Kielitaitoa tarvitaan kaikkialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielitaitoa tarvitaan kaikkialla"

Transkriptio

1 OheismateriaaliPowerPoint esitykseen Kielitaitoatarvitaankaikkialla Dia1 Aloituskuva Dia2 Motivointi:kielitaitoatarvitaankaikkialla Tehtäviä Pohtikaayhdessä Missäolettekäyttäneetvieraitakieliä? Missäluulettetarvitsevannevieraitakieliä? Mitätarkoittaakulttuurintuntemus? Mitenkoulussajakoulunulkopuolellavoiharjoittaajakartuttaaomaa kielitaitoaan? Dia3 Sloganeitakielitaidosta Kieliäkevyestikerhossa. Kielitaitokohentaakansantaloutta. Kartutakielitaitoakoulunkielitarjonnalla. Kielikylvyssäkaunatkatoavat. Kekseliäskartuttaakielitaitoaankaikkialla. Kartutakieliäkokaten! Koviksenkinkannattaakokeillakieliä. Kielitaitoisetkovassakurssissa. Kielitaidostakumpuaakansainvälisyys. Kielikurssillakulttuuritkohtaavat. Kaukonäköinenkartuttaakielitaitoaan. Käytäkieliäkiehtovasti! Kielitaitokarttuukeskustellen,kuunnellenjakatsellen. Tehtäviä Jakautukaaryhmiinjapohtikaaedellämainittujeniskulauseiden merkitystä.valitkaanäistämieleisin japerustelkaavalintanne. Keksikääryhmissälisääkieltenopiskeluunliittyviäiskulauseita kokeilkaa myösmuillakirjaimilla!

2 Dia4 Yrityksetarvostavatkielitaitoa Tehtäviä Pohtikaaryhmissä: Minkälaisetyrityksettarvitsevatkielitaitoisiatyöntekijöitä? Millaisissatyötehtävissäkielitaitoatarvitaan? Millaisiakielenkäyttötilanteitaluulettyöelämässätulevanvastaan? Onkokotiseudullasiyrityksiä,jotkaharjoittavatulkomaankauppaa? Dia5 Suomenkauppakumppanit Tehtäviä Tutustukaaulkomaankauppatilastoihinsivullahttp://www.tulli.fi/fi/ SelvittäkäämillaisiatuotteitaSuomestaviedäänulkomaille? MitäSuomeentuodaanulkomailta? Diat6ja7 KielenkäyttötilanteitatyöelämässäIjaII Tehtäviä Pohtikaaryhmissä,millaisiakielenkäyttötilanteitaodotatte työelämässä/eriammateissatulevanvastaan? Vertailkaaomianäkemyksiänneseuraavienesimerkkienkanssa(diat6 ja7) Kansainvälisiäkokouksiajakonferensseja,ulkomaistentutkijoidenopastus Suomessa (FM,tutkija) Kokouksiajakurssejaulkomailla (FM,rikoskemisti) Luenenglanninkielistävakuutussopimustatairuotsinkielistäeläkepäätöstäja liitteitä.neuvontaaruotsiksi,englanninkielisenluennonkuuntelu (FL, matemaatikko) Kuntiedotammeruotsiksi,tuleemyöskyselyjäpuhelimitsejasuoria radiohaastattelujaruotsiksi (FM,ympäristösuunnittelija) Koulutuksia,messumatkoja,kansainvälisenasiakaskunnantapaamisia (FM, tuotepäällikkö)

3 AlihankkijoitaUSA:ssa,Intiassa,Kiinassa,RuotsissajaUK:ssa (FM,program manager) VastaanviennistäEnglantiin,USA:hanjaHollantiin. (MMM, markkinointipäällikkö) Asiakkaananionmaahanmuuttajalapsitaikaksikielisenperheenlapsi. Käymmevanhempienkanssaläpitietojalapsestataikerronvanhemmille tutkimustentuloksia.ammattikirjallisuudenlukeminen (FM,puheterapeutti) Opettaminen;opiskelijatuseistaerimaista (KM,lehtori) Vieraskielisenaineistonkäyttäminenopetustilanteenvalmisteluun (VTM, lehtori) Emoyhtiönyhteydenottopuhelimitsetaisähköpostilla,emoyhtiönmateriaalin muokkaussuomeensopivaksi.katto organisaatioidenlähettämättiedotteetja heillemateriaalintuottaminen.ruotsalaistentoimittajientai yhteistyökumppaneidenopastussuomessa (KM,viestintäpäällikkö) Palaveri,seminaari,vapaamuotoinenillanvietto,puhelinkeskustelu, sähköpostinlähettäminentaivastaanottaminen,raporttienlaatiminenja lukeminen,ulkomaistenohjeistustenkääntäminenjasoveltaminensuomeen; telekonferenssi,esitysomiintehtäviinliittyen (VTM,henkilöstö ja koulutuspäällikkö) Kontaktienhoitoajayhteistyötäulkomaistenasiantuntijoidenkanssa (ELL, tarkastuseläinlääkäri) Lähde:SinikkaKarjalainenjaTuulaLehtonen(toim.):Ettäosaajauskaltaakommunikoida akateemisissaammateissatarvittavakielitaitotyöntekijöidenjatyönantajienkuvaamana. Helsinginyliopistonhallinnonjulkaisuja13/2005 Dia8 Työnantajatarvostavatkielitaitoa moniatehtäviäeivoihoitaa,joseiosaakieltä.vaikkaolisimuutenkuinka hyväjapätevä. (lääkealanyritys) kielitaitoonyksielementtityöhönotossa.( )Muttajoskieletovatvahvat, niinseonehdottomastiplussacv:nmarginaalissa. (asianajotoimisto) rekrytoinnissailmanmuutakielitaitoonsellainenensimmäinenasia,joka tsekataanaina,kunvalintojatehdään. (vakuutusyhtiö) Lähde:SinikkaKarjalainenjaTuulaLehtonen(toim.):Ettäosaajauskaltaakommunikoida akateemisissaammateissatarvittavakielitaitotyöntekijöidenjatyönantajienkuvaamana. Helsinginyliopistonhallinnonjulkaisuja13/2005 Tehtäviä Pohtikaa: Mitenvoittetyönhakutilanteessaosoittaatyönantajalleoman kielitaitonne.

4 Mitenarvioisitjakuvailisitomaakielitaitoasityönhakutilanteessa? Mitätarkoittaakulttuurintuntemus? HarjoitelkaaCV:nkirjoittamistatyöpaikkahakemuksenliitteeksi. Paritehtävä: Harjoitelkaatyöhönottohaastattelua esittäkääkysymyksiäja kuvailkaaomaaosaamistannejaomiavahvuuksianne.vaihtakaa rooleja.

5 Dia9 Haastattelu HannaRuska Becker Tehtäviä TutustukaaHanneleRuskaBeckerinhaastatteluunjapohtikaamiten voitteitsesuunnitellakieliopintojannetulevaaopiskeluajatyöelämää varten? Koulujenkorkeatasoinenkieltenopetuskannattaa hyödyntää HannaRuska BeckertoimiiTurunkauppakorkeakoulussasaksankielen lehtorinajakieltenlaitoksenjohtajana.kauppakorkeakoulussaopiskelee2600 perustutkinto opiskelijaa,jotkakaikkisuorittavatvähintään34opintopistettä liike elämänviestintäänpainottuviakieli javiestintäopintoja.opintoohjelmaankuuluvatmolemmatkotimaisetkieletjaniidenlisäksiopiskellaan kahtavierastakieltä.kauppatieteidenopiskelijatovatyleisestiottaen kiinnostuneitakielistäjamonetopiskelevatniitäenemmänkuin vähimmäisvaatimuksetvelvoittavat,ruska Beckertoteaa. Mitenopiskelunsaaloittavienkielitaitoonkehittynytviimevuosina? Kielitaitoonkaventunutjasamaanaikaanenglantionasemaltaanvahvistunut. Nykyopiskelijoistauseimmillaonerittäinhyväenglanninkielentaito.Toisaalta opiskelijoillaeivälttämättäolekotimaistenkieltenjaenglanninlisäksilainkaan toisenvieraankielentaitoajajoson,niintasoonerittäinkirjava.lukiossaon voituottaakurssisieltä,toinentäältä,muttakielenopiskeluuntarvittava pitkäjänteisyysonpuuttunut. Ruotsinkohdallavoitodeta,ettäkorkeakouluopiskelijoistajopanoin30 40% onsellainenkielitaito,jokaeivastaalukiontavoitetasoa.tukikursseilleon paljonkysyntäävaikkakorkeakouluntehtäväeipitäisiollayleissivistävän koulutuksenaukkojenpaikkaaminen. Mitkäkieletkiinnostavat? Espanjansuosioonkasvanutjasenäkyyjolukiotasolla.Myösvenäjäonmeillä kasvattanutsuosiotaan. Millaistakielitaitoatarvitaanopiskeluaikana? Suuriosatenttikirjoistaonnykyäänenglanninkielisiä.Josopintoihinkuuluvan toisenvieraankielenopiskelunaloittaaopiskeluaikanaalusta,niintieonkyllä aikapitkä.siksiolisihyvä,ettäpohjataidotolisivatjoolemassaopiskelujen alkaessa. Mitäkieliäkauppakorkeakoulustavalmistunuttarvitseetyöelämässä? TästäaiheestaontehtytarvekyselyjäjahiljattainmyösyksiomakyselyTurun kauppakorkeakoulustavalmistuneille.englantinouseeitsestäänselvänäesiin suomenkielenohella.kielitaidontarvevaihteleeluonnollisestityötehtävien mukaan,muttakyselynmukaantyöelämässätarvitaanetenkinsuomen pääkauppakumppanienkieliä:ruotsia,saksaajavenäjää.jonkin

6 harvinaisemmankielenhyvätaitosaattaamyösuseinollaratkaisevaetu kilpailtaessatyöpaikoista. Kumpiontärkeämpää,kirjallinenvaisuullinenkielitaito? Kyselyissäkorostuuuseinsuullisenkielitaidontarve.Toisaaltajoskustuntuu, ettäsuullisentaidonpainotusonmennytopetuksessavälilläliiallisuuksiinkin myöskielenperusrakenteetpitäähallita.opetusonkintaiteiluasuullisenja kirjallisenvälillä.kieletovattässäeriasemassa,englanniksimonenkielitaitoon smalltalk tasolla,kuntaasesimerkiksisaksaksipuhumiseensaattaakynnysolla korkeampi. Millaisenviestinhaluaisitlähettääkoululaisillejaheidänvanhemmilleen? Suomalaisissakouluissaontarjollakorkeatasoistakieltenopetustajaosaavat opettajat,joidenammattitaitoakannattaahyödyntääjakerätähyväpohja tulevaisuuttavarten.kieltenopiskeluonmoniamuitaaineitatyöläämpääja siksikielitaidonaukkojaeimyöskäänvoipaikatayhtänopeasti.kieltäei yksinkertaisestipystyomaksumaankovinlyhyessäajassavaanoppiminen vaatiiainaaikaajasiksikannattaaaloittaajokoulussa.mielestänikannattaa opiskellauseitavieraitakieliä,muttaeikuitenkaansenyhdenkurssinverran, vaankeskittyäsyventämääntaitojaan1 2kielessä. Vanhempientulisikannustaalapsiaankieltenopiskeluun,sillämonipuolinen kielitaitooninvestointitulevaisuuteen.

7 Dia10 Haastattelu IrinaBjörklund Tehtäviä Pohtikaaryhmissä,millaisissatilanteissaitsellänneonollutiloakielitaidosta javieraidenkulttuurientuntemisesta? TutustukaasittenIrinaBjörklundinjaOlli PekkaKarjalaisenkokemuksiin. IrinaBjörklundnäytteleekuudellakielellä Muunmuassaelokuvien"Mannerheim"sekä"Haarautuvanrakkaudentalo" tähtiirinabjörklundpuhuuuseitavieraitakieliäsujuvasti.björklundinuraan kuuluuelokuviapaitsisuomessamyösyhdysvalloissa,ruotsissajamuualla Euroopassa.Björklundinmukaanvieraidenkieltenosaaminenhelpottaa elämääjatyönsaantiaulkomaillajahäntoteaakin:"kieletavaavatrajattomia oviatyöelämäänjaystäväpiiriin". Mitävieraitakieliäosaat? Puhunsujuvaasuomea,ruotsia,ranskaajaenglantia,ymmärränjapuhun jonkinverranvenäjääjaespanjaa.kotikieliperheessänionainaollutruotsi, muttakävinsuomessaranskalaistakouluasuomeksijaranskaksi,jaranskaan muuttaessanikävinkouluaranskaksi,englanniksijaruotsiksi.elisainlapsena neljäilmaistakieltä.päätinsittenkoulussavieläopiskellavenäjääjaespanjaa. Mistävieraistakielistäsinulleonollutenitenhyötyä? Kaikkikieletovatolleetminulleammatissanikorvaamattomia.Neovat avanneetovianäyttelijäntyöllekaikkiinerimaihin,joissakyseisiäkieliä puhutaan.espanjataitaaollaainoakieli,jotaennäyttelijänäolevielä käyttänyt,muttatoivon,ettäsenkinaikatulee. Minkälaisissatilanteissaoletjoutunutkäyttämäänvierastakieltä? AsunYhdysvalloissa,kaikkienerikansalaisuuksienMekassa,elijokapäiväsaan käyttääerikieliä,josvainhaluan.tottakaipelkälläenglannillakinpärjäisi pitkälle,muttaonmukavaajutellaruotsalaisilleruotsia,ranskalaisilleranskaa, miehellenijasuomalaisilleystävillepuhelimessasuomea,jameksikolaisille kadullasanantaikaksiespanjaa Miksivieraidenkieltenosaaminenonmielestäsitärkeää? Sehelpottaaoudostielämää varsinkinjospitäämatkustamisesta,joshaluaa laajentaaelämäänsäsuomenrajojenulkopuolelle.sitäkuneikoskaantiedä mihinsuuntaanelämäheittelee,yhtäkkiäsaattaaollatarjollajokinhuikea mahdollisuusulkomailla,eikäsitämahdollisuuttapystyottamaan,joseipuhu muutakuinsuomea. Moniajattelee,ettäenglanninkielellätuleetoimeenkaikkialla.Mitäsanoisit heille? AinakinamerikkalaisethuomaavatvastaEurooppaan,MeksikoontaiAasiaan matkustaessaanpelkänenglanninkielenosaamisentuottavanrajoituksia. Uskon,ettämonieurooppalainenonjotajunnut,etteiseoletotta.Meidänei

8 tarvitsematkustaaniinkäänkauas,kunhuomaammejo,ettälukuistenkielten osaaminenolisipoikaa. Millaisiaterveisiälähetätsuomalaisillenuorille,jotkapohtivatsuhdettaan kieltenopiskeluun? Kieltenjaetenkinkieliopinopiskelukoulussasaattaatuntuatylsältäjaturhalta, varsinkinjosseonpakollista.muttasitäsittenkiitteleetuotapiinaajälkikäteen kieletavaavatrajattomiaoviatyöelämäänjaystäväpiiriin,loppuelämäksi.

9 Dia11 Haastattelu Olli PekkaKarjalainen Olli PekkaKarjalainenheittäämoukariaenglanniksi MoukarisuuruusOlli PekkaKarjalainenkehottaapuhumaanrohkeastivieraita kieliä.englantionhänenjokapäiväinenkäyttökielensämaailmalla,mutta kaikkiallaeienglannillapärjää.saksan,ranskanjaespanjankielistäolisihänen mielestäänhyväosataainakinperusteet. Mitävieraitakieliäosaat? Englantia,ruotsiajasaksaa.Kahtaviimeistäosaansenverran,ettäenkuole nälkäänberliinissätaitukholmassa,muttaenglantiaosaanmielestäni kiitettävästi.kieletonopittupääasiassalukiossa,muttasenjälkeenetenkin englantionparantunuthuomattavasti,koskaseonenemmäntaivähemmän työkieliminulle.luenvaltio oppia,jayliopistossa90%kirjoistaonenglanniksi. Lisäksivietänulkomaillamontaviikkoavuodesta. Mistävieraastakielestäsinulleonollutenitenhyötyä? Reissussatuleeoltuatosiaanpaljon,jaasioidenhoitaminenjakavereiden kanssarupatteluhoituuenglanniksi.olenreissussauseinyksin,eikämuita suomalaisiaoleallesadankilsanpäässä. Minkälaisissatilanteissaoletjoutunutkäyttämäänvierastakieltä? Kilpakaverittulevatympärimaailmaa,jaheidänkanssaanhengaillaanaika paljon,kunsamoissakisoissapyöritään.tosinainaeivastapuolenkielitaito riitä,muttasittenotetaanelekielikäyttöönjahoidetaanhommasiten.kun yksinreissaa,niinyllättävänpaljontuleepäivässäihankäytännönpikkujuttuja hoidettavaksi. Miksivieraidenkieltenosaaminenonmielestäsitärkeää? Ettäpärjäämaailmallaitsekseen.Nykyäänreissataanpaaaaljonenemmänkuin ennen,eikäsormisaamennäsuuhun,josjoutuuselvittämäänvaikkapa epäselvyyksiälentolipuissa. Mitävierastakieltähaluaisitosata? Ranskaajaespanjaa.EtenkinRanskassaeimeinaamilläänpärjätäenglannilla. Hassuintaonse,ettäsiellävarsinkinnuoretosaavatenglantiaihanhyvinmutta eivätsuostupuhumaansitäsittenmillään.espanjaapuhutaanniinmonessa maassa,ettäsiitäolisihyväoppiaainakinperusteet. Millaisiaterveisiälähetätsuomalaisillenuorille,jotkapohtivatsuhdettaan kieltenopiskeluun? Opiskelkaatäysillävaanjamuistakaakäytännönharjoittelu.Onsesiistiä,kun voikaverillebrassaillavaikkazagrebissatilaamallakahvinjanisun serbokroatiaksi!rohkeastipuhumaanvaan,seontärkeämpääkuinteoria! Lähde:www.sukol.fiSuomenkieltenopettajienliitto

10 Dia12 Haastattelu HanneleKokotti Tehtäviä MitähenkilöstöpäällikköHanneleKokottitarkoittasanoessaan: Kohotan kulmianijoscv:ssäonvainsuomijaenglanti. Kohotankulmiani,josCV:ssäonvainsuomijaenglanti HanneleKokottityöskenteleeVTT:llähenkilöstöpäällikkönä.VTTelivaltion teknillinentutkimuskeskusonpohjoismaidensuurintutkimusorganisaatio, jonkapalveluksessatyöskentelee2700ihmistä.työonkansainvälistä,sillä tutkimusonnykypäivänäglobaaliajavtt:nasiakkaatuseinkansainvälisiä. Kokottikorostaaperuskielitaidonlisäksimyöstervettäuteliaisuuttakieliäja muitakulttuurejakohtaan.kaikkeaeitarvitseosatatäydellisesti,mutta kiinnostunutkannattaaolla. MillaistakielitaitoaVTT:llätyöskennellessätarvitaan? Nykyisinkaikkientuleeosataenglantia,edessuomieioleyhtävälttämätön. Lisäksimeillätehdäänpaljontyötäerikielialueilla,joistatärkeimmätovatEUmaatjasenvaltakielet.Pohjoismaatovattärkeitäjaniissäpärjääruotsillatai skandinaaviskalla.uusiaalueitaovatetelä Amerikka,jossatarvitaanespanjaa sekävenäjäjalisäksikiinajaintia.kunprojektiasuunnitellaanjollekintietylle kielialueelle,työntekijänkielitaitoonselkeääplussaa. Mitennäettyöelämääaloittaviennuortenkielitaidon? Englantiaosaavatkylläkaikki,muttamuidenkieltentaitajistaeiolemitään runsaudenpulaa.saksaapuhuviaeipaljoaolejavenäjänpuhujiatarvittaisiin ehdottomastilisää.ruotsistaonvaikeatietää,mitätulevaisuudessatulee tapahtumaan,vielätilanneonok.minullaonvakaausko,ettäruotsiatullaan tarvitsemaanmyöstulevaisuudessa.viimeaikoinapohjoismainenyhteistyöon elänytlamavuosia,kunkaikkiovatkatsoneetkohtieu:ta.meilläonkuitenkin valtavastiyhteistäjayhdessäpohjoismaatmyösmuodostavatmerkittävän toimijan. MillaistakielitaitoaodotatnäkeväsityönhakijanCV:ssä? Oletan,ettäenglanninlisäksisieltälöytyyainakinkaksimuutakieltä,pelkkä suomijaenglantisaavatminutkohottamaankulmiani.kieltentasossavoitoki ollaeroja,silläkaikkiorganisaatiotkouluttavathenkilöstöääntarpeenmukaan. Tiettypohjatasokielenosaamisessaonhyväollaolemassa.Nykypäivänä työpaikatjärjestävätvähänpuhdastakielenopetusta,enemmänkeskitytään suoraanydintoimintaan,neuvottelutaitoihintaikoulutetaanesittelemään yritystäjamyymäänpalveluitavieraallakielellä.

11 Lisäksihaluaisinkorostaakulttuurintuntemustakielitaidontaustalla.Kun lähdetäänuuteenmaahantaikäynnistyymerkittäväprojekti,johtoaja avainhenkilöitäkoulutetaanensinpaikalliseenbusiness kulttuuriinjavasta sittenopetellaanpaikallistakieltä.tämänvuoksiarvostantyönhakijancv:ssä myösjonkinlaistakansainvälistäkokemusta. Kumpiontärkeämpää,kirjallinenvaisuullinentaito? Molemmat.Kirjallinentaitoontietyilläkielillä,kutenenglanniksi,pakkoolla olemassa,koskaniinisoosakommunikaatiostaonsähköposteja,asiakirjoja yms.skypenjavideoneuvottelujenaikakaudellatarvitaanmyössujuvaa suullistataitoa. Toisaaltamyösrohkeuskäyttääkieliäontärkeää.Kaikkiakieliäeitarvitseosata täydellisesti.kiinnostuspuhekumppaninkieltäkohtaanonuseinpositiivinen viesti,jollavoinäyttää,ettähuomioitoisenihmisen.silloinvaikkapasaksaavoi puhuaniinpitkälle,kuinomataitoriittää.jakielestäkuinkielestäoppiijo lyhyenvierailunaikanamuutamiaperussanoja,joshaluaa.

12 Lähteet: Yrityksetarvostavatkielitaitoa:Elinkeinoelämänkeskusliitto. Kielitaitoarekrytointikriteerinäpainottavienyritystenosuuskaikistavastaajista Osuustuonnista/viennistämaittain2008:Tullintilastot KielenkäyttötilanteitatyöelämässäjaTyönantajatarvostavatkielitaitoa:SinikkaKarjalainenjaTuula Lehtonen(toim.):Ettäosaajauskaltaakommunikoida akateemisissaammateissatarvittavakielitaito työntekijöidenjatyönantajienkuvaamana.helsinginyliopistonhallinnonjulkaisuja13/2005 Haastattelutjaniidenlainaukset:MariaGnosspelius/HanasaarijaSUKOL,Suomenkieltenopettajien liitto,www.sukol.fi

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

!!!!!! SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Toimintavuosi2014oliYhdistyksen49.toimintavuosi. Yhdistyksensääntöjenmääräämätkokouksetpidettiin. YleistenkokoustenlisäksijäsenistölläonollutmahdollisuusvaikuttaaYhdistyksentoimintaan

Lisätiedot

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään:

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään: Kaupunginhallitus 247 04.06.2014 Kaupunginhallitus 315 19.08.2014 Kaupunginhallitus 329 02.09.2014 Ympäristöjohtajan viran täyttäminen 422/03.05/2014, 468/03.05/2014 KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

HALLINTOJOHTAJAN VIRKAAN (hakemukset saapumisjärjestyksessä) Hakuaika päättyi 24.6.2013 klo 15.00 25.6.2013

HALLINTOJOHTAJAN VIRKAAN (hakemukset saapumisjärjestyksessä) Hakuaika päättyi 24.6.2013 klo 15.00 25.6.2013 POHJOIS-SAVON LIITTO YHTEENVETO HAKEMUKSISTA HALLINTOJOHTAJAN VIRKAAN (hakemukset saapumisjärjestyksessä) Hakuaika päättyi 24.6.2013 klo 15.00 NIMI, IKÄ KOULUTUS TYÖKOKEMUS Katri Voutilainen, 40, Savonlinna

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 Mercuria toimintakertomus 2005 2006 Kertomus 98. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLIITTINEN OHJELMA hyväksytty yliopiston hallituksessa 6.10.2004 Jyväskylän yliopiston kielipoliittisen ohjelman tavoitteita ohjaavat yliopiston kokonaisstrategia ja yliopistolaki.

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Rakennusviraston asiakaspalvelu Asiakaspalvelu hoitaa keskitetysti asukkaiden yhteydenotot olemme toimineet 12-vuotta 15 työntekijää +esimies Yksi puhelinnumero

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2014

Curriculum Vitae 2014 Curriculum Vitae 2014 I Henkilötiedot Nimi Seija Sinikka Kurunmäki (o.s. Koskinen) Ammatti ja koulutus, ELO-säätiö Toimitusjohtaja, yrittäjä, Kuule Oy Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Syntymäaika-

Lisätiedot

Varaa kalenteriisi Syyskoulutuspäivät

Varaa kalenteriisi Syyskoulutuspäivät Syyskoulutuspäivät Raumalla 2. 3.10.2015 Ol niingon gotonas - Rauma 2015 Varaa kalenteriisi Syyskoulutuspäivät Raumalla 2. 3.10.2015 rauma2015_152x152mm_paino.indd 1 2.6.2015 11:03:59 Ol niingon gotonas

Lisätiedot

SYVENNÄ SUOMEN KIELEN TAITOASI suomen ylin taso Yleisiin kielitutkintoihin valmistava suomen kielen koulutus

SYVENNÄ SUOMEN KIELEN TAITOASI suomen ylin taso Yleisiin kielitutkintoihin valmistava suomen kielen koulutus Koulutusesite 1(2) SYVENNÄ SUOMEN KIELEN TAITOASI suomen ylin taso Yleisiin kielitutkintoihin valmistava suomen kielen koulutus (Valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva lisäkoulutus. Koulutuksen järjestäminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 Mercuria toimintakertomus 2006 2007 Kertomus 99. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

2008 Jäsenlehti n:o 1

2008 Jäsenlehti n:o 1 Jäsenlehti 2008 n:o 1 1 SMFL Jäsenlehti 1/2008 7.3.2008 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 2 Lukiolaisten Neljän tieteen kisojen loppukilpailut 2007-08... 2 Ekskursiot ja tapahtumat... 4 Hallitus 2008...

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS Lopen kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 suoritetuissa kunnallisvaaleissa Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2013 2016 ovat tulleet valituiksi seuraavat 35 valtuutettua

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA Työvoimaa sosiaali- ja terveyspalveluihin keinona kansainvälinen rekrytointi? 26.3.2010, henkilöstövoimavara, henkilöstökeskus HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEN SUURIN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot