LIIKENNEVALIOKUNNAN VAIKUTTAMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEVALIOKUNNAN VAIKUTTAMISSUUNNITELMA 2015 2016"

Transkriptio

1 LIIKENNEVALIOKUNNAN VAIKUTTAMISSUUNNITELMA

2 1. LIIKENNE ON INVESTOINTI - LIIKENTEEN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE KESKUSKAUPPAKAMARIN LIIKENNEVALIOKUNNAN VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET 1. Liikenne on investointi - liikenteen merkitys elinkeinoelämälle Infrastruktuuri kuntoon - elinkeinoelämälle tärkeät väylät etusijalle Yritysten kustannustaakkaa ei pidä lisätä Pitkäjänteisempi ja tehokkaampi päätöksenteko liikennepolitiikassa 2. Sujuva liikenne, toimivat matka- ja kuljetusketjut, vetävät väylät Yritystoimintaa tukeva liikennejärjestelmä Sujuva liikenne edellyttää väyliltä kuntoa ja välityskykyä 3. Kilpailun lisääminen ja hallinnollisen taakan purku Yritysten hallinnollisen taakan ja ylisääntelyn vähentäminen Kilpailua ja uusia toimintamalleja eri liikennemuotoihin Infrastruktuuri kuntoon - elinkeinoelämälle tärkeät väylät etusijalle» Valiokunta tuo vaikuttamisessaan esille liikenteen merkitystä elinkeinoelämälle ja Suomen kilpailukyvylle. Investointeja kasvuun ja hyvinvointiin tarvitaan! Toimintakykyisellä liikenneinfrastruktuurilla edistetään Suomen kilpailukykyä ja yritysten tulevaisuuden investointipäätöksiä Suomeen. Elinkeinoelämän näkökulmasta ensisijaisia kohteita ovat vienti- ja tuontikuljetusten ml. transiton tarvitsemat yhteydet sekä valtakunnallisesti merkittävät tiet, radat, meriväylät sekä lentoasemat. Kauppakamarien tavoitteena on koko liikennejärjestelmän toimivuus ja liikennejärjestelmän kyky toimia elinkeinoelämän toimintojen mahdollistajana. Vientikuljetusten pitäisi kulkea entistä nopeammin tuotannosta satamaan, tavoitteena 70 km/h keskinopeus.» Valiokunta tuo esille liikenteen rahoituskeinoja sekä käsittelee ja arvioi hallituskauden aikana tulevia esityksiä liikenteen hinnoittelumalleiksi. Välttämättömänä kasvun edellytyksenä on, että infrastruktuuri palvelee kilpailuasemaamme. Perusväylänpidon rahoitus on kuitenkin vähentynyt kolmanneksella 2000 luvun alusta alkaen ja korjausvelka on noin 2,4 miljardia. Infrastruktuurin rapistuessa yritysten matka- ja kuljetusajat pitenevät. Tiestön ja siltojen kuntopuutteet pakottavat käyttämään kiertoteitä, mikä lisää kuljetuskustannuksia. Perusväylänpidon vuosittaisen rahoitustason nostaminen 200 milj. eurolla on välttämätöntä. Kauppakamarien tavoitteena on kuitenkin saada elinkeinoelämälle tärkeimmät väylät parempaan kuntoon ilman, että valtion tarvitsee ottaa lisää velkaa. Rahoitusta investointeihin voidaan saada muun muassa paremmalla taseiden hallinnalla ja aktiivisemmalla omistajapolitiikalla valtion omistamissa infrayhtiöissä. 1 Rahoitus pitää kohdentaa yrityslähtöisten kriteerien mukaisesti (palvelutasokriteerit). 1 Kauppakamarien hallitusohjelmatavoite. Yritysten kustannustaakkaa ei pidä lisätä» Valiokunta tuo vaikuttamisessa esille keinoja, joilla yritysten kustannuksia voitaisiin vähentää (esimerkiksi väylämaksujen poistaminen kokonaan tai puolituksen jatko). Suomessa on liikenteen suhteen kaksoisongelma eli yhtäältä taakkana ovat pitkät etäisyydet harvaan asutussa maassa ja toisaalta kustannuksia nostavat pitkät etäisyydet keskeisille markkinoille. Kansallisilla toimenpiteillä ei pitäisi tarpeettomasti nostaa suomalaisten yritysten kustannustaakkaa. Logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta on kuitenkin ollut viime vuosina nouseva luvun alussa logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta oli 10,2 prosenttia, vuonna 2011 jo 12,1 prosenttia ja vuonna 2013 osuus nousi 13,4 prosenttiin (Logistiikkaselvitys 2014, tarkastelussa teollisuus ja kauppa).» Valiokunta ottaa vaikuttamisessaan kantaa viranomaisten yrityksiltä perimiin maksuihin ja veroihin ja niiden perusteisiin. Maksuissa kustannusvastaavuusperuste ei yksinään kannusta viranomaista kustannustehokkuuteen, mikä johtaisi maksujen pienentymiseen. Esimerkiksi Trafin perimiä maksuja perustellaan kustannusvastaavuusperiaatteella.

3 Pitkäjänteisempi ja tehokkaampi päätöksenteko liikennepolitiikassa» Valiokunta edistää vaikuttamisessaan pitkäjänteistä, tehokasta suunnitelmallista liikennepolitiikkaa. Liikenneyhteyksien kehittämisessä tavoitteena on, että toimintaympäristö on kilpailukykyinen myös suhteessa naapurimaihin. Maailmanpankin logistiikan toimivuutta mittaavassa Logistic Performance indeksissä Suomi pärjää selvästi kauppakumppaneitaan Ruotsia ja Saksaa heikommin. Suomen haasteena on sektoroitunut hallinto, mikä osaltaan vaikeuttaa päätöksentekoa ja heikentää sitoutuneisuutta tehtyihin päätöksiin (esimerkiksi strategioiden toimenpiteet jäävät usein toteuttamatta). Pitkäjänteisemmän päätöksenteon varmistamiseksi kauppakamarien tavoitteena on, että päätöksentekoon otetaan budjettivuotta ja hallituskautta pidempi aikajänne. Keskeiset liikenteen strategiset ja hankeasiat pitäisi ratkaista valtioneuvoston yleisistunnossa ja valmistella talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.» Hallitusohjelmaan vaikuttaminen» Lausunnot (esim. aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva)» Hallituskauden alueiden kehittämisen linjauksiin (tavoitepäätös) ja liikenteeseen liittyviin kirjauksiin vaikuttaminen vuonna 2015.» Vaikuttaminen kaavoitusmenettelyihin (lausunnot, työryhmät)» Liikennepoliittiseen selontekoon vaikuttaminen (mikäli selonteko tehdään) ml. liikenne- ja logistiikkaosaamistarpeiden ennakointi» Lentoliikenne- ja meriliikennestrategioiden toimeenpano.» Valiokunta käsittelee tarvittaessa toimenpiteitä.» Keskuskauppakamarin ja valiokunnan jäsenten artikkelit ja esitykset.» Vaikuttaminen Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan ja kauppakamarien liikennevaliokuntien puheenjohtajien ja/ tai sihteerien) yhteiskokouksessa, kauppakamarien Vaikuttamisiltapäivässä sekä muissa tilaisuuksissa» Tiedottaminen liikenteeseen liittyvistä tärkeistä ja oleellisista tapahtumista kauppakamarien liikenneyhteyshenkilöille ja liikennevaliokunnille (K2 ja K3 Liikenne jakelu) 2. SUJUVA LIIKENNE, TOIMIVAT MATKA- JA KULJETUSKETJUT, VETÄVÄT VÄYLÄT Sujuva liikenne edellyttää väyliltä kuntoa ja välityskykyä» Sujuvan liikenteen mahdollistava infran kunto/ välityskyky elinkeinoelämälle tärkeillä väylillä on etusijalla valiokunnan vaikuttamisessa. Palvelukriteerien käyttöönotolla voitaisiin nostaa esimerkiksi kuljetusten keskinopeutta tärkeimmillä väylillä. Vientikuljetusten sujuminen tarvitsee oikeita ja kohdistettuja täsmäinvestointeja: tarpeellisia ohituskaistoja, toimivia liittymiä, pullonkaulojen poistamista. Elinkeinoelämälle tärkeiden väylien pitää myös olla tehokkaan tietoliikenneverkon piirissä, mikä mahdollistaisi älyliikenteen ratkaisujen kehittämisen. Yritystoimintaympäristöä parantava liikennejärjestelmä» Valiokunta edistää toimillaan liikennepolitiikkaa, jossa keskeisellä sijalla ovat henkilöliikenteen sujuvuutta lisäävät ratkaisut, toimivat matka- ja kuljetusketjut ja nykyistä laajemmat työssäkäyntialueet. Liikkumisen edellytyksiä merkittävästi parantamalla voi synnyttää laajempia, yhtenäisiä työssäkäynti- ja talousalueita. Näin saavutetaan niin sanottuja kasautumisen etuja taloudelliseen toimintaympäristöömme. Yritysten kilpailuedellytykset paranevat, kun niillä on käytössään laajempi ja monipuolisempi työvoiman tarjonta ja omaa toimintaa entistä paremmin tukevia klusterirakenteita ja yhteistyöverkostoja. Nämä niin sanotut skaala- ja lokalisaatioedut vaikuttavat tuottavuuteen ja sitä kautta yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn.» Hallitusohjelmaan vaikuttaminen» Lausunnot (esim. aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva)» (Valiokunta ottaa liikenne- ja logistiikka-alan osaamiseen ja koulutustarpeisiin kantaa lähinnä liikenteeseen liittyvissä lausunnoissa ja tuo esille toimialojen näkemyksiä kehitystarpeista. )» Hallituskauden alueiden kehittämisen linjauksiin (tavoitepäätös) ja liikenteeseen liittyviin kirjauksiin vaikuttaminen vuonna 2015.» Vaikuttaminen henkilöliikennelainsäädännön uudistamiseen elinkeinoelämän lähtökohdista» Lentoliikennestrategian toimeenpanon seuranta ja vaikuttaminen siihen» Liikennepoliittiseen selontekoon vaikuttaminen (mikäli selonteko tehdään). Valiokunta tuo laadintaan elinkeinoelämän kilpailukykyä edistäviä elementtejä sekä liikennejärjestelmäajattelua eli kytkentöjen näkemistä eri liikennemuotojen välillä.» Keskuskauppakamarin ja valiokunnan jäsenten artikkelit ja esitykset. Liikennevaliokunnan vaikuttamissuunnitelma

4 3. KILPAILUN LISÄÄMINEN JA HALLINNOLLISEN TAAKAN PURKU Yritysten hallinnollisen taakan ja ylisääntelyn vähentäminen Valiokunta vaikuttaa tuomalla esille sellaisia käytännön esimerkkejä, joissa viranomaistoimintoja tehostamalla olisi mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä eri kuljetusmuodoissa. Tavoitteena on edistää yritysten toimintaedellytyksiä, selkeyttää säädösympäristöä ja muuttaa viranomaistoimintoja yritysystävällisemmäksi. Kauppakamarien tavoitteena on, että yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään sekä kaavoitus-, lupa- ja valitusprosesseja nopeutetaan. Liikenne- ja logistiikkasektori on yksi voimakkaimmin säännellyistä toimialoista Suomessa. Tämä on omiaan lisäämään toiminnallisia esteitä, vähentämään markkinoille tuloa ja nostamaan alan kustannuksia. Kilpailua ja uusia toimintamalleja eri liikennemuotoihin Valiokunta ottaa esille vaikuttamisessa niitä keinoja, joilla toimivaa kilpailua eri liikennemuodoissa voitaisiin lisätä. Monissa liikennemuodoissa ja liikennepalveluissa kilpailun vähäisyydestä aiheutuva hinnoittelupolitiikka lisää yritysten kustannustaakkaa. Esimerkiksi luotsauksessa, jäänmurrossa ja rautatieliikenteessä ei käytännössä ole kilpailua. Kilpailun lisääminen rautatieliikenteessä on kauppakamarien liikenneohjelman tavoite. Tavoitetta tukee myös EU:n neljäs rautatiepaketti, joka edistää pääsyä valtioiden omistamille rautatieverkoille matkustajaliikenteessä. Kilpailua lisää myös Suomen ja Venäjän rautatieliikennesopimus. Edellytyksenä Suomen lentoliikennemarkkinoiden kehittymiselle, terveelle kilpailulle ja yhteyksien säilymiselle aluekentille on, että Suomen lentoliikennestrategiassa linjatut kehittämisen kohteet ja strategiset tavoitteet suunnitelmallisesti toteutetaan. Lentoasemia, yhteyksiä ja toimintamalleja on kehitettävä, jotta sekä Helsinki-Vantaan asema lentoliikenteen hubina että Suomen muu lentoasemaverkosto säilyy korkealaatuisena ja yhteydet hyvinä. Lentoliikennemarkkinoiden kehittämisessä Suomen ei pitäisi jäädä jälkeen muista Pohjoismaista. Hallitusohjelmaan vaikuttaminen - valiokunta edistää kauppakamarien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumista. Lausunnot ja kuulemiset (esim. ELY-keskuksia koskeva asetus, henkilöliikennelainsäädäntö). Henkilöliikennelainsäädännön laajaa uudistamista tehdään vaiheittain. Valiokunta ottaa kantaa lakiesityksiin Keskuskauppakamarin lausunnoissa ja kuulemisissa. Artikkelit, esitykset ja vaikuttaminen päättäjiin Kuljetusalan ylisääntelytapausten kirjaaminen ja sovittu ulostulo Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan toiminta perustuu: Kauppakamariryhmän toimintaan yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi Suomen kaikissa osissa tehokkaan ja toimivan kilpailun sekä kansainvälisen kaupan edistämiseksi. Kauppakamariryhmän yhteisen strategian (hyväksytty ) tavoitteeseen edistää sujuvaa liikennettä. Tavoitteeseen sisältyy: Suomen ja eri alueiden saavutettavuuden turvaaminen pitämällä liikennemäärärahat tasolla, joka mahdollistaa sekä liikenneinfrastruktuurin asianmukaisen kunnossapidon että investoinnit. uusien rahoitusmuotojen ja toimintatapojen edistäminen yritysten logistiikkakustannusten hillitseminen liikennemuotojen päällekkäisyyksien harkittu poistaminen liikennevirtojen muutoksiin kuten kasvavaan Venäjän liikenteeseen varautuminen Kauppakamareiden toiminta perustuu kauppakamarilakiin, joka korvasi aiemmin voimassa olleen kauppakamariasetuksen. Kauppakamarien yhteiseen strategiaan on kirjattu, että Keskuskauppakamari koordinoi valtakunnallisia kannanottoja ja valtakunnallista liikennevaliokuntaa. Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta on toiminut vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2014 kauppakamarit hyväksyivät yhteisen liikenneohjelman, jonka tavoitteena on hakea oikeilla liikenneratkaisuilla kilpailukykyä Suomelle ja suomalaisille yrityksille. Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta tuo vaikuttamisessaan esille liikenteen merkitystä elinkeinoelämälle ja edistää ohjelman toteutumista. Liikennevaliokunnan kokoonpano Puheenjohtaja Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Varapuheenjohtaja: Aluejohtaja Aila Orabi, Posti Oy Jäsenet: Konsernijohtaja Hans Ahola, Ahola Transport Oy Satamajohtaja Hannu Asumalahti, Rauman Satama Oy Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja Ville Haapasaari Finavia Oyj Johtaja Jorma Härkönen, Limowa ry Toimitusjohtaja Heikki Kovanen, Kovanen Yhtiöt Oy Toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy Toimitusjohtaja Risto Pekola, Pekolan Liikenne Oy Hallituksen puheenjohtaja Ari Salmi, Logistikas Oy Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen, Finnair Oyj Aluepäällikkö Seppo Turunen, Nurminen Logistics Services Oy Toimitusjohtaja Tuomo Vallas, Speed Group Oy Liikennevaliokunnan sihteeristö ja yhteystiedot: Johtaja Jarkko Heinonen, Turun kauppakamari p Maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri, Helsingin seudun kauppakamari p Asiantuntija Kaisa Saario, Keskuskauppakamari, p , Liikennevaliokunnan vaikuttamissuunnitelma Liikennevaliokunnan vaikuttamissuunnitelma

5 KESKUSKAUPPAKAMARI PL 1000, Aleksanterinkatu 17, Helsinki kauppakamari.fi

OIKEISTA LIIKENNERATKAISUISTA KILPAILUKYKYÄ SUOMELLE

OIKEISTA LIIKENNERATKAISUISTA KILPAILUKYKYÄ SUOMELLE OIKEISTA LIIKENNERATKAISUISTA KILPAILUKYKYÄ SUOMELLE SISÄLLYS Oikeista liikenneratkaisuista kilpailukykyä Suomelle 4 1. Infrasta kilpailukykyä 6 Infrasta kilpailukykyä infrakriteereillä 6 2. Työssäkäyntialueet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

1 (6) 8.2.2012. Arvoisa ministeri

1 (6) 8.2.2012. Arvoisa ministeri 1 (6) Arvoisa ministeri Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ovat muodostaneet näkemyksen liikenteen ja logistiikan kehittämisen tärkeimmistä asioista. Järjestöt esittävät,

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS UUSI TEOLLISUUSSTRATEGIA POHJANLAHTIVUOSI ENERGIAMAAKUNTA VAHVA YLIOPISTOKESKUS ELINVOIMAINEN MAASEUTU

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa 06 2010 Liikenneviraston TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Kanta-Hämeen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2014-2019

AIESOPIMUS. Kanta-Hämeen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2014-2019 1 AIESOPIMUS Kanta-Hämeen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2014-2019 2 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten välille: Hämeen liitto Hausjärven kunta Uudenmaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Hämeen liiton julkaisu 2014 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 11.10.2013 2 (34) SISÄLTÖ 1 KULJETUSKÄYTÄVÄT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Kuljetuskäytävät Etelä-Pohjanmaalla... 4 2 KULJETUSVIRRAT KULJETUSMUODOITTAIN... 7

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

1. Mitkä ovat raideliikenteen merkittävimmät ongelmat ja niiden syyt?

1. Mitkä ovat raideliikenteen merkittävimmät ongelmat ja niiden syyt? VASTAAJAT Kirjallisesti tehtyyn puolueille ja keskeisille organisaatioille suunnattuun kyselyyn vastasivat vain puolueet: Vastanneet Puolueet (vastaukset esitetty jatkossa nimiä vastaavan värisillä pohjilla)

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus Kansallinen älyliikenteen strategia Selvitysmiehen ehdotus Sisältö Lähetekirje... 2 Johdanto... 4 Kansallinen älyliikenteen strategia... 6 1. Älyliikenteen visio... 6 2. Älyliikenteen seitsemän periaatetta...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE KAAVASELOSTUS, LUONNOS 24.8.2015 1 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava 2 Keskustatoiminnot,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan liitto POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA

Lisätiedot