VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava asioista. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Tässä kaavoituskatsauksessa on lisäksi selvitetty kaavoitussanastoa, kerrottu kaavoituksen yhteyshenkilöt sekä kuinka kuntalainen voi vaikuttaa kaavoitukseen. Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi saattaa vuoden aikana tulla esille muitakin kaavoituskohteita.

2 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten taikka maakunnallisten tavoitteiden kannalta tai useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen (MRL 25 4). Maakuntakaavan laatii, pitää ajan tasalla ja kehittää maakunnan liitto. Maakuntakaava voidaan laatia kokonaiskaavana, vaiheittain tai osa alueittain. Pirkanmaalla maakuntakaavan laatimisesta huolehtii Pirkanmaan liitto, joka on maakunnan kuntien omistama kuntayhtymä. Maakuntakaavat hyväksyy maakuntavaltuusto ja ne vahvistetaan ympäristöministeriössä. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32 ). PIRKANMAAN 1. MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaalla on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä ja valtioneuvoston vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Se on maankäyttö ja rakennuslain mukainen kokonaismaakuntakaava, jossa on käsitelty maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset. Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa on osoitettu maakunnan kehittämistavoitteiden mukaiset aluevaraukset seuraaviksi vuodeksi painottaen taloudellista ja toimivaa yhdyskuntarakennetta, maakunnan kilpailukykyä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. PIRKANMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (LIIKENNE JA LOGISTIIKKA) Maakuntavaltuusto teki päätöksen Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan laatimisesta Kaavassa keskitytään liikenteen kysymyksiin. Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty tarvittavat valtakunnalliset rata ja päätielinjaukset, Tampereen järjestelyratapihan siirtäminen, Tampere Pirkkalan lentoaseman alue ja muualla maakunnassa sijaitsevat logistiset aluekokonaisuudet. Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoima VIREILLÄ OLEVAT MAAKUNTAKAAVAT: PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA (TURVETUOTANTO) Maakuntavaltuusto teki päätöksen Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan laatimisesta Turvetuotantoa koskevan vaihemaakuntakaavan tavoitteena on täydentää Pirkanmaan 1. maakuntakaavan aluevarauksia turpeenottoalueiden osalta. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen ja ympäristöministeriö vahvisti sen Päätöksessään ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 201 :n perusteella määrännyt maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto oikeuteen. PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Pirkanmaan maakuntavaltuusto teki päätöksen Pirkanmaan 2. maakuntakaavan laadintaprosessin käynnistämisestä. Kaavasta käytetään nimeä Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaava laaditaan kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät osa

3 alueet, mm. palvelu ja keskusverkko, asuin ja työpaikka alueet, liikenteen ja logistiikan verkostot ja alueet, virkistysja suojelualueet, viheryhteydet sekä maisema alueet ja kulttuuriympäristöt. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu joulukuussa 2011 ja prosessin on arvioitu olevan noin viiden vuoden mittainen. Kaavatyö käynnistyi tavoitteiden asettelulla, osallistumis ja arviointisuunnitelman sekä taustaselvitysten ja maankäyttövaihtoehtojen laadinnalla. Maakuntakaavaluonnos on tekeillä laadittujen rakennemallien perusteella. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 korvaa vahvistuessaan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja voimassa olevat vaihemaakuntakaavat. Ajantasaiset tiedot maakuntakaavoituksen ja muiden suunnitelmien etenemisestä ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internet sivuilta osoitteesta: YLEISKAAVA Yleiskaava on kunnan yleispiirteisen maankäytön suunnittelun väline. Se voi käsittää koko kunnan tai osan siitä (yleiskaava tai osayleiskaava). Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan ohjatakseen yhteistyössä laajemman alueen rakennetta ja toimintojen yhteen sovittamista. Yleiskaava on merkittävin maankäytön ohjauskeino, joka on kunnan omissa käsissä. Yleiskaavan suunnittelutarkkuus vaihtelee lähes asemakaavatasoisesta yleispiirteiseen ja strategiseen maankäytön suunnitteluun. Yleiskaavan tavoitevuosi on yleensä noin 20 vuoden päässä, mutta se ohjaa maankäyttöä välittömästi. Yleiskaavoitus tukee suunnitelmallista maanhankintaa ja asemakaavoituksen ohjelmointia sekä tuottaa runsaasti selvitystietoa kaavoitettavista alueista. VALKEAKOSKEN VOIMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT: Oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat: Yleiskaava 1990 (1970) Eteläisen kaupungin osayleiskaava (1978) Sääksmäen sillanseudun osayleiskaava (1978) Keskustan osayleiskaava (1978) Eteläisen keskustan osayleiskaava (1982) Rakenneyleiskaava (2005) Oikeusvaikutteiset yleiskaavat: Rantojen osayleiskaava (1993) Kärjenniemi Mahlianmaa Savilahti, osayleiskaava (1995) Korkeakankaan osayleiskaava (2001) Savilahden osayleiskaava (2003)

4 Lotilanjärven länsirannan osayleiskaava (2004) Vanhankylän osayleiskaava (2005) Kipparin alueen osayleiskaava (2006) Lounaissuunnan osayleiskaavaa (2012) Kärjenniemen Metsäkansan osayleiskaava (2012) VUONNA 2013 HYVÄKSYTYT YLEISKAAVAT: JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA: Kaupunki on ostanut Jutikkalan kylän Kanta Jutikkala nimisen tilan logistisesti merkittävältä m paikalta. Alue on suunniteltu pääosin teollisuusalueeksi. Osayleiskaava alue rajoittuu etelästä Helsinki Tampere moottoritiehen, lännessä ja pohjoisessa viljelyalueisiin jaa idässä Tunturivuoreen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan Hyväksymispäätöksestä on valitettu v hallinto oikeuteen. Moottoritien eteläpuoli on rajattu hyväksytyn kaavakartan ulkopuolelle VIREILLÄ OLEVAT YLEISKAAVAT: HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS: Holmin teollisuusaluetta on tarvetta laajentaa 130 tien varteen. Tarkoitusta varten on aiheellista laatia osayleiskaavan muutos Lotilanjärven länsirannan osayleiskaava alueelle. Osayleiskaavan muutosalue rajautuu 130 tien, Lempääläntien, Korentinojan, Lotilanjärven ja rautatien väliselle alueelle. Kaavasuunnittelu tehdään kaupungin omana työnä. Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä loka marraskuussa Kaava alueen likimääräinen sijainti

5 Yllä mainittujen osayleiskaavojen lisäksi vuonna 2014 on tarkoitus aloittaa seuraavat yleiskaavat: Pohjoisen suunnan osayleiskaava, johon sisältyy myös Lotilanjärven alue 130 tien osayleiskaava, joka laaditaan yhdessä Lempäälän kunnan kanssa ASEMAKAAVA Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, joka perustuu useimmiten yleiskaavan antamiin lähtökohtiin. Rakennusluvat myönnetään asemakaavan mukaisina. Asemakaavalla vaikutetaan erityisesti lähiympäristön toimivuuteen ja laatuun, viihtyisyyteen ja kaupunkikuvaan. VUONNA 2013 HYVÄKSYTYT ASEMAKAAVAT: 1. TALLINMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS Asemakaavamuutoksella on mahdollistettu Tallinmäen päiväkodin laajentaminen 2. ROINEENKADUN KAAVAMUUTOS Asemakaavamuutoksella on mahdollistettu esimerkiksi päiväkodin rakentaminen keskusta alueelle 3. JYRÄÄNMÄKI Asemakaavamuutoksella on mahdollistettu uusia omakotitalotontteja kaupunkirakennetta tiivistämällä 4. KÄRJENNIEMEN SEURAKUNTATALO Seurakuntatalon tontti on jaettu asemakaavamuutoksella kahdeksi erillispientalotontiksi 5. SOINTULAN PALVELUASUMINEN Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on mahdollistettu palveluasumisen rakentaminen Sointulan alueelle sekä alueen tiivistäminen kerrostalorakentamisella AKTIIVISENA VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT: 1. LINTULAN ITÄINEN LAAJENNUS Laajennetaan Lintulan asemakaavaa 2. PALMURINNE Tutkitaan vanhainkodin korttelin lisärakentamista ja muuttamista esimerkiksi päiväkotikäyttöön 3. APIANLAHTI Mahdollistetaan uudisrakentaminen Pälkäneentien ja Apianlahden väliselle alueelle, säilyttäen olemassa oleva virkistysyhteys 4. PÄSSINMÄKI Ajantasaistetaan vanhaksi mennyt asemakaava, tavoitteena vanhan rakennuskannan säilyminen ja tutkitaan uusien omakotitonttien rakentamisen mahdollisuus 5. SALONKATU Tiivistetään kaupunkirakennetta muodostamalla uusia kerrostalotontteja 6. TIETOLA Tiivistetään kaupunkirakennetta muodostamalla uusia kerrostalotontteja.

6 7. METSÄ TIETOLA Tiivistetään kaupunkirakennetta muodostamalla uusia kerrostalotontteja sekä muutetaan asemakaava vastaamaan olevaa tilannetta Tehtaan kentän ja Erikssonin puiston osalta. 8. SALOMAANTIE Kaavamuutoksella siirretään asemakaavan mukaista katualuetta. Yllä mainittujen asemakaavojen lisäksi vuonna 2014 on tarkoitus käynnistää seuraavat asemakaavat: Savilahden asemakaava Jutikkalan asemakaava Holminrannan asemakaava Nämä kaavatyöt kuulutetaan vireille erikseen kaavatöiden yhteydessä. Lisäksi vireille saattaa tulla kaavoituskatsauksen ulkopuolisia asemakaavatöitä.

7 VALKEAKOSKEN STRATEGINEN KEHITYSKUVALUONNOS Valkeakosken strategisessa kehityskuvaluonnoksessaa on esitetty taajamarakent teen ennakoitu tavoitteellinen kehitys. Esitystapa keskittyy rakenteen pääpiirteisiin. Siinä huomioidaan kaupungin luonne teollisuuskaupunkina ja osoitetaan luonteen mukaiset kehityslinjat yli 20 vuoden tähtäyksellä eteenpäin. Luonnoksessa esitetään asumista, palveluita ja työpaikkatoimintoja palvelevat aluevaraukset. ASUINALUEET Kehityskuvaluonnoksessa esitetään kartalla nykyiset asuinalueet ja asuinalueiden laajentumisvarat jaettuina pientalovaltaisiin ja kerrostalovaltaisiin alueisiin. Kerrostalovaltaisina kehitettävät alueet voivat sisältää jonkin verran pientaloja ja päinvastoin. Alueisiin sisältyvät liikenneväylät, virkistysalueet, yleisten rakennusten ja teknisen huollon alueet sekä muut yleiset alueet. Alueet sisältävät myös palveluita ja palvelutyöpaikkoja. Asuinalueet voivat sisältää myös keskustatoimintoja. Osa alueisiin liittyy väestöä ja palveluitaa koskevia tarkentavia tavoitteita. TEOLLISUUS JA TYÖPAIKKA ALUEET Kehityskuvaluonnoksessa esitetään teollisuusalueet ja työpaikka alueet, joille ei e suunnitella merkittävää määrää asumista. Alueisiin sisältyvät liikenneväylät, mahdolliset virkistysalueet, tarvittavat yleisten rakennusten jaa teknisen huollon alueet sekä muut yleiset alueet. Työpaikka alueisiin liittyyy osa alueittain tarkentavia tavoitteita.

8 PALVELUT Luonnoksessa esitetään kehitettävien hyvinvointipalvelujen keskittymät, joita ei osoiteta pääasiallisesti asuinalueina. Alueet voivat sisältää rakennuksia, virkistys, matkailu ja luontoalueita. Luonnoksessa esitetään strategisesti tärkeiden viher ja virkistysyhteyksien verkosto. SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Maankäytön suunnittelutoimi päivittää kehityskuvaluonnosta laadittujen selvitysten ja kaupungin päättävien elinten tekemien linjausten perusteella. Selvityksiä laaditaan ja perustietoaineistoa päivitetään tarpeen mukaan. Luonnos toimii kaupungin elinkeino ja maankäyttöpoliittisten linjausten karttamuotoisena yhteenvetona. Kaupunginhallitus vahvistaa päivitetyn kehityskuvaluonnoksen kaavoituskatsauksen yhteydessä tai muuten tarvittaessa. Strategisen kehityskuvaluonnoksen avulla kaupunki koordinoi maapolitiikan toteutusta ja maankäytön suunnittelun ohjelmointia. LIITTEET JA TÄYDENTÄVÄT SUUNNITELMAT Strategiseen kehityskuvaluonnokseen voidaan liittää liikenneverkkoa, palvelurakennetta, asuin ja teollisuusalueita koskevia periaateluonnoksia, mitoitustaulukoita tai vastaavia suunnitelmia. Täydentävät suunnitelmat voidaan liittää kehityskuvaluonnokseen karttatasoina tai erillisinä liitteinä. Esitystapaa kehitetään päämääränä pelkistetty, tulevaisuuden suuntalinjat osoittava muotokieli. KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO VALKEAKOSKELLE PROJEKTI Valkeakosken kaupunki on päättänyt aloittaa selvitystyön kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Perustamisselvitys on laadittu vuosina Kansallinen kaupunkipuisto on ympäristöministeriön myöntämä, Suomessa jo kuuteen kaupunkiin perustettu alue. Valkeakosken kansallisen kaupunkipuiston on ajateltu kattavan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä kohteita ja luonnonympäristöjä alkaen Mallasvedeltä läpi keskustan kanavien, jatkuen Vanajavedelle ja Sääksmäen siltojen ympäristöön. Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan ensisijaisesti valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön omistamille alueille. Näiden lisäksi kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan liittää myös yksityisen omistamia alueita omistajan pyynnöstä. Kansallisen kaupunkipuiston positiivisia vaikutuksia ovat matkailuvetovoiman ja rahoitusmahdollisuuksien lisääntyminen sekä arvonnousu alueella.

9 YHTEYSTIEDOT Valkeakosken kaupunkisuunnittelu / kaavoitustoimi PL 20, Sääksmäentie Valkeakoski Kaavoituspäällikkö Kaavoitusarkkitehti Alf Lindström Teija Mäkelä Kaavoitusarkkitehti Kaavoitusavustaja Anna Maria Nevalainen Outi Kanerva

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 KValt.. Lainvoimainen.. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot