148 CPC Finland oy tuulivoima osayleiskaava/ saapuneet lausunnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "148 CPC Finland oy tuulivoima osayleiskaava/ saapuneet lausunnot"

Transkriptio

1 148 CPC Finland oy tuulivoima osayleiskaava/ saapuneet lausunnot Dnro D/199/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Valmistelija / Valter Enqvist sähköposti/ CPC Finland Oy suunnittelee 53 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa Lakiakankaan alueelle. Lakiakankaan tuulivoimapuisto sijaitsee Isojoen ja Karijoen kunnan sekä Kristiinankaupungin alueilla. Yleiskaavassa on käytetty ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-menettely) kerättyä tietoa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyn tuulivoimalatyypin yksikköteho on noin 3 MW, jolloin tuulivoimapuistojen yhteenlaskettu teho olisi enimmillään runsaat 150 MW. Tuulivoimapuistot koostuvat napakorkeudeltaan n 140 m korkuisista tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tieverkosto perustuu alueen nykyiseen tieverkostoon jota parannetaan erikoiskuljetuksia varten. Alueelle rakennetaan lisäksi lyhyitä uusia tieosuuksia voimalan pystytyspaikolle. Kaavakartalla on esitetty alueen tieverkosto, maakaapelit, sähköasema ja varaus sähkönsiirrossa tarvittavalle ilmajohdolle sekä voimaloiden rakennuspaikkojen ohjeelliset sekä sitovat rajaukset. Lisäksi kaavakartalla on esitetty arvokkaat luontokohteet ja muinaismuistokohteet. Lakiankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa voidaan MRL 77a :n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Isojoen kunta pyytää lausuntoanne CPC Finland Oy tuulivoiman rakentamista koskevasta osayleiskaavaluonnoksesta. Lausunnon antamisaika päättyy ja lausunto lähetetään osoitteella: Isojoen kunta PL ISOJOKI. Osayleiskaavaluonnos on epävirallisesti nähtävillä virka-aikana Isojoen virastotalolla Teollisuustie 1 A ISOJOKI, sekä Isojoen kunnan internet sivuilla Kannanotot on toimitettava viimeistään osoitteeseen: Kunnanhallitus Teollisuustie 1 A ISOJOKI, Kaava-asiakirjat saa pyydettäessä kirjallisena. LISÄTIETOJA HANKKEESTA

2 Jakob Kjellman, Tel Mattias Järvinen Suunnittelupäällikkö / Planning Manager FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, P.O. BOX 950, FIN Helsinki, Finland Tel: , fax: Pertti Malinen Suunnittelupäällikkö Planeringschef FCG Finnish Consulting Group, Yrittäjänkatu 13, PL 186, Vaasa Puhelin , GSM Lausunnot pyydetään: - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, PL 93, VAASA, - Pohjanmaan liitto, PL, VAASA, - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, VAASA, - Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, SEINÄJOKI, - Museovirasto, PL 913, HELSINKI / Pohjanmaan museo, Museokatu 3-4, VAASA, - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, - Isojoen rakennuslautakunta - Fortum sähkön siirto, Nikkarintie 8, KURIKKA - Rakennus- ja tielautakunta - Isojoen Yrittäjät r.y., Jukka Pitkäranta Toivontie 4, ISOJOKI - Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Ympäristöpalvelut, PL - 100, KAUHAJOKI - Museovirasto, PL 913, HELSINKI - Vanhankylän kyläseura, Antti Jaakkola, Kristiinantie 1095, Vanhakylä

3 - Kärjenkosken kalastuskunta ja kyläseura ry, Hannu Kortesniemi, Korvenalantie 131, KÄRJENKOSKI - Vesijärven metsästysseura, Jarmo Huhtala, Korpelankyläntie 508, KÄRJENKOSKI Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa CPC Finland Oy:n tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksen epävirallisesti nähtäville ja pyytää esittelytekstin mukaisesti lausunnot yllä olevilta tahoilta. Päätös: Hyväksyttiin Kh Saapuneet lausunnot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ei lausuntoa. Pohjanmaan liitto, lausunto liitteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ei lausuntoa Etelä-Pohjanmaan liitto, lausunto liitteenä Museovirasto, lausunto liitteenä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, lausunto liitteenä Fortum sähkönsiirto, lausunto liitteenä Rakennus- ja tielautakunta, lausunto liitteenä Isojoen Yrittäjät r.y., ei lausuntoa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, lausunto liitteenä Museovirasto, lausunto liitteenä Vanhankylän kyläseura, lausunto liitteenä Kärjenkosken kalastuskunta ja kyläseura, lausunto liitteenä Vesijärven metsästysseura, lausunto liitteenä Juhani ja Tapani Hautala, lausunto liitteenä Jouko Rintala, lausunto liitteenä Kaisa ja Veli Salo, lausunto liitteenä Pohjanmaan liitto Lappfjärd-Lakiakankaan tuulivoimapuisto huomioitu Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan laadinnassa. Pohjanmaan liitto esittää voimaloiden 1 ja 2 poistamista ja, että Siipyy-Västervik-Metsälä- Lakiakangas alue on syytä käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Yhteinen liittymispiste ja johtokäytävä kantaverkkoon on syytä selvittää. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos. Ei huomautettavaa, alueelle laadittava pelastussuunnitelma. Fortum. Suosittelee yhteisen muuntoaseman rakentamista 400 kv johtoon.

4 Kärjenkosken kyläseura r.y., Kärjenkosken kalastuskunta. Toivovat, että toteuttaja ottaa yhteyttä, jotta voidaan välttää mahdolliset ristiriitatilanteet. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut. Huomioitava Natura-alueet ja ne olisi merkittävä SL merkinnällä nat merkinnän sijasta. Pohjoisosan voimalat tulisi poistaa.hanhikeitaan natura-alueen muuttolinnusto selvitettävä tarkemmin. Huomioitava merikotkien ja muiden pesimälintujen suojelutarve. Voimalat 1-5 tulisi sijoittaa, tai poistaa niin, että syntyvä melu ei ylitä ohjearvoja. Hankkeen läntisimmät voimalat tulisi poistaa koska niillä voi olla vaikutusta Lapväärtin länsipuolen natura-alueen suojeluarvoihin. Pohjanmaan museo. Kuntakaavoituksen ei tulisi edetä ennen kuin seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen on ratkaistu maakuntakaavassa. Voimalayksiköt 1-8 ovat ongelmallisia. Muinaismuistot tulisi esittää kaavakartalla joko aluerajauksena tai kohdemerkintänä SM. Muuttuva maankäyttö kuten tuulivoimarakentaminen ja esimerkiksi sen ylläpidosta aiheutuvat yllättävät toimet vaativat aina Museoviraston hyväksynnän. Riittävänä etäisyytenä muinaismuistosta voidaan pitää lapakorkeuden mittaa. Tuulivoimalaitokselle on käytännössä edellytettävä varautumissuunnitelmaa poikkeustilanteita varten. Kaavamerkintöjä ja kaavamääräyksiä tulisi olla Ympäristöministeriön ohjeen mukaisia. Jouko Rintala. Jouko Rintala esittää, että voimalat 11, 14, 15 ja 19 poistettaisiin koska nämä ovat lähes Rintalan rajassa kiinni ja estävät maatalouden rakentamisen 200 m:n etäisyydellä. Liitteenä myös rakennus- ja tielautakunnan lausunto 33/2003 jossa suunnitellun sikalan paikkaa esitetään siirrettäväksi suunnitellulle tullivoima-alueelle. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, ympäristölautakunta. CPC Finland Oy:n tuulivoiman rakentamista koskeva osayleiskaavaluonnos on asetettu nähtäville, ennen kuin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä valvova yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Ympäristöpalvelut on lausunut Etelä-Pohjanmaan ELY keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja viittaa nyt siinä lausumaansa. Osittain pohjavesialueella oleva voimala nro 25 olisi poistettava. Voimaloiden 1 ja 2 sijoittamista tulisi harkita. Tuulivoimapuistojen suunnittelussa tulisi selvittää osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostuksessa esitettyä perusteellisemmin vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Lentoestevalojen vaikutusta maisemaan, ympäristöön, lähialueiden asukkaisiin ja eläimiin tulisi tutkia ennen

5 tuulivoimapuiston rakentamista. Alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusta tulisi tutkia. Tekninen lautakunta. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista Lakiakankaan osayleiskaavaluonnoksen johdosta. Vanhankylän kyläseura. Johtokunta totesi, että sillä ei ole huomauttamista osayleiskaavaluonnoksen johdosta kyläläisille järjestettiin hanketta koskeva tiedotustilaisuus jossa toteuttajan edustaja esitteli hanketta. Tilaisuudessa tuli esiin eri muutosehdotuksia joista todettiin, että eritellyistä muutosehdotukset on kunkin syytä tehdä yksityisesti, jolloin perustelut saadaan omalta näkökannalta mukaan. Vesijärven metsästysseura/ Jarmo Huhtala. Ei huomautettavaa. Juhani Hautala ja Tapani Hautala Lakiakankaan tuulivoimasuunnitelmaa ei tule toteuttaa ollenkaan, koska sen aiheuttamat haitat ovat suuremmat kuin saavutetut hyödyt. Kaisa ja Veli Salo. Vastustavat voimaloiden 11,14, 15 ja 19 rakentamista koska ne tulevat aiheuttaman maisema-, ja meluhaittoja sekä ovat haitallisia alueella pesiville ja saalistaville linnuille. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että lopullisesta kaavaehdotuksesta poistetaan voimalat 1 ja 2. Voimaloita 15 ja 26 siirretään länteen päin. Isojoen kunta suosittelee yhteisen muuntoaseman rakentamista ja eri hankkeiden luonnolle mahdollisesti aiheutuvien yhteisvaikutusten arviointia. Päätös: Hyväksyttiin muutoin, mutta kunnanhallitus katsoo lisäksi, että Lakiakankaan-Mansikkamäen tien itäpuolelle ei tulisi rakentaa voimaloita. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää kirjallisia selvityksiä jäävaaratekijöistä sekä kaavan sitovuudesta maanomistajille mikäli aluetta ei rakenneta, liikkumisrajoituksista ja mahdollisista turvaalueista. Pirjo-Liisa Ketola poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

KUNNANHALLITUS No 20/2013

KUNNANHALLITUS No 20/2013 190 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 20/2013 KOKOUSAIKA 09.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 277 278 279 280 93 281 94 282 94a

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Kristiinankaupunki Isojoen kunta Karijoen kunta LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISOJOEN KUNTA LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 27.5 26.6.2013 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 10.10.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

ANNANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ANNANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN KAUPUNKI ANNANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kai Tolonen 19.5.2014 Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 (15) P12831 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue...3 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö

Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö Muistio 1 (7) Närhi Johanna 18.4.2013 UPM-KYMMENE OYJ Merikarvian Korvennevan tuulivoima-menettely Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) ja YVA:n esittely Aika 15.4.2013 klo 12.30-14.10 Paikka

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN OSA-ALUEET

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN OSA-ALUEET LESTIJÄRVEN KUNTAA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISOO KORTENEVANN OSA-ALUEET Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24. 11.2014

Lisätiedot

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT HUHTIKUU 2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raahen itäiset tuulivoimapuistot I ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 18.11.2013 FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki I YHTEYSTIEDOT Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (9) Solin Lauri Sisällysluettelo 1... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry LIITE 28. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä 12.12.2013 14.1.2014, Savonlinnan kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet Perhon limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen palautteeseen:

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 lausuntojen ja mielipiteiden Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Toholampi-Lestijärven tuulipuisto, Toholampi ja Lestijärvi

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Toholampi-Lestijärven tuulipuisto, Toholampi ja Lestijärvi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, traflk- och miljöcentralen Dnro EPQELY/61107.04/2013 19.12.20 13 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Toholampi-Lestijärven tuulipuisto,

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 24.11.2014 Suomen Hyötytuuli Oy SIIKAJOEN KUNTA KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastus 20/11/2014 Päivämäärä 20/11/2014 Laatija Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot