Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo E/126/224/2014 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös 2013

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2013 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnallinen tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 30 2 TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA 31 3 TUOTTO- JA KULULASKELMA 33 4 TASE 34 5 LIITETIEDOT 36 6 ALLEKIRJOITUS 46

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Tutkimuskeskuksen (GTK) toiminta vastasi työ- ja elinkeinoministeriön kanssa laaditun monivuotisen tulossopimuksen tavoitteenasettelua ja GTK saavutti myös keskeiset vuodelle 2013 yksilöidyt tulostavoitteet. Vuoden 2013 toimintamenomääräraha oli 2,6 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Määrärahan riittävyys varmistettiin tiukalla laitostason säästöohjelmalla keskeisinä toimenpiteinä maastotoiminnan supistaminen ja ostopalvelujen käytön (näytteenotto- ja mittauspalvelut, analyysipalvelut) merkittävä vähentäminen edellisvuosiin verrattuna. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta täyttää toteutetun arvioinnin mukaan talousarvioasetuksessa säädetyt vaatimukset. Johtamistaitojen ja palvelutoiminnan sekä geoalan osaamisen systemaattista kehittämistä jatkettiin strategisen suunnitelman mukaisesti. Laitoksen CAF-arviointi toteutettiin johtamisen ja kehittämistoimenpiteiden tueksi. GTK:n strategisen ja toiminnallisen arvioinnin suositukset ohjelma- ja kehittämistoiminnan vahvistamisesta ja tutkimustoiminnan kohdentamisesta vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti ovat muotoutuneet osaksi GTK:n toimintarutiineja. Henkilöstörakenteen hallittu muutos entistä asiantuntijapainotteisemmaksi ja osaamistason syventäminen ja laajentaminen ovat jatkuneet henkilöstöstrategian ja strategisen osaamisen kehittämisohjelman mukaisesti. Eurooppa-tasoisen huippuosaamistason kehittymistä luonnonvarojen kestävän käytön alueella on edistetty omalla ohjelmalla. Eläköitymisen seurauksena kyettiin myös muutamiin avainrekrytointeihin resurssikehyksen merkittävästä supistumisesta huolimatta. Näytteenotto- ja mittauspalvelujen kehittäminen jatkui osana valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman ydintoiminta-analyysiä vuoteen 2015 ulottuvan suunnitelman mukaisesti. GTK on kohdentanut toimintansa pitkän aikavälin vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti vastuullisen raakaaine- ja energiahuollon sekä alueellisesti tasapainoisen kehityksen edistämiseen. Pääpaino oli edelleen tavoitteiden mukaisesti mineraalivarat ja raaka-ainehuollon tulosalueella, jolla toiminta vahvistui varsinkin Tekesin Green Mining tutkimusohjelmaan sekä EU-tasoiseen mineraalialan toiminta- ja rahoitusohjelmien valmisteluun liittyen. GTK:n asiantuntemuksen arvostus ja käyttö jatkui korkealla tasolla, mikä näkyi mm. viranomaisten kaivoslupaprosesseja koskevina lausuntopyyntöinä sekä GTK:n tärkeässä roolissa Valtioneuvoston aloitteeseen pohjautuvien kaivosten stressitestien kehittämisessä ja testitulosten arvioinnissa. Vuoden aikana aloitettiin tärkeä malmitutkimukseen liittyvä roolin muutos "perinteisestä etsintäroolista" kallioperän 3D-rakenteiden ja malmiutumisprosessien tutkimiseen. Roolimuutoksen päämääränä on Suomen kallioperän syvämalmipotentiaalin paremman tuntemisen avulla varmistaa mineraalialan pitkäjänteinen myönteinen kehittyminen. Energiahuolto ja ympäristö tulosalueella GTK jatkoi toimintaa, jolla tuetaan ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä tavoitteita energian tuontiriippuvuuden vähentämiseksi ja vähäpäästöisten tuotantomuotojen edistämiseksi. Painopisteinä olivat edelleen ministeriön tavoitteiden ohjaama turvevarojen kartoitus ja pääosin toimeksiantoihin perustuva geoenergian hyödyntämistä sekä käytetyn ydinpolttoaineen turvallista loppusijoittamista palveleva tutkimus. GTK arvioi geoenergian käyttöpotentiaalin ylittävän valtioneuvoston v energiaselonteossa lämpöpumpuille asetetun tavoitetason ja aloitti loppuvuonna Suomen geoenergiapotentiaalin määrittämiseen liittyvät valmistelutyöt.

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Maankäyttö ja rakentaminen tulosalueella GTK:n toiminnan pääpaino oli valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin ja valtioneuvoston hyväksymään vesienhoidon toteutusohjelmaan liittyvissä yhteisrahoitteisissa hankkeissa viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisiä teemoja olivat yhdyskuntien kiviaines- ja vesihuollon tarpeet sekä happamien sulfaattimaiden kartoitus vesistöhaittojen ehkäisemistä tukevien maankäyttöratkaisujen aikaansaamiseksi. Käynnissä oli useita hankkeita eri puolilla Suomea. Taloudellisesti laitoksen tulos oli kokonaisuutena hyväksyttävä sekä laitoksen säästöohjelman että hyvän tulokertymän ansiosta. Vuoden 2013 toimintamenomäärärahasta siirtyi vuodelle 2014 yhteensä 1,55 milj. euroa, noin miljoona euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Maksullisen toiminnan tuotot (7,3 milj. euroa) ylittivät ministeriön asettaman tavoitteen, mutta vähenivät 1,7 milj.euroa edellisvuodesta. Asiakaskunnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia, ja tärkein palvelujen käyttäjä oli edelleen elinkeinoelämä (tuotot 4,3 milj.euroa) ja merkittävin asiakasryhmä kaivannaisteollisuus (2,6 milj.euroa). Vientiprojektien tuotot, yhteensä 2,6 milj. euroa, olivat noin miljoona euroa pienemmät kuin vuonna Ulkoasiainministeriön rahoittamien IKI-hankkeiden merkitys on myös tuottojen kannalta kasvanut, ja niiden osuus nousi 77 prosenttiin vientihankkeiden tuotoista. Maksullisen toiminnan kannattavuus säilyi hyvällä, tavoitteen ylittävällä tasolla. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot kasvoivat edellisvuodesta yli 10 prosenttia ja olivat yhteensä 4,6 milj.euroa. Toiminnan kustannusvastaavuus oli edellisvuosien tapaan korkealla tasolla (lähes 60 %). Monet taloudellisen kehityksen epävarmuustekijät, kaivostoimintaan kriittisesti suhtautuvan yleisen mielipiteen voimistuminen ja valtioneuvoston päätös sektoritutkimuksen rakenteellisista ja rahoituksellisista muutoksista ovat kertomusvuonna toimintaympäristöä vahvasti hallinneita tekijöitä. Vuoden 2013 tulosta voidaan kokonaisuutena sekä tulossopimuksen tavoitteiden saavuttamisen että taloudellisen tuloksen kannalta pitää onnistuneena. Hyvä kokonaistulos ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman säästöohjelmaa ja tulotavoitteen ylitystä. Valtiontalouden näkymät ja jo tiedossa oleva huomattavasti kiristyvä kilpailu tutkimusrahoituksesta ovat merkittävä uhkatekijä GTK:n toiminnalle ja vuodelle 2015 ulottuvaan tulossopimukseen kirjattujen keskeisten tavoitteiden saavuttamiselle. 1.2 Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on vuosille laaditussa tulossopimuksessa asettanut GTK:n vaikuttavuustavoitteet seuraavasti: 1. Mineraaliala vahvistuu osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta (TL1.1) 2. Kestävien energiaratkaisujen käyttöönottomahdollisuudet paranevat. (TL3.2., 3.3) 3. Yhdyskuntien raaka-ainehuollon ja maankäytön suunnittelun edellytykset paranevat. 4. Geologinen tieto ja asiantuntemus laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena. 5. Mineraaliset luonnonvarat osaksi globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Luetelluissa tavoitteissa on otettu huomioon TEM-konsernin tavoitelinjaukset 1. GTK:n toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee ensisijaisesti tavoitelinjauksen 1:n alaan koskevassa toiminnassa.myös tavoitelinjaus 3 näkyy korostetusti GTK:n toiminnassa. Nämä ovat pitkän aikavälin tavoitteita, joiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kokonaisvaltaisilla vaikuttavuusarvioinneilla sekä erillisselvityksillä sopimuksessa mainituilla tavoilla. Vuosittain toteutumista seurataan suuntaa antavilla mittareilla GTK:n toiminta ja tulokset vuonna 2013 vastaavat tulossopimuksen vaikuttavuustavoitteita. Kertomusvuonna jatkettiin monin eri tavoin 1. vaikuttavuustavoitteen mukaista kestävän mineraalialan toimintaedellytysten luomiseen tähtäävää toimintaa sekä kotimaassa että EU-tasolla. Vaikuttavuustavoitteeseen liittyvä toiminta jatkui GTK:n painopistealueena myös v Tutkimustoiminta vahvistui kertomusvuonna edelleen Tekesin Green Mining ohjelmassa aihepiireinä mm. uudet luonnonoloiltaan herkille alueille soveltuvat tutkimusmenetelmät ja kaivosvesien hallintaan liittyvät ratkaisut. GTK:lla oli tärkeä rooli työ- ja elinkeinoministeriön johdolla muotoillun cleantech-aihepiiriin kuuluvan Kestävä kaivannaisteollisuus toimenpideohjelman laatimisessa. Ministeriön toimeksiantojen mukaisesti kertomusvuonna aloitettiin Kaivos YVA-oppaan uudistustyö ja jatkettiin kolmivuotista kaivostoiminnan vastuullisuushanketta (KaivosAkatemia). GTK:n toimintaroolia malmitutkimuksessa suunnattiin kallioperän 3Drakenteiden ja malmiutumisprosessien tutkimukseen tavoitteena Suomen kallioperän syvämalmipotentaalin parempi tunteminen ja mineraalialan pitkäjänteisen kehittymisen turvaaminen. GTK:n panostus EUtasoiseen mineraalialan toiminta- ja rahoitusohjelmien valmisteluun oli kertomusvuonna aikaisempaakin vahvempaa, keskeisinä foorumeina mm. EIP-RM (European Innovation Partnership-Raw Materials), EIT- KIC (European Institute of Innovation and Technology) sekä EU:n Horizon 2020 puiteohjelma, joissa mineraalivarojen kestävään käyttöön liittyvät teemat nousivat vahvasti esille. Energiasektorilla (tavoite 2) GTK jatkoi toimintaansa kansallisen energiastrategian tavoitteiden mukaisesti energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi ja vähäpäästöisen energiatuotannon lisäämiseksi. GTK:n toiminta kohdistuu turvevaroihin, geoenergiaan ja ydinvoimalaitosten sekä käytetyn ydinpolttoaineen geologisesti turvalliseen sijoittamiseen. Energiasektorilla toiminnan painopiste oli turvevarojen kartoituksessa. Tulokset koottiin v avattuun turvetilinpidon verkkopalveluun, joka tuottaa sekä suokohtaista että alueellista tietoa teollisesti hyödynnettävistä turvevarannoista. Palvelussa huomioidaan mm. kansallisen turvestrategian tavoitteet soiden luonnontilaisuusluokituksesta sekä muut soiden käyttöön liittyvät rajoitteet. Geoenergiatutkimukset jatkuivat painopisteenä suuriin rakennuskohteisiin integroitavat lämmitysja/tai viilennysenergiaa tuottavat hybridijärjestelmät. GTK:n alustavan arvion mukaan Suomen geoenergiapotentiaali ylittää valtioneuvoston v energiaselonteossa lämpöpumpuille asetetun tavoitteen. Tämän vuoksi aloitettiin valmistelut Suomen geoenergiapotentiaalin kokonaisarviointia koskevan hankkeen käynnistämiseksi vuonna Tavoitteena on geoenergian käytön edistäminen ja tietopohjan tuot- 1 Tavoitelinjaus 1 (TL 1): Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa Tavoitelinjaus 2 (TL 2): Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun Tavoitelinjaus 3 (TL 3): Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta Tavoitelinjaus 4 (TL 4) Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä.

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta taminen uusien energialinjauksien päivittämiseksi. Käytetyn ydinpolttoaineen turvalliseen loppusijoitukseen tähtäävä tutkimus jatkui kansainvälisessä tutkimusverkostossa ja voimayhtiöiden toimeksiantoina. Yhdyskuntien raaka-ainehuolto ja maankäytön suunnittelua tukeva toiminta (tavoite 3) perustui v kuten edellisinäkin vuosina pääosin yhteisrahoitteisiin hankkeisiin. Toimintamallilla varmistetaan osaltaan tiedon välitön hyödynnettävyys. Toiminnan pääpaino kohdistui pohjavesialueiden kolmiulotteisin rakennekartoituksiin vesihuoltoratkaisujen tukemiseksi sekä vesistöhaittoja aiheuttavien happamien sulfaattimaiden yleiskartoitukseen. Yleiskartoitus on tarkoitus saada päätökseen Valtioneuvoston vesienhoidon toteutusohjelman mukaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Pääkaupunkiseudulla kehitettiin kasvualueiden kaavoitusta tukevaa kartoitusta mm. yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, jonka kanssa laadittiin myös alustava tarkastelu Suomen lahden alittavan Helsingin ja Tallinnan yhdistävän tunnelin geologisista toteuttamisedellytyksistä. Tavoitteen 4. osalta keskeisiä toimintakokonaisuuksia olivat GTK:n verkkopalvelujen aktiivinen kehittäminen julkisen tietopolitiikan linjausten mukaisesti, lukuisat (yli 40) GTK:n laatimat asiantuntijalausunnot mm. kaivostoiminnan lupakysymyksiä ja kaavoitusta koskien sekä asiantuntijaosallistuminen useisiin erilaisiin maankäyttöä ja säädöstoimintaa koskeviin työ- ja valmisteluryhmiin. Verkkopalveluihin liittyen geologisten karttatuotteiden käyttömahdollisuuksia avattiin laajentamalla maksutonta jakelua valtionhallinnon linjausten ja GTK:n aineistopolitiikan mukaisesti. GTK edisti tavoitetta mineraalisten luonnonvarojen kytkemisestä osaksi globaalien kehityshaasteiden ratkaisua (tavoite 5) sekä vientitoiminnallaan että EU:n INSPIRE-direktiivin toteuttajana. GTK on erinomaisesti integroitunut Suomen kehityspolitiikan toteutukseen keskeisenä instrumenttina ulkoasiainministeriön IKI-rahoitus. GTK:lla oli toimintavuonna käynnissä ja valmisteilla hankkeita mm. Kaukoidässä, Keski- Aasiassa, Afrikassa ja Väli-Amerikassa. Hankkeet nivoutuvat GTK:n lanseeramaan 'Minerals for Development' (M4D) konseptiin, jonka avulla pyritään edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hyvää hallintoa kehitysmaissa köyhyyden poistamiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi. EU:n INSPIRE-verkostossa GTK:lla on keskeinen vastuu mineraalisia luonnonvaroja koskevien tietosisältöjen ja -mallien sekä standardien määrittelyssä. Yhtenäisen luonnonvaratietopohjan rakentaminen luo osaltaan perustaa luonnonvarojen käyttöön, saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvien suurien kehityshaasteiden ratkaisemiselle niin EU:n sisällä kuin laajemminkin maailmassa Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Ei raportoitavaa. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Toiminnallinen tuottavuus Tuottavuuden parantaminen kuuluu merkittävänä osana GTK:n strategiaan ja tuottavuutta kehitetään kokonaisvaltaisesti laitoksen kehittämistoiminnan yhtenä tavoitteena. Keskeiset tuottavuuden edistämistä tukevat toimenpiteet v olivat: 1. Tiedonkeruuprosessien kehittäminen Toteutettu osana laatujärjestelmän mukaista toimintaprosessien jatkuvaa kehittämistä hyödyntäen uusien tutkimus- ja tiedonhankinnan mahdollisuuksia.

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Näytteenotto ja mittauspalvelujen kehittäminen Jatkettu palvelujen kehittämistä henkilöjärjestelyin ja koulutuksen avulla vuosille laaditun suunnitelman mukaisesti. GTK:n ydintoiminta-analyysin mukainen tuottavuutta edistävä kehittämiskohde. 3. Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laadinta Laadittu osana VM:n edellyttämää kokonaisarkkitehtuurisuunnittelutyötä ja e-tem 2.0 kehittämistä. Kuvaa tiivistetysti toimintaohjeistot, työnkulut ja ajantasaiset tiedon käsittelysäännöt. Tukee asianhallinnan ja sähköisen asioinnin ja palvelujen tehostamista ja edesauttaa tuottavuuden kasvua. 4. Videoneuvottelujen käytön lisääminen Tärkeä tuottavuuden kasvua edistävä toimenpide: vähentää matkustamiseen käytettyä aikaa ja säästää matkakuluja. 5. Taloushallinnon sähköinen palvelukanavauudistus Valmisteltu vuoden aikana yhden luukun periaatteella toimiva palveluratkaisu tavoitteena taloushallinnon palvelujen käyttäjäystävällisyyden ja sujuvuuden parantaminen 6. Hankepalvelutoiminnan tehostaminen Yhteisrahoitteisen toiminnan lisääntyessä ja rahoituslähteiden monipuolistuessa nimettiin rahoitusohjelmien vastuuhenkilöt hankkeiden taloussuunnittelun ja seurannan oikeellisuuden varmistamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi Toiminnan taloudellisuus GTK:n tulosalueet ovat mineraalivarat ja raaka-ainehuolto, energiahuolto ja ympäristö sekä maankäyttö ja rakentaminen. Henkilötyövuosien ja kustannusten jakautumat tulosalueittain vuosina 2011, 2012 ja 2013 on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Taulukoissa on esitetty myös tulosalueisiin liitettyjen tutkimusohjelmien henkilötyövuosi- ja kustannusluvut. Tutkimusohjelmat koostuvat t&k-hankkeista ja tiedonkeruuhankkeista.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Taulukko 1: Henkilöstö tulosalueittain vuosina 2011, 2012 ja 2013 HTV:t Tulosalueet 2011 % 2012 % 2013 % Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto Mineraalipotentiaali Ekotehokas kaivostoiminta Energiahuolto ja ympäristö Energia Merigeologia ja globaalimuutos Maankäyttö ja rakentaminen Yhdyskuntarakentaminen Pohjavesi ja kiviainekset YHTEENSÄ Taulukko 2: Kustannukset tulosalueittain vuosina 2011, 2012 ja 2013 Kustannukset milj. euroa Tulosalueet 2011 % 2012 % 2013 % Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto Mineraalipotentiaali Ekotehokas kaivostoiminta Energiahuolto ja ympäristö Energia Merigeologia ja globaalimuutos Maankäyttö ja rakentaminen Yhdyskuntarakentaminen Pohjavesi ja kiviainekset YHTEENSÄ Sekä henkilötyövuosien että kustannusten jakautumissa mineraalivarojen ja raaka-ainehuollon osuus on suurempi kuin kahden muun tulosalueen osuudet yhteensä. Tulosalueen henkilötyövuosikertymä kasvoi selvästi kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kustannukset olivat hieman pienemmät kuin edellisinä vuosina. Mineraalipotentiaaliohjelman henkilötyövuosikertymä oli samalla tasolla kuin aikaisemmin maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kasvaessa, mutta budjettirahoitteisen toiminnan henkilötyövuosien vähetessä. Ohjelman kustannukset vähenivät ja vähennys kohdistui budjettirahoitteiseen toimintaan. Ekotehokas kaivostoiminta -ohjelman henkilötyövuosikertymä ja kustannukset kasvoivat lisääntyneen yhteisrahoitteisen toiminnan seurauksena.

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Energiahuolto ja ympäristö tulosalueen henkilötyövuosikertymät ja kustannukset vähenivät selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna sekä energian että merigeologian ja globaalimuutoksen tutkimusohjelmissa. Henkilötyövuosien vähenemistä tapahtui tiedonkeruuhankkeissa, erityisesti budjettirahoitteisessa turvevarojen kartoituksessa, mikä heijastui myös energian tutkimusohjelman pienenemiseen. Energian tutkimusohjelmassa henkilötyövuodet vähenivät sekä tulo- että budjettirahoitteisissa hankkeissa. Myös energian tutkimusohjelman kustannukset vähenivät kaikkien rahoituslähteiden osalla. Merigeologian ja globaalimuutoksen tutkimusohjelmassa henkilötyövuodet vähenivät etenkin budjettirahoitteisissa ympäristövaikutuksia tutkivissa hankkeissa ohjelman merkittävimmän tutkimushankkeen päättyessä. Yhteisrahoitteisten hankkeiden henkilötyövuosimäärät sen sijaan kasvoivat. Tutkimusohjelman kustannusten väheneminen kohdistui suurimmaksi osaksi budjettirahoitteiseen toimintaan. Maankäyttö ja rakentaminen tulosalueen henkilötyövuosikertymät ja kustannukset kasvoivat sekä määrällisesti että suhteellisesti kahteen aikaisempaan vuoteen verrattuna. Yhteisrahoitteinen toiminta kasvoi sekä yhdyskuntarakentamisen että pohjaveden ja kiviainesten tutkimusohjelmissa. Tulosalueen maksullinen toiminta pysyi edellisten vuosien tasolla sekä henkilötyövuosien että kustannusten osalla, mutta budjettirahoitteisessa toiminnassa oli lievää laskua Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 7,3 milj. euroa ja ylittivät ministeriön asettaman tavoitteen (6,5 milj. euroa) 0,8 milj. eurolla. Tuotot jäivät 1,7 milj. euroa vuoden 2012 tuottoja pienemmiksi. Maksullisen toiminnan ylijäämä oli euroa, joten tavoite euroa ylitettiin. Myös maksullisen toiminnan kannattavuustavoite (7 %:n ylijäämä tuotoista) ylitettiin. Toteutunut ylijäämäprosentti oli 9,4 (vuonna ,1). Maksullisen toiminnan osuus GTK:n henkilötyövuosista oli 45,1 henkilötyövuotta (tehollista työaikaa, vuonna ,5 henkilötyövuotta). Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 14,0 %. Kokonaiskustannukset vähenivät 16,7 %. Maksullisen toiminnan henkilötyövuosien lasku vähensi myös erilliskustannuksia 17,5 %. Ulkoasianministeriön rahoituksella toteutettavien IKI-hankkeiden määrä ja volyymi pysyi lähes vuoden 2012 tasolla, hankkeita oli käynnissä 9 kappaletta (v kpl) ja tuotot olivat 2,0 milj. euroa (v ,2 milj. euroa). Suurimpia IKI-hankkeita olivat hankkeet Kaakkois-Aasiaan (vuoden 2013 tuotot 851 t ), Mongoliaan (244 t ), Vietnamiin (215 t ), Ukrainaan (182 t ) ja Boliviaan (166 t ). Lisäksi UM:n suorana toimeksiantona toteutettiin Afganistanin geofysiikka-hanke (351 t ). Vuoden 2013 muita tuottoisia hankkeita olivat rikastustekniset koetehdasajot, joista saatiin tuottoja 2,0 milj. euroa, mineraalitekniikan laboratorion työt mukaan lukien tuotot olivat 2,4 milj. euroa. Eniten tuottoja kertyi edelleen kaivannaisteollisuudelta ja muulta elinkeinoelämältä, 4,3 milj. euroa (vähennystä 0,37 milj. euroa vuoteen 2012 verrattuna). Kaivannaisteollisuudelta saadut tuotot kasvoivat 0,27 milj. euroa, mutta tuotot muulta elinkeinoelämältä vähenivät 0,64 milj. euroa. Vientiprojektien tuotot olivat 2,6 milj. euroa, jossa on vähennystä yli 1,0 milj. euroa. Tuotot valtionhallinnosta ja kuntasektorilta vähentyivät jonkin verran.

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Taulukko 3 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2013 (1000 euroa) Vuosi 2013 toteutuma Vuosi 2013 tavoite Vuosi 2012 toteutuma Vuosi 2011 toteutuma TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset) Ylijäämä % tuotoista 9,4 % 7,0 % 12,1 % 4,8 % Tuotot % kustannuksista Työllisyysvaroja ei ole käytetty maksulliseen toimintaan vuonna Vaihto-omaisuus on arvostettu jälleenhankintahintaan, joten sen osalta korkokantana on käytetty reaalikorkoa. Käyttöomaisuus on arvostettu alkuperäiseen hankintahintaan, joten korkokantana on käytetty nimelliskorkoa.

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 4,6 milj. euroa eli 0,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2012 (kasvua 11,1 %). Kustannusvastaavuus (tuotot prosenttia kokonaiskustannuksista) oli 58,2 %. Tulossopimuksessa yhteisrahoitteiselle toiminnalle asetettu kustannusvastaavuustavoite 50 % ylitettiin, vaikka kustannusvastaavuus pieneni 6,2 prosenttiyksikköä vuodesta Yhteisrahoitteisen toiminnan henkilötyövuosikertymä oli 55,9 (tehollista työaikaa, vuonna ,8 henkilötyövuotta). Kasvua oli 10,1 henkilötyövuotta (22,1 %). Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 7,8 milj. euroa (vuonna ,4 milj. euroa), kasvua 21,9 %. Kustannusten lisäys johtui henkilöstökustannusten kasvun (0,8 milj. euroa) lisäksi palvelujen ostojen (erityisesti kairauspalvelut, nousua 0,3 milj. euroa) kasvusta. Yhteiskustannukset olivat kasvusta huolimatta henkilötyövuotta kohden edellisen vuoden tasolla. Kokonaiskustannukset nousivat enemmän kuin tuotot, mikä vaikutti kustannusvastaavuutta vähentävästi. Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus ydintoiminnan henkilötyövuosikertymästä nousi 19,2 prosenttiin (v ,4 %), joten vuodelle 2013 asetettu tavoite 11 % ylitettiin. Toiminnasta jäi GTK:n omin budjettivaroin katettavaksi 3,3 milj. euroa (2,3 milj. euroa vuonna 2012). Yhteisrahoitteisen toiminnan hankkeiden lukumäärä oli 94 kpl (vuonna kpl), joten tavoite 80 kpl ylitettiin. Huolimatta EU:n ohjelmakauden päättymisestä vuoden 2013 lopussa EU-rahoitteisten hankkeiden määrä kasvoi. Hankkeita oli käynnissä 44 kpl (vuonna ). EU-hankkeisiin tehtyjen henkilötyövuosien määrä (tehollinen työaika) oli 30,7 henkilötyövuotta (28,6 henkilötyövuotta vuonna 2012) ja tuottoja saatiin 2,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa vuonna 2012). Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeet muodostivat suurimman osan EU-hankkeiden tulokertymästä. EAKR-hankkeita oli käynnissä 25 kpl (19 vuonna 2012) ja tuottoja niistä kertyi 1,1 milj. euroa (v ,9 milj. euroa). 7. puiteohjelman hankkeita oli käynnissä 5 kpl ja tuottoja kertyi 0,5 milj. euroa (v ,4 milj. euroa). ENPI-ohjelman hankkeita oli meneillään seitsemän ja tuotot olivat 0,4 milj. euroa (v ,3 milj. euroa). Merkittävimpiä EUhankkeita vuonna 2013 olivat EURARE (tulot 0,3 milj. euroa), ProMine (0,2 milj. euroa), JONI (0,2 milj. euroa) ja Pirkanmaan Poski (0,2 milj. euroa). Myös muun yhteisrahoitteisen toiminnan volyymi kasvoi edellisvuodesta. Hankkeille tehtyjen henkilötyövuosien määrä oli 22,4 (v ,8) ja tuotot olivat 2,3 milj. euroa (v ,8 milj. euroa). Muista yhteisrahoitteisista hankkeista merkittävän osan muodostivat Tekesin rahoittamat julkisen tutkimuksen hankkeet, joita vuonna 2013 oli käynnissä yhteensä 17 kpl (9 kpl vuonna 2012). Näistä hankkeista Green Mining -ohjelmaan kuului 13 kpl (6 vuonna 2012). Tekes-rahoitteisten hankkeiden tuotot olivat 1,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa vuonna 2012). GTK osallistui monipuolisesti EU- ja muuhun yhteisrahoitteiseen toimintaan GTK:n strategisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteisrahoitteinen toiminta on samalla edistänyt GTK:n verkostoitumista GTK:n vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Taulukko 4. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2013 (1000 euroa) Vuosi 2013 toteutuma Vuosi 2013 tavoite Vuosi 2012 toteutuma Vuosi 2011 toteutuma YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OMARAHOITUSOSUUS (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % 58,2 % 50,0 % 64,4 % 61,5 % Työllisyysvaroja ei ole käytetty yhteisrahoitteiseen toimintaan vuonna Vaihto-omaisuus on arvostettu jälleenhankintahintaan, joten sen osalta korkokantana on käytetty reaalikorkoa. Käyttöomaisuus on arvostettu alkuperäiseen hankintahintaan, joten korkokantana on käytetty nimelliskorkoa.

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden ja aikaansaatujen julkishyödykkeiden tarkastelu perustuu tulossopimuksessa asetettujen sanallisten ja tunnuslukuina esitettyjen tavoitteiden toteutumavertailuun (taulukot 4 ja 5). Taulukko 5. Toiminnallinen tuloksellisuus, sanalliset tavoitteet ja toteutumatiedot TAVOITTEET TOTEUTUMA 2013 Luonnonvarojen pitkäjänteinen arviointitoiminta luo mahdollisuuksia mineraalisten raaka-aineiden sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivarojen hyödyntämiselle (TL 1.1). GTK luo ratkaisuja ja teknologiaa ekotehokkaalle kaivostoiminnalle ja energiatuotannolle (TL 1.1, 3.2 ja 3.3) Tavoitteen mukainen toiminta. Toimintaa on painotettu yhteiskunnan raaka-ainehuollon tarpeiden mukaisesti, mutta maastotoimintaa jouduttiin supistamaan merkittävästi laitoksen säästöohjelman vuoksi erityisesti GTK:n omaan rahoitukseen perustuvassa toiminnassa (mineraalivarojen arviointi, turvevarojen kartoitus). Mineraalisten raaka-ainevarojen arviointia Pohjois- Suomessa ovat vaikeuttaneet edelleen epäselvyydet maanomistajan (Metsähallitus) tutkimuslupien myöntämisperusteista. Vuoden 2013 keskeisiä tuloksia mm: 4-vuotisen Suomen Hi-tech metallipotentiaaliarviointihankkeen loppuraportti (Suomessa merkittävää potentiaalia) GTK:n toimintaroolin muutos kallioperän 3Drakenteiden ja syvämalmipotentiaalin selvittämiseen (mineraalialan toimintaedellytysten varmistaminen pitkälle tulevaisuuteen) Turvevarojen kartoituksen kohdentaminen teollisuuden tarpeiden mukaisesti (turvetta käyttävän teollisuuden raaka-ainevarojen saannin turvaaminen) Kiviaines- ja pohjavesivarojen tutkimukset ( yhteisrahoitteisesti alueellisesti määritettyjen tarpeiden pohjalta) Tavoitteen mukainen toiminta. Keskeisiä tuloksia mm: Vahva osallistuminen Tekesin Green Miningtutkimusohjelmaan (yhteensä 13 hanketta v. 2013) uusille kotimaisille ja ulkomaisille malmityypeille luotu rikastusteknisiä ratkaisuja pääosin maksullisina toimeksiantoina (GTK Mintec tulot yht. 2,4 milj.euroa) Mittavan ProMine hankkeen onnistunut loppuun saattaminen GTK:n johdolla ja uusien tavoitteeseen

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta GTK edistää luonnonvara- ja mineraalipolitiikkaa, sen vahvistumista ja kansainvälistymistä sekä tukee ministeriötä kehittämistyössä (TL 1.1). Geologisten aineistojen kuvaustiedot ja palvelut valmistuvat EU:n paikkatietodirektiivin asettamien tavoitteiden mukaisesti. GTK osallistuu osaltaan suostrategian valtioneuvoston 2012 periaatepäätöksen toimeen- panoon. (TL 3) GTK tuottaa osaltaan vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisessa tarvittavaa geologista tietoa (VN:n vesienhoidon toteutusohjelma vuoteen 2015) teemoina happamat sulfaattimaat, pohjavesialueet ja turvetuotannon vesistövaikutukset. liittyvien EU-hankkeiden käynnistyminen (mm. EU- RARE, Min4EU) GTK:n asiantuntijapanos Geoenergian hyödyntämisratkaisujen kehittäminen erityisesti suurkohteisiin Tavoitteen mukainen toiminta. Monipuolista toimintaa kotimaassa ja EU-tasolla, mm: GTK:n asiantuntijapanos YM-TEM-MMM kaivosten stressitestien kehittämiseen ja testien tulosten arviointiin Osallistuminen Kestävä kaivostoiminta ohjelman laadintaan ja Luonnonvaraselonteon päivittämiseen Vahva panostus EU-tason ohjelmavalmisteluun mm. EIP-RM- ja EIT-KIC verkostoissa Tavoitteen mukainen toiminta. Yhteensä 15 aineiston metatietokuvaukset valmistuivat, pääpaino geofysiikan ja happamia sulfaattimaita koskevissa aineistokuvauksissa. Tavoitteen mukainen toiminta.: Osallistuttu monin tavoin, mm: Osallistuminen luonnontilaisuusluokitusperiaatteita koskevaan ministeriöiden (MMM-YM) työryhmään Turvevarojen kartoituksen kohdistaminen luonnontilansa menettäneille suoalueille Luonnontilaisuusluokituksen huomioiminen GTK:n turveveroja koskevassa tilinpitopalvelussa Laaja turvetuotannon vesistövaikutustutkimus käynnistetty GTK:n johdolla yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa Tavoitteen mukainen toiminta. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus ja pohjavesialueiden rakennekartoitukset jatkuneet yhteisrahoitteisina hankkeina alan toimijaverkoston kanssa Turvetuotannon vesistövaikutustutkimus (ks. ed.)

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Taulukko 6: Toiminnallisen tuloksellisuus, tunnuslukutavoitteet ja toteutumat 2011 toteutuma 2012 toteutuma 2013 toteutuma 2013 tavoite TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tulosalueittaiset kustannukset, % - mineraalivarat ja raaka-ainehuolto 56,8 56,3 59, energiahuolto ja ympäristö 24,8 25,2 20, maankäyttö ja rakentaminen 18,4 18,5 20,7 20 Yhteisrahoitteinen toiminta - kustannusvastaavuus, % 61,5 64,4 58, osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, % 15,4 15,4 19, hankkeiden lukumäärä Maksullinen toiminta - tulot, milj. euroa 9,9 9,0 7,3 6,5 - ylijäämä, 1000 euroa ylijäämä, %:ia tuotoista 4,8 12,1 9,4 7 - henkilötyövuosikertymä 63,7 52,5 45,1 60 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset - laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl Turvevarojen kartoitus - kartoitettu suoala, km raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, milj. po. milj. m 3 208,7 203, TWh Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl Merigeologinen kartoitus - kartoitettu pinta-ala, km luotaukset, linja-km Julkaiseminen - vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut, lukumäärä Yhteenvetona voidaan todeta, että GTK saavutti tulossopimuksessa määritetyt toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet hyvin, ja ylitti ne maksullisessa toiminnassa selvästi. Resurssikehyksen pitkään jatkunut supistuminen ja vuonna 2013 toteutettu säästöohjelma heijastuivat kuitenkin omarahoitteisen toiminnan tuloksiin (kallioperän raaka-ainetutkimukset, turvevarojen kartoitus). Merigeologisen kartoituksen luotausmäärä heijastaa osaltaan maksullisia väyläselvityksiin liittyviä toimeksiantoja, joiden avulla myös kartoituksen pinta-alatavoite on saavutettu.

16 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Palvelukyvyn kehittäminen GTK:n asiantuntija- ja tietopalvelujen jatkuva kehittäminen ja suoritteiden laadunvarmistus pohjautuvat aktiiviseen sidosryhmätoimintaan ja laitoksen laatujärjestelmän hyödyntämiseen. Palvelukyvyn kehittämisen kulmakiviä ovat käytännössä: toimintaprosessien ja osaamisen jatkuva parantaminen, vaikuttavuusalueittainen tarvekartoitus, tuotteistus ja tarjoomanhallinta sekä markkinointi. Laatujärjestelmän mukainen suoritteiden laadunvarmistus ja laadun kehittäminen tapahtuu laatupäällikön koordinoimana. Laatujärjestelmän toimivuuden varmennuksesta huolehdittiin sisäisten auditointien (7kpl), johtoryhmän CAF-itsearvionnin (huhtikuu) sekä GTK:n johdon vuosittaisen laatukatselmuksen avulla. Toimintavuonna on erityisesti kiinnitetty huomiota asiakaspalautteen hankkimiseen ja sidosryhmäodotusten luotaamiseen sekä siihen liittyvien menettelytapojen kehittämiseen. Uusi, TEM palvelutoiminnan suuntaviivojen mukainen palvelustrategia hyväksyttiin, ja strategia on konkretisoitu kehittämistavoitteiksi kolmella osa-alueella: (1) asiantuntijapalvelut, (2) tietopalvelutoiminta ja (3) sidosryhmähallinta. Asiakashallinnan teknisten ratkaisujen uudistamista selvitettiin 2014 uudistusten pohjaksi. Avainasiakkaiden hoitomallien pilotointi käynnistyi. Tietopalvelujen kehittämisen painopiste oli kohdistettujen palvelujen konsolidoinnissa. Uusi kokoava 'Hakku-palvelu' avattiin. Palvelu yhdistää perinteiset hakupalvelut, aineistopalvelut ja verkkokaupan yhdeksi asiakasnäkymäksi. Yleinen tavoite on edelleen tukea GTK:n palvelusuuntautuneisuutta ja luoda välineistöä kehittyneiden palveluratkaisujen luomiseen. Ensimmäiset uuden konseptin mukaiset markkinointia tukevat esitteet valmistuivat. Palvelujen kysyntä GTK:n maksullisten palveluiden kysyntä, yhteisrahoitteinen toiminta ja verkkopalvelujen käyttö kuvaavat sekä GTK:n palvelukykyä että toiminnan ja tuotteiden laatuun liittyviä tekijöitä. Kuva 1. GTK:n maksullisen toiminnan tuotot vuosina

17 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 1,7 milj. eurolla 7,3 milj. euroon. Tärkein palvelujen käyttäjä oli edelleen elinkeinoelämä ml. kaivannaisteollisuus 4,3 milj. euron osuudellaan (vähennystä 0,4 milj. euroa). Vientiprojektitoiminta väheni 3,6 milj. eurosta 2,6:een milj. euroon. UM:n IKI-rahoituksella toteutettavien hankkeiden volyymi pysyi lähes edellisen vuoden tasolla (2,0 milj. euroa). Kuva 2. Yhteisrahoitteisen toiminnan htv-kertymät (tehollinen työaika) vuosina GTK oli kertomusvuonna edelleen haluttu toimija ja yhteistyökumppani erilaisissa tutkimushankkeissa. Kertomusvuonna oli käynnissä kaikkiaan 94 yhteisrahoitteista hanketta (lisäystä 5 kpl edelliseen vuoteen nähden). EU-rahoitteisen toiminnan volyymi kasvoi edelleen. Hankkeita oli käynnissä 44 (lisäystä 7 kpl), joista EAKR-hankkeita oli 25 kpl (lisäystä 6 kpl). Naapuruuden ja kumppanuuden ohjelman (ENPI-CBC) hankkeita oli käynnissä edelleen seitsemän. Tekes-rahoitteisen Green Mining -ohjelman hankkeissa GTK kasvatti osuuttaan kuudesta 13:een. Yhteisrahoitteisen hanketoiminnan aihepiiri oli laaja ja painottui erilaisiin luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kestävään kaivostoimintaan liittyviin kysymyksiin. Painopistealueina vuonna 2013 olivat mm. Euroopan metalli- ja hyötymineraalivarantojen arviointi ja mallinnus sekä ekotehokkaiden ratkaisujen etsiminen mineraalien tuotanto- ja talteenottomenetelmissä. Lisäksi hankkeissa kehitettiin innovatiivisia ja ympäristölle turvallisia menetelmiä kaivosten sulkemiseen sekä etsittiin uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille. Yksittäisistä EU-hankkeista suurimpia olivat GTK:n koordinoima, v päättynyt ProMine-hanke sekä EURARE-hanke, joissa molemmissa oli mukana laaja kansainvälinen konsortio. ProMine-hankkeessa tehtiin menestyksekkäästi mm. 4D-mallinnusta, synnytettiin uusia nanotuotteita ja kehitettiin ekotehokasta mineraalien prosessointia ja tiedonhallintaa. EURARE-hankkeessa pyritään mallintamaan ja arvioimaan Euroopan harvinaisia maametalleja ja kehittämään niiden innovatiivista ja kestävän kehityksen mukaista hyödyntämistä. Kotimaassa yhteisrahoitteisen toiminnan yhtenä vahvana painopisteenä oli pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen.

18 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Verkkopalvelut Verkkosivujen aktiivista ylläpitoa ja sisällöllistä ja toiminnallisuuden kehittämistä jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Kävijämäärät olivat vuoden 2012 tasolla ylittäen yhteensä käyntiä. Lisäksi karttapalveluissa vierailtiin kertaa. Suosituimmat sivukokonaisuudet olivat suomenkielisillä sivuilla mineraalivarat- ja raaka-ainehuoltotulosalueen kohdennetut palvelut sekä populäärigeologinen sivukokonaisuus Geologia tutuksi. Englanninkielisistä sivuista suosituin oli Exploration in Finland sivukokonaisuus ja siellä aktiivikartta Mineral Deposits and Exploration, joka uudistettiin kertomusvuonna. Kuva 3. Kokonaiskäyntimäärät GTK:n verkkosivuilla vuosina

19 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Kuva 4. Tietotuotteiden maksuttomat lataukset vuosina 2012 ja 2013 käyttäjäryhmittäin. Kertomusvuoden aikana verkkosivujen kehitystoimenpiteet painottuivat verkkovälitteisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Syksyllä julkaistiin tutkimusjulkaisujen hakupalvelu Summon, joka parantaa julkaisujen löydettävyyttä ja lisää käyttömahdollisuuksia. Toimintavuoden aikana kehitettiin myös uutta hakupalveluportaalia Hakku, jossa käyttäjille on laajasti tarjolla paikkatietotuotteita, julkaisuja ja karttoja sekä geologia-aiheisia valokuvia. Valtaosa palvelun tuotteista on maksuttomia. Palvelu julkaistiin Paikkatietomarkkinoilla marraskuussa. Maankäytön suunnitteluun toteutettu Happamat sulfaattimaat karttapalvelu otettiin kertomusvuoden aikana käyttöön. Myös erilliset mineraalivaratietokannat yhdistettiin yhdeksi tietokannaksi. GTK:n jatkoi geologisten karttatuotteiden avaamista käyttöön avoimen datan lisensoinnin periaatteella. Vuonna 2012 lanseeratun verkkokaupan kautta myytiin julkaisua tai karttaa. GTK:n paikkatietotuotteisiin myytiin yhteensä 42 käyttöoikeutta pääosin kaivos- ja malminetsintäyhtiöille. GTK:n tietotuotelatausten kokonaismäärä oli vuonna 2013 (kuva 4) , jossa on noin kolmannes nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttömäärän nousua selittää tietotuotevalikoiman laajeneminen, jakelupalvelujen kehittämisen kautta saavutettu parempi käytettävyys sekä osan tuotteista lisensioinnin muuttaminen ns. avoimeksi tiedoksi, vapain jatkokäyttöoikeuksin. Facebook-yhteisöpalvelun pienimuotoinen käyttö tiedotteiden ja GTK-kuulumisten välityskanavana aloitettiin. GTK aloitti yhteistyössä Kaivannaisteollisuus ry:n, Kiviteollisuusliitto ry:n, Infra ry:n, Centria AMK:n sekä Keski-Pohjanmaan aikuisopiston kanssa EAKR-rahoitteisen KaViKe-projektin, jonka tavoitteena on kehittää Suomen kaivannaisalan perustiedot sisältävä verkkosivustokokonaisuus.

20 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Verkostoituminen Kertomusvuonna GTK on kiinnittänyt lisääntyvästi huomiota kumppanuuksien ja verkostojen tavoitteellisuuden ja kokonaiskoordinaation parantamiseen. Verkostojen hyödyntämisestä on yhteisrahoitteisen toiminnan vahvistuessa tulossa yhä merkittävämpi menestystekijä. Euroopan tasolla verkostoyhteistyön keskeinen alue on edelleen EU:n raaka-ainealoitteen (RMI) pohjalta laadittujen tavoiteohjelmien (EIP SIP, ETP-SMR SRA, ERAMIN Research Agenda) edistäminen ja vahva osallistuminen aihepiirin Horisontti 2020 ohjelmiin. GTK osallistui myös EU:n ja USA:n raakaainealan tiedonvaihdon edistämiseen liittyviin yhteistyökeskusteluihin 'Raw Materials Supply Group' toiminnan kautta. Toiminta EuroGeoSurveys mineraalityöryhmässä (EGS MREG) sekä EIT-KIC konsortiossa on edelleen vahvistanut GTK:n asemaa tavoiteltuna kumppanina primääristen raaka-ainevarojen kestävään käyttöön liittyvissä kysymyksissä. EuroGeoSurveys (EGS) asiantuntijaryhmineen kytkee GTK:n osaksi eurooppalaisen geoalan tutkimuksen ja informaatioinfrastruktuurin kumppaniverkostoa, joka osallistuu EU:n tutkimusagendan muotoiluun ja vahvistaa jäsenten asemaa Horisontti 2020 hankehauissa. Kahdenvälisiä suhteita ulkomaisten sisarlaitosten kanssa on vahvistettu yhteistyösopimuksin ja johtajatason vierailuin. Tutkijatasolla yhteistyön rakentuminen tapahtuu pääosin tieteenalakohtaisten työryhmien ja asiantuntijaverkostojen kautta. Kotimaassa hankeyhteistyö sektoritutkimuksen sisällä on tiivistymässä LYNET-verkostoon liittymisen myötä. Yliopistokumppanuutta syvennettiin edelleen tutkimuslaitteiden yhteiskäytön (SGL), yhteisprofessuurien sekä osaamiskeskittymien vahvistamisen lohkoilla. GTK:n koordinoima Suomen Vuoriklusteri tutkimus- ja yritysmaailmaa yhdistävänä foorumina tukee vahvasti Suomen mineraalistrategian toteutusta. Mineraalisektorin ajankohtaisuus heijastui myös ulkoasiainministeriön kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä hanketasolla että kehityspolitiikan uusissa avauksissa. Kotimaan verkostojen ja hankeyhteistyön pääpaino on kuitenkin yritysten toimintaedellytysten vahvistamisessa sekä luontaisten vahvuuksien ja raakaainepotentiaalin tuominen osaksi maakuntatason elinkeinopolitiikan päätöksentekoa. Asiakas/sidosryhmäpalaute Eri kanavien kautta kertynyt suora asiakaspalaute, asiakas- ja sidosryhmätapaamiset ja niiden yhteydessä toteutetut asiakaskyselyt olivat keskeisimmät palautteiden hankkimiskeinot. Näiden tapahtumien yhteydessä kootaan myös tietoa GTK:n toimintaan ja sen kehittämiseen kohdistuvista odotuksista. Myös erilaisten hankkeiden ja yhteistyöryhmien päätöstilaisuudet sekä verkkosivujen kautta saatava palaute ovat merkittäviä sidosryhmäpalautteen tietolähteitä. Vuoden 2013 aikana GTK ei toteuttanut erillisiä laajoja asiakasmielipiteen kartoituksia vaan palautetta saatiin yllä mainituista projekteista, tilaisuuksista ja verkon kautta (sidosryhmien palautetta 130 kpl, yhteydenottoja GTK:n yleisneuvontakanavan kautta 700 kpl joista palautetta liittyen verkkopalveluihin, tietotuotteisiin, asiakaspalveluun, maastotöihin n. 50 kpl). Asiakasrahoitteisen toiminnan osalta kokonaistyytyväisyys on palautteen perusteella hyvällä tasolla. Kehittämiskohteeksi tunnistettiin toimitusaikataulujen pitävyys. Positiivisinä piirteinä GTK:n toiminnasta sidosryhmät mainitsivat mm. laadukkaat raportit, yhteistyön sujuvuus ja korkea osaamisen taso. Sidosryhmäpalautteesta, auditointien poikkeamista ja reklamaatioista laaditaan vuosittain katsaus GTK:n johdon laatukatselmukseen. Kokonaisuutena palautteen ja tehtyjen selvitysten perusteella sidosryhmät arvostavat GTK:n osaamista, hyvää yhteistyöhenkeä ja puolueettomuutta.

21 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Kehittämisehdotukset liittyen GTK:n palveluihin ovat olleet yksittäisiä ja koskeneet vuonna 2013 laitekehitystä ja toimituskapasiteetin varmistamista. 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen GTK:n keskeiset henkilöstötavoitteet perustuvat toimintastrategioihin ja kohdistuvat osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen, henkilöstörakenteen hallittuun muuttamiseen sekä motivoituneen työyhteisön kehittämiseen. Henkilöstötavoitteet soveltuvat luontevasti pidemmän aikavälin seurantaan.

22 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Taulukko 7. Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnusluvut vuosilta toteutuma toteutuma toteutuma tavoite Henkilötyövuodet yhteensä (toimintamenot) budjettirahoitteinen ulkopuolinen rahoitus Henkilöstön hyvinvointi paranee - sairauspoissaolopäivät/htv 8,4 9,1 8,3 8 - lyhytaikaiset (1-3 päivää) sairauspoissaolotapaukset/htv 1,0 1,2 1,2 2 Organisaation osaaminen kasvaa - osaamisen indeksiluvun kehittyminen (mediaaniluku) 9,0 7,0 -* 9,75 - ulkomaiset hvt:t GTK:ssa ja kv-verkostohankkeiden htv-määrä, % -osuus kok. htv-määrästä 4,1 3,4 5,0 4,5 - huippututkijoiden osuus (%) tutkijoista -* 10,5 -* 11,5 - jatkotutkinnon suorittaneiden %-osuus tutkijoista 36,0 34,94 38,9 32 Toimintastrategiaa vastaava henkilöstörakenne - asiantuntijoiden %-osuus koko henkilöstöstä 50,2 52,1 53,2 49 Työnantajan kilpailukyky paranee - sisäinen työnantajakuva (VM/Baro-8, asteikko 1-5) - ** 3,33 3, kokonaistyytyväisyys (VM/Baro-8, asteikko 1-5) - ** 3,45 3,44 3,6 - johtaminen (VM/Baro-8, asteikko 1-5) - ** 3,48 3,44 - -* ei toteutumalukua -** VM/Baro käyttöön v Henkilöstöstrategian mukaista toimintaa jatkettiin sovittujen lähtökohtien mukaisesti. Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö, jonka osaaminen kehittyy strategian mukaisesti. Rekrytoinnit vähentyivät selvästi edellisvuodesta. Kansainvälisiä rekrytointiprosesseja ei ollut. Hakemusten määrä yhtä avointa paikkaa kohti kasvoi, tätä selittää ainakin osittain avoimien paikkojen pienempi määrä. Valtaosa vuoden rekrytoinneista suuntautuivat geoalan asiantuntijatehtäviin. Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden osuus jatkoi hallittua kehitystä reilun prosenttiyksikön nousulla 53,2 %:iin. Lähtövaihtuvuus kasvoi edellisvuodesta ja koostui lähinnä vanhuuseläkkeelle siirtyvistä henkilöistä.

23 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatkettiin määrätietoisesti strategisen osaamisen kehittämisohjelman mukaisesti. Koulutusta toteutettiin hanketoiminnan valmennuksen, geo-osaamisen (GTK-akatemia), esimiestoiminnan ja johtamisen osalta. GTK-akatemiassa painotettiin erityisesti syventävän osaamisen lisäämistä ja uuden tiedon jakamista tutkijoille. Huippuosaamisen kehittämiseen panostettiin omalla ohjelmalla edellisvuoden tapaan. Ohjelma sisälsi tutkijavaihtoa, kansainvälistä verkostoitumista, osaamispääoman laajentamista ja uuden tiedon hankkimista sekä seminaareja. Vuoden aikana käynnistettiin GTK:lle räätälöidyt uudet esimies- ja johtoryhmänvalmennukset. Lisäksi GTK:ssa pilotoitiin mentorointia. Osaamisen indeksilukua sekä huippututkijoiden osuutta tutkijoista ei vuoden 2013 osalta voitu tuottaa, sillä julkaisurekisteri oli päivityksen alla. Tilanne on väliaikainen ja osaamisindeksin julkaisua on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina. Henkilöstön kannustamiseen on pyritty vaikuttamaan mm. tavoite- ja kehityskeskustelukäytäntöä kehittämällä ja palkkausjärjestelmän soveltamisen yhdenmukaistamisella. Hyvinvointia tuettiin yksikkö- ja työvirepäivien yhteydessä fyysiseen ja henkiseen työhyvinvointiin liittyvillä tilaisuuksilla. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrässä nähtiin toivottua laskusuuntaista kehitystä. Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) laski edellisvuoteen verrattuna, vaikka jäikin hieman korkeammaksi asetetusta tavoitteesta. Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä (1-3 päivää) pysyi edellisvuoden tasolla. Toimintavuonna päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tiivistettiin tavoitteena ennaltaehkäisevän toiminnan entistä suurempi painotus. Toimintavuonna toteutettiin VM/Baro-henkilöstökysely. Vastausten yleistaso oli hyvä. Tuloksissa ei ollut havaittavissa suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Tulokset analysoitiin sekä kokonais- että yksikkötasolla ja analysoinnin pohjalta sovittiin tarvittavista toimenpiteistä.

24 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Toimintavuonna käytettävissä oleva kokonaisrahoitus mukaan lukien ulkopuolinen rahoitus ja edelliseltä vuodelta siirtyneet määrärahat oli 42,28 milj. euroa. Omasta budjettirahoituksesta vuoden 2013 talousarviorahoituksen osuus oli 39,31 milj. euroa ja edelliseltä vuodelta siirtyneen määrärahan osuus 2,64 milj. euroa. Vuoden 2013 toimintamenorahoitus (41,95 milj. euroa) oli 2,64 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2012 rahoitus siirtomäärärahaosuudet huomioiden. Ulkopuolista rahoitusta oli yhteensä 0,33 milj. euroa, josta työllistämisvaroja 0,07 milj. euroa ja ympäristöministeriön rahoitusta LIFE-hankkeisiin 0,26 milj. euroa. Kokonaismenoja kertyi 52,5 milj. euroa, 2,8 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Menoista 52,3 milj. euroa kirjattiin omalle toimintamenomomentille ja 0,2 milj. euroa katettiin ulkopuolisella rahoituksella. Toiminnan tulot olivat yhteensä 11,9 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Tulo- ja ulkopuolisella rahoituksella katettiin 23,0 % kokonaismenoista (vuonna ,1 %) Talousarvion toteutuminen GTK:n tuottamat tulot tuloarviotileille olivat yhteensä 1,1 milj. euroa, mikä koostui arvonlisäverotuotoista ja ympäristöministeriön hallinnonalan muista tuloista. Määrärahamomenttien käyttö oli yhteensä 41,2 milj. euroa, mistä GTK:n nettomenot vuoden 2013 momentilla olivat 37,8 milj. euroa. Maksettuja arvonlisäveroja oli yhteensä 3,3 milj. euroa. Julkisiin työvoimapalveluihin käytettiin 0,07 milj. euroa. Lisäksi käytettiin vuodelta 2012 siirtyneet GTK:n toimintamenomomentin määrärahat 2,6 milj. euroa. Ympäristöministeriön määrärahasta aiemmilta vuosilta siirtynyttä osuutta käytettiin 0,1 milj. euroa. GTK:n vuoden 2013 toimintamenomäärärahasta siirtyi vuodelle ,55 milj. euroa ja ympäristöministeriön rahoituksesta 0,15 milj. euroa Tuotto ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma tehdään liikekirjanpidon perusteella, ja sen takia laskelman tuotot ja kulut poikkeavat talousarviokirjanpidon tuloista ja menoista joiltakin osin. Tilikauden kulujäämä oli 42,4 milj. euroa, joka on 2,9 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Toiminnan tuotot vähenivät 1,1 milj. euroa ja toiminnan kulut vähenivät 3,6 milj. euroa. Toiminnan tuotot olivat yhteensä 11,9 milj. euroa. Tuotoista 61,2 % (69,0 % vuonna 2012) kertyi maksullisesta toiminnasta. Maksullisen toiminnan myyntituotot olivat 7,2 milj. euroa, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 milj. euroa (19,4 %). Tuotot vientiprojekteista olivat 2,6 milj. euroa, jossa on vähennystä 1,0 milj. euroa. UM-rahoitteisten IKI-hankkeiden tuotot olivat 2,0 milj. euroa, jossa vähennystä 0,2 milj. euroa vuoteen 2012 verrattuna. Muun toiminnan tuotot olivat 4,6 milj. euroa, jossa oli lisäystä 0,6 milj. euroa. Ne koostuivat pääosin yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista 4,55 milj. euroa (4,10 milj. euroa vuonna 2012). EU-rahoitteisten hankkeiden tuotot kasvoivat 2,1 milj. eurosta 2,2 milj. euroon. Muun yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 2,3 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 0,5 milj. euroa.

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Katsaus alkuvuoden 2011 toimintaan Netra-raportoinnin mukaisesti

Katsaus alkuvuoden 2011 toimintaan Netra-raportoinnin mukaisesti E/334/221/2011 26.9.2011 Netra-raportoinnin mukaisesti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 JOHDANTO Katsaus perustuu ministeriön ja GTK:n välille laaditun vuoden 2011 tulossopimuksen (12.11.2010, TEM/2558/00.03.01.02/2010)

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo E/57/224/2015 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK Geologian tutkimuskeskus GTK Eurooppalainen huippuosaaja Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia GTK:n rooli yhteiskunnassa GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

E/504/211/2010 11.3.2011. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

E/504/211/2010 11.3.2011. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 E/504/211/2010 11.3.2011 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 GTK:n uudet tuulet Olli Breilin, aluejohtaja Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 Strategian muutostekijöitä 2 Strategian kärkiversot, Perustehtävän uudistaminen Vaikuttavuus,

Lisätiedot

Katsaus alkuvuoden 2010 toimintaan Netra-raportoinnin mukaisesti

Katsaus alkuvuoden 2010 toimintaan Netra-raportoinnin mukaisesti E/313/221/2010 24.9.2010 Netra-raportoinnin mukaisesti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 2 3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 3 4 TULOSSOPIMUKSEN LIITE

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 GTK Sisältö GTK lyhyesti...3 Pääjohtajan katsaus...4 Katsaus toimintavuoteen 2013...6 Geologisen tiedon merkitys yhteiskunnassa kasvaa...6 Mineraalivarat

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja 29.-30.1.2013 Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma Kestävän kaivostoiminnan kehittäminen Kaivostoiminnan kansainvälisyys ja kotimaisen tuotannon

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2012

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo 14.3.2013 E/126/224/2013 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2012 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 1.1

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

E/98/211/2010 12.3.2010. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2009

E/98/211/2010 12.3.2010. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2009 E/98/211/2010 12.3.2010 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Muutoksen taustalla Arvot, toiminta-ajatus ja visio Strategian kulmakivet Muutoksen elementit Valtakunnallinen organisaatio

Esityksen sisältö. Muutoksen taustalla Arvot, toiminta-ajatus ja visio Strategian kulmakivet Muutoksen elementit Valtakunnallinen organisaatio Esityksen sisältö Muutoksen taustalla Arvot, toiminta-ajatus ja visio Strategian kulmakivet Muutoksen elementit Valtakunnallinen organisaatio Muutoksen taustalla GTK:n rooli yhteiskunnassa GTK on kansainvälisesti

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

GTK lyhyesti. gtk.fi

GTK lyhyesti. gtk.fi GTK lyhyesti gtk.fi Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Kestävä kaivostoiminta III Kaivosten ja prosessiteollisuuden sivuvirtojen tuotteistaminen Vuokatti 13.6.2013 Maija Uusisuo Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS E/319/221/2013 Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TTS 2015-2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen strateginen ja toiminnallinen arviointi. Keskeiset tulokset ja suositukset. HMV PublicPartner Oy

Geologian tutkimuskeskuksen strateginen ja toiminnallinen arviointi. Keskeiset tulokset ja suositukset. HMV PublicPartner Oy Geologian tutkimuskeskuksen strateginen ja toiminnallinen arviointi Keskeiset tulokset ja suositukset HMV PublicPartner Oy Yhteenveto tuloksista GTK:n valitsemat vaikuttavuusalueet (ydintehtävät) ovat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN

MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN 1(10) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 364/03/2005 Tilivirastot MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus, Tommi Kauppila, Raisa Neitola antti.pasanen@gtk.fi tommi.kauppila@gtk.fi raisa.neitola@gtk.fi 30.01.2014 1 GTK:n rooli yhteiskunnassa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Siirtyminen palkkausjärjestelmäuudistuksesta jatkuvaan kehittämistyöhön Geologian tutkimuskeskus Erja Lakanen TKK:n palkitsemisseminaari 31.8.2005 2 GTK:n

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Kuntamarkkinat

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys vuodelle 2008

Talousarvioesitys vuodelle 2008 Talousarvioesitys vuodelle 05. (32.20.05) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 5 111 000 euroa Määrärahaa saa käyttää myös: 1. EU:n hyväksymien

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen strategia GEOLOGIASTA KESTÄVÄÄ KASVUA JA HYVINVOINTIA

Geologian tutkimuskeskuksen strategia GEOLOGIASTA KESTÄVÄÄ KASVUA JA HYVINVOINTIA Geologian tutkimuskeskuksen strategia GEOLOGIASTA KESTÄVÄÄ KASVUA JA HYVINVOINTIA SISÄLTÖ 5 ROOLI, TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN SUUNTA 13 STRATEGISET LINJAUKSET KOHTI VAIKUTTAVUUTTA ONNISTUMISEN AVAIMET

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2012. Geologian tutkimuskeskus

VUOSIKATSAUS 2012. Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Taina Järvinen, GTK Sisältö GTK lyhyesti...3 Pääjohtajan katsaus... 4 Toimintavuosi 2012...6 Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto... 8 Energiahuolto ja ympäristö...10

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys Kumottu 20.11.2014 1 (7) määräyksellä VK/1078/00.01/2014 11.1.2011 Dnro VK 529/03/2010 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot