Kielitaitoa tarvitaan kaikkialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielitaitoa tarvitaan kaikkialla"

Transkriptio

1 OheismateriaaliPowerPoint esitykseen Kielitaitoatarvitaankaikkialla Dia1 Aloituskuva Dia2 Motivointi:kielitaitoatarvitaankaikkialla Tehtäviä Pohtikaayhdessä Missäolettekäyttäneetvieraitakieliä? Missäluulettetarvitsevannevieraitakieliä? Mitätarkoittaakulttuurintuntemus? Mitenkoulussajakoulunulkopuolellavoiharjoittaajakartuttaaomaa kielitaitoaan? Dia3 Sloganeitakielitaidosta Kieliäkevyestikerhossa. Kielitaitokohentaakansantaloutta. Kartutakielitaitoakoulunkielitarjonnalla. Kielikylvyssäkaunatkatoavat. Kekseliäskartuttaakielitaitoaankaikkialla. Kartutakieliäkokaten! Koviksenkinkannattaakokeillakieliä. Kielitaitoisetkovassakurssissa. Kielitaidostakumpuaakansainvälisyys. Kielikurssillakulttuuritkohtaavat. Kaukonäköinenkartuttaakielitaitoaan. Käytäkieliäkiehtovasti! Kielitaitokarttuukeskustellen,kuunnellenjakatsellen. Tehtäviä Jakautukaaryhmiinjapohtikaaedellämainittujeniskulauseiden merkitystä.valitkaanäistämieleisin japerustelkaavalintanne. Keksikääryhmissälisääkieltenopiskeluunliittyviäiskulauseita kokeilkaa myösmuillakirjaimilla!

2 Dia4 Yrityksetarvostavatkielitaitoa Tehtäviä Pohtikaaryhmissä: Minkälaisetyrityksettarvitsevatkielitaitoisiatyöntekijöitä? Millaisissatyötehtävissäkielitaitoatarvitaan? Millaisiakielenkäyttötilanteitaluulettyöelämässätulevanvastaan? Onkokotiseudullasiyrityksiä,jotkaharjoittavatulkomaankauppaa? Dia5 Suomenkauppakumppanit Tehtäviä Tutustukaaulkomaankauppatilastoihinsivullahttp://www.tulli.fi/fi/ SelvittäkäämillaisiatuotteitaSuomestaviedäänulkomaille? MitäSuomeentuodaanulkomailta? Diat6ja7 KielenkäyttötilanteitatyöelämässäIjaII Tehtäviä Pohtikaaryhmissä,millaisiakielenkäyttötilanteitaodotatte työelämässä/eriammateissatulevanvastaan? Vertailkaaomianäkemyksiänneseuraavienesimerkkienkanssa(diat6 ja7) Kansainvälisiäkokouksiajakonferensseja,ulkomaistentutkijoidenopastus Suomessa (FM,tutkija) Kokouksiajakurssejaulkomailla (FM,rikoskemisti) Luenenglanninkielistävakuutussopimustatairuotsinkielistäeläkepäätöstäja liitteitä.neuvontaaruotsiksi,englanninkielisenluennonkuuntelu (FL, matemaatikko) Kuntiedotammeruotsiksi,tuleemyöskyselyjäpuhelimitsejasuoria radiohaastattelujaruotsiksi (FM,ympäristösuunnittelija) Koulutuksia,messumatkoja,kansainvälisenasiakaskunnantapaamisia (FM, tuotepäällikkö)

3 AlihankkijoitaUSA:ssa,Intiassa,Kiinassa,RuotsissajaUK:ssa (FM,program manager) VastaanviennistäEnglantiin,USA:hanjaHollantiin. (MMM, markkinointipäällikkö) Asiakkaananionmaahanmuuttajalapsitaikaksikielisenperheenlapsi. Käymmevanhempienkanssaläpitietojalapsestataikerronvanhemmille tutkimustentuloksia.ammattikirjallisuudenlukeminen (FM,puheterapeutti) Opettaminen;opiskelijatuseistaerimaista (KM,lehtori) Vieraskielisenaineistonkäyttäminenopetustilanteenvalmisteluun (VTM, lehtori) Emoyhtiönyhteydenottopuhelimitsetaisähköpostilla,emoyhtiönmateriaalin muokkaussuomeensopivaksi.katto organisaatioidenlähettämättiedotteetja heillemateriaalintuottaminen.ruotsalaistentoimittajientai yhteistyökumppaneidenopastussuomessa (KM,viestintäpäällikkö) Palaveri,seminaari,vapaamuotoinenillanvietto,puhelinkeskustelu, sähköpostinlähettäminentaivastaanottaminen,raporttienlaatiminenja lukeminen,ulkomaistenohjeistustenkääntäminenjasoveltaminensuomeen; telekonferenssi,esitysomiintehtäviinliittyen (VTM,henkilöstö ja koulutuspäällikkö) Kontaktienhoitoajayhteistyötäulkomaistenasiantuntijoidenkanssa (ELL, tarkastuseläinlääkäri) Lähde:SinikkaKarjalainenjaTuulaLehtonen(toim.):Ettäosaajauskaltaakommunikoida akateemisissaammateissatarvittavakielitaitotyöntekijöidenjatyönantajienkuvaamana. Helsinginyliopistonhallinnonjulkaisuja13/2005 Dia8 Työnantajatarvostavatkielitaitoa moniatehtäviäeivoihoitaa,joseiosaakieltä.vaikkaolisimuutenkuinka hyväjapätevä. (lääkealanyritys) kielitaitoonyksielementtityöhönotossa.( )Muttajoskieletovatvahvat, niinseonehdottomastiplussacv:nmarginaalissa. (asianajotoimisto) rekrytoinnissailmanmuutakielitaitoonsellainenensimmäinenasia,joka tsekataanaina,kunvalintojatehdään. (vakuutusyhtiö) Lähde:SinikkaKarjalainenjaTuulaLehtonen(toim.):Ettäosaajauskaltaakommunikoida akateemisissaammateissatarvittavakielitaitotyöntekijöidenjatyönantajienkuvaamana. Helsinginyliopistonhallinnonjulkaisuja13/2005 Tehtäviä Pohtikaa: Mitenvoittetyönhakutilanteessaosoittaatyönantajalleoman kielitaitonne.

4 Mitenarvioisitjakuvailisitomaakielitaitoasityönhakutilanteessa? Mitätarkoittaakulttuurintuntemus? HarjoitelkaaCV:nkirjoittamistatyöpaikkahakemuksenliitteeksi. Paritehtävä: Harjoitelkaatyöhönottohaastattelua esittäkääkysymyksiäja kuvailkaaomaaosaamistannejaomiavahvuuksianne.vaihtakaa rooleja.

5 Dia9 Haastattelu HannaRuska Becker Tehtäviä TutustukaaHanneleRuskaBeckerinhaastatteluunjapohtikaamiten voitteitsesuunnitellakieliopintojannetulevaaopiskeluajatyöelämää varten? Koulujenkorkeatasoinenkieltenopetuskannattaa hyödyntää HannaRuska BeckertoimiiTurunkauppakorkeakoulussasaksankielen lehtorinajakieltenlaitoksenjohtajana.kauppakorkeakoulussaopiskelee2600 perustutkinto opiskelijaa,jotkakaikkisuorittavatvähintään34opintopistettä liike elämänviestintäänpainottuviakieli javiestintäopintoja.opintoohjelmaankuuluvatmolemmatkotimaisetkieletjaniidenlisäksiopiskellaan kahtavierastakieltä.kauppatieteidenopiskelijatovatyleisestiottaen kiinnostuneitakielistäjamonetopiskelevatniitäenemmänkuin vähimmäisvaatimuksetvelvoittavat,ruska Beckertoteaa. Mitenopiskelunsaaloittavienkielitaitoonkehittynytviimevuosina? Kielitaitoonkaventunutjasamaanaikaanenglantionasemaltaanvahvistunut. Nykyopiskelijoistauseimmillaonerittäinhyväenglanninkielentaito.Toisaalta opiskelijoillaeivälttämättäolekotimaistenkieltenjaenglanninlisäksilainkaan toisenvieraankielentaitoajajoson,niintasoonerittäinkirjava.lukiossaon voituottaakurssisieltä,toinentäältä,muttakielenopiskeluuntarvittava pitkäjänteisyysonpuuttunut. Ruotsinkohdallavoitodeta,ettäkorkeakouluopiskelijoistajopanoin30 40% onsellainenkielitaito,jokaeivastaalukiontavoitetasoa.tukikursseilleon paljonkysyntäävaikkakorkeakouluntehtäväeipitäisiollayleissivistävän koulutuksenaukkojenpaikkaaminen. Mitkäkieletkiinnostavat? Espanjansuosioonkasvanutjasenäkyyjolukiotasolla.Myösvenäjäonmeillä kasvattanutsuosiotaan. Millaistakielitaitoatarvitaanopiskeluaikana? Suuriosatenttikirjoistaonnykyäänenglanninkielisiä.Josopintoihinkuuluvan toisenvieraankielenopiskelunaloittaaopiskeluaikanaalusta,niintieonkyllä aikapitkä.siksiolisihyvä,ettäpohjataidotolisivatjoolemassaopiskelujen alkaessa. Mitäkieliäkauppakorkeakoulustavalmistunuttarvitseetyöelämässä? TästäaiheestaontehtytarvekyselyjäjahiljattainmyösyksiomakyselyTurun kauppakorkeakoulustavalmistuneille.englantinouseeitsestäänselvänäesiin suomenkielenohella.kielitaidontarvevaihteleeluonnollisestityötehtävien mukaan,muttakyselynmukaantyöelämässätarvitaanetenkinsuomen pääkauppakumppanienkieliä:ruotsia,saksaajavenäjää.jonkin

6 harvinaisemmankielenhyvätaitosaattaamyösuseinollaratkaisevaetu kilpailtaessatyöpaikoista. Kumpiontärkeämpää,kirjallinenvaisuullinenkielitaito? Kyselyissäkorostuuuseinsuullisenkielitaidontarve.Toisaaltajoskustuntuu, ettäsuullisentaidonpainotusonmennytopetuksessavälilläliiallisuuksiinkin myöskielenperusrakenteetpitäähallita.opetusonkintaiteiluasuullisenja kirjallisenvälillä.kieletovattässäeriasemassa,englanniksimonenkielitaitoon smalltalk tasolla,kuntaasesimerkiksisaksaksipuhumiseensaattaakynnysolla korkeampi. Millaisenviestinhaluaisitlähettääkoululaisillejaheidänvanhemmilleen? Suomalaisissakouluissaontarjollakorkeatasoistakieltenopetustajaosaavat opettajat,joidenammattitaitoakannattaahyödyntääjakerätähyväpohja tulevaisuuttavarten.kieltenopiskeluonmoniamuitaaineitatyöläämpääja siksikielitaidonaukkojaeimyöskäänvoipaikatayhtänopeasti.kieltäei yksinkertaisestipystyomaksumaankovinlyhyessäajassavaanoppiminen vaatiiainaaikaajasiksikannattaaaloittaajokoulussa.mielestänikannattaa opiskellauseitavieraitakieliä,muttaeikuitenkaansenyhdenkurssinverran, vaankeskittyäsyventämääntaitojaan1 2kielessä. Vanhempientulisikannustaalapsiaankieltenopiskeluun,sillämonipuolinen kielitaitooninvestointitulevaisuuteen.

7 Dia10 Haastattelu IrinaBjörklund Tehtäviä Pohtikaaryhmissä,millaisissatilanteissaitsellänneonollutiloakielitaidosta javieraidenkulttuurientuntemisesta? TutustukaasittenIrinaBjörklundinjaOlli PekkaKarjalaisenkokemuksiin. IrinaBjörklundnäytteleekuudellakielellä Muunmuassaelokuvien"Mannerheim"sekä"Haarautuvanrakkaudentalo" tähtiirinabjörklundpuhuuuseitavieraitakieliäsujuvasti.björklundinuraan kuuluuelokuviapaitsisuomessamyösyhdysvalloissa,ruotsissajamuualla Euroopassa.Björklundinmukaanvieraidenkieltenosaaminenhelpottaa elämääjatyönsaantiaulkomaillajahäntoteaakin:"kieletavaavatrajattomia oviatyöelämäänjaystäväpiiriin". Mitävieraitakieliäosaat? Puhunsujuvaasuomea,ruotsia,ranskaajaenglantia,ymmärränjapuhun jonkinverranvenäjääjaespanjaa.kotikieliperheessänionainaollutruotsi, muttakävinsuomessaranskalaistakouluasuomeksijaranskaksi,jaranskaan muuttaessanikävinkouluaranskaksi,englanniksijaruotsiksi.elisainlapsena neljäilmaistakieltä.päätinsittenkoulussavieläopiskellavenäjääjaespanjaa. Mistävieraistakielistäsinulleonollutenitenhyötyä? Kaikkikieletovatolleetminulleammatissanikorvaamattomia.Neovat avanneetovianäyttelijäntyöllekaikkiinerimaihin,joissakyseisiäkieliä puhutaan.espanjataitaaollaainoakieli,jotaennäyttelijänäolevielä käyttänyt,muttatoivon,ettäsenkinaikatulee. Minkälaisissatilanteissaoletjoutunutkäyttämäänvierastakieltä? AsunYhdysvalloissa,kaikkienerikansalaisuuksienMekassa,elijokapäiväsaan käyttääerikieliä,josvainhaluan.tottakaipelkälläenglannillakinpärjäisi pitkälle,muttaonmukavaajutellaruotsalaisilleruotsia,ranskalaisilleranskaa, miehellenijasuomalaisilleystävillepuhelimessasuomea,jameksikolaisille kadullasanantaikaksiespanjaa Miksivieraidenkieltenosaaminenonmielestäsitärkeää? Sehelpottaaoudostielämää varsinkinjospitäämatkustamisesta,joshaluaa laajentaaelämäänsäsuomenrajojenulkopuolelle.sitäkuneikoskaantiedä mihinsuuntaanelämäheittelee,yhtäkkiäsaattaaollatarjollajokinhuikea mahdollisuusulkomailla,eikäsitämahdollisuuttapystyottamaan,joseipuhu muutakuinsuomea. Moniajattelee,ettäenglanninkielellätuleetoimeenkaikkialla.Mitäsanoisit heille? AinakinamerikkalaisethuomaavatvastaEurooppaan,MeksikoontaiAasiaan matkustaessaanpelkänenglanninkielenosaamisentuottavanrajoituksia. Uskon,ettämonieurooppalainenonjotajunnut,etteiseoletotta.Meidänei

8 tarvitsematkustaaniinkäänkauas,kunhuomaammejo,ettälukuistenkielten osaaminenolisipoikaa. Millaisiaterveisiälähetätsuomalaisillenuorille,jotkapohtivatsuhdettaan kieltenopiskeluun? Kieltenjaetenkinkieliopinopiskelukoulussasaattaatuntuatylsältäjaturhalta, varsinkinjosseonpakollista.muttasitäsittenkiitteleetuotapiinaajälkikäteen kieletavaavatrajattomiaoviatyöelämäänjaystäväpiiriin,loppuelämäksi.

9 Dia11 Haastattelu Olli PekkaKarjalainen Olli PekkaKarjalainenheittäämoukariaenglanniksi MoukarisuuruusOlli PekkaKarjalainenkehottaapuhumaanrohkeastivieraita kieliä.englantionhänenjokapäiväinenkäyttökielensämaailmalla,mutta kaikkiallaeienglannillapärjää.saksan,ranskanjaespanjankielistäolisihänen mielestäänhyväosataainakinperusteet. Mitävieraitakieliäosaat? Englantia,ruotsiajasaksaa.Kahtaviimeistäosaansenverran,ettäenkuole nälkäänberliinissätaitukholmassa,muttaenglantiaosaanmielestäni kiitettävästi.kieletonopittupääasiassalukiossa,muttasenjälkeenetenkin englantionparantunuthuomattavasti,koskaseonenemmäntaivähemmän työkieliminulle.luenvaltio oppia,jayliopistossa90%kirjoistaonenglanniksi. Lisäksivietänulkomaillamontaviikkoavuodesta. Mistävieraastakielestäsinulleonollutenitenhyötyä? Reissussatuleeoltuatosiaanpaljon,jaasioidenhoitaminenjakavereiden kanssarupatteluhoituuenglanniksi.olenreissussauseinyksin,eikämuita suomalaisiaoleallesadankilsanpäässä. Minkälaisissatilanteissaoletjoutunutkäyttämäänvierastakieltä? Kilpakaverittulevatympärimaailmaa,jaheidänkanssaanhengaillaanaika paljon,kunsamoissakisoissapyöritään.tosinainaeivastapuolenkielitaito riitä,muttasittenotetaanelekielikäyttöönjahoidetaanhommasiten.kun yksinreissaa,niinyllättävänpaljontuleepäivässäihankäytännönpikkujuttuja hoidettavaksi. Miksivieraidenkieltenosaaminenonmielestäsitärkeää? Ettäpärjäämaailmallaitsekseen.Nykyäänreissataanpaaaaljonenemmänkuin ennen,eikäsormisaamennäsuuhun,josjoutuuselvittämäänvaikkapa epäselvyyksiälentolipuissa. Mitävierastakieltähaluaisitosata? Ranskaajaespanjaa.EtenkinRanskassaeimeinaamilläänpärjätäenglannilla. Hassuintaonse,ettäsiellävarsinkinnuoretosaavatenglantiaihanhyvinmutta eivätsuostupuhumaansitäsittenmillään.espanjaapuhutaanniinmonessa maassa,ettäsiitäolisihyväoppiaainakinperusteet. Millaisiaterveisiälähetätsuomalaisillenuorille,jotkapohtivatsuhdettaan kieltenopiskeluun? Opiskelkaatäysillävaanjamuistakaakäytännönharjoittelu.Onsesiistiä,kun voikaverillebrassaillavaikkazagrebissatilaamallakahvinjanisun serbokroatiaksi!rohkeastipuhumaanvaan,seontärkeämpääkuinteoria! Lähde:www.sukol.fiSuomenkieltenopettajienliitto

10 Dia12 Haastattelu HanneleKokotti Tehtäviä MitähenkilöstöpäällikköHanneleKokottitarkoittasanoessaan: Kohotan kulmianijoscv:ssäonvainsuomijaenglanti. Kohotankulmiani,josCV:ssäonvainsuomijaenglanti HanneleKokottityöskenteleeVTT:llähenkilöstöpäällikkönä.VTTelivaltion teknillinentutkimuskeskusonpohjoismaidensuurintutkimusorganisaatio, jonkapalveluksessatyöskentelee2700ihmistä.työonkansainvälistä,sillä tutkimusonnykypäivänäglobaaliajavtt:nasiakkaatuseinkansainvälisiä. Kokottikorostaaperuskielitaidonlisäksimyöstervettäuteliaisuuttakieliäja muitakulttuurejakohtaan.kaikkeaeitarvitseosatatäydellisesti,mutta kiinnostunutkannattaaolla. MillaistakielitaitoaVTT:llätyöskennellessätarvitaan? Nykyisinkaikkientuleeosataenglantia,edessuomieioleyhtävälttämätön. Lisäksimeillätehdäänpaljontyötäerikielialueilla,joistatärkeimmätovatEUmaatjasenvaltakielet.Pohjoismaatovattärkeitäjaniissäpärjääruotsillatai skandinaaviskalla.uusiaalueitaovatetelä Amerikka,jossatarvitaanespanjaa sekävenäjäjalisäksikiinajaintia.kunprojektiasuunnitellaanjollekintietylle kielialueelle,työntekijänkielitaitoonselkeääplussaa. Mitennäettyöelämääaloittaviennuortenkielitaidon? Englantiaosaavatkylläkaikki,muttamuidenkieltentaitajistaeiolemitään runsaudenpulaa.saksaapuhuviaeipaljoaolejavenäjänpuhujiatarvittaisiin ehdottomastilisää.ruotsistaonvaikeatietää,mitätulevaisuudessatulee tapahtumaan,vielätilanneonok.minullaonvakaausko,ettäruotsiatullaan tarvitsemaanmyöstulevaisuudessa.viimeaikoinapohjoismainenyhteistyöon elänytlamavuosia,kunkaikkiovatkatsoneetkohtieu:ta.meilläonkuitenkin valtavastiyhteistäjayhdessäpohjoismaatmyösmuodostavatmerkittävän toimijan. MillaistakielitaitoaodotatnäkeväsityönhakijanCV:ssä? Oletan,ettäenglanninlisäksisieltälöytyyainakinkaksimuutakieltä,pelkkä suomijaenglantisaavatminutkohottamaankulmiani.kieltentasossavoitoki ollaeroja,silläkaikkiorganisaatiotkouluttavathenkilöstöääntarpeenmukaan. Tiettypohjatasokielenosaamisessaonhyväollaolemassa.Nykypäivänä työpaikatjärjestävätvähänpuhdastakielenopetusta,enemmänkeskitytään suoraanydintoimintaan,neuvottelutaitoihintaikoulutetaanesittelemään yritystäjamyymäänpalveluitavieraallakielellä.

11 Lisäksihaluaisinkorostaakulttuurintuntemustakielitaidontaustalla.Kun lähdetäänuuteenmaahantaikäynnistyymerkittäväprojekti,johtoaja avainhenkilöitäkoulutetaanensinpaikalliseenbusiness kulttuuriinjavasta sittenopetellaanpaikallistakieltä.tämänvuoksiarvostantyönhakijancv:ssä myösjonkinlaistakansainvälistäkokemusta. Kumpiontärkeämpää,kirjallinenvaisuullinentaito? Molemmat.Kirjallinentaitoontietyilläkielillä,kutenenglanniksi,pakkoolla olemassa,koskaniinisoosakommunikaatiostaonsähköposteja,asiakirjoja yms.skypenjavideoneuvottelujenaikakaudellatarvitaanmyössujuvaa suullistataitoa. Toisaaltamyösrohkeuskäyttääkieliäontärkeää.Kaikkiakieliäeitarvitseosata täydellisesti.kiinnostuspuhekumppaninkieltäkohtaanonuseinpositiivinen viesti,jollavoinäyttää,ettähuomioitoisenihmisen.silloinvaikkapasaksaavoi puhuaniinpitkälle,kuinomataitoriittää.jakielestäkuinkielestäoppiijo lyhyenvierailunaikanamuutamiaperussanoja,joshaluaa.

12 Lähteet: Yrityksetarvostavatkielitaitoa:Elinkeinoelämänkeskusliitto. Kielitaitoarekrytointikriteerinäpainottavienyritystenosuuskaikistavastaajista Osuustuonnista/viennistämaittain2008:Tullintilastot KielenkäyttötilanteitatyöelämässäjaTyönantajatarvostavatkielitaitoa:SinikkaKarjalainenjaTuula Lehtonen(toim.):Ettäosaajauskaltaakommunikoida akateemisissaammateissatarvittavakielitaito työntekijöidenjatyönantajienkuvaamana.helsinginyliopistonhallinnonjulkaisuja13/2005 Haastattelutjaniidenlainaukset:MariaGnosspelius/HanasaarijaSUKOL,Suomenkieltenopettajien liitto,www.sukol.fi

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli SISÄLTÖ 1 KIELITESTIN TARKOITUS... 3 2 KIELITESTAUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1 Kielitestauksesta tiedottaminen... 3 2.2 Kielitestiin

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

betonielementtien muottien valmistus, varustelu, raudoitus, viimeistely. Erilaiset korjaushommat.

betonielementtien muottien valmistus, varustelu, raudoitus, viimeistely. Erilaiset korjaushommat. ANSIOLUETTELU Hillar Soo 21.07.1959 Tartto, Viro Lääkärintie 6 A 2 01900 Nurmijärvi 0404146679 hillarsoo@hotmail.fi TYÖKOKEMUS Parma oy Nurmijärven seinätehdas 09.2010-02.2014 Rentcon oy 02.2007-08.2010

Lisätiedot

Monikulttuurisesta interkulttuuriseksi Pirjo Mikkola TNK 3c&englanti & monikulttuurisuusryhmä

Monikulttuurisesta interkulttuuriseksi Pirjo Mikkola TNK 3c&englanti & monikulttuurisuusryhmä Monikulttuurisesta interkulttuuriseksi Pirjo Mikkola TNK 3c&englanti & monikulttuurisuusryhmä Luokkatyön näkökulma 3c-luokka: L, M, S, B, I, L, S, E, A, E, J, L, M, J, L, K, S 17 oppijaa 11 suomalaistaustaista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) 5 Lausunnon antaminen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön virkaa hakeneista HEL 2013-008254 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijä Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Elisa Juholin Viestinnän mittaamisen opas

Elisa Juholin Viestinnän mittaamisen opas Elisa Juholin Viestinnän mittaamisen opas Talentum Helsinki 2013 Taitto: Vitale Ay Päällys: Pekka Loiri ISBN 978-952-14-2095-5 Painopaikka: Hansaprint Oy, Vantaa 2013 Lukijalle Tämän kirjan tarkoitus on

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa Anna Taimi Sataedu Huittinen

Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa Anna Taimi Sataedu Huittinen Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa 15.1.2013 Anna Taimi Sataedu Huittinen Hyvät työkäytännöt hankkeessa 1. Wikin käyttö asiakirjojen laatimisessa 2. Opettajablogi 3. AV-tekniikan hyödyntäminen

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä SUOMEN KIELI perusoletuksena on, että opiskelija

Lisätiedot

Eurooppalaiseen viitekehykseen tukeutuva ammatillisen kieli- ja viestintätaidon kehittäminen

Eurooppalaiseen viitekehykseen tukeutuva ammatillisen kieli- ja viestintätaidon kehittäminen Heikki Tulkki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, kielikeskus, FM, MBA, heikki.tulkki@jamk.fi Esko Johnson, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, FL, esko.johnson@cou.fi Eurooppalaiseen viitekehykseen tukeutuva

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006 Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta Psykiatrian potilaat ja hoitojaksot/ 1000 asukasta v. Utsjoki Savukoski Pelkosenniemi Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / 1000 asukasta Psykiatrian laitoshoidon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

5 tehokasta keinoa parantaa työllistymistä

5 tehokasta keinoa parantaa työllistymistä 5 tehokasta keinoa parantaa työllistymistä Taktiset keinot tehdä asiat oikein 1(70) Työnhaun psykologiset ansat työttömänä 1) olen liian vanha 2) olen ollut pitkään työtön 3) olenko kiinnostunut vain suuresta

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

TULEVAISUUSFOORUMI

TULEVAISUUSFOORUMI TULEVAISUUSFOORUMI 12.11. Pihapaviljonki, Snellmaninkatu 5, Helsinki 10.00 Avaus Pasi Rikkonen, yksikön johtaja, MTT 10.15 Elintarviketuotannon alueellinen sijoittuminen ja politiikat Tapani Yrjölä, maatalousekonomisti,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Kuka on Johanna Manager, IT Service Managmement UPM:lla ja osana IT Strategy and Governance tiimiä Vastuulla Palvelunhallinnan maturiteetti UPM IT:ssä BBA

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti Työllistymistä edistävä monialainen palvelu Kriteeri: Työllistymistä edistävän monialaisen palvelun tarve + alle 25 v. 6 kk työttömyys, 25 vuotta täyttäneillä 12 kk ja 300 pv tmt työttömyyden perusteella

Lisätiedot

erikoistuva kemisti farmaseutti hinta- ja korvattavuusspesialisti

erikoistuva kemisti farmaseutti hinta- ja korvattavuusspesialisti LUONNONTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Biologia Biotieteiden koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike apuraha/tutkimustyö biologian ja liikunnan opettaja biologian ja maantiedon lehtori Doctoral

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajakoulutukset joulukuu 2015

Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajakoulutukset joulukuu 2015 Kauhava Järvilakeuden kansalaisopisto Finnish for foreigners Kauhavan kaupungin perusopetus Kortesjärven ja ala-härmän alakoulut, valmistava Alahärmän yläkoulu, nivelluokka Lapua Lapuan kansalaisopisto

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Saksan kieli työelämässä

Saksan kieli työelämässä Saksan kieli työelämässä Alustus SUJUVA-hankkeen työpajassa 24.8.2016 Satu Selkälä lehtori Germaaninen filologia Oulun yliopisto Yhteinen haaste, punainen lanka? Opiskelijarekrytointi lukiossa ja yliopistossa

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä.

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä. DENNIKSEN tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalia joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Mitä on sisällönkuvailu

Mitä on sisällönkuvailu Mitä on sisällönkuvailu Esko Siirala Helsingin yliopiston kirjasto HELKA-kirjastojen sisällönkuvailuiltapäivä 09.09.201 Helsingin yliopiston kirjasto / Esko Siirala / Mitä sisällönkuvailu on. 1 Sisällönkuvailu

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

erityisopettaja Hallintojohtaja kuraattori palveluohjaaja palvelupäällikkö perhepalvelupäällikkö päällikkö projektityöntekijä sosiaalityöntekijä

erityisopettaja Hallintojohtaja kuraattori palveluohjaaja palvelupäällikkö perhepalvelupäällikkö päällikkö projektityöntekijä sosiaalityöntekijä YHTEISKUNTATIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia Kansantaloustiede Kasvatussosiologia Oikeusfilosofia Sosiaalihallintotiede Ammatti- tai virkanimike Aineenopettaja Erityisohjaaja jatko-opiskelija/tutkija

Lisätiedot

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk YKSI POLIISI SATA URAA Kaikki Suomen poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta (Polamk) Tampereen Hervannasta. Poliisin peruskoulutus valmistaa sinut asiantuntijaammattiin, joka tarjoaa monipuolisempia

Lisätiedot

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA Virka/toimi Toimen/viran nimike /MA Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 0,4 toimistosihteeri T 0,5 toimistosihteeri V0033 1 koulukuraattori T 2 koulupsykologi Yhtenäiskoulu, ala-aste V0054 1 yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen hankinnat 1.1.2015 31.3.2015

Lapin ELY-keskuksen hankinnat 1.1.2015 31.3.2015 1 (6) Lapin ELY-keskuksen hankinnat 1.1.2015 31.3.2015 Työvoimakoulutuksen hankinnat Palveluiden tuottaja Kunta Hankinnan kohde Hinta, Lapin ammattiopisto Rovaniemi Autoalan kapasiteetti 924 844,36 Ammattiopisto

Lisätiedot

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus! Anton Hansen Tammsaare Onnenkieli Oy Õnne, õnn, õnne onni Onnellinen kieli! Olen onnellinen,

Lisätiedot

TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET

TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET Pekka Ruuskanen, Johtava rehtori, FT, Jyväskylän normaalikoulu, 10.3.2014 https://www.norssi.jyu.fi/ohjattu-harjoittelu/ aineenopettajaharjoittelu/opea520-yhteisetluennot

Lisätiedot

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Hakijoita 76 600, 3200 hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna Uusi hakutoiveiden muuttamismahdollisuus sähköpostiosoitteessa

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/5 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/5 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/5 1 5 LAUSUNNON ANTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE KESKISEN ALUEOPISTON ALUEREHTORIN VIRAN HAKIJOISTA Sto Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.12.2007 kehottaa

Lisätiedot

Turvapaikanhakijakyselyn tulokset. Luonan Vantaalla sijaitsevat vastaanottokeskukset

Turvapaikanhakijakyselyn tulokset. Luonan Vantaalla sijaitsevat vastaanottokeskukset Turvapaikanhakijakyselyn tulokset Luonan Vantaalla sijaitsevat vastaanottokeskukset Sisällysluettelo Ikä- ja sukupuoli Äidinkieli Luku- ja kirjoitustaito Lukutaito Kirjoitustaito Muu kielitaito Koulutus

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä Katri Honkasalo 23.10.2015 Varian ja työpajojen opetusyhteistyö: Numeronkorotus työpajalla Peruskoulu "paja" Menolippu Kiertävä erityisopettaja,

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI Tausta Maahanmuuttajien rekrytointihanke, Mamure, osallistui Sisäministeriön järjestämään Inkerinsuomalaisten rekrytointiprojektiin,

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

6. jakso. ENGLANTI 8 ENGLANNIN SUULLINEN KIELITAITO D-koodilla. Oppikirja: Open Road 2, Otava

6. jakso. ENGLANTI 8 ENGLANNIN SUULLINEN KIELITAITO D-koodilla. Oppikirja: Open Road 2, Otava 6. jakso ENGLANTI 2 B-koodilla Oppikirja: Open Road 2, Otava Opettaja: Kanni Kelder, Oulun lyseon lukio kanni.kelder@ouka.fi ENGLANTI 5 C- koodilla Oppikirja Open Road 5, Otava Opettaja Sonja Honkala,

Lisätiedot

Valtakunnallinen kielikoe Lenita Pihlaja

Valtakunnallinen kielikoe Lenita Pihlaja Valtakunnallinen kielikoe 23.11.2016 Lenita Pihlaja Esityksen teemat 1. Testin teon lähtökohtia ja periaatteita 2. Testin rakenne 3. Testin teon prosessi Miksi kielikoe? Lähtökohtia ja periaatteita Valtakunnallinen

Lisätiedot

Pysäköintiedulle vaihtoehtoinen käteishyvitys

Pysäköintiedulle vaihtoehtoinen käteishyvitys Periaatteessa samantapainen vero on käytössä myös Suomessa. Käytännössä sitä kuitenkin sovelletaan ainoastaan työsuhde-etuna tarjottuun, työntekijän kodin vieressä sijaitsevaan, pysäköintipaikkaan. Pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17, Stadin aikuisopisto, S2-opettajan määräaikainen virka, työavain 25-371-16 HEL 2016-006573 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori päätti kokonaisarvion

Lisätiedot

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten Global Grant Scholarshipapuraha TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan akateemiseen

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Ari Jalonen kansanedustaja, paloesimies Pori. Jorma Rinnemäki vahtimestari, eläkeläinen Pori. Jouko Takkunen ylipanostaja Pori

Ari Jalonen kansanedustaja, paloesimies Pori. Jorma Rinnemäki vahtimestari, eläkeläinen Pori. Jouko Takkunen ylipanostaja Pori 2 3 4 5 A Petri Huru palomies Ari Jalonen kansanedustaja, paloesimies Leena Jalonen Marja Kortell erityistyöntekijä, osastosihteeri 6 7 8 9 10 Taina Lehtonen toimistosihteeri Arto Nurmi opettaja Jorma

Lisätiedot

Yliopistonlehtori, dosentti

Yliopistonlehtori, dosentti Eva Havu Yliopistonlehtori, dosentti Humanistinen tiedekunta Romaanisten kielten laitos PL 24 (Unioninkatu 40 B) 00014 Helsingin yliopisto Puh. (09) 191 23086, GSM 040 591 1371 Eva.Havu@helsinki.fi www.hum.helsinki.fi/hum/romkl/fra

Lisätiedot

Tiistai 16. 3.2010 klo 17.00 18.01

Tiistai 16. 3.2010 klo 17.00 18.01 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2010 Sivistyslautakunta Sivu 1 (5) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 16. 3.2010 klo 17.00 18.01 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti Heimonen

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KÄPYLÄN PERUSKOULU PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 JOHTOKUNTA (1/4)

KÄPYLÄN PERUSKOULU PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 JOHTOKUNTA (1/4) JOHTOKUNTA (1/4) KOKOUSAIKA maanantai 14.3.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ/ KUTSUTUT: POISSA: Käpylän peruskoulu Mäkelänkatu 93 Neuvotteluhuone, toinen kerros Katariina Poskiparta, puheenjohtaja Aino Halonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 28.04.2016 Sivu 1 / 1 63 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen: ei kuntalain

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Keskusjärjestelmä 2.0

Keskusjärjestelmä 2.0 Keskusjärjestelmä 2.0 DI, VTM, YY-Optima Oy Fil. lis. Anna Saarlo, YY-Optima Oy HTT Ilari Karppi, Tampereen yliopisto HTL Ville Viljanen, Tampereen yliopisto DI, HTM Sakari Somerpalo, Linea Oy FM Jaana

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku erityisoppilaitoksiin, vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä erityisen koulutustehtävän omaavien ammatillisten oppilaitosten ammatillisiin perustutkintoihin

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto

3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto 3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto Marja-Riitta Kotilainen Projektitutkija/Optek-hanke Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Mobiiliopiskelu ja sisällöntuotanto Mobiilius: tietoa voidaan vastaanottaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2016 Kirkkoneuvosto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2016 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.1.2016, klo 17.30-19.15 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

SUULLISEN ARVIOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ (AHOT)

SUULLISEN ARVIOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ (AHOT) SUULLISEN ARVIOINNIN ERITYISPIIRTEITÄ (AHOT) A N N E L I A I R O L A P O H J O I S - K A R J A L A N A M K / A H O T - H A N K E K U O P I O 3 0. 8. 2 0 1 1 Tavoitteena on avata suullisen kielitaidon arvioinnin

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 1-2 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot