LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Kristiinankaupunki Isojoen kunta Karijoen kunta LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tarkistettu

2 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus 2 Suunnittelualueet Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukaisesti on laadittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma jossa kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan lähtötilanne, kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa. CPC Finland Oy suunnittelee kahta tuulivoimapuistoa lähekkäin sijaitseville Lappfjärdin ja Lakiakankaan alueille. Lappfjärdin tuulivoima-alue sijaitsee Kristiinankaupungissa ja Isojoen kunnan alueella. Lakiakankaan tuulivoimaalue sijaitsee Kristiinankaupungin, Isojoen kunnan ja Karijoen kunnan alueella, kuva 1. Kuva 1. Tuulipuistoalueet sijaitsevat Pohjanmaan rannikolla, kolmen kunnan alueella. Lappfjärdin tuulipuiston suunnittelualue sijaitsee Kristiinankaupungin Lapväärtin keskustaajaman etelä puolellisella alueella. Alue sijaitsee noin 9,5 kilometriä Kristiinankaupungin keskustasta kaakkoon valtatie 8 itäpuolella. Pääosa alueesta on Kristiinankaupungin puolella, pieni alue kaakkoisosasta sijoittuu Isojoen puolella, kuva 1.

3 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 2 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lakiakankaan tuulipuiston suunnittelualue, joka ulottuu Kristiinankaupungin, Isojoen ja Karijoen kuntien alueille, sijoittuu Lappfjärdin tuulivoima-alueen itäpuolelle, Lapväärtinjoen ja Norrvikenin väliin Karijoen keskustasta n. 6,5 km etelään. Suunnittelualueen itäpuolella on maantie 664 varressa Vanhakylä, josta etäisyys Lakiakankaan suunnittelualueeseen on noin 1 km, Isojoen keskusta sijaitsee noin 11 km kaakkoon, kuva 1. 3 Suunnittelutehtävän tausta Suunnittelualueen alustavan rajauksen perustana on tuulivoimalaitosten vaikutusalue, jonka sisällä voimalaitosten aiheuttama melu voi ylittää 40 db. Aluerajaus on tarkentunut ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä (YVAselostus) selvitysten myötä tarkentumaan, kuva 2. Hankealueen lopullinen rajaus vahvistuu yleiskaavoituksen aikana teknisen suunnittelun edetessä. Kaavoituksen pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen maastotietokanta. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistohankkeesta vastaa CPC Finland Oy. CPC Finland Oy on saksalaisen Germania Windpark GmbH & Co. KG:n omistama Suomalainen tytäryhtiö, joka on perustettu keväällä Germania on yksi Euroopan vanhimmista ja kokeneimmista tuulipuistojen suunnittelu- ja operointiyhtiöistä. Suunnitteilla olevat CPC Finland Oy:n tuulipuistot sijoittuvat pääosin metsätalouskäytössä oleville alueille valtatien 8 itäpuolelle. Alueet sijoittuvat pääosin Kristiinankaupungin alueelle sekä osin Isojen ja Karijoen kuntiin. Tuuliolosuhteet alueella ovat alustavien arvioiden mukaan hyvät. Olemassa olevaa metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakentamisessa ja huollossa. Tuulipuistoalueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa ja CPC Finland Oy on tehnyt maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksen alueen vuokraamisesta yhtiön käyttöön. Lappfjärdin alue käsittää alustavasti 46 tuulivoimalasta muodostuvan tuulivoimapuiston. Tuulivoimapuiston kokonaispinta-ala on noin 4015 ha. Pieni osa vaikutusalueen kaakkoisosasta, noin 53 ha, ulottuu Isojoen puolelle. Voimalaitokset on sijoiteltu siten että yleiskaava-alue ei ulotu Isojoen puolelle, kuva 1. Lakiakankaan tuulivoima-alue käsittää alustavan suunnitelman mukaisesti 56 tuulivoimalasta muodostuvan tuulipuiston, jonka kokonaispinta-ala on noin 3985 ha. Alueen itäosa, noin 2401 ha, sijaitsee Isojoen puolella. Länsiosa, noin 1465 ha, on Kristiinankaupungin puolella. Alueen pohjoisosassa on joka Karijoen kuntaan kuuluva noin 95 ha alue, kuvat 1 ja 6. Hankkeen vaikutusten selvittelyssä sovelletaan Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annettua lakia (468/1994) ja sen muutosta (258/2006) joita sovelletaan aina hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Valtioneuvosto on lisännyt YVA-asetuksen 6 :n hankeluetteloon tuulivoimapuistot, joissa voimalaitosten määrä on vähintään 10 tai niiden yhteen laskettu kokonaisteho on vähintään 30 MW. Näin ollen suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset tulee selvittää YVA-menettelyssä. Yleiskaavan laadinnassa tullaan tukeutumaan YVA-selvityksen aineistoon. Selvityksiä ja hankkeen vaikutuksia täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. Tuulipuistojen alueilla ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistoille laaditaan sen takia rakennusluvan hakemisen mahdollistavat osayleiskaavat.

4 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma CPC Finland Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta hakemukset Kristiinankaupungille sekä Isojoen ja Karijoen kunnille. Kristiinankaupungin kaupunginhallitus on päättänyt Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoima-alueiden osayleiskaavojen käynnistämisestä. Isojoen kunnanhallitus on päättänyt Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoima-alueiden osayleiskaavojen käynnistämisestä. Karijoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Lakiakankaan yleiskaavan laadinnasta Kuva 2. Tuulivoimapuistojen suunnittelualueet Lappfjärdin ja Lakiakankaan alueilla (vaihtoehto 3), sekä kaavailtu voimajohtolinjaus sekä tuulivoimalaitosten ja sähköaseman alustavat sijainnit. Hankealueen alustavan rajauksen perustana on tuulivoimalaitosten vaikutusalue, jonka sisällä voimalaitosten aiheuttama melu voi ylittää 40 db. Aluerajaus tulee selvitysten myötä tarkentumaan. Hankealueen lopullinen rajaus vahvistuu yleiskaavoituksen aikana teknisen suunnittelun edetessä.

5 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 4 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 3.. Hankkeen yhteydessä rakennettavat/kunnostettavat huoltotie. 4 Liittyminen muihin suunnitelmiin 4.1 Lähiseudun käytössä olevat tuulivoimapuistot Noin kahdenkymmenen kilometrin säteellä hankealueesta on yksi käytössä oleva tuulivoimapuisto. PVO Innopower Oy:llä on käytössä oleva tuulivoimapuisto Kristiinankaupungissa, Furuvikenin länsirannalla. Tuulivoimapuisto käsittää kolme 1000 kw:n tehoista tuulivoimalaitosta, jotka ovat valmistuneet vuonna 2004, kuva Lähiseudun suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot Suomen tuulivoimayhdistys ry:n (2011) mukaan, noin kahdenkymmenen kilometrin säteellä hankealueista on yksitoista suunniteltua tuulivoimahanketta, kuva 4. Metsälän Ja Uttermossenin tuulivoimapuistojen osayleiskaavat selviävät kuvista 13 ja 14.

6 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 5 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 4. Hankkeen läheisyydessä sijaitsevat toiminnassa olevat tuulivoimapuistot sekä suunnitellut hankkeet (Tuulivoimayhdistys 2012). Sinisellä katkoviivalla on esitetty suunniteltu Kristinestad Ulvila 400 kv voimajohto sekä Lappfjärdin hankealueen läpi kulkeva Metsälän tuulivoimapuistohankkeen 110 kv voimajohto. 5 Osayleiskaavan tavoitteet Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä 170 MW:n tasosta noin MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a :n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen osat hyväksyy kunkin alueen sijaintikunnan kunnanvaltuusto / Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto / Isojoen kunnanvaltuusto / Karijoen kunnanvaltuusto.

7 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 6 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelun lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaisista yleiskaavassa huomioon otettavista asioista tämän kaavan laadinnan lähtökohtina ovat: yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla ympäristöhaittojen vähentäminen rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Tavoitteiden lähtökohtina ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakunnalliset, seudulliset ja kuntien kehittämistarpeet. Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos tuli voimaan Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan perusteella. MRL 77 a :n I momentin mukaan rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Sen lisäksi mitä yleiskaavasta muutoin on säädetty, on MRL 77 b :ssä lueteltu erityisiä sisältövaatimuksia. Yleiskaavassa on huolehdittava siitä että: kaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella, suunniteltu voimalarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön, tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. Mikäli tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiassa yksityisen edun vaatimuksesta, voi kunta periä kokonaan tai osittain yleiskaavan laatimiskustannukset (MRL 77 c ). Suunnittelualueen nykytila Lappfjärdin tuulivoima-alue on lähes kokonaan rakentamatonta metsätalousaluetta. Alueeseen sisältyy pienehköjä maatalouskäytössä olevia peltoalueita. Alueelle on rakennettu kattava metsäautotieverkosto. Tuulivoimapuiston vaikutusalueella on Läpväärtin keskustaajaman asutus lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä. Lähin asutus sijaitsee pohjoispuolella Lapväärtin keskustan itäpuolella Lapväärtinjoen varrella, josta etäisyys vaikutusalueen rajaan on noin 500 metriä, yksittäisten talojen kohdalla etäisyys on n 300 metriä. Alueen länsipuolella, Blomträsketin itärannan asutus sijaitsee myös lähellä vaikutusaluetta, etäisyys alueen rajaan n. 350 metriä. Korsbäckin kyläasutuksesta on vaikutusalueen itäreunaan noin 1,7 kilometriä. Norrvikenin peltoaukean länsireunan asutus on 200 m päässä suunnittelualueesta. Lakiakankaan tuulivoima-alue on myös lähes kokonaan rakentamatonta metsätalousaluetta. Alueeseen sisältyy pienehköjä maatalouskäytössä olevia peltoalueita. Alueelle on rakennettu kattava metsäautotieverkosto. Tuulivoimapuiston vaikutusalueen lähin asutus on lännessä Korsbäckin kylä, Norrvikenin

8 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 7 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Merijärvi) alueella ja idässä Vanhakylän asutus maantie 664 varrella. Kyseinen tie kulkee pohjoisosassa selvitysalueen halki ja sen pohjoispuolelle Läpväärtinjoen mutkan eteläpuolelle jää noin 160 ha alue. 7 Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on mm. auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niiden tavoitteita tulee edistää myös maakuntatasolla, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli lainvoimaiseksi Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista on kuitenkin säilynyt ennallaan. Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistoa koskevat seuraavat asiakokonaisuudet ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 1. Toimiva aluerakenne: Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyö-

9 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 8 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma dyntämismahdollisuudet. Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet, sekä maiseman erityispiirteet. Kaavoitustilanne Maakuntakaava Suunnittelualueet sijoittuvat Pohjamaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen alueelle. Pohjanmaan maakuntakaavan alue: Lappfjärdin tuulivoimapuisto Lappfjärdin tuulivoimapuiston alue sijoittuu kaakkoisnurkkaa lukuun ottamatta lähes kokonaisuudessaan Pohjanmaan maakuntakaavan alueelle, kuva 5. Tuulivoimapuisto sijoittuu pohjois- ja itäosastaan Pohjanmaan maakuntakaavassa (Maakuntahallitus 2008) Lapväärtin jokilaakson kehittämisalueelle (mk- 1). Alueen käytön suunnittelulla tulee edistää luonnon ja ympäristön kestävää käyttöä, maiseman hoitoa, luonnontilaisen jokivesistön ja koko valuma-alueen vedenlaatua. Lapväärtinjoen merkitystä luonnon ja kalakannan arvokkaana vesistönä tulee edistää. Lisäksi alueen ulkoilureitistöjä ja virkistysmahdollisuuksia tulee kehittää. Luoteisosat kuuluvat matkailunvetovoima-alueeseen (mv-1) Kaskinen - Kristiinankaupunki, jossa matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee huomioida alueen erityisominaisuudet ja hyödyntää niitä. Matkailua ja virkistystä palvelevan rakentamisen tulee sopeutua ympäristöön. Lappfjärdin tuulivoimapuiston alue sijaitsee pääosin Lapväärtinjoen-Isojoen valuma-alueella, joka maakuntakaavassa on merkitty erityistä suojelua vaativaksi. Vesistöalue on Project aqua -kohde ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen asema kansainvälisenä suojelukohteena. Alueella tapahtuvissa toimenpiteissä tulee kiinnittää erityistä huomiota vedenlaatuun ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Hankealueella sijaitsee kaksi tärkeää vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta, joiden alueelle on suunniteltu rakennettavan 3 tuulivoimalaitosta. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueista. Uusien teiden ja lentokenttien rakentamista pohjavesialueille tulee välttää ja maa-ainesten ottamista ei tule suunnitella vedenottamon tai suunnitellun vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle Pohjavesialueen tuntumassa on myös merkintä eo-2, jolla tarkoitetaan vedenoton ja maa-ainesoton yhteistoiminta-aluetta Korsbäckin kylässä Risåsenilla. Uudet maa-aineksenottamisluvat on ratkaistava osana alueelle laa-

10 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 9 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma dittavaa kokonaisvaltaista ottamissuunnitelmaa, jossa pääpaino on alueen kunnostuksessa ja jälkihoidossa. Hankealueen pohjoispuolella on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue, jonka suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus. Hankealueen luoteen puoleinen raja sivuaa kulttuurihistoriallisesti merkittävää tielinjausta, jolla osoitetaan Rantamaantien ja Kyrönkankaantien vanhoja tiensuuntauksia. Alueen pohjoisimmalla osalla on maakuntakaavassa teollisuus- ja varastoalueen varaus (T). Hankealueen keski- ja pohjoisosassa on merkintä eo-4, jolla kuvataan kalliokiviaineksen ottamisalueita. Alueella on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 33 mukainen rakentamisrajoitus. Alueen eteläosaan sijoittuu yksi muinaismuistokohde (sm), joka tarkoittaa muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettua kiinteää muinaisjäännöstä. Kaikista alueen muinaisjäännöksiin mahdollisesti vaikuttavista maankäyttöhankkeista on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Kuva 5. Tuulivoimapuiston hankealueiden ohjeellinen sijainti Pohjanmaan maakuntakaavakartalla (Pohjanmaan liitto 2010). Hankealueen pohjoisosassa on merkintä ohjeellisesta ulkoilureitistä, joka suuntautuu kohti pohjoista. Alueen länsiosaan on merkitty päävesijohdon ja siirtoviemärin yhteystarpeet. Merkinnällä osoitetaan tarpeelliset ja kehitettävät siirtoyhteydet. Lappfjärdin suunnittelualueen itäosan poikki kulkee nykyinen 220 kv voimansiirtojohto, jonka vierelle on merkitty uusi 400 kv voimajohto. Molemmilla linja-alueilla on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Itä- ja länsiosaa sivuaa myös maakunnankattava ohjeellinen tietoliikenneverkon linjaus. Edellä mainittujen lisäksi kaavassa on esitetty nykyiset rakennetut alueet.

11 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 10 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lakiakankaan tuulivoimapuiston Lakiakankaan tuulivoimapuisto sijoittuu länsi- ja pohjoisosistaan Pohjanmaan maakuntakaavan alueelle. Hankealueen pohjoisosassa Pohjanmaan maakuntakaavan on merkitty nykyinen 110 kv voimansiirtojohdosta, päävesijohdon yhteystarve, ohjeellinen tietoliikenneverkon sijainti sekä ohjeellinen ulkoilu- ja pyöräilyreitti. Voimansiirtojohdon linja-alueella on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 33 mukainen rakentamisrajoitus. Hankealue sivuaa pohjoisosassa sekä länsiosassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokasta aluetta. Hankealueella sijaitsee valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde, Änikoskmossen-Stormossen (SSO100283) (SL2), joka kuuluu myös Natura verkostoon. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityisesti huomiota niiden luonnonarvojen säilyttämiseen ja turvaamiseen sekä välttää sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat niitä arvoja, joiden perusteella alue on muodostettu tai siitä on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelualue. Hankealue tulee pohjoisessa hyvin lähelle myös valtakunnallisen vanhojen metsien suojeluohjelman aluetta (Lapväärtinjoen metsä AMO100508), joka on merkitty kaavaan SL4- merkinnällä. Lakiakankaan hankealueen lounaisosassa sijaitsee nykyinen 220 kv sekä uusi 400 kv voimansiirtojohto. Alueen länsipuolella virtaa Kärjenjoki, joka on osa ohjeellista melontareittiä. Vaihekaava 2. tuulivoima Vaihekaavassa tarkastellaan energiahuoltoa koko Pohjanmaan maakunnan alueella. Selvitys painottuu tuulivoimatuotantoon, tavoitteena on osoittaa tuulivoiman tuotannolle parhaiten soveltuvat alueet ja sen tavoitevuosi on Selvitystyö käynnistyi joulukuussa Aloitusvaiheessa laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Liitto on aloittanut myös lisäselvitykset ja vaikutusten arvioinnit jotka koskeva mm. suuria petolintuja ja lintujen muuttoa. Selvitykset valmistuvat alkukesästä Vaihekaavan ensimmäinen luonnos on ollut nähtävillä ja vaihekaavaehdotus on nähtävillä Vaihekaavaehdotuksen aluerajaukset ovat hieman suppeampia kuin hankealueiden vaikutusalueiden rajaukset (40 db). Lappfjärdin tuulivoima-alueen pohjoisin osa, Lappfjärdin kirkon eteläpuolella, on vaihekaavaehdotuksen ulkopuolella. Lakiakankaan pohjoisin alue on myös vaihekaavarajauksen ulkopuolella, kuvat 6 ja 7.

12 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 11 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 6. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoima-alueet (tarkistettu rajaus ), Pohjanmaan liiton tuulivoimaselvityksen mukaiset alueet, vaihekaavaehdotus 2, punainen rajaus. Kuva 7. Vaihekaavan 2, kaavaehdotus.

13 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 12 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmä Lakiakankaan tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu itäosastaan Etelä- Pohjanmaan maakuntakaavan alueelle, kuva 8. Maakuntakaavojen yhdistelmässä hankealueen kohdalla on merkintä pohjavesialueesta (Eteläpohjanmaan liitto 2005), jonka kohdalla suoritettavat toimenpiteet on suunniteltava niin, että pohjaveden laatu ei huononnu eikä alueen antoisuus pienene. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimavarauksia, kuva 8. Kuva 8. Hankealueiden ohjeellinen sijainti merkittynä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkarttaan (Etelä-Pohjanmaan liitto 2006). Vaihekaava 1. tuulivoima Etelä-Pohjanmaan liiton hallitus on päättänyt maakuntakaavan uudistamisesta, joka tehdään vaiheittaisena. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on osoittaa tuulivoiman tuotannolle parhaiten soveltuvat alueet, käyttötavoitteiden, osallisten kanssa käytyjen neuvotteluiden, meneillään olevien tuulivoimahankkeiden sekä niiden taustalla olevien muiden suunnitelmien perusteella. Etelä-Pohjanmaan liitto käynnisti kaavan valmistelun maakuntahallituksen vireillepanopäätöksellä Kaavaluonnos, päivätty , asetettiin nähtäville Vaihekaavassa esitetty aluerajaus käsittää Lakiakankaan tuulivoima-alueen. Maakuntakaavassa esitetty pohjavesialue (tv) on rajattu tuulivoima-alueen ulkopuolelle, kuva 8a.

14 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 13 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 8a. Lakiakankaan hankealue sisältyy Etelä-Pohjanmaan liiton tuulivoimavaihekaavaan (18), alueen sisällä oleva maakuntakaavaan merkitty pohjavesialue (tv) on rajattu tuulivoima-alueen ulkopuolelle. Yleiskaava Suunniteltu Lappfjärdin tuulivoimapuiston sijoittuu alustavan vaikutusaluerajausesityksen mukaan osittain Lapväärtin osayleiskaavan alueelle (hyväksytty ). Kaava-alueelle ei suunnitelman mukaan sijoitu tuulivoimalaitoksia. Hankealueen alustavan rajauksen perustana on tuulivoimalaitosten vaikutusalue, jonka sisällä voimalaitosten aiheuttama melu voi ylittää 40 db. Aluerajaus tulee selvitysten myötä tarkentumaan. Hankealueen lopullinen rajaus vahvistuu yleiskaavoituksen aikana teknisen suunnittelun edetessä. Hankealue tullaan rajaamaan siten että yleiskaava-alue ei tule ulottumaan muiden jo voimassa olevien kaavojen alueelle, kuva 9. Hankealueen rajan länsipuolella kulkee liikennemelualueen likimääräinen raja (päiväohjearvo 55 db), jonka sisäpuolelle ei saa sijoittaa uusia asuinrakennuksia. Hankealueen rajan luoteispuolella on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), pientalovaltaista asuinaluetta (AP) sekä virkistysaluetta (V). Virkistysalu-

15 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 14 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma een sisäpuolella on hautausmaa (EH/s). Koillispuolella kulkee kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus, kuva 9. Kuva 9. Lapväätrin osayleiskaava (Kristiinankaupunki 2010). Hankealueen alustava vaikutusraja (40 db) merkitty kaavakarttaan punaisella. Hankealueen länsipuolella, Blomträsketiä ympäröivällä alueella on voimassa Kristiinankaupungin rantayleiskaava (hyväksytty , muutos ) (Kristiinankaupunki 1998), kuva 10. Lakiakankaan pohjoisosassa on Kristiinankaupungin rantayleiskaavaan sisältyvä suoalue, kuva 10a. Lähialueen yleiskaavatilanne selviää kuvasta 12. Tuulivoimapuistoa lähimmät alueet ovat maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1) tai osoitettu asuin-/lomarakennusten alueeksi (AO, AM, RA). Blomträsketin vesialue ja rantavyöhyke on luonnonsuojelualuetta (SL-1).

16 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 15 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 10. Kristiinankaupungin rantayleiskaava Lappfjärdin hankealueen länsipuolella (Kristiinankaupunki 1998). Hankealueen alustava vaikutusraja (40 db) merkitty kaavakarttaan punaisella.

17 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 16 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 10a. Kristiinankaupungin rantayleiskaava Lakiakankaan tuulivoimapuiston alueella (Kristiinankaupunki 1998 Kuva 11. Dagsmarkin osayleiskaavaehdotus 2011, joka käsittää Dagsmarkin kyläasutuksen Lapväärtinjoen etelä- ja pohjoispuolella, on ollut ehdotusvaiheessa nähtävillä, kuva 11.

18 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 17 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 12. Lakiakankaan tuulivoimapuiston pohjoisosan vaikutusalueella on Kristiinankaupungin rantaosayleiskaavaan kuuluvia alueen osia (tarkistettu rajaus ),. Kuva 13 Metsälän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus (Ramboll 2012a).

19 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 18 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Metsälän tuulivoimapuiston osayleiskaavan itäpuolelle ja Lappfjärdin hankealueen eteläpuolelle on laadittu Uttermossan tuulivoimapuiston osayleiskaava, joka on luonnosvaiheessa. Kaavoitettualue sijoittuu lähimmillään noin 650 metriä Lappfjärdin hankealueesta etelään. Kuva 14. Uttermossan osayleiskaavan luonnos (Ramboll 2012b). Asemakaava Suunniteltu Lappfjärdin tuulivoimapuisto rajoittuu luoteessa kaupunginvaltuuston hyväksymään Lapväärtin asemakaavaan (Lapväärtti 2010). Kaavaalueelle on asemakaavoitettu teollisuus- ja varastotoiminnoille varattualue, jonne voidaan sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja (T-1) sekä huoltoasema (T-2). Vihreällä merkityt, teollisuus kortteleiden väliin jäävät alueet ovat lähivirkistysaluetta (VL), kuva 15. Alustavan vaikutusalueen rajauksen mukaan tuulivoimalaitoksia ei sijoitu asemakaavoitetulle alueelle. Kuva 15. Lapväärtin asemakaavakartta suunnitellun tuulivoimapuiston alueella (Lapväärtti 2010). Hankealueen alustava vaikutusraja (40 db) on merkitty kaavakarttaan punaisella.

20 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 19 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Laadittavat selvitykset Tuulivoimapuiston mahdollisia ympäristövaikutuksia on kuvattu YVAohjelmassa (FCG 2012). Osayleiskaava pohjautuu pitkälti YVA-ohjelmaan ja selostuksessa esitettävään aineistoon. Melu- ja vilkkumismallinnukset laaditaan (WindPro-ohjelmalla). 8.1 Kaavoituksen yhteensovittaminen YVA menettelyn kanssa Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistojen rakennuslupien myöntäminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen osayleiskaavan laatimisen. CPC Finland Oy on käynyt neuvotteluja alueiden kaavoittamisesta Kristiinankaupungin, Isojoen ja Karijoen kaavoittajien kanssa. Kunnat ovat päättäneet osayleiskaavojen laatimisesta, kohta 3. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa osayleiskaavaprosessit rinnan YVAmenettelyn kanssa. Osayleiskaavoitusten edellyttämä lähtöaineiston kokoaminen ja selvitysten tekeminen yhdistetään mahdollisimman tehokkaasti YVAmenettelyn kanssa. Osayleiskaavojen valmisteluaineisto laaditaan osittain samanaikaisesti YVA-selostuksen laadinnan kanssa. Osayleiskaavojen luonnokset ja kaavaehdotukset tullaan asettamaan julkisesti nähtäville ja näiden nähtävilläolojen aikana kaavoista pyydetään lausunnot ja niistä voi antaa palautetta. Kaavaluonnoksista ja YVA-selostuksesta tiedottaminen ja yleisötilaisuudet pyritään yhdistämään. Osayleiskaavoituksiin tarvittava tietopohja ja selvitykset tuotetaan pääasiallisesti YVA-menettelyn kautta ja ne on lähtökohtaisesti laadittu palvelemaan myös osayleiskaavoja. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistojen osayleiskaavoitukset ovat kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita säätelee maankäyttöja rakennuslaki. Kaavoituksien aikana järjestetään neuvotteluja viranomaisten ja Kristiinankaupungin, Isojoen ja Karijoen kuntien kanssa.

21 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 20 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 16. YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen vaiheet. Kaavoitustyön aikana pidetään viranomaisneuvotelut OAS ja kaavaedotusvaiheessa. Lisäksi pidetään tarvittaessa kaavakokouksia TEHTÄVÄ ALUSTAVA TEKNINEN SUUNNITTELU Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelu Sähkösuunnittelu Säh Tiessuunnittelu YVA-OHJELMAVAIHE YVA-ohjelman laadinta YVA-ohjelman nähtävilläolo Yhteysviranomaisen lausunto YVA-SELOSTUVAIHE Maastoselvitykset YVA-selostuksen laadinta YVA-selostuksen nähtävilläolo Yhteysviranomaisen lausunto OSAYLEISKAAVA OAS:n laadinta OAS:n nähtävilläolo Kaavaluonnoksen laadinta Nähtävilläolo Viranomaisen lausunto Kaavaehdotuksen laadinta Kaavaehdotuksen nähtävilläolo Kaavan hyväksyminen OSALLISTUMINEN Seurantaryhmä Yleisötilaisuudet 9 Vaikutusten arviointi Kuva 17. Teknisen suunnittelun, YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen aikataulu. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuulivoimarakentamisella voi olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-, maisema-, melu- ja varjostusvaikutuksia. Vaikutusten arviointi perustuu tehtyihin ja tehtäviin selvityksiin. Tuulivoimaloiden vaikutuksista ilmavalvontatutkiin on pyydetty lausunto Puolustusvoimilta jossa todetaan että tuulivoimaloilla ei ole merkittävää vaikutusta puolustusvoimien ilmavalvontaan eivätkä he vastusta tuulivoima-alueiden toteutusta. 10 Osallistuminen ja vuorovaikutus 10.1 Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 62 ) on kaavoitusmenettely järjestettävä niin että alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä yhteisöillä ja viranomaisilla joiden toimintaan käsitellään (osalliset) on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja esittää kaavasta kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Kaavaehdotuksesta osalliset voivat jättää kirjalliset muistutukset.

22 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 21 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten kuntien energia- ja vesilaitokset; Finavia Oyj, Findgrid Oyj ja Fortum Oyj Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: kunnan (kaupungin) hallintokunnat ja lautakunnat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot, Pohjanmaan pelastuslaitos, liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Museovirasto, Pohjanmaan museo ja Puolustusvoimat Suunnitteluvaiheet ja aikataulu Aloitusvaihe: Kaavoituksen vireilletulo (huhti-toukokuu 2012) Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma joka laitetaan kunnissa nähtäville sekä järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan luonnosvaihe (joulukuu 2012, tammikuu 2013) Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan ehdotusvaihe (huhti-toukokuu 2013) Osayleiskaavaehdotusta valmistellaan YVA-selostuksen ja siitä saadun palautteen pohjalta. Kaavaehdotus virallisesti 30 pv nähtävillä (huhti-toukokuu 2013). Muistutukset on toimitettava kirjallisena Kristiinankaupungin kaupunginhallitukselle/isojoen-/karijoen kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Hyväksymisvaihe (elo-syyskuu 2013) Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. Osayleiskaavan hyväksyy Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto / Isojoen / Karijoen kunnanvaltuusto. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti. Osayleiskaavaehdotus valmistuu alustavan alustava aikataulun mukaan maalis-huhtikuussa Kristiinankaupungin kaupunginhallitus/isojoen kunnanhallitus/karijoen kunnanhallitus päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi (MRL 65, MRA 27 ). Osayleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti eri kunnissa edellä esitetyllä tavalla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kirjallisena Kristiinankaupungin kaupunginhallitukselle/isojoen-/karijoen kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot: Kristiinankaupunki:

23 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 22 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan Suupohjan Sanomissa ja Syd- Österbotten lehdissä sekä pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla. Vattenbolagen/Kommunala vattentjänstverk, Suupohjan lintutieteellinen yhdistys r.y., Suupohjan ympäristöseura, Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening, Dagsmark, Uttermossen Natur och Miljö rf. Finavia Oyj, Findgrid Oyj Fortum Oyj Fortum sähkön siirto, Nikkarintie 8, KURIKKA Pohjanmaan liitto, PL, VAASA Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, PL 93, VAASA Museovirasto, PL 913, HELSINKI /Österbottens museum Skogscentralen Isojoki: Yleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan Suupohjan Sanomissa ja se on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. - Fortum sähkön siirto, Nikkarintie 8, KURIKKA - Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, SEINÄJOKI - Rakennus- ja tielautakunta - Isojoen Yrittäjät r.y., Reija Haapanen, Kärjenkoskentie 38, VANHAKYLÄ - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, PL 93, VAASA - Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Ympäristöpalvelut, PL 100, KAUHAJOKI - Museovirasto, PL 913, HELSINKI - Vanhankylän kyläseura, Anna-Kaisa Jaakkola, Vaasantie 345, KALLTRÄSK - Kärjenkosken kalastuskunta ja kyläseura ry, Hannu Kortesniemi, Korvenalantie 131, KÄRJENKOSKI - Vesijärven metsästysseura, Jarmo Huhtala, Korpelankyläntie 508, KÄRJENKOSKI Karijoen kunta: Yleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan Suupohjan Sanomissa ja se on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. Lausunnot kaavasta pyydetään kohdassa 10.1 Osalliset luetelluilta tahoilta: - niiltä Karijoen kunnan hallintokunnilta ja lautakunnilta joiden toimialaa hanke koskee, sekä seuraavilta viranomaisilta, - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, PL 93, VAASA - Etelä-Pohjanmaan liitto, - Museovirasto, PL 913, HELSINKI Lisäksi lausunnot pyydetään seuraavilta järjestöiltä: - Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistys, - Karijoen metsästysseura, - Ohriluoman kyläseura,

24 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 23 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yhteystiedot Kristiinan kaupunki Kaupunginhallitus PL Kristiinankaupunki Tekninen johtaja Joakim Ingves puh Isojoen kunta Kunnanhallitus PL Isojoki Kunnaninsinööri Valter Enqvist puh Karijoen kunta Kunnanhallitus Kristiinantie Karijoki Kunnanjohtaja Viljo Kurvinen puh Rakennusmestari Heikki Rinta-Hoiska puh Finnish Consulting Group Oy Yrittäjänkatu 13, Vaasa Pertti Malinen, maanm. ins AMK puh Jakob Kjellman, toimialajohtaja puh Petri Tuormala, arkkitehti SAFA puh

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 10.10.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KUOLAVAARA KEULAKKOPÄÄN OSAYLEISKAAVA Tuulipuistohanke OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.10.2010, tark. 14.12.2010, 1.2.2011, 10.10.2011 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue...3

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA OLHAVAN TORNATORINMAAN TUU- LIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue...3 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2013 (Päivitetty 17.1.2013, 7.10.2013) SAARENKYLÄ-VIESKANJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI Päivitetty 5.6.2013, 8.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (9) Solin Lauri Sisällysluettelo 1... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISOJOEN KUNTA LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 27.5 26.6.2013 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava 29.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 3 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu... 6 4. Suunnittelun

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 24.11.2014 Suomen Hyötytuuli Oy SIIKAJOEN KUNTA KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastus 20/11/2014 Päivämäärä 20/11/2014 Laatija Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kristiinankaupunki

KRISTIINANKAUPUNKI VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kristiinankaupunki Vastaanottaja Kristiinankaupunki Asiakirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.4.2015 KRISTIINANKAUPUNKI VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013 OAS Sisältö Porin kaupunki 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 18.11.2013 FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki I YHTEYSTIEDOT Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi

Lisätiedot

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Utajärven kunta 14.4.2015 1510017196 Utajärven kunta Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.4.2015 Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään osayleiskaavan laatimisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Osayleiskaava... 3 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot