VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 LIITE 5 1 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA Liikenteellinen tarkastelu AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta LIITE_5_Liikenteelliset vaikutukset

2 LIITE 5 2 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA 1 YLEISTÄ 3 2 NYKYTILANNE Ajoneuvoliikenne Liikenneverkko ja nykyiset liikennemäärät Liittymät ja liittymätiheys Rakenteilla tai tiedossa olevat muutokset nykyiseen tieverkkoon Uudet tieyhteydet Liikenneturvallisuus Tievalaistus Kevyt liikenne Kevyen liikenteen nykyverkko Kevyen liikenteen yhteyspuutteet Joukkoliikenne Nykyiset pysäkit ja reitit Erikoiskuljetusreitit 8 3 SUUNNITELTU MAANKÄYTTÖ Uuden alueen liikennetuotos Lentokentän ja matkakeskuksen alue Liikennemäärän kasvun vaikutukset 9 4 UUSI ERITASOLIITTYMÄ JA TASOLIITTYMÄ Yleistä Merkittävät päätiet kaavoitettavalla alueella Valtateiden 2 ja 9 nykyinen eritasoliittymä Tiehallinnon toimenpiteet valtatielle Maankäyttöliittymän kustannusvastuu Uuden eritasoliittymän sijainti Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto Valtatien 2 suljettavat liittymät Eri vaihtoehtojen vaikutukset Ve Ve Ve UUDEN ALUEEN VAIKUTUS NYKYISIIN KAUPALLISIIN ALUEISIIN 12

3 LIITE 5 3 (13) 1 YLEISTÄ Kaavoitettava alue, johon tämä tieverkkosuunnitelma liittyy, sijaitsee Humppilassa valtatien 2 (Helsinki Pori) koillis- ja lounaispuolella ja valtatien 9 (Tampere Turku) kaakkoispuolella. Alue liittyy Humppilan kunnan lasitehtaan yritysalueeseen. Alueen pinta-ala on noin 55 ha, josta kunta omistaa pääosan. Alue on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Suunnittelualue (alueen rajat kartassa vihreällä). Kaavoitettava alue on tällä hetkellä maatalouskäytössä. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa palvelualueen rakentaminen alueelle sekä alueen kytkeminen jo olemassa olevaan valtatien 2 varressa sijaitsevaan ostosalueeseen, vahvistaen siten nykyisen maankäytön kokonaisuutta. Työn aikana Forssan seudun kehittämiskeskus Oy ja Humppilan kunta päättivät käynnistää selvitystyön Forssan seudulle sijoitettavasta lentokentästä. Lentokentälle määriteltiin kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, joista parhaaksi sijaintipaikaksi osoittautui Humppilan vaihtoehto. Humppilan vaihtoehto sijaitsee valtatien 2 itäpuolella, Turku-Tampere radan läheisyydessä. Varsinainen lentokenttä on kaavoitettavalta alueelta noin viiden kilometrin päässä. Lentokentän sijainti on esitetty kuvassa 2. Humppilan kunnassa on suunnitteilla uudenlainen matkakeskus johon yhdistetään lento-, rautatie- ja maantieliikennepalvelut. Matkakeskus sijoittuu uuden lentoaseman yhteyteen. Tässä tieverkkosuunnitelmassa tarkastellaan hieman kaavoitettava kohdetta laajempaa aluetta, valtatien 2 tieosaa 27 ja siihen liittyvää tieverkkoa. Tieosan 27 alkupiste on maanteiden 2814 ja tasoliittymien kohdalla ja se päättyy valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymään. Lentokentän yhteyksiä ei tässä

4 LIITE 5 4 (13) työssä tarkastella, mutta lentokentän ja siihen liittyvän maankäytön vaikutuksia huomioidaan sillä tasolla, kun se tässä suunnitteluvaiheessa on mahdollista. Kuva 2. Ote Forssan seudun lentokenttä esisuunnitelmasta, (Sito Tampere Oy, ) Kuvaan on lisätty lentokenttä-alueen alustavaa sijaintia kuvaava punainen ovaali. Koko alue ei näy kuvassa. 2 NYKYTILANNE 2.1 AJONEUVOLIIKENNE Liikenneverkko ja nykyiset liikennemäärät Tarkastelualueen pääyhteydet muodostuvat alueen halkaisevasta luoteesta kaakkoon kulkevalla valtatiestä 2 ja lounaasta koilliseen kulkevasta valtatiestä 9. Valtatie 2 on valtakunnallisesti merkittävä valtatie, jonka nopeustasotavoite on 100 km/h. Humppilan taajaman kohdalla nopeustasotavoite on meluntorjuntatavoitteista johtuen 80 km/h. Valtatien 2 keskivuorokausiliikenne vaihtelee tarkastelualueella välillä ajoneuvoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on noin 15,1 %. Valtatien 9 keskivuorokausiliikenne on 4000 ajoneuvoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 10,8 %. Muilla tarkastelualueen teillä liikennemäärät ovat huomattavasti alhaisempia, noin ajoneuvoa/vrk. Valtatien 2 eteläpuolella on rinnakkaisreitti nykyiseltä eritasoliittymältä Humppilan taajamaan, joka muodostuu yksityistiestä, Kauppilantiestä ja maantiestä 2813 (Koivistontie), Humppilan taajamaan on kaksi sisääntuloreittiä, maantie 2813 (Koivistontie), joka on luonteeltaan katumainen sekä maantie 2814 (Humppilantie), joka on suorempi reitti valtatieltä 2 Humppilan taajamaan. Tarkastelualueelta on maantieyhteydet Loimaalle, Jokioisiin ja Matkuun sekä Myllynkulmalle. Nämä yhteydet palvelevat paikallisliikennettä. Tarkastelualueella ei ole seututietasoisia yhteyksiä. Kuvassa 3 on esitetty suunnittelualueen tieverkko ja maanteiden liikennemäärät.

5 LIITE 5 5 (13) Kuva 3. Nykyinen tieverkko ja liikennemäärät Liittymät ja liittymätiheys Valtatien 2 suunnitteluosuudella (pituus 3791 metriä) on yhteensä 25 liittymää (1 eritasoliittymä, 4 maanteiden liittymää ja 20 yksityis- ja yksityisteihin rinnastettavaa liittymää). Tieosuuden keskimääräinen liittymätiheys on näin ollen 6,6 kpl/km. Liittymistä 14 kappaletta on valtatien 2 oikealla ja 11 kappaletta vasemmalla puolella. Lasitehtaan alueen liittymät on kanavoitu ja porrastettu. Maanteiden 2813 ja 2814 liittymät on kanavoitu Rakenteilla tai tiedossa olevat muutokset nykyiseen tieverkkoon Valtatielle 2 on tulossa pikavuoropysäkki maantien 2813 liittymän läheisyyteen Uudet tieyhteydet Kaavoitettavalle alueelle tarvitaan katuverkko, joka kytkeytyy nykyiseen maankäyttöön. Uuden matkakeskuksen yhteydet ja tarvittava katuverkko on tarpeen suunnitella omana kokonaisuutenaan. Alueelle nykyisin johtavat tiet eivät omaa riittävää palvelutasoa kasvavan liikenteen vaatimuksille.

6 LIITE 5 6 (13) 2.2 LIIKENNETURVALLISUUS Valtatiellä 2, osuudella maantie 2814 liittymä valtatie 9, tapahtui vuosina yhteensä 30 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Kaavoitettavalla alueella näistä onnettomuuksista tapahtui 12 kappaletta. Viisi onnettomuutta johti henkilövahinkoihin. Henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista tapahtui kaavoitettavalla alueella kaksi kappaletta. Onnettomuudet olivat tyypiltään peräänajo ja risteämisonnettomuus. Maantiellä 2813 (Koivistontie) tapahtui yhteensä 5 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosien aikana välillä liittymien maantie liittymä (Huikajantie) valtatie 2. Näistä onnettomuuksista kaksi kappaletta johti henkilövahinkoihin. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien tyypit olivat jalankulkijaonnettomuus ja esteeseen törmäys ajoradalla. Vuosina maantiellä 2814 (Humppilantie) ei ole tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Alueen liikenneturvallisuustilanne on tyypillinen valtateille, jossa on runsaasti maankäyttöliittymiä. Lisäksi alueen onnettomuusmääriin vaikuttaa valtatien 2 ja Lasitehtaan alueen vilkas liittymä Tievalaistus Tarkastelualueella on valaistu seuraavat alueet: Valtatiellä 2 o Maantien 2814 (Humppilantie) liittymästä 285 metriä Poriin päin o Lasitehtaan liittymäalue o Vt 2 ja vt 9 risteysalue Maantie2813 (Koivistontie) Maantie 2814 (Humppilantie) Maantie13549 (Humppilantie) 2.3 KEVYT LIIKENNE Kevyen liikenteen nykyverkko Valtatiellä 2 on suunnittelualueella erillistä kevyen liikenteen väylää valtatien vasemmalla puolella Humppilan taajamasta Poriin päin katsottuna 116 metriä ja oikealla puolella 45 metriä. Maantien 2814 (Humppilantie) erillinen kevyen liikenteen väylä ulottuu aina valtatien 2 liittymään saakka kulkien lähes koko matkan sen oikealla puolella. Väylän pituus on 773 metriä. Maantien 2813 (Koivistontie) tieosuuksilla 3 ja 4 kulkee sekä erillistä, että korotettua kevyen liikenteen väylää päättyen 130 metrin etäisyydelle valtatien 2 liittymään nähden. Kyseisen tieosuuden oikean puolen kevyen liikenteen väylän kokonaispituus on 1571 ja vasemman puolen 1631 metriä. Maantien (Humppilantie) kevyen liikenteen väylä on sekä erillistä, että korotettua väylää (kokonaispituus 1762 metriä) ja se päättyy Värrin kiertoliittymään. Tieosuuden oikean puoleisen väylän yhteispituus on 1340 ja vasemman puolen 422 metriä. Kuvassa 4 on esitetty kevyen liikenteen nykyverkko.

7 LIITE 5 7 (13) Kuva 4. Kevyen liikenteen nykyverkko Kevyen liikenteen yhteyspuutteet Yleiskaavoitettavalle alueelle on kevyen liikenteen yhteys valtatien 2 rinnakkaistietä pitkin. Reitti ei ole erillinen kevyen liikenteen väylä. Valtatien pohjoispuolella ei ole rinnakkaistietä, joka toimisi luontevana kevyen liikenteen väylänä. Kevyen liikenteen yhteystarpeet tarkentuvat maankäytön kehittymisen myötä. Lasitehtaan alueelta kaavoitettavalle alueelle rakennettava katuyhteys tulee varustaa kevyen liikenteen väylällä. Kevyt liikenne tarvitsee myös toisen eritason Humppilan taajaman puolelta kehitettävälle alueelle. Luontevin yhteys on uuden eritasoliittymän kautta. Uuden lentokentän ja matkakeskuksen kevyen liikenteen yhteystarpeet huomioidaan sen alueen jatkosuunnittelussa. 2.2 JOUKKOLIIKENNE Nykyiset pysäkit ja reitit Suunnittelualueella on viisi bussipysäkkiä, joista yksi on pikavuoroliikenteen pysäkki. Humppilassa on hyvä vuorotarjonta, sillä Humppilan läpi kulkeva valtatie 2 tarjoaa mm. Helsinki-Pori ja Helsinki- Rauma linjojen vuorot sekä osa Helsinki-Vaasa liikenteestä. Valtatiellä 9 on tarjolla Tampere-Turku välillä liikkuvat vuorot. Matkakeskuksen valmistuttua osa joukkoliikenteen vuoroista muuttuu kulkemaan matkakeskuksen kautta.

8 LIITE 5 8 (13) 2.5 ERIKOISKULJETUSREITIT Valtatie 2 on tarkastelualueen kohdalla erikoiskuljetusten runkoreitti. 3 SUUNNITELTU MAANKÄYTTÖ Alueelle suunniteltua maankäyttöä on kuvattu tarkemmin osayleiskaavaselostuksessa. Kuvassa 5 on esitetty alueelle luonnosvaiheessa suunniteltu maankäyttö. Kuva 5. Osayleiskaavaluonnoksessa suunniteltu maankäyttö. Valtatien läheisyyteen on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueet P sekä työpaikka-alueet TP Kauempana valtatiestä on teollisuusalueet TY, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Palveluiden ja hallinnon alueet (P) pinta-ala on 7.77 ha, Työpaikka-alueen (TP) pinta-ala on ha ja Teollisuusalueen (TY) 11,06 ha. Tehokkuusluvulla 0,4 rakennusoikeutta on alustavasti taulukon 1 mukaisesti.

9 LIITE 5 9 (13) Taulukko 1. Alustavat rakennusoikeusmäärät. Alue m 2 Kaupallisessa käytössä hyödynnettäviä neliöitä % Kaupallisessa käytössä hyödynnettäviä neliöitä P m % m 2 0 m 2 TP m 2 25 % m TY m 2 0 % 0 m m 2 Yhteensä m m 2 Muut työpaikka- ja teollisuusalueet, neliöitä 3.1 UUDEN ALUEEN LIIKENNETUOTOS Kaavoitetun alueen rakennuttua, sen liikennetuotos on arviolta noin 4000 ajoneuvoa talvivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 5,5 %. Arvio on alustava, sillä yksityiskohtaisemmasta maankäytöstä ei ole tarkkaa tietoa. Liikennemääräarvio tarkentuu asemakaavoituksen tai toteutuksen yhteydessä. Kaupallisella alueella on noin 2000 ajoneuvoa talvivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tästä on noin 3,75 %. Muulla työpaikka-alueella liikennetuotosta arvioidessa ajatuksena on ollut, että alueesta noin yksi kolmasosa olisi logistiikka-aluetta. Koko alueen liikennetuotos on noin 2250 ajoneuvoa talvivuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tästä on noin 6,9 % Lentokentän ja matkakeskuksen alue Etelä-Suomen lentokenttä Forssan seudulle selvityksessä todettiin, että lentokentän yhteyteen on tarpeen luoda kauppa- tai elämyskeskus, joka nostaa lentokenttähankkeen kannattavuutta ja alueen vetovoimaisuutta. Nykyinen valtatie 2 varressa oleva kaupallinen alue on osa tätä aluetta, samoin nyt kaavoitettava alue. Lisäksi uusia alueita on osoitettu vt 2 pohjoispuolelle radan molemmin puolin. Alueelle tulisi todennäköisesti sijoittumaan kaupallisia palveluja ja työpaikka-alueita, mutta niiden laajuutta ja tarkempaa sijaintia tai toteuttamisjärjestystä ei ole vielä määritelty. Lentokenttään tukeutuvien kaupallisten ja yritystoimintaan tarkoitettujen alueiden vaikutusta kaava-alueen liikennemääriin sekä kaava-alueen ulkopuolisiin liikennemääriin on vaikea vielä arvioida. 3.2 LIIKENNEMÄÄRÄN KASVUN VAIKUTUKSET Liikennemäärien kasvuun vaikuttaa oleellisesti niiden toimintojen laatu, jotka sijoittuvat kaavoitettavalle alueelle. Alueelle ensimmäisenä sijoittuva yritys vaikuttaa alueen kokonaisilmeeseen ja siten se vaikuttaa alueen houkuttavuuteen. Maankäytön kehittyessä rauhallista tahtia, myös liikenteen kasvu on maltillista. Mikäli alueelle sijoittuu toimintoja, jotka synnyttävät tai vastaanottavat paljon liikennettä, voi kaavoitettavan alueen synnyttämä liikennemäärätuotos olla huomattava. Valtatiellä 2 ei ole ongelmaa kapasiteetin kannalta tällä hetkellä. Kaavoitettavan alueen vaikutus valtatien 2 liikennemääriin on huomioitava tien jatkokehittämistä suunnitellessa. Mikäli uusi maankäyttö houkuttelee paikallista liikennettä, valtatien 2 liikennöitävyyden kannalta oleellista on se, että paikallinen liikenne hyödyntäisi mahdollisimman paljon rinnakkaistieyhteyksiä, eikä kuormittaisi valtatietä lyhytmatkaisella liikenteellä. Uuden lentokentän ja matkakeskuksen vaikutus liikennemääriin ja siten omalta osaltaan valtatien 2 kehittämiseen on vielä auki. Alustavasti valtatietä 2 ja lentokentän yhteyksiä on kehitettävä vastaamaan kasvavan liikenteen tarpeita. Mahdollisia kehittämistoimenpiteitä ovat mm. valtatien 2 muuttaminen nelikaistaiseksi, liittymien täydentäminen ja uusi rinnakkaistie lentokenttäalueelta valtatielle 9.

10 LIITE 5 10 (13) 4 UUSI ERITASOLIITTYMÄ JA TASOLIITTYMÄ Humppilan kunnan ja Tiehallinnon tavoitteet alueen liikenneverkon kehittämisen suhteen ovat osin ristiriitaisia. Humppilan kunnan kanta on, että rakennetaan mahdollisimman toimiva ja järkevä ratkaisu. Kunnan tavoitteen mukaan suunnittelualueelle toteutetaan eritasoliittymä mahdollisimman lähelle nykyistä valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymää, sekä tasoliittymä valtatieltä 9. Tiehallinnon tavoitteena on, että suunnittelualueen ja siihen rajautuvan lasitehtaan alueen liikenne hoidettaisiin uuden eritasoliittymän kautta. 4.1 YLEISTÄ Merkittävät päätiet kaavoitettavalla alueella Merkittävillä pääteillä tulee olemaan joitakin moottoritiemäisiä ominaisuuksia, kuten pitkälle menevä irrotus paikallisesta maankäytöstä ja vähäiset liittymät yksityisteihin. Tämä asettaa tiettyjä rajoituksia näille teille mm. yksityistieliittymien suhteen. Suunnittelualue rajautuu valtateihin 2 ja 9. Päätöstä siitä, mitkä tiet ovat merkittäviä pääteitä, ei ole vielä tehty Valtateiden 2 ja 9 nykyinen eritasoliittymä Valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymä on nykyään kahdella rampilla varustettu eritasoliittymä, jossa ei ole kiihdytyskaistoja. Valtatiellä 2 on kääntymiskaistat oikealle kääntyviä varten. Valtatiellä 9 on väistötila vasemmalla kääntyvien ohittamista varten. Tämä eritasoliittymä ei ole mukana käynnissä olevassa valtatien 2 parantamishankkeessa. Liittymän täydentäminen on tarkoitus toteuttaa jossain vaiheessa, mutta sen toteutusaikataulu ja laajuus on vielä auki. Yleisesti Tiehallinto edellyttää valtateille 2 ja 9 järjesteltyjä liittymiä Tiehallinnon toimenpiteet valtatielle 2 Valtatien 2 kehittämishanke on parhaillaan käynnissä. Hanke valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Lisäbudjetin optiokohteiden toteutuessa hankkeen valmistumisen takaraja siirtyy kesään Tässä työssä tarkasteltavalle alueelle ei ole kehittämishankkeessa, eikä optio-osuudessa esitetty toimenpiteitä. Valtatien 2 kehittämisen jatkamisen ajankohdasta tai toimenpiteistä ei ole vielä tehty päätöstä Maankäyttöliittymän kustannusvastuu Tiehallinnon mukaan sillä ei ole mahdollisuuksia toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehittymisestä aiheutuvia liikenneverkon investointeja kuten liittymiä, niiden varusteluita ja kevyen liikenteen väyliä. Maankäytön laajenemisesta aiheutuvien liikenneverkon huomattavienkin investointien toteuttamisvastuu on kunnilla. 4.2 UUDEN ERITASOLIITTYMÄN SIJAINTI Tiehallinnon mukaan uusia tasoliittymiä ei saa sijoittaa kaavoitettavalle alueelle. Uuden eritasoliittymän sijoittumiseen valtatielle 2 vaikuttavat seuraavat tekijät: Liittymäväli valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymän kanssa Valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymän parantamisen aiheuttama tilantarve valtatien 2 tekniset ominaisuudet (pituuskaltevyys, näkymät. jne.)

11 LIITE 5 11 (13) Luonnonsuojelualue suunnittelualueen eteläpuolella Nykyisten maankäyttöliittymien kytkeminen eritasoliittymän tiejärjestelyihin Uudet rinnakkaistiejärjestelyt Eritasoliittymässä tulee olla kiihdytyskaistat päävirtaan liittyvälle liikenteelle. Erikoiskuljetusten runkoreitin vaatimukset Eritasoliittymän paikkoja suunniteltaessa oletuksena on, että vt 2 ja vt 9 eritasoliittymä täydennetään Turun suunnasta rampilla ja kiihdytyskaistalla. Ramppi ja kiihdytyskaista Humppilan taajaman suuntaan tarvitsevat tilaa noin metriä vt 2 ja vt 9 risteyksen keskikohdasta mitattuna. Tämä ehto rajoittaa uuden eritasoliittymän paikan lähimmillään noin 800 metrin päähän nykyisestä eritasoliittymästä Vaihtoehto 0 Tässä vaihtoehdossa eritasoliittymää ei toteuteta. Uuden maankäytön yhteydet valtatielle 2 tukeutuvat nykyisiin tasoliittymiin Vaihtoehto 1 Vaihtoehdossa 1 uusi eritasoliittymä on alustavasti tyypiltään yksityistie-eritasoliittymä, jossa on sekä liittymis- että erkanemiskaistat. Maankäytöstä syntyvä liikenne kulkee valtatien 2 alapuolelta. Tämä liittymätyyppi soveltuu paremmin nykyiseen maastoon kuin perinteinen eritasoliittymäratkaisu, jossa maankäyttöliikenne kulkee tien ylitse. Liittymää toteutettaessa tarvittavat rakennusmassat ovat huomattavasti pienemmät, kuin perinteisessä eritasoliittymäratkaisussa. Uusi eritasoliittymä sijoittuu joka tapauksessa sellaiseen paikkaan, missä ei voida hyödyntää maaston muotoja. Tällä liittymätyypillä ei ole vaikutuksia erikoiskuljetusten runkoreittiin. Kuvassa 5 (sivu 8) on esitetty eritasoliittymän mahdollinen sijainti ja tilantarve Vaihtoehto 2 Vaihtoehdossa 2 toteutetaan vaihtoehdon 1 mukainen eritasoliittymä ja tasoliittymä kaavoitettavalta alueelta valtatielle 9. Uusi tasoliittymä parantaa kaavoitettavan alueen saavutettavuutta myös valtatieltä 9. Tasoliittymä voidaan toteuttaa niin, että nykyinen vt 2 Ja vt 9 eritasoliittymä jaetaan. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että nykyinen ramppi, josta liikenne johdetaan Turun ja Tampereen suuntiin vt 2:lta valtatielle 9, poistetaan käytöstä. Nykyistä kääntymiskaistaa ja liittymää valtatieltä 2 voidaan edelleen hyödyntää. Liittymästä toteutettava yhteys valtatielle 9 on ensin valtatien 9 suuntaista yhteyttä pitkin kaavoitettavan alueen kokoojakadun liittymään. Valtateiden 2 ja 9 välinen yhteys on liittymän pääsuunta. Tästä liittymästä alkaa ramppiosuus valtatielle 9. Vaihtoehdossa 2 nykyinen vt 2 / vt 9 liittymänosa siirtyy Tampereelle päin noin 350 metriä. 4.3 VALTATIEN 2 SULJETTAVAT LIITTYMÄT Mikäli uusi eritasoliittymä tai tasoliittymä 9-tielle toteutetaan, niin se jää ainoaksi liittymäksi valtateiden 2 ja 9 eritasoliittymän ja Lasitehtaan tasoliittymän välille valtatien 2 eteläpuolella. Maantien nykyinen liittymä valtatielle 2 katkaistaan ja liittyminen valtatielle 2 tapahtuu uuden eritasoliittymän kautta. Kaikki yksityistie- ja maankäyttöliittymät välillä lasitehdas-valtatie 9 katkaistaan ja niiden liittyminen valtatie 2:lle hoidetaan rinnakkaisteiden ja eritasoliittymän kautta.

12 LIITE 5 12 (13) 4.4 ERI VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET Ve 0 Nollavaihtoehdossa maankäytön painottuessa lähelle vt 2 ja vt 9 liittymää, nykyisen maantien (Myllykulmantie) tasoliittymän kuormitus nousee ja heikentää vt 2:n liikennöitävyyttä. Myös Välikujantien liikenne lisääntyy. Mikäli maankäytön kehittäminen painottuu lasitehtaan alueen laajentamiselle, lähes kaikki uusi liikenne käyttää nykyistä tasoliittymää. Nollavaihtoehdossa lasitehtaan alueen tasoliittymä kuormittuu entisestään. Valtatiellä 2 oleva muuttuva nopeusrajoitus on jatkossa yhä useammin 60 km/h liittymän lisääntyvän liikenteen takia Ve 1 Uusi Eritasoliittymä korvaa maankäyttöliittymät ja maantien (Myllykulmantie) liittymät. Nykyisten maankäyttöliittymien sulkeminen aiheuttaa jonkin verran lisää matkaa joillekin tiloille. Lisämatka ei kuitenkaan ole merkittävä. Uusi maankäyttö kaavoitettavalla alueella lisää valtatien 2 liikennettä ja osaltaan heikentää pitkän matkan liikenteen sujuvuutta. Uusi eritasoliittymä parantaa liikenneturvallisuutta ja pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta verrattuna tilanteeseen, jossa eritasoliittymää ei toteuteta Ve 2 Kaavoitettavan alueen saavutettavuus on valtatieltä 2 poikkeavilta hyvä. Valtatiellä 9 kulkevalta liikenteeltä alue on kiertomatkan takana. Uusi liittymä sijoittuu uuden, kaavoitettavan alueen kokoojakadun yhteyteen. Tällöin uuden alueen saavutettavuus paranisi oleellisesti valtatieltä 9, mutta valtatielle 9 ei tule uutta maankäyttöliittymää. Valtatiellä 9 liikenteen sujuvuus ei heikkene. Nykyisen eritasoliittymän muuttaminen lisää matkaa Turun suuntaan Humppilasta päin sekä Turun suunasta Poriin päin. Matka-ajan lisäys ei kuitenkaan ole merkittävä. Eritasoliittymän palvelutaso paranee, kun jakamisen yhteydessä Tampereen suuntaan voidaan toteuttaa kiihdytyskaista. Yhteys valtatieltä 9 kaavoitettavalla alueelle vähentää jonkin verran vt 2 kuormitusta, kun alueelle valtatieltä 9 suuntautuva liikenne ei kuormita valtatietä 2. 5 UUDEN ALUEEN VAIKUTUS NYKYISIIN KAUPALLISIIN ALUEISIIN Maankäytön kehittyessä kaavoitettavalla alueella ja liikennemäärien kasvaessa Humppilan taajamankohdalla, Lasitehtaan alueen ja Humppilan taajaman puoleisen alueen liittymille valtatie 2:lle voidaan vaatia toimenpiteitä valtatien sujuvan liikennöimisen turvaamiseksi. Lasitehtaan alueen liittymälle on tällöin kolme vaihtoehtoa. Se joko jää nykyiselleen, toimii suuntaisliittymänä Helsingin suunnasta alueelle tultaessa, jolloin alueelta poistuminen tapahtuisi uuden eritasoliittymän kautta tai suljetaan kokonaan. Tällöin liikenne lasitehtaan alueelle kulkisi uuden eritasoliittymän kautta. Humppilan taajaman puoleisen alueen nykyinen liittymä Kauppatie/vt 2 joko suljetaan tai voi toimia suuntaisliittymänä Porin suunnasta, jolloin alueelta poistuminen tapahtuisi maantien 2813 (Koivistontie) tasoliittymän kautta. Alueen sisäinen liikenne ja Helsingin suunnasta tuleva liikenne käyttävät maantien 2813 (Koivistontie) liittymää ja vt 2 rinnakkaistien (Ojapolventie) tarjoamaa yhteyttä alueelle.

13 LIITE 5 13 (13) Liittymäratkaisujen yhteydessä Lasitehtaan alueen ja sitä vastapäätä olevan kaupallisenalueen kävijämäärät voivat vähentyä, mikäli alueen saavutettavuuden koetaan heikentyvän.

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa EURAJOEN KUNTA Rinnakkaistien asemakaava ja Köykän teollisuusalueen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25181 Turussa 9.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 27.11.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4 2.2 Liikennemäärät... 5 2.3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET

MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET MOREENIN ALUEEN LIIKENNEVÄYLÄTARPEET 20.5.2014 Esipuhe Kanta-Hämeen valmisteilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan mm. Moreenin ja Harvialan alueiden liikennekysymyksiä. Yksi niistä on ns.

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA Arvioinnin tilaaja: Suunnitelman laatija: : Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Janne Ponsimaa SITO Oy/ Paavo Mero, Anna Kiuru Klas Hytönen, Ramboll Finland Oy/Trafin hyväksymä

Lisätiedot

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk

Kt66 liikennemäärä ajon./vrk (raskasta 6,4%) liikenne-ennuste ajon./vrk MUISTIO Projekti Yrittäjäntien alue Asiakas Kuortaneen kunta Päivämäärä 28092016 Vastaanottaja Marjukka Latva-Laturi Lähettäjä Tiina Kristola, Mikko Uljas Liitteet Kartat: Vaihtoehdot A ja B sekä ajouratarkastelut

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 Naantalin kaupunki sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 NAANTALI, ITÄTAMMISTON ASEMAKAAVAN LAATIMINEN (AK-259) Aloite Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 11.5.2016 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu

Saarenkylän alue, Rovaniemi. Katuverkkotarkastelu Katuverkkotarkastelu Rovaniemen kaupunki Sito Oy 2008 2 SISÄLTÖ 1. NYKYTILANNNE JA SUUNNITELMAN TAVOITTEET 3 1.1 Sijainti 3 1.2 Katuverkko, maantiet ja liikennetiedot 3 1.3 Maankäyttö ja ympäristö 3 1.4

Lisätiedot

Tievalaistuksen toimintalinjat

Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat TIEHALLINTO Helsinki 2006 Kansikuva Markku Suoranta ISBN 951-803-636-5 TIEH 1000105-06 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 733/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 26 Asianro 733/10.03.01.00/2015 Katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävilläoloa varten Hiltulanlahdenkatu, Oravanmarja ja Vitostien kiertoliittymä Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Tieluokitukset Kuva osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä,

Tieluokitukset Kuva osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä, 10.13.1.2 Tieluokitukset Kuva 10-13-4 osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä, Kolarin pohjoispuolella Äkäsjokisuuhun saakka leveys

Lisätiedot