VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 LIITE 5 1 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA Liikenteellinen tarkastelu AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta LIITE_5_Liikenteelliset vaikutukset

2 LIITE 5 2 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA 1 YLEISTÄ 3 2 NYKYTILANNE Ajoneuvoliikenne Liikenneverkko ja nykyiset liikennemäärät Liittymät ja liittymätiheys Rakenteilla tai tiedossa olevat muutokset nykyiseen tieverkkoon Uudet tieyhteydet Liikenneturvallisuus Tievalaistus Kevyt liikenne Kevyen liikenteen nykyverkko Kevyen liikenteen yhteyspuutteet Joukkoliikenne Nykyiset pysäkit ja reitit Erikoiskuljetusreitit 8 3 SUUNNITELTU MAANKÄYTTÖ Uuden alueen liikennetuotos Lentokentän ja matkakeskuksen alue Liikennemäärän kasvun vaikutukset 9 4 UUSI ERITASOLIITTYMÄ JA TASOLIITTYMÄ Yleistä Merkittävät päätiet kaavoitettavalla alueella Valtateiden 2 ja 9 nykyinen eritasoliittymä Tiehallinnon toimenpiteet valtatielle Maankäyttöliittymän kustannusvastuu Uuden eritasoliittymän sijainti Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto Valtatien 2 suljettavat liittymät Eri vaihtoehtojen vaikutukset Ve Ve Ve UUDEN ALUEEN VAIKUTUS NYKYISIIN KAUPALLISIIN ALUEISIIN 12

3 LIITE 5 3 (13) 1 YLEISTÄ Kaavoitettava alue, johon tämä tieverkkosuunnitelma liittyy, sijaitsee Humppilassa valtatien 2 (Helsinki Pori) koillis- ja lounaispuolella ja valtatien 9 (Tampere Turku) kaakkoispuolella. Alue liittyy Humppilan kunnan lasitehtaan yritysalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 55 ha, josta kunta omistaa pääosan. Alue on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Suunnittelualue (alueen rajat kartassa vihreällä). Kaavoitettava alue on tällä hetkellä maatalouskäytössä. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa palvelualueen rakentaminen alueelle sekä alueen kytkeminen jo olemassa olevaan valtatien 2 varressa sijaitsevaan ostosalueeseen, vahvistaen siten nykyisen maankäytön kokonaisuutta. Työn aikana Forssan seudun kehittämiskeskus Oy ja Humppilan kunta päättivät käynnistää selvitystyön Forssan seudulle sijoitettavasta lentokentästä. Lentokentälle määriteltiin kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, joista parhaaksi sijaintipaikaksi osoittautui Humppilan vaihtoehto. Humppilan vaihtoehto sijaitsee valtatien 2 itäpuolella, Turku-Tampere radan läheisyydessä. Varsinainen lentokenttä on kaavoitettavalta alueelta noin viiden kilometrin päässä. Lentokentän sijainti on esitetty kuvassa 2. Humppilan kunnassa on suunnitteilla uudenlainen matkakeskus johon yhdistetään lento-, rautatie- ja maantieliikennepalvelut. Matkakeskus sijoittuu uuden lentoaseman yhteyteen. Tässä tieverkkosuunnitelmassa tarkastellaan hieman kaavoitettava kohdetta laajempaa aluetta, valtatien 2 tieosaa 27 ja siihen liittyvää tieverkkoa. Tieosan 27 alkupiste on maanteiden 2814 ja tasoliittymien kohdalla ja se päättyy valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymään. Lentokentän yhteyksiä ei tässä

4 LIITE 5 4 (13) työssä tarkastella, mutta lentokentän ja siihen liittyvän maankäytön vaikutuksia huomioidaan sillä tasolla, kun se tässä suunnitteluvaiheessa on mahdollista. Kuva 2. Ote Forssan seudun lentokenttä esisuunnitelmasta, (Sito Tampere Oy, ) Kuvaan on lisätty lentokenttä-alueen alustavaa sijaintia kuvaava punainen ovaali. Koko alue ei näy kuvassa. 2 NYKYTILANNE 2.1 AJONEUVOLIIKENNE Liikenneverkko ja nykyiset liikennemäärät Tarkastelualueen pääyhteydet muodostuvat alueen halkaisevasta luoteesta kaakkoon kulkevalla valtatiestä 2 ja lounaasta koilliseen kulkevasta valtatiestä 9. Valtatie 2 on valtakunnallisesti merkittävä valtatie, jonka nopeustasotavoite on 100 km/h. Humppilan taajaman kohdalla nopeustasotavoite on meluntorjuntatavoitteista johtuen 80 km/h. Valtatien 2 keskivuorokausiliikenne vaihtelee tarkastelualueella välillä ajoneuvoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on noin 15,1 %. Valtatien 9 keskivuorokausiliikenne on 4000 ajoneuvoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 10,8 %. Muilla tarkastelualueen teillä liikennemäärät ovat huomattavasti alhaisempia, noin ajoneuvoa/vrk. Valtatien 2 eteläpuolella on rinnakkaisreitti nykyiseltä eritasoliittymältä Humppilan taajamaan, joka muodostuu yksityistiestä, Kauppilantiestä ja maantiestä 2813 (Koivistontie), Humppilan taajamaan on kaksi sisääntuloreittiä, maantie 2813 (Koivistontie), joka on luonteeltaan katumainen sekä maantie 2814 (Humppilantie), joka on suorempi reitti valtatieltä 2 Humppilan taajamaan. Tarkastelualueelta on maantieyhteydet Loimaalle, Jokioisiin ja Matkuun sekä Myllynkulmalle. Nämä yhteydet palvelevat paikallisliikennettä. Tarkastelualueella ei ole seututietasoisia yhteyksiä. Kuvassa 3 on esitetty suunnittelualueen tieverkko ja maanteiden liikennemäärät.

5 LIITE 5 5 (13) Kuva 3. Nykyinen tieverkko ja liikennemäärät Liittymät ja liittymätiheys Valtatien 2 suunnitteluosuudella (pituus 3791 metriä) on yhteensä 25 liittymää (1 eritasoliittymä, 4 maanteiden liittymää ja 20 yksityis- ja yksityisteihin rinnastettavaa liittymää). Tieosuuden keskimääräinen liittymätiheys on näin ollen 6,6 kpl/km. Liittymistä 14 kappaletta on valtatien 2 oikealla ja 11 kappaletta vasemmalla puolella. Lasitehtaan alueen liittymät on kanavoitu ja porrastettu. Maanteiden 2813 ja 2814 liittymät on kanavoitu Rakenteilla tai tiedossa olevat muutokset nykyiseen tieverkkoon Valtatielle 2 on tulossa pikavuoropysäkki maantien 2813 liittymän läheisyyteen Uudet tieyhteydet Kaavoitettavalle alueelle tarvitaan katuverkko, joka kytkeytyy nykyiseen maankäyttöön. Uuden matkakeskuksen yhteydet ja tarvittava katuverkko on tarpeen suunnitella omana kokonaisuutenaan. Alueelle nykyisin johtavat tiet eivät omaa riittävää palvelutasoa kasvavan liikenteen vaatimuksille.

6 LIITE 5 6 (13) 2.2 LIIKENNETURVALLISUUS Valtatiellä 2, osuudella maantie 2814 liittymä valtatie 9, tapahtui vuosina yhteensä 30 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Kaavoitettavalla alueella näistä onnettomuuksista tapahtui 12 kappaletta. Viisi onnettomuutta johti henkilövahinkoihin. Henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista tapahtui kaavoitettavalla alueella kaksi kappaletta. Onnettomuudet olivat tyypiltään peräänajo ja risteämisonnettomuus. Maantiellä 2813 (Koivistontie) tapahtui yhteensä 5 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosien aikana välillä liittymien maantie liittymä (Huikajantie) valtatie 2. Näistä onnettomuuksista kaksi kappaletta johti henkilövahinkoihin. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien tyypit olivat jalankulkijaonnettomuus ja esteeseen törmäys ajoradalla. Vuosina maantiellä 2814 (Humppilantie) ei ole tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Alueen liikenneturvallisuustilanne on tyypillinen valtateille, jossa on runsaasti maankäyttöliittymiä. Lisäksi alueen onnettomuusmääriin vaikuttaa valtatien 2 ja Lasitehtaan alueen vilkas liittymä Tievalaistus Tarkastelualueella on valaistu seuraavat alueet: Valtatiellä 2 o Maantien 2814 (Humppilantie) liittymästä 285 metriä Poriin päin o Lasitehtaan liittymäalue o Vt 2 ja vt 9 risteysalue Maantie2813 (Koivistontie) Maantie 2814 (Humppilantie) Maantie13549 (Humppilantie) 2.3 KEVYT LIIKENNE Kevyen liikenteen nykyverkko Valtatiellä 2 on suunnittelualueella erillistä kevyen liikenteen väylää valtatien vasemmalla puolella Humppilan taajamasta Poriin päin katsottuna 116 metriä ja oikealla puolella 45 metriä. Maantien 2814 (Humppilantie) erillinen kevyen liikenteen väylä ulottuu aina valtatien 2 liittymään saakka kulkien lähes koko matkan sen oikealla puolella. Väylän pituus on 773 metriä. Maantien 2813 (Koivistontie) tieosuuksilla 3 ja 4 kulkee sekä erillistä, että korotettua kevyen liikenteen väylää päättyen 130 metrin etäisyydelle valtatien 2 liittymään nähden. Kyseisen tieosuuden oikean puolen kevyen liikenteen väylän kokonaispituus on 1571 ja vasemman puolen 1631 metriä. Maantien (Humppilantie) kevyen liikenteen väylä on sekä erillistä, että korotettua väylää (kokonaispituus 1762 metriä) ja se päättyy Värrin kiertoliittymään. Tieosuuden oikean puoleisen väylän yhteispituus on 1340 ja vasemman puolen 422 metriä. Kuvassa 4 on esitetty kevyen liikenteen nykyverkko.

7 LIITE 5 7 (13) Kuva 4. Kevyen liikenteen nykyverkko Kevyen liikenteen yhteyspuutteet Yleiskaavoitettavalle alueelle on kevyen liikenteen yhteys valtatien 2 rinnakkaistietä pitkin. Reitti ei ole erillinen kevyen liikenteen väylä. Valtatien pohjoispuolella ei ole rinnakkaistietä, joka toimisi luontevana kevyen liikenteen väylänä. Kevyen liikenteen yhteystarpeet tarkentuvat maankäytön kehittymisen myötä. Lasitehtaan alueelta kaavoitettavalle alueelle rakennettava katuyhteys tulee varustaa kevyen liikenteen väylällä. Kevyt liikenne tarvitsee myös toisen eritason Humppilan taajaman puolelta kehitettävälle alueelle. Luontevin yhteys on uuden eritasoliittymän kautta. Uuden lentokentän ja matkakeskuksen kevyen liikenteen yhteystarpeet huomioidaan sen alueen jatkosuunnittelussa. 2.2 JOUKKOLIIKENNE Nykyiset pysäkit ja reitit Suunnittelualueella on viisi bussipysäkkiä, joista yksi on pikavuoroliikenteen pysäkki. Humppilassa on hyvä vuorotarjonta, sillä Humppilan läpi kulkeva valtatie 2 tarjoaa mm. Helsinki-Pori ja Helsinki- Rauma linjojen vuorot sekä osa Helsinki-Vaasa liikenteestä. Valtatiellä 9 on tarjolla Tampere-Turku välillä liikkuvat vuorot. Matkakeskuksen valmistuttua osa joukkoliikenteen vuoroista muuttuu kulkemaan matkakeskuksen kautta.

8 LIITE 5 8 (13) 2.5 ERIKOISKULJETUSREITIT Valtatie 2 on tarkastelualueen kohdalla erikoiskuljetusten runkoreitti. 3 SUUNNITELTU MAANKÄYTTÖ Alueelle suunniteltua maankäyttöä on kuvattu tarkemmin osayleiskaavaselostuksessa. Kuvassa 5 on esitetty alueelle luonnosvaiheessa suunniteltu maankäyttö. Kuva 5. Osayleiskaavaluonnoksessa suunniteltu maankäyttö. Valtatien läheisyyteen on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueet P sekä työpaikka-alueet TP Kauempana valtatiestä on teollisuusalueet TY, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Palveluiden ja hallinnon alueet (P) pinta-ala on 7.77 ha, Työpaikka-alueen (TP) pinta-ala on ha ja Teollisuusalueen (TY) 11,06 ha. Tehokkuusluvulla 0,4 rakennusoikeutta on alustavasti taulukon 1 mukaisesti.

9 LIITE 5 9 (13) Taulukko 1. Alustavat rakennusoikeusmäärät. Alue m 2 Kaupallisessa käytössä hyödynnettäviä neliöitä % Kaupallisessa käytössä hyödynnettäviä neliöitä P m % m 2 0 m 2 TP m 2 25 % m TY m 2 0 % 0 m m 2 Yhteensä m m 2 Muut työpaikka- ja teollisuusalueet, neliöitä 3.1 UUDEN ALUEEN LIIKENNETUOTOS Kaavoitetun alueen rakennuttua, sen liikennetuotos on arviolta noin 4000 ajoneuvoa talvivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 5,5 %. Arvio on alustava, sillä yksityiskohtaisemmasta maankäytöstä ei ole tarkkaa tietoa. Liikennemääräarvio tarkentuu asemakaavoituksen tai toteutuksen yhteydessä. Kaupallisella alueella on noin 2000 ajoneuvoa talvivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tästä on noin 3,75 %. Muulla työpaikka-alueella liikennetuotosta arvioidessa ajatuksena on ollut, että alueesta noin yksi kolmasosa olisi logistiikka-aluetta. Koko alueen liikennetuotos on noin 2250 ajoneuvoa talvivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tästä on noin 6,9 % Lentokentän ja matkakeskuksen alue Etelä-Suomen lentokenttä Forssan seudulle selvityksessä todettiin, että lentokentän yhteyteen on tarpeen luoda kauppa- tai elämyskeskus, joka nostaa lentokenttähankkeen kannattavuutta ja alueen vetovoimaisuutta. Nykyinen valtatie 2 varressa oleva kaupallinen alue on osa tätä aluetta, samoin nyt kaavoitettava alue. Lisäksi uusia alueita on osoitettu vt 2 pohjoispuolelle radan molemmin puolin. Alueelle tulisi todennäköisesti sijoittumaan kaupallisia palveluja ja työpaikka-alueita, mutta niiden laajuutta ja tarkempaa sijaintia tai toteuttamisjärjestystä ei ole vielä määritelty. Lentokenttään tukeutuvien kaupallisten ja yritystoimintaan tarkoitettujen alueiden vaikutusta kaava-alueen liikennemääriin sekä kaava-alueen ulkopuolisiin liikennemääriin on vaikea vielä arvioida. 3.2 LIIKENNEMÄÄRÄN KASVUN VAIKUTUKSET Liikennemäärien kasvuun vaikuttaa oleellisesti niiden toimintojen laatu, jotka sijoittuvat kaavoitettavalle alueelle. Alueelle ensimmäisenä sijoittuva yritys vaikuttaa alueen kokonaisilmeeseen ja siten se vaikuttaa alueen houkuttavuuteen. Maankäytön kehittyessä rauhallista tahtia, myös liikenteen kasvu on maltillista. Mikäli alueelle sijoittuu toimintoja, jotka synnyttävät tai vastaanottavat paljon liikennettä, voi kaavoitettavan alueen synnyttämä liikennemäärätuotos olla huomattava. Valtatiellä 2 ei ole ongelmaa kapasiteetin kannalta tällä hetkellä. Kaavoitettavan alueen vaikutus valtatien 2 liikennemääriin on huomioitava tien jatkokehittämistä suunnitellessa. Mikäli uusi maankäyttö houkuttelee paikallista liikennettä, valtatien 2 liikennöitävyyden kannalta oleellista on se, että paikallinen liikenne hyödyntäisi mahdollisimman paljon rinnakkaistieyhteyksiä, eikä kuormittaisi valtatietä lyhytmatkaisella liikenteellä. Uuden lentokentän ja matkakeskuksen vaikutus liikennemääriin ja siten omalta osaltaan valtatien 2 kehittämiseen on vielä auki. Alustavasti valtatietä 2 ja lentokentän yhteyksiä on kehitettävä vastaamaan kasvavan liikenteen tarpeita. Mahdollisia kehittämistoimenpiteitä ovat mm. valtatien 2 muuttaminen nelikaistaiseksi, liittymien täydentäminen ja uusi rinnakkaistie lentokenttäalueelta valtatielle 9.

10 LIITE 5 10 (13) 4 UUSI ERITASOLIITTYMÄ JA TASOLIITTYMÄ Humppilan kunnan ja Tiehallinnon tavoitteet alueen liikenneverkon kehittämisen suhteen ovat osin ristiriitaisia. Humppilan kunnan kanta on, että rakennetaan mahdollisimman toimiva ja järkevä ratkaisu. Kunnan tavoitteen mukaan suunnittelualueelle toteutetaan eritasoliittymä mahdollisimman lähelle nykyistä valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymää, sekä tasoliittymä valtatieltä 9. Tiehallinnon tavoitteena on, että suunnittelualueen ja siihen rajautuvan lasitehtaan alueen liikenne hoidettaisiin uuden eritasoliittymän kautta. 4.1 YLEISTÄ Merkittävät päätiet kaavoitettavalla alueella Merkittävillä pääteillä tulee olemaan joitakin moottoritiemäisiä ominaisuuksia, kuten pitkälle menevä irrotus paikallisesta maankäytöstä ja vähäiset liittymät yksityisteihin. Tämä asettaa tiettyjä rajoituksia näille teille mm. yksityistieliittymien suhteen. Suunnittelualue rajautuu valtateihin 2 ja 9. Päätöstä siitä, mitkä tiet ovat merkittäviä pääteitä, ei ole vielä tehty Valtateiden 2 ja 9 nykyinen eritasoliittymä Valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymä on nykyään kahdella rampilla varustettu eritasoliittymä, jossa ei ole kiihdytyskaistoja. Valtatiellä 2 on kääntymiskaistat oikealle kääntyviä varten. Valtatiellä 9 on väistötila vasemmalla kääntyvien ohittamista varten. Tämä eritasoliittymä ei ole mukana käynnissä olevassa valtatien 2 parantamishankkeessa. Liittymän täydentäminen on tarkoitus toteuttaa jossain vaiheessa, mutta sen toteutusaikataulu ja laajuus on vielä auki. Yleisesti Tiehallinto edellyttää valtateille 2 ja 9 järjesteltyjä liittymiä Tiehallinnon toimenpiteet valtatielle 2 Valtatien 2 kehittämishanke on parhaillaan käynnissä. Hanke valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Lisäbudjetin optiokohteiden toteutuessa hankkeen valmistumisen takaraja siirtyy kesään Tässä työssä tarkasteltavalle alueelle ei ole kehittämishankkeessa, eikä optio-osuudessa esitetty toimenpiteitä. Valtatien 2 kehittämisen jatkamisen ajankohdasta tai toimenpiteistä ei ole vielä tehty päätöstä Maankäyttöliittymän kustannusvastuu Tiehallinnon mukaan sillä ei ole mahdollisuuksia toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehittymisestä aiheutuvia liikenneverkon investointeja kuten liittymiä, niiden varusteluita ja kevyen liikenteen väyliä. Maankäytön laajenemisesta aiheutuvien liikenneverkon huomattavienkin investointien toteuttamisvastuu on kunnilla. 4.2 UUDEN ERITASOLIITTYMÄN SIJAINTI Tiehallinnon mukaan uusia tasoliittymiä ei saa sijoittaa kaavoitettavalle alueelle. Uuden eritasoliittymän sijoittumiseen valtatielle 2 vaikuttavat seuraavat tekijät: Liittymäväli valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymän kanssa Valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymän parantamisen aiheuttama tilantarve valtatien 2 tekniset ominaisuudet (pituuskaltevyys, näkymät. jne.)

11 LIITE 5 11 (13) Luonnonsuojelualue suunnittelualueen eteläpuolella Nykyisten maankäyttöliittymien kytkeminen eritasoliittymän tiejärjestelyihin Uudet rinnakkaistiejärjestelyt Eritasoliittymässä tulee olla kiihdytyskaistat päävirtaan liittyvälle liikenteelle. Erikoiskuljetusten runkoreitin vaatimukset Eritasoliittymän paikkoja suunniteltaessa oletuksena on, että vt 2 ja vt 9 eritasoliittymä täydennetään Turun suunnasta rampilla ja kiihdytyskaistalla. Ramppi ja kiihdytyskaista Humppilan taajaman suuntaan tarvitsevat tilaa noin metriä vt 2 ja vt 9 risteyksen keskikohdasta mitattuna. Tämä ehto rajoittaa uuden eritasoliittymän paikan lähimmillään noin 800 metrin päähän nykyisestä eritasoliittymästä Vaihtoehto 0 Tässä vaihtoehdossa eritasoliittymää ei toteuteta. Uuden maankäytön yhteydet valtatielle 2 tukeutuvat nykyisiin tasoliittymiin Vaihtoehto 1 Vaihtoehdossa 1 uusi eritasoliittymä on alustavasti tyypiltään yksityistie-eritasoliittymä, jossa on sekä liittymis- että erkanemiskaistat. Maankäytöstä syntyvä liikenne kulkee valtatien 2 alapuolelta. Tämä liittymätyyppi soveltuu paremmin nykyiseen maastoon kuin perinteinen eritasoliittymäratkaisu, jossa maankäyttöliikenne kulkee tien ylitse. Liittymää toteutettaessa tarvittavat rakennusmassat ovat huomattavasti pienemmät, kuin perinteisessä eritasoliittymäratkaisussa. Uusi eritasoliittymä sijoittuu joka tapauksessa sellaiseen paikkaan, missä ei voida hyödyntää maaston muotoja. Tällä liittymätyypillä ei ole vaikutuksia erikoiskuljetusten runkoreittiin. Kuvassa 5 (sivu 8) on esitetty eritasoliittymän mahdollinen sijainti ja tilantarve Vaihtoehto 2 Vaihtoehdossa 2 toteutetaan vaihtoehdon 1 mukainen eritasoliittymä ja tasoliittymä kaavoitettavalta alueelta valtatielle 9. Uusi tasoliittymä parantaa kaavoitettavan alueen saavutettavuutta myös valtatieltä 9. Tasoliittymä voidaan toteuttaa niin, että nykyinen vt 2 Ja vt 9 eritasoliittymä jaetaan. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että nykyinen ramppi, josta liikenne johdetaan Turun ja Tampereen suuntiin vt 2:lta valtatielle 9, poistetaan käytöstä. Nykyistä kääntymiskaistaa ja liittymää valtatieltä 2 voidaan edelleen hyödyntää. Liittymästä toteutettava yhteys valtatielle 9 on ensin valtatien 9 suuntaista yhteyttä pitkin kaavoitettavan alueen kokoojakadun liittymään. Valtateiden 2 ja 9 välinen yhteys on liittymän pääsuunta. Tästä liittymästä alkaa ramppiosuus valtatielle 9. Vaihtoehdossa 2 nykyinen vt 2 / vt 9 liittymänosa siirtyy Tampereelle päin noin 350 metriä. 4.3 VALTATIEN 2 SULJETTAVAT LIITTYMÄT Mikäli uusi eritasoliittymä tai tasoliittymä 9-tielle toteutetaan, niin se jää ainoaksi liittymäksi valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymän ja Lasitehtaan tasoliittymän välille valtatien 2 eteläpuolella. Maantien nykyinen liittymä valtatielle 2 katkaistaan ja liittyminen valtatielle 2 tapahtuu uuden eritasoliittymän kautta. Kaikki yksityistie- ja maankäyttöliittymät välillä lasitehdas-valtatie 9 katkaistaan ja niiden liittyminen valtatie 2:lle hoidetaan rinnakkaisteiden ja eritasoliittymän kautta.

12 LIITE 5 12 (13) 4.4 ERI VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET Ve 0 Nollavaihtoehdossa maankäytön painottuessa lähelle vt 2 ja vt 9 liittymää, nykyisen maantien (Myllykulmantie) tasoliittymän kuormitus nousee ja heikentää vt 2:n liikennöitävyyttä. Myös Välikujantien liikenne lisääntyy. Mikäli maankäytön kehittäminen painottuu lasitehtaan alueen laajentamiselle, lähes kaikki uusi liikenne käyttää nykyistä tasoliittymää. Nollavaihtoehdossa lasitehtaan alueen tasoliittymä kuormittuu entisestään. Valtatiellä 2 oleva muuttuva nopeusrajoitus on jatkossa yhä useammin 60 km/h liittymän lisääntyvän liikenteen takia Ve 1 Uusi Eritasoliittymä korvaa maankäyttöliittymät ja maantien (Myllykulmantie) liittymät. Nykyisten maankäyttöliittymien sulkeminen aiheuttaa jonkin verran lisää matkaa joillekin tiloille. Lisämatka ei kuitenkaan ole merkittävä. Uusi maankäyttö kaavoitettavalla alueella lisää valtatien 2 liikennettä ja osaltaan heikentää pitkän matkan liikenteen sujuvuutta. Uusi eritasoliittymä parantaa liikenneturvallisuutta ja pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta verrattuna tilanteeseen, jossa eritasoliittymää ei toteuteta Ve 2 Kaavoitettavan alueen saavutettavuus on valtatieltä 2 poikkeavilta hyvä. Valtatiellä 9 kulkevalta liikenteeltä alue on kiertomatkan takana. Uusi liittymä sijoittuu uuden, kaavoitettavan alueen kokoojakadun yhteyteen. Tällöin uuden alueen saavutettavuus paranisi oleellisesti valtatieltä 9, mutta valtatielle 9 ei tule uutta maankäyttöliittymää. Valtatiellä 9 liikenteen sujuvuus ei heikkene. Nykyisen eritasoliittymän muuttaminen lisää matkaa Turun suuntaan Humppilasta päin sekä Turun suunasta Poriin päin. Matka-ajan lisäys ei kuitenkaan ole merkittävä. Eritasoliittymän palvelutaso paranee, kun jakamisen yhteydessä Tampereen suuntaan voidaan toteuttaa kiihdytyskaista. Yhteys valtatieltä 9 kaavoitettavalla alueelle vähentää jonkin verran vt 2 kuormitusta, kun alueelle valtatieltä 9 suuntautuva liikenne ei kuormita valtatietä 2. 5 UUDEN ALUEEN VAIKUTUS NYKYISIIN KAUPALLISIIN ALUEISIIN Maankäytön kehittyessä kaavoitettavalla alueella ja liikennemäärien kasvaessa Humppilan taajamankohdalla, Lasitehtaan alueen ja Humppilan taajaman puoleisen alueen liittymille valtatie 2:lle voidaan vaatia toimenpiteitä valtatien sujuvan liikennöimisen turvaamiseksi. Lasitehtaan alueen liittymälle on tällöin kolme vaihtoehtoa. Se joko jää nykyiselleen, toimii suuntaisliittymänä Helsingin suunnasta alueelle tultaessa, jolloin alueelta poistuminen tapahtuisi uuden eritasoliittymän kautta tai suljetaan kokonaan. Tällöin liikenne lasitehtaan alueelle kulkisi uuden eritasoliittymän kautta. Humppilan taajaman puoleisen alueen nykyinen liittymä Kauppatie/vt 2 joko suljetaan tai voi toimia suuntaisliittymänä Porin suunnasta, jolloin alueelta poistuminen tapahtuisi maantien 2813 (Koivistontie) tasoliittymän kautta. Alueen sisäinen liikenne ja Helsingin suunnasta tuleva liikenne käyttävät maantien 2813 (Koivistontie) liittymää ja vt 2 rinnakkaistien (Ojapolventie) tarjoamaa yhteyttä alueelle.

13 LIITE 5 13 (13) Liittymäratkaisujen yhteydessä Lasitehtaan alueen ja sitä vastapäätä olevan kaupallisenalueen kävijämäärät voivat vähentyä, mikäli alueen saavutettavuuden koetaan heikentyvän.

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 2011 Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla Lähtökohtien tarkistus 14.11.2011 Sito Oy Helsinki 2011 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevarausssuunnitelma Tiehallinto Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Lähtökohdat Valtatie

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS

KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavaselostuksen liite Päivämäärä 04/2014 KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA 2040, LAIHIA LIIKENNESELVITYS

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012 KEMIÖNSAAREN KUNTA Taalintehtaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 24433 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ

VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ 30. 12.2011 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 1(16) ESIPUHE Työn tavoitteena on ollut määrittää Raspio Iloniemi osayleiskaavan lähtökohdaksi tarkastelualueen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN LIIKENNEVERKKO- SUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN LIIKENNEVERKKO- SUUNNITELMA PIEKSÄMÄEN LIIKENNEVERKKO- SUUNNITELMA 30.1.2014 Sisällysluettelo 1. Nykytila-analyysi 1 1.1 Pyöräily 1 1.2 Kävely 4 1.3 Autoliikenne 4 1.4 Erikoiskuljetukset 6 1.5 Liikenneturvallisuus 6 1.6 Joukkoliikenne

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA uusamontien (vt 2) parantaminen välillä Jääli - iiminki kk, iiminki EHITTÄMISSUUNNITELMA,5 1 km Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut iimingin kunta Maanmittauslaitos 2/MYY/ Genimap

Lisätiedot

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Raportteja 45 2015 Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma sito oy Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5

1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5 1 Luonnos 08.12.2004 2 0 0 5 2 SISÄLLYS 1. ESIPUHE...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ...4 2.1. Yhdyskuntarakenne ja liikenneverkko...4 2.2. Väestö...5 2.3. Työssäkäynti, elinkeinoelämä...6 3. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Raportteja 114 2013 Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Raportteja 114 2013 Valtatien 4

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot