MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

2 1) JOHDANTO Viestintäsuunnitelmassa määritellään Mikkelin yliopistokeskuksen viestinnän peruslinjat ja painopisteet, joiden avulla tuetaan Mikkelin yliopistokeskuksen strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Mikkelin yliopistokeskuksen viestintäsuunnitelman 2011 pohjalla on Mikkelin yliopistokeskuksen strategia vuosille Viestintäsuunnitelman tehtävänä on mahdollistaa avoin, aktiivinen, vuorovaikutteinen, luotettava ja kohderyhmien tarpeet huomioiva tiedon välitys yliopistokeskuksen kohderyhmille. Viestintä koskettaa jokaista yliopistokeskuksen työntekijää. Tämä viestintäsuunnitelma linjaa viestinnän vastuut ja toimenpiteet yliopistokeskuksessa. Tavoitteena on, että yliopistokeskuksen toiminnan tehokkuutta lisätään onnistuneella viestinnällä. Tämä viestintäsuunnitelma on laadittu vuodelle 2011 ja se päivitetään vuosittain. 2) MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomaisesti toimiva tiedeyhteisö, jonka toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Helsingin yliopisto, Aaltoyliopiston Kauppakorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto. Mikkelin yliopistokeskus tuottaa kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä edistävää tieteellistä tutkimusta, koulutusta, sekä ratkaisuja ja toimintamalleja alueellisen kehittämisen edistämiseksi. Mikkelin yliopistokeskuksessa toimii myös kaikille avoin tieteellinen kirjasto. Toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä emoyliopistojen sekä alueen ja sen yritysten kanssa. MUC:n toiminnan painopisteet ovat yhteiskunnallinen vuorovaikutus, koulutus ja tutkimus. Taustaa: Yliopistokeskukset perustettiin vuonna 2004 yliopistojen alueellisen vaikuttavuuden tehostamiseksi sekä vastauksena yliopistolain uudistukseen. Yliopistolainuudistuksella (2004) yliopistot velvoitettiin tehtäviään hoitaessaan toimimaan vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistämään tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 2

3 3) MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VISIO, TAVOITTEET, TUTKIMUKSEN PAINOPISTEET JA ARVOT VISIO TAVOITTEET Mikkelin yliopistokeskus on aluevaikuttavuudeltaan Suomen johtava yliopistollinen toimija. Kestävä aluekehitys Elinikäinen oppiminen Yrittäjyysyhteiskunta TOIMINNAN PAINOPISTEET TOIMINNAN ARVOPERUSTA Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Vakiintunut ja rakenteellinen elinkeinoelämä- ja sidosryhmäyhteistyö Tutkimustiedon hyödyntäminen alueen kehittämisessä esim. kehittämishankkeiden ja palvelujen avulla Tieteen popularisointi Koulutus Alueen väestön koulutustason nostaminen Aikuiskoulutus Kansainväliset ja valtakunnalliset erityisohjelmat Tutkimus Fokusoituminen valituilla aloilla: Materiaali- ja ympäristötekniikka Maaseutu ja bioenergian tuotanto Pk-yrittäjyys ja liiketoiminta Etelä-Savoon kohdistuva tutkimus Mikkelin yliopistokeskus on kestävä, uudistuva, vaikuttava yliopistoyhteisö. 4) VIESTINNÄN TAVOITTEET Mikkelin yliopistokeskuksen viestinnän tavoitteena on edistää yliopistokeskuksen vision, strategian ja tavoitteiden saavuttamista tehdä tunnetuksi Mikkelin yliopistokeskusta edistää yliopistokeskuksen ja sen sidosryhmien vuorovaikutusta Tavoitteena on, että viestinnän keinoin vahvistetaan käsitystä yliopistokeskuksesta vahvana tieteellisenä asiantuntijana ja yhtenäisenä alueellisena toimijana. Viestinnän tarkoitus on lisäksi lisätä yleistä mielenkiintoa tutkimusta, tiedettä ja koulutusta kohtaan. Viestinnällisenä kärkenä yliopistokeskusta markkinoidaan kestävää kehitystä edistävänä tiedeyhteisönä. 3

4 5) VIESTINNÄN PAINOPISTEET Mikkelin yliopistokeskuksen viestinnän painopisteenä on saada tutkimustieto mielipiteenmuodostuksen, päätöksenteon ja hyödyntämisen pohjaksi sekä edesauttaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä muun yhteiskunnan kanssa. Painopisteitä ovat myös tutkimuksen aseman vahvistaminen ja profiloituminen, elinikäisen oppimisen kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. 1. TUTKIMUKSEN ASEMAN VAHVISTAMINEN JA PROFILOITUMINEN Mikkelin yliopistokeskuksen toiminta nojaa vahvaan, kansainvälisesti kilpailukykyiseen tutkimusosaamiseen. Samalla yliopistokeskuksessa tehtävä tutkimus kytkeytyy luontevasti alueeseen, täydentäen emoyliopistojen osaamista. Tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön kehittämishankkeiden ja aikuiskoulutuksen keinoin on oleellinen osa yliopistokeskuksen toimintaa. Viestinnällä vahvistetaan Mikkelin yliopistokeskuksessa tehtävää tutkimusta nostamalla esiin keskeisiä osaamisaloja. Viestinnän avulla yliopistokeskuksen vahvuudet tuodaan esiin entistä rohkeammin. Tämä käsittää keskeisten teemojen ja aihealueiden säännöllistä näkyvyyttä julkisuudessa. Erityisesti tutkimuksen sisältö nostetaan pintaan. 2. ELINIKÄISEN OPPIMISEN KEHITTÄMINEN Yliopistokeskuksen perustarkoituksena on tarjota monitieteistä ja laaja-alaista yliopistollista koulutusta Etelä-Savon alueella sekä nostaa alueen valtakunnallista merkitystä arvostettuna koulutuksen tarjoajana. Koulutuksen painopiste on aikuiskoulutuksessa. Yliopistokeskuksessa tarjottava koulutus koostuu tutkinto- ja täydennyskoulutuksesta, jonka pääsääntöisinä lähtökohtina ovat alueen yritysten ja toimijoiden tarpeet ja kysyntä sekä niihin vastaava osaaminen. Valituilla aloilla profiloidutaan kansainvälisesti. Yliopistokeskuksessa annettava koulutus nostetaan tehokkaasti esiin. Erityisesti markkinointiviestintää tehostetaan järjestettävän koulutuksen hyvän kaupallisuuden saavuttamiseksi. 3. YHTEISKUNNALLISEN VUOROVAIKUTUKSEN (YVV) VAHVISTAMINEN Yliopistokeskus toimii tutkimus- ja koulutustehtäviä hoitaessaan tiiviissä ja luontevassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yliopistokeskuksella on merkittävä rooli alueellisen kehityksen veturina erityisesti osaamisintensiivisten palvelujen ja yritysten kehittämisessä. Tämä edellyttää aktiivista vuorovaikutusta alueen eri sidosryhmien ja elinkeinoelämän kanssa. Yhteiskunnallista vuorovaikutustehtävää ovat myös muun muassa yritysyhteistyö, täydennyskoulutus, avoin yliopistotoiminta, sekä toiminta sivistyksen ja tieteellisen ajattelutavan edistämiseksi lähiyhteisöissä sekä kansainvälisesti. 4

5 Mitä paremmin yliopistokeskus onnistuu tutkimustyössään ja koulutuksessaan, sitä kiinnostavampi se on yhteistyökumppanina alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Mikkelin yliopistokeskus toimii vuorovaikutteisesti ja reagoi joustavasti alueella tapahtuviin muutoksiin. 6) MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN SIDOSRYHMÄT Mikkelin yliopistokeskuksen sisäisen viestinnän kohderyhmät ovat yliopistokeskuksen henkilöstö opiskelijat emoyliopistot Ulkoisen viestinnän kohderyhmät ovat aluekehitysorganisaatiot Mikkelin kaupunki alueen kunnat yritykset ja elinkeinoelämä muu tiedeyhteisö tiedotusvälineet suuri yleisö 7) VIESTINTÄVASTUUT Viestintävastuu on Mikkelin yliopistokeskuksessa jokaisella työntekijällä ja yksiköllä, koordinaatioyksiköllä sekä tiedotustyöryhmällä. Jokainen MUCilainen vastaa omaa työtään tai asiantuntemustaan koskevasta viestinnästä. Esimiehet ja johto ovat avainasemassa yksiköiden sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Mikkelin yliopistokeskuksen viestintäryhmä vastaa yliopistokeskuksen viestinnän kehittämisestä ja toimivuudesta. Viestintäryhmä koostuu yliopistokeskuksen yksiköiden edustajista sekä Mikkelin kaupungin edustajasta. Viestintäryhmän tehtävänä on suunnitella ja valmistella yhteistä tiedotusta ja viestintää toimia yhdyshenkilöinä oman yksikkönsä ja tiedotustyöryhmän välillä toimia tiedotusasioiden käytännön toteuttajana avustaen koordinaatioyksikköä yhteisessä tiedotuksessa 5

6 Mikkelin yliopistokeskuksen jokainen yksikkö vastaa omasta viestinnästään. Koordinaatioyksikkö vastaa yhteisestä viestinnästä, josta sovitaan yhdessä yksiköiden kanssa. Yksikkö voi halutessaan hyödyntää Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön viestintäsuunnittelijan palveluja. Toiminta edellyttää reagointia riittävän aikaisin. Yliopistokeskuksen johtoryhmä vahvistaa vuosittain yliopistokeskuksen yhteisen viestintäsuunnitelman. Viestintäsuunnitelman toimeenpanosta vastaa Mikkelin yliopistokeskuksen viestintäryhmä. 8) VIESTINNÄN TEHTÄVÄT Mikkelin yliopistokeskuksen strategia luo pohjan kaikelle viestinnälle. Viestintäsuunnitelma määrittää viestinnän vaikuttavuustavoitteet ja muu suunnittelu rakentuu sen pohjalle. Yliopistokeskuksen viestintä jakautuu päivittäisviestintään sekä vuosittain/säännöllisesti toistuviin toimenpiteisiin. Päivittäisviestinnässä jokaisella työyhteisön jäsenellä on oma roolinsa ja se käsittää päivittäisen tai muuten säännöllisen tiedonvaihdannan Mikkelin yliopistokeskuksessa, yhteistyökumppaneiden kesken, projekteissa sekä eri verkostoissa. Päivittäisviestintä ilmentää strategisia tavoitteita ja vastuut keskittyvät kunkin yksikön, tiimin tai projektien sisälle. Esimiehillä ja tiiminvetäjillä on erityisvastuu päivittäisviestinnästä. Päivittäisviestinnän kriteeri on työn sujuminen ongelmitta. Vuosittain tai säännöllisesti toistuvia viestinnän tehtäviä ovat tuloksiin liittyvä informointi (sisältäen muun muassa toimintakertomukset), strategiaprosessi, säännöllisesti ilmestyvät julkaisut, strategiapäivät sekä työhyvinvointipäivät. 9) VIESTINNÄN VÄLINEET 1. MUC-verkko Verkko on yliopistokeskuksen ensisijainen sidosryhmärajapinta. Yliopistokeskus aloitti uutena toimintamuotona vuoden 2010 lopussa myös sosiaalisen median hyödyntämisen perustamalla Facebook-sivuston. Tavoitteena on vuorovaikutteisuus ja aktivoiminen toimintaan. 2. Lehti Mikkelin yliopistokeskus julkaisee Yliopistokeskuslehteä kerran vuodessa. Lehti kertoo ajankohtaisista asioista, henkilöistä ja koulutuksista painottuen samalla yliopistokeskuksen markkinointiin. 3. MUCinoita-tiedote Mikkelin yliopistokeskus julkaisee MUCinoita-tiedotetta neljä kertaa vuodessa. Tiedote kokoaa yhteen yliopistokeskuksen ajankohtaiset uutiset, tapahtumat, henkilöstöasiat sekä koulutukset. Tiedotetta levitetään pääasiassa sähköisesti. Yliopistokeskuksen ystävät saavat tiedotteen myös postitse. 6

7 4. Tiedotusvälinetyö Mikkelin yliopistokeskus julkaisee säännöllisesti tiedotteita ja on yhteydessä keskeisiin tiedotusvälineisiin. Yliopistokeskus toimii yhteistyössä valtalehtiin, erikois- ja ammattilehtiin, televisioon sekä radioon. 5. Markkinointi-viestintäkampanjat Tehdäkseen itseään ja yksiköitään tunnetuksi ja vahvistaakseen edelleen brändiään, yliopistokeskus toteuttaa erilaisia markkinointi-viestintäkampanjoita. 6. Messut, tapahtumat, tilaisuudet jne. Mikkelin yliopistokeskus osallistuu messuille ja järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuten seminaareja, juhlia, esittelyjä ja Avoimien ovien päiviä. 7. Esitteet ja muut välineet Mikkelin yliopistokeskus tuottaa säännöllisesti esitteitä ja muuta materiaalia jaettavaksi eri tapahtumissa, tilaisuuksissa ja messuilla. 10) TOIMENPITEET VIESTINNÄSSÄ Tähän on listattu keskeisiä viestinnän toimenpiteitä, jotka toteutetaan vuonna Yliopistokeskuksen yhteistä ulkoista näkyvyyttä tehostetaan Yliopistokeskusbrändiä vahvistetaan, mutta emoyliopistojen brändit ovat silti vahvasti esillä. (Yliopistokeskuksen tieteellinen uskottavuus nojaa emoyliopistoihin, emoyliopistot puolestaan saavat yliopistokeskuksen kautta lisää näkyvyyttä alueella.) Yliopistokeskuksen brändi toimii tukibrändinä ja sitä käytetään johtoryhmässä joulukuussa 2009 hyväksytyn viestinnän ohjeistuksen mukaisesti. Yliopistokeskus on ottanut erityiseksi tehtäväkseen tieteen tunnetuksi tekemisen suurelle yleisölle. Toimintaa jatketaan. Tämä pitää sisällään - erilaisia luentotyyppisiä tilaisuuksia ja seminaareja - yliopistokeskuksen ystävät -toiminnan - yhteistyön alueen koulujen ja oppilaitosten kanssa - tiedekasvatustoiminnan - tiedotustoiminnan (lehdet, nettijulkaisut ym.) tieteenkesyttäjä-palkinto jaetaan vuosittain tieteen popularisoinnissa ansioituneelle henkilölle tai henkilöille Mikkelin Tiedepäivän yhteydessä yliopistokeskuksen yksiköissä tehtävä tutkimus ja koulutus sekä niihin perustuva asiantuntemus ovat keskeinen voimavara ympäröivän yhteiskunnan kehittämisessä. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen koko yliopistokeskuksen henkilöstöä koskettavaksi, arkisessakin kanssakäymisessä konkretisoituvaksi ilmiöksi, on erittäin tärkeää. Tätä ilmiötä korostetaan. yliopistokeskuksessa pyritään aktiivisesti ylläpitämään ilmapiiriä ja tietoisuutta, joka rohkaisee kaikkia toimijoita ja erityisesti professoreja yhteiskunnalliseen keskusteluun kriisiviestintäsuunnitelman laadinta yhteistyössä viestintäryhmän kanssa 7

8 viestintäsuunnitelman päivittäminen yliopistokeskuksen strategian päivityksen jälkeen yhdessä viestintäryhmän kanssa MUC-nettisivuille rakennetaan englannin- ja venäjänkieliset kieliversiot 11) VIESTINNÄN SEURANTA Viestinnän toimivuutta seurataan säännöllisesti ja seuraavat asiat huomioidaan erityisesti: tukeeko yliopistokeskuksen strategiaa käytetäänkö resursseja tehokkaasti menevätkö viestit perille Seurantavälineitä ovat näkyminen tiedotusvälineissä yliopistokeskuksen julkisuuskuva keskeisten viestintävälineiden toimivuus 8

9 12) TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintasuunnitelma 2011 listaa ne toimenpiteet, jotka Mikkelin yliopistokeskus toteuttaa vuonna 2011 yhteistyössä siihen kuuluvien yksiköiden kanssa Toimenpiteet/ kuukausi MUC-toimintakertomus Yliopistokeskuslehti KULMA-lehti MUCinoita-tiedote Studia Generalia -luennot Tiedotus- ja PRtilaisuudet -Tilanteen mukaan Esitemateriaalin päivitys MUC-nettisivujen kieliversiot (EN/VE) Mikkelin Tiedepäivä 7.4. Flooran päivän piknik Lukukauden avajaisbrunssi Pikkujoulut Joulukahvit TYHY-tilaisuus Messuosallistumiset Infopäivä uusille opiskelijoille Kampusfestari vk 17 (sis. Päivänsäde 2011) MUC-JAZZ Lukuvuoden avajaiset

10 10

SISÄLTÖ. Kuvio 1: Mikkelin yliopistokeskuksen visio, tavoitteet, toiminnan painopisteet ja arvoperusta 6

SISÄLTÖ. Kuvio 1: Mikkelin yliopistokeskuksen visio, tavoitteet, toiminnan painopisteet ja arvoperusta 6 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 YLIOPISTOKESKUKSEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 2 3.1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen 3 3.2 Alueellisen toimintaympäristön kehitys 3 3.2.1

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2011 Mikkelin yliopistokeskus 1 Toimintakertomus 2011 Sisältö Katsaus vuoteen 2011 5 Mikkelin yliopistokeskus 7 Yliopistokeskuksen painopistealat ja yksiköt 13

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkeli University Consortium www.muc.fi Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa,

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Tavoiteohjelma 2010-2012

Tavoiteohjelma 2010-2012 Tavoiteohjelma 2010-2012 OSA I STRATEGINEN KEHYS 1.1. Tehtävä Avoin yliopisto vastaa Helsingin yliopistossa tutkimusperustaisesta, tutkintovaatimusten mukaisesta ja kaikille kansalaisille avoimesta yliopisto-opetuksesta.

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE LUONNOS 5.2.2014 Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut 2014 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat 1.2 Viestinnän periaatteet 1.3 Perusviestit

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriön julkaisuja 2003:36 Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot