Kansainvälistymisstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälistymisstrategia 2014 2016"

Transkriptio

1 Kansainvälistymisstrategia

2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kansainvälistymisstrategia Johdanto Työmarkkinoiden ja toimintojen globalisoituessa kansainvälistyminen on yhä olennaisempi osa ammatillista koulutusta ja koulutuksen järjestäjien toimintaa. Tieto ja osaaminen ovat keskeisimpiä tuotannon tekijöitä ja edellytyksenä kansainväliselle menestymiselle. Opiskelijat suorittavat opintoja ulkomailla yhä enenevässä määrin. Oppilaitosten opettajat ja johto kehittävät osaamistaan ja antamaansa koulutusta kansainvälisten kumppaneiden kanssa mm. yhteistyöprojekteissa. Myös ammatillisen koulutuksen vienti on yksi mahdollisuus laajentaa koulutuksen järjestäjän kv- toimintaa. Eurooppalaisen yhteistyön tavoitteena on kehittää koulutusta ja lisätä ammatillisen osaamisen vertailtavuutta Euroopassa ja näin edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien ja tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta sekä eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittymistä. Opintosuoritusten siirtojärjestelmä ECVET edistää näitä tavoitteita. (Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma s. 41) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman taustalla on EU:n Kööpenhaminan prosessi, jonka yleiset tavoitteet ovat lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa, laatua ja suorituskykyä, lisätä osaamisen vertailtavuutta ja lisätä liikkuvuutta (Bryggen julkilausuma ammatillista koulutusta koskevasta tehostetusta eurooppalaisesta yhteistyöstä ). Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kansainvälistymisen strategia kytkeytyy kehittämisasiakirjaan, jossa ohjaavaksi arvoksi on määritelty vastuullisuus. Missiona on valmentaa opiskelijoista vastuullisia osaajia ja kehittää työelämää edistämään hyvinvointia ja alueen menestystä. Visiona on olla erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen menestyjä. 2. Toimintaympäristö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on 13 kunnan omistama monialainen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka järjestää ammatillinen perus- ja lisäkoulutusta, vapaata sivistystyötä ja kesäyliopistotoimintaa Pohjois-Karjalan ammattiopistoissa Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Niittylahdessa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla. Pohjois-Karjalan aikuisopisto toimii koko maakunnan alueella ja myös maakunnan ulkopuolella aikuiskoulutukseen erikoituneena oppilaitoksena. Opiskelijoita koulutusyksiköissä on n Henkilökuntaa on n , josta opetushenkilöstöä on n. 650 (v. 2014). Ammatillinen peruskoulutus supistuu ministeriön leikkauspäätöksellä 460 opiskelijapaikalla v mennessä. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimintaympäristö muuttuu strategiakauden aikana. Työmarkkinoilla ja työelämässä on tapahtumassa rakenteellisia muutoksia. Työelämän asettamat osaamisvaatimukset laajenevat ja syvenevät. Työelämä kansainvälistyy vahvasti, joten globalisoituminen muokkaa ammatillisen koulutuksen arkea ja toimintatapoja. Globalisoituvassa toimintaympäristössä korostuu uudenlaisten toimintatapojen omaksumisen välttämättömyys, missä mm. verkottumisella voidaan kehittää toimintaa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää opetuksen sisältöjä ja oppimisympäristöjä niin, että ne antavat opiskelijalle valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen kansainvälistyvään ja monikulttuuriseen työelämään. Henkilöstön valmiuksia ja kansainvälisyysosaamista kehitetään myös yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

3 Strategia 1 (6) Kansainvälisen toiminnan avulla kehitetään ja laajennetaan niin opiskelijoiden kuin henkilöstön kielitaitoa sekä sosiaalista ja viestinnällistä osaamista monikulttuurisessa ja kansallisessa työyhteisössä toimimista varten. Pohjois-Karjalan kv-toimintaohjelman mukaisesti yhtenä kansainvälisen toiminnan kehittämisen alueellisena painopistealueena on Venäjä. Pääosin kansainväliset kumppanit ovat eurooppalaisia. Pkky on ollut myös mukana opetushallituksen Europan ulkopuolelle suuntautuvan kansainvälisten toiminnan verkostohankkeissa; Hanako- (Japani), Intia-sekä Kamoon China- verkostoissa. USA:n Illinoisin College Consortiumin kanssa on tehty henkilöstövaihtoa vuodesta 2000 lähtien. Pkky on näin toteuttanut Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelman tavoitetta lisätä yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa. 3. Toiminta-ajatus, visiot ja arvot, kv-strategian näkökulma Kansainvälisen toiminnan tehtävänä on tukea visiota olla erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen toimija. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pkky on luotettava ja haluttu kumppani kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin. Ulkomaanjaksoille lähtevät opiskelijat vastaanotetaan mielellään partnerioppilaitoksiin tai työssäoppimispaikkoihin. Osallistuminen kansainväliseen kilpailutoimintaan edistää myös tavoitteen saavuttamista. Samoin pääseminen mukaan koulutusvientitoimintaan edistää kansainvälistä tunnettuutta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän menestystekijöitä ovat - asiakaslähtöinen toiminta - hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat - toimiva työelämäyhteistyö ja osallistavat kumppanit - osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - uutta luova pedagoginen osaaminen - muutosrohkeus ja muutosten hallinta - talouden hallinta ja - työelämälähtöinen ja monipuolinen koulutustarjonta. Kansainvälisessä toiminnassa menestystekijöille rakennetaan toimintaa siten, että opiskelijoille taataan tasapuoliset mahdollisuudet kansainvälistymiseen koulutusalasta ja oppilaitoksen sijainnista riippumatta. Kansainvälisyydestä erityisesti kiinnostuneilla on mahdollisuus valita yksilöllinen kansainvälisyysopintopolku. Opettajat kannustavat opiskelijoita ulkomaan jaksoille ja heidät valmennetaan hyvin. Kansainvälisiin kumppaneihin pidetään yhteyttä ja heidän kanssa kehitetään koulutusta. Henkilöstön kansainvälisyysosaamista ja pedagogiikka kehitetään mm. kansainvälisellä yhteistyöllä. ECVET osaamispisteet otetaan käyttöön ulkomaanjaksojen arvioinnissa ja jaksot hyväksiluetaan/osaaminen tunnustetaan täysimääräisinä opiskelijan opintoihin. Koulutusvientiä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Kansainvälisen toiminnan rahoittamisessa ulkopuolisella rahoituksella on ollut merkittävä arvo. Nykyisessä tilanteessa, jossa Pkky:n rahoitus opiskelijapaikkojen vähenemisen myötä supistuu, se korostuu entisestään. Tämä lisää Pkky:n oppilaitosten kansainvälisen toiminnan tehokkaampaa verkostomaisen työskentelyn tarvetta ja viestinnän kehittämistä sekä uusien viestintämenetelmien (some, sisäiset viestintämenetelmät) käyttöönottoa. Strategian mukaisesti toimintaa ohjaava arvo on vastuullisuus. Kansainvälisessä toiminnassa vastuullisuus näkyy toimintamalleissa ja käytännöissä, jotka takaavat opiskelijoille ja henkilöstölle

4 Strategia 2 (6) oppilaitoksen sijainnista riippumatta mahdollisuudet laadukkaaseen kansainväliseen toimintaan ja kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen. Kv-henkilöstö luo toiminnallaan positiivista kuvaa kansainvälisestä toiminnasta. Yhdessä opetushenkilöstön ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa sovitaan työnjaosta. Ulkopuolisen rahoituksen kanssa toimitaan taloushallinnon ja rahoittajien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Opiskelija saa tarvitsemansa ohjeistuksen helposti ja nopeasti, kun kv-henkilöstöllä ja sähköisissä järjestelmissä on tieto kv-prosesseista. Opiskelijoiden ja henkilöstön toivomuksia kuunnellaan uusien yhteistyömaiden ja partnereiden valinnassa ja henkilöstön kontaktit pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti. 4. Toimintasuunnitelma Organisaatio Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjan prosesseissa tavoitteeksi on asetettu kehittää maakunnallista koulutus- ja opintoalakohtaista toimintaa sekä vertaisarvioinnin ja oppimisen toimintatapoja parhaiden oppimista tukevien käytänteiden löytämiseksi ja levittämiseksi. Kansainväliset asiat ovat Pkky:ssä suunnittelujohtajan vastuulla ja yhteisenä foorumina on kansainvälisyystiimi, jonka kokoonpano koostuu oppilaitosten kv-vastaavista. Tiimin toimintaa tehostetaan vastaamaan kehittämisasiakirjassa asetettuihin tavoitteisiin. Tiimin kokoonpanoa voidaan laajentaa alakohtaisuutta edellyttävässä kv -toiminnassa. Hyödynnetään maakunnallisia koulutuksen ohjausryhmiä työelämäyhteyksien ja vientiteollisuutta vastaavan ammatillisen koulutuksen parantamiseksi. Työantajapalautteessa v kysymyksen koulutus antaa valmiuksia kansainväliseen toimintaan keskiarvo on laskenut alle kolmen. Kehittämisasiakirjan mukaan toiminnan kannalta merkittävimpiä prosesseja uudistetaan ja yhdenmukaistetaan tehokkuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi. Päällekkäistä tekemistä minimoidaan ja toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys. Pkkyn kansainvälinen toiminta tapahtuu oppilaitoksissa, jotka itse määrittävät toiminnalle tavoitteet ja resurssit. Oppilaitosten kansainvälinen toimintaa yhtenäistetään lisäämällä oppilaitosten ja verkostojen yhteistyötä ja avoimuutta kv-toiminnassa. Parhaita käytänteitä jaetaan ja yhtenäistetään haku- ja valmennusprosessit. Kansainvälinen liikkuvuus Opiskelijoiden liikkuvuuden määrälliset tavoitteet asetetaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Opiskelijaliikkuvuutta pyritään lisäämään: tavoitteena on tarjota kaikille kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus ulkomaanjaksoon joko lyhyemmässä projektissa tai pitkäkestoisessa (yli 2 vko) vaihdossa. Vuonna 2013 yhteensä 246 opiskelijaa kävi ulkomaan jaksolla suorittaen 610 opintoviikkoa.

5 Strategia 3 (6) Kv-liikkuvuuden toteuma 2013 Liikkuvuuden tavoitteet vv Verkostoituminen ja viestintä Rohkaistaan eri aloja verkostoitumaan muiden koulutusten järjestäjien kanssa mm. kansainvälisen toiminnan rahoituksen saamiseksi. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on mukana opetushallituksen Hanako (Japani), Intia-, Kiina-verkostoissa ja Venäjä -verkostossa. USA-Suomi henkilöstövaihto-ohjelman jatkuvuus varmistetaan. Tuleva Erasmus+ ohjelma painottaa myös verkostoitumista. Tehostetaan sisäistä viestintää kv-toiminnasta. Ulkomaan jaksolla olleiden opiskelijoiden blogit ovat avoimia koko henkilöstölle. Opiskelijat kiertävät kertomassa kokemuksistaan eri oppilaitosten kv-viikoilla, kv-päivissä tai muissa kv-tapahtumissa. Liitytään kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, joiden avulla suunnitellaan mm. koulutusvientihankkeita. Laatu Opiskelijapalautteita hyödynnetään toiminnan ja laadun parantamisessa. Tulo-, olo- ja päättökyselyjen kohdat oppilaitoksessa kannustetaan kansainväliseen toimintaan ja opetusjärjestelyt mahdollistavat minulle osallistumisen kansainväliseen toimintaan toimivat palautteina korjaavalle toiminnalle.

6 Strategia 4 (6) Hyödynnetään myös opiskelijoiden ja henkilöstön raportteja ulkomaan jaksoilta laadukkaiden kvoppimisympäristöjen säilyttämisessä ja edelleen kehittämisessä. Kansainvälinen opintopolku Henkilökohtaistamalla lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia luoda yksilöllisiä tutkinto- ja opintopolkuja. Kansainvälisyydestä kiinnostuneen opiskelijan on mahdollista valita opintoihinsa Kansainvälisyysosaajaksi valmentautuminen -valinnainen tutkinnonosa kokoamalla kansainvälisyysopintoja, kotikansainvälistymistä ja työssäoppimista kansainvälisessä ympäristössä. Henkilökohtaisista syistä ulkomaan työssäoppimisesta estyneille opiskelijoille tarjotaan laajempaa kotikansainvälistä valmennusta, joka toteutuu mm. yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Pkky:n omien opintojen lisäksi tarjolla on myös muita verkostojen kautta hankittuja opintoja kuten mm. sosiaali- ja terveysalalla Kamoon China- verkostossa kehitetty 10 ov perinteisen kiinalaisen hoitotieteen vapaasti valittava tutkinnonosa. Kilpailutoiminta Kannustetaan ja valmennetaan opiskelijoiden osallistumista kansainvälisiin ammattialojen kilpailuihin ml. Skills -toiminta. Yhteistyö Yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa tehostetaan ottamalla käyttöön ECVETpisteytysjärjestelmä sekä tekemällä yhtenäiset Memorandum of Understanding sopimukset yhteistyön molemminpuolisen luottamuksen perustaksi. Yhteistyötä ulkomaisten koulutusorganisaatioiden kanssa laajennetaan liikkuvuuden lisäksi myös koulutuksen laadun kehittämiseksi. Työelämän tarpeita kuunnellaan kansainvälisyysopintoja suunniteltaessa. Kehitetään verkostotyönä ammatillista koulutusta vientiteollisuuden tarpeita paremmin vastaavaksi. Valmistuttuaan on opiskelijalla valmiudet työskennellä ja viestiä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Henkilöstön kv-osaaminen Kehittämisasiakirjassa henkilöstön kansainvälisyysosaamisen kehittäminen on nostettu esiin. Järjestetään henkilöstölle kansainvälisyyttä lisäävää koulutusta ja tapahtumia ja tarjotaan tietoa haettavissa olevista apurahoista ja projekteista kansainväliseen lisäkoulutukseen ja kielikursseihin. Kannustetaan opettajia job shadowing -toimintaan pedagogisen näkemyksen laajentamiseksi. Uusia opettajia kannustetaan osallistumaan kansainväliseen toimintaan. Henkilöstön USA-vaihtoa kehitetään edelleen job shadowing- toimintana ja selvitetään mahdollisuuksia ulkopuolisen rahoitukseen sekä laajennetaan yhteistyötä opiskelijavaihdon aloittamiseksi. Kotikansainvälistyminen Kotikansainvälistymistä kehitetään lisäämällä oppilaitosten ja koulutusalojen yhteistyötä. Saapuvat opettajat ja opiskelijat ovat oman maansa ja kulttuurinsa viestintuojia, mitä hyödynnetään laajasti oppilaitoksissa. Maahanmuuttajaopiskelijoita rohkaistaan tuomaan omaa kulttuuriaan esiin mm. kvviikkojen aikana ja muissa vastaavissa tapahtumissa. Rakennetaan ja kehitetään verkko-opintoja ja yhteydenpitoa kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

7 Strategia 5 (6) Kotikansainvälisyyttä toteutetaan monipuolisesti opetuksessa, kansainvälisessä valmennuksessa, erilaisissa koulutapahtumissa kuten kansainvälisyysviikoissa, myös kotimaisessa työharjoittelussa. Lähteet: Bryggen julkilausuma ammatillista koulutusta koskevasta tehostetusta eurooppalaisesta yhteistyöstä Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä: Kehittämisasiakirja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: kv-toimintaohjelma

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot