VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 LIITE 5 1 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA Liikenteellinen tarkastelu AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta LIITE_5_Liikenteelliset vaikutukset

2 LIITE 5 2 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA 1 YLEISTÄ 3 2 NYKYTILANNE Ajoneuvoliikenne Liikenneverkko ja nykyiset liikennemäärät Liittymät ja liittymätiheys Rakenteilla tai tiedossa olevat muutokset nykyiseen tieverkkoon Uudet tieyhteydet Liikenneturvallisuus Tievalaistus Kevyt liikenne Kevyen liikenteen nykyverkko Kevyen liikenteen yhteyspuutteet Joukkoliikenne Nykyiset pysäkit ja reitit Erikoiskuljetusreitit 8 3 SUUNNITELTU MAANKÄYTTÖ Uuden alueen liikennetuotos Lentokentän ja matkakeskuksen alue Liikennemäärän kasvun vaikutukset 9 4 UUSI ERITASOLIITTYMÄ JA TASOLIITTYMÄ Yleistä Merkittävät päätiet kaavoitettavalla alueella Valtateiden 2 ja 9 nykyinen eritasoliittymä Tiehallinnon toimenpiteet valtatielle Maankäyttöliittymän kustannusvastuu Uuden eritasoliittymän sijainti Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto Valtatien 2 suljettavat liittymät Eri vaihtoehtojen vaikutukset Ve Ve Ve UUDEN ALUEEN VAIKUTUS NYKYISIIN KAUPALLISIIN ALUEISIIN 12

3 LIITE 5 3 (13) 1 YLEISTÄ Kaavoitettava alue, johon tämä tieverkkosuunnitelma liittyy, sijaitsee Humppilassa valtatien 2 (Helsinki Pori) koillis- ja lounaispuolella ja valtatien 9 (Tampere Turku) kaakkoispuolella. Alue liittyy Humppilan kunnan lasitehtaan yritysalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 55 ha, josta kunta omistaa pääosan. Alue on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Suunnittelualue (alueen rajat kartassa vihreällä). Kaavoitettava alue on tällä hetkellä maatalouskäytössä. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa palvelualueen rakentaminen alueelle sekä alueen kytkeminen jo olemassa olevaan valtatien 2 varressa sijaitsevaan ostosalueeseen, vahvistaen siten nykyisen maankäytön kokonaisuutta. Työn aikana Forssan seudun kehittämiskeskus Oy ja Humppilan kunta päättivät käynnistää selvitystyön Forssan seudulle sijoitettavasta lentokentästä. Lentokentälle määriteltiin kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, joista parhaaksi sijaintipaikaksi osoittautui Humppilan vaihtoehto. Humppilan vaihtoehto sijaitsee valtatien 2 itäpuolella, Turku-Tampere radan läheisyydessä. Varsinainen lentokenttä on kaavoitettavalta alueelta noin viiden kilometrin päässä. Lentokentän sijainti on esitetty kuvassa 2. Humppilan kunnassa on suunnitteilla uudenlainen matkakeskus johon yhdistetään lento-, rautatie- ja maantieliikennepalvelut. Matkakeskus sijoittuu uuden lentoaseman yhteyteen. Tässä tieverkkosuunnitelmassa tarkastellaan hieman kaavoitettava kohdetta laajempaa aluetta, valtatien 2 tieosaa 27 ja siihen liittyvää tieverkkoa. Tieosan 27 alkupiste on maanteiden 2814 ja tasoliittymien kohdalla ja se päättyy valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymään. Lentokentän yhteyksiä ei tässä

4 LIITE 5 4 (13) työssä tarkastella, mutta lentokentän ja siihen liittyvän maankäytön vaikutuksia huomioidaan sillä tasolla, kun se tässä suunnitteluvaiheessa on mahdollista. Kuva 2. Ote Forssan seudun lentokenttä esisuunnitelmasta, (Sito Tampere Oy, ) Kuvaan on lisätty lentokenttä-alueen alustavaa sijaintia kuvaava punainen ovaali. Koko alue ei näy kuvassa. 2 NYKYTILANNE 2.1 AJONEUVOLIIKENNE Liikenneverkko ja nykyiset liikennemäärät Tarkastelualueen pääyhteydet muodostuvat alueen halkaisevasta luoteesta kaakkoon kulkevalla valtatiestä 2 ja lounaasta koilliseen kulkevasta valtatiestä 9. Valtatie 2 on valtakunnallisesti merkittävä valtatie, jonka nopeustasotavoite on 100 km/h. Humppilan taajaman kohdalla nopeustasotavoite on meluntorjuntatavoitteista johtuen 80 km/h. Valtatien 2 keskivuorokausiliikenne vaihtelee tarkastelualueella välillä ajoneuvoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on noin 15,1 %. Valtatien 9 keskivuorokausiliikenne on 4000 ajoneuvoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 10,8 %. Muilla tarkastelualueen teillä liikennemäärät ovat huomattavasti alhaisempia, noin ajoneuvoa/vrk. Valtatien 2 eteläpuolella on rinnakkaisreitti nykyiseltä eritasoliittymältä Humppilan taajamaan, joka muodostuu yksityistiestä, Kauppilantiestä ja maantiestä 2813 (Koivistontie), Humppilan taajamaan on kaksi sisääntuloreittiä, maantie 2813 (Koivistontie), joka on luonteeltaan katumainen sekä maantie 2814 (Humppilantie), joka on suorempi reitti valtatieltä 2 Humppilan taajamaan. Tarkastelualueelta on maantieyhteydet Loimaalle, Jokioisiin ja Matkuun sekä Myllynkulmalle. Nämä yhteydet palvelevat paikallisliikennettä. Tarkastelualueella ei ole seututietasoisia yhteyksiä. Kuvassa 3 on esitetty suunnittelualueen tieverkko ja maanteiden liikennemäärät.

5 LIITE 5 5 (13) Kuva 3. Nykyinen tieverkko ja liikennemäärät Liittymät ja liittymätiheys Valtatien 2 suunnitteluosuudella (pituus 3791 metriä) on yhteensä 25 liittymää (1 eritasoliittymä, 4 maanteiden liittymää ja 20 yksityis- ja yksityisteihin rinnastettavaa liittymää). Tieosuuden keskimääräinen liittymätiheys on näin ollen 6,6 kpl/km. Liittymistä 14 kappaletta on valtatien 2 oikealla ja 11 kappaletta vasemmalla puolella. Lasitehtaan alueen liittymät on kanavoitu ja porrastettu. Maanteiden 2813 ja 2814 liittymät on kanavoitu Rakenteilla tai tiedossa olevat muutokset nykyiseen tieverkkoon Valtatielle 2 on tulossa pikavuoropysäkki maantien 2813 liittymän läheisyyteen Uudet tieyhteydet Kaavoitettavalle alueelle tarvitaan katuverkko, joka kytkeytyy nykyiseen maankäyttöön. Uuden matkakeskuksen yhteydet ja tarvittava katuverkko on tarpeen suunnitella omana kokonaisuutenaan. Alueelle nykyisin johtavat tiet eivät omaa riittävää palvelutasoa kasvavan liikenteen vaatimuksille.

6 LIITE 5 6 (13) 2.2 LIIKENNETURVALLISUUS Valtatiellä 2, osuudella maantie 2814 liittymä valtatie 9, tapahtui vuosina yhteensä 30 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Kaavoitettavalla alueella näistä onnettomuuksista tapahtui 12 kappaletta. Viisi onnettomuutta johti henkilövahinkoihin. Henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista tapahtui kaavoitettavalla alueella kaksi kappaletta. Onnettomuudet olivat tyypiltään peräänajo ja risteämisonnettomuus. Maantiellä 2813 (Koivistontie) tapahtui yhteensä 5 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosien aikana välillä liittymien maantie liittymä (Huikajantie) valtatie 2. Näistä onnettomuuksista kaksi kappaletta johti henkilövahinkoihin. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien tyypit olivat jalankulkijaonnettomuus ja esteeseen törmäys ajoradalla. Vuosina maantiellä 2814 (Humppilantie) ei ole tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Alueen liikenneturvallisuustilanne on tyypillinen valtateille, jossa on runsaasti maankäyttöliittymiä. Lisäksi alueen onnettomuusmääriin vaikuttaa valtatien 2 ja Lasitehtaan alueen vilkas liittymä Tievalaistus Tarkastelualueella on valaistu seuraavat alueet: Valtatiellä 2 o Maantien 2814 (Humppilantie) liittymästä 285 metriä Poriin päin o Lasitehtaan liittymäalue o Vt 2 ja vt 9 risteysalue Maantie2813 (Koivistontie) Maantie 2814 (Humppilantie) Maantie13549 (Humppilantie) 2.3 KEVYT LIIKENNE Kevyen liikenteen nykyverkko Valtatiellä 2 on suunnittelualueella erillistä kevyen liikenteen väylää valtatien vasemmalla puolella Humppilan taajamasta Poriin päin katsottuna 116 metriä ja oikealla puolella 45 metriä. Maantien 2814 (Humppilantie) erillinen kevyen liikenteen väylä ulottuu aina valtatien 2 liittymään saakka kulkien lähes koko matkan sen oikealla puolella. Väylän pituus on 773 metriä. Maantien 2813 (Koivistontie) tieosuuksilla 3 ja 4 kulkee sekä erillistä, että korotettua kevyen liikenteen väylää päättyen 130 metrin etäisyydelle valtatien 2 liittymään nähden. Kyseisen tieosuuden oikean puolen kevyen liikenteen väylän kokonaispituus on 1571 ja vasemman puolen 1631 metriä. Maantien (Humppilantie) kevyen liikenteen väylä on sekä erillistä, että korotettua väylää (kokonaispituus 1762 metriä) ja se päättyy Värrin kiertoliittymään. Tieosuuden oikean puoleisen väylän yhteispituus on 1340 ja vasemman puolen 422 metriä. Kuvassa 4 on esitetty kevyen liikenteen nykyverkko.

7 LIITE 5 7 (13) Kuva 4. Kevyen liikenteen nykyverkko Kevyen liikenteen yhteyspuutteet Yleiskaavoitettavalle alueelle on kevyen liikenteen yhteys valtatien 2 rinnakkaistietä pitkin. Reitti ei ole erillinen kevyen liikenteen väylä. Valtatien pohjoispuolella ei ole rinnakkaistietä, joka toimisi luontevana kevyen liikenteen väylänä. Kevyen liikenteen yhteystarpeet tarkentuvat maankäytön kehittymisen myötä. Lasitehtaan alueelta kaavoitettavalle alueelle rakennettava katuyhteys tulee varustaa kevyen liikenteen väylällä. Kevyt liikenne tarvitsee myös toisen eritason Humppilan taajaman puolelta kehitettävälle alueelle. Luontevin yhteys on uuden eritasoliittymän kautta. Uuden lentokentän ja matkakeskuksen kevyen liikenteen yhteystarpeet huomioidaan sen alueen jatkosuunnittelussa. 2.2 JOUKKOLIIKENNE Nykyiset pysäkit ja reitit Suunnittelualueella on viisi bussipysäkkiä, joista yksi on pikavuoroliikenteen pysäkki. Humppilassa on hyvä vuorotarjonta, sillä Humppilan läpi kulkeva valtatie 2 tarjoaa mm. Helsinki-Pori ja Helsinki- Rauma linjojen vuorot sekä osa Helsinki-Vaasa liikenteestä. Valtatiellä 9 on tarjolla Tampere-Turku välillä liikkuvat vuorot. Matkakeskuksen valmistuttua osa joukkoliikenteen vuoroista muuttuu kulkemaan matkakeskuksen kautta.

8 LIITE 5 8 (13) 2.5 ERIKOISKULJETUSREITIT Valtatie 2 on tarkastelualueen kohdalla erikoiskuljetusten runkoreitti. 3 SUUNNITELTU MAANKÄYTTÖ Alueelle suunniteltua maankäyttöä on kuvattu tarkemmin osayleiskaavaselostuksessa. Kuvassa 5 on esitetty alueelle luonnosvaiheessa suunniteltu maankäyttö. Kuva 5. Osayleiskaavaluonnoksessa suunniteltu maankäyttö. Valtatien läheisyyteen on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueet P sekä työpaikka-alueet TP Kauempana valtatiestä on teollisuusalueet TY, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Palveluiden ja hallinnon alueet (P) pinta-ala on 7.77 ha, Työpaikka-alueen (TP) pinta-ala on ha ja Teollisuusalueen (TY) 11,06 ha. Tehokkuusluvulla 0,4 rakennusoikeutta on alustavasti taulukon 1 mukaisesti.

9 LIITE 5 9 (13) Taulukko 1. Alustavat rakennusoikeusmäärät. Alue m 2 Kaupallisessa käytössä hyödynnettäviä neliöitä % Kaupallisessa käytössä hyödynnettäviä neliöitä P m % m 2 0 m 2 TP m 2 25 % m TY m 2 0 % 0 m m 2 Yhteensä m m 2 Muut työpaikka- ja teollisuusalueet, neliöitä 3.1 UUDEN ALUEEN LIIKENNETUOTOS Kaavoitetun alueen rakennuttua, sen liikennetuotos on arviolta noin 4000 ajoneuvoa talvivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 5,5 %. Arvio on alustava, sillä yksityiskohtaisemmasta maankäytöstä ei ole tarkkaa tietoa. Liikennemääräarvio tarkentuu asemakaavoituksen tai toteutuksen yhteydessä. Kaupallisella alueella on noin 2000 ajoneuvoa talvivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tästä on noin 3,75 %. Muulla työpaikka-alueella liikennetuotosta arvioidessa ajatuksena on ollut, että alueesta noin yksi kolmasosa olisi logistiikka-aluetta. Koko alueen liikennetuotos on noin 2250 ajoneuvoa talvivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tästä on noin 6,9 % Lentokentän ja matkakeskuksen alue Etelä-Suomen lentokenttä Forssan seudulle selvityksessä todettiin, että lentokentän yhteyteen on tarpeen luoda kauppa- tai elämyskeskus, joka nostaa lentokenttähankkeen kannattavuutta ja alueen vetovoimaisuutta. Nykyinen valtatie 2 varressa oleva kaupallinen alue on osa tätä aluetta, samoin nyt kaavoitettava alue. Lisäksi uusia alueita on osoitettu vt 2 pohjoispuolelle radan molemmin puolin. Alueelle tulisi todennäköisesti sijoittumaan kaupallisia palveluja ja työpaikka-alueita, mutta niiden laajuutta ja tarkempaa sijaintia tai toteuttamisjärjestystä ei ole vielä määritelty. Lentokenttään tukeutuvien kaupallisten ja yritystoimintaan tarkoitettujen alueiden vaikutusta kaava-alueen liikennemääriin sekä kaava-alueen ulkopuolisiin liikennemääriin on vaikea vielä arvioida. 3.2 LIIKENNEMÄÄRÄN KASVUN VAIKUTUKSET Liikennemäärien kasvuun vaikuttaa oleellisesti niiden toimintojen laatu, jotka sijoittuvat kaavoitettavalle alueelle. Alueelle ensimmäisenä sijoittuva yritys vaikuttaa alueen kokonaisilmeeseen ja siten se vaikuttaa alueen houkuttavuuteen. Maankäytön kehittyessä rauhallista tahtia, myös liikenteen kasvu on maltillista. Mikäli alueelle sijoittuu toimintoja, jotka synnyttävät tai vastaanottavat paljon liikennettä, voi kaavoitettavan alueen synnyttämä liikennemäärätuotos olla huomattava. Valtatiellä 2 ei ole ongelmaa kapasiteetin kannalta tällä hetkellä. Kaavoitettavan alueen vaikutus valtatien 2 liikennemääriin on huomioitava tien jatkokehittämistä suunnitellessa. Mikäli uusi maankäyttö houkuttelee paikallista liikennettä, valtatien 2 liikennöitävyyden kannalta oleellista on se, että paikallinen liikenne hyödyntäisi mahdollisimman paljon rinnakkaistieyhteyksiä, eikä kuormittaisi valtatietä lyhytmatkaisella liikenteellä. Uuden lentokentän ja matkakeskuksen vaikutus liikennemääriin ja siten omalta osaltaan valtatien 2 kehittämiseen on vielä auki. Alustavasti valtatietä 2 ja lentokentän yhteyksiä on kehitettävä vastaamaan kasvavan liikenteen tarpeita. Mahdollisia kehittämistoimenpiteitä ovat mm. valtatien 2 muuttaminen nelikaistaiseksi, liittymien täydentäminen ja uusi rinnakkaistie lentokenttäalueelta valtatielle 9.

10 LIITE 5 10 (13) 4 UUSI ERITASOLIITTYMÄ JA TASOLIITTYMÄ Humppilan kunnan ja Tiehallinnon tavoitteet alueen liikenneverkon kehittämisen suhteen ovat osin ristiriitaisia. Humppilan kunnan kanta on, että rakennetaan mahdollisimman toimiva ja järkevä ratkaisu. Kunnan tavoitteen mukaan suunnittelualueelle toteutetaan eritasoliittymä mahdollisimman lähelle nykyistä valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymää, sekä tasoliittymä valtatieltä 9. Tiehallinnon tavoitteena on, että suunnittelualueen ja siihen rajautuvan lasitehtaan alueen liikenne hoidettaisiin uuden eritasoliittymän kautta. 4.1 YLEISTÄ Merkittävät päätiet kaavoitettavalla alueella Merkittävillä pääteillä tulee olemaan joitakin moottoritiemäisiä ominaisuuksia, kuten pitkälle menevä irrotus paikallisesta maankäytöstä ja vähäiset liittymät yksityisteihin. Tämä asettaa tiettyjä rajoituksia näille teille mm. yksityistieliittymien suhteen. Suunnittelualue rajautuu valtateihin 2 ja 9. Päätöstä siitä, mitkä tiet ovat merkittäviä pääteitä, ei ole vielä tehty Valtateiden 2 ja 9 nykyinen eritasoliittymä Valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymä on nykyään kahdella rampilla varustettu eritasoliittymä, jossa ei ole kiihdytyskaistoja. Valtatiellä 2 on kääntymiskaistat oikealle kääntyviä varten. Valtatiellä 9 on väistötila vasemmalla kääntyvien ohittamista varten. Tämä eritasoliittymä ei ole mukana käynnissä olevassa valtatien 2 parantamishankkeessa. Liittymän täydentäminen on tarkoitus toteuttaa jossain vaiheessa, mutta sen toteutusaikataulu ja laajuus on vielä auki. Yleisesti Tiehallinto edellyttää valtateille 2 ja 9 järjesteltyjä liittymiä Tiehallinnon toimenpiteet valtatielle 2 Valtatien 2 kehittämishanke on parhaillaan käynnissä. Hanke valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Lisäbudjetin optiokohteiden toteutuessa hankkeen valmistumisen takaraja siirtyy kesään Tässä työssä tarkasteltavalle alueelle ei ole kehittämishankkeessa, eikä optio-osuudessa esitetty toimenpiteitä. Valtatien 2 kehittämisen jatkamisen ajankohdasta tai toimenpiteistä ei ole vielä tehty päätöstä Maankäyttöliittymän kustannusvastuu Tiehallinnon mukaan sillä ei ole mahdollisuuksia toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehittymisestä aiheutuvia liikenneverkon investointeja kuten liittymiä, niiden varusteluita ja kevyen liikenteen väyliä. Maankäytön laajenemisesta aiheutuvien liikenneverkon huomattavienkin investointien toteuttamisvastuu on kunnilla. 4.2 UUDEN ERITASOLIITTYMÄN SIJAINTI Tiehallinnon mukaan uusia tasoliittymiä ei saa sijoittaa kaavoitettavalle alueelle. Uuden eritasoliittymän sijoittumiseen valtatielle 2 vaikuttavat seuraavat tekijät: Liittymäväli valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymän kanssa Valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymän parantamisen aiheuttama tilantarve valtatien 2 tekniset ominaisuudet (pituuskaltevyys, näkymät. jne.)

11 LIITE 5 11 (13) Luonnonsuojelualue suunnittelualueen eteläpuolella Nykyisten maankäyttöliittymien kytkeminen eritasoliittymän tiejärjestelyihin Uudet rinnakkaistiejärjestelyt Eritasoliittymässä tulee olla kiihdytyskaistat päävirtaan liittyvälle liikenteelle. Erikoiskuljetusten runkoreitin vaatimukset Eritasoliittymän paikkoja suunniteltaessa oletuksena on, että vt 2 ja vt 9 eritasoliittymä täydennetään Turun suunnasta rampilla ja kiihdytyskaistalla. Ramppi ja kiihdytyskaista Humppilan taajaman suuntaan tarvitsevat tilaa noin metriä vt 2 ja vt 9 risteyksen keskikohdasta mitattuna. Tämä ehto rajoittaa uuden eritasoliittymän paikan lähimmillään noin 800 metrin päähän nykyisestä eritasoliittymästä Vaihtoehto 0 Tässä vaihtoehdossa eritasoliittymää ei toteuteta. Uuden maankäytön yhteydet valtatielle 2 tukeutuvat nykyisiin tasoliittymiin Vaihtoehto 1 Vaihtoehdossa 1 uusi eritasoliittymä on alustavasti tyypiltään yksityistie-eritasoliittymä, jossa on sekä liittymis- että erkanemiskaistat. Maankäytöstä syntyvä liikenne kulkee valtatien 2 alapuolelta. Tämä liittymätyyppi soveltuu paremmin nykyiseen maastoon kuin perinteinen eritasoliittymäratkaisu, jossa maankäyttöliikenne kulkee tien ylitse. Liittymää toteutettaessa tarvittavat rakennusmassat ovat huomattavasti pienemmät, kuin perinteisessä eritasoliittymäratkaisussa. Uusi eritasoliittymä sijoittuu joka tapauksessa sellaiseen paikkaan, missä ei voida hyödyntää maaston muotoja. Tällä liittymätyypillä ei ole vaikutuksia erikoiskuljetusten runkoreittiin. Kuvassa 5 (sivu 8) on esitetty eritasoliittymän mahdollinen sijainti ja tilantarve Vaihtoehto 2 Vaihtoehdossa 2 toteutetaan vaihtoehdon 1 mukainen eritasoliittymä ja tasoliittymä kaavoitettavalta alueelta valtatielle 9. Uusi tasoliittymä parantaa kaavoitettavan alueen saavutettavuutta myös valtatieltä 9. Tasoliittymä voidaan toteuttaa niin, että nykyinen vt 2 Ja vt 9 eritasoliittymä jaetaan. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että nykyinen ramppi, josta liikenne johdetaan Turun ja Tampereen suuntiin vt 2:lta valtatielle 9, poistetaan käytöstä. Nykyistä kääntymiskaistaa ja liittymää valtatieltä 2 voidaan edelleen hyödyntää. Liittymästä toteutettava yhteys valtatielle 9 on ensin valtatien 9 suuntaista yhteyttä pitkin kaavoitettavan alueen kokoojakadun liittymään. Valtateiden 2 ja 9 välinen yhteys on liittymän pääsuunta. Tästä liittymästä alkaa ramppiosuus valtatielle 9. Vaihtoehdossa 2 nykyinen vt 2 / vt 9 liittymänosa siirtyy Tampereelle päin noin 350 metriä. 4.3 VALTATIEN 2 SULJETTAVAT LIITTYMÄT Mikäli uusi eritasoliittymä tai tasoliittymä 9-tielle toteutetaan, niin se jää ainoaksi liittymäksi valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymän ja Lasitehtaan tasoliittymän välille valtatien 2 eteläpuolella. Maantien nykyinen liittymä valtatielle 2 katkaistaan ja liittyminen valtatielle 2 tapahtuu uuden eritasoliittymän kautta. Kaikki yksityistie- ja maankäyttöliittymät välillä lasitehdas-valtatie 9 katkaistaan ja niiden liittyminen valtatie 2:lle hoidetaan rinnakkaisteiden ja eritasoliittymän kautta.

12 LIITE 5 12 (13) 4.4 ERI VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET Ve 0 Nollavaihtoehdossa maankäytön painottuessa lähelle vt 2 ja vt 9 liittymää, nykyisen maantien (Myllykulmantie) tasoliittymän kuormitus nousee ja heikentää vt 2:n liikennöitävyyttä. Myös Välikujantien liikenne lisääntyy. Mikäli maankäytön kehittäminen painottuu lasitehtaan alueen laajentamiselle, lähes kaikki uusi liikenne käyttää nykyistä tasoliittymää. Nollavaihtoehdossa lasitehtaan alueen tasoliittymä kuormittuu entisestään. Valtatiellä 2 oleva muuttuva nopeusrajoitus on jatkossa yhä useammin 60 km/h liittymän lisääntyvän liikenteen takia Ve 1 Uusi Eritasoliittymä korvaa maankäyttöliittymät ja maantien (Myllykulmantie) liittymät. Nykyisten maankäyttöliittymien sulkeminen aiheuttaa jonkin verran lisää matkaa joillekin tiloille. Lisämatka ei kuitenkaan ole merkittävä. Uusi maankäyttö kaavoitettavalla alueella lisää valtatien 2 liikennettä ja osaltaan heikentää pitkän matkan liikenteen sujuvuutta. Uusi eritasoliittymä parantaa liikenneturvallisuutta ja pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta verrattuna tilanteeseen, jossa eritasoliittymää ei toteuteta Ve 2 Kaavoitettavan alueen saavutettavuus on valtatieltä 2 poikkeavilta hyvä. Valtatiellä 9 kulkevalta liikenteeltä alue on kiertomatkan takana. Uusi liittymä sijoittuu uuden, kaavoitettavan alueen kokoojakadun yhteyteen. Tällöin uuden alueen saavutettavuus paranisi oleellisesti valtatieltä 9, mutta valtatielle 9 ei tule uutta maankäyttöliittymää. Valtatiellä 9 liikenteen sujuvuus ei heikkene. Nykyisen eritasoliittymän muuttaminen lisää matkaa Turun suuntaan Humppilasta päin sekä Turun suunasta Poriin päin. Matka-ajan lisäys ei kuitenkaan ole merkittävä. Eritasoliittymän palvelutaso paranee, kun jakamisen yhteydessä Tampereen suuntaan voidaan toteuttaa kiihdytyskaista. Yhteys valtatieltä 9 kaavoitettavalla alueelle vähentää jonkin verran vt 2 kuormitusta, kun alueelle valtatieltä 9 suuntautuva liikenne ei kuormita valtatietä 2. 5 UUDEN ALUEEN VAIKUTUS NYKYISIIN KAUPALLISIIN ALUEISIIN Maankäytön kehittyessä kaavoitettavalla alueella ja liikennemäärien kasvaessa Humppilan taajamankohdalla, Lasitehtaan alueen ja Humppilan taajaman puoleisen alueen liittymille valtatie 2:lle voidaan vaatia toimenpiteitä valtatien sujuvan liikennöimisen turvaamiseksi. Lasitehtaan alueen liittymälle on tällöin kolme vaihtoehtoa. Se joko jää nykyiselleen, toimii suuntaisliittymänä Helsingin suunnasta alueelle tultaessa, jolloin alueelta poistuminen tapahtuisi uuden eritasoliittymän kautta tai suljetaan kokonaan. Tällöin liikenne lasitehtaan alueelle kulkisi uuden eritasoliittymän kautta. Humppilan taajaman puoleisen alueen nykyinen liittymä Kauppatie/vt 2 joko suljetaan tai voi toimia suuntaisliittymänä Porin suunnasta, jolloin alueelta poistuminen tapahtuisi maantien 2813 (Koivistontie) tasoliittymän kautta. Alueen sisäinen liikenne ja Helsingin suunnasta tuleva liikenne käyttävät maantien 2813 (Koivistontie) liittymää ja vt 2 rinnakkaistien (Ojapolventie) tarjoamaa yhteyttä alueelle.

13 LIITE 5 13 (13) Liittymäratkaisujen yhteydessä Lasitehtaan alueen ja sitä vastapäätä olevan kaupallisenalueen kävijämäärät voivat vähentyä, mikäli alueen saavutettavuuden koetaan heikentyvän.

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla. Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla. Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset 20.11.2013 Palvelutasopuutteiden analyysi Tarkastellaan palvelutasopuutteita ja ongelmia

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM)

KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) KORVENKYLÄN LIIKENNE- ENNUSTE STRATEGINEN MALLI (EMME4) JA MIKROSIMULOINTIMALLI (VISSIM) STRATEGINEN MALLI Nykytilan 2014 ennuste laadittiin ruutuaineistosta (250m) saatujen asukas- ja työpaikkatietojen

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1. Johdanto

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot