SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 232. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ ASIAT Otsikko Sivu 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Henkilöstöraportti vuodelta Talousarvion toteutuminen Aurinkorannan ranta-asemakaavan hyväksyminen Urhonniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen Tapani ja Raija Hakkaraisen poikkeamislupa Edustajan nimeäminen palvelujen ryhmittäminen lähi- / seudullisiin 247 / keskitettyjen palveluiden työryhmään 142 Kainuun runkoliikennesuunnitelma väliraportti Lausunto Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista Kunnanvaltuuston kokouksen täytäntöönpano Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Saara Lukkarin eropyyntö kirkonkylän(tiilikankaan päväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä 258

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 17:00-17:40 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Laaksopuro Arja khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Heikkinen Pekka khall.varajäsen Sarparanta Leena khall.varajäsen POISSA Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Hyvönen Timo khall.jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Anne Lukkari puheenjohtaja Juhani Pieniniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Arja Laaksopuro Marko Niskanen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa Hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 134 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vas taanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 135 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään ylei sesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valitiin Arja Laaksopuro ja Marko Niskanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Henkilöstöraportti vuodelta 2008 KHALL 136 Henkilöstöpäällikkö Vuosittain laadittavan henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa kunnallisille päättäjille päätöksenteon tueksi. Kuntatyönantajan on tunnettava mm. henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet. Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut suosituksen kunta-alan henkilöstöraportin sisällöksi ja tämä raportti noudattaa sen sisältörakennetta. Vuodesta 2005 alkaen on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ollut saatavissa suosituksessa edellytetyt tiedot. Raportissa on vertailtu tunnuslukujen kehitystä pääsääntöisesti vuosina , joiltakin osin vuosina Henkilöstöraportti edellyttää yhteistoimintamenettelyä, yhteistyöryhmä käsitteli raportin kokouksessaan Sotkamon kunnan henkilöstöraportti on 2008 erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2008 ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotukssen. Otteet Kunnanvaltuusto

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Talousarvion toteutuminen KHALL 137 Kunnankamreeri Talousarvion toteutuminen ajalla on ulkoisten erien mukaan ollut seuraava: Talousarvio+ Toteutuminen Käyttöaste muutokset Käyttötalous % Menot , ,58 32,5 Tulot , ,90 32,0 Netto , ,68 32,6 Investoinnit Menot , ,88 12,9 Tulot , ,53 24,3 Netto , ,35 11,2 Käyttötalousmenojen käyttöaste on 32,5 %, tulojen 32,0 % ja netto 32,6 %. Käyttötalousmenojen to teutuma sisältää alkuvuoden käyttöomaisuuden myyntivoittoja ,73 euroa. Maksutuottoja on kertynyt alkuvuodesta jaksotettua budjettia hieman enemmän. Myyntituotot ja tuki- ja avustustulot ovat jäljessä jaksotettua budjettia. Toteutuma ei sisällä sisäisiä eriä, joiden pääasiallinen kirjaami nen tapahtuu kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Käyttötalousnettoon asialla ei ole vaikutusta. Jaksotetun budjetin mukaan käyttömenojen ja tulojen käyttöaste saa olla 33,3 %. Menojen käyttöaste pitää tässä vaiheessa olla alle jaksotetun budjetin, koska loppuvuodesta me noja on enemmän ja palkkoja maksetaan enemmän lomarahojen vuoksi. Li säksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän laskun suuruus selviää vuoden 2008 verotuksen valmistuttua, ennakkotietoja saadaan ehkä jo heinäkuussa. Käyttömenoista vesihuoltoavustuksia, tieavustuksia ja opiskelijoiden mat ka-avustuksia sekä kuntayhtymän tukipalvelumaksuja toteutuma ei sisällä vielä, koska kustannuksia ei ole syntynyt tai niitä ei ole kunnalta laskutettu. Investointimenojen käyttöaste on huomattavasti alle jaksotetun budjetin, koska suurin osa rakentami sesta tapahtuu kesällä. Investointitulojen kertymä ei sisällä käyttöomaisuu den myyntivoittoja. Rahoituksen menot ja tulokertymä käyvät ilmi liitteenä olevasta tuloslaskelmasta. Verotuotot ovat edellä jaksotettua budjettia, mutta loppuvuodesta veroja kertyy vähemmän. Marraskuun maksuunpanotilityksen yhteydessä peritään tämänhetkisen tie don mukaan veroja takaisin noin 1,6 milj. euroa. Verotulokertymä alittunee 0,8-1 milj. euroa talousarvioon arvioidusta, mikä johtuu pääosin valtakun nallisen yhteisöveron määrän putoamisesta. Valtionosuudet ovat hieman edellä jaksotettua talousarviota, koska koulutoi-

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ men valtionosuuden ennak ko tulee kuukausittain todellista suurempana, vuositasolla yli eu roa. Summa joudutaan palauttamaan valtiolle helmikuussa Korko tuotot ovat edellä ja korkokulut jäljessä jaksotettua talousarviota. Muihin rahoitustuottoihin on kertymättä Kainuun Energia Oy:n osinkotuotto, joka saadaan kesäkuun alussa. Vuosikate on suunnilleen samaa tasoa kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. On otettava huomi oon, että oheinen tuloslaskelma on otettu kirjanpidosta suoraan kassaperus teisesti, mutta tilinpäätös laaditaan suoriteperusteisesti. Henkilöstökulut alittavat jaksotetun talousarvion, koska lomarahat maksetaan seuraavassa kolmanneksessa. Loppuarviona on, että kuluvan vuoden tilinpäätöksestä tu lee alijäämältään suurempi kuin vuonna Toimialajohtajien antamat selvitykset talousarvion toteutumisesta sekä yhteenveto ovat liitteenä. Sa moin liitteenä on kassaperusteinen tuloslaskelma ja toimialojen tuloslaskel mat. Kunnanjohtaja merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi ja toteutuma saatetaan myös tarkastuslauta kunnalle tiedoksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tarkastuslautakunta Kunnankamreeri Irene Toppinen Sivistystoimen palvelualue Teknisentoimen palvelualue

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Aurinkorannan ranta-asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 198 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Sotkamojärven pohjoisrannalla tilalla Sopala 1:750. Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella alueella pienimuotoinen loma ja matkailualue. Kaavaluonnoksessa on osoitettu 14 lomarakennuspaikkaa sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rantaan sijoittuu kaksi saunakorttelia, joihin saa rakentaa yhteensä kuusi saunaa, muuten rannat on jätetty rakentamiselta vapaiksi. Suunnittelualueen koko on n. 9,7 hehtaaria ja kaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus koko alueella on n krs-m2. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiosat sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitel man liitekartat ja täydelliset kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Toimialajohtaja Lisä tietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Aurinkorannan ranta-asemakaa vaa kos ke van osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huo mau tettavaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ YMPTEKLT 13 Kaavoittaja Aurinkorannan ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavista korjauksista tai lisäyksistä: tiealue levennetään 12 metriin ja sen päähän piirretään kääntöpaikka alueen kunnallistekniikasta tehdään runkosuunnitelma alueelle osoitetaan ET alue mahdollista alueellista lämpölaitosta varten yleisiin määräyksiin lisätään vaatimus, että ennen alueen rakentamista tulee laatia metsänhoitosuunnitelma rakennusten sijoittelusta annetaan ohjeet kaavaselostuksessa Kaavaehdotukseen on tehty neuvottelussa esitetyt muutokset. Ranta-asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huo mautettavaa nähtäville asetet tavasta Aurinkorannan ranta-asemakaavaehdo tuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 71 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia, eikä viranomaisilla ollut siitä huomautettavaa. Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Sotkamojärven pohjoisrannalla tilalla Sopala 1:750. Kaavassa tilan alueelle on osoitettu 14 lomarakennuspaikkaa sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rantaan sijoittuu kaksi saunakorttelia, joihin saa rakentaa yhteensä kuusi saunaa, muuten rannat on jätetty rakentamiselta vapaiksi. Suunnittelualueen koko on n. 9,7 hehtaaria ja kaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus koko alueella on 2500 krs-m2. Kaavaehdotusta ei ole muutettu nähtävilläolon jälkeen. Esityslistan liitteenä on kopio ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen sekä lähestymiskartat. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Aurinkorannan ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut KHALL 138 Kunnanjohtaja päättää hyväksyä Aurinkorannan ranta-asemakaavan ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urhonniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 199 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Urhonniemen ranta-asemakaava-alue sijaitsee Alajärven rannalla tilalla Vattuaho 50:36. Kantatilan rantarakentamisen mitoitus ennen kaavaa on 7.05 rakennuspaikkaa / rantaviivakilometri, joten uusia lomarakennuspaikkoja ei rannalle voi enää osoittaa. Takamaastoon on rakennettu jo yksi sauna n. 80 metrin etäisyydelle rannasta ja kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa rakennuskortteli (RM) saunan yhteyteen sekä uusi saunan rakennuspaikka rantaan. RM-kortteliin saa rakentaa viisi 50 krs-m 2 :n loma-asuntoa ja sekä saman verran enintään 10 krs-m 2 :n suuruisia talousrakennuksia. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiosat sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekartat ja täydelliset kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Toimialajohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Urhonniemen ranta-asemakaavaa kos ke van osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huo mau tetta vaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ YMPTEKLT 14 Kaavoittaja Urhonniemen ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavista korjauksista tai lisäyksistä: tervahautaa koskevan määräyksen muuttaminen Kainuun museon esittämällä tavalla korttelin reunan siirtäminen hieman kauemmas rannasta saunan kohdalla jätevesimääräyksen muuttaminen ympäristökeskuksen esittämällä tavalla yhtenäiseksi muiden vastaavien kaavojen määräysten kanssa Kaavaehdotukseen on tehty neuvottelussa esitetyt muutokset. Ranta-asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Urhonniemen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 72 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia, eikä viranomaisilla ollut siitä huomautettavaa. Urhonniemen ranta-asemakaava-alue sijaitsee Alajärven rannalla tilalla Vattuaho 50:36. Kaavassa tilan alueelle on osoitettu yksi matkailua palvelevien rakennusten (RM) korttelialue ns. takamaastoon ja saunan rakennuspaikka rantaan. RM kortteliin saa rakentaa viisi enintään 50 krs-m2:n lomarakennusta sekä saman verran lomarakennuksiin kuuluvia enintään 10 krs-m2:n talousrakennuksia. Kaavaehdotusta ei ole muutettu nähtävilläolon jälkeen. Esityslistan liitteenä on kopio ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen sekä lähestymiskartat. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Urhonniemen ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut KHALL 139 Kunnanjohtaja päättää hyväksyä Urhonniemen ranta-asemakaa van ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tapani ja Raija Hakkaraisen poikkeamislupa 68/5/531/2009 KHALL 140 Rakennustarkastaja Hakija Tapani ja Raija Hakkarainen Varsitie Vuokatti Hakemus Kunta Sotkamo Kylä Sumsa Tilan nimi ja Rno Kiviranta 1:64 Rakennuspaikan osoite Sumsantie 156a Postiosoite Sotkamo I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennushanke Hakijan on tarkoitus rakentaa vesikäymälä rakennettavan loma-asunnon yhteyteen osoitteessa Sumsantie 156a, Sotkamo. Loma-asunnon suunniteltu kerrosala on 59 m². Kohde si jait see Huotarin ranta-asemakaava-alueella Satolammen rannalla. Ran ta-ase ma kaa va on vahvistettu 1980-luvulla ja se ei sal li ve si käy mä län ra kenta mista. Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että kaikki wc-jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut jätevedet johdetaan maahanimeytykseen. Rakennushanke ei poikkea muilta osin kaavan määräyksistä. Naapurien kuuleminen Hakija on toimittanut raja-naapurin kuulemisen. Naapuri ei vastusta hanketta. Laa jempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kunnanjohtaja myöntää haetun poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseksi. Jätevesijärjestelmä tulee asentaa ja sitä tulee käyttää ja huoltaa siten, että jätevesiasetuksen (542/2003) mukaiset jätevesien käsittelyvaatimukset täyttyvät. Jätevesijärjestelmä tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja tulvakorkeuden yläpuolelle. Hakijan on esitettävä rakennusluvan yhteydessä tarkemmat jätevesien johtamissuunnitelmat. Perustelut Jätevesiasetuksen (542/2003) mukaisesti käsitellyistä jätevesistä ei aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kiinteistö ei sijaitse luokitel-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ lulla pohjavesialueella. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 171, 172 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 18, 103 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen jätevesijärjestelmän rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on laadittava suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennuspaikalla ja toimenpiteellä on oltava asianmukainen lupa (rakennus- tai toimenpidelupa). Maksu Poikkeamislupapäätöksestä peritään Sotkamon rakennusvalvonnan maksutaksan mukainen maksu 252,00. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tapani ja Raija Hakkarainen, Varsitie 14, Vuokatti Kainuun ympäristökeskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh telekopio Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Edustajan nimeäminen palvelujen ryhmittäminen lähi- / seudullisiin / keskitettyjen palveluiden työryhmään KHALL 141 Hallintojohtaja Kainuun hallintokokeilu päättyy Kokeilun päättymiseen liittyvä jatkoval mistelu käynnis tettiin Kainuun kuntien edustajien kokouksessa Kajaanissa Ko kouksessa päätettiin jatkovalmistelun ohjausryhmän kokoon panosta ja ni mettiin työtä varten työvaliokunta. Jatkovalmistelun työvaliokunta päätti ensimmäisessä kokouksessaan esittää ohjausryhmälle sosiaali- ja terveystoimialalle oman työvaliokunnan sekä kahden työryhmän perustamisesta. Kuntia pyydetään nimeämään sosiaali- ja terveystoimialan työvaliokuntaan, johtamis-ja organisaatiorakenne -työryhmään sekä yhden edustajan kustakin kunnasta palveluiden ryhmittäminen työryhmään. Kukin kunta nimeää yhden edustajan palvelujen ryhmittäminen lähi-/ seudullisiin / keskitettyihin palveluihin Työryhmän tehtävä ja kokoonpano on seuraava: Pääpaino on kansalaisia koskettavissa palveluiden saatavuuteen ja vaikuttavuuteen liit tyvissä asioissa. Puheenjohtaja: terveysjohtaja Mauno Saari sihteeri yksi viranhaltija/ jokainen tulosalue kuntaedustaja (yksi/kunta) sosiaali- ja terveysltk:n edustaja kolmannen sektorin edustaja henkilöstön edustaja Kunnanjohtaja nimeää varsinaisen edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan palvelujen ryhmittäminen lähi-/ seudullisiin / keskitettyihin palvelu jen työryhmään yksimielisesti valitsi varsinaiseksi edustajaksi Marja-Leena Korhosen, henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Arja Laaksopuron.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Marja-Leena Korhonen, Rauhantie 8 as 6, Sotkamo Arja Laaksopuro, Vaunutie 6 b as 5, Sotkamo

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kainuun runkoliikennesuunnitelma väliraportti KHALL 142 Hallintojohtaja Kainuuseen laadittiin vuoden 2004 aikana tiiviissä yhteistyössä Kainuussa joukkoliikennettä harjoittavien yrittäjien, kuntien ja lääninhallituksen kanssa lähivuosien rahoitusmahdollisuuksiin perustuva Kainuun runkoliikenteen kehittämis suunnitelma. Runkoliikenteen kehittämissuunnitelma sisälsi toimenpideoh jelman vuosille Nyt laaditun suunnitelman tavoitteena oli tarpeelliselta osin saattaa kehittämissuunnitelman tilasto- ja seurantatiedot ajan tasalle. Työnä oli selvittää mm. Kainuun joukkolii kenteen runkoliikenneverkon pikavuoroliikenne, linjaliikennelu villa toimi va vakiovuoroliikenne sekä ostettu linjaliikenne ajoreitteineen ja aikataului neen. Kartoituksen jälkeen päivitettiin Kainuun kuntien joukkolii kenteen palvelutasotavoitteet muuttuneita ja muuttuvia olosuhteita vastaa viksi ja niiden pohjalta laadittiin joukkoliikenteen toimenpideohjelma aika välille Alustavat toimenpide-esitykset ovat seuraavanlaisia: - Maakunta -kuntayhtymän hoitaman kuljetuspalvelukeskuksen hyödyntäminen kuntien asiointiliikenteen ja seudullisen palveluliikenteen järjestämisessä. - Edellisen suunnitelman laatimisen jälkeen kuntien sisäisiä asiointi- ja palveluliikenteitä on lakkautettu. Tämä käynnistää kierteen jossa avoimen liikenteen matkustajat joutuvat hakeutumaan sosiaalitoimen lakisääteisten kuljetusten käyttäjiksi. Tulee tehostaa kuntien ja maakunta -kuntayhtymän yhteistyötä kuljetusten järjestämisessä. - Pendelöinnin lisäännyttyä (kolmanneksella) olisi tarkoituksen mukaista laatia tarkempi selvitys ainakin Kainuun maakunta -kuntayhtymän työntekijöiden pendelöinnistä sekä työntekijöiden, työaiko jen ja työpisteiden sijainnista. - Kaluston mitoitus siten, että koulukuljetusvuoroissa olisi aina muu tama paikka varattuna myös asioinnin tarpeisiin. - Paikkatietoaineiston ottaminen aktiiviseen käyttöön tukemaan suunnittelua ja muutostarpeiden ennakointia. _ Ostoliikenteiden tarjouspyyntökäytännöiden kehittäminen huo mioiden paremmin kuljetusyritysten toiminnan vuosikierron ja henkilöstökysymykset.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kuntakohtaisesti Kainuun runkoliikenteessä paras palvelutaso on Kajaanin ja Sotkamon välisessä liikenteessä. Myös käyttäjämäärät Sotkamon ja Kajaanin välillä ovat suurimpia. Sotkamon kannalta olisi tärkeää nykyisen palvelutason ylläpito. Kehitettävää: - Talvivaaran työntekijöiden liikkumistarpeiden kartoitus ja joukkoliikenteen suunnittelu tarvelähtöisesti. - Aamun klo 4 junalle voisi kokeilla kutsuliikenneyhteyttä. Kunnanjohtaja näkee hyväksi väliraportissa ehdotetun Talvivaaran työntekijöiden liikkumistarpeen kartoituksen ja joukkoliikenteen suunnittelun tarvelähtöisesti. Myös aamun klo 4 junalle voi kokeilla kutsuliikenneyhteyttä, tarvittaessa yhteistyössä Kuhmon liikennöitsijöiden kanssa. Lisäksi kunnanhallitus pitää kunnan ja maakunnan elinvoimaisuuden kannalta riittäviä ulospäin suuntautuvia lento-, juna- ja linja-autoyhteyksiä välttämättöminä. Lentoliikenteessä on perusteltua aamu-, päivä- ja iltavuorot erilaisten matkustustarpeiden perusteella. ehdottaa lisäksi, että Kajaanista lähteneen yöjunan tilalle korvaavana järjestelynä toteutetaan yöjuna yhteys Kajaanista Oulun kautta Hel sin kiin, mikä ratkaisevasti parantaa ja joustavoittaa junaliikennettä ja vastaa suuren käyttäjäjoukon tarpeita. Sen toteuttaminen osoittaisi VR:ltä oikean laista asiakaslähtöisyyttä. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Ramboll Finland Oy, Pekka Vähätörmä, PL 3, Espoo

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lausunto Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista KHALL 143 Kaavoittaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää Sotkamon kunnan lausuntoa Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoimintaan Kainuussa liittyvät alueidenkäyttöratkaisut sekä maakuntakaavassa selvitysalueiksi osoitettujen alueiden maankäyttö. Kaavaan liittyvän vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on arvioida erilaisia toteuttamisen vaihtoehtoja. Maakuntakaavasta saaduissa Vuosangan aluetta koskevissa lausunnoissa ja muistutuksissa on esitetty Vuosangan laajentumisen vaihtoehtona ampuma- ja harjoitustoiminnan keskittämistä varuskunta-alueen sisällä olevalle Kassunkurun alueelle sekä sen mahdollisille laajentumisalueille. Tämä on toiminut lähtökohtana tarkasteltavien vaihtoehtojen valinnalle. Tarkastelussa esitetty Kassunkurun laajenemisalue ulottuu myös Sotkamon kunnan puolelle käsittäen Parkuantien etelä- ja länsipuolisen alueen Talvivaaran kaivosalueelle saakka. Lähtökohdat ja tavoitteet raporttiluonnos on nähtävissä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Kunnanjohtaja Sotkamon kunta lausuu Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista seuraavaa: Sotkamon kunnan tavoitteet ovat yhteneväiset vaihemaakuntakaavan tavoitteiden kanssa. Jos ampuma-alueen säilyttämisellä voidaan turvata prikaatin säilyminen, on ampuma-alueella tärkeä merkitys koko Kainuulle. Prikaati toimii paitsi työllistäjänä niin myös nuorten sitouttajana maakuntaan. Sotkamon kannalta Vuosangan alue ja sillä tapahtuva laajentuminen on paras vaihtoehto. Kainuun väestön aktiivinen toiminta painottuu Kajaani Sotkamo akselille, eikä tätä kehityskäytävää tulisi tukkia ahdistamalla ampuma-aluetoiminta sinne. Sotkamon puolella Kontinjoella on koulu, päiväkoti ja kauppa, ja asutusta sekä laajentumis- että melualueella. Sotkamon kunta esittää kielteisen kantansa Vuosangan aleen laajentumisen vaihtoehtona ehdotetulle Kassunkurun alueelle sekä sen mahdolliselle laajentamisalueille Sotkamon puolelle. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuuston kokouksen täytäntöönpano KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pi detty nähtävänä toteaa kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätökset teh dyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen val tuuston toi mivaltaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat pantavaksi täytäntöön. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Viranhaltijapäätökset KHALL 145 Hallintojohtaja merkitsee tiedokseen sseuraavat viranhaltijapäätökset; Henkilöstöpäällikkö Ajalla , 3-12 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 2 Koulutusavustus Kunnanjohtaja Ajalla Yleiset päätökset Henkilöstö; 3-4 Työ- ja virkavapaapäätökset 5 Vuosilomapäätökset Maaseutupäällikkö Ajalla Avustus Sumsan Maa- ja Kotitalousseuran laskiaisriehaan 5 Ontojoen kyläyhdistyksen perinnetiedon taltiointi 6 Laakajärven kyläyhdistyksen perinnetiedon taltiointi Palvelualuejohtaja, hallintopalvelut Ajalla Avustukset: 1 Messuavustuksen maksaminen Fine-Talot Oy Henkilöstö; 3-5 Henkilöstöä koskevat päätökset 12-22, Vuosilomapäätökset 23, 25-27, 29, 30, 33, 34-35,työ- ja virkavapaapäätökset 24, 28, 32 Koulutuspäätökset Yleinen; 2 Sotkamon kunnan ja Suomen Ilmakuva Oy:n välinen tilaussopimus Toimistopäällikkö Ajalla

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ , 7 Asunnon vuokrasopimukset 6, 8, 10 Omakotitalon rakennuspaikan myyminen 9 Lomarakennuspaikan myyminen merkitsi tiedokseen yllämainitut viranhaltijapäätökset.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ilmoitusasiat KHALL 146 Hallintojohtaja merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Rajaseutuliitto Ajankohtaistiedote * Kuntaliitto Yleiskirje 12/80/ Kuntien ja kuntayhtymien saatavien perintä * TE-keskus Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2009 Kainuun työttömyys pysyi lähes työttömän tasolla maaliskuussa lomautettujen määrä kasvoi edelleen, vaikkakin työttömien määrä muutoin jo hieman väheni. * Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus I pöytäkirja * ISS Palvelut Oy Vuosikatsaus 2008 * Suomen Asuntomessut Asuntomessut Valkeakoskella * Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirje 9/ Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla * Valtiovarainministeriö Yleisohje ICT- toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin *

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Saara Lukkarin eropyyntö kirkonkylän(tiilikankaan päväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä KHALL 147 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Saara Lukkari päivätyllä kirjeellään pyytää eroa kirkonkylän (Tiilikankaan päiväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä. päättää myöntää eron Saara Lukkarille kirkonkylän (Tiilikankaan päiväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee kirkonkylän (Tiilikankaan päiväkoti) äänestysalueen vaalilautakuntaan uuden puheenjohtajan. päätti ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. myönsi eron Saara Lukkarille ja valitsi kirkonkylän äänestysalueen puheenjohtajaksi Pauli Korhosen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Saara Lukkari, Sapsoperäntie 38a, Sotkamo Pauli Korhonen, Saaritie 18, Sotkamo Keskusvaalilautakunta

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kuntaliitto on antanut omat suosituksensa ja mallinsa jo 2000-luvun alussa. Uusin malli ilmestynee kevään 2013 aikana.

Kuntaliitto on antanut omat suosituksensa ja mallinsa jo 2000-luvun alussa. Uusin malli ilmestynee kevään 2013 aikana. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 29 27.02.2013 Kunnanhallitus 88 12.03.2013 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 51 27.03.2013 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 6 29.01.2014 Rakennusjärjestysluonnoksen asettaminen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 9.10.2013 klo 15.00 16.05 Kaupungintalon kahvihuone, Harjukatu 23, 3. kerros OSALLISTUJAT

Lisätiedot