LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Kristiinankaupunki Isojoen kunta Karijoen kunta LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tarkistettu

2 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus 2 Suunnittelualueet Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukaisesti on laadittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma jossa kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan lähtötilanne, kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa. CPC Finland Oy suunnittelee kahta tuulivoimapuistoa lähekkäin sijaitseville Lappfjärdin ja Lakiakankaan alueille. Lappfjärdin tuulivoima-alue sijaitsee Kristiinankaupungissa ja Isojoen kunnan alueella. Lakiakankaan tuulivoimaalue sijaitsee Kristiinankaupungin, Isojoen kunnan ja Karijoen kunnan alueella, kuva 1. Kuva 1. Tuulipuistoalueet sijaitsevat Pohjanmaan rannikolla, kolmen kunnan alueella. Lappfjärdin tuulipuiston suunnittelualue sijaitsee Kristiinankaupungin Lapväärtin keskustaajaman etelä puolellisella alueella. Alue sijaitsee noin 9,5 kilometriä Kristiinankaupungin keskustasta kaakkoon valtatie 8 itäpuolella. Pääosa alueesta on Kristiinankaupungin puolella, pieni alue kaakkoisosasta sijoittuu Isojoen puolella, kuva 1.

3 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 2 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lakiakankaan tuulipuiston suunnittelualue, joka ulottuu Kristiinankaupungin, Isojoen ja Karijoen kuntien alueille, sijoittuu Lappfjärdin tuulivoima-alueen itäpuolelle, Lapväärtinjoen ja Norrvikenin väliin Karijoen keskustasta n. 6,5 km etelään. Suunnittelualueen itäpuolella on maantie 664 varressa Vanhakylä, josta etäisyys Lakiakankaan suunnittelualueeseen on noin 1 km, Isojoen keskusta sijaitsee noin 11 km kaakkoon, kuva 1. 3 Suunnittelutehtävän tausta Suunnittelualueen alustavan rajauksen perustana on tuulivoimalaitosten vaikutusalue, jonka sisällä voimalaitosten aiheuttama melu voi ylittää 40 db. Aluerajaus on tarkentunut ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä (YVAselostus) selvitysten myötä tarkentumaan, kuva 2. Hankealueen lopullinen rajaus vahvistuu yleiskaavoituksen aikana teknisen suunnittelun edetessä. Kaavoituksen pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen maastotietokanta. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistohankkeesta vastaa CPC Finland Oy. CPC Finland Oy on saksalaisen Germania Windpark GmbH & Co. KG:n omistama Suomalainen tytäryhtiö, joka on perustettu keväällä Germania on yksi Euroopan vanhimmista ja kokeneimmista tuulipuistojen suunnittelu- ja operointiyhtiöistä. Suunnitteilla olevat CPC Finland Oy:n tuulipuistot sijoittuvat pääosin metsätalouskäytössä oleville alueille valtatien 8 itäpuolelle. Alueet sijoittuvat pääosin Kristiinankaupungin alueelle sekä osin Isojen ja Karijoen kuntiin. Tuuliolosuhteet alueella ovat alustavien arvioiden mukaan hyvät. Olemassa olevaa metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakentamisessa ja huollossa. Tuulipuistoalueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa ja CPC Finland Oy on tehnyt maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksen alueen vuokraamisesta yhtiön käyttöön. Lappfjärdin alue käsittää alustavasti 46 tuulivoimalasta muodostuvan tuulivoimapuiston. Tuulivoimapuiston kokonaispinta-ala on noin 4015 ha. Pieni osa vaikutusalueen kaakkoisosasta, noin 53 ha, ulottuu Isojoen puolelle. Voimalaitokset on sijoiteltu siten että yleiskaava-alue ei ulotu Isojoen puolelle, kuva 1. Lakiakankaan tuulivoima-alue käsittää alustavan suunnitelman mukaisesti 56 tuulivoimalasta muodostuvan tuulipuiston, jonka kokonaispinta-ala on noin 3985 ha. Alueen itäosa, noin 2401 ha, sijaitsee Isojoen puolella. Länsiosa, noin 1465 ha, on Kristiinankaupungin puolella. Alueen pohjoisosassa on joka Karijoen kuntaan kuuluva noin 95 ha alue, kuvat 1 ja 6. Hankkeen vaikutusten selvittelyssä sovelletaan Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annettua lakia (468/1994) ja sen muutosta (258/2006) joita sovelletaan aina hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Valtioneuvosto on lisännyt YVA-asetuksen 6 :n hankeluetteloon tuulivoimapuistot, joissa voimalaitosten määrä on vähintään 10 tai niiden yhteen laskettu kokonaisteho on vähintään 30 MW. Näin ollen suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset tulee selvittää YVA-menettelyssä. Yleiskaavan laadinnassa tullaan tukeutumaan YVA-selvityksen aineistoon. Selvityksiä ja hankkeen vaikutuksia täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. Tuulipuistojen alueilla ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistoille laaditaan sen takia rakennusluvan hakemisen mahdollistavat osayleiskaavat.

4 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma CPC Finland Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta hakemukset Kristiinankaupungille sekä Isojoen ja Karijoen kunnille. Kristiinankaupungin kaupunginhallitus on päättänyt Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoima-alueiden osayleiskaavojen käynnistämisestä. Isojoen kunnanhallitus on päättänyt Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoima-alueiden osayleiskaavojen käynnistämisestä. Karijoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Lakiakankaan yleiskaavan laadinnasta Kuva 2. Tuulivoimapuistojen suunnittelualueet Lappfjärdin ja Lakiakankaan alueilla (vaihtoehto 3), sekä kaavailtu voimajohtolinjaus sekä tuulivoimalaitosten ja sähköaseman alustavat sijainnit. Hankealueen alustavan rajauksen perustana on tuulivoimalaitosten vaikutusalue, jonka sisällä voimalaitosten aiheuttama melu voi ylittää 40 db. Aluerajaus tulee selvitysten myötä tarkentumaan. Hankealueen lopullinen rajaus vahvistuu yleiskaavoituksen aikana teknisen suunnittelun edetessä.

5 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 4 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 3.. Hankkeen yhteydessä rakennettavat/kunnostettavat huoltotie. 4 Liittyminen muihin suunnitelmiin 4.1 Lähiseudun käytössä olevat tuulivoimapuistot Noin kahdenkymmenen kilometrin säteellä hankealueesta on yksi käytössä oleva tuulivoimapuisto. PVO Innopower Oy:llä on käytössä oleva tuulivoimapuisto Kristiinankaupungissa, Furuvikenin länsirannalla. Tuulivoimapuisto käsittää kolme 1000 kw:n tehoista tuulivoimalaitosta, jotka ovat valmistuneet vuonna 2004, kuva Lähiseudun suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot Suomen tuulivoimayhdistys ry:n (2011) mukaan, noin kahdenkymmenen kilometrin säteellä hankealueista on yksitoista suunniteltua tuulivoimahanketta, kuva 4. Metsälän Ja Uttermossenin tuulivoimapuistojen osayleiskaavat selviävät kuvista 13 ja 14.

6 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 5 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 4. Hankkeen läheisyydessä sijaitsevat toiminnassa olevat tuulivoimapuistot sekä suunnitellut hankkeet (Tuulivoimayhdistys 2012). Sinisellä katkoviivalla on esitetty suunniteltu Kristinestad Ulvila 400 kv voimajohto sekä Lappfjärdin hankealueen läpi kulkeva Metsälän tuulivoimapuistohankkeen 110 kv voimajohto. 5 Osayleiskaavan tavoitteet Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä 170 MW:n tasosta noin MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a :n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen osat hyväksyy kunkin alueen sijaintikunnan kunnanvaltuusto / Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto / Isojoen kunnanvaltuusto / Karijoen kunnanvaltuusto.

7 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 6 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelun lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaisista yleiskaavassa huomioon otettavista asioista tämän kaavan laadinnan lähtökohtina ovat: yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla ympäristöhaittojen vähentäminen rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Tavoitteiden lähtökohtina ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakunnalliset, seudulliset ja kuntien kehittämistarpeet. Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos tuli voimaan Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan perusteella. MRL 77 a :n I momentin mukaan rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Sen lisäksi mitä yleiskaavasta muutoin on säädetty, on MRL 77 b :ssä lueteltu erityisiä sisältövaatimuksia. Yleiskaavassa on huolehdittava siitä että: kaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella, suunniteltu voimalarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön, tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. Mikäli tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiassa yksityisen edun vaatimuksesta, voi kunta periä kokonaan tai osittain yleiskaavan laatimiskustannukset (MRL 77 c ). Suunnittelualueen nykytila Lappfjärdin tuulivoima-alue on lähes kokonaan rakentamatonta metsätalousaluetta. Alueeseen sisältyy pienehköjä maatalouskäytössä olevia peltoalueita. Alueelle on rakennettu kattava metsäautotieverkosto. Tuulivoimapuiston vaikutusalueella on Läpväärtin keskustaajaman asutus lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä. Lähin asutus sijaitsee pohjoispuolella Lapväärtin keskustan itäpuolella Lapväärtinjoen varrella, josta etäisyys vaikutusalueen rajaan on noin 500 metriä, yksittäisten talojen kohdalla etäisyys on n 300 metriä. Alueen länsipuolella, Blomträsketin itärannan asutus sijaitsee myös lähellä vaikutusaluetta, etäisyys alueen rajaan n. 350 metriä. Korsbäckin kyläasutuksesta on vaikutusalueen itäreunaan noin 1,7 kilometriä. Norrvikenin peltoaukean länsireunan asutus on 200 m päässä suunnittelualueesta. Lakiakankaan tuulivoima-alue on myös lähes kokonaan rakentamatonta metsätalousaluetta. Alueeseen sisältyy pienehköjä maatalouskäytössä olevia peltoalueita. Alueelle on rakennettu kattava metsäautotieverkosto. Tuulivoimapuiston vaikutusalueen lähin asutus on lännessä Korsbäckin kylä, Norrvikenin

8 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 7 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Merijärvi) alueella ja idässä Vanhakylän asutus maantie 664 varrella. Kyseinen tie kulkee pohjoisosassa selvitysalueen halki ja sen pohjoispuolelle Läpväärtinjoen mutkan eteläpuolelle jää noin 160 ha alue. 7 Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on mm. auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niiden tavoitteita tulee edistää myös maakuntatasolla, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli lainvoimaiseksi Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista on kuitenkin säilynyt ennallaan. Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistoa koskevat seuraavat asiakokonaisuudet ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 1. Toimiva aluerakenne: Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyö-

9 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 8 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma dyntämismahdollisuudet. Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet, sekä maiseman erityispiirteet. Kaavoitustilanne Maakuntakaava Suunnittelualueet sijoittuvat Pohjamaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen alueelle. Pohjanmaan maakuntakaavan alue: Lappfjärdin tuulivoimapuisto Lappfjärdin tuulivoimapuiston alue sijoittuu kaakkoisnurkkaa lukuun ottamatta lähes kokonaisuudessaan Pohjanmaan maakuntakaavan alueelle, kuva 5. Tuulivoimapuisto sijoittuu pohjois- ja itäosastaan Pohjanmaan maakuntakaavassa (Maakuntahallitus 2008) Lapväärtin jokilaakson kehittämisalueelle (mk- 1). Alueen käytön suunnittelulla tulee edistää luonnon ja ympäristön kestävää käyttöä, maiseman hoitoa, luonnontilaisen jokivesistön ja koko valuma-alueen vedenlaatua. Lapväärtinjoen merkitystä luonnon ja kalakannan arvokkaana vesistönä tulee edistää. Lisäksi alueen ulkoilureitistöjä ja virkistysmahdollisuuksia tulee kehittää. Luoteisosat kuuluvat matkailunvetovoima-alueeseen (mv-1) Kaskinen - Kristiinankaupunki, jossa matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee huomioida alueen erityisominaisuudet ja hyödyntää niitä. Matkailua ja virkistystä palvelevan rakentamisen tulee sopeutua ympäristöön. Lappfjärdin tuulivoimapuiston alue sijaitsee pääosin Lapväärtinjoen-Isojoen valuma-alueella, joka maakuntakaavassa on merkitty erityistä suojelua vaativaksi. Vesistöalue on Project aqua -kohde ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen asema kansainvälisenä suojelukohteena. Alueella tapahtuvissa toimenpiteissä tulee kiinnittää erityistä huomiota vedenlaatuun ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Hankealueella sijaitsee kaksi tärkeää vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta, joiden alueelle on suunniteltu rakennettavan 3 tuulivoimalaitosta. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueista. Uusien teiden ja lentokenttien rakentamista pohjavesialueille tulee välttää ja maa-ainesten ottamista ei tule suunnitella vedenottamon tai suunnitellun vedenottamon lähisuojavyöhykkeelle Pohjavesialueen tuntumassa on myös merkintä eo-2, jolla tarkoitetaan vedenoton ja maa-ainesoton yhteistoiminta-aluetta Korsbäckin kylässä Risåsenilla. Uudet maa-aineksenottamisluvat on ratkaistava osana alueelle laa-

10 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 9 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma dittavaa kokonaisvaltaista ottamissuunnitelmaa, jossa pääpaino on alueen kunnostuksessa ja jälkihoidossa. Hankealueen pohjoispuolella on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue, jonka suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus. Hankealueen luoteen puoleinen raja sivuaa kulttuurihistoriallisesti merkittävää tielinjausta, jolla osoitetaan Rantamaantien ja Kyrönkankaantien vanhoja tiensuuntauksia. Alueen pohjoisimmalla osalla on maakuntakaavassa teollisuus- ja varastoalueen varaus (T). Hankealueen keski- ja pohjoisosassa on merkintä eo-4, jolla kuvataan kalliokiviaineksen ottamisalueita. Alueella on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 33 mukainen rakentamisrajoitus. Alueen eteläosaan sijoittuu yksi muinaismuistokohde (sm), joka tarkoittaa muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettua kiinteää muinaisjäännöstä. Kaikista alueen muinaisjäännöksiin mahdollisesti vaikuttavista maankäyttöhankkeista on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Kuva 5. Tuulivoimapuiston hankealueiden ohjeellinen sijainti Pohjanmaan maakuntakaavakartalla (Pohjanmaan liitto 2010). Hankealueen pohjoisosassa on merkintä ohjeellisesta ulkoilureitistä, joka suuntautuu kohti pohjoista. Alueen länsiosaan on merkitty päävesijohdon ja siirtoviemärin yhteystarpeet. Merkinnällä osoitetaan tarpeelliset ja kehitettävät siirtoyhteydet. Lappfjärdin suunnittelualueen itäosan poikki kulkee nykyinen 220 kv voimansiirtojohto, jonka vierelle on merkitty uusi 400 kv voimajohto. Molemmilla linja-alueilla on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Itä- ja länsiosaa sivuaa myös maakunnankattava ohjeellinen tietoliikenneverkon linjaus. Edellä mainittujen lisäksi kaavassa on esitetty nykyiset rakennetut alueet.

11 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 10 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lakiakankaan tuulivoimapuiston Lakiakankaan tuulivoimapuisto sijoittuu länsi- ja pohjoisosistaan Pohjanmaan maakuntakaavan alueelle. Hankealueen pohjoisosassa Pohjanmaan maakuntakaavan on merkitty nykyinen 110 kv voimansiirtojohdosta, päävesijohdon yhteystarve, ohjeellinen tietoliikenneverkon sijainti sekä ohjeellinen ulkoilu- ja pyöräilyreitti. Voimansiirtojohdon linja-alueella on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 33 mukainen rakentamisrajoitus. Hankealue sivuaa pohjoisosassa sekä länsiosassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokasta aluetta. Hankealueella sijaitsee valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde, Änikoskmossen-Stormossen (SSO100283) (SL2), joka kuuluu myös Natura verkostoon. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityisesti huomiota niiden luonnonarvojen säilyttämiseen ja turvaamiseen sekä välttää sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat niitä arvoja, joiden perusteella alue on muodostettu tai siitä on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelualue. Hankealue tulee pohjoisessa hyvin lähelle myös valtakunnallisen vanhojen metsien suojeluohjelman aluetta (Lapväärtinjoen metsä AMO100508), joka on merkitty kaavaan SL4- merkinnällä. Lakiakankaan hankealueen lounaisosassa sijaitsee nykyinen 220 kv sekä uusi 400 kv voimansiirtojohto. Alueen länsipuolella virtaa Kärjenjoki, joka on osa ohjeellista melontareittiä. Vaihekaava 2. tuulivoima Vaihekaavassa tarkastellaan energiahuoltoa koko Pohjanmaan maakunnan alueella. Selvitys painottuu tuulivoimatuotantoon, tavoitteena on osoittaa tuulivoiman tuotannolle parhaiten soveltuvat alueet ja sen tavoitevuosi on Selvitystyö käynnistyi joulukuussa Aloitusvaiheessa laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Liitto on aloittanut myös lisäselvitykset ja vaikutusten arvioinnit jotka koskeva mm. suuria petolintuja ja lintujen muuttoa. Selvitykset valmistuvat alkukesästä Vaihekaavan ensimmäinen luonnos on ollut nähtävillä ja vaihekaavaehdotus on nähtävillä Vaihekaavaehdotuksen aluerajaukset ovat hieman suppeampia kuin hankealueiden vaikutusalueiden rajaukset (40 db). Lappfjärdin tuulivoima-alueen pohjoisin osa, Lappfjärdin kirkon eteläpuolella, on vaihekaavaehdotuksen ulkopuolella. Lakiakankaan pohjoisin alue on myös vaihekaavarajauksen ulkopuolella, kuvat 6 ja 7.

12 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 11 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 6. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoima-alueet (tarkistettu rajaus ), Pohjanmaan liiton tuulivoimaselvityksen mukaiset alueet, vaihekaavaehdotus 2, punainen rajaus. Kuva 7. Vaihekaavan 2, kaavaehdotus.

13 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 12 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmä Lakiakankaan tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu itäosastaan Etelä- Pohjanmaan maakuntakaavan alueelle, kuva 8. Maakuntakaavojen yhdistelmässä hankealueen kohdalla on merkintä pohjavesialueesta (Eteläpohjanmaan liitto 2005), jonka kohdalla suoritettavat toimenpiteet on suunniteltava niin, että pohjaveden laatu ei huononnu eikä alueen antoisuus pienene. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimavarauksia, kuva 8. Kuva 8. Hankealueiden ohjeellinen sijainti merkittynä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkarttaan (Etelä-Pohjanmaan liitto 2006). Vaihekaava 1. tuulivoima Etelä-Pohjanmaan liiton hallitus on päättänyt maakuntakaavan uudistamisesta, joka tehdään vaiheittaisena. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on osoittaa tuulivoiman tuotannolle parhaiten soveltuvat alueet, käyttötavoitteiden, osallisten kanssa käytyjen neuvotteluiden, meneillään olevien tuulivoimahankkeiden sekä niiden taustalla olevien muiden suunnitelmien perusteella. Etelä-Pohjanmaan liitto käynnisti kaavan valmistelun maakuntahallituksen vireillepanopäätöksellä Kaavaluonnos, päivätty , asetettiin nähtäville Vaihekaavassa esitetty aluerajaus käsittää Lakiakankaan tuulivoima-alueen. Maakuntakaavassa esitetty pohjavesialue (tv) on rajattu tuulivoima-alueen ulkopuolelle, kuva 8a.

14 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 13 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 8a. Lakiakankaan hankealue sisältyy Etelä-Pohjanmaan liiton tuulivoimavaihekaavaan (18), alueen sisällä oleva maakuntakaavaan merkitty pohjavesialue (tv) on rajattu tuulivoima-alueen ulkopuolelle. Yleiskaava Suunniteltu Lappfjärdin tuulivoimapuiston sijoittuu alustavan vaikutusaluerajausesityksen mukaan osittain Lapväärtin osayleiskaavan alueelle (hyväksytty ). Kaava-alueelle ei suunnitelman mukaan sijoitu tuulivoimalaitoksia. Hankealueen alustavan rajauksen perustana on tuulivoimalaitosten vaikutusalue, jonka sisällä voimalaitosten aiheuttama melu voi ylittää 40 db. Aluerajaus tulee selvitysten myötä tarkentumaan. Hankealueen lopullinen rajaus vahvistuu yleiskaavoituksen aikana teknisen suunnittelun edetessä. Hankealue tullaan rajaamaan siten että yleiskaava-alue ei tule ulottumaan muiden jo voimassa olevien kaavojen alueelle, kuva 9. Hankealueen rajan länsipuolella kulkee liikennemelualueen likimääräinen raja (päiväohjearvo 55 db), jonka sisäpuolelle ei saa sijoittaa uusia asuinrakennuksia. Hankealueen rajan luoteispuolella on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), pientalovaltaista asuinaluetta (AP) sekä virkistysaluetta (V). Virkistysalu-

15 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 14 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma een sisäpuolella on hautausmaa (EH/s). Koillispuolella kulkee kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus, kuva 9. Kuva 9. Lapväätrin osayleiskaava (Kristiinankaupunki 2010). Hankealueen alustava vaikutusraja (40 db) merkitty kaavakarttaan punaisella. Hankealueen länsipuolella, Blomträsketiä ympäröivällä alueella on voimassa Kristiinankaupungin rantayleiskaava (hyväksytty , muutos ) (Kristiinankaupunki 1998), kuva 10. Lakiakankaan pohjoisosassa on Kristiinankaupungin rantayleiskaavaan sisältyvä suoalue, kuva 10a. Lähialueen yleiskaavatilanne selviää kuvasta 12. Tuulivoimapuistoa lähimmät alueet ovat maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1) tai osoitettu asuin-/lomarakennusten alueeksi (AO, AM, RA). Blomträsketin vesialue ja rantavyöhyke on luonnonsuojelualuetta (SL-1).

16 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 15 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 10. Kristiinankaupungin rantayleiskaava Lappfjärdin hankealueen länsipuolella (Kristiinankaupunki 1998). Hankealueen alustava vaikutusraja (40 db) merkitty kaavakarttaan punaisella.

17 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 16 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 10a. Kristiinankaupungin rantayleiskaava Lakiakankaan tuulivoimapuiston alueella (Kristiinankaupunki 1998 Kuva 11. Dagsmarkin osayleiskaavaehdotus 2011, joka käsittää Dagsmarkin kyläasutuksen Lapväärtinjoen etelä- ja pohjoispuolella, on ollut ehdotusvaiheessa nähtävillä, kuva 11.

18 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 17 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 12. Lakiakankaan tuulivoimapuiston pohjoisosan vaikutusalueella on Kristiinankaupungin rantaosayleiskaavaan kuuluvia alueen osia (tarkistettu rajaus ),. Kuva 13 Metsälän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus (Ramboll 2012a).

19 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 18 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Metsälän tuulivoimapuiston osayleiskaavan itäpuolelle ja Lappfjärdin hankealueen eteläpuolelle on laadittu Uttermossan tuulivoimapuiston osayleiskaava, joka on luonnosvaiheessa. Kaavoitettualue sijoittuu lähimmillään noin 650 metriä Lappfjärdin hankealueesta etelään. Kuva 14. Uttermossan osayleiskaavan luonnos (Ramboll 2012b). Asemakaava Suunniteltu Lappfjärdin tuulivoimapuisto rajoittuu luoteessa kaupunginvaltuuston hyväksymään Lapväärtin asemakaavaan (Lapväärtti 2010). Kaavaalueelle on asemakaavoitettu teollisuus- ja varastotoiminnoille varattualue, jonne voidaan sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja (T-1) sekä huoltoasema (T-2). Vihreällä merkityt, teollisuus kortteleiden väliin jäävät alueet ovat lähivirkistysaluetta (VL), kuva 15. Alustavan vaikutusalueen rajauksen mukaan tuulivoimalaitoksia ei sijoitu asemakaavoitetulle alueelle. Kuva 15. Lapväärtin asemakaavakartta suunnitellun tuulivoimapuiston alueella (Lapväärtti 2010). Hankealueen alustava vaikutusraja (40 db) on merkitty kaavakarttaan punaisella.

20 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 19 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Laadittavat selvitykset Tuulivoimapuiston mahdollisia ympäristövaikutuksia on kuvattu YVAohjelmassa (FCG 2012). Osayleiskaava pohjautuu pitkälti YVA-ohjelmaan ja selostuksessa esitettävään aineistoon. Melu- ja vilkkumismallinnukset laaditaan (WindPro-ohjelmalla). 8.1 Kaavoituksen yhteensovittaminen YVA menettelyn kanssa Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistojen rakennuslupien myöntäminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen osayleiskaavan laatimisen. CPC Finland Oy on käynyt neuvotteluja alueiden kaavoittamisesta Kristiinankaupungin, Isojoen ja Karijoen kaavoittajien kanssa. Kunnat ovat päättäneet osayleiskaavojen laatimisesta, kohta 3. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa osayleiskaavaprosessit rinnan YVAmenettelyn kanssa. Osayleiskaavoitusten edellyttämä lähtöaineiston kokoaminen ja selvitysten tekeminen yhdistetään mahdollisimman tehokkaasti YVAmenettelyn kanssa. Osayleiskaavojen valmisteluaineisto laaditaan osittain samanaikaisesti YVA-selostuksen laadinnan kanssa. Osayleiskaavojen luonnokset ja kaavaehdotukset tullaan asettamaan julkisesti nähtäville ja näiden nähtävilläolojen aikana kaavoista pyydetään lausunnot ja niistä voi antaa palautetta. Kaavaluonnoksista ja YVA-selostuksesta tiedottaminen ja yleisötilaisuudet pyritään yhdistämään. Osayleiskaavoituksiin tarvittava tietopohja ja selvitykset tuotetaan pääasiallisesti YVA-menettelyn kautta ja ne on lähtökohtaisesti laadittu palvelemaan myös osayleiskaavoja. Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistojen osayleiskaavoitukset ovat kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita säätelee maankäyttöja rakennuslaki. Kaavoituksien aikana järjestetään neuvotteluja viranomaisten ja Kristiinankaupungin, Isojoen ja Karijoen kuntien kanssa.

21 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 20 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 16. YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen vaiheet. Kaavoitustyön aikana pidetään viranomaisneuvotelut OAS ja kaavaedotusvaiheessa. Lisäksi pidetään tarvittaessa kaavakokouksia TEHTÄVÄ ALUSTAVA TEKNINEN SUUNNITTELU Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelu Sähkösuunnittelu Säh Tiessuunnittelu YVA-OHJELMAVAIHE YVA-ohjelman laadinta YVA-ohjelman nähtävilläolo Yhteysviranomaisen lausunto YVA-SELOSTUVAIHE Maastoselvitykset YVA-selostuksen laadinta YVA-selostuksen nähtävilläolo Yhteysviranomaisen lausunto OSAYLEISKAAVA OAS:n laadinta OAS:n nähtävilläolo Kaavaluonnoksen laadinta Nähtävilläolo Viranomaisen lausunto Kaavaehdotuksen laadinta Kaavaehdotuksen nähtävilläolo Kaavan hyväksyminen OSALLISTUMINEN Seurantaryhmä Yleisötilaisuudet 9 Vaikutusten arviointi Kuva 17. Teknisen suunnittelun, YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen aikataulu. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuulivoimarakentamisella voi olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmisten elinoloihin. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen luonto-, maisema-, melu- ja varjostusvaikutuksia. Vaikutusten arviointi perustuu tehtyihin ja tehtäviin selvityksiin. Tuulivoimaloiden vaikutuksista ilmavalvontatutkiin on pyydetty lausunto Puolustusvoimilta jossa todetaan että tuulivoimaloilla ei ole merkittävää vaikutusta puolustusvoimien ilmavalvontaan eivätkä he vastusta tuulivoima-alueiden toteutusta. 10 Osallistuminen ja vuorovaikutus 10.1 Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 62 ) on kaavoitusmenettely järjestettävä niin että alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä yhteisöillä ja viranomaisilla joiden toimintaan käsitellään (osalliset) on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja esittää kaavasta kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Kaavaehdotuksesta osalliset voivat jättää kirjalliset muistutukset.

22 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 21 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten kuntien energia- ja vesilaitokset; Finavia Oyj, Findgrid Oyj ja Fortum Oyj Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: kunnan (kaupungin) hallintokunnat ja lautakunnat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot, Pohjanmaan pelastuslaitos, liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Museovirasto, Pohjanmaan museo ja Puolustusvoimat Suunnitteluvaiheet ja aikataulu Aloitusvaihe: Kaavoituksen vireilletulo (huhti-toukokuu 2012) Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma joka laitetaan kunnissa nähtäville sekä järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan luonnosvaihe (joulukuu 2012, tammikuu 2013) Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan ehdotusvaihe (huhti-toukokuu 2013) Osayleiskaavaehdotusta valmistellaan YVA-selostuksen ja siitä saadun palautteen pohjalta. Kaavaehdotus virallisesti 30 pv nähtävillä (huhti-toukokuu 2013). Muistutukset on toimitettava kirjallisena Kristiinankaupungin kaupunginhallitukselle/isojoen-/karijoen kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Hyväksymisvaihe (elo-syyskuu 2013) Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. Osayleiskaavan hyväksyy Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto / Isojoen / Karijoen kunnanvaltuusto. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti. Osayleiskaavaehdotus valmistuu alustavan alustava aikataulun mukaan maalis-huhtikuussa Kristiinankaupungin kaupunginhallitus/isojoen kunnanhallitus/karijoen kunnanhallitus päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi (MRL 65, MRA 27 ). Osayleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti eri kunnissa edellä esitetyllä tavalla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kirjallisena Kristiinankaupungin kaupunginhallitukselle/isojoen-/karijoen kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot: Kristiinankaupunki:

23 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 22 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan Suupohjan Sanomissa ja Syd- Österbotten lehdissä sekä pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla. Vattenbolagen/Kommunala vattentjänstverk, Suupohjan lintutieteellinen yhdistys r.y., Suupohjan ympäristöseura, Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening, Dagsmark, Uttermossen Natur och Miljö rf. Finavia Oyj, Findgrid Oyj Fortum Oyj Fortum sähkön siirto, Nikkarintie 8, KURIKKA Pohjanmaan liitto, PL, VAASA Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, PL 93, VAASA Museovirasto, PL 913, HELSINKI /Österbottens museum Skogscentralen Isojoki: Yleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan Suupohjan Sanomissa ja se on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. - Fortum sähkön siirto, Nikkarintie 8, KURIKKA - Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, SEINÄJOKI - Rakennus- ja tielautakunta - Isojoen Yrittäjät r.y., Reija Haapanen, Kärjenkoskentie 38, VANHAKYLÄ - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, PL 93, VAASA - Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Ympäristöpalvelut, PL 100, KAUHAJOKI - Museovirasto, PL 913, HELSINKI - Vanhankylän kyläseura, Anna-Kaisa Jaakkola, Vaasantie 345, KALLTRÄSK - Kärjenkosken kalastuskunta ja kyläseura ry, Hannu Kortesniemi, Korvenalantie 131, KÄRJENKOSKI - Vesijärven metsästysseura, Jarmo Huhtala, Korpelankyläntie 508, KÄRJENKOSKI Karijoen kunta: Yleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan Suupohjan Sanomissa ja se on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. Lausunnot kaavasta pyydetään kohdassa 10.1 Osalliset luetelluilta tahoilta: - niiltä Karijoen kunnan hallintokunnilta ja lautakunnilta joiden toimialaa hanke koskee, sekä seuraavilta viranomaisilta, - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaavoitus, Liikenne- ja ympäristökeskus, PL 93, VAASA - Etelä-Pohjanmaan liitto, - Museovirasto, PL 913, HELSINKI Lisäksi lausunnot pyydetään seuraavilta järjestöiltä: - Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistys, - Karijoen metsästysseura, - Ohriluoman kyläseura,

24 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot 23 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yhteystiedot Kristiinan kaupunki Kaupunginhallitus PL Kristiinankaupunki Tekninen johtaja Joakim Ingves puh Isojoen kunta Kunnanhallitus PL Isojoki Kunnaninsinööri Valter Enqvist puh Karijoen kunta Kunnanhallitus Kristiinantie Karijoki Kunnanjohtaja Viljo Kurvinen puh Rakennusmestari Heikki Rinta-Hoiska puh Finnish Consulting Group Oy Yrittäjänkatu 13, Vaasa Pertti Malinen, maanm. ins AMK puh Jakob Kjellman, toimialajohtaja puh Petri Tuormala, arkkitehti SAFA puh

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kristiinankaupunki Isojoen kunta Karijoen kunta LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 27.4.2012 CPC Finland Oy Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HALSUAN KUNTA A2 13.8.2014 HALSUAN YLEISKAAVAN 1. VAIHEKAAVA (TUULIVOIMA) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELUN TAVOITTEET Halsuan Tuulivoima Oy on tehnyt aloitteen Halsuan yleiskaavan tuulivoimarakentamista

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A VÖYRIN KUNTA STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 1 (16) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 1.6.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 LEPPÄVIRTA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SUSIVUOREN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P18551 FCG Finnish Consulting Group Oy Susivuoren Ranta-asemakaava 2.6.2012 I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAUKUNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.2.2013 KUNTA Enonkoski 046 KYLÄ Haukiniemi 404 TILA Kurppala 5:2 Möngänkangas 5:18 Päiväsuo 5:28 Keisarinviitta 5:29 Hanikonsiru

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI Asemakaava biojalostamoa varten ja teollisuusalueen asemakaavan muutos OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.6.2014 4.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 10.10.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.4.2012 POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä 607-413-21-7 Salola Ranta-asemakaavaan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.2.2012 päivitetty 24.4.2012 kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE...2 2. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMON KUNTA LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI Päivitetty 5.6.2013, 8.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LIEKSAN KAUPUNKI, KOLI PURNULAHDEN OSITTAINEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot