Wildlife-matkailun aluetaloudelliset vaikutukset. Tarkastelussa kalastus- ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wildlife-matkailun aluetaloudelliset vaikutukset. Tarkastelussa kalastus- ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa"

Transkriptio

1 Wildlife-matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Tarkastelussa kalastus- ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa Karoliina Sarajärvi S Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2014 Oulun yliopisto Maantieteen laitos

2 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Liite FM-tutkielmaan Maisterintutkinnon kypsyysnäyte Laitos: Maantieteen laitos Tekijä (Sukunimi ja etunimet, myös entinen sukunimi): Sarajärvi Johanna Karoliina Pääaine: Maantiede Opiskelijanumero: Tutkielman nimi (suomeksi; muun kielinen nimi ilmoitetaan vain jos se on tutkielman kieli): Wildlife-matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Tarkastelussa kalastus- ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa Tutkielman sivumäärä: 83 s. + II liit. Asiasanat: Wildlife-matkailu, matkailun aluetaloudelliset vaikutukset, kalastusmatkailu, metsästysmatkailu, pohjoismainen menetelmä Tiivistelmä (kirjoitetaan vapaamuotoisesti, selväsanaisesti ja lyhyin lauserakentein, ks. ohje seuraavalla sivulla): Tutkielmassa tarkastellaan wildlife-matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia Pohjois- ja Itä-Suomessa. Tavoitteena on selvittää valtion maiden kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa vuonna Lisäksi tarkoituksena on vertailla tuloksia kohdealueiden ja -ryhmien välillä, sekä arvioida kuinka paljon kalastus- ja metsästysmatkailijat kuluttivat rahaa yhteensä koko matkan aikana. Työn teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta keskeisestä osasta. Ensimmäiseksi käsitellään yleisesti wildlifematkailuun liittyvää teoriakeskustelua sekä paneudutaan tarkemmin kalastus- ja metsästysmatkailuun. Toisessa osiossa tarkastellaan matkailun aluetaloudellisia hyöty- ja haittavaikutuksia. Lisäksi käsitellään aluetaloudellisten vaikutusten muodostumista ja käydään läpi yleisimmät tutkimusmenetelmät. Tutkimusaineisto on kerätty osana Metsähallituksen eräpalveluiden aluetaloushanketta. Hankkeessa kehitetään Metsähallituksen kalastus- ja metsästyslupa-asiakkaiden aluetaloudellisten vaikutusten seurantamenetelmää yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Aineisto kerättiin Internet-kyselynä kesän ja syksyn 2013 aikana. Tutkimusmenetelmänä sovellettiin pohjoismaisen mallin menomenetelmää, jossa hyödynnettiin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia ilmaisia aineistoja. Lapin maakunnan kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulovaikutukset olivat vuonna 2013 vajaa 8 miljoonaa euroa, josta kalastusmatkailun osuus oli noin 5 miljoonaa euroa ja metsästysmatkailun 3 miljoonaa euroa. Välitön kalastusmatkailutyöllisyys oli 22 henkilötyövuotta ja metsästysmatkailutyöllisyys 13 henkilötyövuotta. Yhteensä Lapin kalastus- ja metsästysmatkailun työllisyysvaikutus oli 35 henkilötyövuotta. Kainuun maakunnassa kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulovaikutukset olivat vuonna 2013 yhteensä noin 3 miljoona euroa, josta kalastusmatkailun osuus oli 1,2 miljoonaa euroa ja metsästysmatkailun 1,8 miljoonaa euroa. Välitön kalastusmatkailutyöllisyys oli vajaa 6 henkilötyövuotta ja metsästysmatkailutyöllisyys 8 henkilötyövuotta. Yhteensä Kainuun kalastus- ja metsästysmatkailun työllisyysvaikutus oli 14 henkilötyövuotta. Tutkimuksen tulokset tulo- ja työllisyysluvuista eivät vaikuta olevan liioiteltuja. Vertailu on kuitenkin haastavaa, sillä kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole juurikaan tutkittu. Kokonaisuudessaan kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa ovat tulosten mukaan suhteellisen pieniä. Hyötyvaikutuksia alueiden talouksille voitaisiin lisätä, mikäli kalastus- ja metsästysmatkailu kehittyisivät elinkeinoina ja saisivat paremman jalansijan Suomen matkailussa. Muita tietoja: Aineisto kerätty osana Metsähallituksen eräpalveluiden aluetaloushanketta. Paikka ja päiväys: Oulussa,

3 Sisällys JOHDANTO... 5 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 7 Maantiede ja matkailu... 7 Aikaisempi tutkimus... 8 Tutkimuksen rakenne... 9 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYSET MATKAILUN PERUSKÄSITTEISTÄ WILDLIFE-MATKAILUUN Matkailu ja virkistäytyminen Luontomatkailu Wildlife-matkailu Vapaa-ajankalastus ja kalastusmatkailu Kalastusmatkailun kehittyminen ja nykytila Metsästys ja metsästysmatkailu Metsästysmatkailun kehittyminen ja nykytila MATKAILU JA ALUETALOUS Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Aluetaloudellisten vaikutusten muodostuminen Aluetaloudellisten vaikutusten tutkimusmenetelmät Pohjoismainen menetelmä TUTKIMUSALUE Lapin maakunta Kainuun maakunta TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät WILDLIFE-MATKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutulo Lapin maakunnassa Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutulo Kainuun maakunnassa Välitön kalastus- ja metsästysmatkailutyöllisyys Lapin ja Kainuun maakunnissa Tulo- ja työllisyysvaikutusten vertailu Kalastus- ja metsästysmatkailijoiden kokonaiskulutus matkan aikana... 60

4 POHDINTA Tiedonhankinnan ja tutkimusaineiston haasteet Menomenetelmän soveltamisen haasteet YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET I-II

5 JOHDANTO Kalastus ja metsästys ovat suosittuja vapaa-ajan aktiviteetteja niin Suomessa kuin kansainvälisesti (Mikkola & Yrjölä 2001; Lovelock 2008; Mordue 2009; Matilainen ym. 2010), ja niiden merkitys on kasvanut viime vuosina myös matkailun yhteydessä (Reynolds & Braithwaite 2001; Bauer & Herr 2004; Meyer-Arendt 2004; Barnes & Novelli 2008; Keskinarkaus ym. 2009; Mordue 2009). Yleisesti matkailua pidetään nykypäivänä jopa maailman suurimpana ja nopeimmin kasvavana elinkeinona. Matkailun kasvulla on tärkeä rooli myös Suomessa etenkin Pohjois-Suomen aluetalouden ja paikallisten asukkaiden jokapäiväisen elämän kannalta (Saarinen 2003: 92). Wildlife-matkailun suosio sai alkunsa 1960-luvulla. Matkailijoiden lisääntynyt kiinnostus luontoa ja sen suojelua kohtaan, matkustamisen muuttuminen edullisemmaksi sekä syrjäseutujen saavutettavuuden paraneminen loivat sysäyksen wildlife-matkailun kehittymiselle erityisesti Afrikassa (Novelli ym. 2006: 65). Wildlife-matkailu lähti merkittävään kasvuun kuitenkin vasta 2000-luvun vaihteessa luontoon perustuvien aktiviteettien kysynnän jatkuvan kasvun myötä. Wildlife-matkailun osalta luontoaktiviteetit yhdistetään usein toimintaan, joka ei suoranaisesti kuluta luontoa, kuten eläinten katseluun ja valokuvaukseen. Toisaalta myös luontoa kuluttavat toiminnot, kuten metsästys ja kalastus, ovat tietyille alueille merkittäviä wildlife-matkailuaktiviteetteja (Barnes & Novelli 2008: 153). Reynoldsin ja Braithwaiten (2001: 32) mukaan wildlife-matkailusta on tullut yksi johtavista ulkomaanvaluutan tuottajista useissa maissa, ja esimerkiksi Meyer-Arendt (2004: 430) korostaa erityisesti metsästys- ja kalastusmatkailun olevan tänä päivänä tärkeä osa taloudellista toimintaa. Suomessakin kiinnostus kalastus- ja metsästysmatkailua kohtaan on kasvanut viime vuosikymmenellä (Puhakka & Salonen 2005; Keskinarkaus ym. 2009). Matkailu syrjäisillä maaseutualueilla perustuu pitkälti luontoon ja luontoaktiviteetteihin, kuten kalastukseen, jolloin kalastusmatkailu tuo syrjäseuduille ulkopuolisia tuloja piristäen näiden alueiden taloutta ja kehitysnäkymiä. Useita vuosikymmeniä maaseutualueet ovatkin kärsineet sosio-taloudellisesta taantumisesta taloudellisten rakenteiden muuttumisen, työttömyyden sekä väestön poismuuton ja ikääntymisen myötä (Kauppila & Karjalainen 2012: 88). Nygårdin ja Uthardtin (2001: 383) mukaan yhtenä syynä myös metsästysmatkailun kiinnostuksen kasvuun on nimenomaan syrjäisten maaseutualueiden

6 6 taloudellisen taantumisen estäminen ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen syrjäiset maaseutualueet ovat kärsineet rakennemuutoksesta ja talouden taantumisesta (Saarinen 2003), mutta toisaalta kyseiset alueet tarjoavat parhaat edellytykset juuri metsästysmatkailun kehittymiselle (Keskinarkaus ym. 2009: 11). Matkailun kasvun myötä myös sen ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat kasvaneet voimakkaasti (Wall & Mathieson 2006: 4), joista nimenomaan taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä alueiden kehittymisen kannalta (Kauppila ym. 2009). Lovelockin (2008: 14) mukaan wildlife-matkailun, eli siten myös kalastajien ja metsästäjien, tuottamat aluetaloudelliset vaikutukset ja hyödyt kohdealueen matkailuyrittäjille, paikallisille yhteisöille ja alueiden talouksille ovat huomattavia. Wildlife-matkailun kasvun myötä onkin tärkeä selvittää, kuinka tärkeässä roolissa luonto on ihmisten hyvinvoinnille, ja tunnistaa wildlife-resurssien käytön tuomat sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt (Reynolds & Braithwaite 2001: 31). Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää wildlife-matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia Pohjois- ja Itä-Suomessa. Esimerkkinä ovat kalastus- ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa. Aineisto on kerätty osana Metsähallituksen eräpalveluiden aluetaloushanketta, jossa kehitetään Metsähallituksen kalastus- ja metsästyslupa-asiakkaiden aluetaloudellisten vaikutusten seurantamenetelmää yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Keskinarkauksen ym. (2009: 11) mukaan suurin osa Pohjois- ja Itä-Suomen maa-alueista on valtion omistuksessa, jonka myötä Metsähallitus valtion alueita hallinnoivana viranomaisena on keskeisessä asemassa erätalouteen kuuluvan metsästyksen ja kalastuksen järjestelyissä. Metsähallituksen luontopalveluissa onkin tunnistettu tarve aloittaa säännöllinen kalastus- ja metsästyslupa-asiakkaiden tuottamien aluetaloudellisten hyötyjen seuranta. Myös julkisen riistakonsernin strategian ( ) päätavoitteen Riistatalous luo hyvinvointia yhtenä mittarina ovat nimenomaan taloudelliset vaikutukset (ks. Riistakonsernin strategia). Aluetaloushankkeen tarkoituksena on kehittää Metsähallituksen käyttöön työkalu, jolla kalastajien ja metsästäjien tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia voidaan seurata vuosittain. Hanke on pilotinomainen, sillä valtion maiden ja vesien metsästyksen ja kalastuksen tuottamia aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole ennen kartoitettu valtakunnallisessa mittakaavassa. Näin ollen tämän tutkimuksen aihe ja tarkoitus on ajankohtainen myös kalastus- ja metsästysmatkailun näkökulmasta.

7 7 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT Maantiede ja matkailu Maantieteen keskeisempiä käsitteitä ja teemoja ovat tilaan, paikkaan, aikaan ja ihmisiin liittyvät tutkimusaiheet (Hall & Page 2006: 352). Matkailu soveltuu hyvin osaksi maantieteen tutkimuskenttää, sillä se liittyy aina paikkoihin ja alueellisiin suhteisiin (Leiper 2004: 112). Huomattavaa kaikille matkailun määritelmille ovat myös tilan ja ajan käsitteet, sillä matkailijat matkustavat tilassa ja ajassa heidän liikkuessaan pois kotoa tietyksi ajaksi (Hall 2005: 17). Maantieteen ja matkailun suhdetta voidaan tarkastella lähemmin esimerkiksi Leiperin (2004: 49 51, 53) matkailusysteemimallin kautta. Malli koostuu viidestä eri elementistä: matkailijasta, lähtöalueesta, matkareiteistä, kohdealueesta ja matkailupalveluista. Matkailijat aloittavat matkan lähtöalueelta eli usein kotoaan, ja matkustavat eri reittialueiden kautta matkan varsinaiselle kohdealueelle, joita voi olla myös useampia. Nimenomaan nämä kolme aluetta ovat maantieteellisiä elementtejä. Alueiden ja reittien ohella malli ottaa huomioon myös matkailupalvelut, joita matkailijat yleensä käyttävät tavalla tai toisella matkansa yhteydessä. Näiden viiden elementin lisäksi erilaiset ympäristötekijät (esim. sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset, fyysiset) vaikuttavat ja muuttavat koko matkailusysteemiä jatkuvasti, sekä päinvastoin. Maantieteellistä tutkimusta voidaan lähestyä neljästä eri lähtökohdasta, joita voidaan hyödyntää myös matkailututkimuksen yhteydessä. Näitä lähtökohtia ovat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus, spatiaaliset analyysit, alueelliset synteesit sekä fyysiset luonnonprosessit. Kyseisistä lähestymistavoista ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta tutkittaessa on matkailun osalta keskitytty erityisesti matkailun ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten tutkimiseen (Wall 2000: 249). Näin ollen myös tämän työn tutkimusaihe kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisista vaikutuksista Lapin ja Kainuun maakunnissa soveltuu kaiken kaikkiaan hyvin matkailumaantieteelliseen tutkimuskenttään.

8 8 Aikaisempi tutkimus Kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia on tutkittu verrattain vähän niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kalastuksen osalta tutkimus on painottunut vapaa-ajankalastuksen ja virkistyskalastuksen taloudellisten vaikutusten ja hyötyjen analysointiin varsinaisen kalastusmatkailun sijasta. Esimerkiksi Kauppila ym. (2011) sekä Kauppila ja Karjalainen (2012) ovat tutkineet kalastusmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia Iijoen valuma-alueen kunnissa pohjoismaisen mallin menomenetelmää soveltamalla. Vähä ym. (2013) ovat seuranneet lohi- ja meritaimenkantoja Tornionjoen vesistössä, minkä yhteydessä on selvitetty lyhyesti myös kalastusmatkailijoiden rahankäyttöä. Storhammar ym. (2011) ovat selvittäneet osana laajempaa lohenkalastuksen taloudellisten vaikutusten tutkimusta myös vapaaajan kalastuksen ja kalastusmatkailun taloudellisia vaikutuksia panos-tuotosmallilla Tornio- ja Simojoella. Seppänen ja Salmi (2010) ovat luoneet katsauksen Suomessa julkaistuihin vapaa-ajankalastustutkimuksiin. Siinä yhtenä osana käsitellään myös kalastusmatkailuun liittyviä tutkimuksia, kuitenkin huomioiden vain muutamia taloudellisiin vaikutuksiin keskittyviä selvityksiä. Toivonen (2008a) on selvittänyt kalastusmatkailun yleisiä tunnuslukuja valtakunnallisesti, mutta selvitys ei käsittele varsinaisia kalastusmatkailun taloudellisia vaikutuksia laajemmin. Suomen ulkopuolella Borch ym. (2011) ovat selvittäneet panos-tuotosanalyysin avulla kalastusmatkailun taloudellisia vaikutuksia Norjassa. Samaan menetelmään pohjautuen myös Upneja ym. (2001) ovat selvittäneet kalastuksen taloudellisia vaikutuksia Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa, mutta tutkimus ei keskity suoranaisesti kalastusmatkailuun, vaan yleisesti kalastukseen. Myös Pohjois-Carolinassa (Bohnsack ym. 2002), Texasissa (Chen ym. 2003) ja Mississipissä (Hutt ym. 2013) on tutkittu kalastusmatkailun sijasta virkistyskalastuksen taloudellisia vaikutuksia panos-tuotosanalyysin pohjalta. Metsästysmatkailun aluetaloudellisiin vaikutuksiin liittyvä tutkimus on ollut vähäistä etenkin Suomessa. Tutkimusta on tehty esimerkiksi North Hunt -hankkeen (ks. North Hunt 2007) yhteydessä, jonka tarkoituksena oli selvittää vuosien aikana metsästysmatkailun kehittymismahdollisuuksia Suomessa, Ruotsissa, Islannissa, Skotlannissa ja Kanadan pohjoisilla syrjäseuduilla huomioiden niin ekologiset, taloudelliset kuin sosiaaliset näkökohdat. Hankkeessa Keskinarkaus ym. (2009) selvittivät yh-

9 9 teistyössä Metsähallituksen kanssa muun muassa pienriistan metsästykseen perustuvan metsästysmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia yhdeksällä ruuhkaisimmilla Metsähallituksen lupa-alueella Pohjois- ja Itä-Suomessa. Lisäksi tehtiin tarkempi selvitys Itä- Lapin osalta. Heiðarsson ym. (2010) selvittivät hankkeen yhteydessä metsästysmatkailun taloudellisia vaikutuksia Islannissa. Muita ulkomailla tehtyjä metsästyksen aluetaloudellisiin vaikutuksiin liittyviä tutkimuksia löytyy lähinnä Afrikasta. Esimerkiksi Samuelsson ja Stage (2007) sekä Humavindu ja Barnes (2003) ovat selvittäneet metsästyksen ja metsästysmatkailun taloudellisia vaikutuksia Namibiassa. Saayman ym. (2011) ovat käyttäneet Samuelssonin ja Stagen (2007) tapaan panos-tuotosanalyysiin perustuvaa sosiaalitilinpitomatriisia selvittäessä metsästyksen taloudellisia vaikutuksia Etelä-Afrikassa, mutta tutkimus ei kohdennu suoraan metsästysmatkailuun, kuten useiden kalastukseen ja kalastusmatkailuun liittyvien tutkimusten kohdalla. Lisäksi Lovelock ja Robinson (2005) ovat selvittäneet tutkimuksessaan metsästysmatkailun taloudellisia vaikutuksia Uudessa- Seelannissa. Käsillä olevan tutkimuksen aihe kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisista vaikutuksista Pohjois- ja Itä-Suomessa onkin näistä lähtökohdista katsottuna erittäin ajankohtainen, sillä kalastusmatkailun ja etenkään metsästysmatkailun taloudellisia vaikutuksia ei ole juuri selvitetty Suomessa niin paikallisessa kuin alueellisessakaan mittakaavassa. Tutkimuksen rakenne Tutkimus rakentuu kokonaisuudessaan kahdeksan eri osion ympärille. Johdannon (1) jälkeen esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehitys (2), joka koostuu pääasiassa kahdesta keskeisestä osasta: wildlife-matkailusta sekä matkailusta ja aluetaloudesta. Ensimmäiseksi käsitellään yleisesti wildlife-matkailuun liittyvää teoriakeskustelua, jonka jälkeen paneudutaan tarkemmin kalastus- ja metsästysmatkailuun sekä niiden kehittymiseen ja nykytilaan Suomen kontekstissa. Matkailu ja aluetalous -osiossa tarkastellaan matkailun aluetaloudellisia hyöty- ja haittavaikutuksia sekä käydään läpi taloudellisten vaikutusten muodostumista. Lisäksi käsitellään lyhyesti yleisimmät matkailun aluetaloudellisten vaikutusten tutkimuksissa käytetyt tutkimusmenetelmät, jonka jälkeen

10 10 paneudutaan tarkemmin tässä tutkimuksessa sovellettavaan pohjoismaisen mallin menomenetelmään ja siihen kohdistuvaan kritiikkiin. Seuraavaksi esitellään tutkimusalue, - aineisto ja -menetelmät (3-5). Tulososiossa (6) käsitellään kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisista vaikutuksista välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset ensin Lapin maakunnan ja sitten Kainuun maakunnan osalta, jonka jälkeen maakuntien välisiä tuloksia vertaillaan keskenään. Lisäksi selvitetään koko matkan aikana tapahtunutta kulutusta yhteensä. Lopuksi esitellään tulosten pohdinta (7) sekä yhteenveto ja johtopäätökset (8).

11 11 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisista vaikutuksista välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa. Aineistoa analysoidaan pohjoismaisen mallin menomenetelmällä ja siinä hyödynnetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia ilmaisia aineistoja. Menetelmä perustuu kokonaisuudessaan Kauppilan ym. (2011) ja Kauppilan ja Karjalaisen (2012) kehittämään prosessimalliin, jonka menetelmällisenä lähtökohtana on arvioida matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia käyttämällä mahdollisimman paljon hyödyksi jo olemassa olevia tilastoja. Tarkoituksena on myös vertailla tuloksia maakuntien ja ryhmien välillä, sekä arvioida kuinka paljon kalastus- ja metsästysmatkailijat kuluttivat rahaa yhteensä koko matkan aikana. Tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Millaiset olivat kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa vuonna 2013? 2. Millä tavoin välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset eroavat kalastus- ja metsästysmatkailijoiden sekä Lapin ja Kainuun maakuntien välillä? 3. Kuinka paljon kalastus- ja metsästysmatkailijat kuluttivat matkallaan Lapin ja Kainuun maakuntien ulkopuolella sekä yhteensä koko matkan aikana vuonna 2013?

12 12 MATKAILUN PERUSKÄSITTEISTÄ WILDLIFE-MATKAILUUN Matkailu ja virkistäytyminen Matkailun, matkailijan ja virkistäytymisen käsitteitä on vuosien saatossa määritelty useiden eri tutkijoiden toimesta (Boniface & Cooper 1994; Butler ym. 1998; Jafar 2000; Vuoristo 2002; Leiper 2004; Hall ym. 2009; Urry & Larsen 2011). Jafarin (2000: 585) ja Vuoriston (2002: 20) määritelmissä matkailu nähdään lähtö- ja kohdealueiden välisenä vuorovaikutuksena. Matkailijat liikkuvat ja toimivat tavanomaisen asuin- ja työympäristön, eli lähtöalueen, ulkopuolella. Näillä ulkopuolisilla kohdealueilla matkailijat ovat vuorovaikutuksessa heitä palvelevien matkailupalveluiden ja -verkostojen kanssa. Urryn ja Larsenin (2011: 4) mukaan matkailu on vapaa-ajan aktiviteetti. Vapaa-ajalla tarkoitetaan säännöllisen ja organisoidun työn vastakohtaa. Leiper (2004: 35) on tiivistänyt matkailijan määritelmän kattamaan kaikki edellä mainitut elementit, sillä hän määrittelee matkailijan henkilöksi, joka matkustaa väliaikaisesti normaalin asuinympäristönsä ulkopuolelle vähintään yhdeksi yöksi. Matka tapahtuu vajaa-ajalla vuorovaikutuksessa kohdealueen kanssa. Hall ym. (2009: 7) korostaa kuitenkin myös työmatkailun tärkeyttä osana nykypäivän matkailua. Virkistäytymisellä viitataan yleensä erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin, jotka voivat tapahtua joko kotona tai kodin ulkopuolella (Boniface & Cooper 1994; Butler ym. 1998: 3 4). Boniface ja Cooper (1994: 2) jakavat virkistäytymisen kotona tapahtuvaan virkistäytymiseen, muualla kotipaikkakunnalla tapahtuvaan virkistäytymiseen, päivämatkoihin ja varsinaiseen matkailuun. Tässä työssä matkailija käsitetään sellaiseksi henkilöksi, joka on matkustanut väliaikaisesti vakinaisen asuinmaakuntansa ulkopuolelle. Määritelmä pitää sisällään niin yöpyjät kuin päiväkävijät, mutta ei sisällä maakuntien sisäistä matkailua. Matkailun ja virkistäytymisen rajat ovatkin tänä päivänä hämärtyneet, ja usein erot näiden kahden käsitteen välillä perustuvat kohteen tai aktiviteetin sijaintiin ja tapahtuman kestoon (Boniface & Cooper 1994; Butler ym. 1998). Myös Hall ja Page (2006: 4 5) ottavat huomioon matkailua määriteltäessä matkailun, virkistäytymisen ja vapaa-ajan suhteet (kuva 1), jossa matkailu ja virkistäytyminen nähdään lähinnä osana vapaa-ajan määritelmää.

13 13 Kuva 1. Matkailun, virkistäytymisen ja vapaa-ajan suhde (Hall ym. 2004: 4; Hall & Page 2006: 5; kirjoittajan muokkaamana). Rajat käsitteiden välillä ovat kuitenkin häilyvät, eikä tarkkoja rajoja voida vetää. Työ on erillään vapaa-ajasta, lukuun ottamatta työmatkustamista, jossa työ on matkustamisen motiivina. Vapaa-ajan matkustaminen sisältää elementtejä niin matkailusta kuin virkistäytymisestä, päiväkävijät voidaan puolestaan luokitella joko vapaa-ajan, virkistäytymisen tai matkailun alle (Hall ym. 2004; Hall & Page 2006). Newsome ym. (2005: 12 13) jakavat matkailun joko massamatkailuun tai vaihtoehtoiseen matkailuun. Massamatkailulla tarkoitetaan niitä matkailijoita, jotka matkailevat omaa kulttuuriaan muistuttavissa maissa vakiintuneissa olosuhteissa ja ovat vähän yhteydessä matkakohteen paikallisväestön kanssa. Myös Fennellin (2003: 4) mukaan massamatkailu ei ota huomioon paikallisia, jonka myötä esimerkiksi matkailutulot eivät jää kohdealueelle, kun taas vaihtoehtoisessa matkailussa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristön hyvinvointiin ja paikallisten tarpeiden huomioimiseen. Hallin ym. (2009: 131) mukaan luontomatkailu ja ekomatkailu määritellään usein vaihtoehtoisen matkailun alaisuuteen.

14 14 Luontomatkailu Meyer-Arendt n (2004: ) mukaan useat eri aatteet, perinteet ja aktiviteetit ovat vuosikymmenien saatossa vaikuttaneet luontomatkailun kehittymiseen ja leviämiseen. Esimerkkeinä ovat muun muassa romantiikan-aika, lähteisiin ja merenrantaan liittyvät perinteet, puisto- ja virkistäytymisliikkeen kehittyminen sekä kalastus ja metsästys. Saarisen (2005: 42) mukaan luontoon perustuvaa matkailua ja ekomatkailua pidetään yleisesti yhtenä nopeimmin kasvavista kansainvälisen matkailun muodoista. Ympäristöministeriö (2002) arvioi 2000-luvun alussa luontomatkailun kasvavan Suomessa 8 10 % vuosivauhdilla. Luontoon perustuvan matkailun suosio on edelleenkin kasvussa, sillä esimerkiksi Metsähallituksen (2014) mukaan Suomen kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat vuoden 2013 aikana kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta. Luontomatkailu on luonnonympäristössä tapahtuvaa matkailua, jonka vetovoimaisuus ja eri aktiviteetit perustuvat luontoon (Saarinen 2002: 12). Myös Järviluoma (2006: 56) painottaa, että luontomatkailussa kohdealueen luonto toimii matkustamisen tärkeimpänä vetovoimatekijänä. Jokisen (2001) mukaan nimenomaan luonnosta saatavilla elämyksillä ja siellä tapahtuvalla toiminnalla on keskeinen merkitys koko matkailutapahtumalle. Näin ollen luontomatkailijat ovat Fredmanin ja Tyrväisen (2011: 5 6) mukaan matkailijoita, jotka vierailevat luonnonalueilla, osallistuvat yleensä erilaisiin aktiviteetteihin ja käyttävät matkailupalveluita. Hall ja Boyd (2005: 3) näkevät luontoon perustuvan matkailun laajana kategoriana, joka pitää sisällään perinteisen luontomatkailun lisäksi myös muun muassa luonnon yksityiskohtiin keskittyvän matkailun, esimerkiksi safari- ja wildlife-matkailun, sekä luonnonsuojelua ja säilyttämistä edistävän matkailun, kuten ekomatkailun. Fennell (2003: 25) määritteleekin ekomatkailun kestäväksi luontomatkailuksi, jossa keskeisessä asemassa ovat luonnosta oppiminen sekä luontoalueiden säilyttäminen ja suojeleminen. Ekomatkailu on luonteeltaan ei-kuluttavaa, sillä on vähän vaikutuksia ympäristöön ja se ottaa huomioon myös paikallisväestön. Myös Fredmanin ja Tyrväisen (2011: 6) mukaan yleisesti luontomatkailulla on keskeinen rooli kohdealueen paikallisyhteisöille. Matkailijoiden käyttämät luonnonresurssit ovat yleensä myös paikallisten aktiivisessa käytössä ja siten sidottuina heidän perinteisiinsä ja kulttuuriinsa.

15 15 Wildlife-matkailu Wildlife-matkailu voidaan luokitella osaksi niin luontomatkailua, ekomatkailua kuin maaseutumatkailua. Lisäksi ihmisten suhteet ja yhteydet eläimiin, sekä luonnonresursseja kuluttava toiminta kuten metsästys ja kalastus liittyvät vahvasti wildlifematkailuun (Reynolds & Braithwaite 2001: 32). Wildlife-matkailulla tarkoitetaankin matkailua, joka perustuu kohtaamisiin ja kanssakäymisiin luonnoneläinten kanssa (Shackley 1996; Reynolds & Braithwaite 2001; Bauer & Herr 2004; Higginbottom 2004; Newsome ym. 2005; Lovelock 2008; Newsome & Rodger 2013). Wildlife-termi pitää sisällään sekä kasvit että eläimet, mutta useimmiten matkailun yhteydessä se liitetään lähinnä maalla ja vedessä eläviin selkärankaisiin luonnoneläimiin (Shackley 1996). Wildlife-matkailuaktiviteetit tapahtuvat joko vapaana liikkuvien eläinten luonnollisessa elinympäristössä tai vankeudessa eläville eläimille varatuilla suljetuilla alueilla. Näin ollen useat aktiviteetit tapahtuvat luonnossa ja ovat osa luontomatkailua. Wildlife-matkailua voidaan pitää ekomatkailuna, mikäli matkailu perustuu ekomatkailun tärkeimpiin periaatteisiin kestävyydestä, suojelusta ja koulutusta edistävästä toiminnasta (Higginbottom 2004: 2 3; Newsome ym. 2005: 20). Matkailu syrjäisillä maaseutualueilla perustuu pitkälti luontoon (Kauppila & Karjalainen 2012: 88), jonka myötä wildlife-matkailulla on merkittävä rooli myös maaseutumatkailussa. Wildlife-matkailu voidaan määritellä joko ei-kuluttavaksi (non-consumptive) tai kuluttavaksi (consumptive) matkailuksi siihen sisältyvien aktiviteettien perusteella. Eikuluttavaa wildlife-matkailua ovat esimerkiksi eläinten katselu ja valokuvaaminen, kun taas kuluttavasta wildlife-matkailusta esimerkkeinä ovat kalastus ja metsästys (Lovelock 2008: 4). Freesen (1998: 11 12) mukaan käsitteitä kuluttava ja ei-kuluttava käytetään sen perusteella, millainen vaikutus ihmisten toiminnalla on yksittäisiin eliöihin. Luonnon kuluttamisella tai kuluttavalla käytöllä tarkoitetaan eliöiden tarkoituksellista hävittämistä tai eliön minkä tahansa osan hyödyntämistä, kun taas ei-kuluttavaan käyttöön ei tällaista toimintaa sisälly. Wildlife-matkailun ja ekomatkailun suhteesta on käyty keskusteltua etenkin kalastuksen osalta, missä aiheena on ollut nimenomaan kalastuksen kuluttavuus ja eikuluttavuus (ks. Holland ym. 1998, 2000; Fennell 2000, 2013). Hollandin ym. (1998) mielestä pyydä ja päästä -kalastus (catch-and-release fishing), jossa kalat päästetään

16 16 pyydystämisen jälkeen takaisin luontoon, voidaan luokitella ei-kuluttavaksi aktiviteetiksi, ja siten ekomatkailuun kuuluvaksi. Fennellin (2000) mukaan kalastusta ei yleisestikään voida luokitella osaksi ekomatkailua sen kuluttavan luonteen takia, jonka myötä myös pyydä ja päästä -kalastusta ei voida luokitella ekomatkailuksi. Puolestaan esimerkiksi Novelli ym. (2006) ja Gunnarsdotter (2006) ovat nostaneet tutkimuksessaan esille metsästyksen ja ekomatkailun suhteen. Kyseisissä tutkimuksissa metsästys luokitellaan kuluttavasta luonteestaan huolimatta ekomatkailuun kuuluvaksi, mikäli se muuten hyödyttää alueen taloutta, ympäristöä ja paikallisia yhteisöjä. Huonosti hoidettu luontoa kuluttamaton wildlife-matkailu voikin vaikuttaa eläimiin ja ympäristöön negatiivisesti, kun taas hyvin hoidettu kalastus tai metsästys voi olla ekologisesti kestävää (Higginbottom 2004: 4). Lovelockin (2008: 11) mukaan kalastusta ja metsästystä hallinnoidaankin kala- ja riistapopulaatioiden pitkä-aikaisen kestävyyden ehdoilla. Myös Weaverin (2001: 81) mukaan ei-kuluttavat wildlifematkailuaktiviteetit voivat pitää sisällään useita kuluttavia elementtejä, kuten ympäristön tuhoutumisen eroosion, kasvillisuuden tallaantumisen ja matkailupalveluiden rakentamisen myötä. Higginbottom (2004: 3) on luokitellut wildlife-matkailun neljään eri luokkaan. Eläintenkatselu-matkailu perustuu nimensäkin mukaisesti eläinten katseluun tai muuhun kanssakäymiseen luonnossa vapaana liikkuvien eläinten kanssa. Keinotekoinen wildlife-matkailu tarkoittaa eläinten katselua ihmisten rakentamissa ympäristössä, kuten eläintarhoissa ja -puistoissa. Näiden lisäksi wildlife-matkailun kaksi muuta luokkaa ovat kalastusmatkailu ja metsästysmatkailu. Reynolds ja Braithwaite (2001: 33 34) ovat jakaneet wildlife-matkailutuotteen seitsemään eri luokkaan, johon sisältyy neljän edellä mainitun kategorian lisäksi myös erikoistunut eläinten tarkkailu, esimerkiksi lintubongaus, sekä erityyppisiä kiertomatkoja luonnoneläinten elinympäristöissä, kuten safariajelut. Jaottelusta tuleekin hyvin ilmi, kuinka laajasti erilaisia tuotteita ja aktiviteetteja voidaan luokitella wildlife-matkailuun kuuluvaksi. Bauer ja Herr (2004: 60) ovat jaotelleet kuluttavaan wildlife-matkailuun kuuluvan metsästysmatkailun kolmeen eri kategoriaan ja kalastusmatkailun kahteen kategoriaan aktiviteettien ja markkinasegmenttien perusteella (kuva 2). Lisäksi niin kalastuskuin metsästysmatkailua on luokiteltu useisiin alakategorioihin.

17 17 KULUTTAVA WILDLIFE-MATKAILU Metsästysmatkailu Kalastusmatkailu Suurriistan metsästys Pienriistan metsästys Taitometsästys Merellinen kalastus Makeanveden kalastus Riistafarmit Vesilinnut Jousimetsästys Rannikko/ jokisuu "Roskakalat" Suurriista Riista/kanalinnut Ruutiaseet Tilausvene Perhokalastus Safari Jyrsijät Metsästys petolinnuilla Tuulastus "Seikkailukalastus" Ryhmä Perinnemetsästys Pienpedot Metsästys frettien avulla Ansapyynti Laululinnut Perinnekalastus Perinnekalastus Kuva 2. Kuluttavan wildlife-matkailun jaottelu (Bauer & Herr 2004: 60; kirjoittajan muokkaamana). Metsästysmatkailu on jaettu suurriistan metsästykseen, pienriistan metsästykseen sekä taito-metsästykseen (skill hunting). Suurriistan metsästyksessä painotetaan kokemusta, seikkailua, mahdollista vaaraa ja metsästysmuiston eli trofeen saamista. Pienriistan metsästäjille olennaisempaa on metsästyskokemus ja taitojen osoittaminen. Taitometsästys luokitellaan erikseen, koska siinä erityishuomiota saavat erilaiset metsästysaseet kuten jousi sekä erilaiset ansat ja loukut. Kalastusmatkailu jaotellaan merelliseen ja makeanveden kalastukseen. Rajat etenkin kalastusmatkailun kategorioiden välillä ovat kuitenkin joustavia ja päällekkäisiä (Bauer & Herr 2004: 60), mistä huolimatta jaottelu tuo kokonaisuudessaan hyvin esille, kuinka monista lähtökohdista wildlifematkailun kuluttavaa puolta voidaan lähestyä. Useissa tapauksissa wildlife-matkailu kuitenkin yhdistetään ainoastaan eikuluttavaan matkailuun. Esimerkiksi Newsome & Rodger (2013: 346) näkevät wildlifematkailun joko yleisesti luontomatkailuna, johon eläimet sisältyvät, erityisinä wildlifekohteina tai erikoistuneina wildlife-kiertueina, jotka kohdistuvat tiettyyn eläinryhmään tai lajiin. Heidän määritelmänsä noudattelee samaa linjaa Reynoldsin ja Braithwaiten

18 18 (2001) luokituksen kanssa, mutta ei sisällä keinotekoisia wildlife-kohteita tai kalastusja metsästysmatkailua. Newsome ym. (2005: 5) mukaan wildlife-matkailun tulisi edistää eläinten suojelua, minkä myötä metsästys wildlife-matkailuaktiviteettina on epäjohdonmukaista, aiheetonta ja tarpeetonta. Myös Matkailun edistämiskeskuksen Wildlife matkailutuotteiden kehittämisstrategia määrittelee wildlife-matkailun Suomessa eläinten tarkkailuksi, katseluksi, kuunteluksi ja valokuvaamiseksi eläinten luontaisessa ympäristössä maalla tai merellä (Wildlife-matkailutuotteiden ). Tässä työssä wildlife-matkailun määritelmä sisältää myös kuluttavan wildlifematkailun. Työ ja aineisto keskittyvät nimenomaan kalastus- ja metsästysmatkailuun, erityisesti pienriistan metsästäjiin (vesi- ja kanalinnut) ja makeanveden virkistyskalastajiin. Vapaa-ajankalastus ja kalastusmatkailu Kalastus voidaan jakaa joko vapaa-ajankalastukseen tai ammattikalastukseen. Ammattikalastajalla tarkoitetaan sellaista kalastajaa, joka saa tuloja kalastuksesta, ja yleensä kuuluu myös kalastajarekisteriin (Seppänen & Salmi 2010: 5). Näin ollen vapaa-ajan kalastuksella tarkoitetaan kaikkea vapaa-aikana tapahtuvaa kalastusta, ja se voidaan edelleen jakaa kotitarvekalastukseen ja virkistyskalastukseen (Koskela 1995: 21). Virkistyskalastus tarkoittaa sellaista kalastusharrastusta, joka ei ole kaupallista eli sillä ei tavoitella taloudellista hyötyä (Koskela 1995: 21; European Anglers Alliance 2004). Hemmin (2005: 357) mukaan virkistyskalastuksen pyyntitapoja ovat yleensä joko kiinteät pyydykset tai vapakalastusvälineet. Kiinteillä pyydyksillä tarkoitetaan esimerkiksi verkkoja sekä katiskoita, kun taas vapakalastus viittaa niin sanottuihin aktiivisiin pyyntitapoihin. Aktiivisia kalastusmenetelmiä ovat onginta sekä viehekalastus, joka tapahtuu pilkillä, heittouistimella, vetouistimella tai perholla. Puolestaan kotitarvekalastuksessa Kauppilan ym. (2011: 9) mukaan saaliilla on keskeinen merkitys kotitalouden ravinnonlähteenä. Myös kotitarvekalastus tapahtuu vapaa-ajalla, mutta sillä ei ole yhtä suurta virkistyksellistä merkitystä kuin virkistyskalastuksella, eikä siihen sisälly matkailullista näkökulmaa. Metsähallitus hoitaa valtion vesiomaisuuden haltijana satoja tuhansia hehtaareja järvi-, joki- ja merialueita, jotka ovat erittäin suosittuja vapaa-ajankalastuksen kohteita

19 19 (Aho ym. 2007: 9). Metsähallituksen hallinnoimista vesialueista yksityiset vesialueet muodostavat tärkeimmän kokonaisuuden kalastusoikeuden käytön ja vesien hoidon kannalta. Kyseiset vesialueet on edelleen jaoteltu kalastuskäytön mukaan virkistys-, viehe-, pyydys- ja ammattikalastusvesiin sekä vuokravesiin. Metsähallitus hallinnoi valtion vesialueiden kalastuslain mukaista kalastusoikeutta ja myy erilaisia kalastuslupia (Laakkonen ym. 2012: 5). Erilaisia kalastuslupamuotoja ovat kiinteille pyydyksille myytävät luvat ja viehevälineille myytävät luvat, sekä erityisiin virkistyskalastuskohteisiin myytävät virkistyskalastusluvat (Aho ym. 2007: 11). Laakkosen ym. (2012: 6) mukaan lupamäärillä mitattuna nimenomaan virkistyskalastusvedet ovat Metsähallituksen suosituimpia kalastuskohteita. Kirjavaisen (1997: 12) sekä Hännisen ja Tonderin (2001: 1) mukaan kalastuksen ja matkailun yhdistelmät voidaan luokitella kahteen päätyyppiin, kalastusmatkailuun ja matkailukalastukseen. Luokittelu perustuu siihen, kuinka keskeisessä asemassa kalastus on matkailijan arvostuksissa. Jaakkolan ym. (1990: 4) määritelmässä kalastusmatkailu on matkustamista ja viipymistä vakinaisen asuinpaikkakunnan ulkopuolella. Matkan tarkoituksena on kalastuksen harrastaminen ja siitä saatava virkistys. Samaan tapaan Borch ym. (2008: 268) määrittelee kalastusmatkailijan sellaiseksi henkilöksi, joka matkustaa kalastamaan kotipaikan ulkopuolelle virkistystarkoituksessa, ja käyttää hyväksi monitahoisia matkailupalveluita. Hemmin (2005) mukaan kalastuksen merkitys kalastusmatkailussa on keskeinen ja matkailija matkustaa kalastaakseen. Sen sijaan Laihon ym. (2005) määritelmässä kalastusmatkailu tarkoittaa kalastuksen harrastamista matkailun yhteydessä muualla kuin koti- tai kesäpaikan läheisillä pyyntivesillä, jolloin siis kesämökille suuntautuvaa matkaa ja sen yhteydessä tapahtuvaa kalastusta ei kyseisen määritelmän mukaan luokitella kalastusmatkailuun kuuluvaksi. Puolestaan matkailukalastuksessa matkailija harrastaa kalastusta satunnaisesti muun lomailun ohessa matkailun ollessa keskeinen motiivi (Jaakkola ym. 1990: 3). Kauppila ja Karjalainen (2012) ja Kauppila ym. (2011) ovat tarkastelleet kalastusmatkailun ja matkailukalastuksen eroja soveltamalla kulttuurimatkailusta tuttuja käsitteitä kulttuurimotivoitunut, kulttuuri-inspiroitunut ja kulttuuriattraktoitunut matkailija (ks. Bywater 1993 Kauppilan ja Karjalaisen 2012 mukaan). Kalastusmotivoituneelle matkailijalle kalastus on päämotiivi matkakohteen valinnassa, jolloin voidaan puhua kalastusmatkailijasta (kuva 3). Puolestaan kalastusinspiroituneelle matkailijalle kalastus

20 20 on vain yksi motiivi muiden joukossa kohteen valinnassa. Tällöin matkailija määritellään matkailukalastajaksi. Matkailukalastajaksi luokitellaan myös kalastusattraktoituneet matkailijat, joille kalastuksella ei ole vaikutusta kohteen valinnassa, mutta se voi olla yksi matkan aktiviteeteista muiden aktiviteettien joukossa. MATKAILU JA KALASTUS Kalastus päämotiivi kohteen valinnassa. Kalastus yksi motiivi muiden joukossa kohteen valinnassa. Kalastuksella ei vaikutusta kohteen valinnassa, mutta se voi olla yksi aktiviteetti muiden joukossa kohteessa. Kalastusmatkailija (motivoitunut) Matkailukalastaja (inspiroitunut) Matkailukalastaja (attraktoitunut) Kuva 3. Kalastusmatkailu ja matkailukalastus (Kauppila & Karjalainen 2012: 90; kirjoittajan muokkaamana). Kalastusmatkailun kehittyminen ja nykytila Suomessa Suomessa kalastusmatkailulla on pitkät perinteet, sillä englantilaiset virkistys- ja urheilukalastajat ottivat kalastusmatkailun ensiaskeleet Suomessa jo 1800-luvulla (Hirn & Markkanen 1987: 128; Arffman 1993: 6). Ensimmäiset varsinaiset kalastusmatkat järjestettiin 1900-luvun vaihteessa Kajaanin- ja Oulujoelle. Vuonna 1935 Suomen Urheilukalastajain liitto perusti yhdessä muiden kiinnostuneiden kanssa kalastusmatkailukomitean, jonka suositusten myötä Lapin matkailutoimintaa ryhdyttiin kehittämään asiakkaiden tarpeita vastaaviksi (Arffman 1993: 7). Samalla vuosikymmenellä Suomen matkailijayhdistys teetti erityisen matkaoppaan ulkomaalaisille urheilukalastajille (Hirn & Markkanen 1987: 288). Tiitisen (2007: 9) mukaan kalastusmatkailu kuitenkin unohdettiin sotien jälkeen noin neljäksi vuosikymmeneksi, jolloin kalastusmatkailu oli esillä sekä kalastusalan järjestöjen lehdissä että Suomen matkailuliiton julkaisuissa vaihtele-

21 21 vasti. Tilanne muuttui radikaalisti 1980-luvulla, jolloin niin keskeiset kalastusjärjestöt kuin viranomaiset kiinnostuivat kalastusmatkailusta uudelleen. Kalastusmatkailun laajamittainen kehitystyö lähti kuitenkin uuteen nousuun vasta ja 2000-luvuilla, jolloin Suomessa alettiin määrätietoisesi kehittää tuotteistettua kalastusmatkailua (Puhakka & Salonen 2005). Esimerkiksi 1990-luvulla toteutettiin useita EU:n rakennerahaston tukemia kalastusmatkailuhankkeita, jotka lisäsivät kalastusmahdollisuuksien ja kalastusmatkailun näkyvyyttä (Laiho ym. 2005; Hänninen & Tonder 2001). Hankkeiden lisäksi kalastusmatkailu huomioitiin useissa Maa- ja metsätalousministeriön (1995, 2002, 2007) strategioissa ja suunnitelmissa, joiden tavoitteissa Suomi muun muassa yritetään liittää eurooppalaisten kalastusmatkailumaiden joukkoon sekä edistää kalastusmatkailua vakiinnuttamalla alan asemaa liiketaloudellisesti kannattavana elinkeinona. Tänä päivänä kalastus on merkittävä vapaa-ajan viettotapa monille suomalaisille (Mikkola & Yrjölä 2001). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (2011) mukaan vuonna 2010 vapaa-ajankalastajia oli Suomessa noin 1,7 miljoonaa, joista noin suomalaiselle kalastus oli tärkein tai lähes tärkein harrastus. Toivonen (2008a) on selvittänyt kalastusmatkailun nykytilaa Suomessa. Selvityksestä ilmenee, että Suomen yli tuhannella kalastusmatkailuyrityksellä on vuosittain noin asiakasta, joista noin neljännes on ulkomaalaisia. Kalastusmatkailuala työllistää noin 510 henkilötyövuotta ja liikevaihto on noin 18,6 miljoonaa euroa. Kuitenkin vain hyvin pieni osa kalastusmatkailutoimintaa harjoittavista yrityksistä oli erikoistunut juuri kalastusmatkailuun. Toivosen (2008a) ohella myös Laiho ym. (2005) ovat arvioineet, että Suomessa toimii nykyisin sellaista maaseutumatkailuyritystä, jotka saavat säännöllisesti tuloa kalastusmatkailijoilta. Kuitenkin yli puolet liikevaihdostaan kalastusmatkailusta saavien yritysten lukumäärä lienee noin 120 kappaletta. Maa- ja metsätalousministeriön (2008) kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallisen toimenpideohjelman mukaan kalastusmatkailussa on merkittävää kasvupotentiaalia ja se on yksi luontoon suuntautuvan matkailun tärkeimmistä osa-alueista. Kuitenkin Toivosen (2008b) mukaan kalastusmatkailualan potentiaalista huolimatta alalta puuttuvat edelleen omat käytännöt ja virallinen asema Suomen matkailussa.

22 22 Metsästys ja metsästysmatkailu Suomen metsästyslaissa ( /615) metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista metsästäjän haltuun. Metsästystä on myös pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkutteleminen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hätyyttäminen tai jäljittäminen, koiran tai muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai jäljittämiseen sekä pyyntivälineen pitäminen pyyntipaikalla viritettynä pyyntikuntoon. Lain mukaisesti metsästysoikeus on Suomessa sidottu maanomistukseen. Useimmat metsänomistajat kuitenkin vuokraavat maansa metsästysseuroille, jolloin heillä on käytettävissään huomattavasti suurempia metsästysalueita (Hemmi 2005; Keskinarkaus & Matilainen 2010). Valtion omistamien maiden ja vesien metsästysoikeuden haltijana ja lupien myyjänä toimii Metsähallitus (Liukkonen ym. 2007: 9). Valtion maille myytävät metsästysluvat voidaan jakaa pienriistan metsästyslupiin, pienpetolupiin, suurpetojen metsästyslupiin ja hirven metsästyksen alue- ja vuorokausilupiin. Pienriistan metsästysluvat on jaettu edelleen kanalintulupaan, joka sisältää kaiken pienriistan, sekä vesilintu- ja jänislupaan, joka pitää sisällään kaiken pienriistan kanalintuja lukuun ottamatta (Kieppi 2013). Liukkosen ym. (2007: 9) mukaan hirvenmetsästäjiä on noin , pienriistan metsästäjiä noin ja turkisriistan sekä karhun metsästäjiä muutama tuhat. Vuoden 2005 alussa voimaan tullut Metsähallituslaki (ks. Laki Metsähallituksesta) säätelee metsästyksen järjestämistä valtion mailla. Lain mukaan lupamyynnin tulee pohjautua kiintiöpäätöksiin, jotka perustuvat tutkittuihin riistakantatietoihin, alueittain käytäviin sidosryhmäneuvotteluihin ja aiempien vuosien saalistietoihin (Liukkonen ym. 2007: 9). Keskinarkaus ym. (2009: 11) mukaan lainsäädäntö ohjaa Metsähallitusta priorisoimaan metsästyksen valtion mailla niille metsästäjille, joilla ei ole muuta kohtuullista metsästysmahdollisuutta, kuitenkin turvaten samalla kuntalaisten oikeudet. Metsästyslaissa ( /615) onkin säädetty Pohjois- ja Itä-Suomen asukkaille niin sanottu vapaa metsästysoikeus. Lain mukaan niillä henkilöillä, joiden kotipaikka on Lapin, Koillismaan tai lähes kaikissa Kainuun alueen kunnissa, on oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla.

23 23 Nygård ja Uthardt (2011: 386) ja Rutanen ym. (2007: 20) määrittelevät metsästysmatkailun aktiviteetiksi, jonka tarkoituksena on riistaeläinten metsästys ja kaataminen alueella, joka ei ole metsästäjän tavanomaista metsästysaluetta. Matilainen (2010: 5) täydentää määritelmää sillä, ettei metsästyksen tarvitse olla matkan ainoa motiivi, mutta sen pitäisi kuitenkin olla matkan keskeinen aktiviteetti. Metsästyksen ja matkailun yhdistelmiä voidaan motiivien perusteella luokitella vielä pidemmälle soveltamalla Kauppilan ym. (2011) ja Kauppilan ja Karjalaisen (2012) luokittelua (ks. myös Bywater 1993) kalastusmatkailijan ja matkailukalastajan välillä. Kyseisen luokittelun perusteella metsästysmatkalle lähtenyt henkilö voidaan luokitella metsästysmatkailijaksi, mikäli metsästys on päämotiivi matkakohteen valinnassa (kuva 4). Tällöin puhutaan metsästysmotivoituneesta matkailijasta. Puolestaan matkailumetsästäjälle metsästys on vain yksi motiivi muiden joukossa kohteen valinnassa, jolloin kyseessä on metsästysinspiroitunut matkailija. Lisäksi matkailumetsästäjiksi määritellään metsästysattraktoituneet matkailijat, joille metsästyksellä ei ole vaikutusta kohteen valinnassa, mutta se voi olla yksi matkan aktiviteeteista muiden aktiviteettien joukossa. MATKAILU JA METSÄSTYS Metsästys päämotiivi kohteen valinnassa. Metsästys yksi motiivi muiden joukossa kohteen valinnassa. Metsästyksellä ei vaikutusta kohteen valinnassa, mutta se voi olla yksi aktiviteetti muiden joukossa kohteessa. Metsästysmatkailija (motivoitunut) Matkailumetsästäjä (inspiroitunut) Matkailumetsästäjä (attraktoitunut) Kuva 4. Metsästysmatkailu ja matkailumetsästys (soveltaen Kauppila ym & Kauppila & Karjalainen 2012; kirjoittajan muokkaamana). Suomen kontekstissa on kuitenkin todennäköisesti hyvin satunnaista, ettei metsästyksellä olisi minkäänlaista vaikutusta matkakohteen valinnassa. Metsästyslupien saaminen hetken mielijohteesta ei ole samalla tavalla taattua, kuin esimerkiksi kalastuslupien

24 24 kohdalla. Samoin kalastusvälineitä on helpompi hankkia matkan varrelta tai vuokrata matkakohteessa, kun taas metsästysaseet ja muut välineet tulee yleensä muun muassa aseenkantolupien myötä olla mukana omasta takaa. Attraktoituneita metsästäjiä ovat kuitenkin esimerkiksi sellaiset tapaukset, jotka valitsevat kohteen ja lähtevät matkalle muista syistä kuin metsästyksestä, esimerkiksi perheen kanssa sukulaisia tapaamaan, mutta ottavat varalta mukaan metsästysvarusteet ja käyvät matkan aikana metsällä, mikäli aika ja mahdollisuudet antavat myöten. Tällöin metsästyksellä ei ole vaikutusta matkakohteen valinnassa, mutta se voi kuitenkin olla yksi matkan aktiviteetti muiden joukossa. Tässä työssä mukana ovat kaikki ne Metsähallituksen virkistyskalastusluvan ostaneet kalastusmatkailijat ja matkailukalastajat tai lyhyen (1 7 vrk) pienriistan metsästysluvan ostaneet metsästysmatkailijat ja matkailumetsästäjät, jotka ovat matkustaneet väliaikaisesti vakinaisen asuinmaakuntansa ulkopuolelle. Metsästysmatkailun kehittyminen ja nykytila Suomessa Rutasen ym. (2010) mukaan metsästyksellä on pitkät perinteet ja merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Metsästys on tärkeä vapaa-ajan aktiviteetti, jonka harjoittamisen mahdollistavat etenkin metsästysperinteet, maanomistuskuviot ja laaja metsästysseuratoiminta. Metsästäjärekisterin (2014) mukaan metsästyskortteja lunastettiin vuonna 2013 yhteensä kappaletta. Poudan ja Sieväsen (2001: 36) mukaan vajaa 8 % koko Suomen väestöstä metsästää. Varsinaisten metsästysmatkailijoiden ja metsästysmatkailupalveluita tarjoavien yritysten tarkkaa määrää on vaikea arvioida, koska metsästysmatkailusta ei ole olemassa omia tilastoja (Matilainen ym. 2010: 31). Joitakin selvityksiä ja tutkimuksia on kuitenkin tehty. Keskinarkauksen ym. (2009: 23) mukaan metsästysmatkailua markkinoivia yrityksiä on noin 210, joista suurin osa sijaitsee Pohjois-, Keski- ja Itä-Suomessa. Toisaalta Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (Toivonen 2008a) arvioi metsästysmatkailupalveluita tarjoavien yritysten määräksi noin 400. Keskinarkauksen ym. (2009: 23) mukaan ero luvuissa johtunee siitä, että metsästysmatkailu on vain pieni osa yritysten toimintaa, eivätkä ne myöskään markkinoi metsästysmatkailua aktiivisesti. Matilainen ym. (2010) arvioi omatoimisten kotimaisten metsästysmatkailijoiden määrän olevan vuosit-

25 25 tain noin henkilöä, ja he metsästävät pääasiassa metsäkanalintuja ja hirveä valtion mailla. Myös Rutasen ym. (2010: 21) mukaan suomalaiset metsästysmatkailijat ovat hyvin omatoimia ja ostavat usein vain metsästysluvan. Puolestaan ulkomaisia metsästäjiä oli Suomessa vuonna 2007 alle henkilöä (Keskinarkaus & Matilainen 2010: 29). Viime vuosina Suomessa on ollut meneillään joitakin metsästysmatkailuun liittyviä kehitysprojekteja (ks. North Hunt 2007). Hankkeista ja yritystoiminnasta huolimatta toimialan kehitys on vasta alkutaipaleella (Rutanen ym. 2010). Matilaisen ym. (2010: 30) mukaan metsästysmatkailun mahdollisuuksia elinkeinon ja toimeentulon näkökulmasta ei olekaan vielä täysin tunnistettu. Hemmin (2005: 371) mukaan metsästysmatkailusta ei lukuisista yrityksistä huolimatta ole saatu kovin merkittävää matkailutuotetta, mihin tärkeimmät syyt ovat lupajärjestelmän työläys, pienet riistakannat sekä paikkakuntalaisen halu käyttää metsästysmahdollisuudet mahdollisimman tarkoin itse hyväksi. Matilaisenkin ym. (2010: 30) mielestä metsästysmatkailun pelätään aiheuttavan ristiriitoja metsästysmatkailijoiden ja paikallisten metsästäjien välille. Toisaalta metsästysmatkailijat kuitenkin käyttävät hyväkseen maaseudun palveluita vaikuttaen maaseutualueiden talouteen ja elinvoimaisuuteen, ja Rutanen ym. (2010: 22) mainitseekin metsästysmatkailun yhtenä potentiaalisena luontomatkailun muotona erityisesti Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Liukkosen ym. (2007: 9) mukaan vuonna 2005 voimaan tullut Metsähallituslaki (ks. Laki Metsähallituksesta) muutti myös matkailuyrittäjien toimintaa. Yrittäjät eivät voi hankkia metsästyslupia asiakkailleen, vaan luvat täytyy jokaisella hankkia itse, sillä kaikille luvanhakijoille on taattava lupien myynnissä tasavertainen asema. Näin ollen Matilaisen ym. (2010: 31) mukaan matkailuyrittäjät eivät voi taata metsästyslupia asiakkailleen, vaikka asiakkaat ostaisivat metsästysmatkailupaketin majoituksineen ja muine palveluineen. Toisaalta myöskään matkailijat eivät voi tietää matkailupalveluita varatessaan saavatko he metsästyslupia matkansa ajaksi, koska osa nimenomaan pienriistan metsästysluvista on niin suosittuja, etteivät kaikki saa lupia haluamalleen alueelle tai ajankohdalle. Keskinarkaus ym. (2009: 55) onkin todennut, ettei metsästysmatkailusta ole odotettavissa laajamittaista matkailumuotoa, koska etenkin ekologiset ja sosiaaliset tekijät rajoittavat sitä voimakkaasti. Sen sijaan metsästysmatkailusta voi kehittyä elämystuote, jota erikoistuneet toimijat tarjoavat rajatuille asiakasryhmille.

Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset: esimerkkinä Iijoen valuma-alueen kunnat

Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset: esimerkkinä Iijoen valuma-alueen kunnat Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset: esimerkkinä Iijoen valuma-alueen kunnat Pekka Kauppila, Timo P. Karjalainen, Kai Harju ja Anni Arvio riista - ja kalatalous tutkimuksia 12/2011 ja s e lv

Lisätiedot

Ihmisen luontosuhteen muutos ja kalastusmatkailun kehittyminen Suomessa

Ihmisen luontosuhteen muutos ja kalastusmatkailun kehittyminen Suomessa Ihmisen luontosuhteen muutos ja kalastusmatkailun kehittyminen Suomessa Riitta Puhakka Joensuun yliopisto, maantieteen laitos Ville Salonen Joensuun yliopisto, maantieteen laitos Yhteiskunnan rakennemuutoksen

Lisätiedot

Matkailuyhteistyö Suomen ja Venäjän rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla

Matkailuyhteistyö Suomen ja Venäjän rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla Matkailuyhteistyö Suomen ja Venäjän rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla Tutkimuskohteena Oulanka-Paanajärvi Jutta Klasila Pro gradu -tutkielma 791619S Maantieteen laitos Oulun yliopisto Syyskuu 2014

Lisätiedot

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA Anna Nurmi Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

VOIKO MATKAILU OLLA SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ?

VOIKO MATKAILU OLLA SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ? VOIKO MATKAILU OLLA SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ? Paikallisväestön asennoituminen matkailuun Kuusamon Rukalla Susanna Vanhamäki 142159 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten

LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten LAPPILAINEN OHJELMAPALVELUYRITYS SAMANLAINEN VAI ERILAINEN? Alueellinen vertailu luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksistä ja niiden yritysten välisestä yhteistyöstä Eija Kylmäniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Tutkimuksia 2 / 2014 Tutkimuksia 2 / 2014 Naturpolis Kuusamo - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2014 Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien

Lisätiedot

Kehitysmaat ja kestävä matkailu myönteisellä asenteella kohti muutosta?

Kehitysmaat ja kestävä matkailu myönteisellä asenteella kohti muutosta? Kehitysmaat ja kestävä matkailu myönteisellä asenteella kohti muutosta? Tutkimus suomalaisten kehitysmaamatkailijoiden asenteista, käyttäytymisestä ja valmiuksista edistää kestävää matkailua kehitysmaissa.

Lisätiedot

OUTDOORS FINLAND ETELÄ-SAVO - AKTIVITEETTIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Melonta, kalastus ja retkiluistelu. Jenni Mikkonen (Itä-Suomen yliopisto)

OUTDOORS FINLAND ETELÄ-SAVO - AKTIVITEETTIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Melonta, kalastus ja retkiluistelu. Jenni Mikkonen (Itä-Suomen yliopisto) OUTDOORS FINLAND ETELÄ-SAVO - AKTIVITEETTIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Melonta, kalastus ja retkiluistelu Jenni Mikkonen (Itä-Suomen yliopisto) Noora Tahvanainen (Itä-Suomen yliopisto) Maija-Liisa Eskelinen

Lisätiedot

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN?

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN? Paula Aspholm-Heimonen MIKSI VENÄLÄISET MATKUSTAVAT POHJOIS-SUOMEEN? Haastattelututkimus Sallan kansainvälisellä rajanylityspaikalla kesällä 2011 Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/ Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Anna Meriruoho MEIDÄN VAI TAMPEREEN ERÄILIJÖIDEN LUONTO? Paikalliset tulkinnat luonnon merkityksistä Ylä Lapin metsäkiistassa

Anna Meriruoho MEIDÄN VAI TAMPEREEN ERÄILIJÖIDEN LUONTO? Paikalliset tulkinnat luonnon merkityksistä Ylä Lapin metsäkiistassa Anna Meriruoho MEIDÄN VAI TAMPEREEN ERÄILIJÖIDEN LUONTO? Paikalliset tulkinnat luonnon merkityksistä Ylä Lapin metsäkiistassa Pro gradu tutkielma Matkailututkimus/ luontomatkailun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu tutkielma Noora Tahvanainen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Tutkimuksia 3 / 2013 - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 3 / 2013 Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu-

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003. Maarit Pyykkö

Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003. Maarit Pyykkö Luontomatkailijan profilointi ja segmentointi - empiirinen tutkimus Kolin kesämatkailijoista 2003 Maarit Pyykkö pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/matkailumarkkinointi Lapin yliopisto Kevät 2005 Lapin

Lisätiedot

Matkailukalastuksen kehittäminen Saimaan Pihlajavedellä

Matkailukalastuksen kehittäminen Saimaan Pihlajavedellä KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 240 Janne Hänninen Mika Tonder Matkailukalastuksen kehittäminen Saimaan Pihlajavedellä Helsinki 2001 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN MAASEUTUMATKAILU ETELÄ-SAVOSSA

ERITYISRYHMIEN MAASEUTUMATKAILU ETELÄ-SAVOSSA Susanna Liukkonen ERITYISRYHMIEN MAASEUTUMATKAILU ETELÄ-SAVOSSA Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.11.2005 Tekijä(t) Susanna Liukkonen Nimeke

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

Anne Kittilä PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTON ROOLI JA HYÖDYNNETTÄVYYS MATKAILU- YRITYSTOIMINNASSA

Anne Kittilä PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTON ROOLI JA HYÖDYNNETTÄVYYS MATKAILU- YRITYSTOIMINNASSA Anne Kittilä PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTON ROOLI JA HYÖDYNNETTÄVYYS MATKAILU- YRITYSTOIMINNASSA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Luontomatkailun suuntautumisvaihtoehto Kevät 2013 Lapin yliopisto,

Lisätiedot