SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 232. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ ASIAT Otsikko Sivu 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Henkilöstöraportti vuodelta Talousarvion toteutuminen Aurinkorannan ranta-asemakaavan hyväksyminen Urhonniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen Tapani ja Raija Hakkaraisen poikkeamislupa Edustajan nimeäminen palvelujen ryhmittäminen lähi- / seudullisiin 247 / keskitettyjen palveluiden työryhmään 142 Kainuun runkoliikennesuunnitelma väliraportti Lausunto Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista Kunnanvaltuuston kokouksen täytäntöönpano Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Saara Lukkarin eropyyntö kirkonkylän(tiilikankaan päväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä 258

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 17:00-17:40 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Laaksopuro Arja khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Heikkinen Pekka khall.varajäsen Sarparanta Leena khall.varajäsen POISSA Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Hyvönen Timo khall.jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Anne Lukkari puheenjohtaja Juhani Pieniniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Arja Laaksopuro Marko Niskanen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa Hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 134 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vas taanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 135 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään ylei sesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valitiin Arja Laaksopuro ja Marko Niskanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Henkilöstöraportti vuodelta 2008 KHALL 136 Henkilöstöpäällikkö Vuosittain laadittavan henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa kunnallisille päättäjille päätöksenteon tueksi. Kuntatyönantajan on tunnettava mm. henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet. Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut suosituksen kunta-alan henkilöstöraportin sisällöksi ja tämä raportti noudattaa sen sisältörakennetta. Vuodesta 2005 alkaen on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ollut saatavissa suosituksessa edellytetyt tiedot. Raportissa on vertailtu tunnuslukujen kehitystä pääsääntöisesti vuosina , joiltakin osin vuosina Henkilöstöraportti edellyttää yhteistoimintamenettelyä, yhteistyöryhmä käsitteli raportin kokouksessaan Sotkamon kunnan henkilöstöraportti on 2008 erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2008 ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotukssen. Otteet Kunnanvaltuusto

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Talousarvion toteutuminen KHALL 137 Kunnankamreeri Talousarvion toteutuminen ajalla on ulkoisten erien mukaan ollut seuraava: Talousarvio+ Toteutuminen Käyttöaste muutokset Käyttötalous % Menot , ,58 32,5 Tulot , ,90 32,0 Netto , ,68 32,6 Investoinnit Menot , ,88 12,9 Tulot , ,53 24,3 Netto , ,35 11,2 Käyttötalousmenojen käyttöaste on 32,5 %, tulojen 32,0 % ja netto 32,6 %. Käyttötalousmenojen to teutuma sisältää alkuvuoden käyttöomaisuuden myyntivoittoja ,73 euroa. Maksutuottoja on kertynyt alkuvuodesta jaksotettua budjettia hieman enemmän. Myyntituotot ja tuki- ja avustustulot ovat jäljessä jaksotettua budjettia. Toteutuma ei sisällä sisäisiä eriä, joiden pääasiallinen kirjaami nen tapahtuu kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Käyttötalousnettoon asialla ei ole vaikutusta. Jaksotetun budjetin mukaan käyttömenojen ja tulojen käyttöaste saa olla 33,3 %. Menojen käyttöaste pitää tässä vaiheessa olla alle jaksotetun budjetin, koska loppuvuodesta me noja on enemmän ja palkkoja maksetaan enemmän lomarahojen vuoksi. Li säksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän laskun suuruus selviää vuoden 2008 verotuksen valmistuttua, ennakkotietoja saadaan ehkä jo heinäkuussa. Käyttömenoista vesihuoltoavustuksia, tieavustuksia ja opiskelijoiden mat ka-avustuksia sekä kuntayhtymän tukipalvelumaksuja toteutuma ei sisällä vielä, koska kustannuksia ei ole syntynyt tai niitä ei ole kunnalta laskutettu. Investointimenojen käyttöaste on huomattavasti alle jaksotetun budjetin, koska suurin osa rakentami sesta tapahtuu kesällä. Investointitulojen kertymä ei sisällä käyttöomaisuu den myyntivoittoja. Rahoituksen menot ja tulokertymä käyvät ilmi liitteenä olevasta tuloslaskelmasta. Verotuotot ovat edellä jaksotettua budjettia, mutta loppuvuodesta veroja kertyy vähemmän. Marraskuun maksuunpanotilityksen yhteydessä peritään tämänhetkisen tie don mukaan veroja takaisin noin 1,6 milj. euroa. Verotulokertymä alittunee 0,8-1 milj. euroa talousarvioon arvioidusta, mikä johtuu pääosin valtakun nallisen yhteisöveron määrän putoamisesta. Valtionosuudet ovat hieman edellä jaksotettua talousarviota, koska koulutoi-

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ men valtionosuuden ennak ko tulee kuukausittain todellista suurempana, vuositasolla yli eu roa. Summa joudutaan palauttamaan valtiolle helmikuussa Korko tuotot ovat edellä ja korkokulut jäljessä jaksotettua talousarviota. Muihin rahoitustuottoihin on kertymättä Kainuun Energia Oy:n osinkotuotto, joka saadaan kesäkuun alussa. Vuosikate on suunnilleen samaa tasoa kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. On otettava huomi oon, että oheinen tuloslaskelma on otettu kirjanpidosta suoraan kassaperus teisesti, mutta tilinpäätös laaditaan suoriteperusteisesti. Henkilöstökulut alittavat jaksotetun talousarvion, koska lomarahat maksetaan seuraavassa kolmanneksessa. Loppuarviona on, että kuluvan vuoden tilinpäätöksestä tu lee alijäämältään suurempi kuin vuonna Toimialajohtajien antamat selvitykset talousarvion toteutumisesta sekä yhteenveto ovat liitteenä. Sa moin liitteenä on kassaperusteinen tuloslaskelma ja toimialojen tuloslaskel mat. Kunnanjohtaja merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi ja toteutuma saatetaan myös tarkastuslauta kunnalle tiedoksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tarkastuslautakunta Kunnankamreeri Irene Toppinen Sivistystoimen palvelualue Teknisentoimen palvelualue

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Aurinkorannan ranta-asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 198 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Sotkamojärven pohjoisrannalla tilalla Sopala 1:750. Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella alueella pienimuotoinen loma ja matkailualue. Kaavaluonnoksessa on osoitettu 14 lomarakennuspaikkaa sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rantaan sijoittuu kaksi saunakorttelia, joihin saa rakentaa yhteensä kuusi saunaa, muuten rannat on jätetty rakentamiselta vapaiksi. Suunnittelualueen koko on n. 9,7 hehtaaria ja kaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus koko alueella on n krs-m2. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiosat sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitel man liitekartat ja täydelliset kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Toimialajohtaja Lisä tietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Aurinkorannan ranta-asemakaa vaa kos ke van osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huo mau tettavaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ YMPTEKLT 13 Kaavoittaja Aurinkorannan ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavista korjauksista tai lisäyksistä: tiealue levennetään 12 metriin ja sen päähän piirretään kääntöpaikka alueen kunnallistekniikasta tehdään runkosuunnitelma alueelle osoitetaan ET alue mahdollista alueellista lämpölaitosta varten yleisiin määräyksiin lisätään vaatimus, että ennen alueen rakentamista tulee laatia metsänhoitosuunnitelma rakennusten sijoittelusta annetaan ohjeet kaavaselostuksessa Kaavaehdotukseen on tehty neuvottelussa esitetyt muutokset. Ranta-asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huo mautettavaa nähtäville asetet tavasta Aurinkorannan ranta-asemakaavaehdo tuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 71 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia, eikä viranomaisilla ollut siitä huomautettavaa. Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Sotkamojärven pohjoisrannalla tilalla Sopala 1:750. Kaavassa tilan alueelle on osoitettu 14 lomarakennuspaikkaa sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rantaan sijoittuu kaksi saunakorttelia, joihin saa rakentaa yhteensä kuusi saunaa, muuten rannat on jätetty rakentamiselta vapaiksi. Suunnittelualueen koko on n. 9,7 hehtaaria ja kaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus koko alueella on 2500 krs-m2. Kaavaehdotusta ei ole muutettu nähtävilläolon jälkeen. Esityslistan liitteenä on kopio ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen sekä lähestymiskartat. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Aurinkorannan ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut KHALL 138 Kunnanjohtaja päättää hyväksyä Aurinkorannan ranta-asemakaavan ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urhonniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 199 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Urhonniemen ranta-asemakaava-alue sijaitsee Alajärven rannalla tilalla Vattuaho 50:36. Kantatilan rantarakentamisen mitoitus ennen kaavaa on 7.05 rakennuspaikkaa / rantaviivakilometri, joten uusia lomarakennuspaikkoja ei rannalle voi enää osoittaa. Takamaastoon on rakennettu jo yksi sauna n. 80 metrin etäisyydelle rannasta ja kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa rakennuskortteli (RM) saunan yhteyteen sekä uusi saunan rakennuspaikka rantaan. RM-kortteliin saa rakentaa viisi 50 krs-m 2 :n loma-asuntoa ja sekä saman verran enintään 10 krs-m 2 :n suuruisia talousrakennuksia. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiosat sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekartat ja täydelliset kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Toimialajohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Urhonniemen ranta-asemakaavaa kos ke van osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huo mau tetta vaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ YMPTEKLT 14 Kaavoittaja Urhonniemen ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavista korjauksista tai lisäyksistä: tervahautaa koskevan määräyksen muuttaminen Kainuun museon esittämällä tavalla korttelin reunan siirtäminen hieman kauemmas rannasta saunan kohdalla jätevesimääräyksen muuttaminen ympäristökeskuksen esittämällä tavalla yhtenäiseksi muiden vastaavien kaavojen määräysten kanssa Kaavaehdotukseen on tehty neuvottelussa esitetyt muutokset. Ranta-asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Urhonniemen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 72 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia, eikä viranomaisilla ollut siitä huomautettavaa. Urhonniemen ranta-asemakaava-alue sijaitsee Alajärven rannalla tilalla Vattuaho 50:36. Kaavassa tilan alueelle on osoitettu yksi matkailua palvelevien rakennusten (RM) korttelialue ns. takamaastoon ja saunan rakennuspaikka rantaan. RM kortteliin saa rakentaa viisi enintään 50 krs-m2:n lomarakennusta sekä saman verran lomarakennuksiin kuuluvia enintään 10 krs-m2:n talousrakennuksia. Kaavaehdotusta ei ole muutettu nähtävilläolon jälkeen. Esityslistan liitteenä on kopio ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen sekä lähestymiskartat. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Urhonniemen ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut KHALL 139 Kunnanjohtaja päättää hyväksyä Urhonniemen ranta-asemakaa van ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tapani ja Raija Hakkaraisen poikkeamislupa 68/5/531/2009 KHALL 140 Rakennustarkastaja Hakija Tapani ja Raija Hakkarainen Varsitie Vuokatti Hakemus Kunta Sotkamo Kylä Sumsa Tilan nimi ja Rno Kiviranta 1:64 Rakennuspaikan osoite Sumsantie 156a Postiosoite Sotkamo I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennushanke Hakijan on tarkoitus rakentaa vesikäymälä rakennettavan loma-asunnon yhteyteen osoitteessa Sumsantie 156a, Sotkamo. Loma-asunnon suunniteltu kerrosala on 59 m². Kohde si jait see Huotarin ranta-asemakaava-alueella Satolammen rannalla. Ran ta-ase ma kaa va on vahvistettu 1980-luvulla ja se ei sal li ve si käy mä län ra kenta mista. Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että kaikki wc-jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut jätevedet johdetaan maahanimeytykseen. Rakennushanke ei poikkea muilta osin kaavan määräyksistä. Naapurien kuuleminen Hakija on toimittanut raja-naapurin kuulemisen. Naapuri ei vastusta hanketta. Laa jempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kunnanjohtaja myöntää haetun poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseksi. Jätevesijärjestelmä tulee asentaa ja sitä tulee käyttää ja huoltaa siten, että jätevesiasetuksen (542/2003) mukaiset jätevesien käsittelyvaatimukset täyttyvät. Jätevesijärjestelmä tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja tulvakorkeuden yläpuolelle. Hakijan on esitettävä rakennusluvan yhteydessä tarkemmat jätevesien johtamissuunnitelmat. Perustelut Jätevesiasetuksen (542/2003) mukaisesti käsitellyistä jätevesistä ei aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kiinteistö ei sijaitse luokitel-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ lulla pohjavesialueella. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 171, 172 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 18, 103 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen jätevesijärjestelmän rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on laadittava suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennuspaikalla ja toimenpiteellä on oltava asianmukainen lupa (rakennus- tai toimenpidelupa). Maksu Poikkeamislupapäätöksestä peritään Sotkamon rakennusvalvonnan maksutaksan mukainen maksu 252,00. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tapani ja Raija Hakkarainen, Varsitie 14, Vuokatti Kainuun ympäristökeskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh telekopio Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Edustajan nimeäminen palvelujen ryhmittäminen lähi- / seudullisiin / keskitettyjen palveluiden työryhmään KHALL 141 Hallintojohtaja Kainuun hallintokokeilu päättyy Kokeilun päättymiseen liittyvä jatkoval mistelu käynnis tettiin Kainuun kuntien edustajien kokouksessa Kajaanissa Ko kouksessa päätettiin jatkovalmistelun ohjausryhmän kokoon panosta ja ni mettiin työtä varten työvaliokunta. Jatkovalmistelun työvaliokunta päätti ensimmäisessä kokouksessaan esittää ohjausryhmälle sosiaali- ja terveystoimialalle oman työvaliokunnan sekä kahden työryhmän perustamisesta. Kuntia pyydetään nimeämään sosiaali- ja terveystoimialan työvaliokuntaan, johtamis-ja organisaatiorakenne -työryhmään sekä yhden edustajan kustakin kunnasta palveluiden ryhmittäminen työryhmään. Kukin kunta nimeää yhden edustajan palvelujen ryhmittäminen lähi-/ seudullisiin / keskitettyihin palveluihin Työryhmän tehtävä ja kokoonpano on seuraava: Pääpaino on kansalaisia koskettavissa palveluiden saatavuuteen ja vaikuttavuuteen liit tyvissä asioissa. Puheenjohtaja: terveysjohtaja Mauno Saari sihteeri yksi viranhaltija/ jokainen tulosalue kuntaedustaja (yksi/kunta) sosiaali- ja terveysltk:n edustaja kolmannen sektorin edustaja henkilöstön edustaja Kunnanjohtaja nimeää varsinaisen edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan palvelujen ryhmittäminen lähi-/ seudullisiin / keskitettyihin palvelu jen työryhmään yksimielisesti valitsi varsinaiseksi edustajaksi Marja-Leena Korhosen, henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Arja Laaksopuron.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Marja-Leena Korhonen, Rauhantie 8 as 6, Sotkamo Arja Laaksopuro, Vaunutie 6 b as 5, Sotkamo

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kainuun runkoliikennesuunnitelma väliraportti KHALL 142 Hallintojohtaja Kainuuseen laadittiin vuoden 2004 aikana tiiviissä yhteistyössä Kainuussa joukkoliikennettä harjoittavien yrittäjien, kuntien ja lääninhallituksen kanssa lähivuosien rahoitusmahdollisuuksiin perustuva Kainuun runkoliikenteen kehittämis suunnitelma. Runkoliikenteen kehittämissuunnitelma sisälsi toimenpideoh jelman vuosille Nyt laaditun suunnitelman tavoitteena oli tarpeelliselta osin saattaa kehittämissuunnitelman tilasto- ja seurantatiedot ajan tasalle. Työnä oli selvittää mm. Kainuun joukkolii kenteen runkoliikenneverkon pikavuoroliikenne, linjaliikennelu villa toimi va vakiovuoroliikenne sekä ostettu linjaliikenne ajoreitteineen ja aikataului neen. Kartoituksen jälkeen päivitettiin Kainuun kuntien joukkolii kenteen palvelutasotavoitteet muuttuneita ja muuttuvia olosuhteita vastaa viksi ja niiden pohjalta laadittiin joukkoliikenteen toimenpideohjelma aika välille Alustavat toimenpide-esitykset ovat seuraavanlaisia: - Maakunta -kuntayhtymän hoitaman kuljetuspalvelukeskuksen hyödyntäminen kuntien asiointiliikenteen ja seudullisen palveluliikenteen järjestämisessä. - Edellisen suunnitelman laatimisen jälkeen kuntien sisäisiä asiointi- ja palveluliikenteitä on lakkautettu. Tämä käynnistää kierteen jossa avoimen liikenteen matkustajat joutuvat hakeutumaan sosiaalitoimen lakisääteisten kuljetusten käyttäjiksi. Tulee tehostaa kuntien ja maakunta -kuntayhtymän yhteistyötä kuljetusten järjestämisessä. - Pendelöinnin lisäännyttyä (kolmanneksella) olisi tarkoituksen mukaista laatia tarkempi selvitys ainakin Kainuun maakunta -kuntayhtymän työntekijöiden pendelöinnistä sekä työntekijöiden, työaiko jen ja työpisteiden sijainnista. - Kaluston mitoitus siten, että koulukuljetusvuoroissa olisi aina muu tama paikka varattuna myös asioinnin tarpeisiin. - Paikkatietoaineiston ottaminen aktiiviseen käyttöön tukemaan suunnittelua ja muutostarpeiden ennakointia. _ Ostoliikenteiden tarjouspyyntökäytännöiden kehittäminen huo mioiden paremmin kuljetusyritysten toiminnan vuosikierron ja henkilöstökysymykset.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kuntakohtaisesti Kainuun runkoliikenteessä paras palvelutaso on Kajaanin ja Sotkamon välisessä liikenteessä. Myös käyttäjämäärät Sotkamon ja Kajaanin välillä ovat suurimpia. Sotkamon kannalta olisi tärkeää nykyisen palvelutason ylläpito. Kehitettävää: - Talvivaaran työntekijöiden liikkumistarpeiden kartoitus ja joukkoliikenteen suunnittelu tarvelähtöisesti. - Aamun klo 4 junalle voisi kokeilla kutsuliikenneyhteyttä. Kunnanjohtaja näkee hyväksi väliraportissa ehdotetun Talvivaaran työntekijöiden liikkumistarpeen kartoituksen ja joukkoliikenteen suunnittelun tarvelähtöisesti. Myös aamun klo 4 junalle voi kokeilla kutsuliikenneyhteyttä, tarvittaessa yhteistyössä Kuhmon liikennöitsijöiden kanssa. Lisäksi kunnanhallitus pitää kunnan ja maakunnan elinvoimaisuuden kannalta riittäviä ulospäin suuntautuvia lento-, juna- ja linja-autoyhteyksiä välttämättöminä. Lentoliikenteessä on perusteltua aamu-, päivä- ja iltavuorot erilaisten matkustustarpeiden perusteella. ehdottaa lisäksi, että Kajaanista lähteneen yöjunan tilalle korvaavana järjestelynä toteutetaan yöjuna yhteys Kajaanista Oulun kautta Hel sin kiin, mikä ratkaisevasti parantaa ja joustavoittaa junaliikennettä ja vastaa suuren käyttäjäjoukon tarpeita. Sen toteuttaminen osoittaisi VR:ltä oikean laista asiakaslähtöisyyttä. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Ramboll Finland Oy, Pekka Vähätörmä, PL 3, Espoo

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lausunto Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista KHALL 143 Kaavoittaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää Sotkamon kunnan lausuntoa Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoimintaan Kainuussa liittyvät alueidenkäyttöratkaisut sekä maakuntakaavassa selvitysalueiksi osoitettujen alueiden maankäyttö. Kaavaan liittyvän vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on arvioida erilaisia toteuttamisen vaihtoehtoja. Maakuntakaavasta saaduissa Vuosangan aluetta koskevissa lausunnoissa ja muistutuksissa on esitetty Vuosangan laajentumisen vaihtoehtona ampuma- ja harjoitustoiminnan keskittämistä varuskunta-alueen sisällä olevalle Kassunkurun alueelle sekä sen mahdollisille laajentumisalueille. Tämä on toiminut lähtökohtana tarkasteltavien vaihtoehtojen valinnalle. Tarkastelussa esitetty Kassunkurun laajenemisalue ulottuu myös Sotkamon kunnan puolelle käsittäen Parkuantien etelä- ja länsipuolisen alueen Talvivaaran kaivosalueelle saakka. Lähtökohdat ja tavoitteet raporttiluonnos on nähtävissä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Kunnanjohtaja Sotkamon kunta lausuu Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista seuraavaa: Sotkamon kunnan tavoitteet ovat yhteneväiset vaihemaakuntakaavan tavoitteiden kanssa. Jos ampuma-alueen säilyttämisellä voidaan turvata prikaatin säilyminen, on ampuma-alueella tärkeä merkitys koko Kainuulle. Prikaati toimii paitsi työllistäjänä niin myös nuorten sitouttajana maakuntaan. Sotkamon kannalta Vuosangan alue ja sillä tapahtuva laajentuminen on paras vaihtoehto. Kainuun väestön aktiivinen toiminta painottuu Kajaani Sotkamo akselille, eikä tätä kehityskäytävää tulisi tukkia ahdistamalla ampuma-aluetoiminta sinne. Sotkamon puolella Kontinjoella on koulu, päiväkoti ja kauppa, ja asutusta sekä laajentumis- että melualueella. Sotkamon kunta esittää kielteisen kantansa Vuosangan aleen laajentumisen vaihtoehtona ehdotetulle Kassunkurun alueelle sekä sen mahdolliselle laajentamisalueille Sotkamon puolelle. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuuston kokouksen täytäntöönpano KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pi detty nähtävänä toteaa kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätökset teh dyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen val tuuston toi mivaltaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat pantavaksi täytäntöön. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Viranhaltijapäätökset KHALL 145 Hallintojohtaja merkitsee tiedokseen sseuraavat viranhaltijapäätökset; Henkilöstöpäällikkö Ajalla , 3-12 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 2 Koulutusavustus Kunnanjohtaja Ajalla Yleiset päätökset Henkilöstö; 3-4 Työ- ja virkavapaapäätökset 5 Vuosilomapäätökset Maaseutupäällikkö Ajalla Avustus Sumsan Maa- ja Kotitalousseuran laskiaisriehaan 5 Ontojoen kyläyhdistyksen perinnetiedon taltiointi 6 Laakajärven kyläyhdistyksen perinnetiedon taltiointi Palvelualuejohtaja, hallintopalvelut Ajalla Avustukset: 1 Messuavustuksen maksaminen Fine-Talot Oy Henkilöstö; 3-5 Henkilöstöä koskevat päätökset 12-22, Vuosilomapäätökset 23, 25-27, 29, 30, 33, 34-35,työ- ja virkavapaapäätökset 24, 28, 32 Koulutuspäätökset Yleinen; 2 Sotkamon kunnan ja Suomen Ilmakuva Oy:n välinen tilaussopimus Toimistopäällikkö Ajalla

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ , 7 Asunnon vuokrasopimukset 6, 8, 10 Omakotitalon rakennuspaikan myyminen 9 Lomarakennuspaikan myyminen merkitsi tiedokseen yllämainitut viranhaltijapäätökset.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ilmoitusasiat KHALL 146 Hallintojohtaja merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Rajaseutuliitto Ajankohtaistiedote * Kuntaliitto Yleiskirje 12/80/ Kuntien ja kuntayhtymien saatavien perintä * TE-keskus Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2009 Kainuun työttömyys pysyi lähes työttömän tasolla maaliskuussa lomautettujen määrä kasvoi edelleen, vaikkakin työttömien määrä muutoin jo hieman väheni. * Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus I pöytäkirja * ISS Palvelut Oy Vuosikatsaus 2008 * Suomen Asuntomessut Asuntomessut Valkeakoskella * Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirje 9/ Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla * Valtiovarainministeriö Yleisohje ICT- toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin *

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Saara Lukkarin eropyyntö kirkonkylän(tiilikankaan päväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä KHALL 147 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Saara Lukkari päivätyllä kirjeellään pyytää eroa kirkonkylän (Tiilikankaan päiväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä. päättää myöntää eron Saara Lukkarille kirkonkylän (Tiilikankaan päiväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee kirkonkylän (Tiilikankaan päiväkoti) äänestysalueen vaalilautakuntaan uuden puheenjohtajan. päätti ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. myönsi eron Saara Lukkarille ja valitsi kirkonkylän äänestysalueen puheenjohtajaksi Pauli Korhosen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Saara Lukkari, Sapsoperäntie 38a, Sotkamo Pauli Korhonen, Saaritie 18, Sotkamo Keskusvaalilautakunta

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen.

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen. Kunnanhallitus 186 18.06.2013 Poikkeamislupapäätös Anu ja Tero Ruotsalaiselle 171/10.03/2013 KHALL 186 Rakennustarkastaja Hakija Anu ja Tero Ruotsalainen Rinkkatie 16 87700 Kajaani Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 24.03.2014 AIKA 24.03.2014 Klo 09:00-11:18 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 13 Tarkastuslautakunta 2013-2016 01.03.2017 AIKA 01.03.2017 klo 09:00-11:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 22.08.2013 AIKA 22.08.2013 Klo 09:00-12:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 11. syyskuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 34 Keulainmetsän / Keulainniemen rantakaavan muuttaminen... 76 35 Metsäsuunnitelman

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 1/2014 Kokousaika: 22.1.2014 klo 13.00-16.35 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot