Kansainvälisen toiminnan strategia Yhtymähallitus Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015. Yhtymähallitus 26.2.2013. Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen"

Transkriptio

1 Kansainvälisen toiminnan strategia Yhtymähallitus Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen

2 Sisältö 1 TAUSTAA KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET JA MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristö Tavoitteet Menestystekijät ORGANISOINTI RAHOITUS TIEDOTTAMINEN JA DOKUMENTOINTI KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Seuranta Arviointi ja kehittäminen Kehittämistoimenpiteet (6)

3 1 TAUSTAA Suomalainen yhteiskunta on yhä enemmän riippuvainen kansainvälisistä osaajista. Yritystoiminnan ja talouselämän maailmanlaajuinen verkostoituminen ja Euroopan laajeneva integraatio lisäävät työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Kansainvälistyvä toimintaympäristö on suomalaisille mahdollisuus ja haaste, johon ammatillisen koulutuksen on vastattava. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden osaamisvaatimuksissa painottuvat entistä enemmän kielitaito, sosiaaliset taidot sekä vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemus. Toimintaympäristön muuttuminen asettaa suuria haasteita myös opettajien ja ohjauksen ammattilaisten työlle. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (LSKKY) on vastannut kansainvälistymisen haasteisiin lisäämällä kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista, yhteistyötä ja hanketoimintaa. Hankkeiden avulla on opiskelijoille luotu mahdollisuuksia työssäoppimiseen ulkomailla, henkilöstön kokemusten vaihtoon, kehittämistoimintaan ja laadun vertailuun. Kansainvälisen toiminnan suunnitelmallisen johtaminen ja toteuttamisen sekä toimintatapojen hyvän viestinnän avulla pyritään tuomaan motivoituneempia opiskelijoita ja opettajia, parantamaan koulutuksen laatua ja nostamaan kuntayhtymän imagoa. Kansainvälisen toiminnan strategia perustuu Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatukseen, visioon ja strategisiin tavoitteisiin. Strategian avulla linjataan kansainvälistä toimintaa ja kuvataan miten kansainvälinen toiminta liittyy kuntayhtymän ydintoimintaan ja kehittämiseen. 2 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET JA MENESTYSTEKI- JÄT 2.1 Toimintaympäristö Kansainvälisessä toiminnassa on otettava huomioon sekä Euroopan että kansallisen tason linjaukset. Näitä ovat muun muassa: - Kööpenhaminan prosessi, - Bryggen kommunikea, - Eurooppa strategia, - koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ja - pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman koulutuspoliittiset linjaukset ja toimeenpanosuunnitelma. Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa määritellään kansainvälistymisen tavoitteet Suomen osalta. Ammatillista koulutusta kehittämällä vahvistetaan suomalaisen työelämän ja koulutuksen kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälistymisen tavoitteet näkyvät myös Opetushallituksen laatimissa tutkintojen perusteissa. Perusteita uudistettaessa kansainvälistymiseen liittyvä osaaminen on sisällytetty mm. elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. Lähtökohtana on, että opiskelijat saavat entistä paremmat valmiudet työskennellä kansainvälisessä työympäristössä kotimaassa ja ulkomailla. Kansainvälistymistä ohjaavat kuntayhtymän opetussuunnitelmat. Maakunnalliset kansainvälistymisen linjaukset tulevat Varsinais-Suomen maakuntaohjelmasta ja elinkeinostrategiasta, josta on tehty alueellisia strategioita, esimerkiksi Loimaan seutukunnan elinkeinostrategia. Maakuntastrategian uudistamistyö käynnistyy vuonna (6)

4 Vuoden 2013 alusta on otettu käyttöön kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys, jonka tarkoituksena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua. Tutkintotodistuksissa on jatkossa merkintä tutkinnon kansallisen viitekehyksen (NQF) tasosta ja sen suhteutumisesta eurooppalaiseen viitekehyksen (EQF) tasoihin. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET) otetaan Suomessa käyttöön kaikissa tutkinnoissa vuonna Tutkinnon osien opintopisteet ilmoitetaan tutkintotodistuksissa. Opintopisteet auttavat kansainvälisen kokemuksen tunnustamisessa. Siirtojärjestelmällä halutaan parantaa ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta sekä edistää Euroopan laajuisten työmarkkinoiden kehittymistä. Opiskelijat saavat englanninkielisen kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen, Europass Certificate Supplement -asiakirjan. Siinä annetaan perustietoa suoritetuista opinnoista sekä sen tuottamasta ammattipätevyydestä ja osaamisesta. Asiakirjasta on apua haettaessa töitä tai opiskelupaikkaa ulkomailta. 2.2 Tavoitteet LSKKY:n kansainvälisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat: - opiskelija oppii käyttämään vierasta kieltä luontevasti sekä oppii tuntemaan ja ymmärtämään omaa kulttuuria ja vieraita kulttuureja. - ammatillisen tutkinnon suorittanut pystyy työskentelemään kansainvälisessä työelämässä ja monikulttuurisissa työympäristöissä. - henkilöstöllä on riittävät valmiudet tukea opiskelijoita kansainvälistymisessä. - kuntayhtymä hyödyntää kansainvälistä verkostoa ja yhteistyökumppaneita oman toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa. - kuntayhtymä edistää alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä kansainvälistä liiketoimintaa. 2.3 Menestystekijät LSKKY:n kansainvälisen toiminnan menestystekijöiksi on tunnistettu: - kansainvälisyydelle avoin ja oppiva opiskelijakunta ja henkilöstö, - mahdollisuus kansainvälisesti painottuneeseen tutkintoon, johon sisältyy opiskelu- ja työssäoppimisjaksoja sekä osaamisen näyttöjä ulkomailla, - opiskelijoiden ja henkilöstön riittävä kielitaito, viestintätaidot ja kulttuurien tuntemus, - innostunut, osaava ja opinnoissa hyvin menestynyt opiskelija, - opiskelijoiden ja henkilöstön valmennus kansainvälisyysjaksoihin, - toimiva yhteistyökumppanien verkosto ulkomailla ja kotimaassa, - henkilöstön työelämäjaksojen toteuttaminen ulkomailla, - toiminnan alueellinen vaikuttavuus sekä - tulosten arviointi ja toiminnan kehittäminen. 3 ORGANISOINTI Yhtymähallitus hyväksyy kansainvälisen toiminnan strategian. Kuntayhtymäjohtaja vastaa kuntayhtymän kansainvälisyystoiminnasta. Kansainvälisen toiminnan strategian toteutumisen apuna on kansainvälisyysryhmä. Kansainvälisyysryhmä muodostuu kansainvälisyysvastaavista ja sen toimintaa ohjaa kansainvälisyyskoordinaattori. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, ohjeistaa ja kehittää kuntayhtymän kansainvälistä toimin- 4(6)

5 taa ja laatia hankehakemuksia toiminnan rahoittamiseksi. Ryhmä kokoaa vuosittain kansainvälistymisen vuosisuunnitelman ja vuosiraportin toteutuneesta toiminnasta. Tulosalueen esimiesten ja koulutusalavastaavien tehtävänä on opetussuunnitelmatyön yhteydessä huomioida kansainvälistymisen mahdollistaminen ja kannustaa opiskelijoiden ja henkilöstön hakeutumista kansainväliseen toimintaan. Kansainvälisyysvastaavat vastaavat kansainvälisyyshankkeista, suunnitelmien toteutumisesta ja dokumentoinnista sekä kontaktien luomisesta, yhteydenpidosta kumppaneihin ja tiedonvälityksestä. He ohjaavat opiskelijoita ja henkilöstöä kansainvälistymisessä. 4 RAHOITUS Kansainvälisen toiminnan keskeinen rahoitusmuoto on hankerahoitus, pääosin EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmasta (LLP-ohjelma). Muita mahdollisia rahoituslähteitä ovat muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston NordPlus-ohjelma, Pohjola-Norden ja muut EU:n rahoituslähteet. Opetushallituksen kansainvälistymisen erillismäärärahaa saavat pääasiassa vain verkostohankkeet. Keskeisenä yhteistyökumppanina toimii kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO. Hankerahoituksen lisäksi tarvitaan myös opiskelijoiden omarahoitusta sekä kuntayhtymän omarahoitusta henkilöstöresursseihin ja hallintokuluihin. Kuntayhtymän rahoitusta tarvitaan myös, jos opiskelijat lähtevät ulkomaanjaksolle ilman hankerahoitusta tai menevät maihin, jotka eivät ole mukana hankkeissa. Ulkomailta saapuvien opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kuluista vastaa lähettävä organisaatio. Talousarvioon varataan vuosittain strategian tavoitteiden toteutumisen kannalta tarkoituksenmukainen rahoitus. Kokonaiskustannuksia ja niiden kohdistamista eri toiminnoille seurataan. Rahoituksesta päättää kuntayhtymäjohtaja kansainvälisyysryhmän ja koulutustiimien avustuksella. 4 TIEDOTTAMINEN JA DOKUMENTOINTI Kansainvälisyysryhmä tiedottaa toiminnasta ja dokumentoi sitä seuraavasti: - oma internet-sivusto: - yksiköissä pidettävät infotilaisuudet, - yksiköissä olevat kansainvälisen toiminnan infopisteet, - yksiköissä olevat infotelevisiot, - sähköposti, - hankkeet, - intranet: kokousmuistiot, - hanketietokanta ja - tiedotusvälineet: tiedotteet. Internetissä ylläpidettävästä kansainvälisyystoiminnan sivustosta (http://kv.lskky.fi) myös ulkomaiset potentiaaliset yhteistyökumppanit löytävät tietoa kuntayhtymästä, sen oppilaitoksista ja koulutuksista. Opiskelijat ja henkilöstö kertovat kansainvälisen jakson antamista kokemuksista muille opiskelijoille ja henkilöstölle ja laativat matkaraportin. Myös ulkomailta saapuvat opiskelijat ja asiantuntijat ovat mukana tiedotustoiminnassa. 5(6)

6 5 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN SEURANTA, ARVIOINTI JA KE- HITTÄMINEN 5.1 Seuranta Määrällisiä tavoitteita seurataan vuosittain CIMOlle tehtävän opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuustilastoinnin avulla. Kansainvälisen toiminnan toteutumisesta tehdään kooste henkilöstötilinpäätökseen. Kansainvälisestä toiminnasta pidetään talousseurantaa, jotta voidaan vuosittain tehdä realistinen talousarvio. 5.2 Arviointi ja kehittäminen Opiskelijat pitävät ulkomaan jaksosta oppimis- ja kulttuuripäiväkirjaa. Opiskelijat ja henkilöstö laativat matkan jälkeen kirjallisen raportin. Matkakertomuksia julkaistaan internetsivustolla. Palautetta kerätään opiskelijoilta, henkilöstöltä, yhteistyökumppaneilta ja yrityksiltä. Tähän käytetään muun muassa kuntayhtymän palautelomaketta ja LLP-ohjelman tietokannan palautetta. Ulkomailta saapuvien opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa käydään palautekeskustelu. Myös työnantajilta saadaan palautetta. Hankkeiden loppuraportit antavat arviointi- ja kehittämistietoa. Ulkomailla suoritetut osaamisen näytöt toimivat myös toiminnan arvioinnin ja kehittämisen osana. 5.3 Kehittämistoimenpiteet laaditaan yhtenäiset kansainvälisen toiminnan prosessikuvaukset ja ohjeistus koko kuntayhtymään. - valmistaudutaan ECVET opintopisteiden siirtojärjestelmän käyttöönottoon ja tiedotetaan henkilöstöä. - liikkuvuushankkeissa toimitaan sekä koordinoijana että kumppanina, kuten tähänkin asti. Liikkuvuuteen osallistumisen astetta pyritään nostamaan, jotta saavutettaisiin kansallinen keskitaso. - jatketaan pitkäjänteistä yhteistyötä nykyisten hyvien yhteistyökumppanien kanssa ja kehitetään yhtenäisiä toimintamalleja. - pyritään laajentamaan maakarttaa, jotta kaikille aloille saataisiin yhteistyökumppaneita. Maantieteellisenä painopisteenä on Eurooppa ja uutena kohdemaana Kiina. - osallistutaan kansainvälisiin kehittämishankkeisiin kumppanina alakohtaisen tarpeen mukaan. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan vertaisarviointiin kehittämishankkeen avulla. - liitytään alakohtaisen tarpeen mukaan verkostoihin, jotka tukevat tavoitteiden ja painopisteiden mukaista toimintaa: liitytään Kiina-verkostoon. - hyödynnetään toiminnassa kuntayhtymään kuuluvien kuntien ystävyyskuntaverkostoa. - lisätään vertaisoppimista ja pyritään parantamaan vaikuttavuutta osallistumalla hankkeiden levitysseminaareihin hyvien käytänteiden saamiseksi ja järjestämällä omien hankkeiden tiedotustilaisuuksia ja seminaareja, joissa voidaan levittää saatuja tuloksia. - kehitetään palautejärjestelmää: määrällisiä mittareita aletaan seurata säännöllisesti ja laadulliseen seurantaan otetaan käyttöön mittareita. - kotikansainvälisyyden edistäminen - kestävän kehityksen edistäminen 6(6)

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.12.2013 tiimi 19.2.2014 Johtoryhmä 7.3.2014 Hallitus 27.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUODEN 2013 PROJEKTITOIMINTAAN... 3 1.1 toiminnan... 5 2. TULOSALUEIDEN

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot