Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa"

Transkriptio

1 Seminaari RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa klo 12:00-16:00 Lahden Messukeskus Sali 1 Muovi Plastics QualiFinn messut

2 Muovien kierrätystä ja uusiokäyttöä ohjaava lainsäädäntö Suomessa ja EU:ssa Muovipoli Oy Sauli Eerola

3 Tausta Esitys pohjautuu tutkimustyöhön, joka tehtiin liittyen hankkeen vaiheeseen 2: Taustatiedon koonti ja raportointi Aiemmin ei ole tiettävästi koottu kattavasti yhteen pelkästään muovien kierrätykseen liittyvää lainsäädäntöä Suomen Ympäristökeskus tarkisti esityksen asiasisällön Lainsäädäntö käydään läpi kolmella tasolla: EU Suomi Viro (Jaan Kers)

4 Tausta Laaja kenttä: muoveihin liittyvä lainsäädäntö hajautunut Selvityksessä haarukoitiin aluksi, mitkä jätelajit sisältävät eniten muoveja, ja tarkisteltiin niiden lainsäädäntöä Pakkausjäte Yhdyskuntajäte Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Romuajoneuvot Rakennusjäte Lisäksi käydään läpi lainsäädäntöä liittyen Jätteiden polttoon Muovien tunnistamiseen

5 Termejä ja määritelmiä Hyödyntäminen Ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia Kierrätys Jätteen jälkikäsittely tuotantoprosessissa tai käyttö raakaaineena alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen, mukaan luettuna orgaaninen kierrätys (kompostointi) mutta ei energiakäyttö Uudelleenkäyttö Pakkaus joko täytetään uudelleen tai käytetään uudestaan alkuperäisessä tehtävässään. Pakkauksen tulee myös kestää tietty vähimmäismäärä käyttökertoja. Uusiokäyttö - Jätemateriaalin käyttö raaka-aineena alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen

6 Termejä ja määritelmiä Tuottajavastuu Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden sekä niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Tuottaja voi hoitaa velvoitteensa joko yksin tai yhdessä muiden tuottajien kanssa tuottajayhteisönä. Tuottajavastuu koskee: moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon ja laitteen renkaita; henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja; sanomalehtiä, aikakauslehtiä, toimistopaperia ja muita niihin rinnastettavia paperituotteita; pakkauksia sähkö- ja elektroniikkalaitteita (SE-laitteet)

7 EU Yleinen jätelainsäädäntö Tärkein jätteitä koskeva direktiivi on 75/442/ETY, jota on muutettu useilla eri säädöksillä Lisäksi vaarallisista jätteistä on annettu erikseen direktiivi 91/689/ETY Jätteiden tuontia ja vientiä rajoitetaan EU-tasolla Suomi Suomen jätelainsäädäntö kattaa kaikki jätteet lukuun ottamatta eräitä erityisjätteitä Seuraa EU:n jätelainsäädännön kehitystä Jätteiden ympäristöhaittoja sääntelee ympäristönsuojelulaki Verotusta ja maksuja sääntelee verolainsäädäntö ja osin jätelainsäädäntö Myös muiden alojen säädöksissä on jätteitä koskevia säännöksiä Tärkeimmät yleiset säädökset: Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä niiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)

8 Pakkaukset Pakkauksia koskevan lainsäädännön pohjana on EY:n direktiivi pakkauksista ja pakkausjätteistä (94/62/EY), jota tarkennettiin mm. aikataulujen osalta v Direktiivien asettamat pakkausjätteen hyödyntämis- ja kierrätysvaatimukset on siirretty Suomen lainsäädäntöön (viimeisin muutos 10/2005). Suomen lainsäädännön tavoitteet ovat osin kireämmät mitä EU-direktiivien tavoitteet Tavoitteet tällä hetkellä Suomessa: Kokonaishyödyntämistavoite pakkauksille 61 p-% ja kierrätystavoite 42 p-% Muovipakkausten osalta hyödyntämistavoite on 45 p-% ja kierrätystavoite 15 p-% Valtioneuvosto kiristi lokakuussa materiaalikohtaisia kierrätystavoitteita. Tavoitteet tulee saavuttaa v loppuun mennessä. Muovipakkausten osalta kierrätystavoite nousi 22,5 p-%:n Pakkauksia koskee osittainen tuottajavastuu: tuottajan tulee huolehtia, että kaikesta pakkausjätteestä hyödynnetään 61 p-%. Muilta osin pakkausjätteen jätehuollosta vastaa tällöin jätteen sekä kiinteistön haltija ja kunta. Tuottajavastuuta ei sovelleta kuitenkaan yrityksiin, joiden lv. <1 M

9 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu Tärkein SER-jätettä koskeva EU-direktiivi on 2002/96/EU (ns. WEEE -direktiivi), joka on pantu Suomessa täytäntöön jätelain muutoksella (452/2004) ja valtioneuvoston asetuksella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004) Tuottajavastuu koskemaan myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia Tuottajat vastaavat jälkeen markkinoille toimittamiensa tuotteiden aiheuttamista jätehuoltokustannuksista (kotitalous- ja yritysromu) Vastaavat myös ennen markkinoille tuotujen kotitalous- SER:n jätehuollosta ja muun SER:n jos laite korvataan samaan käyttötarkoitukseen tulevalla laitteella Vanhojen laitteiden kierrätys katetaan uuden laitteen oston yhteydessä perittävällä kierrätysmaksulla, uusien laitteiden kierrätysmaksu sisältyy hintaan Keräystavoite 4 kg SER-jätettä/vuosi/asukas Koneet ja laitteet on jaettu kolmeen luokkaan, joiden hyötykäytön vähimmäisraja on p-% sekä uudelleenkäytön ja kierrätyksen vähimmäisrajat p-%.

10 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu Toinen tärkeä SER-jätettä koskeva direktiivi on vaarallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 2002/95/EU (ns. RoSH-direktiivi) jonka velvoitteet on siirretty myös kansalliseen asetukseen Tärkein sisältö on että jälkeen markkinoille luovutettavat uudet SE-laitteet eivät saa sisältää lyijyä elohopeaa kadmiumia kuudenarvoista kromia PBB:tä eikä PBDE:tä

11 Rakennusjäte Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (295/1997) Koskee ammattimaisesti toteutettavia suuria rakennuskohteita (maa- ja kiviainesjätemäärä >800 t, muu jäte >5 t) Rakennusjätteistä on lajiteltava ja eroteltava Betoni-, tiili, kivennäislaatta-, keramiikka-, ja kipsijätteet Metallijätteet Maa-aine-, kiviaines-, ja ruoppausjätteet

12 Romuajoneuvot Tärkein romuajoneuvoja koskeva direktiivi on 2000/53/EU ja sen muutosdirektiivit Pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä vuosina (jätelain muutos, asetukset romuajoneuvoista ja ajoneuvojen romutusavustuksesta, asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa) Tärkein sisältö Tuottajavastuu koskemaan ajoneuvoja Kierrätystavoitteet: Käytettävä uudelleen tai hyödynnettävä Käytettävä uudelleen tai kierrätettävä 2006 alkuun mennessä 85 p-% 80 p-% 2015 alkuun mennessä 95 p-% 85 p-%

13 Jätteiden poltto Euroopan Unionin jätepolttodirektiivin 2000/76/EC tavoitteena on ehkäistä jätteiden poltosta ja rinnakkaispoltosta aiheutuvia ympäristöhaittoja Aiemmista jätteenpolttoa koskevista direktiiveistä poiketen sitä sovelletaan varsinaisten jätepolttolaitosten lisäksi myös rinnakkaispolttolaitoksiin Direktiivin tavoitteet siirrettiin kansalliseen lainsäädäntöön v. 2003, asetus 362/2003 Koskee jätteiden ja ongelmajätteiden polttoa jo tällä hetkellä uusissa laitoksissa, ja vanhoissa laitoksissa lähtien Direktiivi tiukentaa savukaasupäästöjen raja-arvoja ja edellyttää laitoksilta jatkuvia päästökomponenttien mittauksia laitoksen koosta tai polttomääristä riippumatta Direktiivi ei koske kuitenkaan laitoksia, joissa käytetään ainoastaan esim. puujätettä tai joidenkin teollisuusalojen kasviperäisiä jätteitä Uuden lainsäädännön myötä energiajätteen (mukaan lukien muovijäte) käyttö seospolttoaineena vaikeutuu

14 Muovien tunnistamiseen liittyvät säädökset Pakkausmateriaalien tunnistamisesta ja merkitsemisestä on olemassa EUkomission säädös 1997/129/EU. Siinä esitetyn tunnistusjärjestelmän toteuttaminen on vapaaehtoista. Lähde: Good practices guide on waste plastics recycling guide by and for local and regional authorities. Editor Jean-Pierre Hannequart, Association of Cities and Regions for Recycling (ACRR) s.

15 Muovien tunnistamiseen liittyvät säädökset Direktiivin 2003/138/EY mukaan muoveja koskevia standardeja käytetään autoteollisuudessa muoviosien merkitsemiseen jos osan paino on yli 100g ja kumien jos osan paino on yli 200 g Komission päätöksen 2000/40/EY mukaan kylmälaitteiden yli 50 g:n muoviosissa on oltava standardien mukaiset merkinnät, joista käy ilmi materiaali (ei koske suulakepuristettuja muoviosia) Muoveja koskevat standardit ISO ISO1043-4, SFS-EN ISO Muoveja koskee myös vienti- ja tuonti-ilmoituksissa käytettävä CN-nimikkeistön VII jakso: Muovit ja muovitavarat

16 EU-strategiat EU:ssa on meneillään useita ympäristöasioihin liittyviä hankkeita ja prosesseja, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti myös muovien kierrätykseen: Tuotelähtöinen ympäristöpolitiikka (IPP) Energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelua koskeva direktiivi (EuP) Ympäristöteknologiaa koskeva toimintasuunnitelma (ETAP) PVC ja ympäristökysymykset EU:n jätestrategia Tärkeinä asioina kaikissa ovat kestävä kehitys, tuottajavastuu ja kierrätysnäkökohtien huomioiminen jo tuotteen kehitysvaiheessa

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin.

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin. Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 Valtioneuvoston asetus sähkö ja elektroniikkalaiteromusta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3

Lisätiedot

Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana

Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana Osaprojekti 3: Tuotteiden ainerajoitusten vaikutukset jätteiden hyödyntämiseen Teknologiateollisuus ry Loppuraportti 11.3.2014

Lisätiedot

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta RAPORTTI 52A16339 25.6.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

N:o 581/ 2004. Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista

N:o 581/ 2004. Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista N:o 581/ 2004 Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

Kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen tuotantoprosessin ympäristö- ja yhteiskunnallinen kustannus-hyötyanalyysi

Kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen tuotantoprosessin ympäristö- ja yhteiskunnallinen kustannus-hyötyanalyysi Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Teollisuuden ympäristötekniikka Diplomityö Kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen tuotantoprosessin ympäristö- ja yhteiskunnallinen kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta.

Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta. Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta.fi 1 (22) Sisältö 1 Hyvä ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyritys...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa

KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa Mika Arffman Marjaleena Aatamila Jarmo Tervo Pentti Janka Jari Kymäläinen 3 ALKUSANAT 1.1.2001-31.3.2002

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin

Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin Olli Sahimaa Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 22.5.2014 Valvoja: Professori Riku

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Jätealaa sääntelevät lait ja asetukset

Jätealaa sääntelevät lait ja asetukset Jätealaa sääntelevät lait ja asetukset 25. valtakunnalliset jätehuoltopäivät 5.-6.10.2011 Riitta Levinen Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari. RoHS käytännössä. Opas direktiivin mukaiseen toimintaan

Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari. RoHS käytännössä. Opas direktiivin mukaiseen toimintaan Sari Peltonen Olli-Pekka Piipponen Laura Sorvari RoHS käytännössä Opas direktiivin mukaiseen toimintaan Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön KOKOEKO-seminaari 16.2.2012 SAVONIA-ammattikorkeakoulu, Kuopio Ari Seppänen YM Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki

Lisätiedot

EU ja jätehuolto. Euroopan komissio. Ympäristöasioiden pääosasto

EU ja jätehuolto. Euroopan komissio. Ympäristöasioiden pääosasto EU ja jätehuolto Euroopan komissio Ympäristöasioiden pääosasto Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätehuoltomääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Sisältö Johdanto... 5 Osa 1...6 Yleistä jätehuollon järjestämisestä...6 Vastuu jätehuollon järjestämisestä...6 Kunnan

Lisätiedot

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia Ympäristöministeriö MUISTIO Ympäristönsuojeluosasto 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 4 2.1 LAKIEN VOIMAANTULLESSA VIREILLÄ OLEVIEN

Lisätiedot

Jäte- ja lietelainsäädäntö

Jäte- ja lietelainsäädäntö Jäte- ja lietelainsäädäntö RIL Vesi- ja ympäristölainsäädäntö Helsinki 15.5.2008 Risto Saarinen Suomen ympäristökeskus 30.5.2 2008 Yleiset säädökset Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen

Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Ympäristöministeriön raportteja 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen Riitta Kojo Raimo Lilja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 21 2011 Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 JOHDANTO... 4 1.1 MITÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET OVAT JA MIKSI NIITÄ ANNETAAN... 4 1.2

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot