Liite 14 1 (21)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 14 1 (21) 10.3.2014"

Transkriptio

1 Liite 14 1 (21) Koski Tl kunta ja Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaluonnos Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Koski Tl:n ja Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä luonnosvaiheen kuulemista varten välisen ajan (kuulutettu Koski Tl:ssä ja Marttilassa). Osayleiskaavaehdotuksesta on pyydetty Koski Tl:n kunnan ja Marttilan kunnan toimesta lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Varsinais-Suomen liitosta, Varsinais- Suomen maakuntamuseolta, Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä, Fingrid Oy:ltä, Koski Tl:n ympäristönsuojelulautakunnalta, Koski Tl:n rakennus- ja tekninenlautakunnalta, Koski Tl:n sosiaalilautakunnalta, Koski Tl:n vapaa-ajan lautakunnalta, Marttilan kunnan tekniseltä lautakunnalta, Trafilta, Liedon ympäristöterveyslautakunnalta, Kosken aluelämpö Oy:ltä, Härkätien Puhelin Oy:ltä, Parravahan Vesi Oy:ltä, Auramaan Metsänhoitoyhdistykseltä, MTK Varsinais-Suomelta, tienhoitokunnilta, metsästysseura Eränkävijät ry:ltä ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Ehdotuksen nähtävilläolon aikana saatiin 8 lausuntoa ja 3 muistutusta. LAUSUNNOT... 3 Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, , Anna-Leena Seppälä/ Pirjo Uusi-Uola... 3 Varsinais-Suomen liitto, , Mika Maskola / Lasse Nurmi... 9 Varsinais-Suomen maakuntamuseo, , Olli Immonen / Maarit Talamo-Kemiläinen Koski Tl:n ympäristönsuojelulautakunta, , Marttilan tekninen lautakunta, , Fortum Sähkönsiirto Oy, , Eero Vauhkala Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto, , Toni Solatie Varsinais-Suomen pelastuslaitos, , Aki Toivanen Loimaan kaupunginhallitus, 63, Liedon kunnan ympäristöterveyspalvelut, , Johanna Mäkinen Fingrid Oyj, , Mikä Penttilä MUISTUTUKSET Marttilan Eräveikot ry, , A FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

2 2 (21) B ja C, D ja E,

3 3 (21) LAUSUNNOT Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, , Anna-Leena Seppälä/ Pirjo Uusi-Uola Kaavaselostuksen lähtökohtana on, että tuulivoimaloiden kokonaisteho on maksimissaan 30 MW, joka on myös YVA-menettelyä vaativan kokonaistehon vähimmäismäärä. Kaavaselostusta tarkennetaan siltä osin, koska hankkeen tarkoituksena on osoittaa alueelle kokonaisteholtaan alle 30 MW tuulivoimaloita Osayleiskaava-alue Suunnittelualueen rajaaminen ELY-keskuksen esityksen mukaisesti vastaamaan 35 db:n melualuetta muuttaisi kaavan luonnetta merkittävästi. Tämän osayleiskaavan perimmäisenä tarkoituksena on osoittaa tuulivoimaloiden sijoituspaikat, jonka perusteella niille voidaan myöntää rakennusluvat. Kaava-alueen kasvattamisen seurauksena olisi mm. asuinalueiden osoittaminen, eikä se ole Koski Tl:n kunnan tai Marttilan kunnan intressien mukaista. Todelliset meluvaikutukset voivat olla paikoin huomattavastikin pienemmät kuin mitä mallinnuksissa on osoitettu, mikäli rakennusvaiheessa valitaankin lähtömelutasoltaan alhaisempia voimalatyyppejä. Koska kyseessä on oikeusvaikutteinen osayleiskaava, on myös sen osoittamien alueiden rakentamisrajoitukset sellaisia, joita ei tarpeettomasti tulisi osoittaa. Kaava-alueen kasvattaminen vastaamaan mallinnuksien 35 db:n melualuetta johtaisi huomattavasti suurempiin rakentamisen rajoituksiin, joka on maanomistajien näkökulmasta ongelmallista ja ehkäpä jopa kohtuutonta.

4 4 (21) Kaavamerkinnät ja -määräykset MT-alueet muutetaan M-1 alueiksi lausunnon suosituksen mukaisesti. Valtioneuvoston tuulivoimarakentamisen ulkomelutasoa koskeva asetus otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Määräystä tarkennetaan lausunnon esityksen mukaisesti. Kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet

5 5 (21) Tuulivoimalan dominanssivyöhykkeen määrittely ei ota huomioon paikallisia tai asuinpaikan yksilöllisiä olosuhteita. Kaavaselostuksen liitteen 5A-5B Näkyvyysanalyysi voidaankin todeta, ettei kaikille vakituisille asuin- tai lomarakennuksille näy yksikään tuulivoimala, vaikka ne sijaitsisivat em. mainitulla alle 3 km vyöhykkeellä. Luonnonsuojelu Näkymäalueanalyysiä täydennetään esityksen mukaisesti. Kaavaselostusta täydennetään maisema-alueille kohdistuvien vaikutuksien päätelmillä. Kuvasovitteiden sijainteja on arvioitu maastossa ja monin paikoin on todettu sovitteen olevan vaikeasti toteutettavissa selkeäksi ja informatiiviseksi. Ehdotusvaiheessa tarkastellaan uudelleen mahdollisia uusia kuvasovitteita.

6 6 (21) Melu ja varjostus / välke Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana on saatu lomarakennuksista tarkempaa tietoa ja ne huomioidaan tarkemmin ehdotusvaiheen suunnittelussa.

7 7 (21) Meluvaikutukset Ympäristöministeriön ohjeistus pyritään ottamaan paremmin huomioon ehdotusvaiheessa. Varjostus- / välkevaikutukset

8 8 (21) Melu- ja välkevaikutusten lieventäminen Tuulivoimaloiden sijainteja tarkistetaan ehdotusvaiheessa ja mm. lausunnossa mainituista melu- ja varjostusvaikutuksista pyritään eroon. Osayleiskaavan tavoitteena on löytää sellainen ratkaisu, jonka perusteella yhdellekään tuulivoimalalle ei ole tarvetta hakea ympäristölupaa. Yhteisvaikutukset Kaavaselostukseen lisätään sieltä puuttuvat lähialueen tuulivoimahankkeet esityksen mukaisesti. Seuranta Tuulivoimaloiden vaikutuksista ei ole laajaa kokemusperäistä tietoa Suomesta, joten seurannan järjestämiselle on tarvetta ja se on toivottavaa. Kaavaselostukseen lisätään kappale, jossa käsitellään seurantaan liittyviä asioita.

9 9 (21) Varsinais-Suomen liitto, , Mika Maskola / Lasse Nurmi Uusien kuvasovitteiden laatimista tarkastellaan ehdotusvaiheessa. Urmaankylään kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. Ko. loma-asunto on saunarakennus, jolla ei ole kiinteitä perustuksia ja on tarvittaessa mahdollista siirtää.

10 10 (21) Varsinais-Suomen maakuntamuseo, , Olli Immonen / Maarit Talamo-Kemiläinen Koski Tl:n ympäristönsuojelulautakunta, , 22 Ympäristönsuojelulautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta. Marttilan tekninen lautakunta, , 18 naan Verhonkulman tuulivoimalayleiskaavaa koskevaan kaavaluonnokseen tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

11 11 (21) Fortum Sähkönsiirto Oy, , Eero Vauhkala Tuulivoimapuiston liittymispiste sijaitsee Fortum Sähkönsiirron omistamalla Selän sähköasemalla ja tuulivoimapuisto voidaan liittää sähköasemalle tuulivoimapuiston 20 kv:n kaapeleilla. Ennen liittämistä joudutaan koko Selän sähköasema uusimaan, mistä johtuen liittymän toimitusaika on noin 1,5 vuotta. Huomioitava on, että kaapeleiden sijoittaminen olemassa olevalle 110 kv:n johtokadulle vaatii Fingridin luvan.

12 12 (21) Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto, , Toni Solatie

13 13 (21) Varsinais-Suomen pelastuslaitos, , Aki Toivanen Tuulivoimalat ovat ukkossuojattuja ja niihin on helppoa asentaa palonilmaisulaitteet. Sammutuslaitteistoon liittyvät asiat ratkaistaan rakennusvaiheessa. Loimaan kaupunginhallitus, 63, Kaupunginhallitus toteaa, ettei kaupungilla ole huomautettavaa osayleiskaavahankkeen johdosta.

14 14 (21) Liedon kunnan ympäristöterveyspalvelut, , Johanna Mäkinen Lausunnon mukainen Suomen terveysministeriön kannanotto tuulivoimaloiden suojaetäisyydeksi ei pidä täysin paikkaansa. Huomionarvoisinta STM:n lausunnossa on se, että se on laadittu vaihemaakuntakaavaa varten, joka jo mittakaavan vuoksi vaatii erilaisia tarkastelu- tai arviointitapoja kuin yleiskaava. STM on tarkentanut kantaansa ja toteaa, että lausunnoissa esitetyllä yli 2 kilometrin etäisyyksillä ympärivuotisiin asuinrakennuksiin, tullivoimaloiden sijoittelu on mahdollista tehdä ns. vapaammin. STM ei kannanotossaan suinkaan tyrmää alle 2 km etäisyyksiä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä, vaan toteaa, että mikäli ko. etäisyys on alle 2 km, tulee syntyvistä vaikutuksista laatia karttavat selvitykset. Verhonkulman osayleiskaavassa on tehty kattavat selvitykset. Fingrid Oyj, , Mikä Penttilä Fingrid Oyj:llä ei ole huomautettavaa kaavaluonnioksesta. MUISTUTUKSET Muistutus Marttilan Eräveikot ry, , A Osayleiskaavassa osoitetaan pääosin maa- ja metsätalosvaltaista aluetta, jolla metsästys on mahdollista. Tuulivoimaloiden sijoittuminen alueelle ei estä tavanomaista riistanhoitoa. Muistutuksesta ei selviä varsinainen kannanotto maiseman muuttumiseen. Maisemaan kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa.

15 15 (21) Muistutus

16 16 (21) B ja C, Kaavan ehdotusvaiheessa otetaan ko. lomarakennus paremmin huomioon ja siihen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan uudelleen. Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioinut luontoalan ammattilainen, jonka näkemyksiin tässä osayleiskaavassa nojataan. Luontoselvitys on viranomaisten puolesta todettu asianmukaiseksi. Vaikutuksia mm. linnustoon on arvioitu kaavaselostuksessa. Kaavan ehdotusvaiheessa otetaan ko. lomarakennus paremmin huomioon ja siihen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan uudelleen. Suomalaisessa kaavoituskäytännössä ei lähtökohtaisesti oteta kantaa ulkomaalaisien yhdistyksien tms. kannanottoihin.

17 17 (21) Wikipedia ei ole lähdekritiikin kannalta luotettava tietolähde eikä kaavaprosessissa oteta kantaa siellä oleviin julkaisuihin. Oletetulle kiinteistöjen tai muun omaisuuden arvon alenemiselle tuulivoiman sijoittumisen vuoksi ei ole mitään tutkimusnäyttöä. Tuulivoimalat on sijoitettu alueelle laadittujen selvitysten ja inventointien perusteella, eikä paikallisia olosuhteita huomioimattomalle metrimääräisille vähimmäisetäisyyksille ole tarvetta. Tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon on arvioitu kaavaselostuksessa.

18 18 (21) Muistutus

19 19 (21) D ja E, Lausunnon mukainen Suomen terveysministeriön kannanotto tuulivoimaloiden suojaetäisyydeksi ei pidä täysin paikkaansa. Huomionarvoisinta STM:n lausunnossa on se, että se on laadittu vaihemaakuntakaavaa varten, joka jo mittakaavan vuoksi vaatii erilaisia tarkastelu- tai arviointitapoja kuin yleiskaava. STM on tarkentanut kantaansa ja toteaa, että lausunnoissa esitetyllä yli 2 kilometrin etäisyyksillä ympärivuotisiin asuinrakennuksiin, tullivoimaloiden sijoittelu on mahdollista tehdä ns. vapaammin. STM ei kannanotossaan suinkaan tyrmää alle 2 km etäisyyksiä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä, vaan toteaa, että mikäli ko. etäisyys on alle 2 km, tulee syntyvistä vaikutuksista laatia karttavat selvitykset. Verhonkulman osayleiskaavassa on tehty kattavat selvitykset. Tuulivoimaloiden sijainteja on luonnosvaiheen jälkeen tarkistettu ja välimatkaa lähimpään tuulivoimalaan on kasvatettu. Matalien taajuuksien äänen voimakkuuden taso ylittää ohjearvot muutamien asuinrakennuksien piha-alueella. Ehdotusvaiheessa tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta haitallisilta vaikutuksilta vältyttäisiin. Melun mallintamiselle on VTT:n ohjeistus, joka perustuu tutkimustietoon. Tämän osayleiskaavan melumallinnukset on suoritettu VTT:n ohjeiden mukaisesti. Matalien taajuuksien aiheuttama melu on huomioitu ja sitä varten on laadittu matalataajuisen melun selvitys, joka on kaavan liitteenä (liite 6).

20 20 (21) Ulkomelulle on säädetty omat ohjearvot, joiden perusteella voidaan tehdä jonkinlaisia päätelmiä melun tasosta, kun ikkunoita tai ovia on rakennuksesta auki. Mikäli yöaikainen melutaso osoittautuu liian korkeaksi, on tuulivoimaloiden toimintaa mahdollista säätää siten, että siitä aiheutuvaa melua pystytään kontrolloimaan mm. kellonaikojen mukaan. Melumallinnukset perustuvat sellaisiin olosuhteisiin, joiden mukaan on laskettavissa ns. maksimimelutaso, joka tuulivoimalasta voi syntyä. Todellisuudessa siis tuulivoimalan aiheuttama melu on ympärivuotisessa käytössä keskimäärin melumallinnuksen mukaisia tuloksia matalampaa.

21 21 (21) Voimaloiden rakentaminen vaatii runsaasti erilaisia kuljetuksia ja siitä aiheutuva häiriö on paikoin suurinta koko hankkeessa. Rakentaminen on kuitenkin väliaikaista ja sen myötä positiivisena vaikutuksena on käytettävän tiestön parantaminen. Tuulivoimalat ovat ukkossuojattuja ja niihin on helppoa asentaa palonilmaisulaitteet. Sammutuslaitteistoon liittyvät asiat ratkaistaan rakennusvaiheessa. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on tietoinen hankkeesta, eikä ole ilmaissut puutteita valmiuskyvyssään mahdollisten ongelmatilanteiden kohdatessa. Muistutuksen esiin tuodut seikat otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 17 1 (15) 27.3.2015 Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 lausuntojen ja mielipiteiden Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet Perhon limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen palautteeseen:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUKSESSA KUVATUT HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIMENETTELY

ARVIOINTISELOSTUKSESSA KUVATUT HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIMENETTELY Diaarinumero Varsinais-Suomi 15.3.2013 VARELY/22/07.04/2011 Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuisto Egentliga

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry LIITE 28. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä 12.12.2013 14.1.2014, Savonlinnan kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta.

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta. Diaarinumero Varsinais-Suomi 20.3..2012 VARELY/26/07.04/2011 Fingrid Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISOJOEN KUNTA LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 27.5 26.6.2013 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 28.04.2014 1(36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot