Kuntien asema muutoksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien asema muutoksessa"

Transkriptio

1 Kuntien asema muutoksessa Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Tarja Hartikainen

2 perustuslaki ja kuntalaki Perustuslaki 121, Kunnallinen ja muu alueellinen itsehallinto Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntalaki 410/2015, 1 Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Toimiva kunnallishallinto on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilari. 2

3 Isot asiat toimintaympäristössämme (megatrendejä Kuntaliiton aineistoista) Globaali talouskriisi: valtion talous, paikallistalous, kuntatalous Globalisaation eteneminen Elämäntapojen, osallistumismuotojen ja palvelutarpeiden muuttuminen Julkisen vallan ja kansalaisten suhteen uudelleen määrittyminen Väestön ja henkilöstön vanheneminen Väestön muuttoliike ja kaupungistuminen Teknologian kiihtyvä kehitys ja tietoyhteiskunnan syveneminen 3

4 Tulevaisuuden kunta (Jenni Airaksinen, Tampereen yliopisto) ntakehitys/pdf/tulevaisuuden_kunta.pdf Suomalainen kunta on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellinen. Missään muualla maailmassa ei näin erikokoisten kuntien vastuulla ole näin laajaa joukkoa tehtäviä Kunnan palvelutehtävä on ylikorostunut Kunnan toiminnan ydin voisi painottua enemmän elinvoimaisuuteen 4

5 Missä tulevaisuuden kunnan perustehtävä? (Airaksinen 10/2014) Koordinaatiotehtävä Demokratiatehtävä? Verkostojen solmukohta Paikallinen identiteetti Hyvinvoinnin tuottaminen Paikallistalous Palvelutehtävä Elinvoimatehtävä Vrt. Stoker 2011

6 Kunta mitä varten järjestelmä on olemassa? Ennen tärkeää Demokraattisen yhteiskunnan toimintatapojen kouluttaminen ja sivistystehtävä Paikallinen identiteetti ja itsetunto Nousussa nykyisin hyvinvointitehtävä Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Elämäntapojen mahdollistaja elinvoima kuntalaisen roolissa olennaisinta olivat kansalaisvelvollisuudet Kuntalaiselle oleellista oikeudet 6

7 Sosiaali- ja terveydenhuollon UUDISTUKSEN JA ITSEHALLINTOALUEIDEN PERUSTAMISEN SEKÄ ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN VALMISTELU Selvityshenkilöhanke (Pöysti ym. STM julkaisuja 2015:36) Lähes kaikki kuntien tehtävät vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen. Sen vuoksi sote-uudistusta toteutettaessa on huolehdittava, että kunnat tiedostavat myös jatkossa oman toimintansa merkityksen asukkaittensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä toimivat tehtävissään aktiivisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tämän toteuttamiseksi kuntien ja itsehallintoalueiden on toimittava tiiviissä yhteistyössä. 7

8 TsL 6 Kunnan terveydensuojelutehtävät Kunnan tehtävänä on alueellaan, siten kuin jäljempänä säädetään, edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Voisiko näkyä kuntastrategiassa? Tukevatko ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat kuntastrategiaa? 8

9 Yhteistyö kuntien yhteistyöllä ja kuntaliitoksilla on ollut myönteisiä vaikutuksia tuottavuuteen ja palvelujen laatuun.» Samaan aikaan ne ovat kuitenkin vaikuttaneet kuntien rooliin korostaen hyvinvointipalvelutehtävän merkitystä ja vähentäen muiden osa-alueiden relevanssia. kansalaiset näkevät kunnat ensisijaisesti palveluorganisaatioina ja vasta toissijaisesti poliittisina yhteisöinä, joissa kuntalaiset osallistuvat kollektiiviseen päätöksentekoon. Ympäristöterveydessä yhteydet peruskuntiin heikentyneet 9

10 Toimiala, palvelu kerrallaan, eri aluerajoille. 10

11 Skenaario Kuntien kautta hoidettavien tehtävien ylikuorma pahenee -> vastuu ilman valtaa lisääntyy -> valtion ohjaus tiivistyy -> vähäinen paikallinen vapaus -> hiipuva osallistuminen ja aktiivisuus Miten ympäristöterveydenhuollossa? Voidaanko vähentää sääntelyä ja lisätä kuntien mahdollisuutta päättää toteutuksesta? 11

12 Lyhyemmän tähtäyksen kärki-ilmiöt 1. Kuntien järjestämisvastuulla olevista tehtävistä on käynnissä uusjako. Valtion sektoriohjauksen vahvistuminen (sote/opetus)? 2. Hallintomallien muutokset: konsernit ja kuntayhtymät» Kuntien toiminta yhä enemmän ja enemmän kuntayhtymämuotoista» konsernimaisen toiminnan kehitys jatkuu, yhtiöittämiskehitys, kilpailulainsäädäntö» ostopalvelut lisääntyvät edelleen (esim. sote-palvelujen yritysten liikevaihdon lisääntyminen, keskittyminen suurten toimijoiden käsiin) 3. Rakenteista päästävä prosessien ja palveluketjujen ja - verkkojen muutoksiin taloudellisuus, tuottavuus, vaikuttavuus 4. Työelämän muutokset, henkilöstömäärän kehittyminen ja eläköityminen, osaavan työvoiman saatavuus ja uudentyyppiset osaamisen ratkaisut 5. Eriarvoisuus alueellisesti ja eri väestöryhmien välillä kasvaa edelleen? 12

13 Ympäristöterveydenhuollon muutoksia Kunta ja markkinat Kuntalaboratoriot yhtiöitetty ei voi toimia markkinoilla» Ei enää puhtaasti kunnan laboratorioita Kunnan velvoite tarjota peruseläinlääkäripalveluja» Saako kunta tarjota erikoiseläinlääkäripalveluja?

14 Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus muutoksessa Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus ohentunut Kemikaalivalvonta siirtynyt Tukesille Kuluttajaturvallisuus siirtymässä Tukesille Elintarvikevalvonta? Yksityisten palveluntarjoajien rooli eläinlääkintähuollossa kasvaa Kuka kunnassa arvioi ympäristöstä aiheutuvat terveyshaitat?» Terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun suhde? 14

15 Tulevaisuus Toimivat palvelut ja elinvoimainen alue Toimiva demokratia» Vahva asukkaiden itsehallintoon perustuva kuntahallinto» Kokonaiskehittämisessä tarvitaan proaktiivista otettaei sopeutumista Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö» Asukkailla halu vaikuttaa elinympäristöön Parempaa yhteistyötä eri hallinnon aloilla sekä kuntien ja valtion välillä 15

16 Valtioneuvoston kanslian rahoitus ns. VIRVA- hankkeelle, Hanke käynnistymässä Kuntien viranomais- ja valvontatoiminnot selvitys kokonaisuudelle edullisesta organisoitumisesta (YM (pj), STM, MMM, TEM, Kuntaliitto, Tampereen yliopisto) 16

17 Ympäristöön, terveyteen ja rakentamiseen liittyvä viranomaistoimintojen kehittäminen Toimialoittainen arviointi ja päätöksenteko > kunnan toimintojen kokonaisvaltainen arviointi:» Ympäristöterveys (2009, YTAKE)» Rakennusvalvonta (RAVA alueellistamishanke)» Ympäristönsuojeluviranomainen?» Jätehuoltoviranomainen (2011, kuntien yhteinen toimielin, yleensä seudullinen lautakunta)» Kunnan maaseutuhallinto (2010, volyymivaatimus -> alue)» Palo- ja pelastustoimi (alueellistettu 2002) 17

18 Virva-hanke Tutkimuskysymyksiä: Mikä on kuntien suhteellisen pienten, tehtäviltään toisiinsa limittyvien viranomaisyksiköiden aikaisempaa kiinteämpi yhteistyömahdollisuus esim. samassa organisaatiossa? Mikä on yhteisen viranomaisyksikön kustannustehokkuus ja laatu sekä yhteistyön edellytykset muiden kunnan hallinnonalojen kanssa verrattuna siihen, että toiminnot järjestetään erillään erilaisilla yhteistoiminta-alueilla? Miten kuntien tehtävien kehittäminen vaikuttaa asiakkaisiin ja valtion aluehallinnon viranomaistentehtävien hoitoon? Mikä on näissä eri tehtävissä suhde ja yhteys kunnan kehittämistehtävään (elinvoiman kehittäminen ja yhdyskunnan kehittäminen). Ovatko kohteena olevat tehtävät tässä suhteessa samanlaisia keskenään vai onko niiden välillä eroja? 18

19 Hankkeen tavoitteita Yhteys kunnan muuhun toimintaan ja kehittämistehtävään Oikeusharkintainen päätöksenteko kunnallinen päätöksenteko Optimaaliset yksikkökoot Synergiaedut, osaamisen hyödyntäminen Laadun turvaaminen, resurssit Kuntalaisen ja toiminnanharjoittajien palvelun parantaminen (yhden luukun periaate) 19

20 Sidonnaisia hallintohankkeita eläinsuojelulain uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon (=elintarvikevalvonnan) valtiollistaminen, MMM ja STM:n selvityshanke 2015, SOTE-uudistus Rakennusvalvonnan uudelleenjärjestäminen Ympäristöön kohdistuvien lupa- ja arviointimenettelyiden sujuvoittaminen ja tehostaminen 20

21 Kuntamarkkinat Kuntatalo, Helsinki Tulevaisuuden kuntakuvat - mitä roolia kunnalla?» Tulevaisuuden kuntakuvat esittelevät neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden suuntaa pienille kunnille, keskikokoisille kunnille ja kaupungeille. Markus Pauni, Kuntaliitto Jenni Airaksinen Tampereen yliopisto Kuntien rakentamisen, ympäristön- ja terveydensuojelun viranomaistehtävien järjestäminen murroksessa» Missä mennään rakennusvalvonnan alueellistamisessa?» Kuntien viranomaistehtävien järjestäminen kokonaisuutena vaihtoehtona sektorikohtaisille ratkaisuille. Onko uutta tietoa tulossa? Ulla Hurmeranta, Kuntaliitto Esitellään myös uusi koulutarkastusopas (THL) 21

22 Tulevaisuuden kuntakuvia erilaisille kunnille pienen kunnan tulevaisuus keskikokoisen kunnan tulevaisuus tulevaisuuden kaupunki 22

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain.

Lisätiedot

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista 25.2.2015 Esipuhe Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 29.8.2013 budjettiriihessään

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija

Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija Kuntajohtamisen haasteet tulevaisuudessa kuinka johdan tiedolla kuntaani? Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Kunnissa eletään entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä? Miten johdetaan ja kehitetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:66, ensipainos Jussi Huttunen, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaaminen

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

ANNA JALONEN SOTE-UUDISTUKSEN VAIKUTUS HOITOTARVIKELOGISTIIKAN JÄRJESTÄMISEEN. Diplomityö

ANNA JALONEN SOTE-UUDISTUKSEN VAIKUTUS HOITOTARVIKELOGISTIIKAN JÄRJESTÄMISEEN. Diplomityö ANNA JALONEN SOTE-UUDISTUKSEN VAIKUTUS HOITOTARVIKELOGISTIIKAN JÄRJESTÄMISEEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jarkko Rantala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton valtuuston kokous ja seminaari 21.-22.5.2015. Tervetuloa!

Suomen Kuntaliiton valtuuston kokous ja seminaari 21.-22.5.2015. Tervetuloa! Suomen Kuntaliiton valtuuston kokous ja seminaari 21.-22.5.2015 Tervetuloa! USO Kuntakuvat Tulevaisuuden kunta ja kunnan tulevaisuus? Skenaariotyöskentelyn välituloksia Jenni Airaksinen Mistä kunta koostuu?

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Kuntarakenteen muuttuminen ja lähidemokratia

Kuntarakenteen muuttuminen ja lähidemokratia Kuntarakenteen muuttuminen ja lähidemokratia Kuntarakenteen uudistuksen tavoitteena on muodostaa Suomeen selvästi aiempaa suurempia kuntia. Niiden uskotaan pystyvän pieniä kuntia paremmin turvaamaan yhdenvertaiset

Lisätiedot

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo C Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajaon muuttaminen Erityisen selvityksen raportti 14.12.2007

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajaon muuttaminen Erityisen selvityksen raportti 14.12.2007 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajaon muuttaminen Erityisen selvityksen raportti 14.12.2007 2 1. UUSI KUNTA ON MAHDOLLISUUS... 4 2. KUNTIEN YHDISTYMISEN LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1. KUNTARAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa

copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa copyright: Pekka Pättiniemi & Jarmo Hänninen ISBN 978-951-9455-94-5 Kannet: Henrich Konček Ulkoasu: Janne Hernesniemi Vektorigrafiikka: Misa Myllyviita Painopaikka Picascript Oy Helsinki 2011 Pekka Pättiniemi

Lisätiedot

Kuntaliiton asiantuntijaanalyysit. Tiedotteen liite 11.6.2015

Kuntaliiton asiantuntijaanalyysit. Tiedotteen liite 11.6.2015 Kuntaliiton asiantuntijaanalyysit hallitusohjelmasta Tiedotteen liite Hallitusohjelman analysointia lakiyksikön näkökulmasta Kuntaliiton hallitus lakiasiain johtaja Arto Sulonen Hallinnon rakenteet Sote

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 26.11.2013 1(52) TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017... 1 1 Taustaa...

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta Oikein mitoitetut tehtävät, 0 Oikein mitoitetut tehtävät, Kymmenen esitystä kuntien tuottavuuden ja yritysten toimintaedellytyksien parantamiseksi 1 Oikein mitoitetut tehtävät, Suomen Yrittäjät: Oikein

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe 1 (15) TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS Esipuhe Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle tuloksellisuuden ja tuottavuuden

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys S E L V I T Y S O S A

Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys S E L V I T Y S O S A Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys S E L V I T Y S O S A Selvitysmies Esko Riepula 27.09.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO I HANKKEEN

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot