Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14"

Transkriptio

1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 15 Ilmoitusasiat. 16 Kunnanvaltuuston kokouksen päätöksien laillisuuden tutkiminen ja päätös täytäntöönpanosta Käyttösuunnitelman hyväksyminen. 18 Lausunto pelastustoimen aluejaosta. 19 Lausunto Kauhajoen kaupungin uudesta rakennusjärjestysluonnoksesta. 20 Lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta Puutavaran myynti. 22 Karijoen koulun 3 lk hakemus kunnan vaakunan käytöstä mukeissa. 23 Lakiakangas 1-tuulivoimapuiston osayleiskaava 24 6, 7 Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Merk. Timo Hautaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Viljo Kurvinen Kunnanjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano v : varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj Helena Parkkamäki Soile Luoma Salla-Maaria Yliviitala Erkki Viitikko, II-vpj Laura Rinne Terhi Röksä Petri Ahola Mirja Peräsaari Mikko Savolainen Seppo Tienhaara Jarmo Ohriluoma Marjo Ylikärppä Markku Leppinen Veli-Matti Niemelä, I-vpj Anne Niemelä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Jaakko Järvenpää. : Kokous yksimielisesti todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Ehdotus: päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa Seppo Tienhaara ja Marjo Ylikärppä). : Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Seppo Tienhaara ja Marjo Ylikärppä.

4 ILMOITUSASIAT. Ehdotus: päättää merkitä tiedoksi seuraavaa: - Keva, Palkkaperusteiset maksut vuosi Työ- ja elinkeinoministeriö, Sosiaalivastuulliset hankinnat. - Suupohjan koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös - ELY, Etelä-Pohjanmaan TE-toimistojen palveluajat. - Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, hallituksen kokouksen esityslista. - Etera, Sijaismaksajan vakuutukset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirjan jäljennös. - ELY, Lausunto Lappfjärd-Dagsmark tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta, Kristiinankaupunki. Jäljennös esityslistan liitteenä. : Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

5 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIEN LAILLISUUDEN TUTKIMINEN JA PÄÄTÖS TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA. Päätökset: 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 64 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 65 Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen/muutos III. 66 Talousarvio vuodelle 2014/Taloussuunnitelma vuosille Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. 68 Kokouksen päättäminen Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Ehdotus: päättää todeta päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. : Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

6 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet tulosalueittain. Kunnanhallituksen tehtävänä on hyväksyä tehtäväalueensa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Merkitään, että jäljennös käyttösuunnitelmasta on liitteenä no 4. Ehdotus: päättää - hyväksyä käyttösuunnitelman liitteen no 4 mukaisesti, - myöntää tulosyksikkö 1545 Muu yleishallinto kohtaan 4740 avustukset yhteisöille seuraavasti: - Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys (neuvojan palkka, sos. menot, matkat) 9.500, - Eläkeliiton Karijoen yhdistys 150, - Syöpäyhdistys Länsi-Suupohjan osasto ry 150, - Karijoen Sotaveteraanit ry/naisjaosto (kuntoutukseen) 1.450, - Sotainvalidien Veljesliiton Karijoen osasto/puolisot kuntoutukseen, virkistykseen 1.150, - Karijoen Seurakunnan kasvatustyön johtokunta (päiväkerhotyöhön) 900, - Karijoen Nuorisoseura r.y. 700, - Myrkyn Nuorisoseura r.y Avustus syöpäpotilaille (100 /henkilö/vuosi).

7 Avustuksiin sisältyy määräraha: - lapsirahaan, jonka suuruus on 600 /lapsi lähtien. Tupaantuliaislahja: lähtien: - myönnetään alle 35 -vuotiaalle asunnon ostajalle (tulkinta nuoremman puolison ostajan iän mukaan) - tupaantuliaislahjan määrät ovat lukien: - omakotitalon rakentaja 3.200, - asunto-osakkeen ostaja 2.700, - "vanhan" talon ostaja 2.000, - "vanhan" osakkeen ostaja myönnetään tehtyihin kauppoihin, suuruus enintään 40 % kauppahinnasta, - sama henkilö voi saada tupalahjaa vain kerran, -muutoin myöntämisestä sovelletaan aikaisempia myöntämisperusteita soveltuvin osin, - päätös on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka, - vuonna 2013 olleita ehtoja sovelletaan niihin kauppoihin, jotka on tehty viimeistään ja asunnon hallinta- ja omistusoikeus on siirtynyt ostajalle viimeistään edellä mainittuna päivänä. Uuden asunnon osalta asunnon käyttöönottotarkastus on pidetty viimeistään ja asunto on hyväksytty käyttöönotettavaksi.

8 hyväksyä tulosyksikön 1561, Elinkeinoelämän kehittäminen, kohdan avustuksien myöntämisperusteet: Yritysten koulutustuki , maksetaan elinkeinoilmoituksen tehneelle karijokiselle yritykselle koulutukseen/messuille ym. osallistumisesta enintään 150 euroa kurssipäivältä. Maksettavaan tukeen voi kuulua kurssimaksuja, majoituskuluja, matkakustannuksia ym. todellisia kustannuksia. Yritystä kohti tuki voi olla enintään 500 euroa vuodessa. Koulutustukihakemus tositteineen tulee jättää kunnalle viimeistään 6 kuukauden kuluttua koulutustapahtumasta Maatilatal.keh.avustus Avustusta myönnetään mm. seuraaviin tilakohtaisiin suunnitelmiin ja laskelmiin: lannoite-, viljely-, jalostusja liiketaloussuunnitelmat, maksuvalmiuslaskelmat. Avustusta myönnetään arvolisäverottomaan osuuteen enintään 70 % hakemusten määrästä riippuen. Avustukseen eivät oikeuta metsätaloussuunnitelmat, viljavuus- ja rehunäytteiden otto, rakennussuunnitelmat ja piirustukset, viljelyskarttojen teko, koulutuskulut, viljelytarkastukset tai eläinten tiineystarkastukset. Avustusta ei myönnetä sellaisiin suunnitelmiin tai laskelmiin, joihin on mahdollista saada tukea joltain muulta taholta (esim. Ely-keskukselta) eikä sellaisten hankkeiden kuluihin, joissa kunta on rahoittajana. : Merkitään, että Soile Luoma katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

9 LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAOSTA. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö SMO50:00/2013, Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yhteistoiminnan ehtojen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2016 alusta. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (365/1995) 79 :n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämisen välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä.

10 Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Sisäasiainministeriö pyytää kunnilta lausuntoa liitteenä olevassa muistiossa esitetystä aluejakoehdotuksesta. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen? 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäasiainministeriölle mennessä. Esitetyssä aluejaossa Karijoki kuuluu Pohjanmaan pelastuslaitokseen, joka kattaa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnat. Lausuntopyyntö on lähetetty esityslistan mukana. Ehdotus: edellyttää, että mikäli uusi aluejako toteutetaan, kuntien kustannukset eivät saa nousta, kuten yleensä on tapahtunut organisaation koon kasvaessa. Palvelut pitää turvata myös alueen reunaalueilla olevissa kunnissa sekä turvata vapaaehtoisten asema myös uudessa organisaatiossa. : Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

11 31 Valvontalautakunta LAUSUNTO KAUHAJOEN KAUPUNGIN UUDESTA RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA. Kauhajoen kaupungin rakennuslautakunta pyytää lausuntoa rakennusjärjestysluonnoksesta (liite 2). Ehdotus: Lautakunta esittää lausuntonaan, että lämpökaivon poraamisesta ja keruuputkiston asentamisesta tulisi aina tehdä kuntaan ilmoitus. Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee sen jälkeen, edellyttääkö hanke toimenpideluvan hakemista. Ilmoituksen tekemistä perustellaan sillä, että kiinteistön omistaja ei mahdollisesti tiedä asuvansa pohjavesialueella ja/tai kaava-alueella. Varsinkin kiinteistön vaihtaessa omistajaa voi uusi omistaja olla näistä seikoista tietämätön. Rakennusjärjestysluonnoksen kohdassa 3.1 (tien suojaalue) on asiavirheitä. Suojaetäisyydet tulisi tarkistaa lain mukaisiksi. Maantielain 44 tuntee vain yhden suojaetäisyyden ajoradan keskilinjasta (20 m) riippumatta siitä, onko kyseessä valta-, kanta-, seutu- tai yhdystie. Yksityistielaki ei tunne käsitettä tien suoja-alue. Rakennuksen saa sijoittaa vaikka aivan tien reunaan, jos se ei vaaranna liikenneturvallisuutta. Suoja-alue käsitettä sivuaa lain 19, jonka mukaan milloin liikenneturvallisuuden on katsottava niin vaativan, voidaan kieltää ilman tie-lautakunnan lupaa rakentamasta

12 rakennusta, aitaa tai muuta pysyvää laitetta yksityisen tien varrelle enintään kahdentoista metrin etäisyyteen ajoradan keskilinjasta. Muilta osin ei lautakunnalla ole huomauttamista rakennusjärjestysluonnoksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Lausuntopyyntö on lähetetty esityslistan mukana. 19 Ehdotus: päättää hyväksyä valvontalautakunnan lausunnon. : Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

13 33 Tekninen lautakunta Lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. Valmistelija/lisätiedot: Heikki Rinta-Hoiska, puh , Sähköposti: Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut liikennejärjestelmäsuunnitelma- luonnoksen, (liite 1) johon Karijoen kunnanhallitus on pyytänyt lausunnon tekniseltä lautakunnalta. Etelä-Pohjanmaan ensimmäisen koko maakuntaa koskevan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin kesäkuussa Suunnitelma on laadittu yhdessä uuden maakunta strategian valmistelun kanssa. Suunnitelmassa tarkastellaan, miten liikennejärjestelmän keinoin pystytään mahdollisimman hyvin tukemaan koko Etelä-Pohjanmaan kehittymistä. Työssä on hyödynnetty uuden liikennepolitiikan mukaista palvelutasoajattelua, jolla: - konkretisoidaan asukkaiden, yritysten ja koko EteläPohjanmaan tarpeita liikennejärjestelmälle - asetetaan realistiset ja priorisoidut, mutta samalla riittävän tavoitteelliset liikennejärjestelmän palvelutasotavoitteet - määritetään tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittavat aikaisempaa monipuolisemmat toimenpiteet ja niiden pitkäjänteiset toteuttamispolut sekä - arvioidaan, päästäänkö esitettävillä toimenpiteillä asetettuihin tavoitteisiin. Suunnitelma on luonteeltaan strategisen tason suunnittelua, tavoitevuotena vuosi Pidemmän tähtäimen strategisten tavoitteiden ja linjausten pohjalta

14 34 Tekninen lautakunta on määritelty keskeisenä suunnittelun tuloksena myös lyhyellä tähtäimellä käynnistettävät konkreettiset toimenpiteet. Etelä-Pohjanmaan liitto on pyytänyt kannanottoa erityisesti - Palvelutasotavoitteisiin ja eri aluetyyppeihin - Valtakunnan tasolla edistettäviin kärkihankkeisiin ja toimenpiteisiin - Valmiutta kunnan puitteista osallistua työn jatkuvuuden turvaamiseksi perustettavan liikennejärjestelmätyöryhmän toimintaan Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi lausuntona Etelä-Pohjanmaan liitolle liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta seuraavaa: Kehityskäytävä Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava Palvelutasotavoitteissa on huomioitu elintarvike ja teollisuuden kuljetusten kustannustehokkuus ja häiriöttömyys liikenneturvallisuutta unohtamatta. Sama koskee joukkoliikennettä. Samassa yhteydessä tulisi huomioida kehityskäytävän jatko reuna-alueen suuntaan maakuntarajan yli länteen mt 663:n kautta josta on kulkuyhteys vt 8:lle, jota myöten on hyvät yhteydet niin pohjoiseen Vaasan suuntaan, kuin etelään Porin suuntaan. Tämän suunnan pullonkaulana on tieosuus välillä Karijoki-Lapväärtti. Pohjanmaan satamayhteyksien tarkastelussa tulisi huomioida Vaasan ja Kaskisten satamien lisäksi myös Kristiinankaupungin satama ja sen kehittyminen.

15 35 Tekninen lautakunta Suupohjan radan kunnostaminen on alueelle ensiarvoisen tärkeää. Haja-asutusalueet Alempiasteisen tieverkoston, jonka piiriin Karijokikin kuuluu, kunnossa- pitoa, hoitoa ja liikenneturvallisuutta tulisi korostaa. Alueen voimakas maa- ja metsätalous, elintarvikekuljetukset, koululiikenne ym, edellyttää tiestön jokahetkistä kunnossa olemista. Jatkotoimenpiteet Suupohjan alueelta tulisi olla riittävä edustus liikennejärjestelmätyöryhmässä. Khall 20 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lausunto on luettavissa page=liikennesuunnitelmat Ehdotus: päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen kunnan lausunnoksi Etelä-Pohjanmaan liikenne järjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. : Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

16 PUUTAVARAN MYYNTI. Kunnan vuoden 2014 talousarviossa on merkitty puutavaran myyntituloja euroa. Isojoen-Karijoen metsänhoitoyhdistys on laatinut leimausselosteen. Tekninen lautakunta on päättänyt antaa puutavaran myynnin kilpailuttamisen Isojoen-Karijoen metsänhoitoyhdistykselle. Tarjouksessa olleet kuviot sijaitsevat Pentilä 2:136 tilalla (kuviot 125, 126, yht. 229 m3), Cristal 9:178 (kuvio 245, 188 m3), Söderback 2:188 tilalla (kuvio 25, 156 m3) ja Ostola 11:56 tilalla kuviot 12,16, 2783 m3). Isojoen-Karijoen metsähoitoyhdistys on kunnan puolesta kilpailuttanut myytävän puutavaran. Tarjoukset on pyydetty Metsäliitto Osuuskunta, Pihlavan Saha Oy, UPM Metsä Oy, Isojoen Saha Oy, Bio-Watti Oy ja Luvian Saha Oy. Tarjouksia on jätetty kaksi: Metsäliitto Osuuskunta ja Pihlavan Saha Oy. Merkitään, että tarjouksista laadittu yhteenveto on liitteenä no 5. Yhteenvedon mukaan korkein tarjous on Metsäliitto Osuuskunnalla. Tarjouspyyntöön sisältyi Cristal tilalla oleva kuvio 245, josta harvennushakkuuna tulisi puutavaraa n. 188 m3. Kuviolla on vedenottamo, jonka vuoksi kuvio tulee poistaa myytävästä puutavaraerästä.

17 Kuvion poisto tekee Metsäliiton tarjouksessa yksikköhinnoin laskettuna -5033,55 ja Pihlavan Saha Oy:n tarjouksessa euroa, jonka jälkeenkin Metsäliitto Osuuskunnan tarjous on korkein. Ehdotus: Esittelijä ehdotti, että puutavara myytäisiin korkeimman tarjouksen tehneelle Metsäliitto Osuuskunnalle kuitenkin siten, että myynnistä poistetaan Cristal tilalla oleva kuvio 245. : Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksen jälkeen.

18 KARIJOEN KOULUN 3 LK HAKEMUS KUNNAN VAAKUNAN KÄYTÖSTÄ MUKEISSA. Hakemus: Anomus Karijoen kunnan vaakunan käyttöön Karijoen koulun 3lk haluaisi teettää mukeja missä olisi karijoen vaakuna ja myydä niitä luokkaretki varojen kartuttamiseksi. Pyydämme lupaa saada käyttää Karijoen kunnan vaakunaa mukiin. Tässä kuva suunnittelemastamme mukista: Terveisin: Karijoen koulun 3lk Emilia Mannila Tiina Palmberg Ehdotus: päättää antaa Karijoen koulun 3 lk luvan kunnan vaakunan käyttöön anomuksessa esitetyssä muodossa. : Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin.

19 LAKIAKANGAS 1 -TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Aikaisemmat käsittelyt: -Khall Khall Khall Khall Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh sähköposti: karijoki.fi Khall CPC Finland Oy suunnittelee 53 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa Lakiakankaan alueelle. Lakiakankaan tuulivoimapuisto sijaitsee Isojoen ja Karijoen kunnan sekä Kristiinankaupungin alueilla. Yleiskaavassa on käytetty ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-menettely) kerättyä tietoa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyn tuulivoimalatyypin yksikköteho on noin 3 MW, jolloin tuulivoimapuistojen yhteenlaskettu teho olisi enimmillään runsaat 150 MW. Tuulivoimapuistot koostuvat napakorkeudeltaan n 140 m korkuisista tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tieverkosto perustuu alueen nykyiseen tieverkostoon jota parannetaan erikoiskuljetuksia varten. Alueelle rakennetaan lisäksi lyhyitä uusia tieosuuksia voimalan pystytyspaikolle. Kaavakartalla on esitetty alueen tieverkosto, maakaapelit, sähköasema ja varaus sähkönsiirrossa tarvittavalle ilmajohdolle sekä voimaloiden rakennuspaikkojen ohjeelliset sekä sitovat rajaukset. Lisäksi kaavakartalla on esitetty arvokkaat luontokohteet ja muinaismuistokohteet.

20 Lakiankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa voidaan MRL 77a :n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. LISÄTIETOJA HANKKEESTA Jakob Kjellman, Tel Mattias Järvinen Suunnittelupäällikkö / Planning Manager FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, P.O. BOX 950, FIN Helsinki, Finland Tel: , fax: Pertti Malinen Suunnittelupäällikkö Planeringschef FCG Finnish Consulting Group, Yrittäjänkatu 13, PL 186, Vaasa Puhelin , GSM Lausunnot pyydetään: - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, PL 93, VAASA, - Pohjanmaan liitto, PL, VAASA, - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, VAASA, - Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, SEINÄJOKI, - Museovirasto, PL 913, HELSINKI / Pohjanmaan museo, Museokatu 3-4, VAASA, - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, - Fortum sähkön siirto, Nikkarintie 8, KURIKKA - Karijoen valvontalautakunta, - Karijoen Yrittäjät r.y, pj Oiva Leppäranta, Alakyläntie 420, Karijoki,

21 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Ympäristöpalvelut, PL 100, KAUHAJOKI - Museovirasto, PL 913, HELSINKI - Ohriluoman kyläseura, Juha Heikkilä, -Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistys, Tapio Kalliomäki, -Karijoen Metsästysseura, Patrik Uuro, -Karijoen Maataloustuottajat ry,/jyrki Malm, -Isojoen-Karijoen Metsänhoitoyhdistys ry. Osayleiskaavaluonnos on yleisesti nähtävillä Karijoen kunnanvirastolla, os. Kristiinantie 3, Karijoki. Mahdolliset huomautuksen kaavaluonnoksesta on toimitettava kirjallisesti kunnanhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Khall Ehdotus: päättää asettaa CPC Finland Oy:n tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville ja pyytää esittelytekstin mukaisesti lausunnot yllä olevilta tahoilta. : Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Saapuneet lausunnot: - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ei lausuntoa - Pohjanmaan liitto, saatu - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, saatu - Etelä-Pohjanmaan liitto, saatu - Museovirasto, / Pohjanmaan museo, saatu - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, saatu

22 Fortum sähkön siirto, saatu - Karijoen valvontalautakunta,saatu - Karijoen Yrittäjät r.y, saatu - Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Ympäristöpalvelut, saatu - Museovirasto, saatu - Ohriluoman kyläseura, saatu -Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistys,saatu -Karijoen Metsästysseura, saatu -Karijoen Maataloustuottajat ry,saatu -Isojoen-Karijoen Metsänhoitoyhdistys ry.saatu -Metsähallitus, saatu Merkitään, että kopiot saaduista lausunnoista ovat liitteenä no 94. Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena, jolloin osayleiskaavaa voidaan MRL 77a :n mukaisesti käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Ehdotus: Kaavaluonnoksen mukaan Karijoen kuntaan kuuluvalle alueelle on sijoitettu luonnoksessa kaksi voimalaa, voimalat 6. ja 7. Näiden suhteen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa. Muuntoasemien/sähkönsiirtoverkkojen rakentamisessa eri hankkeiden kesken tulisi tehdä yhteistyötä, joka olisi kokonaistaloudellisesti sekä ympäristön kannalta suositeltavaa. Kaavaselostusta tulee täydentää jäätymisvaarariskillä ja sen huomioimisella alueen eri käytössä. : Merkitään, että Timo Hautaviita katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon

23 ajaksi kokouksesta. Puheenjohtajana toimi Veli-Matti Niemelä. Merkitään, että Mirja Peräsaari saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin LAKIAKANGAS 1 -TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA CPC Finland Oy suunnitteli kaavaluonnosvaiheessa kahta lähekkäin sijoittuvaa tuulivoimapuistoa Lapväärtin ja Lakiakankaan alueille. Lapväärtin (jäljempänä Lappfjärd ) alueen tuulivoimapuistoalue sijoittuu Kristiinankaupunkiin ja Lakiakankaan tuulivoimapuisto sijaitsee Kristiinankaupungin lisäksi myös Isojoen ja Karijoen kunnan alueilla. Kaavaluonnosvaiheessa käsiteltiin molempia tuulivoimapuistoja ympärisövaikutusten arvioinnin mukaisina hankealueina. Tuulivoimapuistojen suunnittelualueet sijaitsevat lähimmillään noin kymmenen kilometriä Kristiinankaupungin keskustan kaakkoispuolella ja noin 12 kilometriä Isojoen taajaman luoteispuolella. Etäisyys rannikolle on noin kahdeksan kilometriä. CPC Finland Oy päätti luonnosvaiheen jälkeen laatia osalle Lakiakangasta Lakiakangas 1-nimisen osayleiskaavan, joka käsittää 21 voimalaa, joista 19 sijaitsee Isojoen ja 2 Karijoen puolella. Voimaloiden yksikköteho on noin 3 MW, jolloin tuulivoimapuistojen

24 yhteenlaskettu teho olisi enimmillään noin 63 MW. Arvioitu vuotuinen nettotuotanto olisi tällöin luokkaa 160 GWh, mikä vastaa noin ei -sähkölämmitteisen asunnon vuotuista sähkönkulutusta. Sähkönsiirto tuulivoimapuistosta ja verkkoliityntä on suunniteltu kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevalta Korpi-Heikin asemalta Isojoki-Lålby 110 kv linjaan. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tuulipuistoalue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja CPC Finland Oy on tehnyt maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksen alueen vuokraamisesta yhtiön käyttöön. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen YVAmenettely käynnistyi huhtikuussa YVA-menettelyn tarkoituksena on ollut arvioida tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutuksia, suunnitella haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteitä sekä lisätä hankkeen avoimuutta ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Osayleiskaava perustuu ympäristövaikutusten arvioinnin selvityksiin, joita on täydennetty kaavoituksen aikana. Huhtikuun 1. päivänä 2011 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 :n 1 momentin estämättä

25 myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Lakiakangas 1 tuulivoimapuiston osayleiskaavassa määrätään, että osayleiskaavaa voidaan 77a :n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Perusteena Lakiakangas 1 valitulle rajaukselle on sekä YVA-selostuksesta, että kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, kuntien kannanotot sekä sähkönsiirron nykytilanne. Osayleiskaavassa on 2 voimalaitosta Karijoen puolella ja 19 Isojoen puolella. Osayleiskaavassa pohjoisessa sijainneet voimalat eivät sisälly Lakiakangas 1 kaavaan. Isojoen puolella itäisimpiä voimalaitoksia on poistettu ja siirretty Mansikkamäen tien varteen. Pohjavesialue on rajattu kaavan ulkopuolelle sekä muodostusalueen rajalla ollut voimala poistettiin. Tarkistukset perustuvat annettuihin palautteisiin sekä Isojoen ja Karijoen kunnanhallituksien päätöksiin. Lakiakangas 1 aluerajauksen yksi peruste on myös että CPC-Finlandilla on mahdollisuus liittää osayleiskaavaalue koillisessa kulkevaan Isojoki-Lålby 110 kv linjaan jonne sähkönsiirto hoidetaan pohjoisemmalta muuntajalta ilmajohdolla. Ilmajohtovaraus on kaavassa ohjeellisena. Isojoki-Lålby 110 kv linjaan liitettävien voimaloiden määrä (16-21) riippuu valittavasta voimalasta joiden tarkka tyyppi ja kapasiteetti määräytyy rakennuslupavaiheessa.

26 Talviaikaan tuulivoimalan rakenteisiin saattaa muodostua jäätä, joka pudotessaan aiheuttaa loukkaantumisriskin lähellä liikkuville. Jäät hajoavat kuitenkin useimmiten pienemmiksi kappaleiksi jo ilmassa. Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, kuten voimakkaissa tuulissa ja myrskyissä riskit ovat suurimmat. Kokonaisuutena riski tuulivoimalasta irtoavan jään ja kovan lumen tai tuulivoimaloiden rikkoutumisen johdosta putoavien osien aiheuttamaan loukkaantumisvaaraan on vähäinen. Yleisesti kuitenkin suositellaan että liikuttaessa alueella talvisaikaan, jolloin on jään muodostus lapoihin on mahdollista huomioidaan varoetäisyys, joka on 1,5 kertaa voimalan kokonaiskorkeus. Lumen ja jään putoamisvaarasta ilmoitetaan varoituskyltein. Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita alueella liikkumista. Metsänhoitoa voi harjoittaa niin kuin nykyisinkin. Lakiakangas 1-tuulivoimapuiston osayleiskaavaasiakirjat: Lakiakangas 1, kaavaehdotus Karijoki Lakiakangas1 osayleiskaava selostus Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA selostuksen lausunto Liite 2 Melu- ja varjostusmallinnuksen sekä näkemäanalyysin tulokset ja kuvasovitteet Liite 3 Arvokkaat luontokohteet linnusto ja muinaismuistot Liite 4 Kaavaluonnoksen lausunnot Karijoki

27 Ehdotus: päättää asettaa Lakiakangas 1 tuulivoima osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Karijoen kunnanhallitus päättää pyytää lausunnot mennessä seuraavilta: - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, PL 93, VAASA, - Pohjanmaan liitto, PL 174, VAASA, - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, VAASA, - Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, SEINÄJOKI, - Pohjanmaan museo, PL 3, VAASA, - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, - Fortum sähkön siirto, Nikkarintie 8, KURIKKA - Karijoen valvontalautakunta, - Karijoen Yrittäjät r.y, pj Oiva Leppäranta, Alakyläntie 420, Karijoki, - Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Ympäristöpalvelut, PL 100, KAUHAJOKI - Museovirasto, PL 913, HELSINKI - Ohriluoman kyläseura, Juha Heikkilä, -Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistys, Tapio Kalliomäki, -Karijoen Metsästysseura, Patrik Uuro, -Karijoen Maataloustuottajat ry,/jyrki Malm, -Isojoen-Karijoen Metsänhoitoyhdistys ry. -Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, PL 475, Vaasa, -Kristiinankaupunki, PL 13, Kristiinankaupunki.

28 : Merkitään, että pykälän alussa asiantuntijoina kuultiin Pertti Malista FCG:stä ja kunnanrakennusmestari Heikki Rinta-Hoiskaa. Merkitään, että Timo Hautaviita katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja tämän pykälän ajan toimi II-varapuheenjohtaja Erkki Viitikko. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Marjo Ylikärppä. Liitteenä no 104a on kopiot Lakiakangas 1-tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotusasiakirjoista. Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin Lakiakangas 1 Tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä olosta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, sanomalehdessä Suupohjan Sanomat ja jossa myös kaava-asiakirjat ovat olleet nähtävänä.

29 Kuva: Yleiskartta Lakiakangas 1 alueesta

30 Kuva: Asutuksen etäisyys tuulivoimaloista: Saapuneet lausunnot: - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, - Museovirasto, - Fortum sähkön siirto, - Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Ympäristöpalvelut, - Pohjanmaan liitto, - Etelä-Pohjanmaan liitto, - Pohjanmaan museo, - Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistys,

31 Karijoen valvontalautakunta, - Karijoen Maataloustuottajat ry,/jyrki Malm, - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, - Ohriluoman kyläseura, Juha Heikkilä, - Karijoen Yrittäjät r.y, pj Oiva Leppäranta, - Karijoen Metsästysseura, Patrik Uuro, - Isojoen-Karijoen Metsänhoitoyhdistys ry. - Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, - Kristiinankaupunki. Huomautus osayleiskaava 1. - Vanhankylän vakituisia ja vapaa-ajan asuntojen asukkaita, käyttäjiä. Kaavaehdotuksen lausunnot ja huomautus sisältyvät liitteisiin. Kaavoittajan kommentit kaavaehdotuksen lausunnoista ja huomautuksesta sekä kaavaehdotuksen tarkistuksista ja täydennyksistä on selostettu erillisessä liitteessä. Kaavaselostukseen lisätään maininta Rajamäenkylän tuulivoimahankkeesta. Kaavaselostusta tarkistetaan Isojoen kunnanvaltuuston päätettyä poistaa tuulivoimala no 11 kaavasta. Liitteessä 8 on liitteen no 2 tarkennetut tiedot kohteiden sijainnista, melu-varjostusmallinnuksen tulokset. Tarkistukset perustuvat annettuihin lausuntoihin ja Isojoen päätökseen. Lakiakangas 1-tuulivoimapuiston osayleiskaavaasiakirjoista: Lakiakangas 1, kaavaehdotus Karijoki Lakiakangas1 osayleiskaava selostus Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja YVA selostuksen lausunto

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 16/2013

KUNNANHALLITUS No 16/2013 115 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 16/2013 KOKOUSAIKA 22.08.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 230 231 232 233 75 234 76 235 77

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 04/2012 50 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 04/2012 KOKOUSAIKA 22.03.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 41 13 42 43

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 10/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 10/2015 KOKOUSAIKA 04.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 142 143 144 145 146 147 148

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot