Kielitaitoa tarvitaan kaikkialla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielitaitoa tarvitaan kaikkialla"

Transkriptio

1 OheismateriaaliPowerPoint esitykseen Kielitaitoatarvitaankaikkialla Dia1 Aloituskuva Dia2 Motivointi:kielitaitoatarvitaankaikkialla Tehtäviä Pohtikaayhdessä Missäolettekäyttäneetvieraitakieliä? Missäluulettetarvitsevannevieraitakieliä? Mitätarkoittaakulttuurintuntemus? Mitenkoulussajakoulunulkopuolellavoiharjoittaajakartuttaaomaa kielitaitoaan? Dia3 Sloganeitakielitaidosta Kieliäkevyestikerhossa. Kielitaitokohentaakansantaloutta. Kartutakielitaitoakoulunkielitarjonnalla. Kielikylvyssäkaunatkatoavat. Kekseliäskartuttaakielitaitoaankaikkialla. Kartutakieliäkokaten! Koviksenkinkannattaakokeillakieliä. Kielitaitoisetkovassakurssissa. Kielitaidostakumpuaakansainvälisyys. Kielikurssillakulttuuritkohtaavat. Kaukonäköinenkartuttaakielitaitoaan. Käytäkieliäkiehtovasti! Kielitaitokarttuukeskustellen,kuunnellenjakatsellen. Tehtäviä Jakautukaaryhmiinjapohtikaaedellämainittujeniskulauseiden merkitystä.valitkaanäistämieleisin japerustelkaavalintanne. Keksikääryhmissälisääkieltenopiskeluunliittyviäiskulauseita kokeilkaa myösmuillakirjaimilla!

2 Dia4 Yrityksetarvostavatkielitaitoa Tehtäviä Pohtikaaryhmissä: Minkälaisetyrityksettarvitsevatkielitaitoisiatyöntekijöitä? Millaisissatyötehtävissäkielitaitoatarvitaan? Millaisiakielenkäyttötilanteitaluulettyöelämässätulevanvastaan? Onkokotiseudullasiyrityksiä,jotkaharjoittavatulkomaankauppaa? Dia5 Suomenkauppakumppanit Tehtäviä Tutustukaaulkomaankauppatilastoihinsivullahttp://www.tulli.fi/fi/ SelvittäkäämillaisiatuotteitaSuomestaviedäänulkomaille? MitäSuomeentuodaanulkomailta? Diat6ja7 KielenkäyttötilanteitatyöelämässäIjaII Tehtäviä Pohtikaaryhmissä,millaisiakielenkäyttötilanteitaodotatte työelämässä/eriammateissatulevanvastaan? Vertailkaaomianäkemyksiänneseuraavienesimerkkienkanssa(diat6 ja7) Kansainvälisiäkokouksiajakonferensseja,ulkomaistentutkijoidenopastus Suomessa (FM,tutkija) Kokouksiajakurssejaulkomailla (FM,rikoskemisti) Luenenglanninkielistävakuutussopimustatairuotsinkielistäeläkepäätöstäja liitteitä.neuvontaaruotsiksi,englanninkielisenluennonkuuntelu (FL, matemaatikko) Kuntiedotammeruotsiksi,tuleemyöskyselyjäpuhelimitsejasuoria radiohaastattelujaruotsiksi (FM,ympäristösuunnittelija) Koulutuksia,messumatkoja,kansainvälisenasiakaskunnantapaamisia (FM, tuotepäällikkö)

3 AlihankkijoitaUSA:ssa,Intiassa,Kiinassa,RuotsissajaUK:ssa (FM,program manager) VastaanviennistäEnglantiin,USA:hanjaHollantiin. (MMM, markkinointipäällikkö) Asiakkaananionmaahanmuuttajalapsitaikaksikielisenperheenlapsi. Käymmevanhempienkanssaläpitietojalapsestataikerronvanhemmille tutkimustentuloksia.ammattikirjallisuudenlukeminen (FM,puheterapeutti) Opettaminen;opiskelijatuseistaerimaista (KM,lehtori) Vieraskielisenaineistonkäyttäminenopetustilanteenvalmisteluun (VTM, lehtori) Emoyhtiönyhteydenottopuhelimitsetaisähköpostilla,emoyhtiönmateriaalin muokkaussuomeensopivaksi.katto organisaatioidenlähettämättiedotteetja heillemateriaalintuottaminen.ruotsalaistentoimittajientai yhteistyökumppaneidenopastussuomessa (KM,viestintäpäällikkö) Palaveri,seminaari,vapaamuotoinenillanvietto,puhelinkeskustelu, sähköpostinlähettäminentaivastaanottaminen,raporttienlaatiminenja lukeminen,ulkomaistenohjeistustenkääntäminenjasoveltaminensuomeen; telekonferenssi,esitysomiintehtäviinliittyen (VTM,henkilöstö ja koulutuspäällikkö) Kontaktienhoitoajayhteistyötäulkomaistenasiantuntijoidenkanssa (ELL, tarkastuseläinlääkäri) Lähde:SinikkaKarjalainenjaTuulaLehtonen(toim.):Ettäosaajauskaltaakommunikoida akateemisissaammateissatarvittavakielitaitotyöntekijöidenjatyönantajienkuvaamana. Helsinginyliopistonhallinnonjulkaisuja13/2005 Dia8 Työnantajatarvostavatkielitaitoa moniatehtäviäeivoihoitaa,joseiosaakieltä.vaikkaolisimuutenkuinka hyväjapätevä. (lääkealanyritys) kielitaitoonyksielementtityöhönotossa.( )Muttajoskieletovatvahvat, niinseonehdottomastiplussacv:nmarginaalissa. (asianajotoimisto) rekrytoinnissailmanmuutakielitaitoonsellainenensimmäinenasia,joka tsekataanaina,kunvalintojatehdään. (vakuutusyhtiö) Lähde:SinikkaKarjalainenjaTuulaLehtonen(toim.):Ettäosaajauskaltaakommunikoida akateemisissaammateissatarvittavakielitaitotyöntekijöidenjatyönantajienkuvaamana. Helsinginyliopistonhallinnonjulkaisuja13/2005 Tehtäviä Pohtikaa: Mitenvoittetyönhakutilanteessaosoittaatyönantajalleoman kielitaitonne.

4 Mitenarvioisitjakuvailisitomaakielitaitoasityönhakutilanteessa? Mitätarkoittaakulttuurintuntemus? HarjoitelkaaCV:nkirjoittamistatyöpaikkahakemuksenliitteeksi. Paritehtävä: Harjoitelkaatyöhönottohaastattelua esittäkääkysymyksiäja kuvailkaaomaaosaamistannejaomiavahvuuksianne.vaihtakaa rooleja.

5 Dia9 Haastattelu HannaRuska Becker Tehtäviä TutustukaaHanneleRuskaBeckerinhaastatteluunjapohtikaamiten voitteitsesuunnitellakieliopintojannetulevaaopiskeluajatyöelämää varten? Koulujenkorkeatasoinenkieltenopetuskannattaa hyödyntää HannaRuska BeckertoimiiTurunkauppakorkeakoulussasaksankielen lehtorinajakieltenlaitoksenjohtajana.kauppakorkeakoulussaopiskelee2600 perustutkinto opiskelijaa,jotkakaikkisuorittavatvähintään34opintopistettä liike elämänviestintäänpainottuviakieli javiestintäopintoja.opintoohjelmaankuuluvatmolemmatkotimaisetkieletjaniidenlisäksiopiskellaan kahtavierastakieltä.kauppatieteidenopiskelijatovatyleisestiottaen kiinnostuneitakielistäjamonetopiskelevatniitäenemmänkuin vähimmäisvaatimuksetvelvoittavat,ruska Beckertoteaa. Mitenopiskelunsaaloittavienkielitaitoonkehittynytviimevuosina? Kielitaitoonkaventunutjasamaanaikaanenglantionasemaltaanvahvistunut. Nykyopiskelijoistauseimmillaonerittäinhyväenglanninkielentaito.Toisaalta opiskelijoillaeivälttämättäolekotimaistenkieltenjaenglanninlisäksilainkaan toisenvieraankielentaitoajajoson,niintasoonerittäinkirjava.lukiossaon voituottaakurssisieltä,toinentäältä,muttakielenopiskeluuntarvittava pitkäjänteisyysonpuuttunut. Ruotsinkohdallavoitodeta,ettäkorkeakouluopiskelijoistajopanoin30 40% onsellainenkielitaito,jokaeivastaalukiontavoitetasoa.tukikursseilleon paljonkysyntäävaikkakorkeakouluntehtäväeipitäisiollayleissivistävän koulutuksenaukkojenpaikkaaminen. Mitkäkieletkiinnostavat? Espanjansuosioonkasvanutjasenäkyyjolukiotasolla.Myösvenäjäonmeillä kasvattanutsuosiotaan. Millaistakielitaitoatarvitaanopiskeluaikana? Suuriosatenttikirjoistaonnykyäänenglanninkielisiä.Josopintoihinkuuluvan toisenvieraankielenopiskelunaloittaaopiskeluaikanaalusta,niintieonkyllä aikapitkä.siksiolisihyvä,ettäpohjataidotolisivatjoolemassaopiskelujen alkaessa. Mitäkieliäkauppakorkeakoulustavalmistunuttarvitseetyöelämässä? TästäaiheestaontehtytarvekyselyjäjahiljattainmyösyksiomakyselyTurun kauppakorkeakoulustavalmistuneille.englantinouseeitsestäänselvänäesiin suomenkielenohella.kielitaidontarvevaihteleeluonnollisestityötehtävien mukaan,muttakyselynmukaantyöelämässätarvitaanetenkinsuomen pääkauppakumppanienkieliä:ruotsia,saksaajavenäjää.jonkin

6 harvinaisemmankielenhyvätaitosaattaamyösuseinollaratkaisevaetu kilpailtaessatyöpaikoista. Kumpiontärkeämpää,kirjallinenvaisuullinenkielitaito? Kyselyissäkorostuuuseinsuullisenkielitaidontarve.Toisaaltajoskustuntuu, ettäsuullisentaidonpainotusonmennytopetuksessavälilläliiallisuuksiinkin myöskielenperusrakenteetpitäähallita.opetusonkintaiteiluasuullisenja kirjallisenvälillä.kieletovattässäeriasemassa,englanniksimonenkielitaitoon smalltalk tasolla,kuntaasesimerkiksisaksaksipuhumiseensaattaakynnysolla korkeampi. Millaisenviestinhaluaisitlähettääkoululaisillejaheidänvanhemmilleen? Suomalaisissakouluissaontarjollakorkeatasoistakieltenopetustajaosaavat opettajat,joidenammattitaitoakannattaahyödyntääjakerätähyväpohja tulevaisuuttavarten.kieltenopiskeluonmoniamuitaaineitatyöläämpääja siksikielitaidonaukkojaeimyöskäänvoipaikatayhtänopeasti.kieltäei yksinkertaisestipystyomaksumaankovinlyhyessäajassavaanoppiminen vaatiiainaaikaajasiksikannattaaaloittaajokoulussa.mielestänikannattaa opiskellauseitavieraitakieliä,muttaeikuitenkaansenyhdenkurssinverran, vaankeskittyäsyventämääntaitojaan1 2kielessä. Vanhempientulisikannustaalapsiaankieltenopiskeluun,sillämonipuolinen kielitaitooninvestointitulevaisuuteen.

7 Dia10 Haastattelu IrinaBjörklund Tehtäviä Pohtikaaryhmissä,millaisissatilanteissaitsellänneonollutiloakielitaidosta javieraidenkulttuurientuntemisesta? TutustukaasittenIrinaBjörklundinjaOlli PekkaKarjalaisenkokemuksiin. IrinaBjörklundnäytteleekuudellakielellä Muunmuassaelokuvien"Mannerheim"sekä"Haarautuvanrakkaudentalo" tähtiirinabjörklundpuhuuuseitavieraitakieliäsujuvasti.björklundinuraan kuuluuelokuviapaitsisuomessamyösyhdysvalloissa,ruotsissajamuualla Euroopassa.Björklundinmukaanvieraidenkieltenosaaminenhelpottaa elämääjatyönsaantiaulkomaillajahäntoteaakin:"kieletavaavatrajattomia oviatyöelämäänjaystäväpiiriin". Mitävieraitakieliäosaat? Puhunsujuvaasuomea,ruotsia,ranskaajaenglantia,ymmärränjapuhun jonkinverranvenäjääjaespanjaa.kotikieliperheessänionainaollutruotsi, muttakävinsuomessaranskalaistakouluasuomeksijaranskaksi,jaranskaan muuttaessanikävinkouluaranskaksi,englanniksijaruotsiksi.elisainlapsena neljäilmaistakieltä.päätinsittenkoulussavieläopiskellavenäjääjaespanjaa. Mistävieraistakielistäsinulleonollutenitenhyötyä? Kaikkikieletovatolleetminulleammatissanikorvaamattomia.Neovat avanneetovianäyttelijäntyöllekaikkiinerimaihin,joissakyseisiäkieliä puhutaan.espanjataitaaollaainoakieli,jotaennäyttelijänäolevielä käyttänyt,muttatoivon,ettäsenkinaikatulee. Minkälaisissatilanteissaoletjoutunutkäyttämäänvierastakieltä? AsunYhdysvalloissa,kaikkienerikansalaisuuksienMekassa,elijokapäiväsaan käyttääerikieliä,josvainhaluan.tottakaipelkälläenglannillakinpärjäisi pitkälle,muttaonmukavaajutellaruotsalaisilleruotsia,ranskalaisilleranskaa, miehellenijasuomalaisilleystävillepuhelimessasuomea,jameksikolaisille kadullasanantaikaksiespanjaa Miksivieraidenkieltenosaaminenonmielestäsitärkeää? Sehelpottaaoudostielämää varsinkinjospitäämatkustamisesta,joshaluaa laajentaaelämäänsäsuomenrajojenulkopuolelle.sitäkuneikoskaantiedä mihinsuuntaanelämäheittelee,yhtäkkiäsaattaaollatarjollajokinhuikea mahdollisuusulkomailla,eikäsitämahdollisuuttapystyottamaan,joseipuhu muutakuinsuomea. Moniajattelee,ettäenglanninkielellätuleetoimeenkaikkialla.Mitäsanoisit heille? AinakinamerikkalaisethuomaavatvastaEurooppaan,MeksikoontaiAasiaan matkustaessaanpelkänenglanninkielenosaamisentuottavanrajoituksia. Uskon,ettämonieurooppalainenonjotajunnut,etteiseoletotta.Meidänei

8 tarvitsematkustaaniinkäänkauas,kunhuomaammejo,ettälukuistenkielten osaaminenolisipoikaa. Millaisiaterveisiälähetätsuomalaisillenuorille,jotkapohtivatsuhdettaan kieltenopiskeluun? Kieltenjaetenkinkieliopinopiskelukoulussasaattaatuntuatylsältäjaturhalta, varsinkinjosseonpakollista.muttasitäsittenkiitteleetuotapiinaajälkikäteen kieletavaavatrajattomiaoviatyöelämäänjaystäväpiiriin,loppuelämäksi.

9 Dia11 Haastattelu Olli PekkaKarjalainen Olli PekkaKarjalainenheittäämoukariaenglanniksi MoukarisuuruusOlli PekkaKarjalainenkehottaapuhumaanrohkeastivieraita kieliä.englantionhänenjokapäiväinenkäyttökielensämaailmalla,mutta kaikkiallaeienglannillapärjää.saksan,ranskanjaespanjankielistäolisihänen mielestäänhyväosataainakinperusteet. Mitävieraitakieliäosaat? Englantia,ruotsiajasaksaa.Kahtaviimeistäosaansenverran,ettäenkuole nälkäänberliinissätaitukholmassa,muttaenglantiaosaanmielestäni kiitettävästi.kieletonopittupääasiassalukiossa,muttasenjälkeenetenkin englantionparantunuthuomattavasti,koskaseonenemmäntaivähemmän työkieliminulle.luenvaltio oppia,jayliopistossa90%kirjoistaonenglanniksi. Lisäksivietänulkomaillamontaviikkoavuodesta. Mistävieraastakielestäsinulleonollutenitenhyötyä? Reissussatuleeoltuatosiaanpaljon,jaasioidenhoitaminenjakavereiden kanssarupatteluhoituuenglanniksi.olenreissussauseinyksin,eikämuita suomalaisiaoleallesadankilsanpäässä. Minkälaisissatilanteissaoletjoutunutkäyttämäänvierastakieltä? Kilpakaverittulevatympärimaailmaa,jaheidänkanssaanhengaillaanaika paljon,kunsamoissakisoissapyöritään.tosinainaeivastapuolenkielitaito riitä,muttasittenotetaanelekielikäyttöönjahoidetaanhommasiten.kun yksinreissaa,niinyllättävänpaljontuleepäivässäihankäytännönpikkujuttuja hoidettavaksi. Miksivieraidenkieltenosaaminenonmielestäsitärkeää? Ettäpärjäämaailmallaitsekseen.Nykyäänreissataanpaaaaljonenemmänkuin ennen,eikäsormisaamennäsuuhun,josjoutuuselvittämäänvaikkapa epäselvyyksiälentolipuissa. Mitävierastakieltähaluaisitosata? Ranskaajaespanjaa.EtenkinRanskassaeimeinaamilläänpärjätäenglannilla. Hassuintaonse,ettäsiellävarsinkinnuoretosaavatenglantiaihanhyvinmutta eivätsuostupuhumaansitäsittenmillään.espanjaapuhutaanniinmonessa maassa,ettäsiitäolisihyväoppiaainakinperusteet. Millaisiaterveisiälähetätsuomalaisillenuorille,jotkapohtivatsuhdettaan kieltenopiskeluun? Opiskelkaatäysillävaanjamuistakaakäytännönharjoittelu.Onsesiistiä,kun voikaverillebrassaillavaikkazagrebissatilaamallakahvinjanisun serbokroatiaksi!rohkeastipuhumaanvaan,seontärkeämpääkuinteoria! Lähde:www.sukol.fiSuomenkieltenopettajienliitto

10 Dia12 Haastattelu HanneleKokotti Tehtäviä MitähenkilöstöpäällikköHanneleKokottitarkoittasanoessaan: Kohotan kulmianijoscv:ssäonvainsuomijaenglanti. Kohotankulmiani,josCV:ssäonvainsuomijaenglanti HanneleKokottityöskenteleeVTT:llähenkilöstöpäällikkönä.VTTelivaltion teknillinentutkimuskeskusonpohjoismaidensuurintutkimusorganisaatio, jonkapalveluksessatyöskentelee2700ihmistä.työonkansainvälistä,sillä tutkimusonnykypäivänäglobaaliajavtt:nasiakkaatuseinkansainvälisiä. Kokottikorostaaperuskielitaidonlisäksimyöstervettäuteliaisuuttakieliäja muitakulttuurejakohtaan.kaikkeaeitarvitseosatatäydellisesti,mutta kiinnostunutkannattaaolla. MillaistakielitaitoaVTT:llätyöskennellessätarvitaan? Nykyisinkaikkientuleeosataenglantia,edessuomieioleyhtävälttämätön. Lisäksimeillätehdäänpaljontyötäerikielialueilla,joistatärkeimmätovatEUmaatjasenvaltakielet.Pohjoismaatovattärkeitäjaniissäpärjääruotsillatai skandinaaviskalla.uusiaalueitaovatetelä Amerikka,jossatarvitaanespanjaa sekävenäjäjalisäksikiinajaintia.kunprojektiasuunnitellaanjollekintietylle kielialueelle,työntekijänkielitaitoonselkeääplussaa. Mitennäettyöelämääaloittaviennuortenkielitaidon? Englantiaosaavatkylläkaikki,muttamuidenkieltentaitajistaeiolemitään runsaudenpulaa.saksaapuhuviaeipaljoaolejavenäjänpuhujiatarvittaisiin ehdottomastilisää.ruotsistaonvaikeatietää,mitätulevaisuudessatulee tapahtumaan,vielätilanneonok.minullaonvakaausko,ettäruotsiatullaan tarvitsemaanmyöstulevaisuudessa.viimeaikoinapohjoismainenyhteistyöon elänytlamavuosia,kunkaikkiovatkatsoneetkohtieu:ta.meilläonkuitenkin valtavastiyhteistäjayhdessäpohjoismaatmyösmuodostavatmerkittävän toimijan. MillaistakielitaitoaodotatnäkeväsityönhakijanCV:ssä? Oletan,ettäenglanninlisäksisieltälöytyyainakinkaksimuutakieltä,pelkkä suomijaenglantisaavatminutkohottamaankulmiani.kieltentasossavoitoki ollaeroja,silläkaikkiorganisaatiotkouluttavathenkilöstöääntarpeenmukaan. Tiettypohjatasokielenosaamisessaonhyväollaolemassa.Nykypäivänä työpaikatjärjestävätvähänpuhdastakielenopetusta,enemmänkeskitytään suoraanydintoimintaan,neuvottelutaitoihintaikoulutetaanesittelemään yritystäjamyymäänpalveluitavieraallakielellä.

11 Lisäksihaluaisinkorostaakulttuurintuntemustakielitaidontaustalla.Kun lähdetäänuuteenmaahantaikäynnistyymerkittäväprojekti,johtoaja avainhenkilöitäkoulutetaanensinpaikalliseenbusiness kulttuuriinjavasta sittenopetellaanpaikallistakieltä.tämänvuoksiarvostantyönhakijancv:ssä myösjonkinlaistakansainvälistäkokemusta. Kumpiontärkeämpää,kirjallinenvaisuullinentaito? Molemmat.Kirjallinentaitoontietyilläkielillä,kutenenglanniksi,pakkoolla olemassa,koskaniinisoosakommunikaatiostaonsähköposteja,asiakirjoja yms.skypenjavideoneuvottelujenaikakaudellatarvitaanmyössujuvaa suullistataitoa. Toisaaltamyösrohkeuskäyttääkieliäontärkeää.Kaikkiakieliäeitarvitseosata täydellisesti.kiinnostuspuhekumppaninkieltäkohtaanonuseinpositiivinen viesti,jollavoinäyttää,ettähuomioitoisenihmisen.silloinvaikkapasaksaavoi puhuaniinpitkälle,kuinomataitoriittää.jakielestäkuinkielestäoppiijo lyhyenvierailunaikanamuutamiaperussanoja,joshaluaa.

12 Lähteet: Yrityksetarvostavatkielitaitoa:Elinkeinoelämänkeskusliitto. Kielitaitoarekrytointikriteerinäpainottavienyritystenosuuskaikistavastaajista Osuustuonnista/viennistämaittain2008:Tullintilastot KielenkäyttötilanteitatyöelämässäjaTyönantajatarvostavatkielitaitoa:SinikkaKarjalainenjaTuula Lehtonen(toim.):Ettäosaajauskaltaakommunikoida akateemisissaammateissatarvittavakielitaito työntekijöidenjatyönantajienkuvaamana.helsinginyliopistonhallinnonjulkaisuja13/2005 Haastattelutjaniidenlainaukset:MariaGnosspelius/HanasaarijaSUKOL,Suomenkieltenopettajien liitto,www.sukol.fi

Koulutuskeskus Sedun ja ammattiopisto Luovin välinen yhteistyö YTY-hankkeessa vv

Koulutuskeskus Sedun ja ammattiopisto Luovin välinen yhteistyö YTY-hankkeessa vv YTY - hankkeen HELMIÄ Koulutuskeskus Sedun ja ammattiopisto Luovin välinen yhteistyö YTY-hankkeessa vv. 2011-2016 Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntija Pekka Laakkonen Ammattiopisto Luovi pekka.laakkonen@luovi.fi

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli SISÄLTÖ 1 KIELITESTIN TARKOITUS... 3 2 KIELITESTAUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1 Kielitestauksesta tiedottaminen... 3 2.2 Kielitestiin

Lisätiedot

SYVENNÄ SUOMEN KIELEN TAITOASI suomen ylin taso Yleisiin kielitutkintoihin valmistava suomen kielen koulutus

SYVENNÄ SUOMEN KIELEN TAITOASI suomen ylin taso Yleisiin kielitutkintoihin valmistava suomen kielen koulutus Koulutusesite 1(2) SYVENNÄ SUOMEN KIELEN TAITOASI suomen ylin taso Yleisiin kielitutkintoihin valmistava suomen kielen koulutus (Valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva lisäkoulutus. Koulutuksen järjestäminen

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016

ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016 ERITYISOPETTAJA (0-9 lk) ajalle 1.8.2015 31.7.2016 Juankosken kaupungissa on haettavana määräaikainen Juankosken koulujen (Juantehtaan koulu ja Juankosken koulu, 0-9 lk) erityisopettajan virka ajalle 1.8.2015

Lisätiedot

Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä

Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Johtaminen Aluepäällikkö Apulaisosastopäällikkö Asiakkuuspäällikkö Business manager Client manager Henkilöstöassistentti Henkilöstöneuvottelija

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Työelämän viestintätaidot kieltenopetuksessa. Jepa Piirainen

Työelämän viestintätaidot kieltenopetuksessa. Jepa Piirainen Työelämän viestintätaidot kieltenopetuksessa Jepa Piirainen Työpaja Kielikeskuspäivillä Kuopiossa 30.-31.5.2017 Kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen tehtävänä on opettaa yliopiston eri alojen tutkintosääntöjen

Lisätiedot

1. 162 Lyytinen, Heikki KOK 338 4005.000 kenraaliluutnantti. 2. 96 Laine, Hanna SDP 235 3107.000 lähihoitaja

1. 162 Lyytinen, Heikki KOK 338 4005.000 kenraaliluutnantti. 2. 96 Laine, Hanna SDP 235 3107.000 lähihoitaja Kangasalan kunnassa 26. päivänä lokakuuta 2008 toimitettujen kunnallisvaalien tulosta on oikaistu korkeimman hallinto-oikeuden 17.6.2009 antaman päätöksen johdosta siten, että kunnallisvaaleissa ovat valtuutetuiksi

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala Pasi Ollikainen 28.3.2017 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Osaamiskartoituksia vuonna 2016 Rakentaminen, pintakäsittely ja LVI Hoito- ja hoiva-ala

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2014

Curriculum Vitae 2014 Curriculum Vitae 2014 I Henkilötiedot Nimi Seija Sinikka Kurunmäki (o.s. Koskinen) Ammatti ja koulutus, ELO-säätiö Toimitusjohtaja, yrittäjä, Kuule Oy Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Syntymäaika-

Lisätiedot

Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä

Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Englanti Aineenopettaja Document Manager Englannin ja ruotsin lehtori Englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtori Englannin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) 5 Lausunnon antaminen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön virkaa hakeneista HEL 2013-008254 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijä Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Elisa Juholin Viestinnän mittaamisen opas

Elisa Juholin Viestinnän mittaamisen opas Elisa Juholin Viestinnän mittaamisen opas Talentum Helsinki 2013 Taitto: Vitale Ay Päällys: Pekka Loiri ISBN 978-952-14-2095-5 Painopaikka: Hansaprint Oy, Vantaa 2013 Lukijalle Tämän kirjan tarkoitus on

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006 Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta Psykiatrian potilaat ja hoitojaksot/ 1000 asukasta v. Utsjoki Savukoski Pelkosenniemi Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / 1000 asukasta Psykiatrian laitoshoidon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Tekniikka ja logistiikka

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Tekniikka ja logistiikka Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 14 Stadin ammattiopisto, S2-opetus ja äidinkielen lehtorin virka, työavain 25-354-16 HEL 2016-006090 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori päätti

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Eurooppalaiseen viitekehykseen tukeutuva ammatillisen kieli- ja viestintätaidon kehittäminen

Eurooppalaiseen viitekehykseen tukeutuva ammatillisen kieli- ja viestintätaidon kehittäminen Heikki Tulkki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, kielikeskus, FM, MBA, heikki.tulkki@jamk.fi Esko Johnson, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, FL, esko.johnson@cou.fi Eurooppalaiseen viitekehykseen tukeutuva

Lisätiedot

betonielementtien muottien valmistus, varustelu, raudoitus, viimeistely. Erilaiset korjaushommat.

betonielementtien muottien valmistus, varustelu, raudoitus, viimeistely. Erilaiset korjaushommat. ANSIOLUETTELU Hillar Soo 21.07.1959 Tartto, Viro Lääkärintie 6 A 2 01900 Nurmijärvi 0404146679 hillarsoo@hotmail.fi TYÖKOKEMUS Parma oy Nurmijärven seinätehdas 09.2010-02.2014 Rentcon oy 02.2007-08.2010

Lisätiedot

Monikulttuurisesta interkulttuuriseksi Pirjo Mikkola TNK 3c&englanti & monikulttuurisuusryhmä

Monikulttuurisesta interkulttuuriseksi Pirjo Mikkola TNK 3c&englanti & monikulttuurisuusryhmä Monikulttuurisesta interkulttuuriseksi Pirjo Mikkola TNK 3c&englanti & monikulttuurisuusryhmä Luokkatyön näkökulma 3c-luokka: L, M, S, B, I, L, S, E, A, E, J, L, M, J, L, K, S 17 oppijaa 11 suomalaistaustaista,

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nro nro nimi 1. 160 Perttu, Helinä KOK 589 3706,000 rehtori, KM 2. 223 Peltonen, Eemeli SDP 390 3561,000 opiskelija,

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 88 25.02.2014 Kaupunginhallitus 149 08.04.2014 Kaupunginhallitus 167 16.04.2014. Kehittämisjohtajan viran täyttäminen 193/03.

Kaupunginhallitus 88 25.02.2014 Kaupunginhallitus 149 08.04.2014 Kaupunginhallitus 167 16.04.2014. Kehittämisjohtajan viran täyttäminen 193/03. Kaupunginhallitus 88 25.02.2014 Kaupunginhallitus 149 08.04.2014 Kaupunginhallitus 167 16.04.2014 Kehittämisjohtajan viran täyttäminen 193/03.05/2013 KH 25.02.2014 88 Kehittämisjohtajan avoin virka on

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011 TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006- Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.8. Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto työttömien lkm % työttömistä ja lomautetuista Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

05.05.2011 suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja 088102 TYÖAVAIN 34-3-11 1

05.05.2011 suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja 088102 TYÖAVAIN 34-3-11 1 HELSINGIN KAUPUNKI YHTEENVETO HAKIJOISTA Nro Talous- ja 05.05.2011 suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja 088102 TYÖAVAIN 34-3-11 1 Hakijat Hakemuksen jättöpäivä 22.03.2011 07.04.2011 13.04.2011

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne

Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne Milloin yo-koe sähköistyy? Millainen järjestelmästä on tulossa? Mitä vehkeitä tarvitaan ja kuka ne maksaa? Miten voin osallistua? #digabi ylioppilastutkinto.fi

Lisätiedot

Veera Ahokas Opiskelija, Asiakasneuvoja Espoo. Mauri Attola Eläkeläinen Helsinki. Anssi Grekula Palvelumuotoilija, yrittäjä Arabianranta

Veera Ahokas Opiskelija, Asiakasneuvoja Espoo. Mauri Attola Eläkeläinen Helsinki. Anssi Grekula Palvelumuotoilija, yrittäjä Arabianranta 2 3 4 5 6 Suzana Abenet FM Kemisti, tuotepäällikkö Heini Ahokas Insinööriopiskelija ja äiti Veera Ahokas Opiskelija, Asiakasneuvoja Sami Ahonen Merkonomi Matti Antman Myyntijohtaja, eläkkeellä 7 8 9 10

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Ajankohtaisinfo kunnille Kaija Kukkola, palvelujohtaja

Ajankohtaisinfo kunnille Kaija Kukkola, palvelujohtaja Ajankohtaisinfo kunnille 3.11.2017 Kaija Kukkola, palvelujohtaja Work in Lapland virtuaalinen rekrytointitapahtuma Lapin matkailuyrityksille Päivän puheenvuorot kertoivat matkailutöistä ja asumisesta Lapissa,

Lisätiedot

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Työelämän järjestöt olivat perustamassa näyttötutkintojärjestelmää Ennen näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 4..200 Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtioneuvoston asettama lapsi-

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

erikoistuva kemisti farmaseutti hinta- ja korvattavuusspesialisti

erikoistuva kemisti farmaseutti hinta- ja korvattavuusspesialisti LUONNONTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Biologia Biotieteiden koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike apuraha/tutkimustyö biologian ja liikunnan opettaja biologian ja maantiedon lehtori Doctoral

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010 TEUVAN KUNNAN KIRJASTONJOHTAJAN VIRKA, VAKINAINEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 3.5.2010 ALKAEN Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Raija Hakala p. (06) 2413 4321 koulutusltk 9 Teuvan kunnan kirjastonjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti

Työllistymistä edistävä monialainen palvelu. Asiakas tarvitsee palvelutarvearvion ja palvelut monialaisesti Työllistymistä edistävä monialainen palvelu Kriteeri: Työllistymistä edistävän monialaisen palvelun tarve + alle 25 v. 6 kk työttömyys, 25 vuotta täyttäneillä 12 kk ja 300 pv tmt työttömyyden perusteella

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2014 Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä KOULU JA MENNEISYYS LII 4 ISBN 978-952-67639-4-1 (pdf) ISSN

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Ammattinimikkeet v valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat LUONNONTIETEELLINEN

Ammattinimikkeet v valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat LUONNONTIETEELLINEN LUONNONTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Biologia Biotieteiden koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike apuraha/tutkimustyö asiakasneuvoja biologian ja liikunnan opettaja biologian ja maantiedon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Oheismateriaali Power Point esitykseen Korkea asteen kieliopinnot

Oheismateriaali Power Point esitykseen Korkea asteen kieliopinnot 1 OheismateriaaliPwerPint esitykseen Krkea asteenkielipinnt Dia1 Alituskuva Dia2 Kaikkiinkrkeakulututkintihinkuuluukielipintja äidinkieli:sumi/svenska tinenktimainenkieli:rutsi/finska vähintäänyksivieraskieli.

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

Miten löytää itselle sopiva ala? (dia 3) Tuntiin voi virittäytyä pohtimalla dian kysymyksiä yhdessä ryhmän kanssa.

Miten löytää itselle sopiva ala? (dia 3) Tuntiin voi virittäytyä pohtimalla dian kysymyksiä yhdessä ryhmän kanssa. 17. Löydä oma alasi Keskeiset sisällöt eri ammattialoihin tutustuminen omien kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen Tuntitehtäviä Miten löytää itselle sopiva ala? (dia 3) Tuntiin voi virittäytyä pohtimalla

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

HALLINTOJOHTAJAN VIRKAAN (hakemukset saapumisjärjestyksessä) Hakuaika päättyi 24.6.2013 klo 15.00 25.6.2013

HALLINTOJOHTAJAN VIRKAAN (hakemukset saapumisjärjestyksessä) Hakuaika päättyi 24.6.2013 klo 15.00 25.6.2013 POHJOIS-SAVON LIITTO YHTEENVETO HAKEMUKSISTA HALLINTOJOHTAJAN VIRKAAN (hakemukset saapumisjärjestyksessä) Hakuaika päättyi 24.6.2013 klo 15.00 NIMI, IKÄ KOULUTUS TYÖKOKEMUS Katri Voutilainen, 40, Savonlinna

Lisätiedot

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä.

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä. DENNIKSEN tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalia joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot

5 tehokasta keinoa parantaa työllistymistä

5 tehokasta keinoa parantaa työllistymistä 5 tehokasta keinoa parantaa työllistymistä Taktiset keinot tehdä asiat oikein 1(70) Työnhaun psykologiset ansat työttömänä 1) olen liian vanha 2) olen ollut pitkään työtön 3) olenko kiinnostunut vain suuresta

Lisätiedot

Työpajat. Doodlaus - tarinallistaminen - dialogi. Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00)

Työpajat. Doodlaus - tarinallistaminen - dialogi. Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00) Työpajat Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00) Doodlaus tarinallistaminen dialogi Ag C234 Mitä piirteitä haluaisin vahvistaa itsessäni ja tuoda näkyväksi työssäni? Valokuvan käyttö verme- tapaamisissa

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku 2014 Yhteishaku Kevään 2014 yhteishaku 24.2. 14.3.2014 (klo 15) Opintopolku.fi pk, yo Opiskelijavalinnat aikaisintaan

Lisätiedot

9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain Päätös

9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain 45-1237-14 HEL 2014-013994 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lisätiedot Johtajalääkäri

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

nuorisopäällikkö nuorisonohjaaja, etsivä nuorisotyö ohjaaja opettaja ammatilliset aineet Projektitutkija projektityöntekijä

nuorisopäällikkö nuorisonohjaaja, etsivä nuorisotyö ohjaaja opettaja ammatilliset aineet Projektitutkija projektityöntekijä YHTEISKUNTATIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia Kansantaloustiede Kasvatussosiologia Oikeusfilosofia Sosiaalihallintotiede Ammatti- tai virkanimike Aineenopettaja Erityisohjaaja jatko-opiskelija/

Lisätiedot

erityisopettaja Hallintojohtaja kuraattori palveluohjaaja palvelupäällikkö perhepalvelupäällikkö päällikkö projektityöntekijä sosiaalityöntekijä

erityisopettaja Hallintojohtaja kuraattori palveluohjaaja palvelupäällikkö perhepalvelupäällikkö päällikkö projektityöntekijä sosiaalityöntekijä YHTEISKUNTATIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia Kansantaloustiede Kasvatussosiologia Oikeusfilosofia Sosiaalihallintotiede Ammatti- tai virkanimike Aineenopettaja Erityisohjaaja jatko-opiskelija/tutkija

Lisätiedot

Helsingin Kielitivoli Viehko. Työkalupakkeja kieltenopettajille. Kielitivoli-koordinaattorien koulutus, Scandic Continental 9.-10.5.

Helsingin Kielitivoli Viehko. Työkalupakkeja kieltenopettajille. Kielitivoli-koordinaattorien koulutus, Scandic Continental 9.-10.5. (Kuvan paikka) Helsingin Kielitivoli Viehko Työkalupakkeja kieltenopettajille Annamari Kajasto, projektisuunnittelija Kielitivoli-koordinaattorien koulutus, Scandic Continental 9.-10.5.2011 11.5.2011 Tekijä

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2002 valmistumisvaiheen työpaikat koulutusohjelmittain ja pääaineittain

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2002 valmistumisvaiheen työpaikat koulutusohjelmittain ja pääaineittain Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2002 valmistumisvaiheen työpaikat koulutusohjelmittain ja pääaineittain Vastaa koulutusta sisällöltään/ Biologian koulutusohjelma Hydrobiologia suunnittelija

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Kuka on Johanna Manager, IT Service Managmement UPM:lla ja osana IT Strategy and Governance tiimiä Vastuulla Palvelunhallinnan maturiteetti UPM IT:ssä BBA

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 29.6.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2017 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

MONIKIELISYYS VAHVUUDEKSI Selvitys kansallisen kielivarannon tilasta ja kehittämistarpeista

MONIKIELISYYS VAHVUUDEKSI Selvitys kansallisen kielivarannon tilasta ja kehittämistarpeista MONIKIELISYYS VAHVUUDEKSI Selvitys kansallisen kielivarannon tilasta ja kehittämistarpeista Riitta Pyykkö Selvityksen julkistustilaisuus Helsinki 13.12.2017 Miksi selvitys on ollut tarpeen? Kouluissa opiskellaan

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nro nro nimi 1. 114 Nykänen, Erkko KESK 374 3453,000 rehtori, eläkeläinen 2. 121 Rautiainen, Merja KESK 345 1726,500

Lisätiedot

Saksan kieli työelämässä

Saksan kieli työelämässä Saksan kieli työelämässä Alustus SUJUVA-hankkeen työpajassa 24.8.2016 Satu Selkälä lehtori Germaaninen filologia Oulun yliopisto Yhteinen haaste, punainen lanka? Opiskelijarekrytointi lukiossa ja yliopistossa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS Lopen kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 suoritetuissa kunnallisvaaleissa Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2013 2016 ovat tulleet valituiksi seuraavat 35 valtuutettua

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot