Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Liite 5 Vanhuspalvelujen prosessi Peurunka 2 työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Liite 5 Vanhuspalvelujen prosessi Peurunka 2 työpaja 15.4.2015"

Transkriptio

1 Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Liite 5 Vanhuspalvelujen prosessi Peurunka 2 työpaja KASVAVAT HAASTEET NIUKKENEVAT RESURSSIT MITEN RATKAISTAAN VANHUSPALVEUIDEN TULEVAISUUS Eletään vuotta 2030 Keski-Suomessa. Vielä vuonna 2015 vanhuspalveluissa työskennelleestä henkilöstöstä on eläköitynyt puolet. Kansalaiset ovat ikääntyneet sitten vuoden 2015, 75 vuotta täyttäneitä on enemmän kuin tuolloin. Väestöllinen huoltosuhde, joka vielä vuonna 2015 oli 61,2 on nyt 74,8. Veronmaksukyky kasvaa noin 3% samalla kun kokonaisväestömäärä kasvaa 6%. Tehtävänänne on laatia ikääntyneiden palveluiden (vanhuspalveluiden) järjestämissuunnitelma koskien vuotta Järjestämissuunnitelma pitää sisällään alla olevat otsikot. Miettikää 2-3 sisältöasiaa, mitä kunkin otsikon alle kirjoitettu. 1. Visio - vireä vanhuus; yksilöllisyys; yhteisöllisyys (erilaiset asumisratkaisut) - kotona asuminen - osallisuus toiminnallisuus - kodikkuus - kotona asuminen on painopisteenä - on mahdollisuuksia osallistua omaan yhteisöön - perusarki on turvattu, ihmisillä on vaihtoehtoja valita - kodinomaisuus ja osallisuus eri palveluissa (kotihoito, palveluasuminen, laitos) - hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti - henkilökohtainen budjetointi - ikäihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja hyvinvointiin - arjessa pärjäämiseen ja kuntoutumiseen on tarjolla riittävästi tukea - HYVÄ VANHUUS ON YHTEINEN ASIA! - yhteisöllinen, osallistava, aktiivinen ikääntyminen / vanheneminen kotona - kotimaan vapaaehtoistyö; ulkomaan vapaaehtoistyö; organisoitua, yrityslähtöistä trendikkäästi markkinoitua - kuntoutus ja virikkeellisyys; yhteisöllisyys - kevyempää asumista, jossa palvelut lähellä - kotihoito vetovoimaiseksi opiskelijoille - tietotekniikan hyödyntäminen: sähköinen palvelutarjonta (asiakkaalle vapaaehtoinen) - 95 % asuu kotona tai kodinomaisessa ympäristössä - toimintakykyiset, vireät ja hyvinvoivat ikäihmiset (oman elämänsä sankarit) asuvat omissa kodeissaan yhteisöissä räätälöidyt palvelut tukenaan - apua yksilöllisesti, valinnan mahdollisuus; mielekäs elämä - vanhuspalveluiden käsitteen tilalla uusi nimike - vaihtoehtoisia palveluita, seniorikyliä - henkilökohtaista budjetointia mahdollista käyttää - erilaiset asumisratkaisut, yksilöllisiä palveluasumisen ratkaisuja 2. Arvot - innovatiivisuus (rohkeus, joustavuus) (itsemääräämisoikeus, osallisuus) - inhimillisyys (kokonaisvaltaisuus), asiakaslähtöisyys - itsemääräämisoikeus

2 - asiakkaan kunnioittaminen ihmisenä - ihmislähtöisyys - rohkeus ja kyky uudistua - yhteisöllisyys - myönteisyys ja ilo - itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen - valinnan mahdollisuus - asiakkaan huomiointi, tuntemus - itsemääräämisoikeus - valinnanvapaus - asiakaslähtöisyys - valinnan vapaus - itsemääräämisoikeus - osallisuus omassa elämässä - palvelutarve on perusta, ei ikä - henkilökohtaista räätälöintiä - ihmislähtöinen itsemääräämisoikeus - valinnanvapaus, myönteisyys, ilo 3. Toiminta- ja palveluajatus: kenelle ja kenen toimesta - yhdessä kuntalainen omaiset - erotetaan vireät ja omatoimiset enemmän apua tarvitsevista - lähiympäristö julkinen yhteisöt - yksityinen, julkinen, kolmas sektori, omaiset - palvelut riskiryhmille ja enemmän apua tarvitseville - palveluohjaus ja neuvonta ennaltaehkäisevästi - luodaan yhdessä toimijoiden ja asiakkaiden kanssa - asiakaspalautteen hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa sekä systemaattisesti kerätyn tiedon - erityistä tukea tarvitsevat - lähipalveluiden toimesta tutut työntekijät tässä etuna yksilöllisyyden muodostuminen - monituottajamalli - riskiryhmien tunnistaminen -> oikea-aikaisuus - seniori-ikäisille - ennaltaehkäisevät palvelut - toimintakyvyn ja voimavarojen tukeminen - moniammatillinen yhteistyö verkosto: kunta, yksityiset, vapaaehtoiset, kolmassektori, lähiomaiset - senioritalot - tekniikan hyödyntäminen - maakunnassa tulee olla yhteiset kriteerit palveluiden kohdentamiselle - monituottajamalli - yksityiset, kolmas sektori, kunta - omaiset - palveluatarvitseville hyvinvointipalvelut yhdestä organisaatiosta / palvelutarjoajan kokonaisuudesta - riskien tunnistaminen - yhteistuottajamalli, julkinen / kolmassektori

3 4. Kansalaisen / asiakkaan vastuut - iso (ennaltaehkäisy) - hiljaisten huomiointi - omaisten vastuu -> asennemuutos - omasta kunnosta ja terveydestä huolehtiminen - oman varallisuuden käyttäminen omaksi hyväksi - kannustetaan ja innostetaan ikääntyneitä ottamaan vastuu omasta hyvinvoinnista - asennemuutos: lupa käyttää varallisuutta omaan hyvinvointiin - yhteisöllisyyden rakentuminen jokaisen vastuulla - suunnitella hyvissä ajoin omaa ikääntymistä - edunvalvontavaltuutus - asuminen yms - aktiivisuuden jakaminen - yksityisten palveluiden käyttö; oman varallisuuden hyödyntäminen - omaisten rooli - vastuu omasta liikuntakyvystä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia toimintoja - parempi markkinointi ja mahdollistaminen vapaaehtoistyöhön - oman hyvinvoinnin tukeminen, oman terveyden ylläpitäminen - yhteisöllisyys - selvittää, varautua, hyvissä ajoin vanhuuden asumisen vaihtoehtoja - omasta terveydestä huolehtiminen / seuranta teknologian avulla esimerkiksi - sosiaaliset suhteet ja niistä huolehtiminen - oman elämän suunnittelu tulevaisuuden varalle - itsestä huolehtiminen ja läheisistä huolehtiminen - yhteisön vastuu - ei voi asua yksin hevonkuusessa, jos tarvitsee palveluita 5. Kunnan vastuut - järjestelmä, että saadaan kiinni esim syrjäytymisvaarassa olevat ym. - yhteistyö toimijoiden kanssa koordinointi - itsemääräämisoikeus vs heitteille jättö - osallisuuteen mahdollistava ja vahvistava ympäristö - ennaltaehkäisevätyö ja terveyden edistäminen - turvata heikoimmassa asemassa olevien arki - kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen - yhteistyö eri toimijoiden kanssa - yhteisöllisen asumisen mahdollistaminen - valvonta - yhteistyön luominen ja kehittäminen yhdessä yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa - tiedotusvastuu - suunnittelua, suunnitelmallisuus - palveluiden suunnittelu, koordinointi, tarpeen arviointi - tarjota mahdollisuuksia oikeaan aikaan - peruspalvelujen turvaaminen - lakisääteiset palvelut - palvelun laadunvalvonta - palveluneuvonta, palveluohjaus ->räätälöinti / koordinointi case manager - perustason palvelut, pakolliset, lakisääteiset 6. Palvelutuottajan vastuut: - laadukkuus ( luotettavuus, valvonta) - monitoimijuus ( julkinen, yksityinen, järjestö, yksittäiset toimijat)

4 - laadukkaat palvelut - taloudelliset edellytykset tarjota palveluita - kuntako? tuottajana yksityinen / kolmas sektori 6.1. Ehkäisevät palvelut - kulttuuri, liikunta - matala kynnys - kansalaistaito - yksilöllinen - kasvattaa - riskiryhmien tunnistaminen - seniorineuvolatoiminta - neuvonta- ja ohjaus turvallisuus - aivoterveydestä huolehtiminen - fyysisen ja henkisen toimintakyvyn ylläpitämisen tukeminen - ympäristön fyysisten esteiden poistaminen - varhainen tuki; koordinointi, verkostotyö (toimijoina kunta, seurakunnat, järjestöt ja yhdistykset, sote -palvelut, vapaaehtoiset) - tiedottaminen, tiedon keruu, ennakointi -> tieto kuntalaisista, vaikuttavuuden seuraaminen - terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja tukevaa - toimintakykyä tukevaa ja edistävää - helposti saatavilla - oikeanlaista toimintaa, esim fysioterapia, sosiaalihoitaja - lähipalvelut saatavissa helposti (kuljetus, asiantuntijat) - ehkäisevä palvelu ajallaan - etsivä vanhustyö, palveluohjaus - viriketoiminnan järjestäminen - neuvonta, ohjaus, viriketoiminta - liikkuvat palvelut - tiedottaminen - kohdentaminen - riskiryhmien tunnistaminen, kiinnipitäminen ja seuranta - terveyscoaching - estää raskaampiin palveluihin siirtyminen - panostusta kaikilta palvelujen tuottajilta, yhteiskuntasuunnittelussa mm. esteetön liikkuminen - hyvissä ajoin eri ikäkausina ohjausta terveydestä, palveluista, osallistumisesta 1) senioripuistot - liikkuvat palvelupisteet, monitoimipisteet 6.2. Hoitavat palvelut - liikkuvat palvelut - kotiin tuotavat palvelut - sähköiset palvelut - tarvearviointi ja seuranta - keinojen ja tavoitteiden miettiminen asukkaan arjesta ja tottumuksesta käsin - yhteisyyden ylläpitäminen - mielekäs elämä - selkeät suunnitelmat ja tavoitteet, yhdessä laaditut - ihminen hoidetaan kokonaisuutena - moniammatillisesti

5 - oikea-aikaisia - palveluiden kohdentaminen oikein ja oikea-aikaisesti - palvelujen riittävyys ja saatavuus - kuntouttava työote - toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään - oikeat ihmiset oikeassa paikassa oikeaan aikaan - kotiin annettavia palveluita, koti voi olla myös yhteisöasumista - tarvearviointi ja seuranta 6.3. Korjaavat palvelut - nopeus, tehokkuus palveluihin pääsyyn - liikkuvat erityispalvelut - kotoa alkava kotiutuminen - sujuvat hoitoketjut - yksilön sitoutuminen - tavoitteellisuus - ongelmat pyritään estämään ajoissa ja korjaamaan myös ajoissa, jotta ongelmat eivät syvene - järjestämisvastuu asiakkaan tilanteen parantamiseksi ja korjaamiseksi - yksittäisestä toimenpiteestä huolehtiminen - ohjaus eteenpäin - kotiin annettavia liikkuvia palveluita / erityispalveluita - palveluketjut sujuvat, ei väliinputoajia 6.4. Kuntouttavat palvelut - ennaltaehkäisevyys - monipuolisuus - seuranta - asiakkaan tukeminen ja motivoiminen omaehtoiseen / omatoimiseen kuntoutumiseen - teknologian hyödyntäminen - keinojen ja tavoitteiden miettiminen asiakkaan ja omaisten kanssa - kaikille ikäihmisille saatavilla ilman läheteitä - henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma heti toimintakyvyn alkaessa heiketä - tavoitteellisuus - moniammatillisesti yhteistyö käyttöön - jatkuvuus, seuranta, uudelleen arviointi -> uusi suunnitelma - veteraanikuntoutukset - lisää vakansseja - enemmän kuntoutusalan työntekijöitä - kuntouttava työote päivittäisissä toiminnoissa - kuntoutussuunnitelma, jossa moniammatillinen tiimi - vastuu tuloksesta yhdessä kuntoutujan ja tarvittavan verkoston kanssa + omaiset. läheiset - jatkuvuus - liikkuvat ohjaus ja toimintapisteet - senioripuistot - geriatrinen poliklinikka 7. Henkilöstösuunnitelma

6 - monipuolinen henkilöstö - jatkuva kouluttautuminen, osaaminen ja sen täysi hyödyntäminen - riittävä henkilöstömitoitus - moniammatillisuus - asenne - ennakointi - moniammatillisuuden hyödyntäminen -> ihmisillä monia tarpeita - henkilöstöresurssit asiakkaiden tarpeen mukaan - alan houkuttelevuus - koulutettava hoiva-avustajia - enemmän kuntoutusalan työntekijöitä - tiimejä joilla on erikoisosaamista: päihdetyö, mielenterveystyö, kuntoutus jne - palkkaus kohdalleen - PT:t (liikunta, fyysisestä toimintakyvystä huolehtiminen) - sosiaalityöntekijät, gerontologit - terveyscoach - lifecoach - toimintaterapeutit - lähihoitajat, sairaanhoitajat ja lääkärit - monialainen osaaminen - monialaista hyvinvointiin liittyvää henkilöstöä (kampaaja, kosmetologi, talonmies) - vapaaehtois- ja vertaistoimintaa 8. Johtaminen ja laadunhallinta - hyvä johtaminen - tietojohtaminen: tiedon ajantasaisuus ja helppo saatavuus; tietojärjestelmät tukevat perustehtävää - motivaatiojohtaminen - kuunteleva johtaminen - esimies tietää ja tuntee alaistensa työn, on tarvittaessa osallistuva esimies - valvoo näin omaa toimintaansa ja pystyy puuttumaan / korjaamaan virheitä - esimies on valmentaja, rinnalla kulkija, tukee haastavissa tilanteissa - lähiesimiestyön tukeminen - objektiivinen tieto - valmentava työote - laatuindikaattorit vaikuttavuuden näkökulmasta 9. Lisäksi - aika loppui kesken - yhtenevät laatutyökalut maakunnassa - prosessien suunnittelemisessa huomioidaan taloudellinen näkökulma - uudet tekniikat (laite, ohjelmat käyttöön) - innovatiivista ja raikasta uutta idearikasta ja ennakkoluulotonta suunnittelua ja toteuttamista

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 0 Oikeus ikääntyä arvokkaasti, täyttä elämää eläen Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 1 1. Johdanto 3 2. Lähtökohdat ikääntymispoliittiselle ohjelmalle 4 2.1 Ikääntyvien määrän kehitys 4 2.2 Puutteellisesti

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

KOTIHOIDON LÄHIJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ ASIAKASLÄHTÖISEN JOHTAMISEN ARVOISTA

KOTIHOIDON LÄHIJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ ASIAKASLÄHTÖISEN JOHTAMISEN ARVOISTA KOTIHOIDON LÄHIJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ ASIAKASLÄHTÖISEN JOHTAMISEN ARVOISTA Kati Kola-Huhtala Pro-Gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2014 Sisältö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015. KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä

Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015. KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä Anu Valtari Tytti Vartiainen 10.3.2015 KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ -HANKE Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Prosessi kutsusta tuloksiin

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Naantalin vanhustyön toimenpideohjelma vuoteen 2016 mennessä 14.1.2015

Naantalin vanhustyön toimenpideohjelma vuoteen 2016 mennessä 14.1.2015 Naantalin vanhustyön toimenpideohjelma vuoteen 2016 mennessä 14.1.2015 1 Sisällysluettelo Saatteeksi... 2 Kehittäminen vuoteen 2016 mennessä... 2 1. Yhteistyön organisointi kehittämisessä... 2 2. Painopisteet-

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot