoittaa yritystoimintaansa pääkaupunkiseudulla. Kun tavoitellaan maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan strategista koordinointia metropolialueella, on Uudenmaan seutukeskusten Lohjan, Porvoon ja Hyvinkään luonteva kuulua tähän kokonaisuuteen. Lohjalla on halua ja mahdollisuuksia edistää ja lisätä vuokra-asuntotuotantoa ja ja edullista omistusasuntotuotantoa. Lohjan mukanaolo metropolialueessa helpottaisi pääkaupunkiseudun asuntotuotantoon liittyviä vaikeuksia. 2 e. Lohja hyväksyy metropolin rahoitusmalliksi kuntayhtymän maksuosuudet, mutta ei metropoliveroa. Jos tuotannollisissa hankkeissa edetään asteittain, ei maksuosuuksien määrä alkuvaiheessa muodostu niin suureksi kuin työryhmä arvioi. 2 f. Mikäli metropolialue muodostetaan niin, että Vihti on metropolissa mukana, mutta Lohja ei ole mukana, on tällä erittäin kielteiset vaikutukset niihin ylikunnallisiin palveluihin, joita Länsi-Uudellamaalla ylläpidetään. Erityisesti HUS:iin kuuluvan Lohjan sairaalan ja Lohjalla ja Vihdissä sijaitsevien ammattikoulutusyksiköiden kehittyminen sekä joukkoliikenteen koordinointi kärsisivät, mikäli Lohja ja Vihti olisivat "eri puolilla metropolirajaa". Päätös Hyväksyttiin KH 39 Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta sekä siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta koskien metropolihallinnon valtionavustuksia. Lausunto on toimitettava valtiovarainministeriölle viimeistään

4 Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu metropolihallintomalli vastaa pitkälti väliraportissa esiteltyä vähimmäistehtävät -mallia. Hallituksen esitysluonnoksessa metropolihallinnon luonnetta ja tehtäviä on kuitenkin täsmennetty verrattuna väliraporttiin. Oikeudelliselta muodoltaan metropolihallinto olisi pakkokuntayhtymä, johon sovellettaisiin pääsääntöisesti, mitä säädetään kuntalaissa kuntayhtymästä. Jäsenkuntia metropolissa olisi 14 (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää ja Pornainen), minkä lisäksi Lohja ja Porvoo voisivat halutessaan liittyä metropolialueeseen samoin oikeuksin ja velvollisuuksin, kunhan liittyminen tapahtuu joko vuonna 2017 tai vuoden 2021 alkavan vaalikauden alusta ja päätös liittymisestä on tehty viimeistään 12 kuukautta ennen vaalikauden alkua.lohjan olisi siis päätettävä metropoliin liittymisestä joko vuoden 2015 aikana tai viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Suurimpana poikkeuksena kuntalain kuntayhtymää koskevien säännösten soveltamiseen metropolihallintoon on se, että metropolihallinnon ylintä päätösvaltaa käyttäisi neljäksi vuodeksi kerrallaan vaaleilla valittava valtuusto. Valtuutettujen lukumäärä valtuustossa määräytyy kuntien yhteenlasketun asukasluvun mukaan ja valtuustoon valitaan valtuutettua siten, että jokaisesta kunnasta valitaan vähintään yksi valtuutettu. Koko metropolialue on vaaleissa yhtenä vaalipiirinä. Metropolihallinnolla voi olla myös muita hallintosäännössä määrättyjä toimielimiä, kuten hallitus. Metropolihallinnon rinnalla säilyy olemassa Uudenmaan liitto, joka hoitaisi jatkossa niitä tehtäviä, jotka eivät siirry metropolihallinnolle sekä jatkaisi nykyisiä tehtäviään metropolialueen ulkopuolissa kunnissa.jos Lohja ja Porvoo liittyvät metropoliin, jää Uudenmaan liiton toimialueelle 5% Uudenmaan nykyisestä väestöstä. Metropolihallinnon on tarkoitus koota ja järjestää metropolialueen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien tehtävien hoitaminen. Metropolihallinto hoitaa pääasiassa strategisia tehtäviä. Metropolihallinnon toimialaan kuuluisivat maankäyttöä, asumista, liikennettä, aluekehittämistä ja ympäristöpalveluja koskevien tehtävien hoitaminen. Lisäksi metropolihallinnon toimenkuvaan kuuluisivat asunto- ja maapolitiikan strateginen suunnittelu ja kehittäminen, ilman laadun seuranta, ilmastonmuutoksen strategiatyö sekä seututiedon ylläpito ja tuottaminen sekä muiden sille erikseen säädettyjen tehtävien hoitaminen ja muut mahdollisesti kuntien yhdessä sopimat tehtävät. Tämän lisäksi metropolihallinto voi myös tarjota asuntotuotannon rakennuttamispalvelujen järjestämisen jäsenkunnille. Metropolihallinnon keskeiset tehtävät osa-alueittain: Maankäyttö Metropolikaava korvaisi metropolialueella maakuntakaavan. Siinä osoitettaisiin metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen tulevan kehityksen kokonaiskuva. Metropolikaavaan voisi tarvittaessa sisältyä yleis- ja osayleiskaavan kaltaisia tarkasteluja ja maankäyttöratkaisuja, jolloin asemakaava voisi perustua suoraan metropolikaavaan.

5 Metropolikaavaan liittyisi toteuttamisohjelma, jolla kunnat sitoutettaisiin toteuttamaan kaavaa sovitussa aikataulussa. Asuminen Metropolihallinto laatisi asuntopoliittisen strategian, jossa määriteltäisiin seudun asuntopoliittiset tavoitteet, kuten asuntotuotannon määrä, rakenne, hallintomuodot ja sijaintiperiaatteet. Liikenne Metropolihallinnolle siirrettäisiin Helsingin seudun liikenteen (HSL) hoitamat tehtävät. Niiden kuntien osalta, jotka eivät ole HSL:n jäseniä, metropolihallinnolle siirtyisi Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Metropolihallinnosta tulisi myös joukkoliikennelain tarkoittama toimivaltainen viranomainen toimialueellaan. Liikennejärjestelyt kytkettäisiin kiinteästi metropolikaavoitukseen. Metropolihallinto hoitaisi liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnittelua, joukkoliikenteen liikennepalveluiden suunnittelua ja hankintaa sekä päättäisi joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmästä. Lisäksi metropolihallinto hoitaisi joukkoliikenteen matkalippujen tarkastusta ja vastaavia tehtäviä. Kunnat voivat myös sopia muista tehtävistä. Mahdollisen joukkoliikenteen subvention maksamisesta sovitaan erikseen. Lohjan kannalta merkittävin lisämeno metropoliin liittymisen seurauksena saattaa olla juuri joukkoliikenteelle maksettavat subventiot. Vesi- ja jätehuolto ja ympäristö Metropolihallinnolle siirrettäisiin Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) nykyisin hoitamista tehtävistä seutu- ja ympäristötiedon tehtävät, jotka sisältävät ilmanlaadun seurannan, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen strategiatyön sekä seudullisen tiedon tuottamisen, jalostamisen ja tietopalvelun. Metropolihallinto myös sovittaisi yhteen kuntien vesihuollon kehittämissuunnittelua ja alueellista yleissuunnittelua, mutta HSY:n toiminnot vesihuoltolaitoksena jäävät metropolihallinnon ulkopuolelle. Jätehuollon tehtävät eivät myöskään siirtyisi metropolihallinnolle. Aluekehittämistehtävät Uudenmaan liitto säilyisi aluekehittämisviranomaisena. Osa aluekehittämistehtävistä tulisi kuitenkin metropolihallinnolle. Metropolihallinto osallistuisi mm. strategisten tulosohjausasiakirjojen laadintaan ja neuvotteluihin. Metropolihallinnon vaikutuksista: Metropolihallinnon tehtävät rahoitetaan osin kuntien maksamilla maksuosuuksilla, jotka määräytyvät kuntien asukasluvun mukaisesti. Valtio rahoittaa myös metropolihallintoa yleisavustuksella ja muista rahoituskeinoista voidaan sopia. Metropolihallinnon kustannusten arvioidaan vuoden 2017 tasolla olevan noin 790 miljoonaa euroa, josta uusia kustannuksia on hieman yli 30 miljoonaa. Tehtävien siirron ei arvioida merkittävästi vaikuttavan kuntien yleiseen toimialaan, sillä kunnille jää edelleen merkittävää toimivaltaa operatiivisista toiminnoista ja tehtävistä. Lisäksi kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien on

6 arvioitu parantuvan erityisesti lähiympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kuntalaisilla olisi äänioikeus metropolivaltuuston vaalissa sekä oikeus tehdä aloite kansanäänestyksestä sekä oikeus tehdä nk. metropolialoite metropolihallinnon toimintaa koskien.(es/sa/tv/li/pp/th/js) Erikseen jaettavat - lausuntopyyntö - tiivistelmä hallituksen esitysluonnoksesta - Lohjan ympäristötoimessa valmisteltu muistio (PM ) metropolilakiluonnoksen kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvistä seikoista - Porvoon kaupungissa laadittu muistio metropolilain hyvistä ja huonoista puolista Porvoon kannalta (arviot ovat osin rinnastettavissa Lohjaan) Täydellinen lausuntopyyntöaineisto löytyy osoitteesta Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää antaa hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi seuraavan lausunnon: (Numerointi viittaa lausuntopyynnön ohjeistukseen.) 1. Metropolihallintolakiin liittyvistä kysymyksistä: 1a. Metropolihallinnon perustamisen tarkoitus ja tavoitteet 1b. Metropolihallinto ja sen jäsenkunnat (2-3 ) 1c. Metropolihallinnon toimiala ja metropolihallinnolle siirrettävät tehtävät (4 sekä esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 2-20) Metropolihallinnon lakisääteinen toimiala ja tehtävät sekä sopimuksenvaraiset tehtävät ovat perustellusti eroteltu ja vastaavat sisällöltään Lohjan kaupungin näkemystä. 1d. Metropolivaltuusto (5 ) 1e. Metropolivaalit (7-13 ) Lohjan kaupunki kannattaa metropolivaalien järjestämistä ehdotetun lainsäädännön mukaisesti. 1f. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (14-16 ) 1g. Metropolisopimus (17 ) Koska metropolisopimuksen laadinta alkaa todennäköisesti välittömästi metropolilain säätämisen jälkeen, haluaa Lohjan kaupunki mahdollisuuden osallistua sopimuksen laadintatyöhön heti alusta alkaen, eikä vasta metropolialueeseen liittymisen jälkeen. 1h. Kuntien maksuosuuksien määräytyminen ja valtion rahoitus metropolihallinnolle sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi metropolihallinnon valtionavustuksista (18-19 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi metropolihallinnon valtionavustuksista) Koska suuri osa kaupunkien maksuosuuksista tulee koostumaan joukkoliikenteen kustannuksista, on huolehdittava, että joukkoliikenne toteutuu toimivana myös metropolialueen reunoille. Lohjan kaupunki

7 haluaa huomauttaa, että kuntien maksuosuuksien ja palvelujen on oltava asianmukaisessa suhteessa. 1i. Metropolihallinnon toiminnan käynnistäminen (22 ) Lohjan kaupunki haluaa olla edustettuna metropolihallinnon toiminnan käynnistämisprosessissa ja osallistua metropolin ja siihen liittyvien sopimusten valmisteluun alusta alkaen samoin oikeuksin kuin 3 kunnat. 1j. Perussopimus (23 ) 1k. Ensimmäiset metropolivaalit (24 ) 1l. Metropolihallinnon järjestäytyminen (25 ) 1m. Metropolialueen laajentaminen (26 ) Pykälään tulisi lisätä sekä Lohjalle, että Porvoolle oikeus osallistua metropolihallinnon järjestäytymiseen ja kaikkien metropoliin liittyvien sopimusten valmisteluun yhtäläisin oikeuksin 3 :n kuntien kanssa. 1n. Voimassaolevat viranomaisluvat, vireillä olevat asiat sekä voimassa olevat sopimukset ja sitoumukset (27-29 ) 1o. Henkilöstö (30 ) 1p. Lain vaikutukset 2. Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen (lakiehdotus 16) liittyvistä kysymyksistä: 2a. Metropolikaavan ohjaus- ja oikeusvaikutuksista osana kaavajärjestelmää 2b. Metropolikaavan muodostumista kahdesta osasta, suunnitelmaosasta ja toimeenpano-osasta sekä metropolisopimuksen sisältöä ja suhdetta metropolikaavaan Pykälässä ei ole riittävästi kuvattu sitä, mikä sitovuus ja merkitys toimeenpano-osalla on peruskuntaan nähden. Toimeenpano-osan pitäisi olla joustavampi ja yleispiirteisempi. 2c. Metropolialueen osoittamista suunnittelutarvealueeksi ja suunnittelutarveasioiden siirtoa metropolihallinnolle Koko metropolialueen osoittaminen suunnittelutarvealueeksi ei Lohjan kaupungin mielestä ole järkevää. Kuntien kehityksen kannalta ei ole tehokasta siirtää suunnittelutarveratkaisujen myöntämistä koko metropolialueella metropolihallinnon tehtäväksi. Kuntien tulisi jatkossakin voida itse päättää ainakin suurimmilta osin suunnittelutarveratkaisujen myöntämisestä, jotta niiden myöntäminen ei ruuhkaudu metropolihallintoon. 3. Muihin lakiehdotuksiin (lakiehdotukset 2-15 ja 17-20) liittyvät asiat 4. Lausunnonantajan esille ottamat muut kysymykset: Lohja suhtautuu myönteisesti metropolilakiluonnokseen. Lohja pitää tärkeänä, että laki saadaan hyväksytyksi. Sen jälkeen Lohja haluaa osallistua aktiivisesti metropolihallinnon valmisteluun muiden kuntien kanssa, jotta Lohjalla olisi edellytykset tehdä päätös mahdollisesta metropoliin liittymisestä ensimmäisen määrärajan kuluessa.

8 Käsittely Kehittämisjohtaja Eero Soinio saapui kokoukseen asiantuntijaksi klo Päätös Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja lisäselvityksillä täydennettäväksi

Uudenmaan Maakuntaparlamentti

Uudenmaan Maakuntaparlamentti Uudenmaan Maakuntaparlamentti Työministeri Lauri Ihalainen 20.11.2014 Finlandia-talo Uudenmaan Maakuntaparlamentti 1. Yleinen talouden kuva 2. Elinvoimaa älykkäästä erikoistumisesta 3. Työllisyys- ja työttömyystilanne

Lisätiedot

Lausunto metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta Maakuntahallitus 14 02.02.2015 Lausunto metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 328/04.00.00/2013 MHS 02.02.2015 14 Valtiovarainministeriö on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Kaupunginvaltuusto 61 29.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Maaliskuu 18.3. valtuustossa kaupunginjohtajan info (19.3. SOTE uudistuksen selvityshenkilöiden määräaika päättyy) (21.3. hallituksen budjettiriihi) Huhtikuu

Lisätiedot

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA VIITE: VM093:00/2013 / 10.12.2014 KUUMA-kuntien metropolihallintolakilausuntoa valmisteleva työryhmä 5.12.2014 KUUMA-komissio 10.12.2014 ja 18.12.2014 KU-jory 12.12.2014 KUUMA-johtokunta 7.1.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

1 (6) VALTIOV ARAINMINISTERIÖ Lausuntopyyntö VM093:00/2013. Kunta- ja aluehallinto-osasto 10.12.2014. Jakelussa mainituille

1 (6) VALTIOV ARAINMINISTERIÖ Lausuntopyyntö VM093:00/2013. Kunta- ja aluehallinto-osasto 10.12.2014. Jakelussa mainituille VALTIOV ARAINMINISTERIÖ Lausuntopyyntö VM093:00/2013 1 (6) Kunta- ja aluehallinto-osasto 10.12.2014 Jakelussa mainituille Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 100/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 171 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Kuulemisraportti 11.1.2013 Selvityshenkilöt Jarmo Asikainen, Rolf Paqvalin, Kirsi

Lisätiedot

Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014

Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014 Metropolialueen kuntajakoselvitys Metropolområdets kommununtredning Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014 Mikko Pukkinen, Cay Sevón, Matti Vatilo Kuntajakoselvittäjät

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys Selvityshenkilöiden ehdotukset vaihtoehdoista ja suositus 05 03 2013

Metropolialueen esiselvitys Selvityshenkilöiden ehdotukset vaihtoehdoista ja suositus 05 03 2013 Metropolialueen esiselvitys Selvityshenkilöiden ehdotukset vaihtoehdoista ja suositus 05 03 2013 Jarmo Asikainen, Rolf Paqvalin, Kirsi Mononen, Pekka Myllyniemi, Aija Tuimala ja Juhani Turunen Selvityksen

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö)

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) Työryhmä 5: Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) TYÖRYHMÄN KOKOONPANO pj: Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin (Kerava) vpj: Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (Helsinki) muut jäsenet: Helsinki Espoo

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Kuulemisraportti Espoon kaupunginvaltuusto 28.1.2013 Selvityshenkilöt Jarmo Asikainen,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elisa Molin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kuuleminen Kommunfullmäktige åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 6.10.2014

Kunnanvaltuuston kuuleminen Kommunfullmäktige åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 6.10.2014 Metropolialueen kuntajakoselvitys Metropolområdets kommununtredning Kunnanvaltuuston kuuleminen Kommunfullmäktige åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 6.10.2014 Mikko Pukkinen, Matti Vatilo Kuntajakoselvittäjät

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti,

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Metropolialueen yhteistyö ja tulevaisuus kommenttipuheenvuoro Kuntajohtajapäivät 11.8.2011 Seinäjoki

Metropolialueen yhteistyö ja tulevaisuus kommenttipuheenvuoro Kuntajohtajapäivät 11.8.2011 Seinäjoki Kunnanjohtaja Kimmo Behm Metropolialueen yhteistyö ja tulevaisuus kommenttipuheenvuoro Kuntajohtajapäivät 11.8.2011 Seinäjoki Metropolialue Metropoli tai suurkaupunki on yleensä suuri miljoonien asukkaiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 maanantai klo 13:00-16:15 neuvottelutauko klo 13.50-14.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Metropolihallinnon tehtävistä ja MALaiesopimuksen. seurannasta. Pekka Normo Ympäristöministeriö 22.4.2014

Metropolihallinnon tehtävistä ja MALaiesopimuksen. seurannasta. Pekka Normo Ympäristöministeriö 22.4.2014 Metropolihallinnon tehtävistä ja MALaiesopimuksen seurannasta Pekka Normo Ympäristöministeriö 22.4.2014 23.4.2014 Lähtökohdat ja tavoitteet Keskeinen päämäärä on seudun sosiaalisesti, taloudellisesti ja

Lisätiedot

16.4.2014. Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

16.4.2014. Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Lausuntopyyntö VM093:00/2013 1 (6) Kunta- ja aluehallinto-osasto 16.4.2014 Jakelussa mainituille Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Hallitus linjasi rakennepoliittisessa

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta 143 03.12.2014 Kunnanhallitus 350 15.12.2014 Kunnanhallitus 145 25.05.2015 Ehdotus Mäntsälän kunnan lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma 2050 -luonnoksesta,

Lisätiedot

Yhteenveto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi annetuista lausunnoista

Yhteenveto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi annetuista lausunnoista 10.2.2015 VM093:00/2013 Yhteenveto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi annetuista lausunnoista 10.2.2015 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu

Lisätiedot

Tilannekatsaus ja avaus. Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Ylijohtaja Helena Säteri

Tilannekatsaus ja avaus. Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Ylijohtaja Helena Säteri Tilannekatsaus ja avaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Ylijohtaja Helena Säteri Säännösten muutostarpeita EU:n direktiivien toimeenpano Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi RES-direktiivi

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Ossi Savolainen 040 589 8415

Ossi Savolainen 040 589 8415 Maakuntahallitus 37 07.04.2014 Maakuntahallitus 57 05.05.2014 Maakuntahallitus 66 02.06.2014 Maakuntahallitus 87 23.06.2014 Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista 328/04.00.00/2013

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari. Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle

Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari. Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle Helsingin Messukeskus, 9.2.2010 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 14.10.2008 Kaupunginjohtaja Jussi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-asiaa

Ajankohtaista kunta-asiaa Ajankohtaista kunta-asiaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntaliitosverkoston aamukahvit Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia 2025 21.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

KaKe-pohdintaa 6.3.2013

KaKe-pohdintaa 6.3.2013 KaKe-pohdintaa 6.3.2013 Helsingin yleiskaavan lukemista: - Kasvu (-> 2050) - Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030 - Kaavoitettu maa loppuu n. 2020 - Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin,

Lisätiedot

III OSA: TYÖRYHMÄN ALUSTAVAT EHDOTUKSET TOTEUTTAMISMAL- LEIKSI

III OSA: TYÖRYHMÄN ALUSTAVAT EHDOTUKSET TOTEUTTAMISMAL- LEIKSI III OSA: TYÖRYHMÄN ALUSTAVAT EHDOTUKSET TOTEUTTAMISMAL- LEIKSI Edellä todetun mukaisesti työryhmä on arvioinut, että metropolihallinto voidaan oikeudellisesti toteuttaa joko perustuslain 121 :n 4 momentissa

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 21.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 91. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 91. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 91 Kokoustiedot Aika 12.01.2015 maanantai klo 15:35-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen Helsingin seudun MALaiesopimuksen valmistelussa ja seurannassa Arja Salmi MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen Maankäytön, Asumisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 304. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 304. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 [Ennakkotieto] 4386/00.01.00/2013 304 Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kohti Alueiden Suomea. Hanna Huttunen

Kohti Alueiden Suomea. Hanna Huttunen Kohti Alueiden Suomea Hanna Huttunen 11.11.2015 Itsehallintoalue Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma (s. 30): Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös,

Lisätiedot

Greater Helsinki Vision 2050

Greater Helsinki Vision 2050 Greater Helsinki Vision 2050 Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin seutu 2050-hankkeesta Mikä Helsingin seutu 2050 -hanke on? Helsingin seutu 2050 on Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen kehittämishanke, joka

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007 8 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Espoossa,Vantaalla,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 (6) 9.11.2006 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus ja tavoite Sopimuksen sopijapuolina ovat: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi kesäkuussa 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi kesäkuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2010 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi kesäkuussa 2010 Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa,

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 7.12.2015

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 7.12.2015 Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti selvitys Kuntien selvitysvelvollisuus poistettiin kuntarakennelaista Kuntarakennelaista kumottiin kuntauudistuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä 23.1.2015 KU-ohjausryhmä 23.10.2014 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2014 muun muassa

Lisätiedot

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi

KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Valtuusto 87 03.10.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyys 1492/05.05.01/2010 KH 79 Kunnanhallitus 1.3.2011 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi Helsingin

Lisätiedot

2. aluekehittämisen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä maakunnallinen edunvalvonta;

2. aluekehittämisen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä maakunnallinen edunvalvonta; 1 (10) UUDENMAAN LIITON PERUSSOPIMUS Perussopimus astunut voimaan 4.3.2013 1. luku KUNTAYHTYMÄN NIMI, TEHTÄVÄT JA JÄSENKUNNAT 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan liitto, kuntayhtymä - Nylands

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne seudulliset visiot ja haasteet. Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen 20.1.2009

Maankäyttö, asuminen ja liikenne seudulliset visiot ja haasteet. Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen 20.1.2009 Maankäyttö, asuminen ja liikenne seudulliset visiot ja haasteet Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen 20.1.2009 Pääkaupunkiseutu 1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen Muu Helsingin seutu: KUUMA-kunnat: 6

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 5/2011. Aika Tiistai 19.4.2011 klo 8.00- Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 5/2011. Aika Tiistai 19.4.2011 klo 8.00- Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 5/2011 Aika Tiistai 19.4.2011 klo 8.00- Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudistus Aluehallinnon uudistus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 15.12.2015 Itsehallintoalue Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma (s. 30): Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Kuntauudistus. Hannu Joensivu

Kuntauudistus. Hannu Joensivu Kuntauudistus Hannu Joensivu Esityksen sisältö Kuntauudistus aikataulut Tuusulan kuntauudistustoimikunta Metropoliesiselvitys Tuusulat uhat Ratkaisuna Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan selvitysalue 2 Uudistusten

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

Työryhmäkysely: KUUMA-yhteistyö 2014

Työryhmäkysely: KUUMA-yhteistyö 2014 KUUMA-johtokunta 26.9.2013 Liite 38 Työryhmäkysely: KUUMA-yhteistyö 2014 Komissio 23.8.2013 ja 13.9.2013 TYÖRYHMÄ EDUNVALVONTA HANKKEET MÄÄRÄRAHA- ESITYS 2014 Otsikkorivi Hgin seudun tulee tähän Kaavoittajat

Lisätiedot

KYSELY METROPOLIPOLITIIKAN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENILLE TARASTIN SELVITYSTYÖSTÄ. 1. Joukkoliikenteen merkitys Helsingin metropolialueella

KYSELY METROPOLIPOLITIIKAN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENILLE TARASTIN SELVITYSTYÖSTÄ. 1. Joukkoliikenteen merkitys Helsingin metropolialueella VASTAUS 1 (7) Työ- ja elinkeinoministeriö joonas.karhinen@tem.fi KYSELY METROPOLIPOLITIIKAN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENILLE TARASTIN SELVITYSTYÖSTÄ 1. Joukkoliikenteen merkitys Helsingin metropolialueella Helsingin

Lisätiedot