ARVIOINTIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2013

2 TIIVISTELMÄ Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan näkökulma Eksoten toimintaan on sama kuin kuntalaisen. Kuntalaista kiinnostaa tietää kuinka hyvin Eksote on onnistunut järjestämään ja tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Eksoten valtuusto on talousarviossa asettanut hallitukselle taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumista tarkastuslautakunta vuosittain arvioi. Palvelujen hinta on kuntalaisille yhtä tärkeää kuin niiden saatavuus ja laatu. Koko olemassaolonsa ajan Eksote on käyttänyt enemmän varoja kuin mitä sille on talousarviossa osoitettu, mistä Eksotea onkin voimakkaasti kritisoitu. Moitteet ovat olleet osin aiheettomia, kun Eksote on kiistattomasti ollut suurten kuntien vertailussa kustannustehokas. Eksote saavutti tilivuonna 2013 kaikki sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tarkastuslautakunta antaa erityistä tunnustusta talousarvion raamissa pysymiselle. Taloushallinnon raportoinnista jäsenkunnille on keskusteltu Eksoten toiminnan alusta lähtien ja kunnat ovat esittäneet kritiikkiä toiminnan läpinäkyvyyden suhteen. Raportoinnissa on tapahtunut myönteistä kehitystä tilivuonna mutta se voisi olla saatavilla vieläkin nopeammin raportointijakson päättymisen jälkeen. Nyt viive on kuukausia, kun sen pitäisi olla viikkoja. Nykyaikaista olisi tarjota jäsenkunnille suora käyttöliittymä Eksoten talousraportointiin. Toimintakertomus tilivuodelta sisältää paljon numeerista tietoa, myös valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisen osalta. Lukujen taustoista olisi syytä raportoida perusteellisemmin jotta ne olisivat informatiivisempia. Osa tuloksista on jäänyt kokonaan raportoimatta. Logistiikan ja hankintojen kehittäminen ei ole edennyt toivotulla nopeudella. Tämä johtuu joko riittämättömästä resursoinnista, organisaation sisäisestä muutosvastarinnasta tai molemmista. On joka tapauksessa ensisijaisen tärkeää tehostaa Eksoten tukitoimintoja, koska näin saadaan säästöjä ilman kuntalaisten palvelutason heikentymistä. Jäsenkuntien maksuosuutta päätettiin lisätä vuonna 2013 jotta Eksoten olisi mahdollista saattaa menot ja tulot tasapainoon ja vähentää toiminnan alusta lähtien kertynyttä talouden alijäämää. Kunnat suostuivat maksujen korotuksiin, kun Eksote esitti toiminnan tehostamiseksi nk. palveluverkkouudistuksen. Kuntalaisen näkökulmasta palveluverkkouudistussuunnitelmat näyttävät myönteisiltä, koska ne lisäävät ja monipuolistavat koko Eksoten alueella annettavien palvelujen määrää ja tehostavat yhteistyötä yhteiskunnan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien toimijoiden välillä. Suunnitelmien kytkentä talouden tasapainottamiseen jää kuitenkin epäselväksi ja vain tulevaisuus osoittaa syntyykö toivottuja säästöjä. ARVIOINTIKERTOMUS 2013

3 SISÄLLYS Tarkastuslautakunta... 1 Kokoonpano... 1 Tehtävät... 1 Toiminta... 1 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet... 1 Asiakas ja palvelut... 1 Palvelujen laatu ja asiakkaan valinnamahdollisuuksien lisääminen... 2 Toimintamallit ja prosessit... 4 Henkilöstö... 5 Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet... 6 Talous ja tuloksellisuus... 6 Henkilötyövuosien lukumäärä... 6 Eksoten vertailu muihin kuntiin ja kuntayhtymiin... 7 Alijäämät... 7 Toiminnan tehostaminen... 8 Toiminnan ohjaaminen... 9 Raportointi jäsenkunnille... 9 Organisaatiomuutos... 9 Kuntayhtymä ja liiketoiminta... 9 Kehityshankkeet... 9 Liikkuvat terveyspalvelut... 9 Logistiikka ja hankinnat...10 Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle...12 ARVIOINTIKERTOMUS 2013

4 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOONPANO Tarkastuslautakunnan varsinaisia jäseniä ovat olleet Heikki Lohi (puheenjohtaja), Esko Ijäs (varapuheenjohtaja), Päivi Sivenius, Anneli Myllärinen ja Jarmo Semi. Heidän varajäseninään ovat toimineet Asmo Karhu, Juhani Liimatta, Titta Miikkulainen, Virpi Torniainen ja Esa Hirvonen. Tilintarkastuksesta on vastannut JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. TEHTÄVÄT Tarkastuslautakunnan tehtävä kuntalain mukaan on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviossa. Tarkastuslautakunnan muut tehtävät on yksityiskohtaisesti määritetty Eksoten tarkastussäännössä. TOIMINTA Tarkastuslautakunta kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa, Tarkastuslautakunnan tarkastuskohteet vuonna 2013 perustuivat vuosisuunnitelmaan ja sisälsivät seuraavat toiminnan osa-alueet ja erityiskysymykset: hallinto ja strategiset palvelut kuntoutus, tutustuminen Armilan sairaalan kuntoutusosastoon talous päihdehuolto, tutustuminen Pajarilan päihdehuoltoyksikköön Mallu -auto ja liikkuvat palvelut Eksoten pohjoisiin kuntiin (Rautjärvi, Parikkala, Ruokolahti) tutustuminen VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toiminnan tavoitteet asetetaan strategian mukaisesti neljästä näkökulmasta: 1) asiakas ja palvelut, 2) toimintamallit ja prosessit, 3) henkilöstö sekä 4) talous ja tuloksellisuus. Eksoten valtuusto on vahvistanut Eksoten toiminnalle vuodelle 2013 sitovat tavoitteet, joiden toteutumista lautakunta arvioi näkökulmittain. ASIAKAS JA PALVELUT Asiakkaan ja palvelujen näkökulmasta seurataan palvelujen laatua, saatavuutta sekä asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäämistä. Palvelujen saatavuutta ja laatua arvioidaan hoito- ja palvelutakuun toteutumisella säädösten mukaisesti sekä ensikontaktin saamisella keskeisimpien palvelujen osalta. Aika pysyminen on tärkeä mittari niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa. Hoidon tarpeen arviointi lasten ja nuorten psykiatriapalveluissa on toteutunut edellisvuotta paremmin mutta on edelleen epätyydyttävällä tasolla. Vain 58 % tapauksista pystyttiin hoitamaan säädöksen mukaisen ajan puitteissa. Terveysasemien hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy jäi toimintakertomuksessa raportoimatta. Erikseen asiaa kysyttäessä avoterveydenhuollosta vastaava kertoo toteuman olleen tavoitteenmukaiset. Potilasasiamiehen raportin mukaan hoitoon pääsyssä on ollut ongelmia. Tarkastuslautakunta kyseenalaistaa raportoidun toteuman. ARVIOINTIKERTOMUS

5 Mittari Tavoite Raportoitu Toteuma Tarkastuslautakunnan arvio tulos hoidon tarpeen arviointi / lasten ja nuorten psykiatria 58 % 50 % Tilanne on edelleen heikko. hoitoon pääsy / lasten ja nuorten psykiatria hoidon tarpeen arviointi / aikuispsykiatria hoitoon pääsy / aikuispsykiatria hoidon tarpeen arviointi / sairaala hoitoonpääsy / sairaala hoidon tarpeen arviointi / terveysasema hoitoonpääsy / terveysasema päätös toimeentulotuesta vammaispalvelujen käsittelyajat lastensuojelun vireilletulo lastensuojelutarpeen selvitys 96 % 94 % Tavoite on saavutettu 98 % 96 % Tavoite on saavutettu 99 % 91 % Tavoite on saavutettu 98 % 84 % Tavoite on saavutettu 93 % 95 % Kehitettävää on vielä ei raportoitu ei raportoitu Taulukko 1. Palvelujen saatavuus tavoitteen toteutuminen tarkastuslautakunta edellyttää, että tavoitteiden toteutuminen raportoidaan ilman että tietoja on erikseen pyydettävä. Potilasasiamies on raportoinut hoitoon pääsyyn liittyvistä ongelmista. tarkastuslautakunta edellyttää, että tavoitteiden toteutuminen raportoidaan ilman että tietoja on erikseen pyydettävä. Potilasasiamies on raportoinut hoitoon pääsyyn liittyvistä ongelmista. 96 % 94 % Tavoite on saavutettu 99 % 98 % Tavoite on saavutettu 90 % 91 % Kehitettävää on vielä 96 % 95 % Tavoite on saavutettu PALVELUJEN LAATU JA ASIAKKAAN VALINNAMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN Asiakastyytyväisyys on hyvä valinta sosiaali- ja terveystoimen onnistumisen mittapuuksi; toiminnassa tulee tavoitella korkeaa asiakastyytyväisyyttä, koska palvelut ovat olemassa vain kuntalaisia varten. Eksotessa palvelujen laatua mitataan vuosittain eri palvelualueilla tehtävillä kyselytutkimuksilla. Raportoinnin hyödyllisyys kärsii siitä, että mittauskohdetta vaihdetaan vuosittain eikä vertailua näinollen vuosien välillä voi tehdä. Absoluuttisia mittaustuloksia tärkeämpää olisi nähdä kehityssuuntia, trendejä ja raportoida syitä ja seurauksia. Onko tyytyväisyystasossa tapahtunut muutoksia ja jos on niin mistä se johtuu? Pelkät raportoidut numerot sisältävät muutoinkin hyvin niukasti informaatiota raportoitavasta asiasta. Suhdelukuja ja annettujen arvosanojen keskiarvoja pitää avata ainakin sen verran että tiedetään mistä ne on laskettu. Kyselyiden tulosten arvioiminen on mahdotonta jos asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista ei kerrota keneltä ja kuinka monelta kysyttiin, mitä kysyttiin ja kuinka moni vastasi tai puhelutietojen suhdeluvuista ei avata laskentaperusteita. Vuonna ARVIOINTIKERTOMUS

6 2013 vammaispalvelujen asiakastyytyväisyyttä oli tutkittu perusteellisesti yhteistyössä Saimaan Ammattikorkeakoulun kanssa, mutta tästä ei ole mainintaa toimintakertomuksessa. Erikseen arviointikertomusta varten saadusta terveyskeskusten puhelutilastosta havaitaan, että vuoden 2014 alusta lähtien on viidessä minuutissa vastattujen puheluiden määrä (sekä lukumäärä että osuus kaikista saapuneista puheluista) selvästi vähentynyt. Saapuvien puheluiden määrä on säilynyt ennallaan mutta luurin nostamisen nopeudessa on tapahtunut selvää hidastumista. Vastaavasti kuitenkin takaisinsoittojen määrä on lähtenyt kasvuun. Kuva 1. Terveyskeskuksiin saapuneiden puheluiden nopea vastaaminen on vähentynyt loppuvuodesta 2013 lähtien Terveyskeskusten saapuvat puhelut 2013/ / / / / / / / / / / / / / /03 saapuneet viidessä minuutissa vastattujen osuus 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Puhelun jonotusaikajakauma vuonna 2013 alle 1min alle 5min alle alle alle 1h alle 5h 10min 20min Kuntalaisen mahdollisuutta valita omat palvelunsa on lisätty ottamalla käyttöön nk. palveluseteleitä. Onnistumista mitataan palvelusetelien käytön lisääntymisellä. On tärkeää, että palvelusetelien käyttö ei lisää palvelujen käyttöä kokonaisuutena vaan että se nimenomaan korvaa olemassa olevia palveluja. Tätä kehitystä olisi hyvä seurata esimerkiksi niin, että raportoidaan rinnakkain palvelusetelikäyttö ja oma palvelu, jotta voidaan todeta ovatko käyttäjät siirtyneet palvelusta toiseen vain onko ostopalvelusetelillä lisätty palvelujen kokonaiskäyttöä. Mittari Tavoite Raportoitu tulos 2013 ensikontaktin saaminen <5 min 85 % keskeisimpien palveluiden (<5 min tai callback 94 % osalta / terveyskeskusten takaisinsoitto) puhelinvastausaika (%) asiakastyytyväisyyskysely: vammaistyö, avo- ja lähipalvelut vammaistyö, asumispalvelut vammaistyö, päivä- ja työtoiminta Palvelusetelien käyttö ja laajuus (palveluiden lukumäärä ja euromäärä) yksittäisen kyselyn tulosten keskiarvo > 3,5 yksittäisen kyselyn tulosten keskiarvo > 3,5 yksittäisen kyselyn tulosten keskiarvo > 3,5 Palveluseteli käytössä vähintään kuudessa palvelussa (2013), Toteuma 2012 <5 min 82 % callback 27 % (kesä-jouluk) Tarkastuslautakunnan arvio Tilastojen laskentatapa ei ole läpinäkyvää, kokemusperäinen tieto ei tue raportoituja lukuja. Raportoidut luvut on suhteutettu vastattuihin puheluihin (294 tuh kpl). Saapuneita puheluita oli yhteensä 731 tuh kpl. Tavoitetta ei saavutettu. 3,61 3,55 3,61 ei raportoitu ei raportoitu ei raportoitu Raportoidut luvut perustuvat hyvään ja perusteelliseen tutkimukseen, mistä ei ole kuitenkaan mainintaa toimintakertomuksessa. Kehitettävää on vielä tulosten raportoinnin osalta Ei ole raportoitu, mitkä palvelut ovat palvelusetelijärjestelmän ARVIOINTIKERTOMUS

7 Matalan kynnyksen palvelukeskittymät Liikkuvat palvelut Monipalvelupisteet euromäärä kasvaa vuosittain ja korvaa nykyisiä palveluja Lukumäärä kasvaa vähintään kolmella ja korvaa nykyisiä palveluja Otetaan käyttöön vähintään kahdessa merkittävässä palvelussa Lukumäärä kasvaa vähintään yhdellä ja korvaa nykyisiä palveluja Lasten ja nuorten talo Hammashuolt o, Nuoli, Hyvinvointias ema -pilotit Lasten ja nuorten talo piirissä eikä sitä, miten setelien käyttö on korvannut nykyisiä palveluja. - Kehitettävää on vielä Tavoite saavutettu Tavoite saavutettu Taulukko 2. Palvelujen laatu ja asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen tavoitteen toteutuminen TOIMINTAMALLIT JA PROSESSIT Toimintamallien ja prosessien näkökulmasta seurataan palvelurakenteen muutosta laitoshoidosta avopalveluihin sekä prosessien sähköistämistä. Strategisena pitkän tähtäimen tavoitteena on vähentää laitoshoitoa niin vanhustenpalveluissa kuin muissakin palveluissa. Ikäihmisten ympärivuorokautisten pitkäaikaishoitopaikkojen lukumäärä suhteessa yli 75 -vuotiaaseen väestöön (pl. Imatra) on raportoitu 10,9 %, mikä alittaa tavoitetason (11 %). Nettotoimintamenojen suhteellinen osuus on myös laskenut tavoitetason alle. Vanhustenpalveluissa on vähennetty henkilötyövuosia 28 :lla. Sähköisen asioinnin vastaanotto on onnistunut suunnitellulla tavalla. Kuukausittain oma Hyvis -portaalissa on satoja käyttäjiä. Muita välineitä ovat itseilmoittautuminen, turvallinen viestinvälitys, sähköiset sopimukset ja ajanvaraus. Ylätason tavoite on ollut 70 % käyttöaktiivisuus kokonaisuutena. Tästä tavoitteesta ollaan vielä kaukana mutta selvää kasvua on havaittavissa. Vuonna 2013 tehtiin lähes 100 tuhatta ilmoittautumista (14 % käynneistä) kun vasta edellisenä vuonna koko toiminto käynnistettiin. Turvallisessa viestinvälityksessä on 665 aktiivista käyttäjää, mikä on vielä vähän. Mittari Tavoite Raportoitu tulos 2013 Toteuma 2012 Tarkastuslautaku nnan arvio Ikäihmisten 11 % ,9 % 12,2 % tavoite saavutettu ympärivuorokautisten pitkäaikaishoitopaikkoje n lukumäärä suhteessa yli 75 vuotiaaseen väestöön pl. Imatra Laitoshoidon nettotoimintamenojen osuus Eksoten nettotoimintamenoista (%). Lähtötaso vuonna 2011 on 35,3 % 31 % vuonna 2013 ja laskee 27 %:iin vuonna ,9 % 32,3 % tavoite saavutettu Sähköiset palvelut Sähköisten palveluiden käyttöaktiivisuus ja laajuus (%-osuus Kaikkien yksiköiden käytössä oleva työväline. Portaalin uniikkikävijät 40/kk. Käyttöaktiivisuus kokonaisuutena lisääntyy 70%:iin ja käyttäjää/kk 0-36 käyttäjää/ kk kts. toteuma alla tavoite saavutettu kehitettävää on vielä ARVIOINTIKERTOMUS

8 käyttäjistä, toimintojen lukumäärä) itseilmoittautuminen turvallinen viestinvälitys ajanvaraus käyttö laajenee uusiin toimintoihin Kaikki EKKS:n yksiköt ja Armilan terveysasema mukana itseilmoittautumisess a käyttäjää. Yksiköiden lisääminen 15:een. Kaikki Eksoten yksinkertaiset ajanvaraukset ovat palvelun piirissä ilmoittautumista (14 %) käynneistä 665 aktiivista käyttäjää, 33 tiimiä mukana Ajanvarauksen kaikkien aikojen katseluoikeus on käytössä kaikissa terveyspalvelujen yksiköissä. Perusterveydenhuollossa ajanvaraus on käytössä hammashuollossa ja neuvoloissa lasten ikäkausitarkastuksissa. Lisäksi perusterveydenhuollon omahoitajien osalle vastaanotoille. Erikoissairaanhoidossa ajanvaraus yleensä ja moniajanvaraus ovat kehitteillä. Käyttöönotto näissä vaati teknisiä muutoksia ilmoittautumista (1% käynneistä) 76 aktiivista käyttäjää ei käytössä Ei raportoitu. Itseilmoittaumisten määrä on lisääntynyt merkittävästi. Kehitettävää on vielä. tavoite saavutettu kehitettävää on vielä Taulukko 3. Toimintamallit ja prosessit tavoitteen toteutuminen HENKILÖSTÖ Henkilöstö muodostaa suurimman osan Eksoten kustannuksista ja on siten tärkein tuotannontekijä. Työtyytyväisyydellä on vaikutusta työn tuottavuuteen. On tärkeää selvittää henkilöstön hyvinvointia säännöllisesti, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua ajoissa. Henkilöstön tyytymättömyys on lisääntynyt. Tämä lienee seurausta sekä toteutetusta organisaatiouudistuksesta että kustannusten karsimisesta johtuvista toimenpiteistä. Työtyytyväisyyskyselyn arvosanat olivat laskeneet kaikilla osaalueilla pois lukien tyytyväisyys palkkaukseen. Palkkatyytyväisyydessä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Vastausprosentti-tavoite oli 73 % mutta toteumaa ei raportoitu toimintakertomuksessa. Se oli 57,7 %. Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana alhaista vastausprosenttia työtyytyväisyyskyselyyn vastaamisessa. Mittari Tavoite Raportoitu Toteuma Tarkastuslautakunnan arvio tulos Sairauspoissaolojen osuus henkilötyövuosista (pv/htv) <15 päivää /henkilötyövuosi 15,3 % 15,3 % Vaikka tavoitteeseen ei päästy, poissaolojen määrä ei ole kuitenkaan lisääntynyt edellisestä vuodesta. Kehitettävää on vielä. Työtyytyväisyyskysely Henkilötyövuosien vertailukelpoinen määrä Vastausprosentti 73 ja tulosten keskiarvo paranee kaikilla osa-alueilla Vakiintuu 4000 henkilötyövuoden tasolle Taulukko 4. Henkilöstö tavoitteen toteutuminen Johtaminen 3,2; työyhteisön toimivuus 3,36; työolot ja osaaminen 3,2; omat voimavarat 3,72; palkkaus 2, htv (muutos - 3,8 %) Johtaminen 3,35; työyhteisön toimivuus 3,46; työolot ja osaaminen 3,24; omat voimavarat 3,82; palkkaus 2,62 Työtyytyväisyydessä on tapahtunut merkittävä heikentyminen. Tämä voi liittyä organisaatiouudistukseen ja/tai säästöohjelmien toteuttamiseen 3959 htv tavoite saavutettu ARVIOINTIKERTOMUS

9 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TALOUDELLISET TAVOITTEET Eksoten toiminta suunniteltiin 17,1 m alijäämäiseksi. Toteutunut toiminnan tappio oli kuitenkin merkittävästi pienempi 10,5 m. TALOUS JA TULOKSELLISUUS Talouden ja tuloksellisuuden näkökulmasta seurataan kustannustehokkuutta. Palvelujen hinta on kuntalaisille yhtä tärkeää kuin niiden saatavuus ja laatu. Eksote saavutti tilivuonna kaikki sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tarkastuslautakunta antaa erityistä tunnustusta talousarvion raamissa pysymiselle. Mittari Tavoite Raportoitu Toteuma Tarkastuslautakunnan arvio tulos Tarvevakioidut nettotoimintamenot pl. Imatra ( /asukas), Tammi-Elokuu Alle 60 suurimman kunnan keskiarvon: 2013 Tammi-Elokuu 1.992, , ,60 tavoite saavutettu Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen kasvu pl. Imatra ( /asukas) Talousarvio Alle 60 suurimman kunnan keskiarvon: 2013 Tammi-Elokuu 4,94 % Talousarvion toteutuminen (nettotoimintamenot) 3,72 % 6,40 % tavoite saavutettu Toteuma 99,5 % Taulukko 5. Talous ja tuloksellisuus tavoitteen toteutuminen HENKILÖTYÖVUOSIEN LUKUMÄÄRÄ Toteuma 104,1 % tavoite saavutettu Sitovana tavoitteena oli henkilötyövuosien vakiintuminen 4000 tasolle. Tämä tavoite on toteutunut huolimatta siitä, että joitakin ostopalveluita on lopetettu ja otettu omaksi toiminnaksi. Merkittävin muutos oli vanhustenpalveluissa jossa henkilötyövuodet vähenivät 28:lla. Kuva 2. Henkilöstön määrä on pysynyt käytännössä ennallaan Henkilöstön määrässä ei olennaista muutosta Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut yht Vanhustenpalvelut Yhteiset palvelut ARVIOINTIKERTOMUS

10 EKSOTEN VERTAILU MUIHIN KUNTIIN JA KUNTAYHTYMIIN Ainut kattavan vertailutiedon lähde on Kuntaliiton kehityspäällikkö Heikki Punnosen laatima poikkileikkaus alustavista tilinpäätöstiedoista (tammi-elokuu). Punnonen tähdentää, että tiedot sisältävät monia epävarmuustekijöitä ja niiden tulkinnassa on huomioitava monia selittäviä syitä. Koska parempaakaan tietolähdettä ei ole käytettävissä arviointikertomuksen laatimisajankohtana, on tässäkin kertomuksessa Eksoten toimintaa arvioitu mainittujen vertailulukujen valossa. Kuva 3. Eksote kestää kustannustehokkuusvertailun suurten kuntien kesken. Vihreät tolpat osoittavat, kuinka paljon kunnan (kuntayhtymän) sote-kustannus oli henkeä kohden kun huomioidaan kuntalaisten ikä ja sairastavuus. Käyrä osoittaa kunnan väestömäärän. Eksote pärjää kustannusvertailussa (tammi-elo) /as asukkaat ALIJÄÄMÄT Jäsenkunnat sopivat vuonna 2013 talouden tasapainottamistoimista, joiden avulla velkaantumiskehitys pysäytetään ja kertyneet alijäämät maksetaan hallitusti pois lähivuosina. Ratkaisuna on sekä lisätä kuntien rahoitusta että tehostaa Eksoten toimintaa. Rahoituksen lisääminen edellytti jäsenkunnilta veronkorotuksia ja Eksotelta konkreettista suunnitelmaa säästöjen aikaansaamiseksi. Asetettu tavoite on kova; vuoden 2013 toteutunut tulos oli 10,5 M alijäämäinen ja vuoden 2014 suunniteltu tulos on 8,6 M ylijäämäinen. Nettotoimintamenojen kasvu saa olla korkeintaan 0,3 % kun vertailun vuoksi se vuonna 2012 oli 6,4 % ja vuonna ,72 %. Tarkastuslautakunta pitää tehtyä suunnitelmaa oikeansuuntaisena. Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä. ARVIOINTIKERTOMUS

11 kuva 4. Alijäämän kasvu pysähtyy jos talousarviossa 2014 pysytään Alijäämän kertymä ta 2014 M TOIMINNAN TEHOSTAMINEN Loppuvuodesta 2013 Eksote teki suunnitelman palvelurakennemuutoksen toimeenpanosta ja siihen liittyen suunnitelman palveluverkon uudistamisesta vuosina Lähtökohta suunnitelmille on toiminnan sopeuttaminen jäsenkuntien taloudelliseen kantokykyyn unohtamatta kuitenkaan toiminnallisia tavoitteita. Strategiaa toteutetaan seuraavin keinoin: - päivystävä sairaala säilytetään maakunnassa - lääkäripalveluita tarjotaan jokaisessa kunnassa - hyvinvointiasemaverkosto rakennetaan vuoteen 2016 mennessä - sähköisten palveluiden avulla parannetaan tiedonkulkua kansalaisten ja Eksoten välillä - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota vahvistetaan - laitoshoidon purkamista jatketaan - kuntoutuksen kehittämiseen panostetaan - perustettava yhteyskeskus lisää palveluiden saatavuutta ja hoidon tarpeen arviointia - maakunnallisen palveluverkon suunnittelua jatketaan yhdessä kuntien kanssa Suunnitelmassa ei ole auki kirjattua yhteyttä nettotoimintamenojen kasvun hillitsemisen ja suunniteltujen toimenpiteiden välillä. Tämä aiheuttaa epävarmuutta tavoitteen saavuttamisen suhteen. Suunnitelmassa esitetyt asiat ovat sinällään hyviä ja kannatettavia mutta on mahdollista, että vaikka kaikki yllämainitut toimenpiteet toteutetaan niin tavoiteltu säästö voi jäädä syntymättä. Ilman konkreettisia, suoraan kustannusten karsimiseen liittyviä ja aikataulutettuja tavoitteita välitavoitteineen ei ole mahdollista ylläpitää tiukkaa talousseurantaa. Eksote on mm. sitoutunut 3 M laajuiseen tutkimushankkeeseen, jonka tarkoituksena on selvittää kuntoutuksen merkitystä kotona selviytymiselle. Hanke on suunniteltu rahoitettavaksi avustuksilla (1,5M ) ja palveluverkkouudistuksesta saatavilla säästöillä (1,5M ). Tarkastuslautakunta on huolestunut budjettikurin pitävyydestä jos suunniteltuja ja korvamerkittyjä talouden tasapainottamistoimia käytetään perusteluna uusien kustannuksien synnyttämiseksi jo ennen kuin säästötoimenpiteiden vaikutukset ovat todettavissa. Näin suuret päätökset tulisi tehdä talousarviomenettelyn kautta jotta rahoituksella olisi alusta pitäen valtuuston hyväksyntä. Palveluverkkouudistus tehtiin Eksoten talouden saattamiseksi tasapainoon ja aikaisempina vuosina muodostuneen alijäämän kattamiseksi, ei perustutkimuksen rahoittamiseksi. Tarkastuslautakunnan mielestä hallituksen päätös ei siten ole talousarvion eikä toimintasäännön mukaan hallituksella ole ollut toimintavaltuuksia mainitun päätöksen tekemiseksi. ARVIOINTIKERTOMUS

12 TOIMINNAN OHJAAMINEN Talouden ohjaaminen on onnistunut paremmin vuonna 2013 kuin edellisinä vuosina 2012 ja Toiminnan taloudellinen tulos oli talousarviota merkittävästi parempi. Kunnallisen demokratian ja poliittisen ohjauksen toteutumisen vuoksi on tärkeää, että valtuusto tekee tosiasiallisesti ja etukäteen päätöksen niistä resursseista joiden puitteissa Eksote toimii. Tarkastuslautakunnan mielestä toiminnan ohjaamisessa on tapahtunut myönteistä kehitystä. RAPORTOINTI JÄSENKUNNILLE Pohjoisten kuntien kierroksella lautakunnalle kerrottiin, että Eksoten raportointi jäsenkunnille on parantunut, mutta se saisi olla vieläkin oikea-aikaisempaa; raportit tulevat useita kuukausia raportointijakson päättymisen jälkeen. Toivotaan että olisi yhteinen käyttöliittymä taloushallinnon järjestelmään, josta kunnat voisivat itse tarkkailla talouden kehitystä. Se olisi nykyaikainen ratkaisu verrattuna sähköpostitettuihin raportteihin. ORGANISAATIOMUUTOS Organisaatiouudistusta on Eksotessa tehty pitkin tilivuotta. Kesällä 2013 Eksoten hallitus päätti nimittää vastuualuejohtajat. Tulosyksiköiden päälliköt valittiin syyskuussa. Uudistuksella pyrittiin vähentämään esimiesten lukumäärää muodostamalla suurempia toiminnallisia yksiköitä. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi erikoissairaanhoidon osastojen yhdistämistä. Näin on haluttu parantaa kokonaisvaltaista toiminnan suunnittelua vähentämällä osastokohtaista optimointia. Suuret yksikkökoot luovat haasteita esimiestyölle. Suurempien toiminnallisten kokonaisuuksien muodostaminen mahdollistaa kuitenkin toiminnan joustavamman järjestämisen ja resurssien tehokkaamman käytön, mikä on kuntalaisen edun mukaista. Lautakunta pitää kehitystä kuntayhtymän tavoitteiden suuntaisena. KUNTAYHTYMÄ JA LIIKETOIMINTA Vuoden aikana käytiin hallituksessa keskustelu yksityissairaalahankkeeseen osallistumisesta omistajan roolissa. Tavoitteena oli saada liikevoittoa venäläisten terveysturismista ja näin parantaa Eksoten tulorahoitusta. Epäilyjä herätti riskin suuruus, suunniteltujen kumppanien taustat ja liiketoiminnan yhteensopivuus kuntayhtymän tavoitteiden kanssa. Yhteistyötä ei toistaiseksi aloitettu. Lappeenranta käytti suurimman omistajan valtaa ja kehotti hallitusta ottamaan kielteisen päätöksen uuteen käsittelyyn. Lopuksi kumppani vetäytyi hankkeesta ja keväällä 2014 uutisoitiin yhtiön lopettaneen toimintansa. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota päätöksentekoprosessiin. Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ei ole mainintaa kuntayhtymän harjoittamasta liiketoiminnasta ansaintatarkoituksessa. Mikäli tällainen halutaan sisällyttää Eksoten perustehtäviin, tulisi se kirjata auki toimintasuunnitelmaan ja valtuuston tulisi se hyväksyä. KEHITYSHANKKEET Tarkastuslautakunta suositteli hankeraportin käyttöönottoa, jotta yhdestä tietolähteestä olisi mahdollista todeta millaisiin hankkeisiin Eksote on sitoutunut ja kuinka suurella panoksella. Vuosikertomus 2013 on vasta tekeillä (per ). Vuosien 2012 ja 2011 kertomuksista puuttuu taloudellinen yhteenveto. Eksoten intranetissä on yhteen paikkaan kerätty kaikki hankkeet, joten hanketoiminnan läpinäkyvyydessä on kuitenkin otettu oikean suuntaisia askeleita. LIIKKUVAT TERVEYSPALVELUT ARVIOINTIKERTOMUS

13 Eksote on pyrkinyt tehostamaan avoterveydenhuollon palveluverkon toimintaa karsimalla haja-asutusalueiden kiinteitä palvelupisteitä. Jäljelle jäävää palvelutarvetta on pyritty tyydyttämään liikkuvilla palveluilla kuten Mallu autolla, joka on matkailu-auton alustalle räätälöity terveydenhuollon palvelupiste. Auton kuljettaminen edellyttää kuorma-auton ajo-oikeutta. Autossa on hammashoitoon soveltuva kalusto. Mallun käyttämiseen tarvitaan kuljettaja ja vähintään yksi hoitaja. Mallun reitit ja aikataulut on nähtävillä Eksoten verkkosivuilla ja autoon voi tehdä ajanvarauksia verkon välityksellä. kuva 5. Mallu-auton sisätilat Mallun toimintamalli on uusi ja kokeilujen kautta on haettu tehokkaimpia tapoja menetelmän hyödyntämiseen. Asiakkaiden luokse vietävät suuhygieniapalvelut antavat merkittävästi lisäarvoa kuntalaisille. Hammashuollon parantuminen on viime vuosikymmenien aikana johtanut siihen että yhä useammalla vanhuksella on omat hampaat kun aikaisemmin usein vanhuusiässä omat hampaat oli jo menetetty. Sekä vanhukset, että hajaasutusalueiden koululaiset tarvitsevat henkilökuljetusapua jos palveluita ei viedä heidän lähelleen. Tähän työhön Mallu-autolla on kustannustehokkuudenkin näkökulmasta hyvät edellytykset. Tarkastuslautakunta haluaa läpinäkyvyyttä liikkuvien terveyspalvelujen kustannuksiin, jotta olisi mahdollista arvioida niiden taloudellista järkevyyttä vaihtoehtona kiinteiden toimipaikkojen ylläpitämiseen tai asiakkaiden kuljettamiseen. Kustannuslaskentaa on kehitettävä. LOGISTIIKKA JA HANKINNAT Tavara- ja potilaskuljetukset ovat erityisesti terveystoimille tärkeä tukitoiminto. Tarvikkeiden, kojeiden ja laitteiden, rakennusten ja palvelujen hankinta edellyttää Eksoten mittakaavassa juridista ja teknistä erityisosaamista. Eksote on ostanut logistiikka- ja hankintapalveluita Lappeenrannan kaupungin omistamalta Etelä-Karjalan hankintapalvelut yksiköltä Eksoten perustamisesta lähtien. Logistiikan kehittäminen ei ole edennyt sillä nopeudella kuin vuoden 2012 suunnitelmat antoivat ymmärtää. Kehityksen esteenä on mahdollisesti ollut organisaation muutosvastarinta kun vanhoista toimintatavoista on haluttu pitää kiinni. Vaadittavat muutokset edellyttävät myös muutoksia nykyisissä työtehtävissä. Eksoten, Imatran ja Lappeenrannan kaupungin sisäinen tarkastus on tehnyt yhteistyötä vuosina logistiikan ja hankintojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen selvittämiseksi. Tarkastajien yhteinen raportti valmistui toukokuussa LPR ja Eksoten tarkastuslautakunnat järjestivät yhteisen kuulemistilaisuuden maaliskuussa 2014, johon kutsuttiin isäntäkunta Lappeenrannan, Etelä-Karjalan hankintapalveluiden sekä Eksoten edustajia. Eksote teetti viimeisimmän ulkopuolisen selvityksen logistiikka- ja hankintatoiminnoista konsulttiyhtiöllä maaliskuussa Sen olennainen johtopäätös oli että järkevintä on a) ryhtyä sairaalatarvikehankinnoissa yhteistyöhön merkittävästi suuremman toimijan kanssa sekä b) lisätä oman organisaation sisällä hankintojen hallintaa. Selvityksen mukaan on kehitettävä kahta asiakokonaisuutta: 1. Hankinta (palvelut ja laitteisto) sekä tarvikehankintojen koordinointi HUS Logistiikkaan 2. Varastointi ja logistiikka Vaiheista ensimmäisen kanssa on suositeltavaa edetä ensin, joka tarkoittaa hankintaosaamisen palkkausta Eksoten omaan organisaatioon ja tuomista palveluiden sekä laitteiston kilpailuttaminen EKHP:ltä Eksoten omalle vastuulle. ARVIOINTIKERTOMUS

14 Ennen toista vaihetta on syytä pyytää vielä useammalta taholta tarjouspyynnöt sekä neuvotella sopimukseen kustannukset, palvelut ja tarvittava raportointi, jotta päästään yhteisymmärrykseen rooleista ja vastuista Eksoten ja valittavan logistiikkapartnerin välillä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä että asiassa edetään määrätietoisesti. Kuntalaisen näkökulmasta tärkeintä on kehittää toimintatapoja tehokkaammiksi ja tämä edellyttää integroitumista suurempien toimijoiden kanssa. Eksoten omaan toimintaan tarvittavat uudet henkilöresurssit tulee valita substanssiosaamisen perusteella ja vähintään yhden rekrytoitavan henkilön tulee olla sopimusjuridiikan asiantuntija. ARVIOINTIKERTOMUS

15 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2013 valtuustolle käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista hallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle. ARVIOINTIKERTOMUS

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI KH Etelä-Karjalan kuntajohtajien työvaliokunnan kokouksessa 6.6.2012 on käsitelty alla olevan kokouspöytäkirjan otteen mukaisesti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum 14.2.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2015

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2015 1 SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2015 Kohde/Prosessi Valvoja Päivämäärä Raportin jakelu VALVONTAKOHDE RISKIEN ARVIOINTI SISÄINEN VALVONTA 1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Hallituksen selvitykset valtuustolle vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta

Hallituksen selvitykset valtuustolle vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta Tarkastuslautakunta 28 21.05.2013 Valtuusto 19 19.06.2013 Hallitus 204 21.08.2013 Valtuusto 33 05.09.2013 Hallituksen selvitykset valtuustolle vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta 341/00.02.02/2013

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Asiakkaan palvelutarpeen ennustaminen ja ennakointi. Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola

Asiakkaan palvelutarpeen ennustaminen ja ennakointi. Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Asiakkaan palvelutarpeen ennustaminen ja ennakointi Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 Omistajaohjausryhmä 23 09.06.2014 Yhtymähallitus 74 25.06.2014 Omistajaohjausryhmä 31 21.08.2014 Yhtymähallitus 87 27.08.2014 Omistajaohjausryhmä 38 24.09.2014 Yhtymähallitus 99 24.09.2014 Raahen seudun

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 1 SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2016 Kohde/Prosessi Valvoja Päivämäärä Raportin jakelu VALVONTAKOHDE RISKIEN ARVIOINTI SISÄINEN VALVONTA 1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki Esityksen sisältö Terveyden määritelmä Avainasiakkuudet Kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot