Geologian tutkimuskeskuksen strateginen ja toiminnallinen arviointi. Keskeiset tulokset ja suositukset. HMV PublicPartner Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Geologian tutkimuskeskuksen strateginen ja toiminnallinen arviointi. Keskeiset tulokset ja suositukset. HMV PublicPartner Oy"

Transkriptio

1 Geologian tutkimuskeskuksen strateginen ja toiminnallinen arviointi Keskeiset tulokset ja suositukset HMV PublicPartner Oy

2 Yhteenveto tuloksista GTK:n valitsemat vaikuttavuusalueet (ydintehtävät) ovat oikeita GTK:n tulee keskittyä kaikessa toiminnassaan nykyistä vahvemmin valittujen ydintehtäviensä hoitamiseen Tutkimusohjelmia tulee karsia nykyisestä ja ohjelmien tulee kytkeytyä tiukemmin valittuihin vaikuttavuusalueisiin GTK tarvitsee osaamisstrategian, jonka pohjana ovat selkeät laskelmat eri painopistealueiden tarvitsemista henkilömääristä GTK:n nykyinen osaaminen ei painotuksiltaan kaikilta osin vastaa muuttuneita tarpeita GTK:n kansainvälisen tason huippuosaamisen kärki on kapea On tehtävä valintoja ja toimenpiteitä GTK tavoitteellisen ydintehtävän hoitamiseksi GTK:n on panostettava voimallisesti oman toiminnan ohjauksen ja tuottavuuden kehittämiseen: Erityisesti talousseuranta ja ennusteet sekä resurssien käytön seuranta edellyttävät tarkentamista. Hankkeiden ohjaus ja projektinhallinta edellyttävät kehittämistä Strategisen johtamisen näkökulmasta ministeriön, GTK:n johtokunnan sekä GTK:n johdon vastuusuhteita, työnjakoa ja ohjausmallia tulee terävöittää. 2 Luottamuksellinen

3 Strategiset valinnat GTK:n strategiset valinnat oman toiminnan uudelleen suuntaamiseksi perustuvat kolmeen uudistetuissa strategioissa esitettyyn megatrendiin : Mineraalisten luonnonvarojen globaalin kysynnän kasvu, saatavuus ja ympäristönäkökulman merkityksen kasvu potentiaalin tunnistaminen ja ympäristönäkökohdat huomioon ottava hyödyntäminen Muuttoliike kasvukeskuksiin - yhdyskuntarakentamisen haasteet Ilmasto- ja energiapolitiikan merkityksen kasvu vaikutukset energiaratkaisuihin Tehdyn arviointityön pohjalta GTK:n tunnistamat muutostrendit strategian toteuttamisen suuntaamiseksi ovat valideja, mutta vaativat GTK:n oman roolin voimakkaita rajauksia ja toiminnan kohdentamista ydintoimintaan sekä tavoiteltavan aseman selkiyttämistä eri arvoketjuissa pitkäjänteistä osaamisen ja palvelukonseptien kehittämistä ja panostusta asiakkuuksien hallinnan kehittämiseen. GTK:n tutkimus- ja kehitysohjelmien suuntaaminen on keskeisessä roolissa menestymiselle valituissa eri arvoketjuissa. GTK:n erittäin laaja-alaisen strategian konkretisointi on tehtävä vaikuttavuusalueiden ja ohjelmien kautta, päätyen hyväksyttäviin resurssi- ja henkilöstöstrategioihin sekä - suunnitelmiin. 3 Luottamuksellinen

4 Ydintoimintaan keskittyminen OHJAUSVAIKUTUS GTK:n tehtävänä on maankamaran ja sen raaka-ainevarojen tutkimus sekä geologisen perustiedon tuottaminen ja niihin kytkeytyvien palveluiden tuottaminen GTK:n tulee keskittyä kaikessa toiminnassaan nykyistä vahvemmin tarkennettujen ydintehtäviensä (perustehtävä ja vaikuttavuusalueet) hoitamiseen Tutkimusohjelmia tulee karsia nykyisestä ja ohjelmien tulee kytkeytyä tiukemmin valittuihin vaikuttavuusalueisiin Luonnonvarat ja raaka-ainehuolto VAIKUTTAVUUSALUEET Energiahuolto ja ympäristö TUTKIMUSOHJELMAT Luonnonvarojen tilinpito Ympäristövaikutukset Mineraalipotentiaali Pohjavesi Energia Mineraalit ja prosessointi Taajamat Mittaus ja mallinnus Merenpohjan käyttö Geoinformaatio Maankäyttö ja rakentaminen TIEDONKERUUOHJELMAT Kallioperätiedonkeruu Maaperätiedonkeruu GTK:n tutkimusohjelmia on paljon ja ne ovat laveita, eivätkä fokusoi laitoksen huippuosaamisen kehittämiseen. Nykyisistä tutkimusohjelmista vain noin puolet liittyy tiiviisti vaikuttavuusalueisiin. H A N K K E E T Ohjelmajohtamisessa tulee kiinnittää erityistä huomioita ohjelmiin mukaan otettavien yksittäisten hankkeiden ja projektien sopivuudesta strategian määrittelemään ohjelmakokonaisuuteen.

5 Uusiutuminen ydintoiminnan edellyttämällä tavalla GTK tarvitsee osaamisstrategian, jonka pohjaksi GTK:n johdon on tehtävä selkeät laskelmat eri painopistealueiden tarvitsemista henkilömääristä GTK:n tulee laatia selvä henkilöstövisio, jossa esitetään konkreettisia valintoja henkilöstön uudistamistarpeeseen vastaamiseksi (mm. uudelleenkoulutus- ja rekrytointisuunnitelmat, eläkkeelle siirtyneiden potentiaalin hyödyntäminen ) EU-tasolla GTK:n osaaminen on korkeatasoista ja sillä on kysyntää. GTK:n kansainvälisen tason huippuosaamisen kärki on kuitenkin suhteellisen kapea eri, arvioiden mukaan noin 20 asiantuntijaa. Huippuosaamisen kärkeä tulisi ehdottomasti vahvistaa valituilla strategisesti tärkeillä osa-alueilla Pelkästään aika hoitaa menetelmä ei ole riittävä muuttuvaan asiakastarpeeseen vastaamiseksi sekä GTK tavoitteellisen laajuisen ydintehtävän hoitamiseksi GTK:n resursoinnin uusiutuminen huippututkimuksessa edellyttää: Korkeatasoisen tutkimusresurssien suhteellisen alhainen osuus henkilöstöstä Eläköityminen (poistuvaa osaamista) Muuttuneisiin tarpeisiin vastaamiseksi uuden osaamisen hankkiminen ja sen kohdentaminen 5 Luottamuksellinen

6 Strateginen johtaminen Strategisen johtamisen näkökulmasta ministeriön, GTK:n johtokunnan sekä GTK:n johdon vastuusuhteita, työnjakoa ja ohjausmallia tulee terävöittää. Erityisesti johtokunnalla tulee olla nykyistä vahvempi rooli ja vastuu GTK:n toiminnan pitkän tähtäimen tavoiteasetannassa, vaikuttavuusalueiden asettamisessa sekä tavoitteiden saavuttamisessa Tavoiteroolissa ministeriö omistajana asettaa GTK:lle selkeän tehtäväkentän, asettaa toiminnan rajaukset sekä asettaa ylätason tavoitteet. Johtokunnan tulisi vastata ministeriölle tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista. GTK:n tehtävänä on toimia strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi parhaaksi katsomallaan tavalla. Johtokunnan roolin ja vastuiden kasvattaminen edellyttää GTK:n toiminnan seurantajärjestelmän kehittämistä ja säädösten uusimista Johtokunnan tulee saada nykyistä tarkempi ja ajantasaisempi kuva GTK:n toiminnasta. Erityisesti talousseuranta ja ennusteet sekä resurssien käytön seuranta edellyttävät tarkentamista. 6 Luottamuksellinen

7 Toiminnan ohjaus Keinot toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämiseen ovat nykyisillä menetelmillä puutteellisia. GTK:n on panostettava voimallisesti oman toimintansa ohjauksen kehittämiseen: Erityisesti talousseuranta ja ennusteet sekä resurssien käytön seuranta edellyttävät tarkentamista. Tutkimusohjelmien resurssijohtamista on terävöitettävä, jotta voidaan ohjata paras osaaminen ohjelmiin ja seurata resurssien käyttöä. Hankkeiden ohjaukseen ja projektinhallintaan tulee panostaa Raportointia on kehitettävä niin, että tulosten mittaaminen ja vertaaminen asetettuihin tavoitteisiin tulee mahdolliseksi. Etenkin resurssien käytön tehostaminen edellyttää taloudellisen seurannan tarkempaa kohdentamista. Myös toimiminen avoimilla kilpailluilla markkinoilla edellyttää todellisten kustannusten tarkempaa tuntemusta. GTK:ssa tulisi toiminnan ohjauksessa siirtyä lähemmäs normaalin yritystoiminnan talousseurannan menetelmiä. Matriisiorganisaatiossa ohjelmien ohjaavaa vaikutusta resurssointiin on vahvistettava suhteessa tulosyksiköihin Lisäksi GTK:n tulisi siirtyä aidosti projektiorganisaatioon, mikä edellyttää sekä toimintamallien että osaamisen kehittämiseen panostamista 7 Luottamuksellinen

8 Maksullinen toiminta ja tutkimusyhteistyö Maksullinen toiminta Mahdollisuudet maksullisen toiminnan merkittävään kasvattamiseen ovat rajalliset GTK:n nykyinen maksullinen palvelutoiminta ei kilpaile laajuudessaan eikä yksittäisten hankkeiden osalta yksityisen sektorin kanssa Maksullisen toiminnan tulee tukea GTK:n keskittymistä valitun ydintoiminnan edellyttämään toimintaan (tekeminen, resurssit, osaaminen) GTK:n suhde tutkimusyksiköihin ja yliopistotutkimukseen GTK:n harjoittama nykyinen tutkimus- ja kehitystoiminta on keskeinen osa varsinaista ydintoimintaa, eikä sen osalta ole merkittäviä päällekkäisyyksiä mihinkään yksittäisen kotimaiseen tutkimusyksikköön tai yliopistotutkimukseen Tutkimusyhteistyön haasteena Suomessa on geoalan tutkimuksen pirstaloituminen suhteellisen pieniin yksiköihin Spesialisoituneiden toimintojen (kuten erityislaboratorioiden) saaminen yhteiskäyttöisiksi on GTK:lle moderni tapa edistää yliopistoyhteistyötä ja varmistaa myös omat tutkimustoiminnan pitkän tähtäimen tarpeet. Yhteistyön tiivistämistä Seismologian instituutin, Geodeettisen laitoksen ja GTK:n kesken ja sillä mahdollisesti saavutettavia hyötyjä kannattaa tutkia tarkemmin 8 Luottamuksellinen

9 Toimeenpano Suositusten toimeenpanoon tulee keskittyä seuraavaan tulosohjauskierrokseen mennessä, jotta potentiaaliset hyödyt saadaan realisoitua. 1. Toiminnan rajausten ja toimeenpanon suunnittelu. Suunnitelmat tulee tehdä vuoden 2010 aikana, jota niitä voidaan lähteä toteuttamaan vuodesta 2011 alkaen 2. Tärkeimmän toimeenpantavat asiat alkaen 2011: Ydintoiminnan linjaukset (ja ohjelmat) Osaamisstrategian toimeenpano Talous- ja resurssiseurannan kehittäminen Hankkeiden ohjaus ja projektinhallinta Asiakkuuksien ja sidosryhmähallinnan toimintamallien kehittämistyö (jatkaminen) Lisäksi GTK:ta koskevien säädösten uudistus ja sen mukaisen toiminnan käynnistäminen johtokunnassa ja tulosohjauksessa 9 Luottamuksellinen

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS E/319/221/2013 Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TTS 2015-2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki 2010 1. Toimintaympäristön muutokset TTS kaudella 2012 2015 Talouskriisi on kasvattanut julkisen sektorin kestävyysvajetta. Väestön ikääntymisestä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola

Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola Asiakashallinnan kehittämisen tavoite on luoda asiakaslähtöinen liiketoimintamalli, jonka avulla määritetään ja tuotetaan valitun liiketoiminta-alueen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo E/57/224/2015 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot