Oheismateriaali Power Point esitykseen Korkea asteen kieliopinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oheismateriaali Power Point esitykseen Korkea asteen kieliopinnot"

Transkriptio

1 1 OheismateriaaliPwerPint esitykseen Krkea asteenkielipinnt Dia1 Alituskuva Dia2 Kaikkiinkrkeakulututkintihinkuuluukielipintja äidinkieli:sumi/svenska tinenktimainenkieli:rutsi/finska vähintäänyksivieraskieli. Muista: Vieraidenkieltenlukumääräriippuupiskeltavastaalasta, esim.kauppatieteellisissätutkinnissanuseitakieliä. Vieraskielivillamuukinkuinenglanti,esim.Helsingin ylipistssatutkinnnvieraaksikieleksivivalitaenglannin, espanjan,italian,ranskan,saksantaivenäjän. Kieliävipiskellamyöstutkinnnvapaavalintaisina pintina. Tutkintnvaadittavanvieraankielentaittasn englannissab2,muissakielissäb1eurppalaisen viitekehyksenasteiklla. Kieltenpiskelueilpulukintaiylippilastutkintn! Dia3 Työelämässävaaditaanhyvääkielitaita erinmainenäidinkielensaaminen tarvittavatisenktimaisenkielentait mallaalallatarvittavienvieraidenkieltentait:englantin tarpeen,muttatyöelämässäseeiuseinriitä

2 2 uskalluskäyttäävierastakieltä,vaikkeisaisikaansitä täydellisesti;työelämässätimitaanentistäuseammin tilanteissa,jissakäytettykielinkaikillesallistujillevieras kieli taitjahalukhdataerilaisiakulttuurejajapiskellalisää kieltätaikieliätyöelämäntarpeidenmukaan. Dia4 Millainenkielitaitkrkeakuluuntulevallapitäisilla? RutsintulisillavähintäänEurppalaisenviitekehyksen taittasllab1. Panstakulunrutsinkursseihin,rimaahipen surittaneillanylipistssavaikeampaatutkintn kuuluvillarutsinkursseilla. Jsaitylipistntaimuuhunkrkeakuluun,sinun kannattaakirjittaarutsiylippilastutkinnssa. Dia5 Ylipist piskelussatarpeellinenkielitait A1 kielentulisillataittasllab1 B2(englantiB2,muut kieletb1). Humaa,ettämelkpienellälisäpiskelullaylipistssa nstatkulussapiskellun(javarsinkiny tutkinnssa kirjitetun)b kielentutkintnvaadittavanvieraankielen taslle. Jkulussakannattaavalitamuitakinkieliäkuinenglanti, erikisempi vieraskielinyleensäetutyömarkkinilla. Jidenkinaljentutkintihinkuuluuuseammanvieraan kielenpintja. Äidinkielinkeskeinentyövälinesekäpiskelussaettä akateemisissaammateissa! Dia6 Kaikkitarvitsevattistaktimaistakieltä Sesisältyykaikkiinylipist ja ammattikrkeakulututkintihin:rutsi/finska. Krkeakulussasuritatainatisenktimaisenkielen vaikkaetlisikirjittanutsitäylippilastutkinnssa. Opiskelesiiskulussarutsiariittävästijakunnlla jakirjita se helptathumattavastikielipintjasikrkeakulussa. Surittaminen Tinenktimainenkielisuritetaantutkintnkuuluvalla kielikurssillataikurssinkrvaavallakkeella

3 3 Rutsinyleisinsuritustapankielikurssi,finskanke. Jsmielestäsisaatrutsia/finskaaerittäinhyvin,vit sallistuakurssinkrvaavaankkeeseenjasaadatutkintn vaadittavantisenktimaisenkielensurituksenilman kurssia.kkeessaedellytetäänmanpiskelualasisanastn hallintaa,esim.kaupallistasanasta. Ylippilastutkinnnrutsinarvsanateivätkrvaatutkintn vaadittavaatisenktimaisenkielensuritusta(jitakin krkeakulu taitiedekuntakhtaisiapikkeuksiasaattaa lla). Tisenktimaisenkielensurittamisestavidaanvapauttaa vainhyvinharvissapikkeustapauksissa(esim.painavista lääketieteellisistäsyistä). Kelpisuusvaltinjakunnanvirkihin Tisenktimaisenkielensuritusantaakelpisuudenhakea sellaisiinvaltinjakunnanvirkihin,jihinvaaditaan krkeakulututkint,esimerkiksipettajat,lääkärit,juristitja ssiaalityöntekijät. Lainmukaannäissävirissaedellytetääntietyntasista tisenktimaisenkielensaamista(ns. virkamiesrutsi tai sumi ). Ilmantisenktimaisenkielensuritustasinuaeisiisvida valitamniinvaltintaikunnanvirkihin;kannattaapanstaa kulurutsiin/ sumeen! Myösmnetyksityisettyönantajatedellyttävätrutsintaita. Dia7 Vitkartuttaakielitaitasimyöskrkea asteella Tutkintnsisältyvätkielipinnt Tutkinnnvieraskielivillamuukinkuinenglanti. Mikäpiskelualakiinnstaasinua mistäkielestälisihyötyä silläalalla?mietikulunkielivalintjamyöstältäkannalta. EsimerkiksiEU urastakiinnstuneenkannattaasata ranskaa,telginsaksaa. Tutkinnnvapaavalintaisetkielipinnt Opiskeletmankiinnstuksesimukaan vaikkauseampia kieliä. Tässänhyvätilaisuusjatkaakieltä,jtaletpiskellut kulussavaikkavähänkin. Vitalittaaalkeistamyösuudenkielenpiskelun. Kieltensivuainekknaisuudet(nimivivaihdella krkeakuluittain) Tarkitettukaikkienaineidenpiskelijille(eikyseisten kieltenpääainepiskelijille). Nevihalutessaansisällyttääuseimpienaljentutkintn.

4 4 Nekstuvaterilaisistakursseistajakielipinnista, kknaisuusräätälöidäänpiskelijakhtaisesti.niihinvi sisältyämyösesimerkiksivaiht piskelussakarttunut kielisaaminen. Itsepiskelu Mnissaylipistissanitsepiskelustuditaivastaava,jssa vitpiskellamniakieliä. Kansainvälinenvaihttaimuutiminta Kansainvälinenvaiht piskelujaharjittelulisääntyvät. Vaihdstakannattaattaakaikkiirtimyöskielenppimisen kannalta. Sumessakinnkansainvälisiäkulutushjelmia. Diat8ja9 Esimerkki,ikeustieteenmaisteri,Helsinginylipist Op=pintpiste,pintjenmitituksenperusyksikkö,nin27 tuntiapiskelijantyötä JspiskeletHelsinginylipistnikeustieteellisessä tiedekunnassa,kielipintihisikuuluvat: äidinkieli sumenkielinenkirjallinenviestintä,tekstitaidn näyte,puheviestintä,ikeuskieli;rutsinkielisille piskelijillevastaavatrutsinkielenkurssit tinenktimainenkieli suullinenjakirjallinentait Innehålletpåkursenbeståravaktuellatemaninm detegnafackmrådet,esimerkiksi attstudera juridik, lagstiftningchrättsväsende, mänskliga rättigheter, arbetsrätt rutsinkielisetpiskelijatsurittavatuseinsumen tisenaktimaisenakielenäkkeellataivastaavalla näytöllä vieraankielenpintjasekäalemmassaettäylemmässä tutkinnssa ikeusntaari(alempikrkeakulututkint):5p, englanti,espanja,italia,ranska,saksataivenäjä ikeustieteenmaisteri(ylempikrkeakulututkint): 5p,useitavaihtehtja. Dia10 Esimerkkejäkielikeskustenkurssitarjnnasta

5 5 Lähteet Valtineuvstnasetuksetylipistjen(794/2004)jaammattikrkeakulujen(352/2003) tutkinnista Helsinginylipistntutkintjenkielitaitvaatimukset Helsinginylipistnikeustieteellisentiedekunnankielipinnt pas/yleis ja_peruspinnt/kielipinnt.htm Oulunylipistntutkintvaatimukset Luelisää Esimerkkejäylipistjenkielikeskustentarjnnasta: Turunylipistnkielikeskus Oulunylipistnkielikeskus Tampereenylipistnkielikeskus Jyväskylänylipistnkielikeskus https://kielikeskus.jyu.fi/ Esimerkkikielipinnistaammattikrkeakulussa: HAAGA HELIA ********************* Valtineuvstnasetusylipistjentutkinnista(794/2004) 6 :Kielitait Opiskelijantuleealempaantaiylempäänkrkeakulututkintnsisältyvissäpinnissatai muullatavallasittaasaavuttaneensa: 1. sumenjarutsinkielentaidn,jkajulkisyhteisöjenhenkilöstöltä vaadittavastakielitaidstaannetunlain(424/2003)6 :n1mmentinmukaan vaaditaanvaltinhenkilöstöltäkaksikielisessäviranmaisessajajkantarpeen manalankannalta;sekä 2. vähintäänyhdenvieraankielensellaisentaidn,jkamahdllistaamanalan kehityksenseuraamisenjakansainvälisessäympäristössätimimisen.

6 6 Mitä1mmentissasäädetään,eikskepiskelijaa,jkansaanutkulusivistyksensämuulla kuinsumentairutsinkielellä,eikäpiskelijaa,jkansaanutkulusivistyksensäulkmailla. Tällaiseltapiskelijaltavaadittavastakielitaidstamäärääylipist. Ylipistvierityisestäsyystävapauttaapiskelijan1mmentissasäädetyistä kielitaitvaatimuksistasittaintaikknaan. Kielipinntammattikrkeakulussa Ammattikrkeakulunkielipintjahjaavaltineuvstnasetusammattikrkeakuluista 352/2003: 8 Kielitait Opiskelijantuleeammattikrkeakulututkintnsisältyvissäpinnissataimuullatavalla sittaasaavuttaneensa: 1)sellainensumenjarutsinkielentait,jkajulkisyhteisöjenhenkilöstöltävaadittavasta kielitaidstaannetunlain(424/2003)mukaanvaaditaankrkeakulututkintaedellyttävään virkaankaksikielisellävirka alueellajajkaammatinharjittamisenjaammatillisenkehityksen kannaltantarpeellinen;sekä( /497) 2)sellainenyhdentaikahdenvieraankielenkirjallinenjasuullinentait,jkaammatin harjittamisenjaammatillisenkehityksenkannaltantarpeellinen. Mitä1mmentissasäädetään,eikskepiskelijaa,jkansaanutkulusivistyksensämuulla kuinsumentairutsinkielellä,eikäpiskelijaa,jkansaanutkulusivistyksensäulkmailla. Tällaiseltapiskelijaltavaadittavastakielitaidstapäättääammattikrkeakulu. Ammattikrkeakuluvierityisestäsyystävapauttaapiskelijan1mmentissasäädetyistä kielitaitvaatimuksistasittaintaikknaan. Opiskelijansittamakielitaitilmitetaantutkinttdistuksessa.

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot

Kielitaitoa tarvitaan kaikkialla

Kielitaitoa tarvitaan kaikkialla OheismateriaaliPowerPoint esitykseen Kielitaitoatarvitaankaikkialla Dia1 Aloituskuva Dia2 Motivointi:kielitaitoatarvitaankaikkialla Tehtäviä Pohtikaayhdessä Missäolettekäyttäneetvieraitakieliä? Missäluulettetarvitsevannevieraitakieliä?

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuriskyselyraprtti Jensuun ylipist Savnlinnan kulutus- ja kehittämiskeskus Ulla Peräkrpi Saija Salmi Helmikuu 2009 Sisältö JOHDANTO 2 2 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA Bilgia ja maantiet Päättöarviinti perustuu valtakunnallisessa petussuunnitelmassa mainittuihin kriteereihin, jissa määritellään hyvän saamisen kriteerit

Lisätiedot

Liiketalouden opintopolut

Liiketalouden opintopolut Liiketaluden pintplut 2012-2013 2 Sisällysluettel 1. Opintplut... 4 2. Pankkiplku... 6 3. Vakuutusplku... 7 4. Kiinteistöalanplku... 8 5. DAS plku (Deutschland Austria Schweiz)... 9 6. Venäjä plku... 10

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Kotkantien kiinteistössä Kaikki tekniikan opiskelijat kirjautuvat kk-domainiin henkilökohtaisilla tunnuksilla

Kotkantien kiinteistössä Kaikki tekniikan opiskelijat kirjautuvat kk-domainiin henkilökohtaisilla tunnuksilla Ktkantien kiinteistössä Kaikki tekniikan piskelijat kirjautuvat kk-dmainiin henkilökhtaisilla tunnuksilla Järjestelmistä.. Tekniikan yksikön verkssa yli 600 työasemaa, Verkn sisäinen npeus 100-1000 Mbps

Lisätiedot

1890 Kihloissa Dora Wahlroosin kanssa. Asui Turussa Wahlroosin vanhempien luona 1890 1891.

1890 Kihloissa Dora Wahlroosin kanssa. Asui Turussa Wahlroosin vanhempien luona 1890 1891. EMILWIKSTRÖM1864 1942 1864 EmilErikWikströmsyntyiTurussa13.4.1864.KävikansakoulunTurussa. 1881 OpiskeliSuomenTaideyhdistyksenTurunpiirustuskoulussa1881 1882. 1882 OpintojaSuomenTaideyhdistyksenHelsinginpiirustuskoulussa(1882

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Osavusikatsaus tammi kesäkuu 2015 Timitusjhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 23.7.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Suomalainen kauno- ja tietokirjallisuus pohjoismaisille kielille

Suomalainen kauno- ja tietokirjallisuus pohjoismaisille kielille This is a previewing sample. Please submit your application via the online application form. Suomalainen kauno- ja tietokirjallisuus pohjoismaisille kielille Hakijan tiedot Hakijan yhteystiedot Huom. tukea

Lisätiedot

Luento 3. Keskiviikko 19.8.2015. Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 3:

Luento 3. Keskiviikko 19.8.2015. Tällä luennolla taustaa harjoitukseen 3: Luent 3 Keskiviikk 19.8.2015 Tällä luennlla taustaa harjitukseen 3: 1. Yleistä kurssiasiaa harjituksista ja vertaisarviinneista 2. Tiedn pakkaaminen 3. Internet, selainten edistyneemmät minaisuudet (esimerkkinä

Lisätiedot

Yliopistoverkosto laatutyöntekijänä

Yliopistoverkosto laatutyöntekijänä Yliopistoverkosto laatutyöntekijänä Laatuaskelia - seminaari 15.2.2007 Aino-Maija Hiltunen Hilma- Naistutkimuksen yliopistoverkosto Mitä Hilmassa tehtiin? verkkokurssien arvioinnin kehittäminen lähtökohtana

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 13.4.21 Matias Ansaharju Tu ru n kauppa korkeakoulu Hels ingin kauppa korkeakoulu Tam pereen teknillinen ylio pisto Svenska ha ndels högskolan Lapp eenrannan

Lisätiedot

Lyhyesti... Matkakustannusten verotukseen muutos. Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2006. Tupo-työryhmä ehdotti uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden

Lyhyesti... Matkakustannusten verotukseen muutos. Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2006. Tupo-työryhmä ehdotti uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden Lyhyesti... Palstan jutut kksi Kirsti Levander, kirsti.levander@tek.fi Matkakustannusten vertukseen muuts n Julukuun lpussa tehtiin tulverlakiin muuts, jka kskee matkakustannusten vertusta pitkillä kmennuksilla.

Lisätiedot

ILMATIIVEYS TAVOITTEEKSI

ILMATIIVEYS TAVOITTEEKSI Kuluttajien energianeuvnta, Rvaniemen kaupungin rakennusvalvnta ILMATIIVEYS TAVOITTEEKSI - Ohjeita rakentajille - Yleistä ilmanpitävyydestä Rakennusten ilmanpitävyyden merkitys n kasvanut viime aikina

Lisätiedot

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena Fenmengrafia laadullisena tutkimussuuntauksena 02/14/2012 MK 8.12.2012 Maarit Kallimäki Fenmengrafian peruslähtökhdat Fenmengrafia tutkii ihmisten käsitysten eravuuksia. Lähestymistavan perustajan Ference

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 11.10.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - OPPIMISTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot