JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, OPETUKSEN HANKKEET v AS (yhteyshenkilön sähköpostiosoite: jollei muuta mainittu)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, OPETUKSEN HANKKEET v. 2012 14.3.2012 AS (yhteyshenkilön sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@jkl.fi, jollei muuta mainittu)"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, OPETUKSEN HANKKEET v AS (yhteyshenkilön sähköpostiosoite: jollei muuta mainittu) VALTAKUNNALLISET JA MUUT LAAJEMMAT ANKKEET KESTO TAVOITE Osaava-hanke / Oppiva Keski-Suomi Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jyväskylä hallinnoi verkostoa, Oppiva alue Keski-Suomen tus- ja kehittämismalli hankkeen kautta haetaan osaamista, kykyä ja motivaatiota uudistua. Visio: oppiva, osallistuva ja Laila Landén, Tarja Tuomainen jossa mukana lähes kaikki aluetta kehittävä kansalainen. Tavoitteena varmistaa opetustoimen henkilöstön p Keski-Suomen kunnat täydennystusmahdollisuudet työuran eri vaiheissa elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti ja luoda edellytyksiä tuspoliittisten uudistusten etenemiselle. Perusopetuksen laatukriteerit -hanke Tarja Tuomainen p Oppijat hanke Oppijalähtöiset verkkooppimisympäristöt, Jarkko Lampinen jarkko.lampinen(at)peda.net p Opetusministeriö (Kaikki t) yliopisto, Jyväskylän kaupungin perusopetus, Koulutuskuntayhtymä ja lukioita, Etä Kulkuri ja 14 kuntaa Opetuksen korkean laadun ja monipuolisen tarjonnan turvaaminen lapsille ja nuorille. Laadun kehittämisen pohjana on opetusta koskevat säädökset ja opetussuunnitelma. Laatukriteerit on suositusluontoinen lyhyen ja pitkän aikavälin johtamisen väline ille ja kunnalle. Tavoitteena oppijalähtöisen laatu- ja arviointijärjestelmän laatiminen kehittämissuunnitelman pohjalta Jyväskylän kaupungin perusopetukseen lukuvuoden 2011 loppuun mennessä Hankkeessa kehitetään perusopetuksen ja lukion oppijoiden tarpeista lähteviä, PLE-ajatukseen (Personal Learning Enviroment) pohjautuvia verkkotyötapoja ja oppimisen ympäristöjä. Hankkeen kehittämistyö on tutkimusperustaista. Tärkeimmät näkökulmat kehittämistyössä ovat oppijalähtöisyys, elinikäisen- ja informaalin oppimisen tukeminen sekä PLE-malliin pohjaavien käytänteiden kehittäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen KIELITIVOLI Pia Bärlund p yliopisto, Jyväskylän kaupungin kaikki t, 74 kuntaa Lisätä vieraiden kielten (saksa, ranska, venäjä, espanja) opiskelua Jyväskylän kaupungin perusopetusta antavissa issa ja kehittää kielten opetusta. 1. Autenttisuuden eli kokemusperäisen oppimisen lisääminen opetuksessa virtuaaliopetusta lisäämällä 2. Kielisuihkutuksella pyritään pitkäkestoiseen markkinointiin saksan, ranskan ja venäjän kielissä. 3. Autenttisuus-pilottiryhmien opetuskokeilun raportointi 4. Pro gradu-työt kielisuihkutuksesta KIELITIVOLIN alueverkosto Pia Bärlund p Opetushallitus, Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueen kuntia, vetäjänä Jyväskylä 2012 Tukea vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeen tulosten vakiinnuttamista Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueilla Kielitivoli-toimintaan osallistuneissa kunnissa ja issa ja levittämään tuloksia myös muihin lähialueiden kuntiin ja ihin.

2 Kelpo - tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen kehittämishanke Marja-Sisko Kautto p Opetushallitus, kaikki Jyväskylän perusopetuksen t, mukana useita Suomen kuntia Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen kehittäminen: osallistavat ja joustavat lähiperiaatetta tukevat oppijoiden alueelliset opinpolut. Tiivis moniammatillinen yhteistyö oppilaan tukemiseksi koko perusopetuksen ajan. Koulujen toimintakulttuuria ja työkäytänteitä kehitetään siten, että opetuksessa taataan onnistumisen edellytykset toteuttamalla oppilaan oppimisedellytyksistä lähtevää opetusta ja tukemalla sosiaalisia taitoja. Yhteisöllisyyttä ja osaamista lisäämällä vahvistuu yhteinen näkemys siitä, että lapsen ja nuoren tukeminen kuuluu perustehtävään ja päivittäiseen toimintaan. Oppilashuollon toiminta nivotaan luontaiseksi osaksi arkea, valmiuksia huomata tuen tarve lisätään ja vastuun ottamista tukitoimien käynnistämisessä vahvistetaan. Kehittämistyöhön on nimetty kolme kehittämispolkua: 1. Joustavan naloituksen ja tehostetun esiopetuksen kehittämispolku 2. Pienryhmätoiminnan kehittämispolku 3. Yläjen tuen kehittämispolku Kerhotoiminnan kehittämishanke Tella Vuolle-Oranen p MOKE - Kerhotoiminnan kehittäminen suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseksi Tella Vuolle-Oranen p Liikkuva Pia Bärlund, p Sami Kalaja Jon Salminen Liikkuvaksi, joka luokkaan liikunnan oppilaskunnat Pia Bärlund, p Opetushallitus, kaikki Jyväskylän perusopetuksen t perusopetuksen t Opetus- ja kulttuuriministeriö, t: Keski-Palokka, Kilpinen ELY-keskus, Keski-Palokka, Kilpinen, Halssila, Janakka, Keltinmäki, Luonetjärvi, Vaajakumpu, Viitaniemi, Palokan Tarjota monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnan kehittäminen aloitettiin Jyväskylässä syksyllä Kahden lukuvuoden aikana kerhot ja niiden oppilasmäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Kerhotoiminta kattaa perusopetuksen luokat Tavoitteena saada mukaan ensisijaisesti oppilaat, jotka eivät ole vielä muussa harrastustoiminnassa mukana. Kerhoihin osallistuminen on oppilaalle maksutonta. Kerhotoiminnan volyymi: n. 250 kpl Edistää kerhotoiminnan toimintamallien kehittämistä tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti. Erilaisten toimintamalien löytäminen suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseen sekä toimintamallien kehittäminen ja levittäminen yhteistyössä paikallisten ja alueellisten yhteistyöverkostojen kanssa Koululaisten omaehtoisen liikkumisen aktivointia kehittävä toimintakulttuurimallin suunnittelu ja käytännön kokeileminen. Tavoitteena kehittää malli, jota muutkin t voivat hyödyntää. Liikkuva hankkeen yhteyteen Jyväskylän yliopisto perustaa täydennystushankkeen. Liikkuva -hankkeen tutkimustoiminnasta vastaavat yhdessä sekä LIKES että Jyväskylän yliopisto Lisätä lasten ja nuorten liikuntaa heidän omia ideoitaan hyväksi käyttäen. Rakentaa oppilaskuntaorganisaation yhteyteen n välitunti- ja vapaa-ajan liikuntaa edistävä rakenne. Oppilaskuntien hallituksiin valitaan liikunnan vastuuoppilaat, jotka toimivat yhdessä luokkakohtaisten yhdysoppilaiden liikkuvaksien kanssa. Toimintaa vetää opettaja tai joku muu n henkilökunnasta.

3 ESR-hanke Dynamo Sanna Kujala/NuKsu ry, p ESR-hanke KOPPARI - koko ikäluokan parhaaksi hanke Anna-Kaarina Autere, p Minna Ahokas minna.ahokas(at)jao.fi KiVa Koulu jen rehtorit Jyväskylän UNESCOoppilaitosten opetuksen kehittäminen ja verkostoituminen Marjo Autio-Hiltunen, OKL marjo.autio-hiltunen(at)jyu.fi p Sairaalaopetuksen kehittämishanke SAIREKE Pirjo Tilus, p Nuorten Akatemia ry, Nuorten Keski-Suomi ry, Jyväskylän opetuspalvelut ja perusopetust Jyväskylän tuskuntayhtymä hallinnoija, Jyväskylän kaupunki osatoteuttaja Opetushallitus ja Turun yliopisto. Jyväskylästä t: Halssila, Huhtasuo, Hurttia, Janakka, Jokela, Jyskä, Kanavuori, Keljo, Keljonkangas, Keski-Palokka, Kortepohja, Kypärämäki, Lohikoski, Luonetjärvi, Nyrölä, Oravasaari, Palokka, Pohjanlampi, Puisto, Pupuhuhta, Säynätsalo, Tikkakoski, Vaajakumpu, Vesanka, Vespuoli Opetushallitus, Yliopisto/OKL, Keltinmäen, Kilpisen, Tikkalan, Saakosken ja Viitaniemen t, Normaalin ala, Lyseon lukio, Jyväskylän kristillinen opisto OKM ja Opetushallitus. Kukkulan ja muut 32 sairaalaopetusta antavaa yksikköä Suomessa Luoda toimiva malli Jyväskylän kaupungin Lasten Parlamentti toiminnalle. Perusikäisten (erityisesti alat) lasten ja nuorten osallisuuden, aktiivisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä lasten ja nuorten äänen kuuleminen Jyväskylän kaupungissa. Koulun ja muiden tahojen kasvatustyön tukeminen. Alueelliset lasten pikkuparlamentit (9kpl, mukana yht. 36 a) kokoontuvat 2 x lukukaudessa. Kantavana teemana on Ympäristö & kaupunki (Urbact-hanke). Lasten parlamentin suuristunto järjestetään 1-2 krt/vuosi. Dynamo-hankkeessa on kahdeksan (8) eri osahanketta, joista yksi on Jyväskylän hanke Tavoitteena on saada syrjäytymisen vaarassa olevat nuoret ohjauksen piiriin. Hankkeessa luodaan moniammatillisen verkoston yhteinen toimintamalli, jonka avulla tuetaan ilman opiskelupaikkaa jäävien tai opintonsa keskeyttäneiden nuorten ohjautumista tukseen tai työmarkkinoille Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke kiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Jkl:n Unesco-jen opetuksellinen verkostoituminen ja tutustuminen Unescon maailmanperintökohteisiin. Hanke tukee ja kehittää erilaista oppimista ja kokeilee eri opetusmenetelmiä verkkoyhteyksin ja Unesco-tapaamisin. Toimintapiirin laajentaminen oman n ulkopuolelle yhteistyötä tekemällä Unesco-jen kanssa. Tehdään yhteinen opintomatka maailmanperintökohteisiin Sairaalaopetuksen osaamiskeskustoiminnan kehittäminen osana kunnallista ja alueellista oppimisen ja nkäynnin tuen palvelujärjestelmää.

4 KOULUJEN KANSAINVÄLISET HANKKEET JA KV-TOIMINTA Globe-projekti, kansainvälistä OPH, Palokan, Viitaniemen, ympäristökasvatusta Utajärven, Kinnarin, Markku Tossavainen, Palokan Töyrynummen ja Salon t, Jyväskylän luonto ja Lumon lukio Tavoitteena aktivoida ja mukaan kansainväliseen ympäristökasvatuksen Globe-projektiin ja yhtenäistää toimintamalleja sekä kehittää kansallisella tasolla uusia illa kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen toimintoja. Uusien opettajien tus mittausten ja tutkimusten tekoon oppilasryhmiensä kanssa, vanhojen Globe-jen aktivointi ja uusien jen saaminen verkostoon, kansallisen verkoston luonti, jolla myös yhteyksiä muiden maiden Globe-ihin Circle of International Partnerschools - Ystävyysverkosto Ystävyystoiminta: Japani ja Venäjä Ystävyystoiminta tsekkiläisen n Biskupské Gymnáziumin kanssa Viitaniemen, saksalainen Clemens Brentano Europa Schule (kaupunki Lollar), Portugalin Escola Secundaria Rafael Bordalo Pinheiro (kaupunki Caldas da Rainha), ja Latvian Vilaka State Gymnasium Ystävyystoimintaa eurooppalaisten jen kanssa. Kukin järjestää vuorollaan European Days tapahtumaviikon. Vuonna 2011 viikko pidetään Portugalissa. Viitaniemen Yhteistyö japanilaisen Dai-san -n kanssa ystävyyskaupungissa Niizassa. Myös venäläisen Jaroslavlin kanssa on laisvaihtoa. Kuokkalan ja Tutustuminen toisen maan kulttuuriin (yhteiskuntaan, kieleen, perhe-elämään, laitokseen). Biskupské Gymnázium Toiminta syvenee vuosien ( ) aikana EU:n rahoittaman Comeniusprojektin muodossa. Projekti sisältää mm. UNESCOn maailmanperintökohteiden tutkimista Z dárin ja Jyväskylän seuduilla Saksan kielen ryhmän yhteistyö italialaisen n kanssa New Era Foundation yhteistyö nigerialaisten kanssa Unkari-projekti Oppilasvaihtotoiminta saksalaisen Edersee Schulen kanssa Comenius Kouluhyvinvointihanke Comenius Oppilaitosten kulttuurivaihto - hanke Ystävyystoiminta Saksaan Palokan ja Liceo Sciontifico Majorana Corner Venetsia, Italia Palokan, Nigerian ja Suomen opetusministeriöt Lehtisaaren (Säynätsalon perus) ja Unkarin Debrecenissä Kossuth Lajos Tudomanyegyetem Altalanos skolajan Tikkakosken ja Edersee Schüle Saksassa Tikkakosken Yhteistyöt Saksasta, Puolasta, Kreikasta ja Espanjasta Jokelan (koordinoiva) sekä t Bulgariasta, Unkarista, Espanjasta, Italiasta Korpilahden yhtenäis, Volksschula Salzachtal Motivoida oppilaat käyttämään saksan kieltä sekä kirjallisesti että puhutusti. Yhteistyö italialaisen n kanssa, teemoina mm. perhe, etiikka ja nuoren tulevaisuus Euroopassa Yhteistyö ja tapaamiset nigerialaisten kanssa (New Era Foundation) osana Suomen ja Nigerian opetusministeriöiden yhteistyötä. Tavoitteena vieraaseen maahan, kulttuuriin ja ympäristöön tutustuminen Kansainvälinen yhteistyö ja oppilasvaihto Unkarin ystävyysn kanssa Oppilasvaihtotoimintaa Herzhausenissa, Saksassa olevan Edersee Schulen kanssa Hankkeen painopisteenä on n ilmapiiri ja sen mittaaminen, kiusaamiseen puuttuminen ja kulttuurien väliset erot ja ennakkoluulot Our common world ympäristökasvatusprojektin tavoitteena on saada ihmiset ymmärtämään yhteinen vastuumme ympäristöstä ja maapallon hyvinvoinnista Yhteistyötä ja vierailuja kumppanin kanssa. Tutustuminen vaihtuvien teemojen kautta toisen maan kulttuuriin ja ympäristöön.

5 Nepalilainen yhteistyö Bhubaneshwori School Dhadingissa Suomalais-venäläinen kulttuuriyhteistyö Vaajakummun Oppilaiden globaalin ymmärryksen lisääminen sekä kulttuurinen oppiminen sähköpostien ja kirjeiden välityksellä. Lisäksi osallistutaan tarpeen tullen n auttamiseen konkreettisilla tavoilla. Oravasaaren Osallistuminen suomalais-venäläiseen kulttuuriyhteistyöhön. Kulttuurivaihtoa ja yhteistyötä venäläisen taiden kanssa MUITA KOULUKOHTAISIA HANKKEITA Matikkamaa-hanke Anna-Maija Risku Nenäinniemi, Palokka Etsitään keinoja esi- ja perusopetuksen matematiikan konkretisoivaan ja toiminnalliseen opetukseen. Tavoitteena on tarjota opettajille konkreettinen tai virtuaalinen paikka, josta saa tietoa havainnollistavan matematiikan opetuksen menetelmistä ja välineistä. Jyväskylän Matikkamaa järjestää täydennystusta opettajille sekä tarjoaa toiminnallisia matematiikan FTS-järjestelmän pilotointi Fyysisen toimitakyvyn seuranta -hanke Hyvinvointioppiminen hanke Kilpisen, Kypärämäen Huhtarinteen ja Huhtasuon t tunteja oppilaille. Opetushallituksen rahoittama pilottihanke: 5.-luokkalaisten kuntotestistön kehittäminen Kouluhyvinvointi-hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitosten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hanke sisältää tuskokonaisuuksia, joissa paneudutaan yhteisöllisyyden kehittämiseen, hyvinvointioppimiseen sekä sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien kohtaamiseen opetustyössä. Luma- hanke Vihreä lippu Huhtasuon ja Pupuhuhdan t, mukana lähes 90 tuksen järjestäjää Hurttia, Jokela, Keski- Palokka, Korpilahden yhtenäis, Palokka, Pupuhuhta, Puuppola, Saakoski, Tikkala, Tyyppälä, Vaajakumpu, Vaajakoski, Vespuoli Luonnontieteiden ja matematiikan kehittämishanke. Koulun oppilailla kemian ja fysiikan tunteja sekä kevätlukukaudella kuudesluokkalaisten vierailu JY:n kemian laitoksella Päiväkotien, jen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Vihreä lippu on oivallinen työkalu toteuttaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitel-mien kestävän kehityksen sekä osallisuuden tavoitteita. Hanke luo aitoa yhteisöllisyyttä -/päiväkotiyhteisöön. Turvassa Tikassa -hanke Tikan Hanke on henkilökunnan, oppilaiden sekä vanhempien yhdessä suunnittelema ja toteuttama yhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä toimintamalli. JYVÄSKYLÄN KANSALAISOPISTON HANKKEET KESO, K-S kansalaisopistojen koordinoija: Hankasalmen OSAAVA-hanke kansalaisopisto, mukana kaikki keskisuomalaiset kansalaisopistot 13 kpl Keski-Suomen kansalaisopistojen henkilöstölle suunnattu alueellinen kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa koko kansalaisopistokentän yhteisöllistä toimintaa ja jatkuvaa oppimista. Yhteistyön kehittämistä varten rakennetaan sosiaaliseen mediaan pohjautuva vuorovaikutteinen toimintaympäristö yhteydenpitoon, tiedottamiseen, palautteen antamiseen ja arviointiin. Opintoseteliavustus alueellinen hanke Opetushallitus, Jyvälä, Jyväskylän, Laukaan, Lievestuoreen ja Hankasalmen kansalaisopistot Tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten mahdollisuutta osallistua opetukseen myöntämällä heille alennuksia kurssimaksuihin. Osa rahoituksesta suunnataan kohderyhmille erikseen suunnitelluille kursseille. Jyväskylän kansalaisopistossa kohderyhmiä ovat työttömät ja maahanmuuttajat sekä oppimisvaikeuksia kokevat henkilöt

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 4.9.2007 Sisällys 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 4 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 1.3 Perusopetuksen rakenne...

Lisätiedot

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet.

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. 5 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys. 6

Lisätiedot

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 ITÄREITIN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Itäreitin opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2015 2018

Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2015 2018 Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2015 2018 2 Ohjelman tekijä (työryhmä ja kokoonpano): Ulla Laine (pj), Minna Karvinen (vs. pj), Elina Antikainen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 HÄMEENLINNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 JOHDANTO...4 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

Kuhmoisten perusopetuksen OPS

Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1 Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1. luku Opetussuunnitelma... 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 4 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 1 1 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2 2 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

RANTASALMEN PERUSOPETUKSEN OPETUSUUNNITELMA 2004

RANTASALMEN PERUSOPETUKSEN OPETUSUUNNITELMA 2004 RANTASALMEN PERUSOPETUKSEN OPETUSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma...3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...4 2.1

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

OPS 1 / 2004. KAARINAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta. Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 9

OPS 1 / 2004. KAARINAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta. Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 9 OPS 1 / 2004 KAARINAN KAUPUNKI Sivistyslautakunta Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 9 KAARINAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA POPS Kaarina Käyttöönotto 1.8.2004 Versio 1/ 2004

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Pohjautuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksiin ja täydennyksiin MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 MÄÄRÄYS 16.6.2014 DNRO

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA 1 RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA 2 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma

Lisätiedot