VUOSIKATSAUS Geologian tutkimuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2013 Geologian tutkimuskeskus

2 VUOSIKATSAUS 2013 GTK Sisältö GTK lyhyesti...3 Pääjohtajan katsaus...4 Katsaus toimintavuoteen Geologisen tiedon merkitys yhteiskunnassa kasvaa...6 Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto...8 Energiahuolto ja ympäristö...10 Maankäyttö ja rakentaminen...12 Geotiedon jakelu...14 Kansainvälinen toiminta...15 Vuosi 2013 lyhyesti...16 Johtokunnan puheenjohtajan tervehdys...18 Organisaatio ja johto...19 Yhteystiedot Tutkija Petri Hakala, geofyysikko Annu Martinkauppi ja tutkimusassistentti Ilkka Martinkauppi valmistelevat kuitukaapelia DTSlämpötilanmittausta varten. Jatkuva kehittäminen turvaa tulevaisuuden geologisen osaamisen GTK:n tavoitteena on olla mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Tutkimuskeskuksen keskittyessä yhä tiukemmin perustehtäväänsä ydinosaamisen turvaamiseen panostetaan suunnitelmallisesti henkilöresursseja vahvasti suuntaamalla ja jatkuvalla geologisen osaamisen kehittämisellä. GTK:n henkilöstöstrategiaan sisältyvä henkilöstösuunnitelma linjaa osaamisen kehittämisen painopisteet laitostasolla ja yksiköissä. Valittujen alojen huippuosaamisen lisäksi GTK keskittyy ydinosaamisalueiden säilyttämiseen ja vahvistamiseen. Huippuosaamisalueiksi on tunnistettu malmigeologia, etsintä ja teknologiat, rikastusteknologia ja uusiokäyttö, kaivosympäristöt sekä luonnonvarojen tilinpito ja tietoratkaisut. Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään muun muassa nuorten tutkijoiden henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia, yksilöllisiä tai muuten valittujen kohdealojen mentorointiohjelmia, GTK Scholarship -ohjelmaa, huippuosaamisen kehittämisrahaa ja kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi GTK tarjoaa henkilöstölleen hanketoiminnan sekä hyvien johtamiskäytäntöjen valmennusta. Kaikkiaan GTK:ssa kouluttauduttiin kertomusvuonna 11,8 henkilötyövuoden (htv) verran. Kannen kuva: Erikoistutkija Sari Lukkari tutkii pyyhkäisyelektronimikroskoopilla malmimineraalinäytteitä. Kuva: GTK. Tämä vuosikatsaus on painettu Edixion offset -paperille, jolle on myönnetty EU:n ympäristömerkki, rek. nro FI/11/001.

3 Henkilöstökertomus 2013 GTK lyhyesti Visio Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia. GTK NUMEROIN Bruttomenot, M 52,5 55,3 Kokonaistulot, M 11,9 13,1 Toiminta-ajatus Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. GTK toimii kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa. Maksullisen toiminnan myyntituotot, M 7,3 9,0 Henkilöstö, henkilötyövuodet Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, % 53,0 50,2 TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN VUONNA 2013 Muut 0,4 M Strategiset tavoitteet Asiakastarpeista ohjautuva toimintamalli Tarvelähtöiset tieto- ja asiantuntijapalvelut Uutta teknologiaa ja innovaatioita kestävään kehitykseen Huippuosaamista valituilla painoalueilla Kansainvälisesti verkottunut toimija Motivoitunut ja osaamistaan kehittävä henkilöstö Tulot EU:lta 0,5 M Vientiprojektit 2,6 M Muu elinkeinoelämä 2,0 M 3% 4% 22% 17% 22% 22% 10% Valtionhallinto 2,6 M Kuntasektori 1,2 M Kaivannaisteollisuus 2,6 M Yhteensä 11,9 M Arvot ASIAKASLÄHTÖISYYS Tavoitteemme on tuntea sidosryhmien tarpeet ja päästä lähemmäksi asiakasta. YHTEISTYÖ Arvostamme henkilöstöja asiakasyhteistyötä. LUOTTAMUS JA VASTUULLISUUS Tutkimuksellinen ote, luottamus ja vastuullisuus ovat toimin tamme kulmakiviä. 3

4 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS GTK:n yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvussa GTK Pääjohtaja Elias Ekdahl Toimintavuosi 2013 oli menestyksekäs. Tulevaisuuden näköalat niin kaivannaisteollisuuden kuin EU:n raakaainepolitiikan näkökulmasta olivat kannaltamme suotuisat. Myös energia- sekä maankäyttö ja rakentaminen -tulosalueidemme kohdalla toimintamme oli tavoitteellista. Saavutimme kaikki työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) meille asettamat tulostavoitteet. Vuosi oli kuitenkin haastava. Taloudellisen kehityksen globaali epävarmuus sekä kansallista tutkimusjärjestelmää koskeneet päätökset sävyttivät toimintavuottamme. GTK säilyy itsenäisenä tutkimuslaitoksena Valtioneuvosto teki syyskuussa pitkään odotetun päätöksen sektoritutkimuskentän rakenteellisesta uudistamisesta. Päätös sisältää useita tutkimuslaitosten fuusioita, uudelleen järjestelyjä ja yhtiöittämisiä. Valtion tutkimuslaitosten määrä väheni selvästi. Esitettiin myös VTT:n, GTK:n ja Mikesin yhdistämistä. Näimme siinä yhtälössä geoalan todellisena häviäjänä. Olimme selkeästi ja perustellusti oman erillislaitoksen kannalla koko prosessin ajan. Kantamme perustuu toimintaympäristön ja sidosryhmien odotuksiin GTK:n toiminnalta, GTK:n rooliin kotimaassa ja kansainvälisessä toiminnassa sekä toimintaedellytysten turvaamiseen tutkimuslaitoksena. Valtioneuvoston päätös säilyttää GTK itsenäisenä TEM:n hallinnonalan tutkimuslaitoksena oli erittäin merkittävä koko toimialan kehittämisen kannalta, ja luonnollisesti tärkeä myös henkilöstön näkökulmasta. Osana päätöstä oli sektoritutkimuskentän rahoituksellinen kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on vahvistaa monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta merkityksellistä tutkimusta, hallinnonala- ja virastorajat ylittävää verkostoyhteistyötä sekä tehdä tutkimuslaitoksista entistä vahvempia ja laaja-alaisempia toimijoita. Rahoitusta kootaan myös sektoritutkimuslaitoksista, ja GTK:kin kantaa osaltaan kortensa kekoon. Uudistus, joka toteutetaan vuosina , lisää kilpailua tutkimusrahoituksesta. Vastaamme toimintaympäristömme muutoksiin kehittämällä määrätietoisesti verkostoihin perustuvaa toimintamalliamme ja osaamistamme. Keskeisimmät menestystekijämme ovat jatkossakin henkilöstön ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja muuttuviin asiakastarpeisiin mukautuva palveluvalikoima. Geologista tietoa yhteiskunnan käyttöön Kertomusvuonna GTK vakiinnutti asemaansa suomalaisena ja eurooppalaisena huippuosaajana geologisten luonnonvarojen monipuolisena asiantuntijana. Osaamistamme käytettiin laajasti yhteiskunnan päätöksenteon tueksi ja osallistuimme aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin. Geologisen tietämyksen merkitys kasvaa luonnonvarojen kestävään käyttöön, uusiin energiaratkaisuihin ja kaupunkien 4

5 Henkilöstökertomus 2013 nopeaan kasvuun liittyvien haasteiden myötä. Ilmasto- ja energiapolitiikan linjaukset, luonnonvarastrategiat ja raakaaineiden saatavuus nivoutuvat yhä tiiviimmin toisiinsa ja kytkeytyvät myös elinkeinopolitiikkaan. Kansallisen innovaatio- ja tutkimusjärjestelmän uudistaminen kannustaa sektorirajat ylittävien sekä kansallisten että kansainvälisten yhteistyömallien hyödyntämiseen. Suomen mineraalistrategian jatkotoimet ja kansainvälisesti merkitystään nostavat raaka-aineiden saatavuuteen ja tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen kytkeytyvät kysymykset sekä useat kansalliset energiaan, maankäyttöön ja ympäristökysymyksiin liittyvät tavoitteet asettavat GTK:lle haasteen perinteisen vahvuusalansa uudistamiseen. Yhteistyöllä ja verkottumalla tuloksiin GTK toimii aktiivisena osaajana kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa. Tavoitteenamme onkin palvelusuuntautumisen ja asiakaslähtöisyyden jatkuva lisääminen. Kaivos- ja etsintäteollisuus sekä sille teknologiaa ja palveluja tuottavat yritykset ovat keskeisin asiakasryhmä yhdessä kotimaisten ja EU-tason päätöksentekijöiden kanssa. Tutkimustoiminnassa yhteistyökumppaneitamme ovat mm. kansalliset ja kansainväliset tutkimuslaitokset, yliopistot, yritykset sekä kunnalliset ja maakunnalliset toimijat. Kotimaassa yhteistyö yliopistojen kanssa vahvistui edelleen Suomen Isotooppigeologian Laboratorion huippumodernien tutkimuslaitehankintojen ansiosta. GTK:n maksulliset vientihankkeet kohdistuvat pääosin Afrikkaan, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan ja perustuivat pääosin ulkoministeriön IKI-rahoitukseen. Osoituksena vientitoimintamme kansainvälisestä arvostuksesta laitoksessamme vierailivat mm. Myanmarin ja Namibian presidentit. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kunnioitti läsnäolollaan toista vierailua. Moninaisen yhteistyön kehittymisen avaintekijä on GTK:n osaava ja osaamistaan jatkuvasti ja aktiivisesti kehittävä henkilöstö. Kiitokset kaikille GTK:laisille vuoden 2013 saavutuksista. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme sekä toimikautensa helmikuussa 2014 päättäneelle johtokunnalle hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Yhdessä olemme tehneet GTK:sta menestyksekkään. Elias Ekdahl pääjohtaja Geologisen osaamisen vienti GTK on toteuttanut vientiprojekteja lähes 50 maahan mm. kehitysyhteistyöhankkeissa Aasiassa, Afrikassa ja Etelä- Amerikassa. Projektit kohdistuvat mm. geologiseen kartoitukseen sekä raaka-aineiden arviointiin, luonnonvaroja koskevien tietokantojen rakentamiseen, ympäristöasioihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, pohjavesiasioihin ja yhä useammin maiden geologisiin luonnonvaroihin liittyvän hallinnon kehittämiseen. Useat hankkeet keskittyvät raaka-aineperustaisen kestävän kehityksen tukemiseen mineraaleista rikkaissa mutta muutoin köyhissä maissa. GTK:n kehitysyhteistyön tärkeitä rahoittajia ovat ulkoasiainministeriön (UM) lisäksi Maailmanpankki ja Pohjoismainen kehitysrahasto (NDF) sekä Afrikan kehityspankki (AfDB). Kansainväliset projektit tukevat henkilöstön kykyä toimia ulkomailla, kansainvälisessä sidosryhmätyössä ja kartuttavat henkilöstön osaamista. Projektit toteutetaan usein monitieteellisissä yhteistyöverkostoissa, jotka luovat erityisen hyvät puitteet henkilöstön osaamisen kasvattamiselle. Kansainvälisestä henkilöstöstä ja verkostoista on paljon etua myös Suomessa tapahtuvaan kehitykseen. Tärkeänä osana verkostojamme on myös suomalaiset yritykset, joiden kansainvälinen menestyminen on GTK:n etu. Namibian presidentti Hifikepunye Pohamba vieraili yhdessä tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa GTK:n Espoon toimipaikassa marraskuussa Tasavallan presidentin kanslia 5

6 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2013 Geologisen tiedon merkitys yhteiskunnassa kasvaa Kertomusvuonna painopiste oli kestävän mineraalialan toimintaedellytysten vahvistamisessa niin kotimaassa, eurooppalaisessa tutkimusyhteistyössä kuin kansainvälisissä vientiprojekteissa. GTK saavutti työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sovitut tulostavoitteet. Monet taloudellisen kehityksen epävarmuustekijät, kaivostoimintaan kriittisesti suhtautuvan yleisen mielipiteen voimistuminen ja valtioneuvoston päätös sektoritutkimuksen rakenteellisista ja rahoituksellisista muutoksista olivat kertomusvuonna toimintaympäristöä vahvasti hallinneita tekijöitä. Valtioneuvoston tekemässä periaatepäätöksessä tutkimusrahoitusta kohdennetaan ja sektoritutkimuslaitoksia yhdistetään tavoitteena vahvistaa monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta merkityksellistä tutkimusta. Uudistuksessa GTK säilyy itsenäisenä sektoritutkimuslaitoksena, joka jatkossa toimii luonnonvara- ja ympäristöalojen yhteisessä LYNET-yhteistyöverkostossa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa jatkui aktiivisena ja GTK oli edelleen haluttu yhteistyökumppani erilaisissa tutkimushankkeissa. GTK osallistui monipuolisesti EU- ja muuhun yhteisrahoitteiseen toimintaan. Yhteisrahoitteisen hanketoiminnan aihepiiri oli laaja ja painottui erilaisiin luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kestävään kaivostoimintaan liittyviin kysymyksiin. Painopistealueina vuonna 2013 olivat mm. Euroopan metallija hyötymineraalivarantojen arviointi ja mallinnus sekä eko tehokkaiden ratkaisujen etsiminen mineraalien tuotantoja talteenottomenetelmissä. Lisäksi hankkeissa kehitettiin innovatiivisia ja ympäristölle turvallisia menetelmiä kaivosten sulkemiseen sekä etsittiin uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille. Yliopistokumppanuutta syvennettiin edelleen tutkimuslaitteiden yhteiskäytön, yhteisprofessuurien sekä osaamiskeskittymien vahvistamisen lohkoilla. GTK:n koordinoima Suomen Vuoriklusteri tutkimus- ja yritysmaailmaa yhdistävänä foorumina tukee vahvasti Suomen mineraalistrategian toteutusta. Kotimaan verkostojen ja hankeyhteistyön pääpaino on yritysten toimintaedellytysten vahvistamisessa sekä luontaisten vahvuuksien ja raaka-ainepotentiaalin tuomisessa osaksi maakuntatason elinkeinopolitiikan päätöksentekoa. Mineraalisektorin ajankohtaisuus heijastui myös ulkoasianministeriön (UM) kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä hanketasolla että kehityspolitiikan uusissa avauksissa. Kertomusvuonna oli GTK:lla käynnissä kaikkiaan 94 yhteis rahoitteista hanketta. EU-rahoitteisen toiminnan volyymi kasvoi edelleen ja hankkeita oli käynnissä 44, joista Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeita oli 25 kappaletta. Naapuruuden ja kumppanuuden ohjelman (ENPI-CBC) hankkeita oli käynnissä edelleen seitsemän. Tekes-rahoitteisen Green Mining -ohjelman hankkeissa GTK kasvatti osuuttaan kuudesta 13:een. UM:n IKI-rahoituksella toteutettavien hankkeiden volyymi säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. GTK:n verkkokirjastossa on kirjastojen ja arkiston kokoelmat, palvelut, aineistohaut ja verkkoaineistot. Lisäksi kaikki GTK:n painetut julkaisut ja kartat ovat löydettävissä ja ostettavissa verkkokaupasta. 6

7 Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa jatkui aktiivisena ja GTK oli edelleen haluttu yhteistyökumppani erilaisissa tutkimushankkeissa. Taloudellisesti GTK:n tulos oli tyydyttävä sekä laitoksen säästöohjelman että hyvän tulokertymän ansiosta. Maksullisen toiminnan tuotot ylittivät ministeriön asettaman tavoitteen. Merkittävin palvelujen käyttäjä oli edelleen elinkeinoelämä ja tärkein asiakasryhmä kaivannaisteollisuus. Tuotot valtionhallinnosta ja kuntasektorilta vähentyivät jonkin verran. Vientiprojektitoiminta väheni edelliseen vuoteen verrattuna johtuen useasta päättyneestä projektista. Kertomusvuoden henkilötyövuosikertymä oli 592 henkilö työvuotta (htv) vähentyen 13 htv:lla. Vakituisen henkilöstön osuus henkilötyövuosikertymästä oli 546. Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatkettiin suunnitelmallisesti. Henkilöstörakenteen hallittu muutos entistä asiantuntijapainotteisemmaksi ja osaamistason syventäminen ja laajentaminen ovat jatkuneet henkilöstöstrategian ja strategisen osaamisen kehittämisohjelman mukaisesti. Eurooppa-tasoisen huippuosaamistason kehittymistä luonnonvarojen kestävän käytön alueella on edistetty omalla ohjelmalla. Koulutusta toteutettiin hanketoiminnan valmennuksen, geo-osaamisen (GTK-akatemia), esimiestoiminnan ja johtamisen osalta. GTK-akatemiassa painotettiin erityisesti syventävän osaamisen lisäämistä ja uuden tiedon jakamista tutkijoille. Huippuosaamisen kehittämiseen panostettiin omalla ohjelmalla edellisvuoden tapaan. Ohjelma sisälsi tutkijavaihtoa, kansainvälistä verkostoitumista, osaamispääoman laajentamista ja uuden tiedon hankkimista sekä seminaareja. Lisäksi GTK:ssa pilotoitiin mentorointia. Green Mining -hankkeet GTK on mukana useissa Tekesin rahoittamissa Green Mining -hankkeissa, joiden tavoitteena on edistää yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemien kallio- ja maaperän raakaainevarojen kestävää käyttöä. Lisäksi tarkoituksena on nostaa Suomi kestävän kaivostoiminnan edelläkävijäksi koko maailmassa. Kaikkiaan GTK on mukana kolmessatoista Green Mining -hankkeessa ja koordinoi näistä seitsemää. Tutkimuskokonaisuudet kattavat menetelmä- ja prosessikehitystä alkaen malminetsinnästä ja rikastuksesta aina kaivosten sulkemiseen asti. Kaivosvesien hallinta sekä kaivosten ympäristöön liittyvät haasteet ovat myös osa tutkimuskenttää. Kehitettävät kaivostoiminnan menetelmät ja prosessit sekä ympäristöriskinhallinnan työkalut edistävät Green Mining -ohjelman mukaista vastuullista kaivostoimintaa. Hankkeet suuntautuvat GTK:n strategisesti tärkeille huippututkimusalueille ja niitä tehdään tiiviissä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä kaivosteollisuuden yritysten kanssa. Tarkoituksena on nostaa Suomi kestävän kaivostoiminnan edelläkävijäksi koko maailmassa. Raisa Neitola tutkija GTK 7

8 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2013 Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto -tulosalueen tavoitteena on edistää yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemien kallio- ja maaperän raaka-ainevarojen kestävää käyttöä luoden edellytyksiä kaivannais- ja energiateollisuuden pitkäjänteisille investoinneille, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. GTK tarjoaa mineraalivaroja ja niiden kestävää käyttöä koskevia tieto- ja asiantuntijapalveluja kansallisesti ja EU-tasolla. Toiminnan pääpaino oli edelleen tavoitteiden mukaisesti mineraalivarat ja raaka-ainehuollon tulosalueella, jolla jatkettiin monin eri tavoin kestävän mineraalialan toimintaedellytysten luomiseen tähtäävää toimintaa sekä kotimaassa että EU-tasolla. GTK:n asiantuntemuksen arvostus ja käyttö jatkui korkealla tasolla, mikä näkyi mm. viranomaisten kaivoslupaprosesseja koskevina lausuntopyyntöinä sekä GTK:n tärkeässä roolissa valtioneuvoston aloitteeseen pohjautuvien kaivosten stressitestien kehittämisessä ja testitulosten arvioinnissa. GTK:lla oli tärkeä rooli TEM:in johdolla muotoillun cleantech-aihepiiriin kuuluvan Kestävä kaivannaisteollisuus -toimenpideohjelman laatimisessa. Ministeriön toimeksiantojen mukaisesti kertomusvuonna aloitettiin Kaivos YVA -oppaan uudistustyö ja jatkettiin kolmivuotista kaivostoiminnan vastuullisuushanketta (KaivosAkatemia). GTK osallistui myös aktiivisesti Luonnonvaraselonteon päivittämiseen. Vaikkakin toimintaa pyrittiin painottamaan yhteiskunnan raaka-ainehuollon tarpeiden mukaisesti, maastossa tapahtuvaa tiedonkeruuta jouduttiin supistamaan merkittävästi laitoksen säästöohjelman vuoksi erityisesti GTK:n omaan rahoitukseen perustuvassa tutkimustoiminnassa. Mineraalisten raaka-ainevarojen arviointia Pohjois-Suomessa ovat vaikeuttaneet edelleen epäselvyydet maanomistajan tutkimuslupien myöntämisperusteista. Tutkimustoiminta vahvistui kertomusvuonna edelleen Tekesin Green Mining -tutkimusohjelmassa aihepiireinä mm. uudet luonnonoloiltaan herkille alueille soveltuvat tutkimusmenetelmät ja kaivosvesien hallintaan liittyvät ratkaisut. GTK:n Green Mining -hankkeiden lukumäärä kasvoi 13:een. Neljä vuotta kestänyt Suomen hi-tech-metallipotentiaaliarviointihanke päättyi. Loppuraportin mukaan Suomessa on merkittävää potentiaalia hi-tech-metallien löytymiselle. Niitä tarvitaan mm. uudessa ympäristöystävällisessä energiatekniikassa ja tietotekniikassa. EU on nimennyt nämä metallit strategisiksi metalleiksi, sillä tällä hetkellä EU:lla ei ole näiden metallien omaa tuotantoa. EU:n merkittävin mineraalihanke ProMine päättyi huhtikuussa Suomessa pidettyyn loppukonferenssiin, johon osallistui yli 100 asiantuntijaa teollisuudesta, yliopistoista, Euroopan komissiosta sekä mineraaleja käyttävistä ja tuottavista yrityksistä. GTK:n koordinoimaan hankkeeseen osallistui 30 yhteistyötahoa 11 maasta. Viisivuotisen hankkeen merkittävimpiä tuloksia oli ensimmäinen Euroopan laajuinen mineraalitietokanta ja antropogeenisten raaka-aineiden tietokanta sekä useiden mineraalipohjaisten tuotteiden kehitys. ProMine-hankkeen viitoittamaa tietä jatkaa kertomusvuonna käynnistetyt EURARE- ja Minerals4EU-hankkeet. GTK:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Itä-Suomen yliopiston yhteinen EAKR-rahoitettu Minerahanke päättyi. Nelivuotisessa hankkeessa arvioitiin metallimalmikaivosten ilmaan, vesistöön ja maaperään päätyvien päästöjen synnyttämät pitoisuudet ja niiden aiheuttamat ekologiset vaikutukset sekä vaikutukset ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Tero Niiranen, GTK 3D-malli Kittilässä olevan Pahtavuoman Cu Zn-esiintymän pääkuparimalmioista (> 0,6 % Cu). Mallissa mukana vinotunneli ja kairanreiät. Kuvakulmassa katsotaan alaviistosta kohti länsi lounasta. Beige väri kuvaa maan pintaa. 8

9 Henkilöstökertomus 2013 Suomessa on merkittävää potentiaalia hi-tech-metallien löytymiselle. Tuottoisia hankkeita olivat myös GTK Mintecin rikastustekniset koetehdasajot, joissa mm. uusille kotimaisille ja ulkomaisille malmityypeille luotiin rikastusteknisiä ratkaisuja pääosin maksullisina toimeksiantoina. GTK julkaisi arvion Suomen kaivannaistoiminnan kehitykseksi vuosiin 2020 ja Julkaisussa pyrittiin rakentamaan paras arvio kaivannaistoiminnan lähivuosikymmenten kehityksestä nykyisenkaltaisissa taloudellis-poliittisissa oloissa. GTK tuotti yhteistyössä muiden pohjoismaisten geologian tutkimuskeskusten ja venäläisten tutkimusorganisaatioiden kanssa Fennoskandian alueen kartan, joka osoittaa kaikki teollisuusmineraalikaivokset ja merkittävimmät esiintymät Pohjoismaissa sekä Luoteis-Venäjällä Karjalan ja Kuolan alueilla. Kartta ja sen tausta-aineisto on tarkoitettu malminetsinnän strategian suunnitteluun. GTK:n panostus EU-tasoiseen mineraalialan toimintaja rahoitusohjelmien valmisteluun oli kertomusvuonna aikaisempaakin vahvempaa, keskeisinä foorumeina mm. EIP-RM (European Innovation Partnership Raw Materials), EIT-KIC (European Institute of Innovation and Technology) sekä EU:n Horizon puiteohjelma, joissa mineraalivarojen kestävään käyttöön liittyvät teemat nousivat vahvasti esille. Vuoden aikana aloitettiin tärkeä malmitutkimukseen liittyvä roolin muutos perinteisestä etsintäroolista kallioperän 3D-rakenteiden ja malmiutumisprosessien tutkimiseen. Roolimuutoksen päämääränä on Suomen kallioperän syvämalmipotentiaalin paremman tuntemisen avulla varmistaa mineraalialan pitkäjänteinen myönteinen kehittyminen. GTK:n projektiosaaminen on kysyttyä EU:ssa GTK:n nauttima kansainvälinen arvostus ja asiantuntijoiden vahva verkottuminen näkyvät siinä, että GTK on haluttu projektikumppani vaativissa EU-hankkeissa. Vuonna 2013 päättynyt, GTK:n koordinoima ProMineprojekti edisti osaltaan menestyksekkäästi EU:n tavoitetta vähentää riippuvuuttaan metallien ja mineraalien tuonnista, joka on vuositasolla noin 11 miljardia euroa. Osin ProMinessa tehtyä työtä jatkamaan vuonna 2013 käynnistyi Minerals4EU-projekti, jossa koordinointivastuu myös on GTK:lla. Minerals4EU pohjustaa yhden luukun palvelupistettä Euroopan mineraaliteollisuuden tietotarpeisiin. Hankkeessa suunnitellaan pysyvä Euroopan laajuinen verkosto, jonka toimijat pystyvät tuottamaan ja ylläpitämään mineraaliteollisuuden tarvitsemaa tietoa. Projektissa kehitetään yhtenäistä tilastointia kattamaan mineraalialan tuotanto, ulkomaankauppa, mineraalivarannot ja malmivarat. Hanke edistää myös kierrätysmateriaalien ja malminetsinnän tilastointia. Minerals4EU:ssa laaditaan raaka-aineiden kysyntään ja tarjontaan vaikuttavista asioista skenaarioita ja ennakoidaan tulevaisuudessa käytössä olevan teknologian raaka-ainetarpeita. GTK on haluttu projektikumppani vaativissa EU-hankkeissa. Juha Kaija erikoisasiantuntija GTK 9

10 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2013 Energiahuolto ja ympäristö Energiahuolto ja ympäristö -tulosalueen tavoitteena on edistää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden mukaisesti tuontia korvaavien ja vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämistä sekä ilmastomuutokseen sopeutumista. Energiasektorilla GTK jatkoi toimintaansa kansallisen energiastrategian tavoitteiden mukaisesti energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi ja vähäpäästöisen energiatuotannon lisäämiseksi. GTK:n toiminta kohdistuu turvevaroihin, geoenergiaan ja ydinvoimalaitosten sekä käytetyn ydinpolttoaineen geologisesti turvalliseen sijoittamiseen. Energiasektorilla toiminnan painopiste oli turvevarojen kartoituksessa. Tulokset kootaan GTK:n tietokantoihin, ja niistä tuotetaan muun muassa suokohtaista ja alueellista tietoa teollisesti hyödynnettävistä turvevarannoista muun muassa jatkuvasti kehittyvän turvevarojen tilinpitopalvelun kautta. Palvelussa huomioidaan muun muassa kansallisen Suostrategian tavoitteet soiden luonnontilaisuusluokituksesta sekä muita soiden käyttöön liittyviä rajoitteita, kuten suojelualueita. Turvetutkimuksen tarkoituksena on osoittaa energiaja ympäristöturvetuotantoon soveltuvat suoalueet. Tietoja voidaan käyttää lisäksi muun muassa soiden suojelussa, ojituksessa, suoalueiden metsänkasvatuksessa, happamien sulfaattimaiden riskiarviossa, suunniteltaessa suojelu- ja virkistysalueita sekä määritettäessä suon arvoa myynti-, osto- tai lunastustilanteessa. GTK vetämänä käynnistettiin laaja turvetuotannon vesistövaikutustutkimus yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Geoenergiatutkimukset jatkuivat painopisteenä suuriin rakennuskohteisiin integroitavat lämmitys- ja/tai viilennysenergiaa tuottavat hybridijärjestelmät. GTK:n alustavan arvion mukaan Suomen geoenergiapotentiaali ylittää valtioneuvoston vuonna 2013 energiaselonteossa lämpöpumpuille asetetun tavoitteen. Tämän vuoksi aloitettiin valmistelut Suomen geoenergiapotentiaalin kokonaisarviointia koskevan hankkeen käynnistämiseksi vuonna Tavoitteena on geoenergian käytön edistäminen ja tietopohjan tuottaminen uusien energialinjauksien päivittämiseksi. GTK jatkoi käytetyn ydinpolttoaineen turvalliseen loppusijoitukseen tähtäävää tutkimustaan kansainvälisessä tutkimusverkostossa ja voimayhtiöiden toimeksiantoina. Tapio Toivonen, GTK GTK kartoittaa ja inventoi Suomen turvevaroja erilaiset käyttömuodot huomioiden ja tuottaa monipuolista tietoa mm. maankäytön suunnittelun tueksi ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 10

11 Henkilöstökertomus 2013 Tavoitteena on geoenergian käytön edistäminen ja tietopohjan tuottaminen uusien energialinjauksien päivittämiseksi. Suomessa on valmistauduttu yli 30 vuotta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Vuodesta 2000 lähtien tutkimukset ovat keskittyneet Eurajoen Olkiluotoon. GTK on ollut alusta asti mukana tuomassa asiantuntemustaan Onkalotutkimushankkeeseen. Loppusijoitus on tarkoitus aloittaa alle kymmenen vuoden päästä. Geoenergia on valtava mahdollisuus Suomelle Geoenergia on maa- ja kallioperästä sekä vesistöstä saatavaa lämmitys- ja jäähdytysenergiaa, jota hyödynnetään lämpöpumpputekniikalla. Geoenergia on hyväksyttävin energiantuotantomuoto. Oikein suunniteltu ja mitoitettu energiakaivo tuottaa energiaa tehokkaasti vuosikymmeniä aiheuttamatta ympäristölle mitään haittaa. Suuren energiakaivokentän optimaalinen hyödyntäminen edellyttää geologisen kartoituksen ja kentän suunnittelun lisäksi seurantaa ja tarvittaessa käytön ohjausta. GTK arvioi ja luokitteli Oulun alueellisen geoenergiapotentiaalin tutkimalla ja tulkitsemalla geologiset olosuhteet. Oulun selvitys pohjusti Keski-Suomessa käynnistettävää maakuntatason selvitystä, joka puolestaan on lähtölaukaus valtakunnalliselle geoenergiapotentiaalin arvioinnille. Suomen virallinen tavoite geoenergian tuotannolle vuosiin on 8 terawattituntia. Tavoitetta voidaan GTK:n näkemyksen mukaan nostaa vähintään 10 TWh:iin. Geoenergia on hyväksyttävin energiantuotantomuoto. Samu Valpola johtava tutkija GTK 11

12 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2013 Maankäyttö ja rakentaminen Maankäyttö ja rakentaminen -tulosalueen tavoitteena on parantaa maankäyttöä koskevan päätöksenteon edellytyksiä julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla käyttäjälähtöisiä aineisto- ja asiantuntijapalveluita, edistämällä taloudellisia ja ympäristötekijät huomioonottavia maankäyttöratkaisuja kasvukeskusrakentamisessa, sekä tukemalla Itämeristrategian ja meristrategiadirektiivin toteuttamista. Toiminnan pääpaino oli valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin ja valtioneuvoston hyväksymään vesienhoidon toteutusohjelmaan liittyvissä yhteisrahoitteisissa hankkeissa viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisiä teemoja olivat yhdyskuntien kiviaines- ja vesihuollon tarpeet sekä happamien sulfaattimaiden kartoitus vesistöhaittojen ehkäisemistä tukevien maankäyttöratkaisujen aikaansaamiseksi. Käynnissä oli useita hankkeita eri puolilla Suomea. Yhdyskuntien raaka-ainehuolto ja maankäytön suunnittelua tukeva toiminta perustui kertomusvuonna edellisten vuosien tapaan pääosin yhteisrahoitteisiin hankkeisiin. Toimintamallilla varmistetaan osaltaan tiedon välitön hyödynnettävyys. Toiminnan pääpaino kohdistui pohjavesialueiden kolmiulotteisiin rakennekartoituksiin vesihuoltoratkaisujen tukemiseksi sekä vesistöhaittoja aiheuttavien happamien sulfaattimaiden yleiskartoitukseen. Yleiskartoitus on tarkoitus saada päätökseen valtioneuvoston vesienhoidon toteutusohjelman mukaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Tutkimustoiminnan yhtenä vahvana painopisteenä oli pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen. Valtakunnallinen POSKI-hanke on edennyt Pohjois- Pohjanmaalle, Kainuuseen, Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Lappiin. Hanketta toteuttaa laaja työryhmä, jossa myös yritysnäkökulma on edustettuna. Pääkaupunkiseudulla kehitettiin kasvualueiden kaavoitusta tukevaa kartoitusta mm. yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, jonka kanssa laadittiin myös alustava tarkastelu Suomenlahden alittavan Helsingin ja Tallinnan yhdistävän tunnelin geologisista toteuttamisedellytyksistä. Vuonna 2012 aloitettua valtakunnallisesti arvokkaiden kivikkoalueiden geologista ja maisemallista arvottamista jatkettiin hankkeessa, joka toteutetaan GTK:n ja ympäristöministeriön yhteisrahoituksella. Hanke jatkuu vuoteen 2016 saakka. Arvotustulokset tulevat palvelemaan maankäytön suunnittelua. Timo Tarvainen, GTK Tutkija Mikael Eklund ottaa maaperänäytettä savipellolta Inkoossa. 12

13 Henkilöstökertomus 2013 Tutkimustoiminnan yhtenä vahvana painopisteenä oli pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen. GTK täydensi geokemian tietokantaansa Lahden seudulta otetuilla näytteillä. GTK:n sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan ympäristökeskusten yhteishankkeessa selvitettiin kaupunkien maaperän luonnostaan haitalliset alkuaineet. GTK:n taajamageokemiallisen kartoituksen tavoitteena on selvittää useiden eri alkuaineiden tavanomaiset luonnolliset taustapitoisuudet eri maalajeissa ja taajamissa myös täyttömaissa. Tieto auttaa yhdyskuntien maankäytön suunnittelussa. Merigeologisen kartoituksen luotausmäärä heijastaa osaltaan maksullisia väyläselvityksiin liittyviä toimeksiantoja, joiden avulla myös kartoituksen pinta-alatavoite on saavutettu. Merigeologisissa kartoitustöissä selvitettiin merenpohjan maalajeja ja geologista monimuotoisuutta EU:n naapuruusohjelman (ENPI-CBC) rahoittaman TOPCONS-hankkeen puitteissa itäisellä Suomenlahdella. Syyskuussa käynnistyi näytteenottovaihe IODPtutkimusohjelman (Integrated Ocean Discovery Program) hankkeessa, jossa syväkairauksin kerättiin Itämeren altaasta metriä pitkiä sedimenttisarjoja 11 tutkimuspaikalta. Tutkimusmatkalle osallistui myös tutkija GTK:sta. Tulosten purkamisen odotetaan vievän useita vuosia. Tekopohjavesi tukee yhteiskunnan keskeytymätöntä vesihuoltoa Tekopohjavedellä tarkoitetaan pintaveden, kuten järvi- tai jokiveden, keinotekoista imeyttämistä maa- ja kallioperän pohjavesimuodostumiin. Imeyttämisen tavoitteena on veden puhdistaminen juomaveden vaatimustasolle poistamalla siitä eloperäinen aines. Suomen vesilaitosten jakamasta vedestä 16 % on tekopohjavettä. Vesinäytteen hapen ja vedyn isotoopit toimivat luonnollisina merkkiaineina. Isotooppien suhteellisista osuuksista selviää esimerkiksi tietyn pohjavesilaitoksen imeytysalueella olevan imeytysveden osuus ja veden liikkeet maaperässä. Määrittämällä imeytetyn pintaveden ja luonnollisen pohjaveden sekoittumissuhde voidaan seurata imeytetyn veden virtausta pohjavesimuodostumassa, imeytymisen tehokkuutta ja todentaa pohjaveden virtausmallien toimivuutta. Veteen liuenneiden muiden alkuaineiden, kuten esimerkiksi hiilen, isotoopit kertovat maaperämuodostuman sopeutumisesta tekopohjaveden tuotantoon. Tutkimuksen tuloksista hyötyy yhteiskunnan vesihuolto. Isotooppimenetelmien käyttöä pohjaveden kulkeutumisen ja tekopohjaveden tutkimuksissa on kehitetty GTK:ssa intensiivisesti jo vuosituhannen alusta lähtien. Vuoden 2011 kehityshankkeen myötä isotooppimenetelmiä on otettu käyttöön myös tekopohjavesilaitoksen tuotannon tarkkailussa. GTK:n yhteistyökumppaneina on ollut useita vesilaitoksia Etelä-Suomessa. Tekopohjaveden imeyttämisen tavoitteena on sen puhdistaminen juomaveden vaatimustasolle. Nina Hendriksson erikoistutkija GTK 13

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS E/319/221/2013 Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TTS 2015-2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 GTK:n visio Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia. GTK:n toiminta-ajatus GTK :n tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

Biolaakso - esiselvityshanke

Biolaakso - esiselvityshanke 1 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti 2/2014 2 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO 6 2.1. LUONNONVARAKESKUKSEN STRATEGINEN TOIMIPAIKKA JA

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Toteutuksen tilanneraportti Toukokuu 2015 Maija Uusisuo, Työ- ja elinkeinoministeriö Riikka Aaltonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin

TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT kartoista malleihin 1/2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Tiedot Suomen kallioperästä siirtyvät verkkoon s. 12 Miten saan tietoa GTK:n aineistoista ja palveluista? s. 16 TIEDONKERUU, TIETOVIRRAT, TIETO- JÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot