ARVIOINTIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2013

2 TIIVISTELMÄ Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan näkökulma Eksoten toimintaan on sama kuin kuntalaisen. Kuntalaista kiinnostaa tietää kuinka hyvin Eksote on onnistunut järjestämään ja tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Eksoten valtuusto on talousarviossa asettanut hallitukselle taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumista tarkastuslautakunta vuosittain arvioi. Palvelujen hinta on kuntalaisille yhtä tärkeää kuin niiden saatavuus ja laatu. Koko olemassaolonsa ajan Eksote on käyttänyt enemmän varoja kuin mitä sille on talousarviossa osoitettu, mistä Eksotea onkin voimakkaasti kritisoitu. Moitteet ovat olleet osin aiheettomia, kun Eksote on kiistattomasti ollut suurten kuntien vertailussa kustannustehokas. Eksote saavutti tilivuonna 2013 kaikki sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tarkastuslautakunta antaa erityistä tunnustusta talousarvion raamissa pysymiselle. Taloushallinnon raportoinnista jäsenkunnille on keskusteltu Eksoten toiminnan alusta lähtien ja kunnat ovat esittäneet kritiikkiä toiminnan läpinäkyvyyden suhteen. Raportoinnissa on tapahtunut myönteistä kehitystä tilivuonna mutta se voisi olla saatavilla vieläkin nopeammin raportointijakson päättymisen jälkeen. Nyt viive on kuukausia, kun sen pitäisi olla viikkoja. Nykyaikaista olisi tarjota jäsenkunnille suora käyttöliittymä Eksoten talousraportointiin. Toimintakertomus tilivuodelta sisältää paljon numeerista tietoa, myös valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisen osalta. Lukujen taustoista olisi syytä raportoida perusteellisemmin jotta ne olisivat informatiivisempia. Osa tuloksista on jäänyt kokonaan raportoimatta. Logistiikan ja hankintojen kehittäminen ei ole edennyt toivotulla nopeudella. Tämä johtuu joko riittämättömästä resursoinnista, organisaation sisäisestä muutosvastarinnasta tai molemmista. On joka tapauksessa ensisijaisen tärkeää tehostaa Eksoten tukitoimintoja, koska näin saadaan säästöjä ilman kuntalaisten palvelutason heikentymistä. Jäsenkuntien maksuosuutta päätettiin lisätä vuonna 2013 jotta Eksoten olisi mahdollista saattaa menot ja tulot tasapainoon ja vähentää toiminnan alusta lähtien kertynyttä talouden alijäämää. Kunnat suostuivat maksujen korotuksiin, kun Eksote esitti toiminnan tehostamiseksi nk. palveluverkkouudistuksen. Kuntalaisen näkökulmasta palveluverkkouudistussuunnitelmat näyttävät myönteisiltä, koska ne lisäävät ja monipuolistavat koko Eksoten alueella annettavien palvelujen määrää ja tehostavat yhteistyötä yhteiskunnan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien toimijoiden välillä. Suunnitelmien kytkentä talouden tasapainottamiseen jää kuitenkin epäselväksi ja vain tulevaisuus osoittaa syntyykö toivottuja säästöjä. ARVIOINTIKERTOMUS 2013

3 SISÄLLYS Tarkastuslautakunta... 1 Kokoonpano... 1 Tehtävät... 1 Toiminta... 1 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet... 1 Asiakas ja palvelut... 1 Palvelujen laatu ja asiakkaan valinnamahdollisuuksien lisääminen... 2 Toimintamallit ja prosessit... 4 Henkilöstö... 5 Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet... 6 Talous ja tuloksellisuus... 6 Henkilötyövuosien lukumäärä... 6 Eksoten vertailu muihin kuntiin ja kuntayhtymiin... 7 Alijäämät... 7 Toiminnan tehostaminen... 8 Toiminnan ohjaaminen... 9 Raportointi jäsenkunnille... 9 Organisaatiomuutos... 9 Kuntayhtymä ja liiketoiminta... 9 Kehityshankkeet... 9 Liikkuvat terveyspalvelut... 9 Logistiikka ja hankinnat...10 Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle...12 ARVIOINTIKERTOMUS 2013

4 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOONPANO Tarkastuslautakunnan varsinaisia jäseniä ovat olleet Heikki Lohi (puheenjohtaja), Esko Ijäs (varapuheenjohtaja), Päivi Sivenius, Anneli Myllärinen ja Jarmo Semi. Heidän varajäseninään ovat toimineet Asmo Karhu, Juhani Liimatta, Titta Miikkulainen, Virpi Torniainen ja Esa Hirvonen. Tilintarkastuksesta on vastannut JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. TEHTÄVÄT Tarkastuslautakunnan tehtävä kuntalain mukaan on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviossa. Tarkastuslautakunnan muut tehtävät on yksityiskohtaisesti määritetty Eksoten tarkastussäännössä. TOIMINTA Tarkastuslautakunta kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa, Tarkastuslautakunnan tarkastuskohteet vuonna 2013 perustuivat vuosisuunnitelmaan ja sisälsivät seuraavat toiminnan osa-alueet ja erityiskysymykset: hallinto ja strategiset palvelut kuntoutus, tutustuminen Armilan sairaalan kuntoutusosastoon talous päihdehuolto, tutustuminen Pajarilan päihdehuoltoyksikköön Mallu -auto ja liikkuvat palvelut Eksoten pohjoisiin kuntiin (Rautjärvi, Parikkala, Ruokolahti) tutustuminen VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toiminnan tavoitteet asetetaan strategian mukaisesti neljästä näkökulmasta: 1) asiakas ja palvelut, 2) toimintamallit ja prosessit, 3) henkilöstö sekä 4) talous ja tuloksellisuus. Eksoten valtuusto on vahvistanut Eksoten toiminnalle vuodelle 2013 sitovat tavoitteet, joiden toteutumista lautakunta arvioi näkökulmittain. ASIAKAS JA PALVELUT Asiakkaan ja palvelujen näkökulmasta seurataan palvelujen laatua, saatavuutta sekä asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäämistä. Palvelujen saatavuutta ja laatua arvioidaan hoito- ja palvelutakuun toteutumisella säädösten mukaisesti sekä ensikontaktin saamisella keskeisimpien palvelujen osalta. Aika pysyminen on tärkeä mittari niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa. Hoidon tarpeen arviointi lasten ja nuorten psykiatriapalveluissa on toteutunut edellisvuotta paremmin mutta on edelleen epätyydyttävällä tasolla. Vain 58 % tapauksista pystyttiin hoitamaan säädöksen mukaisen ajan puitteissa. Terveysasemien hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy jäi toimintakertomuksessa raportoimatta. Erikseen asiaa kysyttäessä avoterveydenhuollosta vastaava kertoo toteuman olleen tavoitteenmukaiset. Potilasasiamiehen raportin mukaan hoitoon pääsyssä on ollut ongelmia. Tarkastuslautakunta kyseenalaistaa raportoidun toteuman. ARVIOINTIKERTOMUS

5 Mittari Tavoite Raportoitu Toteuma Tarkastuslautakunnan arvio tulos hoidon tarpeen arviointi / lasten ja nuorten psykiatria 58 % 50 % Tilanne on edelleen heikko. hoitoon pääsy / lasten ja nuorten psykiatria hoidon tarpeen arviointi / aikuispsykiatria hoitoon pääsy / aikuispsykiatria hoidon tarpeen arviointi / sairaala hoitoonpääsy / sairaala hoidon tarpeen arviointi / terveysasema hoitoonpääsy / terveysasema päätös toimeentulotuesta vammaispalvelujen käsittelyajat lastensuojelun vireilletulo lastensuojelutarpeen selvitys 96 % 94 % Tavoite on saavutettu 98 % 96 % Tavoite on saavutettu 99 % 91 % Tavoite on saavutettu 98 % 84 % Tavoite on saavutettu 93 % 95 % Kehitettävää on vielä ei raportoitu ei raportoitu Taulukko 1. Palvelujen saatavuus tavoitteen toteutuminen tarkastuslautakunta edellyttää, että tavoitteiden toteutuminen raportoidaan ilman että tietoja on erikseen pyydettävä. Potilasasiamies on raportoinut hoitoon pääsyyn liittyvistä ongelmista. tarkastuslautakunta edellyttää, että tavoitteiden toteutuminen raportoidaan ilman että tietoja on erikseen pyydettävä. Potilasasiamies on raportoinut hoitoon pääsyyn liittyvistä ongelmista. 96 % 94 % Tavoite on saavutettu 99 % 98 % Tavoite on saavutettu 90 % 91 % Kehitettävää on vielä 96 % 95 % Tavoite on saavutettu PALVELUJEN LAATU JA ASIAKKAAN VALINNAMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN Asiakastyytyväisyys on hyvä valinta sosiaali- ja terveystoimen onnistumisen mittapuuksi; toiminnassa tulee tavoitella korkeaa asiakastyytyväisyyttä, koska palvelut ovat olemassa vain kuntalaisia varten. Eksotessa palvelujen laatua mitataan vuosittain eri palvelualueilla tehtävillä kyselytutkimuksilla. Raportoinnin hyödyllisyys kärsii siitä, että mittauskohdetta vaihdetaan vuosittain eikä vertailua näinollen vuosien välillä voi tehdä. Absoluuttisia mittaustuloksia tärkeämpää olisi nähdä kehityssuuntia, trendejä ja raportoida syitä ja seurauksia. Onko tyytyväisyystasossa tapahtunut muutoksia ja jos on niin mistä se johtuu? Pelkät raportoidut numerot sisältävät muutoinkin hyvin niukasti informaatiota raportoitavasta asiasta. Suhdelukuja ja annettujen arvosanojen keskiarvoja pitää avata ainakin sen verran että tiedetään mistä ne on laskettu. Kyselyiden tulosten arvioiminen on mahdotonta jos asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista ei kerrota keneltä ja kuinka monelta kysyttiin, mitä kysyttiin ja kuinka moni vastasi tai puhelutietojen suhdeluvuista ei avata laskentaperusteita. Vuonna ARVIOINTIKERTOMUS

6 2013 vammaispalvelujen asiakastyytyväisyyttä oli tutkittu perusteellisesti yhteistyössä Saimaan Ammattikorkeakoulun kanssa, mutta tästä ei ole mainintaa toimintakertomuksessa. Erikseen arviointikertomusta varten saadusta terveyskeskusten puhelutilastosta havaitaan, että vuoden 2014 alusta lähtien on viidessä minuutissa vastattujen puheluiden määrä (sekä lukumäärä että osuus kaikista saapuneista puheluista) selvästi vähentynyt. Saapuvien puheluiden määrä on säilynyt ennallaan mutta luurin nostamisen nopeudessa on tapahtunut selvää hidastumista. Vastaavasti kuitenkin takaisinsoittojen määrä on lähtenyt kasvuun. Kuva 1. Terveyskeskuksiin saapuneiden puheluiden nopea vastaaminen on vähentynyt loppuvuodesta 2013 lähtien Terveyskeskusten saapuvat puhelut 2013/ / / / / / / / / / / / / / /03 saapuneet viidessä minuutissa vastattujen osuus 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Puhelun jonotusaikajakauma vuonna 2013 alle 1min alle 5min alle alle alle 1h alle 5h 10min 20min Kuntalaisen mahdollisuutta valita omat palvelunsa on lisätty ottamalla käyttöön nk. palveluseteleitä. Onnistumista mitataan palvelusetelien käytön lisääntymisellä. On tärkeää, että palvelusetelien käyttö ei lisää palvelujen käyttöä kokonaisuutena vaan että se nimenomaan korvaa olemassa olevia palveluja. Tätä kehitystä olisi hyvä seurata esimerkiksi niin, että raportoidaan rinnakkain palvelusetelikäyttö ja oma palvelu, jotta voidaan todeta ovatko käyttäjät siirtyneet palvelusta toiseen vain onko ostopalvelusetelillä lisätty palvelujen kokonaiskäyttöä. Mittari Tavoite Raportoitu tulos 2013 ensikontaktin saaminen <5 min 85 % keskeisimpien palveluiden (<5 min tai callback 94 % osalta / terveyskeskusten takaisinsoitto) puhelinvastausaika (%) asiakastyytyväisyyskysely: vammaistyö, avo- ja lähipalvelut vammaistyö, asumispalvelut vammaistyö, päivä- ja työtoiminta Palvelusetelien käyttö ja laajuus (palveluiden lukumäärä ja euromäärä) yksittäisen kyselyn tulosten keskiarvo > 3,5 yksittäisen kyselyn tulosten keskiarvo > 3,5 yksittäisen kyselyn tulosten keskiarvo > 3,5 Palveluseteli käytössä vähintään kuudessa palvelussa (2013), Toteuma 2012 <5 min 82 % callback 27 % (kesä-jouluk) Tarkastuslautakunnan arvio Tilastojen laskentatapa ei ole läpinäkyvää, kokemusperäinen tieto ei tue raportoituja lukuja. Raportoidut luvut on suhteutettu vastattuihin puheluihin (294 tuh kpl). Saapuneita puheluita oli yhteensä 731 tuh kpl. Tavoitetta ei saavutettu. 3,61 3,55 3,61 ei raportoitu ei raportoitu ei raportoitu Raportoidut luvut perustuvat hyvään ja perusteelliseen tutkimukseen, mistä ei ole kuitenkaan mainintaa toimintakertomuksessa. Kehitettävää on vielä tulosten raportoinnin osalta Ei ole raportoitu, mitkä palvelut ovat palvelusetelijärjestelmän ARVIOINTIKERTOMUS

7 Matalan kynnyksen palvelukeskittymät Liikkuvat palvelut Monipalvelupisteet euromäärä kasvaa vuosittain ja korvaa nykyisiä palveluja Lukumäärä kasvaa vähintään kolmella ja korvaa nykyisiä palveluja Otetaan käyttöön vähintään kahdessa merkittävässä palvelussa Lukumäärä kasvaa vähintään yhdellä ja korvaa nykyisiä palveluja Lasten ja nuorten talo Hammashuolt o, Nuoli, Hyvinvointias ema -pilotit Lasten ja nuorten talo piirissä eikä sitä, miten setelien käyttö on korvannut nykyisiä palveluja. - Kehitettävää on vielä Tavoite saavutettu Tavoite saavutettu Taulukko 2. Palvelujen laatu ja asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen tavoitteen toteutuminen TOIMINTAMALLIT JA PROSESSIT Toimintamallien ja prosessien näkökulmasta seurataan palvelurakenteen muutosta laitoshoidosta avopalveluihin sekä prosessien sähköistämistä. Strategisena pitkän tähtäimen tavoitteena on vähentää laitoshoitoa niin vanhustenpalveluissa kuin muissakin palveluissa. Ikäihmisten ympärivuorokautisten pitkäaikaishoitopaikkojen lukumäärä suhteessa yli 75 -vuotiaaseen väestöön (pl. Imatra) on raportoitu 10,9 %, mikä alittaa tavoitetason (11 %). Nettotoimintamenojen suhteellinen osuus on myös laskenut tavoitetason alle. Vanhustenpalveluissa on vähennetty henkilötyövuosia 28 :lla. Sähköisen asioinnin vastaanotto on onnistunut suunnitellulla tavalla. Kuukausittain oma Hyvis -portaalissa on satoja käyttäjiä. Muita välineitä ovat itseilmoittautuminen, turvallinen viestinvälitys, sähköiset sopimukset ja ajanvaraus. Ylätason tavoite on ollut 70 % käyttöaktiivisuus kokonaisuutena. Tästä tavoitteesta ollaan vielä kaukana mutta selvää kasvua on havaittavissa. Vuonna 2013 tehtiin lähes 100 tuhatta ilmoittautumista (14 % käynneistä) kun vasta edellisenä vuonna koko toiminto käynnistettiin. Turvallisessa viestinvälityksessä on 665 aktiivista käyttäjää, mikä on vielä vähän. Mittari Tavoite Raportoitu tulos 2013 Toteuma 2012 Tarkastuslautaku nnan arvio Ikäihmisten 11 % ,9 % 12,2 % tavoite saavutettu ympärivuorokautisten pitkäaikaishoitopaikkoje n lukumäärä suhteessa yli 75 vuotiaaseen väestöön pl. Imatra Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus Eksoten nettotoimintamenoista (%). Lähtötaso vuonna 2011 on 35,3 % 31 % vuonna 2013 ja laskee 27 %:iin vuonna ,9 % 32,3 % tavoite saavutettu Sähköiset palvelut Sähköisten palveluiden käyttöaktiivisuus ja laajuus (%-osuus Kaikkien yksiköiden käytössä oleva työväline. Portaalin uniikkikävijät 40/kk. Käyttöaktiivisuus kokonaisuutena lisääntyy 70%:iin ja käyttäjää/kk 0-36 käyttäjää/ kk kts. toteuma alla tavoite saavutettu kehitettävää on vielä ARVIOINTIKERTOMUS

8 käyttäjistä, toimintojen lukumäärä) itseilmoittautuminen turvallinen viestinvälitys ajanvaraus käyttö laajenee uusiin toimintoihin Kaikki EKKS:n yksiköt ja Armilan terveysasema mukana itseilmoittautumisess a käyttäjää. Yksiköiden lisääminen 15:een. Kaikki Eksoten yksinkertaiset ajanvaraukset ovat palvelun piirissä ilmoittautumista (14 %) käynneistä 665 aktiivista käyttäjää, 33 tiimiä mukana Ajanvarauksen kaikkien aikojen katseluoikeus on käytössä kaikissa terveyspalvelujen yksiköissä. Perusterveydenhuollossa ajanvaraus on käytössä hammashuollossa ja neuvoloissa lasten ikäkausitarkastuksissa. Lisäksi perusterveydenhuollon omahoitajien osalle vastaanotoille. Erikoissairaanhoidossa ajanvaraus yleensä ja moniajanvaraus ovat kehitteillä. Käyttöönotto näissä vaati teknisiä muutoksia ilmoittautumista (1% käynneistä) 76 aktiivista käyttäjää ei käytössä Ei raportoitu. Itseilmoittaumisten määrä on lisääntynyt merkittävästi. Kehitettävää on vielä. tavoite saavutettu kehitettävää on vielä Taulukko 3. Toimintamallit ja prosessit tavoitteen toteutuminen HENKILÖSTÖ Henkilöstö muodostaa suurimman osan Eksoten kustannuksista ja on siten tärkein tuotannontekijä. Työtyytyväisyydellä on vaikutusta työn tuottavuuteen. On tärkeää selvittää henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua ajoissa. Henkilöstön tyytymättömyys on lisääntynyt. Tämä lienee seurausta sekä toteutetusta organisaatiouudistuksesta että kustannusten karsimisesta johtuvista toimenpiteistä. Työtyytyväisyyskyselyn arvosanat olivat laskeneet kaikilla osaalueilla pois lukien tyytyväisyys palkkaukseen. Palkkatyytyväisyydessä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Vastausprosentti-tavoite oli 73 % mutta toteumaa ei raportoitu toimintakertomuksessa. Se oli 57,7 %. Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana alhaista vastausprosenttia työtyytyväisyyskyselyyn vastaamisessa. Mittari Tavoite Raportoitu Toteuma Tarkastuslautakunnan arvio tulos Sairauspoissaolojen osuus henkilötyövuosista (pv/htv) <15 päivää /henkilötyövuosi 15,3 % 15,3 % Vaikka tavoitteeseen ei päästy, poissaolojen määrä ei ole kuitenkaan lisääntynyt edellisestä vuodesta. Kehitettävää on vielä. Työtyytyväisyyskysely Henkilötyövuosien vertailukelpoinen määrä Vastausprosentti 73 ja tulosten keskiarvo paranee kaikilla osa-alueilla Vakiintuu 4000 henkilötyövuoden tasolle Taulukko 4. Henkilöstö tavoitteen toteutuminen Johtaminen 3,2; työyhteisön toimivuus 3,36; työolot ja osaaminen 3,2; omat voimavarat 3,72; palkkaus 2, htv (muutos - 3,8 %) Johtaminen 3,35; työyhteisön toimivuus 3,46; työolot ja osaaminen 3,24; omat voimavarat 3,82; palkkaus 2,62 Työtyytyväisyydessä on tapahtunut merkittävä heikentyminen. Tämä voi liittyä organisaatiouudistukseen ja/tai säästöohjelmien toteuttamiseen 3959 htv tavoite saavutettu ARVIOINTIKERTOMUS

9 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TALOUDELLISET TAVOITTEET Eksoten toiminta suunniteltiin 17,1 m alijäämäiseksi. Toteutunut toiminnan tappio oli kuitenkin merkittävästi pienempi 10,5 m. TALOUS JA TULOKSELLISUUS Talouden ja tuloksellisuuden näkökulmasta seurataan kustannustehokkuutta. Palvelujen hinta on kuntalaisille yhtä tärkeää kuin niiden saatavuus ja laatu. Eksote saavutti tilivuonna kaikki sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tarkastuslautakunta antaa erityistä tunnustusta talousarvion raamissa pysymiselle. Mittari Tavoite Raportoitu Toteuma Tarkastuslautakunnan arvio tulos Tarvevakioidut nettotoimintamenot pl. Imatra ( /asukas), Tammi-Elokuu Alle 60 suurimman kunnan keskiarvon: 2013 Tammi-Elokuu 1.992, , ,60 tavoite saavutettu Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen kasvu pl. Imatra ( /asukas) Talousarvio Alle 60 suurimman kunnan keskiarvon: 2013 Tammi-Elokuu 4,94 % Talousarvion toteutuminen (nettotoimintamenot) 3,72 % 6,40 % tavoite saavutettu Toteuma 99,5 % Taulukko 5. Talous ja tuloksellisuus tavoitteen toteutuminen HENKILÖTYÖVUOSIEN LUKUMÄÄRÄ Toteuma 104,1 % tavoite saavutettu Sitovana tavoitteena oli henkilötyövuosien vakiintuminen 4000 tasolle. Tämä tavoite on toteutunut huolimatta siitä, että joitakin ostopalveluita on lopetettu ja otettu omaksi toiminnaksi. Merkittävin muutos oli vanhustenpalveluissa jossa henkilötyövuodet vähenivät 28:lla. Kuva 2. Henkilöstön määrä on pysynyt käytännössä ennallaan Henkilöstön määrässä ei olennaista muutosta Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut yht Vanhustenpalvelut Yhteiset palvelut ARVIOINTIKERTOMUS

10 EKSOTEN VERTAILU MUIHIN KUNTIIN JA KUNTAYHTYMIIN Ainut kattavan vertailutiedon lähde on Kuntaliiton kehityspäällikkö Heikki Punnosen laatima poikkileikkaus alustavista tilinpäätöstiedoista (tammi-elokuu). Punnonen tähdentää, että tiedot sisältävät monia epävarmuustekijöitä ja niiden tulkinnassa on huomioitava monia selittäviä syitä. Koska parempaakaan tietolähdettä ei ole käytettävissä arviointikertomuksen laatimisajankohtana, on tässäkin kertomuksessa Eksoten toimintaa arvioitu mainittujen vertailulukujen valossa. Kuva 3. Eksote kestää kustannustehokkuusvertailun suurten kuntien kesken. Vihreät tolpat osoittavat, kuinka paljon kunnan (kuntayhtymän) sote-kustannus oli henkeä kohden kun huomioidaan kuntalaisten ikä ja sairastavuus. Käyrä osoittaa kunnan väestömäärän. Eksote pärjää kustannusvertailussa (tammi-elo) /as asukkaat ALIJÄÄMÄT Jäsenkunnat sopivat vuonna 2013 talouden tasapainottamistoimista, joiden avulla velkaantumiskehitys pysäytetään ja kertyneet alijäämät maksetaan hallitusti pois lähivuosina. Ratkaisuna on sekä lisätä kuntien rahoitusta että tehostaa Eksoten toimintaa. Rahoituksen lisääminen edellytti jäsenkunnilta veronkorotuksia ja Eksotelta konkreettista suunnitelmaa säästöjen aikaansaamiseksi. Asetettu tavoite on kova; vuoden 2013 toteutunut tulos oli 10,5 M alijäämäinen ja vuoden 2014 suunniteltu tulos on 8,6 M ylijäämäinen. Nettotoimintamenojen kasvu saa olla korkeintaan 0,3 % kun vertailun vuoksi se vuonna 2012 oli 6,4 % ja vuonna ,72 %. Tarkastuslautakunta pitää tehtyä suunnitelmaa oikeansuuntaisena. Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä. ARVIOINTIKERTOMUS

11 kuva 4. Alijäämän kasvu pysähtyy jos talousarviossa 2014 pysytään Alijäämän kertymä ta 2014 M TOIMINNAN TEHOSTAMINEN Loppuvuodesta 2013 Eksote teki suunnitelman palvelurakennemuutoksen toimeenpanosta ja siihen liittyen suunnitelman palveluverkon uudistamisesta vuosina Lähtökohta suunnitelmille on toiminnan sopeuttaminen jäsenkuntien taloudelliseen kantokykyyn unohtamatta kuitenkaan toiminnallisia tavoitteita. Strategiaa toteutetaan seuraavin keinoin: - päivystävä sairaala säilytetään maakunnassa - lääkäripalveluita tarjotaan jokaisessa kunnassa - hyvinvointiasemaverkosto rakennetaan vuoteen 2016 mennessä - sähköisten palveluiden avulla parannetaan tiedonkulkua kansalaisten ja Eksoten välillä - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota vahvistetaan - laitoshoidon purkamista jatketaan - kuntoutuksen kehittämiseen panostetaan - perustettava yhteyskeskus lisää palveluiden saatavuutta ja hoidon tarpeen arviointia - maakunnallisen palveluverkon suunnittelua jatketaan yhdessä kuntien kanssa Suunnitelmassa ei ole auki kirjattua yhteyttä nettotoimintamenojen kasvun hillitsemisen ja suunniteltujen toimenpiteiden välillä. Tämä aiheuttaa epävarmuutta tavoitteen saavuttamisen suhteen. Suunnitelmassa esitetyt asiat ovat sinällään hyviä ja kannatettavia mutta on mahdollista, että vaikka kaikki yllämainitut toimenpiteet toteutetaan niin tavoiteltu säästö voi jäädä syntymättä. Ilman konkreettisia, suoraan kustannusten karsimiseen liittyviä ja aikataulutettuja tavoitteita välitavoitteineen ei ole mahdollista ylläpitää tiukkaa talousseurantaa. Eksote on mm. sitoutunut 3 M laajuiseen tutkimushankkeeseen, jonka tarkoituksena on selvittää kuntoutuksen merkitystä kotona selviytymiselle. Hanke on suunniteltu rahoitettavaksi avustuksilla (1,5M ) ja palveluverkkouudistuksesta saatavilla säästöillä (1,5M ). Tarkastuslautakunta on huolestunut budjettikurin pitävyydestä jos suunniteltuja ja korvamerkittyjä talouden tasapainottamistoimia käytetään perusteluna uusien kustannuksien synnyttämiseksi jo ennen kuin säästötoimenpiteiden vaikutukset ovat todettavissa. Näin suuret päätökset tulisi tehdä talousarviomenettelyn kautta jotta rahoituksella olisi alusta pitäen valtuuston hyväksyntä. Palveluverkkouudistus tehtiin Eksoten talouden saattamiseksi tasapainoon ja aikaisempina vuosina muodostuneen alijäämän kattamiseksi, ei perustutkimuksen rahoittamiseksi. Tarkastuslautakunnan mielestä hallituksen päätös ei siten ole talousarvion eikä toimintasäännön mukaan hallituksella ole ollut toimintavaltuuksia mainitun päätöksen tekemiseksi. ARVIOINTIKERTOMUS

12 TOIMINNAN OHJAAMINEN Talouden ohjaaminen on onnistunut paremmin vuonna 2013 kuin edellisinä vuosina 2012 ja Toiminnan taloudellinen tulos oli talousarviota merkittävästi parempi. Kunnallisen demokratian ja poliittisen ohjauksen toteutumisen vuoksi on tärkeää, että valtuusto tekee tosiasiallisesti ja etukäteen päätöksen niistä resursseista joiden puitteissa Eksote toimii. Tarkastuslautakunnan mielestä toiminnan ohjaamisessa on tapahtunut myönteistä kehitystä. RAPORTOINTI JÄSENKUNNILLE Pohjoisten kuntien kierroksella lautakunnalle kerrottiin, että Eksoten raportointi jäsenkunnille on parantunut, mutta se saisi olla vieläkin oikea-aikaisempaa; raportit tulevat useita kuukausia raportointijakson päättymisen jälkeen. Toivotaan että olisi yhteinen käyttöliittymä taloushallinnon järjestelmään, josta kunnat voisivat itse tarkkailla talouden kehitystä. Se olisi nykyaikainen ratkaisu verrattuna sähköpostitettuihin raportteihin. ORGANISAATIOMUUTOS Organisaatiouudistusta on Eksotessa tehty pitkin tilivuotta. Kesällä 2013 Eksoten hallitus päätti nimittää vastuualuejohtajat. Tulosyksiköiden päälliköt valittiin syyskuussa. Uudistuksella pyrittiin vähentämään esimiesten lukumäärää muodostamalla suurempia toiminnallisia yksiköitä. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi erikoissairaanhoidon osastojen yhdistämistä. Näin on haluttu parantaa kokonaisvaltaista toiminnan suunnittelua vähentämällä osastokohtaista optimointia. Suuret yksikkökoot luovat haasteita esimiestyölle. Suurempien toiminnallisten kokonaisuuksien muodostaminen mahdollistaa kuitenkin toiminnan joustavamman järjestämisen ja resurssien tehokkaamman käytön, mikä on kuntalaisen edun mukaista. Lautakunta pitää kehitystä kuntayhtymän tavoitteiden suuntaisena. KUNTAYHTYMÄ JA LIIKETOIMINTA Vuoden aikana käytiin hallituksessa keskustelu yksityissairaalahankkeeseen osallistumisesta omistajan roolissa. Tavoitteena oli saada liikevoittoa venäläisten terveysturismista ja näin parantaa Eksoten tulorahoitusta. Epäilyjä herätti riskin suuruus, suunniteltujen kumppanien taustat ja liiketoiminnan yhteensopivuus kuntayhtymän tavoitteiden kanssa. Yhteistyötä ei toistaiseksi aloitettu. Lappeenranta käytti suurimman omistajan valtaa ja kehotti hallitusta ottamaan kielteisen päätöksen uuteen käsittelyyn. Lopuksi kumppani vetäytyi hankkeesta ja keväällä 2014 uutisoitiin yhtiön lopettaneen toimintansa. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota päätöksentekoprosessiin. Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ei ole mainintaa kuntayhtymän harjoittamasta liiketoiminnasta ansaintatarkoituksessa. Mikäli tällainen halutaan sisällyttää Eksoten perustehtäviin, tulisi se kirjata auki toimintasuunnitelmaan ja valtuuston tulisi se hyväksyä. KEHITYSHANKKEET Tarkastuslautakunta suositteli hankeraportin käyttöönottoa, jotta yhdestä tietolähteestä olisi mahdollista todeta millaisiin hankkeisiin Eksote on sitoutunut ja kuinka suurella panoksella. Vuosikertomus 2013 on vasta tekeillä (per ). Vuosien 2012 ja 2011 kertomuksista puuttuu taloudellinen yhteenveto. Eksoten intranetissä on yhteen paikkaan kerätty kaikki hankkeet, joten hanketoiminnan läpinäkyvyydessä on kuitenkin otettu oikean suuntaisia askeleita. LIIKKUVAT TERVEYSPALVELUT ARVIOINTIKERTOMUS

13 Eksote on pyrkinyt tehostamaan avoterveydenhuollon palveluverkon toimintaa karsimalla haja-asutusalueiden kiinteitä palvelupisteitä. Jäljelle jäävää palvelutarvetta on pyritty tyydyttämään liikkuvilla palveluilla kuten Mallu autolla, joka on matkailu-auton alustalle räätälöity terveydenhuollon palvelupiste. Auton kuljettaminen edellyttää kuorma-auton ajo-oikeutta. Autossa on hammashoitoon soveltuva kalusto. Mallun käyttämiseen tarvitaan kuljettaja ja vähintään yksi hoitaja. Mallun reitit ja aikataulut on nähtävillä Eksoten verkkosivuilla ja autoon voi tehdä ajanvarauksia verkon välityksellä. kuva 5. Mallu-auton sisätilat Mallun toimintamalli on uusi ja kokeilujen kautta on haettu tehokkaimpia tapoja menetelmän hyödyntämiseen. Asiakkaiden luokse vietävät suuhygieniapalvelut antavat merkittävästi lisäarvoa kuntalaisille. Hammashuollon parantuminen on viime vuosikymmenien aikana johtanut siihen että yhä useammalla vanhuksella on omat hampaat kun aikaisemmin usein vanhuusiässä omat hampaat oli jo menetetty. Sekä vanhukset, että hajaasutusalueiden koululaiset tarvitsevat henkilökuljetusapua jos palveluita ei viedä heidän lähelleen. Tähän työhön Mallu-autolla on kustannustehokkuudenkin näkökulmasta hyvät edellytykset. Tarkastuslautakunta haluaa läpinäkyvyyttä liikkuvien terveyspalvelujen kustannuksiin, jotta olisi mahdollista arvioida niiden taloudellista järkevyyttä vaihtoehtona kiinteiden toimipaikkojen ylläpitämiseen tai asiakkaiden kuljettamiseen. Kustannuslaskentaa on kehitettävä. LOGISTIIKKA JA HANKINNAT Tavara- ja potilaskuljetukset ovat erityisesti terveystoimille tärkeä tukitoiminto. Tarvikkeiden, kojeiden ja laitteiden, rakennusten ja palvelujen hankinta edellyttää Eksoten mittakaavassa juridista ja teknistä erityisosaamista. Eksote on ostanut logistiikka- ja hankintapalveluita Lappeenrannan kaupungin omistamalta Etelä-Karjalan hankintapalvelut yksiköltä Eksoten perustamisesta lähtien. Logistiikan kehittäminen ei ole edennyt sillä nopeudella kuin vuoden 2012 suunnitelmat antoivat ymmärtää. Kehityksen esteenä on mahdollisesti ollut organisaation muutosvastarinta kun vanhoista toimintatavoista on haluttu pitää kiinni. Vaadittavat muutokset edellyttävät myös muutoksia nykyisissä työtehtävissä. Eksoten, Imatran ja Lappeenrannan kaupungin sisäinen tarkastus on tehnyt yhteistyötä vuosina logistiikan ja hankintojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen selvittämiseksi. Tarkastajien yhteinen raportti valmistui toukokuussa LPR ja Eksoten tarkastuslautakunnat järjestivät yhteisen kuulemistilaisuuden maaliskuussa 2014, johon kutsuttiin isäntäkunta Lappeenrannan, Etelä-Karjalan hankintapalveluiden sekä Eksoten edustajia. Eksote teetti viimeisimmän ulkopuolisen selvityksen logistiikka- ja hankintatoiminnoista konsulttiyhtiöllä maaliskuussa Sen olennainen johtopäätös oli että järkevintä on a) ryhtyä sairaalatarvikehankinnoissa yhteistyöhön merkittävästi suuremman toimijan kanssa sekä b) lisätä oman organisaation sisällä hankintojen hallintaa. Selvityksen mukaan on kehitettävä kahta asiakokonaisuutta: 1. Hankinta (palvelut ja laitteisto) sekä tarvikehankintojen koordinointi HUS Logistiikkaan 2. Varastointi ja logistiikka Vaiheista ensimmäisen kanssa on suositeltavaa edetä ensin, joka tarkoittaa hankintaosaamisen palkkausta Eksoten omaan organisaatioon ja tuomista palveluiden sekä laitteiston kilpailuttaminen EKHP:ltä Eksoten omalle vastuulle. ARVIOINTIKERTOMUS

14 Ennen toista vaihetta on syytä pyytää vielä useammalta taholta tarjouspyynnöt sekä neuvotella sopimukseen kustannukset, palvelut ja tarvittava raportointi, jotta päästään yhteisymmärrykseen rooleista ja vastuista Eksoten ja valittavan logistiikkapartnerin välillä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä että asiassa edetään määrätietoisesti. Kuntalaisen näkökulmasta tärkeintä on kehittää toimintatapoja tehokkaammiksi ja tämä edellyttää integroitumista suurempien toimijoiden kanssa. Eksoten omaan toimintaan tarvittavat uudet henkilöresurssit tulee valita substanssiosaamisen perusteella ja vähintään yhden rekrytoitavan henkilön tulee olla sopimusjuridiikan asiantuntija. ARVIOINTIKERTOMUS

15 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 valtuustolle käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista hallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle. ARVIOINTIKERTOMUS

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 1 SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 Kohde/Prosessi Valvoja Päivämäärä Raportin jakelu VALVONTAKOHDE RISKIEN ARVIOINTI SISÄINEN VALVONTA 1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja Esityslista sivu 1(10) nro 1/2016 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 6.6.2016, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 2 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat:

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot