Parempi Arki hankesuunnitelma. Väli-Suomen Kaste hanke. Kanta-Häme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parempi Arki hankesuunnitelma. Väli-Suomen Kaste hanke. Kanta-Häme"

Transkriptio

1 Parempi Arki hankesuunnitelma Väli-Suomen Kaste hanke Kanta-Häme

2 KANTA-HÄME Hankkeen tausta ja tarve: Hämeenlinnassa on tehty selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista asukkaittain kesällä Palveluiden kustannuksia pystyttiin kohdistamaan henkilötasolle 162 M, joka on noin 75 % Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ja Ikäihmisten lautakuntien talousarvioista. Kohdistamatta jäivät mm. erikoissairaanhoidon ostopalvelut, vammaisten henkilökohtaiset avustajat, kuljetuspalvelut, työllisyyspalvelut ja useat tukipalvelut. Lasten ja nuorten palveluista on mukana ainoastaan terveysneuvonta. Kustannukset on kerätty pääsääntöisesti terveydenhuollon ja vanhustenhuollon yhteisestä Effica-tietokannasta. Kustannukset on laskettu pääsääntöisesti käyntien ja hoitopäivien suoritehintojen ja toteutuneiden suoritteiden määrän tulona. Suorite- ja kustannustiedot ovat 12 kuukauden ajalta Kohdistetut kustannukset: Terveyskeskuksen avosairaanhoito Kotihoito Terveyskeskuspäivystys Terveysneuvonta Hammashuolto Mielenterveyspalvelut Vammaisten asumispalvelut Ikäihmisten palveluasuminen Terveyskeskussairaalan hoitopäivät Vanhainkotien hoitopäivät Erikoissairaanhoidon hoitojaksot Erikoissairaanhoidon käynnit Erikoissairaanhoidon päivystys Alla olevassa taulukossa on kustannusdesiileittäin henkilöiden lukumäärä ja prosenttiosuus väestöstä sekä vastaavat tiedot kumulatiivisesti kalleimmista hoitokokonaisuuksista alkaen. Kaksi oikeanpuoleisinta saraketta ovat kyseisen desiilin kallein ja halvin hoitokokonaisuus. Kallein kymmenesosa hoitokokonaisuuksista (desiili 1) koostui 217 eri henkilön saamista palveluista. Euroina jokainen desiili on n. 16 M. Kustannusselvityksessä on laskettu henkilöiden saamien palvelujen kustannukset 12 kuukauden aikana. Yhdellä henkilöllä on voinut olla useita palveluja. Selvitys ei vastaa kysymykseen siitä, missä järjestyksessä palveluja on ollut ja mitä palvelujen sisältö on ollut. Hämeenlinnassa tämän laskelman mukaisista kustannuksista väestöstä 12.1 % käytti 80 % palveluista.

3 Desiili Henkilöiden lkm % Lkm kumulat % kumulat Max Min Des % % Des % % Des % % Des % % Des % % Des % % Des % % Des % % Des % % Des % % EiPalv % % Kalleimman kymmenesosan palveluissa painottuvat vammaisten asumispalvelujen kustannukset. Toiseksi kalleimmassa desiilissä painottuvat erityisesti koko vuoden vanhainkotien asukkaina olleiden kustannukset, kolmannessa ja neljännessä desiilissä suurimmat kustannukset ovat ikäihmisten palveluasumisen kustannuksia. Parempi arki hankkeen tavoitteena on löytää ne henkilöt, jotka käyttävät useita palveluja ja joiden palvelukokonaisuuden paremmalla hallinnalla voidaan palvelujen tasoa parantaa ja hallita kustannuksia. Tästä näkökulmasta kaikkein kalleimmat desiilit eivät ole kiinnostavia, koska niissä kustannukset koostuvat pääsääntöisesti jo tehdyistä, pysyviksi tarkoitetuista asumispalveluista. Desiili 5-desiili 8 kustannukset muodostuvat sen sijaan pääsääntöisesti niiden kotona asuvien henkilöiden palveluista, jotka ovat käyttäneet useita palveluja. Desiileissä 9 ja 10 henkilöiden eri palvelujen käyttö on pienempää. Desiilien 5-8 kokonaiskustannus koostuu henkilön palveluista, joka on 10.5 % hämeenlinnalaisista. Kokonaiskustannus on 64.5 M.

4 Henkilöiden (desiilit 5-8) käyttämien eri palvelujen lukumääriä kuvaa alla oleva kaavio: Syntymävuoden mukaan laskettujen kokonaiskustannusten osalta desiilien 5-8 ikäprofiilissa näkyy raskaudenaikaiseen hoitoon ja synnytyksiin liittyvät kustannukset vuotiaiden naisten kohdalla:

5 Väestöstä 22.6 %, henkilöä ei käyttänyt mitään laskennassa mukana ollutta kunnallista palvelua. Heidän lukumääränsä syntymävuosittain ovat alla olevassa taulukossa. Koska asiakaskohtaisia tai asiakasryhmäkohtaisia tietoja ei ole käytettävissä kaikkia organisaatiorajat ylittäviä palveluja käytettäessä, päällekkäisyyden määrää ja laatua ei tunneta asiakas- tai asiakasryhmätasolla eikä siten riittävästi tiedetä miten asiakkaan saumatonta palveluprosessia voitaisiin parantaa. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi tyyppiasiakkaan (ei tunnistetietoja) ja asiakasryhmän hoitokokonaisuus (hoitoepisodit, hoitoketjut, oikea porrastus, siirtymät palveluista toiseen ja yhteistyö) ja niistä kertyvien kustannusten rakenne. Tämän pohjalta mallinnetaan kustannustehokkaita ja vaikuttavia, asiakaslähtöisiä ja päällekkäisiä palveluja välttäviä prosesseja. Tavoitteena on arvioida ja kehittää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluja yhtenä kokonaisuutena, hallita ja ennakoida potilasvirtoja ja oikeaa hoitotasoa ja valmistautua näin tulevaan SOTE uudistukseen. Asiakkaalle kehittämistyön tulos näkyisi oikeaaikaisina, tarvetta vastaavina palveluina, palvelun parempana koettuna laatuna, toimintakyvyn säilymisenä tai paranemisena, arjen joustavuutena ja selkeämpänä palvelujärjestelmänä. Asiakas ja hänen lähiyhteisönsä ovat aktiivisina toimijoina asiakkaan hoidossa.

6 Hankkeen kohderyhmä Tärkeäksi asiakasryhmäksi muodostuu nyt ja erityisesti tulevaisuudessa palvelurakenteen muutoksen myötä kotona asuvat paljon palveluja käyttävät sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkaat. Eniten päällekkäisyyttä eri palvelujen käytössä Hämeenlinnassa on niiden potilaiden kohdalla, jotka käyttävät erikoissairaanhoidon avopalveluita. Kalleimmat ryhmät ovat asumispalveluissa ja vanhainkodeissa olevat henkilöt. Ei ollenkaan tai vähän palveluita käyttävien henkilöiden palvelujen järjestämisen tapa ei ole taloudellisesti niin merkityksellistä. Kesällä 2014 tehdyssä selvityksessä 40 % kaikista kustannuksista (desiilit 5-8) muodostuivat pääsääntöisesti niiden kotona asuvien henkilöiden palveluista, jotka ovat käyttäneet useita palveluja. Desiilien 5-8 kokonaiskustannus koostuu henkilön palveluista, joka on 10.5 % hämeenlinnalaisista. Kesän 2014 selvityksessä oli mahdollista selvittää vain osittain sosiaalihuollon palvelujen käyttöä. Hankkeen kohderyhmä tarkentuu hankkeen aikana, kun hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarkemmin sosiaali- ja terveyspalveluja paljon käyttävät yhteisasiakkaat. Hankkeen kohderyhmänä ovat siis perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteiset asiakkaat, jotka asuvat kotona. Identifioiduilla ryhmillä on olemassa palvelun käyttöä monissa paikoissa jollain osalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aikaisempi kehittämistyö Kanta-Hämeessä / Hämeenlinnassa on tehty aikaisempaa kehittämistyötä useita palveluja käyttävien asiakkaiden ja asiakasryhmien tunnistamiseksi ja heille tarjottavien palvelujen koordinoimiseksi. Koordinoinnissa keskeisenä ajatuksena on ollut, että yhdellä asiakkaalla on yksi suunnitelma. Parempi arki hankkeessa voidaan ottaa käyttöön aikaisemmassa kehittämistyössä kehitettyjä toimintamenetelmiä ja työvälineitä kohdennetulle ryhmälle. Potkuhankkeissa (Potku ja Hämepotku) on Hämeenlinnassa vuodesta 2010 alkaen rakennettu avosairaanhoidon toiminnallista uudistusta. Potku-hankkeissa on etsitty terveyshyötykanavan potilaiksi niitä henkilöitä, joilla on paljon avosairaanhoidon käyntejä tai joilla on hoitamattomia terveyden riskitekijöitä. Vuodesta 2013 Kanavamalli on integroinut palvelut, toteuttanut laajan palvelumuotoilun ja johtamismallin uudistuksen, segmentoinut asiakkaita ja muuttanut paradigmaajattelua asiakaslähtöiseen valmentavaan työotteeseen. Muutoksella tavoitellaan samanaikaisesti saatavuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden paranemista. Kanavamallissa on keskeistä: 1. hoitosuunnitelma 2. hoitovastaava 3. uudet palvelut: -eomahoito (sähköinen terveystarkastus ja valmennus), tavoitteellinen puhelu, täysin uudistettu ryhmätoiminta, ryhmävastaanotot, 4. integroitu palvelu (päihde, mielenterveys ja somatiikka yhden palveluluukun/kanavan kautta) sekä 5. asiakkaiden segmentointi. Kehittämistyö on kohdistunut avosairaanhoitoon, jonka kustannukset ovat tämän kesällä 2014 tehdyn tarkastelun mukaan kuitenkin vain alle 10 % sosiaali- ja terveydenhuollon kaikista kustannuksista. Kehittämistyön tuloksia voidaan kuitenkin käyttää laajemmassa yhteydessä palvelujen kehittämisessä.

7 Päätöksentuki asiakkaalle -hankkeessa (SITRA) potilastietojärjestelmän tiedon, potilaan omien terveys- ja mittaustietojen ja Päätöksentuen -toiminnallisella integraatiolla on tavoitteena saada palvelu, jossa potilas saa tietonsa aktiiviseen käyttöön Päätöksentuen, eterveysvalmennuksen ja terveyskeskuksen palveluiden kokonaisuuteen. Hämeenlinnan kaupunki ja Hattulan ja Janakkalan kunnat ovat hakeneet Valtiovarainministeriön avustamaan Kuntakokeiluun kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen tukemiseksi. Kuntakokeilun kohteet ovat: 1. Lapset ja nuoret (sekä heidän perheensä), jotka käyttävät useita palveluja esim. opetus, kouluterveydenhuolto, psykologi, perheneuvola tai varhaiskasvatus, lastenneuvola, lastensuojelu, joihin kaikkiin tehdään erilliset suunnitelmat. 2. Aikuisasiakkaat, jotka käyttävät perusterveydenhuollon palveluja, päihdepalveluja ja mielenterveyspalveluja, joihin kaikkiin tehdä erilliset hoitosuunnitelmat ja 3. ikääntyneet asiakkaat, joille tehdään sekä terveydenhuoltolain että ikälain mukaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat. Hankkeessa kokeillaan hoito- ja palvelusuunnitelmissa olevien asiakastietojen yhdistämistä yhteen suunnitelmaan yksilöidyn tarpeen perusteella, asiakkaan luvalla, kokeilulainsäädännön antaman valtuuksin. Kokeilussa asiakkaalle nimetään oma vastuuhenkilö, joka koordinoi moniammatillisen palvelun ja vastaa suunnitelmien yhdistämisestä kokeilulainsäädännön antamin valtuuksin. Tavoitteena on parempi palvelun laatu ja vaikuttavuus sekä tehokkaampi prosessi. Iäkkään henkilön asiakasprosessia säätelevässä vanhuspalvelulaissa ( ) lähdetään siitä, että iäkkään palvelutarpeiden selvittäminen ja siihen perustuva suunnittelu painottuvat enemmän sosiaalihuollon kuin terveydenhuollon alueelle. Kuitenkin tunnistetaan se, että iäkäs henkilö tarvitsee usein arkensa toimivuuden kannalta molempia sektoreita. Tarvittaessa iäkkäälle henkilölle on tehtävä myös terveydenhuollon potilaille tarkoitettu suunnitelma. Vanhuspalvelulain hengen mukaisesti tarkoituksenmukaista olisi, että iäkkäälle asiakkaalle voitaisiin tehdä kaikenkattava yhdistelmäsuunnitelma, jossa olisi kuvattuna hänen sosiaalihuollon sekä terveydenhuollon palvelut. Hämeenlinnan kaupunki on vuosina ollut mukana STM rahoitteisessa vanhuspalvelulain toimeenpanohankkeessa, IKÄPALO hankkeessa, sekä samaan aikaan EAKR rahoitteisessa Teknologialla tuottavuutta palveluketjuihin hankkeessa. Edellä mainittujen hankkeiden kehittämistyön tuloksena ollaan siinä vaiheessa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan näkökulmasta yhteisen palvelusuunnitelman tarve on ilmeinen, mutta näiden lyhytkestoisten hankkeiden aikana ei ole vielä ehditty saavuttaa toivottua tulosta toimintaprosessien eikä tietoteknisten järjestelmien näkökulmasta, vaan tarvitaan edelleen jatkokehittämistä. Hankkeen toteutus Hankkeen aikana jo olemassa oleva tieto asiakkaista, hankittava uusi tieto (Alue-Ecomed järjestelmä) ja kehittämishankkeiden (esim. Potku) tulokset laajennetaan yhteisasiakkaisiin (soteintegraatio) ja kehitetään nimenomaan tälle kohderyhmälle uusi toimintamalli /työvälineitä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on ennestään käytössä Ecomed järjestelmä, jota voidaan laajentaa Alue-Ecomed järjestelmään. Alue-Ecomed järjestelmästä on mahdollista saada alueen hoitoketjujen tiedot ajantasaisena. Järjestelmään on mahdollisuus sisällyttää tiedot alueen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen yksittäiseen asiakkaaseen kohdistuvista suoritteista kustannuksineen. Käsiteltävät tiedot salataan ennen tallennusta siten, että yhdistetyistä tiedoista henkilöä ei voida tunnistaa. Tietojen avulla voidaan analysoida hoitoketjujen

8 kustannuksia, prosessien laatua ja vaikuttavuutta. Alue-Ecomed palvelulla parannetaan tiedolla johtamista, alueellista suunnittelua ja toiminnan ohjausta. Hankkeessa pilotoidaan Alue-Ecomed järjestelmän käyttöä ja hyödyntämistä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteisillä asiakkailla, jotka asuvat omassa kodissaan. Analysoidun tiedon perusteella yhteen sovitetaan prosesseja ja otetaan käyttöön jo aikaisemmin kehitettyjä ja uusia työvälineitä kohderyhmää palvelevalla tavalla. Hankkeen toiminnassa on keskeistä, että kohderyhmälle laaditaan yhteinen yhteissuunnitelma, joka on tehty yhdessä asiakkaan kanssa. Yhteissuunnitelmaan kerätään olennainen tieto kohderyhmän asiakkailla mahdollisesti olevista muista suunnitelmista kuten hoitosuunnitelma (ESH), terveys- ja hoitosuunnitelma PTH:ssa, palvelusuunnitelma ikäihmisten palveluissa (asiakasohjaus), hoito- ja palvelusuunnitelma (kotihoito), palvelusuunnitelma (sosiaalityö), aktivointisuunnitelma (TYP) tai muu suunnitelma. Hanke toteutetaan jatkuvassa yhteistyössä eri toiminnoista vastaavan johdon kanssa. Hankkeen vaiheistus on seuraava: 1. Kohderyhmää koskevan tiedon kerääminen ja analysointi 1.1. Suunnitellaan ja toteutetaan tietojen kerääminen kotona asuvat useita palveluja (esim. 4 tai enemmän) käyttävät asiakkaat tieto erityisesti sosiaalipalveluja käyttävistä henkilöistä suorite- ja kustannustiedot muut tarpeelliseksi osoittautuvat tiedot 1.2. Analysoidaan saatu tieto hoitotapahtumien järjestys ja viiveet siirtymät hoitotapahtumien välillä hoitotapahtumien päällekkäisyydet ja päällekkäiset hoitokokonaisuudet saman asian vuoksi eri palveluissa olevat, joista terveydenhuollon palvelut tunnistetaan ICD-10 ja ICPC2 koodien avulla muu analysoitava tieto esimerkiksi hoitotapahtumat ennen pitkäaikaishoitoon siirtymistä 1.3. Luodaan asiakasprofiilit valituista kohderyhmistä tietojen analysoinnin perusteella valitut diagnoosit valitut ikäryhmät valitut palvelut (esimerkiksi kotihoidon asiakkaat) ym. 2. Prosessien mallintaminen 2.1. Kuvataan kohderyhmän nykyiset palvelu- / hoitoprosessit kuvaukseen käytetään esimerkiksi IMS toiminnanohjausjärjestelmää tietoa todellisista nykyisistä hoitoprosesseista kerätään myös asiakkailta

9 kerätään prosessien kustannustiedot ja resurssien käyttötiedot 2.2. Tehdään kehittämisehdotukset prosesseille ja yhteen sovitetaan eri prosesseja kuvaukseen käytetään esimerkiksi IMS toiminnanohjausjärjestelmää johto, ammattilaiset ja asiakkaat osallistuvat prosessien kehittämiseen 3. Toimintamallin ja sitä vaativien työvälineiden ja työkäytänteiden käyttöönotto Prosessin uudistaminen tarkoittaa muutoksia johtamisjärjestelyissä, työnjaossa, toimintatavoissa ja koulutustarpeissa. suunnitellaan toimintatavat ja työvälineet ja suunnitellaan olemassa olevien työvälineiden käyttöönotto kohderyhmää palvelevalla tavalla (esim. yhteissuunnitelma / yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma, sähköinen alusta verkoston käyttöön) päätetään konkreettisista toimenpiteistä prosessien jalkauttamisesta, määritellään toimenpiteet, seuranta, vastuuhenkilö, seuranta-aikataulu järjestetään tarvittava koulutus toteutetaan prosessit ja otetaan työvälineet käyttöön 4. Suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisvaltainen seuranta- ja arviointijärjestelmä Budjetti ja hankehenkilöstö Kanta-Hämeen kehittämisalueen kokonaisbudjetti on euroa. Henkilöstökustannuksiin on budjetoitu yhteensä euroa ja vuositasolla euroa. Tämä vastaa noin kolmen henkilön työpanosta. Kehittämisalueelle palkataan kokopäiväinen projektipäällikkö, joka vastaa alueen kehittämistoiminnasta ja sen koordinoinnista. Muuta hankehenkilöstöä palkataan sosiaalitoimesta, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Kehittämistyössä tarvitaan monialaisesti sekä sosiaalitieteen ja sosiaalityön että lääke- ja terveystieteiden sekä terveydenhuollon osaamista. Palvelujen ostoihin on varattu euroa. Tästä noin puolet varataan asiantuntijapalvelujen ostoon erityisesti hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen: kohderyhmää koskevan tiedon kerääminen ja analysointi. Henkilöstön koulutuskustannuksiin varaudutaan palvelujen ostoissa. Budjettiin on laskettu Alue-Ecomedin käyttöönoton edellyttämät työkustannukset (ei lisenssimaksuja). Hankkeen ulkopuolella varaudutaan Alue Ecomedin käyttöoikeusmaksuihin: sairaanhoitopiiri ja Hämeenlinna /vuosi. Jos kaikki Kanta-Hämeen kunnat tulevat mukaan, käyttöoikeusmaksu on yhteensä / vuosi. Käyttöönottovuosi on ilmainen, mutta jatkossa maksettavaksi tulee vuosittainen lisenssimaksu.

10 Hankkeen arviointi Kanta-Hämeessä arvioinnissa noudatetaan hankkeen yhteistä arviointisuunnitelmaa. Lisäksi hankkeen tavoitteiden toteutumista ja hankeprosessia arvioidaan Kanta-Hämeen kuntien omien arviointikäytäntöjen mukaisesti. Kunnat Hanke on tarkoitus toteuttaa Kanta-Hämeen alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Hämeenlinnan kaupungissa hanke käsitellään seuraavassa Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnassa ja sairaanhoitopiiri suhtautuu siihen myönteisesti. Muiden kuntien osallistumishalukkuus selvitetään. Kehittämisprosessi on yhteinen, mutta kunnilla voi olla omia painopistealueita. Hankkeen toteuttaminen maakunnassa mahdollistaa myös kuntakohtaisten käytäntöjen vertailun. Työryhmä: Markku Nurmikari, Kristiina Laiho, Jan Löfstedt, Maarit Sihvonen, Suna Saadetdin, Anne Tuominen

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke - KOHO 2013-2015 KOHO II sopeutettu hankesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke - KOHO 2013-2015 KOHO II sopeutettu hankesuunnitelma Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke - KOHO 2013-2015 KOHO II sopeutettu hankesuunnitelma Tarkistettu versio 16.11.2012 SML Sopeutettu 12.4.13 / T. Auvinen Tarkistettu versio

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Ehdotus 20.8.2013 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 4 3. VÄESTÖN

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin.

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin. Hyve -hanke Tieto ohjaamaan toimintaa Asiakkaiden tilanteita ratkaistaan yhteistyöllä ja innostuneella asenteella Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies Vanhuspalveluiden tiekartta ohjaa kotiin 1 Oulun

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Heavy Users Care Chains in OuluArc (HUCCO) 1.1.2008 31.12.2010 päivitetty 27.5.2008 EAKR -hankehakemus OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. valvontaohjelma vuosille 2015 2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon. valvontaohjelma vuosille 2015 2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2018 VALVONTAOHJELMIA 1:2015 Dnro 507/05.00.00.03/2015 Päiväys 23.1.2015 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA Hankesuunnitelma 6.10.2010 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta... 4 1.2 Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa

Lisätiedot