SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 232. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ ASIAT Otsikko Sivu 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Henkilöstöraportti vuodelta Talousarvion toteutuminen Aurinkorannan ranta-asemakaavan hyväksyminen Urhonniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen Tapani ja Raija Hakkaraisen poikkeamislupa Edustajan nimeäminen palvelujen ryhmittäminen lähi- / seudullisiin 247 / keskitettyjen palveluiden työryhmään 142 Kainuun runkoliikennesuunnitelma väliraportti Lausunto Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista Kunnanvaltuuston kokouksen täytäntöönpano Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Saara Lukkarin eropyyntö kirkonkylän(tiilikankaan päväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä 258

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 17:00-17:40 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Laaksopuro Arja khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Heikkinen Pekka khall.varajäsen Sarparanta Leena khall.varajäsen POISSA Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Hyvönen Timo khall.jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Anne Lukkari puheenjohtaja Juhani Pieniniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Arja Laaksopuro Marko Niskanen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa Hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 134 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vas taanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 135 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään ylei sesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valitiin Arja Laaksopuro ja Marko Niskanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan klo 14:00 ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Henkilöstöraportti vuodelta 2008 KHALL 136 Henkilöstöpäällikkö Vuosittain laadittavan henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa kunnallisille päättäjille päätöksenteon tueksi. Kuntatyönantajan on tunnettava mm. henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet. Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut suosituksen kunta-alan henkilöstöraportin sisällöksi ja tämä raportti noudattaa sen sisältörakennetta. Vuodesta 2005 alkaen on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä ollut saatavissa suosituksessa edellytetyt tiedot. Raportissa on vertailtu tunnuslukujen kehitystä pääsääntöisesti vuosina , joiltakin osin vuosina Henkilöstöraportti edellyttää yhteistoimintamenettelyä, yhteistyöryhmä käsitteli raportin kokouksessaan Sotkamon kunnan henkilöstöraportti on 2008 erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2008 ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotukssen. Otteet Kunnanvaltuusto

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Talousarvion toteutuminen KHALL 137 Kunnankamreeri Talousarvion toteutuminen ajalla on ulkoisten erien mukaan ollut seuraava: Talousarvio+ Toteutuminen Käyttöaste muutokset Käyttötalous % Menot , ,58 32,5 Tulot , ,90 32,0 Netto , ,68 32,6 Investoinnit Menot , ,88 12,9 Tulot , ,53 24,3 Netto , ,35 11,2 Käyttötalousmenojen käyttöaste on 32,5 %, tulojen 32,0 % ja netto 32,6 %. Käyttötalousmenojen to teutuma sisältää alkuvuoden käyttöomaisuuden myyntivoittoja ,73 euroa. Maksutuottoja on kertynyt alkuvuodesta jaksotettua budjettia hieman enemmän. Myyntituotot ja tuki- ja avustustulot ovat jäljessä jaksotettua budjettia. Toteutuma ei sisällä sisäisiä eriä, joiden pääasiallinen kirjaami nen tapahtuu kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Käyttötalousnettoon asialla ei ole vaikutusta. Jaksotetun budjetin mukaan käyttömenojen ja tulojen käyttöaste saa olla 33,3 %. Menojen käyttöaste pitää tässä vaiheessa olla alle jaksotetun budjetin, koska loppuvuodesta me noja on enemmän ja palkkoja maksetaan enemmän lomarahojen vuoksi. Li säksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän laskun suuruus selviää vuoden 2008 verotuksen valmistuttua, ennakkotietoja saadaan ehkä jo heinäkuussa. Käyttömenoista vesihuoltoavustuksia, tieavustuksia ja opiskelijoiden mat ka-avustuksia sekä kuntayhtymän tukipalvelumaksuja toteutuma ei sisällä vielä, koska kustannuksia ei ole syntynyt tai niitä ei ole kunnalta laskutettu. Investointimenojen käyttöaste on huomattavasti alle jaksotetun budjetin, koska suurin osa rakentami sesta tapahtuu kesällä. Investointitulojen kertymä ei sisällä käyttöomaisuu den myyntivoittoja. Rahoituksen menot ja tulokertymä käyvät ilmi liitteenä olevasta tuloslaskelmasta. Verotuotot ovat edellä jaksotettua budjettia, mutta loppuvuodesta veroja kertyy vähemmän. Marraskuun maksuunpanotilityksen yhteydessä peritään tämänhetkisen tie don mukaan veroja takaisin noin 1,6 milj. euroa. Verotulokertymä alittunee 0,8-1 milj. euroa talousarvioon arvioidusta, mikä johtuu pääosin valtakun nallisen yhteisöveron määrän putoamisesta. Valtionosuudet ovat hieman edellä jaksotettua talousarviota, koska koulutoi-

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ men valtionosuuden ennak ko tulee kuukausittain todellista suurempana, vuositasolla yli eu roa. Summa joudutaan palauttamaan valtiolle helmikuussa Korko tuotot ovat edellä ja korkokulut jäljessä jaksotettua talousarviota. Muihin rahoitustuottoihin on kertymättä Kainuun Energia Oy:n osinkotuotto, joka saadaan kesäkuun alussa. Vuosikate on suunnilleen samaa tasoa kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. On otettava huomi oon, että oheinen tuloslaskelma on otettu kirjanpidosta suoraan kassaperus teisesti, mutta tilinpäätös laaditaan suoriteperusteisesti. Henkilöstökulut alittavat jaksotetun talousarvion, koska lomarahat maksetaan seuraavassa kolmanneksessa. Loppuarviona on, että kuluvan vuoden tilinpäätöksestä tu lee alijäämältään suurempi kuin vuonna Toimialajohtajien antamat selvitykset talousarvion toteutumisesta sekä yhteenveto ovat liitteenä. Sa moin liitteenä on kassaperusteinen tuloslaskelma ja toimialojen tuloslaskel mat. Kunnanjohtaja merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta tietoonsa saatetuksi ja toteutuma saatetaan myös tarkastuslauta kunnalle tiedoksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tarkastuslautakunta Kunnankamreeri Irene Toppinen Sivistystoimen palvelualue Teknisentoimen palvelualue

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Aurinkorannan ranta-asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 198 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Sotkamojärven pohjoisrannalla tilalla Sopala 1:750. Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella alueella pienimuotoinen loma ja matkailualue. Kaavaluonnoksessa on osoitettu 14 lomarakennuspaikkaa sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rantaan sijoittuu kaksi saunakorttelia, joihin saa rakentaa yhteensä kuusi saunaa, muuten rannat on jätetty rakentamiselta vapaiksi. Suunnittelualueen koko on n. 9,7 hehtaaria ja kaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus koko alueella on n krs-m2. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiosat sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitel man liitekartat ja täydelliset kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Toimialajohtaja Lisä tietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Aurinkorannan ranta-asemakaa vaa kos ke van osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huo mau tettavaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ YMPTEKLT 13 Kaavoittaja Aurinkorannan ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavista korjauksista tai lisäyksistä: tiealue levennetään 12 metriin ja sen päähän piirretään kääntöpaikka alueen kunnallistekniikasta tehdään runkosuunnitelma alueelle osoitetaan ET alue mahdollista alueellista lämpölaitosta varten yleisiin määräyksiin lisätään vaatimus, että ennen alueen rakentamista tulee laatia metsänhoitosuunnitelma rakennusten sijoittelusta annetaan ohjeet kaavaselostuksessa Kaavaehdotukseen on tehty neuvottelussa esitetyt muutokset. Ranta-asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huo mautettavaa nähtäville asetet tavasta Aurinkorannan ranta-asemakaavaehdo tuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 71 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia, eikä viranomaisilla ollut siitä huomautettavaa. Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Sotkamojärven pohjoisrannalla tilalla Sopala 1:750. Kaavassa tilan alueelle on osoitettu 14 lomarakennuspaikkaa sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rantaan sijoittuu kaksi saunakorttelia, joihin saa rakentaa yhteensä kuusi saunaa, muuten rannat on jätetty rakentamiselta vapaiksi. Suunnittelualueen koko on n. 9,7 hehtaaria ja kaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus koko alueella on 2500 krs-m2. Kaavaehdotusta ei ole muutettu nähtävilläolon jälkeen. Esityslistan liitteenä on kopio ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen sekä lähestymiskartat. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Aurinkorannan ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut KHALL 138 Kunnanjohtaja päättää hyväksyä Aurinkorannan ranta-asemakaavan ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urhonniemen ranta-asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 199 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Urhonniemen ranta-asemakaava-alue sijaitsee Alajärven rannalla tilalla Vattuaho 50:36. Kantatilan rantarakentamisen mitoitus ennen kaavaa on 7.05 rakennuspaikkaa / rantaviivakilometri, joten uusia lomarakennuspaikkoja ei rannalle voi enää osoittaa. Takamaastoon on rakennettu jo yksi sauna n. 80 metrin etäisyydelle rannasta ja kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa rakennuskortteli (RM) saunan yhteyteen sekä uusi saunan rakennuspaikka rantaan. RM-kortteliin saa rakentaa viisi 50 krs-m 2 :n loma-asuntoa ja sekä saman verran enintään 10 krs-m 2 :n suuruisia talousrakennuksia. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiosat sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekartat ja täydelliset kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Toimialajohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Urhonniemen ranta-asemakaavaa kos ke van osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa, ettei sillä ole huo mau tetta vaa kaavaluonnoksesta. Lautakunta hyväksyi toimialajohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ YMPTEKLT 14 Kaavoittaja Urhonniemen ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelussa sovittiin seuraavista korjauksista tai lisäyksistä: tervahautaa koskevan määräyksen muuttaminen Kainuun museon esittämällä tavalla korttelin reunan siirtäminen hieman kauemmas rannasta saunan kohdalla jätevesimääräyksen muuttaminen ympäristökeskuksen esittämällä tavalla yhtenäiseksi muiden vastaavien kaavojen määräysten kanssa Kaavaehdotukseen on tehty neuvottelussa esitetyt muutokset. Ranta-asemakaavaehdotus merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Urhonniemen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 72 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia, eikä viranomaisilla ollut siitä huomautettavaa. Urhonniemen ranta-asemakaava-alue sijaitsee Alajärven rannalla tilalla Vattuaho 50:36. Kaavassa tilan alueelle on osoitettu yksi matkailua palvelevien rakennusten (RM) korttelialue ns. takamaastoon ja saunan rakennuspaikka rantaan. RM kortteliin saa rakentaa viisi enintään 50 krs-m2:n lomarakennusta sekä saman verran lomarakennuksiin kuuluvia enintään 10 krs-m2:n talousrakennuksia. Kaavaehdotusta ei ole muutettu nähtävilläolon jälkeen. Esityslistan liitteenä on kopio ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen sekä lähestymiskartat. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Urhonniemen ranta-asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut KHALL 139 Kunnanjohtaja päättää hyväksyä Urhonniemen ranta-asemakaa van ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Kunnanvaltuusto

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tapani ja Raija Hakkaraisen poikkeamislupa 68/5/531/2009 KHALL 140 Rakennustarkastaja Hakija Tapani ja Raija Hakkarainen Varsitie Vuokatti Hakemus Kunta Sotkamo Kylä Sumsa Tilan nimi ja Rno Kiviranta 1:64 Rakennuspaikan osoite Sumsantie 156a Postiosoite Sotkamo I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennushanke Hakijan on tarkoitus rakentaa vesikäymälä rakennettavan loma-asunnon yhteyteen osoitteessa Sumsantie 156a, Sotkamo. Loma-asunnon suunniteltu kerrosala on 59 m². Kohde si jait see Huotarin ranta-asemakaava-alueella Satolammen rannalla. Ran ta-ase ma kaa va on vahvistettu 1980-luvulla ja se ei sal li ve si käy mä län ra kenta mista. Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että kaikki wc-jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut jätevedet johdetaan maahanimeytykseen. Rakennushanke ei poikkea muilta osin kaavan määräyksistä. Naapurien kuuleminen Hakija on toimittanut raja-naapurin kuulemisen. Naapuri ei vastusta hanketta. Laa jempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kunnanjohtaja myöntää haetun poikkeamisluvan vesikäymälän rakentamiseksi. Jätevesijärjestelmä tulee asentaa ja sitä tulee käyttää ja huoltaa siten, että jätevesiasetuksen (542/2003) mukaiset jätevesien käsittelyvaatimukset täyttyvät. Jätevesijärjestelmä tulee sijoittaa vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja tulvakorkeuden yläpuolelle. Hakijan on esitettävä rakennusluvan yhteydessä tarkemmat jätevesien johtamissuunnitelmat. Perustelut Jätevesiasetuksen (542/2003) mukaisesti käsitellyistä jätevesistä ei aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kiinteistö ei sijaitse luokitel-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ lulla pohjavesialueella. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 171, 172 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 18, 103 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen jätevesijärjestelmän rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on laadittava suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennuspaikalla ja toimenpiteellä on oltava asianmukainen lupa (rakennus- tai toimenpidelupa). Maksu Poikkeamislupapäätöksestä peritään Sotkamon rakennusvalvonnan maksutaksan mukainen maksu 252,00. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tapani ja Raija Hakkarainen, Varsitie 14, Vuokatti Kainuun ympäristökeskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh telekopio Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Edustajan nimeäminen palvelujen ryhmittäminen lähi- / seudullisiin / keskitettyjen palveluiden työryhmään KHALL 141 Hallintojohtaja Kainuun hallintokokeilu päättyy Kokeilun päättymiseen liittyvä jatkoval mistelu käynnis tettiin Kainuun kuntien edustajien kokouksessa Kajaanissa Ko kouksessa päätettiin jatkovalmistelun ohjausryhmän kokoon panosta ja ni mettiin työtä varten työvaliokunta. Jatkovalmistelun työvaliokunta päätti ensimmäisessä kokouksessaan esittää ohjausryhmälle sosiaali- ja terveystoimialalle oman työvaliokunnan sekä kahden työryhmän perustamisesta. Kuntia pyydetään nimeämään sosiaali- ja terveystoimialan työvaliokuntaan, johtamis-ja organisaatiorakenne -työryhmään sekä yhden edustajan kustakin kunnasta palveluiden ryhmittäminen työryhmään. Kukin kunta nimeää yhden edustajan palvelujen ryhmittäminen lähi-/ seudullisiin / keskitettyihin palveluihin Työryhmän tehtävä ja kokoonpano on seuraava: Pääpaino on kansalaisia koskettavissa palveluiden saatavuuteen ja vaikuttavuuteen liit tyvissä asioissa. Puheenjohtaja: terveysjohtaja Mauno Saari sihteeri yksi viranhaltija/ jokainen tulosalue kuntaedustaja (yksi/kunta) sosiaali- ja terveysltk:n edustaja kolmannen sektorin edustaja henkilöstön edustaja Kunnanjohtaja nimeää varsinaisen edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan palvelujen ryhmittäminen lähi-/ seudullisiin / keskitettyihin palvelu jen työryhmään yksimielisesti valitsi varsinaiseksi edustajaksi Marja-Leena Korhosen, henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Arja Laaksopuron.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Marja-Leena Korhonen, Rauhantie 8 as 6, Sotkamo Arja Laaksopuro, Vaunutie 6 b as 5, Sotkamo

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kainuun runkoliikennesuunnitelma väliraportti KHALL 142 Hallintojohtaja Kainuuseen laadittiin vuoden 2004 aikana tiiviissä yhteistyössä Kainuussa joukkoliikennettä harjoittavien yrittäjien, kuntien ja lääninhallituksen kanssa lähivuosien rahoitusmahdollisuuksiin perustuva Kainuun runkoliikenteen kehittämis suunnitelma. Runkoliikenteen kehittämissuunnitelma sisälsi toimenpideoh jelman vuosille Nyt laaditun suunnitelman tavoitteena oli tarpeelliselta osin saattaa kehittämissuunnitelman tilasto- ja seurantatiedot ajan tasalle. Työnä oli selvittää mm. Kainuun joukkolii kenteen runkoliikenneverkon pikavuoroliikenne, linjaliikennelu villa toimi va vakiovuoroliikenne sekä ostettu linjaliikenne ajoreitteineen ja aikataului neen. Kartoituksen jälkeen päivitettiin Kainuun kuntien joukkolii kenteen palvelutasotavoitteet muuttuneita ja muuttuvia olosuhteita vastaa viksi ja niiden pohjalta laadittiin joukkoliikenteen toimenpideohjelma aika välille Alustavat toimenpide-esitykset ovat seuraavanlaisia: - Maakunta -kuntayhtymän hoitaman kuljetuspalvelukeskuksen hyödyntäminen kuntien asiointiliikenteen ja seudullisen palveluliikenteen järjestämisessä. - Edellisen suunnitelman laatimisen jälkeen kuntien sisäisiä asiointi- ja palveluliikenteitä on lakkautettu. Tämä käynnistää kierteen jossa avoimen liikenteen matkustajat joutuvat hakeutumaan sosiaalitoimen lakisääteisten kuljetusten käyttäjiksi. Tulee tehostaa kuntien ja maakunta -kuntayhtymän yhteistyötä kuljetusten järjestämisessä. - Pendelöinnin lisäännyttyä (kolmanneksella) olisi tarkoituksen mukaista laatia tarkempi selvitys ainakin Kainuun maakunta -kuntayhtymän työntekijöiden pendelöinnistä sekä työntekijöiden, työaiko jen ja työpisteiden sijainnista. - Kaluston mitoitus siten, että koulukuljetusvuoroissa olisi aina muu tama paikka varattuna myös asioinnin tarpeisiin. - Paikkatietoaineiston ottaminen aktiiviseen käyttöön tukemaan suunnittelua ja muutostarpeiden ennakointia. _ Ostoliikenteiden tarjouspyyntökäytännöiden kehittäminen huo mioiden paremmin kuljetusyritysten toiminnan vuosikierron ja henkilöstökysymykset.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kuntakohtaisesti Kainuun runkoliikenteessä paras palvelutaso on Kajaanin ja Sotkamon välisessä liikenteessä. Myös käyttäjämäärät Sotkamon ja Kajaanin välillä ovat suurimpia. Sotkamon kannalta olisi tärkeää nykyisen palvelutason ylläpito. Kehitettävää: - Talvivaaran työntekijöiden liikkumistarpeiden kartoitus ja joukkoliikenteen suunnittelu tarvelähtöisesti. - Aamun klo 4 junalle voisi kokeilla kutsuliikenneyhteyttä. Kunnanjohtaja näkee hyväksi väliraportissa ehdotetun Talvivaaran työntekijöiden liikkumistarpeen kartoituksen ja joukkoliikenteen suunnittelun tarvelähtöisesti. Myös aamun klo 4 junalle voi kokeilla kutsuliikenneyhteyttä, tarvittaessa yhteistyössä Kuhmon liikennöitsijöiden kanssa. Lisäksi kunnanhallitus pitää kunnan ja maakunnan elinvoimaisuuden kannalta riittäviä ulospäin suuntautuvia lento-, juna- ja linja-autoyhteyksiä välttämättöminä. Lentoliikenteessä on perusteltua aamu-, päivä- ja iltavuorot erilaisten matkustustarpeiden perusteella. ehdottaa lisäksi, että Kajaanista lähteneen yöjunan tilalle korvaavana järjestelynä toteutetaan yöjuna yhteys Kajaanista Oulun kautta Hel sin kiin, mikä ratkaisevasti parantaa ja joustavoittaa junaliikennettä ja vastaa suuren käyttäjäjoukon tarpeita. Sen toteuttaminen osoittaisi VR:ltä oikean laista asiakaslähtöisyyttä. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Ramboll Finland Oy, Pekka Vähätörmä, PL 3, Espoo

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lausunto Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista KHALL 143 Kaavoittaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää Sotkamon kunnan lausuntoa Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoimintaan Kainuussa liittyvät alueidenkäyttöratkaisut sekä maakuntakaavassa selvitysalueiksi osoitettujen alueiden maankäyttö. Kaavaan liittyvän vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on arvioida erilaisia toteuttamisen vaihtoehtoja. Maakuntakaavasta saaduissa Vuosangan aluetta koskevissa lausunnoissa ja muistutuksissa on esitetty Vuosangan laajentumisen vaihtoehtona ampuma- ja harjoitustoiminnan keskittämistä varuskunta-alueen sisällä olevalle Kassunkurun alueelle sekä sen mahdollisille laajentumisalueille. Tämä on toiminut lähtökohtana tarkasteltavien vaihtoehtojen valinnalle. Tarkastelussa esitetty Kassunkurun laajenemisalue ulottuu myös Sotkamon kunnan puolelle käsittäen Parkuantien etelä- ja länsipuolisen alueen Talvivaaran kaivosalueelle saakka. Lähtökohdat ja tavoitteet raporttiluonnos on nähtävissä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Kunnanjohtaja Sotkamon kunta lausuu Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan lähtökohdista ja tavoitteista seuraavaa: Sotkamon kunnan tavoitteet ovat yhteneväiset vaihemaakuntakaavan tavoitteiden kanssa. Jos ampuma-alueen säilyttämisellä voidaan turvata prikaatin säilyminen, on ampuma-alueella tärkeä merkitys koko Kainuulle. Prikaati toimii paitsi työllistäjänä niin myös nuorten sitouttajana maakuntaan. Sotkamon kannalta Vuosangan alue ja sillä tapahtuva laajentuminen on paras vaihtoehto. Kainuun väestön aktiivinen toiminta painottuu Kajaani Sotkamo akselille, eikä tätä kehityskäytävää tulisi tukkia ahdistamalla ampuma-aluetoiminta sinne. Sotkamon puolella Kontinjoella on koulu, päiväkoti ja kauppa, ja asutusta sekä laajentumis- että melualueella. Sotkamon kunta esittää kielteisen kantansa Vuosangan aleen laajentumisen vaihtoehtona ehdotetulle Kassunkurun alueelle sekä sen mahdolliselle laajentamisalueille Sotkamon puolelle. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Kaavoittaja Juha Kaaresvirta

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuuston kokouksen täytäntöönpano KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pi detty nähtävänä toteaa kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätökset teh dyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen val tuuston toi mivaltaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat pantavaksi täytäntöön. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Viranhaltijapäätökset KHALL 145 Hallintojohtaja merkitsee tiedokseen sseuraavat viranhaltijapäätökset; Henkilöstöpäällikkö Ajalla , 3-12 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 2 Koulutusavustus Kunnanjohtaja Ajalla Yleiset päätökset Henkilöstö; 3-4 Työ- ja virkavapaapäätökset 5 Vuosilomapäätökset Maaseutupäällikkö Ajalla Avustus Sumsan Maa- ja Kotitalousseuran laskiaisriehaan 5 Ontojoen kyläyhdistyksen perinnetiedon taltiointi 6 Laakajärven kyläyhdistyksen perinnetiedon taltiointi Palvelualuejohtaja, hallintopalvelut Ajalla Avustukset: 1 Messuavustuksen maksaminen Fine-Talot Oy Henkilöstö; 3-5 Henkilöstöä koskevat päätökset 12-22, Vuosilomapäätökset 23, 25-27, 29, 30, 33, 34-35,työ- ja virkavapaapäätökset 24, 28, 32 Koulutuspäätökset Yleinen; 2 Sotkamon kunnan ja Suomen Ilmakuva Oy:n välinen tilaussopimus Toimistopäällikkö Ajalla

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ , 7 Asunnon vuokrasopimukset 6, 8, 10 Omakotitalon rakennuspaikan myyminen 9 Lomarakennuspaikan myyminen merkitsi tiedokseen yllämainitut viranhaltijapäätökset.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ilmoitusasiat KHALL 146 Hallintojohtaja merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Rajaseutuliitto Ajankohtaistiedote * Kuntaliitto Yleiskirje 12/80/ Kuntien ja kuntayhtymien saatavien perintä * TE-keskus Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2009 Kainuun työttömyys pysyi lähes työttömän tasolla maaliskuussa lomautettujen määrä kasvoi edelleen, vaikkakin työttömien määrä muutoin jo hieman väheni. * Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus I pöytäkirja * ISS Palvelut Oy Vuosikatsaus 2008 * Suomen Asuntomessut Asuntomessut Valkeakoskella * Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirje 9/ Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla * Valtiovarainministeriö Yleisohje ICT- toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin *

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Saara Lukkarin eropyyntö kirkonkylän(tiilikankaan päväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä KHALL 147 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Saara Lukkari päivätyllä kirjeellään pyytää eroa kirkonkylän (Tiilikankaan päiväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä. päättää myöntää eron Saara Lukkarille kirkonkylän (Tiilikankaan päiväkoti) äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee kirkonkylän (Tiilikankaan päiväkoti) äänestysalueen vaalilautakuntaan uuden puheenjohtajan. päätti ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. myönsi eron Saara Lukkarille ja valitsi kirkonkylän äänestysalueen puheenjohtajaksi Pauli Korhosen. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa. Otteet Saara Lukkari, Sapsoperäntie 38a, Sotkamo Pauli Korhonen, Saaritie 18, Sotkamo Keskusvaalilautakunta

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335 30.08.2011 ASIAT Otsikko Sivu 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 337 159 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 338 160 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368 Kunnanhallitus 17.07.2012 ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 371 162 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 372 163 Lausunto Ristijärven

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416 28.09.2010 ASIAT Otsikko Sivu 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 419 193 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 420 194 Ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27.01.2011 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 325. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 325. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 325 Kunnanhallitus 15.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 327 152 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 328 153 Määräalan ostaminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204 23.05.2011 ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 206 99 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 207 100 Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380 Kunnanhallitus 24.08.2010 ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 382 177 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 383 178 Vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 83 59 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 372 125 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot