LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA2 TULOSKORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI"

Transkriptio

1 Hankkeen nimi: Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä vapaa-ajan matkat muodostavat merkittävän osan. Lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastusmatkoista huomattava osa kuljetaan matkustajana henkilöautossa, mikä vaikuttaa myös lasten vanhempien liikkumistarpeisiin. Hankkeessa on keskitytty jalkapalloa harrastavien Tampereen kaupunkiseudulla asuvien alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastusmatkoihin. Tavoitteena on tunnistaa harrastusmatkojen kulkumuodon valintaan vaikuttavia syitä ja kulkumuodon valintaa rajoittavia tekijöitä. Hanke on perusluonteeltaan lähtökohtia kartoittava tutkimus, sillä aiheeseen liittyvää tutkimustietoa on nykyisellään melko vähän. Keskeisen osan hanketta muodostaa kestävään liikkumiseen kannustaminen kummiseuran Ilveksen jalkapalloilijoiden parissa erilaisin keinoin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa lasten ja nuorten kulkutapavalinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä jalkapallon harrastusmatkoilla, sekä kehittää ja testata keinoja kestävän liikkumisen lisäämiseksi: selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat harrastuksiin kyyditsemiseen kyyditsemisen liikenteelliset vaikutukset kartoitetaan mahdollisuudet lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikenteen käyttöä ja kimppakyytejä yksittäisten autokyytien sijaan kartoitetaan kaupungin, urheiluseurojen sekä lajiliittojen keinoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa kestävän liikkumisen edistämiseksi testataan kulkumuotovalintoihin kohdistuvaa vaikuttamista (markkinointi, viestintä, liikkumissuunnitelmat, kokeilumahdollisuudet) muodostetaan suosituksia ja toimintamalleja muualla hyödynnettäviksi lähtökohtien selvittämisen ja kokeilun tulosten perusteella Kohderyhmät Hankkeen suoraan kohderyhmään kuuluivat alle 18-vuotiaat Ilveksessä pelaavat jalkapalloilijat Tampereen kaupunkiseudulla. Ilveksessä nuoria, alle 18-vuotiaita pelaajia on Epäsuoria kohde-ryhmiä ovat jalkapalloilijoiden vanhemmat ja valmentajat ja harrastustoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset. Muita epäsuoria kohderyhmiä ovat paikalliset urheiluseurat, Palloliitto, Valo (ent. SLU) ja Tampereen kaupungin eri hallinnonalat.

2 Toteutetut liikkumisen ohjauksen toimenpiteet Toimenpiteitä toteutettiin sekä koko seuran tasolla että hankkeen kummijoukkueiden parissa. Toimenpiteet valikoituivat kohderyhmän mukaan. Tiedottaminen ja viestintä olivat tärkeässä roolissa hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Seuran tasolla tehtäviä toimenpiteitä olivat tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät toimet kuten liikkumisen nykytilaa kartoittava Internet-kysely sekä kestäviin kulkutapoihin kannustaminen tiedotteilla. Tiedotteissa käsiteltiin teemaviikkoja (Liikkujan viikko ja pyöräilyviikko) sekä lasten ja nuorten liikkumistarvetta ja sen suosituksia. Lisäksi toteutettiin turnaus- ja pelitapahtumien liikkumisen ohjausta kummiseuran kaikissa kesän 2012 turnauksissa. Joukkuetasolla tehtäviä toimenpiteitä olivat seuraavat: Markkinointi- ja viestittämistilaisuudet joukkuetasolla (pelaajien, vanhempien ja valmentajien tapaamiset) Ryhmähaastattelut ja joukkuekohtainen liikkumisen suunnittelu Kimppakyytitoiminto (Osallistujat.com) Pyöräilevä treenibussi Kulkutavan seuranta seurantataulukon avulla Joukkoliikenteen kokeilumahdollisuus (Tampereen joukkoliikenteen kuukausiliput) Kontakti- ja viestintätoimet Hankkeen viestinnän ja vuorovaikutuksen tavoitteena on saada tietoa nykytilanteesta ja toteuttaa markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä sekä viestiä hankkeen tuloksista. Hankeen viestintäkeinoja ovat olleet muun muassa ohjausryhmän asiantuntijahaastattelut nykytilanteen kartoittamiseksi, seuratasolle kohdennetut Internet-kyselyt, jalkapalloilijoiden sekä heidän vanhempien ja valmentajien ryhmähaastattelut sekä erilliset markkinointi- ja viestittämistilaisuudet. Lisäksi hankkeen aikana on tehty yhteistyötä eri tiedotusvälineiden kanssa ja tarjottu materiaalia tiedotteiden, lehtiartikkeleiden ja uutisjuttujen valmistelun tueksi. Hankkeessa on hyödynnetty myös yhteistyöorganisaatioiden verkostoja ja Internetsivuja, kuten Tampereen kaupungin ECO2-hankkeen viestintäkanavia sekä Ilveksen Jalkapallojaoston Internet-sivuja. Hämeen Liikunta ja Urheilun ja Palloliiton kautta hankeen tiedotus saadaan kohdennettua suoraa muille Tampereen seudun seuroille.

3 Keskeiset tulokset Hankkeen tuloksena on saatu tietoa jalkapalloilijoiden harrastusmatkojen kulkumuotovalinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, seuran mahdollisuuksista kannustaa ja mahdollistaa kävelyyn ja pyöräilyyn harjoitusmatkoilla sekä harrastusmuotojen (kaupunginosatoiminta, edustusjoukkuetoiminta) vaikutuksista kulkutapavalintoihin. Lisäksi on tutkittu taloudellisten ja hallinnollisten ohjauskeinojen ja kannustimien kehittämisen mahdollisuuksia Tampereen kaupungille sekä Tampereen kaupungin palveluverkon kehittämistarpeita. Hankeen aikana on tunnistettu tehokkaita liikkumisen ohjauksen keinoja harrastusmatkojen kulkutapamuutoksen aikaansaamiseksi. Hankkeen aikana saatiin paljon tietoa harrastusmatkojen kulkutapavalintaan liittyvistä tekijöistä: Toteutettujen kokeilutoimenpiteiden saama vastaanotto oli positiivinen Urheilu- ja liikuntaseurojen seuran sisällä tapahtuvalla kannustamisella pelaajille ja heidän vanhemmilleen on ratkaiseva merkitys kestävien kulkutapojen edistämisessä. Tämän edistämiseksi suositellaan asian esille ottamista seurojen yhdyshenkilöille järjestettävissä koulutustilaisuuksissa. Käytännön työn tueksi hankkeessa tuotettiin nk. toimenpidekortteja. Korttien avulla on mahdollista kohtuullisen helposti ja joukkuekohtaisesti ottaa käyttöön käytäntöjä, jotka edistävät kestävää liikkumista. Harjoitusvuorojen jakoperiaatteet ja niiden vaikutukset kulkutavan valintamahdollisuuksiin: harjoituspaikkojen ja -päivien vakiinnuttaminen on avainasemassa lasten ja nuorten omaehtoisen liikkumisen mahdollistamisessa. Tampereella suurin osa lapsista valitsee edelleen lähikoulun aloittaessaan koulunkäynnin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koulumatkat kuljetaan pääsääntöisesti kävellen tai pyörällä. Valmiuksia joukkoliikenteen käyttämiseen omaehtoisesti ei ole, jos perheessä ei muutoin liikuta matkoja joukkoliikenteellä. Toteutettu seuranta ja tavoiteltujen vaikutusten täyttyminen Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin liikkumiskysely, jonka perusteella saatiin tietoa toimenpiteiden suunnittelun tueksi.

4 Hankkeen avulla tavoitetut henkilöt Toteutetut kokeilutoimenpiteet kohdistuivat seuratasolla kaikkiin seuran pelaajiin (3 600 pelaajaa). Seuratason toimenpiteet olivat lähinnä viestintää, jolla saavutettuja muutoksia liikkumiseen on vaikea arvioida näin lyhyen ajanjakson puitteissa. Kaupin urheilupuistossa toteutetut turnausjärjestelyt kohdistuivat useisiin satoihin pelaajiin. Muutoksia osallistujien liikkumisessa oli ainakin turnauksien aikana. Henkilöautoliikenteen rajoittaminen tapahtumapaikalla turnausten aikana koettiin niin hyväksi järjestelyksi, että sen mukaisesti aiotaan toimia tulevissakin turnauksissa. Kummijoukkueiden kanssa toteutetut toimenpiteet kohdistuivat pienempään joukkoon, mutta olivat selvästikin tehokkaampia vaikutuksiltaan. Esimerkiksi pyöräbussitoimintaan osallistui vain 6 8 poikaa, mutta he muuttivat liikkumiskäyttäytymistään koko kokeilujaksolle. Saavutettu kulkutapamuutos Hankkeen aikana kehitetyt toimintamenetelmät ja suositukset voivat vaikuttaa kulkutapavalintoihin hankkeen jo päätyttyä. Esimerkiksi kulkutapatoiminto, joka kehitettiin hankkeen aikana, helpottaa kimppakyydeistä sopimista ja niiden järjestämistä tulevaisuudessa. Tulosten hyödyntäminen ja monistettavuus, toiminnan jatkuminen Urheiluseuran näkökulmasta kestävän liikkumisen edistäminen istuu hyvin urheiluseuran toimintamalliin; tavoitteenahan on monipuolisesti kehittää lapsen tai nuoren liikkumista. Hankeen aikana on muodostettu paikallisesti ja valtakunnallisesti käyttöön otettavia suosituksia jalkapallon seuratoiminnassa, kaupungin eri hallinnonalojen toiminnassa sekä harrastavien lasten vanhemmille suunnatussa viestinnässä. Suosituksia ja esimerkkejä hyvistä kokemuksista välitetään Valo:n ja Palloliiton verkostojen kautta. Hankkeesta on laadittu hankeraportti sekä tehokkaimmista hankeen aikana toteutetuista kokeilutoiminnan toimenpiteistä toimenpidekortit (6 kpl). Hankkeen pohjalta esitetyt seuratoiminnan ja sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksien kehitysehdotukset on kuvattu tarkemmin hankeraportissa. Aikataulu Hanke on toteutettu huhtikuu 2012 toukokuu 2013 välisenä aikana. Hankkeen kokeilutoiminnan kausi jakautui kahteen osaan (kesä- ja talvikausi) jalkapallon harrastustoiminnan mukaisesti.

5 Yhteistyökumppanit ja rahoittajat Tilaajat: Liikennevirasto, Ympäristöministeriö, Tampereen kaupunki (Sivistys- ja elämänlaatupalvelut, Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Eco2-hanke) Toteuttaja: Sito Oy Yhteistyökumppanit: VALO (ent. Hämeen Liikunta ja Urheilu), Palloliitto (Tampereen piiri), Ilves ry (Jalkapallojaosto), Motiva Oy Ohjausryhmä: Matti Holopainen, Liikennevirasto Kaisa Mäkelä, Ympäristöministeriö Sara Lukkarinen, Liikkumisen ohjauksen T&K ohjelman koordinaattori (Motiva Oy) Kaisa Kauhanen, Liikkumisen ohjauksen T&K ohjelman koordinaattori (Motiva Oy) Timo Seimelä, Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki, Tilaajaryhmän sivistys- ja elämänlaatupalvelut Elli Kotakorpi, Tampereen kaupunki, ECO2-hanke ( asti) Krista Willman, Tampereen kaupunki, ECO2-hanke ( ) Sanna Ovaska, Ekokumppanit Oy ( alkaen) Erno Holmberg, Ekokumppanit Oy ( alkaen) Jarmo Tuomiranta, Palloliitto Ari Koskinen, Valo ry (Hämeen Liikunta ja Urheilu) Timo Korsumäki, Valo ry (Hämeen Liikunta ja Urheilu) Markus Paananen, Ilves Jalkapallo ry Risto Valkeala, Ilves Jalkapallo ry Yhteystiedot Heljä Aarnikko, Sito Oy Anna Korpinen, Sito Oy p p Hankkeen sivusto Hankkeella ei ole omia Internet-sivuja vaan hankemateriaali julkaistaan Motivan hankesivuilla. Hankeen viestintää on toteutettu edellä kuvatulla tavalla.

6

Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat. Liikkumisen ohjauksen ohjelma 2012 2013

Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat. Liikkumisen ohjauksen ohjelma 2012 2013 Jalkapalloilijoiden harrastusmatkat Liikkumisen ohjauksen ohjelma 2012 2013 Esipuhe Lasten ja nuorten arvioidaan olevan huonokuntoisempia kuin aiemmin, vaikka valtaosa lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa.

Lisätiedot

Urheilutapahtumien liikkumisen ohjaus

Urheilutapahtumien liikkumisen ohjaus Urheilutapahtumien liikkumisen ohjaus Turnausten ja muiden urheilutapahtumien liikkumisen ohjauksella pyritään viihtyisämpään ja turvallisempaan tapahtuma-alueeseen Ennen tapahtumaa Tapahtumien ennakkotiedotteeseen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 2 2012 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI TYKELI-LOPPURAPORTTI 26.6.2013 1 (13) Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Tilausnumero LD 107015, 4950/067/2010 Aika 6.9.2010-31.12.2012 TYKELI-LOPPURAPORTTI 26.6.2013 2 (13) SISÄLTÖ 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin starttaaminen Opas kouluille ja harrastusjärjestöille Mikä on pyöräilevä

Lisätiedot

Loppuraportti: Yleisötapahtumien liikkumisen ohjaus Tampereen seudulla

Loppuraportti: Yleisötapahtumien liikkumisen ohjaus Tampereen seudulla Loppuraportti: Yleisötapahtumien liikkumisen ohjaus Tampereen seudulla 1. Hankkeen perustiedot... 3 2. Lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä... 3 3. Hankkeen toteutus ja tulokset... 3 3.1 Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

VIISAAN LIIKKUMISEN VIESTINTÄSTRATEGIA 2.4.2014

VIISAAN LIIKKUMISEN VIESTINTÄSTRATEGIA 2.4.2014 VIISAAN LIIKKUMISEN VIESTINTÄSTRATEGIA 2.4.2014 SISÄLLYS 1. TAUSTA JA NYKYTILA 3 2. VIISAAN LIIKKUMISEN VISIO JA MISSIO 4 3. TAVOITTEET 4 4. SIDOS- JA KOHDERYHMÄT 5 5. YHDISTÄVÄ BRÄNDI JA ILME 6 6. VISUAALINEN

Lisätiedot

Kulje viisaasti! KATSAUS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN HANKKEISIIN 2010 2013

Kulje viisaasti! KATSAUS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN HANKKEISIIN 2010 2013 35 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Kulje viisaasti! KATSAUS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN HANKKEISIIN 2010 2013 Matti Holopainen, Sonja Heikkinen, Kaisa Kauhanen, Sara Lukkarinen, Tytti Viinikainen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa 25 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä heljä aarnikko kaisa mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Heljä Aarnikko, Kaisa Mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Liikenneviraston tutkimuksia

Lisätiedot

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio 1.3 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Seura yhdistyksenä...5 2.1 Hallitus...5 2.1.1 Hallituksen kokoonpano...6 2.1.2 Hallituksen tehtävä...6 2.1.3 Kokoustoiminta...6

Lisätiedot

Oulun talvipyöräilykongressi

Oulun talvipyöräilykongressi 2 2013 Oulun talvipyöräilykongressi 8 Suomen ensimmäinen 10 pyöräkrossiparkki Polkupyörällä Poljin Islannissa 2/2013 1 Pääkirjoitus Suomi talvipyöräiltiin maailmankartalle Nuoret espoolaiset perheineen

Lisätiedot

Pyöräilevä treenibussi aloitti Tampereella

Pyöräilevä treenibussi aloitti Tampereella 5 2012 Laatu olosuhteisiin Pyöräilyn superväylät nousussa Aloite: kaupunkien nopeusrajoitukset 30 kilometriin tunnissa koko EU:ssa Pyöräilevä treenibussi aloitti Tampereella Poljin 5/2012 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen edistäminen työpaikalla. - Työnantajan ohjauskeinot

Kestävän liikkumisen edistäminen työpaikalla. - Työnantajan ohjauskeinot Kestävän liikkumisen edistäminen työpaikalla - Työnantajan ohjauskeinot Taina Mustonen 175555 Kandidaatintutkielma Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteen laitos Toukokuu 2011 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi

Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi Ympäristöministeriön raportteja 15 2015 Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arviointi Anu Vaahtera, Antti Pitkämäki, Mari Hjelt ja Mari Saario YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät

Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa. Ympäristösi parhaat tekijät Viisaan liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjaus kunnissa Ympäristösi parhaat tekijät Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN Liikkumisen ohjaus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma. Juniori KuPS

Viestintäsuunnitelma. Juniori KuPS Viestintäsuunnitelma Juniori KuPS 1 Sisällys KEITÄ ME OLEMME?... 2 SEURAMME ARVOT... 2 Suvaitsevaisuus... 2 Urheilullisuus ja terveet elämäntavat... 2 Tavoitteellisuus... 2 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 Sisäisen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksella viisasta liikkumista työyhteisöihin

Liikkumisen ohjauksella viisasta liikkumista työyhteisöihin 1 2015 Kipinät 18 Liikkumisen ohjauksella viisasta liikkumista työyhteisöihin Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 14 Kansallispuistojen terveyshyödyille hintalappu 28 Ihminen ja tekoäly rintarinnan

Lisätiedot

EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika Vuosiraportti 2013

EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika Vuosiraportti 2013 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika Vuosiraportti 2013 Sisällys Vuosiraportin tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 4 2. EVIVA- palvelumallien kehitystyö... 4 2.1. Alueellisen yhteistyön toimintamalli...

Lisätiedot