Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development"

Transkriptio

1 Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Mellersta Österbottens utbildningskoncern Federation of Education in Central Ostrobothnia

2

3 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Mellersta Österbottens utbildningskoncern Federation of Education in Central Ostrobothnia n Järjestämme monialaista toisen asteen ammatillista sekä muuta koulutusta nuorille ja aikuisille. Osallistumme myös alueen kehittämiseen hanketoiminnan avulla. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on 14 pohjalaisen kunnan omistama koulutuksenjärjestäjä. Kaksikielisellä toimintaalueella on n asukasta. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on n Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi eri aikuiskoulutuksissa on n vuosiopiskelijaa, joten vuotuinen opiskelijamäärä on n opiskelijaa. Koulutuksen vetovoimaisuudesta kertoo se, että neljännes opiskelijoista tulee koulutusyhtymän toimialueen ulkopuolelta. Opistoissamme opiskelevien keskeyttämisprosentti on valtakunnan pienimpiä. Aikuiskoulutuksessa toimimme valtakunnallisesti usealla alalla. Koulutusyhtymään kuuluu kuusi ammatillista opistoa ja työntekijöitä on yhteensä n Liikevaihtomme on n. 43 miljoonaa euroa. Tulorahoituksesta saamme opetusministeriöltä n %. Vahvuutenamme on hyvä maine, monipuolinen koulutustarjonta, osaava henkilöstö, vilkas kansainvälinen toiminta ja vakaa talous. Yhtymän koko tarjoaa mahdollisuudet synergiaetujen hyödyntämiseen ja monipuolisen osaamisen ylläpitämiseen. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehitettävät investoinnit. Arvoperustamme mukaisesti olemme avoin, osaava ja vastuullinen yhteistyökumppani. Tavoitteissamme korostuvat yhteistyö ja kumppanuudet. n Vi anordnar mångsidig yrkesutbildning på andra stadiet samt annan utbildning för både unga och vuxna. Vi deltar också i det regionala utvecklingsarbetet med vår projektverksamhet. Mellersta Österbottens utbildningskoncern är en utbildningsanordnare som ägs av 14 österbottniska kommunerna. I det tvåspråkiga verksamhetsområdet bor cirka människor. Studentantalet i grundläggande yrkesutbildning är cirka studerande. Vid sidan av grundexamensstuderanden finns det också cirka årsstuderande i olika vuxenutbildningar. Sammanlagt blir det alltså cirka studerande per år. Det faktum att en fjärdedel av studerandena kommer från en kommun utanför utbildningskoncernens verksamhetsområde vittnar om utbildningens dragningskraft. Avbrytningsprocenten bland studeranden i våra institut är en av de lägsta i Finland. I vuxenutbildning verkar vi nationellt i många branscher. Till utbildningskoncernen hör sex yrkesinstitut, och personalantalet är sammanlagt cirka 600. Vår omsättning är cirka 43 miljoner euro, och vi får cirka % av inkomstfinansieringen från utbildningsministeriet. Våra styrkor är vårt goda rykte, mångsidigt utbildningsutbud, sakkunnig personal, aktiv internationell verksamhet och stadig ekonomi. Samkommunens storlek gör det möjligt att dra nytta av synergism och att underhålla allsidigt kunnande. Ekonomiska marginalen möjliggör utvecklingsinvesteringar. Enligt vår värdegrund är vi en öppen, sakkunnig och ansvarsfull samarbetspartner. I våra mål framhävs samarbete och kompanjonskap. n We organise a wide range of vocational upper secondary education as well as other forms or education and training for youth and adults alike in several sectors. We also play an active role in regional development through diverse project work. The Federation of Education of Central Ostrobothnia is an education provider owned by 14 Ostrobothnian municipalities. Our bilingual operational area has a population of approx. 115,000 inhabitants. The number of students in vocational upper secondary education is about 2,500. In addition to these students working toward vocational qualifications, the annual number of adult learners is about 1,500. Therefore, our annual number of students is about 4,000. One clear indicator of our services appeal is that one quarter of our students come from outside the federation s operational area. The drop-out rate in our institutes is among the lowest in Finland. In adult education, we operate in a multitude of fields on a national level. The Federation of Education consists of six vocational institutes and staff of about 600. Our turnover is approximately e 43 million. About % of our income financing comes from the Finnish Ministry of Education. Our key strengths are our prominent reputation, a diversity of educational possibilities, skilled staff, active international operations and stable finances. The considerable size of the federation enables us to take full advantage synergy benefits as well as to maintain extensive competence and know-how. Our financial latitude makes developing investments possible. In accordance with our core values we are an open, skilled and responsible cooperation partner. Similarly, our main objectives strongly emphasise cooperation and partnerships. 2-3

4 VALTUUSTO Fullmäktige Council TARKASTUSLAUTAKUNTA Prövningsnämnd Auditing Board JÄSENKUNNAT KONSERNI-,TYTÄR-, JA OSAKKUUSYHTIÖT JÄSENYYDET KOULUTUSYHTEISTYÖ II-ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄ Medlemskommuner Koncern-, dotter- och intressebolag Medlemskap Utbildningssamarbete Samarbetsgrupp för andra stadiet Member municipalities Corporate group, subsidiaries and partly owned organisations Memberships Educational Cooperation Upper Secondary Education Cooperation Team KOKKOLAN AMMATTIOPISTOT Karleby yrkesinstitut Vocational institutes of Kokkola JOHTOKUNTA Direktion Board ALUEKEHITYS JA EU-PROJEKTIT SEKÄ KANSAINVÄLISYYS Regionutveckling och EU-projekt samt internationell verksamhet Regional development, EU-projects and international activities KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Mellersta Österbottens landsbygdsinstitut Central Ostrobothnia Rural Institute JOHTOKUNTA Direktion Board

5 Hallinto ja organisaatio Administration och organisation Administration and organisation n Ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka koostuu jäsenkuntien valtuustojen valitsemista edustajista. Hallituksen tehtävänä on vastata käytännön päätöksenteosta ja koordinoinnista sekä valtuuston käsittelemien asioiden täytäntöönpanosta. Johtokuntia on kaksi: Kokkolan ammattiopistojen johtokunta ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston johtokunta. Keski-Pohjanmaan aikuisopiston johtokuntana toimii yhtymän hallitus. Johtokuntien tehtävänä on kuntien valitsemien edustajien ja opistojen välisen yhteistyön kautta olla mukana kehittämässä opistojen toimintaa alueen ja opiskelijoiden parhaaksi. Johtoryhmän muodostavat opistojen rehtorit sekä yhtymäpalveluiden viranhaltijoista yhtymäjohtaja, koulutusjohtaja ja talouspäällikkö. Johtoryhmän tehtävänä on toimintojen yhteensovittaminen ja kehittäminen sekä yhteisten asioiden valmistelu. n Den högsta beslutanderätten utövas av fullmäktige som består av representanter som medlemskommunernas fullmäktige har valt. Styrelsen ansvarar för beslutsfattandet i praktiken och samordningen samt för verkställandet av ärenden som fullmäktige har behandlat. Det finns två direktioner: direktionen för Karleby yrkesinstitut och direktionen för Mellersta Österbottens landsbygdsinstitut. Samkommunens styrelse opererar som direktion för Mellersta Österbottens vuxeninstitut. Direktionernas uppgift är att med hjälp av sammanarbetet mellan kommunernas representanter och instituten delta i utvecklingen av institutens verksamhet för regionens och studerandenas bästa. Ledningsgruppen består av institutens rektorer och Samkommunservice tjänsteinnehavare som är direktör, utbildningsdirektör och ekonomichef. Dess uppgift är att samordna och utveckla verksamheter samt förbereda gemensamma ärenden. n The highest authority to decide rests with the Council which consists of representatives elected by the councils of the member municipalities. The Board of Directors is in charge of practical decision-making and coordination and implementation of the matters handled by the council. There are two Boards: The Board of Kokkola vocational institutes and the Board of the Central Ostrobothnia Rural Institute. The Board of Directors of the Federation acts as the Board of the Central Ostrobothnia Adult Education Institute. The main task of the Boards is to contribute to developing the institutes so as to benefit the region and the students through co-operation between the municipal representatives and the institutes. The Management Team consists of the principals of the institutes and from the federation services the team is represented by the Federation Director, Educational Director and Financial Director. The main duty of the Management Team is to develop and adjust all operations together as well as to prepare joint matters. 4-5

6

7 Strategia, visiot ja arvot Strategi, vision och värden Strategy, vision and values n Strateginen ajattelu on toiminnassamme keskeisellä sijalla. Yhteinen kuva tulevaisuudesta ja yhteiset arvot ohjaavat koulutus- ja kehittämistoimintaamme asetetun päämäärän suuntaan. Harkituilla, mutta joustavilla strategisilla ratkaisuilla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Strategiamme tiivistyy ajatukseen: Yhdessä paremmin Better Together ja visiomme on seuraava: Menestyksemme perustuu yhteistyöhön, kumppanuuteen ja osaamiseen. Koulutus- ja kehittämistoimintamme on laadukasta, ennakoivaa ja työelämän tarpeita vastaavaa. Olemme alueemme kehittämisen vahva vaikuttaja sekä arvostettu kansallinen ja kansainvälinen yhteistyökumppani. Yhdessä teemme asiat paremmin! Haluamme kehittää sisäisiä ja ulkoisia yhteistyön malleja, jotta voimme tehdä asiat yhdessä paremmin. Avoin yhteistyö kumppaneiden ja verkostojen kanssa auttaa meitä palvelemaan paremmin asiakkaitamme. Arvojamme ovat Asiakaslähtöisyys: Toimimme kumppanuusyhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Opiskelijoiden, työelämän ja alueen tarpeet ja tyytyväisyys ovat meille tärkeitä. Osaaminen: Arvostamme ammatillista osaamista, yhteistyötä, yritteliästä ja luovaa toimintatapaa sekä elinikäistä oppimista. Vastuullisuus: Toimimme yhteisöllisesti ja suvaitsevasti sekä edistämme ympäristöä säästävää toimintatapaa. n Det strategiska tänkandet är centralt i vår verksamhet. En gemensam bild av framtiden och gemensamma värden leder vår utbildnings- och utvecklingsverksamhet mot vårt mål. Med väl grundade och flexibla strategiska lösningar kan vi på bästa vis bemöta det kundbehov som finns. Vår strategi kan sammanfattas med den följande tanken: Bättre tillsammans Better Together och vår vision är : Vår framgång baserar sig på samarbete, kompanjonskap och kunnande. Vår utbildnings- och utvecklingsverksamhet är högklassig, beräknad och den motsvarar arbetslivets behov. Vi är en stark påverkare i utvecklingen av vår region samt en ansedd samarbetspartner både på nationell och internationell nivå. Tillsammans gör vi det bättre! Vi vill utveckla våra interna och externa samarbetskoncept för att lättare kunna göra saker tillsammans. Ett öppet samarbete med partner och nätverk hjälper oss att bättre tjäna våra kunder. Våra värden är Kundnärhet: Vi driver vår verksamhet i kompanjonskap med våra kunder. Studerandenas, arbetslivets och regionens behov och förnöjsamhet är viktiga för oss. Kunnande: Vi uppskattar yrkeskunnande, samarbete, energiskt och kreativt funktionssätt samt livslång inlärning. Ansvarighet: Vår verksamhet är samhällelig och fördragsam och vi befrämjar naturskonande verksamhetssätt. n Strategic outlook is a cornerstone in our operations. A shared vision of the future and common values steer our education and development towards a jointly set goal. Our carefully considered, yet flexible strategic solutions enable us to meet the needs of our customers in the best way imaginable. Our strategy can very well be summed up as: Better together and our vision is as follows: Our success is built on cooperation, partnership and competence. Our education and development operations are of high quality, proactive and meet the needs of working life. We are an important actor in the development of our region as well as a highly-esteemed cooperation partner on both national and international level. Together we are able to do everything better! We want to develop internal and external models of cooperation in order to do everything better together. Open cooperation with our partners and networks helps us to serve our customers even better. Our core values are Customer-orientation: We work in partnership cooperation with our customers. The needs and satisfaction of our students, working life and the region are of utmost importance to us. Know-how: We value vocational competence, cooperation, energetic and creative modes of operation and we put a lot of emphasis on lifelong learning. Responsibility: We emphasise communal spirit and tolerance in all that we do and we promote modes of operation which protect our environment. 6-7 Avoimuus: Toimintatapamme sisäisessä ja ulkoisessa yhteistyössä perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Öppenhet: Vår verksamhet både i det interna och externa samarbetet baserar sig på öppenhet och förtroende. Openness: Our internal and external cooperation are based on openness and trust.

8

9 Koulutustarjonta ja koulutuksen kehittäminen Utbildningsutbud och utveckling av utbildningen Educational opportunities and development of education n Ammatillisessa koulutuksessa kehittämisen painopisteinä ovat työelämälähtöisyyden vahvistaminen, oppimisympäristöjen ja oppimismenetelmien monipuolistaminen sekä oppimisen henkilökohtaistaminen. Yhteistyö lukioiden kanssa sekä vapaan sivistystyön koulutus tukevat asiakkaidemme mahdollisuuksia monipuoliseen oppimiseen. n Tyngdpunkter i utvecklingen av yrkesutbildning är att göra utbildning ännu mer arbetslivsinriktad, inlärningsmiljöer och inlärningsmetoder mångsidigare och inlärning individuell. Samarbetet med gymnasier och utbildning inom fritt bildningsarbete ökar våra kunders möjligheter till en mångsidig inlärning. n The focal points of developing our vocational education are consolidating the working-life orientation, diversifying learning environments and methods and personalising the learning process. Cooperation with general upper secondary schools and liberal adult education fortify our customers possibilities of diverse learning. Nuorten ammatillinen peruskoulutus Koulutus on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 25-vuotiaille. Tutkinnon voi suorittaa noin 30 eri perustutkintoon kahdeksalla eri koulutusalalla. Koulutus kestää keskimäärin kolme vuotta ja siihen sisältyy vähintään puolen vuoden työssäoppimisjakso. Osaamisen arvioinnissa tärkeänä osana ovat ammattiosaamisen näytöt. Ammattilukio ja yhdistelmäopinnot Ammatillisessa peruskoulutuksessa ammatillisia ja lukioopintoja on mahdollista yhdistää. Ns. ammattilukiossa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän. Kaksoistutkinnon yleisin malli on ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen ilman lukion oppimäärää. Yhdistelmäopinnoissa ammatillisten opintojen lisäksi suoritetaan lukio-opintoja yksilöllisen opinto-ohjelman mukaisesti. Jatko-opinnot Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Työelämässä kouluttautumista voi jatkaa suorittamalla aikuisten ammatillisia näyttötutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Niihin opistomme järjestävät valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintotilaisuuksia. Grundläggande yrkesutbildning för unga Utbildningen är huvudsakligen riktad till ungdomar under 25 år. Man kan avlägga cirka 30 olika grundexamina i åtta olika branscher. Utbildningen tar i genomsnitt tre år och det ingår minst ett halvt år inlärning i arbete på arbetsplatsen i utbildningen. En viktig del i kompetensutvärderingen är yrkesprov. Yrkesgymnasium och kombinationsstudier I grundläggande yrkesutbildning är det möjligt att kombinera yrkesstudier med gymnasiestudier. På ett sk. yrkesgymnasium kan man avlägga yrkesinriktad grundexamen, studentexamen och gymnasiets lärokurs. Den vanligaste modellen för en dubbelexamen är att avlägga yrkesinriktad grundexamen och studentexamen utan gymnasiets lärokurs. I kombinationsstudier absolverar man vid sidan av yrkesstudier också gymnasiestudier enligt en individuell läroplan. Fortsatta studier Grundläggande yrkesexamen ger behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolorna och universiteten. I arbetslivet kan man fortsätta utbildningen med yrkesprov för vuxna samt med yrkesinriktande examina och specialyrkesexamina. Våra institut anordnar förberedande utbildning för dem och arrangerar yrkesprov. Vocational upper secondary education for youth The education is primarily aimed at students under the age of 25. You can obtain a vocational qualification from our range of about 30 qualifications in eight different sectors. The education takes an average of three years to complete and that includes at least six months of on-the-job learning. In student evaluation, vocational skills demonstrations play an important role. Combined general and vocational upper secondary school & combined education programmes It is possible to combine both vocational and general upper secondary school studies. In this so-called ammattilukio (combined general and vocational upper secondary school) you can obtain not only a vocational qualification, but also a matriculation examination and the general upper secondary school syllabus. The most common model in these combinations of studies is to attain a so-called double qualification which means that you complete a vocational qualification and take the matriculation examination but do not complete the general upper secondary school syllabus. In combined education programmes, a student participates in general upper secondary school studies according to an individual study plan in addition to their vocational studies. Further studies A vocational qualification makes you eligible for further studies in polytechnics and universities. You can also continue your studies while in the working life by attaining 8-9

10 Koulutusväylät Utbildningsvägar Educational channels 6 TYÖELÄMÄ Arbetsliv Working life 5 YLIOPISTOT JA KORKEA- KOULUT Universitet och högskolor Universities and higher education Upper secondary education LUKIO- KOULUTUS Gymnasieutbildning AMMATTI- LUKIO JA YHDIS- TELMÄOPINNOT Yrkesgymnasium och kombinationsstudier Combined general and vocational upper secondary school AMMATTI- KORKEAKOULUT Yrkeshögskolor Universities of Applied Sciences AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Grundläggande yrkesexamen Initial vocational qualification AIKUISKOULUTUS Vuxenutbildning Adult education LISÄKOULUTUS ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO AMMATTI- TUTKINTO Tilläggsutbildning Specialyrkesexamen Yrkesinriktande examen Additional education Specialist qualification (Adult vocational education) Further vocational qualification TYÖ- ELÄMÄ Arbetsliv Working life PERUSKOULU Grundskola Comprehensive school

11 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutus voi olla tutkintoon tähtäävää, muuta ammatillista lisäkoulutusta tai vapaatavoitteista koulutusta. Koulutusta järjestetään päiväopiskeluna, iltaisin ja viikonloppuisin sekä monimuotokoulutuksena. Tutkinnon suorittamiseen tähtäävä aikuinen voi opiskella nuorten mukana ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tai suorittaa näyttötutkintona ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Näyttötutkintojen suorittaminen perustuu henkilökohtaisiin näyttö- ja opiskelusuunnitelmiin, joissa tutkinnon suorittajan aiempi työkokemus ja koulutus huomioidaan. Näyttötutkinto ja siihen valmistava koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa tai päätoimisena opiskeluna. Muun kuin tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen tavoitteena on parantaa ammatillisia valmiuksia tai esim. kielitaitoa. Järjestämme henkilöstökoulutuksia myös yritys- ja kohderyhmäkohtaisesti. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta tai lisäkoulutusta, joka järjestetään pääosin työpaikalla perustuen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen eli oppisopimukseen. Valtaosa koulutuksesta tapahtuu omalla työpaikalla henkilökohtaistetun opiskelusuunnitelman mukaan. Vapaa sivistystyö (kansanopisto) Vapaan sivistystyön lähtökohtana on edistää yksilön kokonaisvaltaista kehittymistä ja vahvistaa yhteisöllistä toimintaa sekä kansalaisyhteiskuntaa. Opistoista Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto toteuttaa vapaan sivistystyön piiriin kuuluvaa kansanopistotoimintaa. Vuxenutbildning Vuxenutbildning kan vara examensinriktad, annan yrkesinriktad tilläggsutbildning eller utbildning med en fri målsättning. Utbildning anordnas som dagundervisning, på kvällarna och veckosluten eller som flerformsundervisning. En vuxen som siktar på att avlägga en examen kan studera med ungdomar i grundläggande yrkesutbildning eller avlägga yrkesinriktad grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen som yrkesprov. Yrkesprov baserar sig på en personlig plan för yrkesprov och en individuell läroplan. I dem iakttas examenstagarens tidigare arbetserfarenhet och studier. Det är möjligt att avlägga yrkesprovet och att utföra den förberedande utbildningen antingen vid sidan av arbetet eller som heltidsstudier. Syftet med den yrkesinriktade tilläggsutbildningen som inte riktar sig till examen är att förbättra yrkesmässiga färdigheter eller t.ex. språkkunskaper. Vi organiserar personalutbildning också enligt behov av ett visst företag eller en viss målgrupp. Läroavtalsutbildning Med läroavtalsutbildning avses grundläggande yrkesutbildning eller tilläggsutbildning som organiseras huvudsakligen på arbetsplatsen. Utbildningen baserar sig på ett skriftligt tidsbundet arbetsavtal, det vill säga på läroavtal. Den största delen av utbildningen sker arbetslivsinriktat på den egna arbetsplatsen enligt en individuell studieplan. Fritt bildningsarbete (folkhögskola) Utgångspunkten för fritt bildningsarbete är att främja individens helhetsinriktande utveckling och förstärka samhällelig verksamhet och medborgarsamhället. Av våra institut driver Mellersta Österbottens kulturinstitut folkhögskoleverksamhet som hör till fritt bildningsarbete. vocational competence-based qualifications or further or specialist qualifications. To this end, our institutes provide you with preparatory training and we also organise competence-based tests. Adult education and training Adult education can aim at a qualification, it can be other vocational further education and training or it can be training without specified objectives. We offer opportunities to study in the day programme, in the evenings and at weekends or as multiform learning. When an adult wishes to obtain a qualification, they can participate in vocational upper secondary education with the youth or get a vocational, further or a specialist qualification in form of a competence-based qualification. Competence-based qualifications are based on a personal plan which comprises the studies and the competencebased tests and takes the student s previous education and work experience into account. It is possible to obtain a competence-based qualification either as a full-time student or alongside your own work. The objective of other than qualification-oriented further vocational education and training is to enhance vocational or language skills, for example. We also offer staff training tailored to a company or target group. Apprenticeship training Apprenticeship training can be either vocational upper secondary or further education and training. It is organised at the workplace for the most part and it is based on a temporary employment contract, that is, an apprenticeship contract. A majority of the training takes place at the workplace according to an individual study plan. Liberal adult education (folk high school) The starting point of liberal adult education is to promote comprehensive development of an individual and also to enforce communal activities and civil society. Central Ostrobothnia Culture Institute is the institute of ours which offers folk high school education which falls in the sphere of liberal adult education

12 Työelämän kehittämisja palvelutehtävä n Koulutusyhtymä on monialainen toimija sekä aikuiskoulutuksessa että hanketoiminnassa. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävällä tarkoitetaan erilaisille työyhteisöille tarjottavia kysyntälähtöisiä koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Aikuiskoulutuksella ja työelämän kehittämishankkeilla luodaan työelämää tukevaa osaamista sekä kehitetään yritysten ja toimialojen liiketoimintaa. Koulutusyhtymässä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä suuntautuu kaikkiin organisaatiotyyppeihin. Painopistealueina ovat yritykset, julkisyhteisöt ja kolmas sektori. Kehittämis- ja palvelutehtävää suunnataan myös yhtymän opistojen osaamisalueille. Omaa osaamista täydennetään yhteistyökumppaneiden ja verkostojen avulla. Lisäksi kehitetään yhtymän muuta palveluliiketoimintaa. Toiminnan perustana ovat työelämän tarpeet sekä alueelliset strategiat ja ohjelmat. Utvecklings- och tjänsteuppgifter för arbetslivet n Utbildningskoncernen är en mångsidig aktör både i vuxenutbildning och i projektverksamhet. Med utvecklings- och tjänsteuppgifter för arbetslivet syftas på utbildningstjänster och tjänster i utveckling av kunnandet. Dessa tjänster erbjuds till olika arbetsgemenskaper anpassade efter deras behov. Med vuxenutbildning och i projekt med utveckling av arbetsliv skapas kunnande som stöder arbetsliv och utvecklar företagens och branschernas affärsverksamhet. Utbildningskoncernens utvecklings- och tjänsteuppgifter för arbetslivet riktar sig till alla organisationstyper. Tyngdpunktsområden består av företag, offentliga samfund och den tredje sektorn. Utvecklings- och tjänsteuppgifter riktas också mot institutens kompetensområden. Eget kunnande kompletteras med hjälp av samarbetspartner och nätverk. Utöver detta utvecklas koncernens övriga tjänsteverksamhet. Verksamheten baserar sig på arbetslivets behov och regionala strategier och program. Our role in developing and being of servive to working life n The Federation of Education is a key actor in a multitude of sectors in both adult education and project work. Our role in developing and being of service to working life here refers to the education, training and development services we offer to various work communities. All these services stem from the needs of working life. Adult education and training and working life development projects cultivate know-how which endorses working life but they also develop business of companies and sectors as a whole. In our Federation of Education we aim our of development projects and other services for working life at all types of organizations. Our main focus is on companies, public and the third sector. Our role in development and service provider also covers the competence at our own institutes. We supplement our own know-how with the aid of cooperation partners and networks. Furthermore, we develop other service business of the Federation. The cornerstones of these activities are working life needs in addition to regional strategies and programmes.

13 Projektitoiminta Projektverksamhet Project work n Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän projektitoiminnan avulla tuetaan koulutustoimintaa, kehitetään alueellista toimintaympäristöä sekä toteutetaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. n Med Mellersta Österbottens projektverksamhet stöds utbildningsverksamhet, utvecklas det regionala verksamhetsområdet och förverkligas utvecklings- och tjänsteuppgifter för arbetslivet. n The projects of the Federation of Education in Central Ostrobothnia support education, advance the regional operational environment and implement our role in developing and providing services for the working life. Opistojen välinen työnjako on muotoutunut vuosien varrella niiden luontaisten vahvuuksien ympärille: Arbetsfördelningen mellan instituten har format sig under åren enligt deras naturliga styrkor. The distribution of work between the institutes has come to emphasise the natural strengths of each: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto keskittyy projektitoiminnassaan pääasiassa kehittämään yritysten liiketoimintaa sekä uusia toimintamalleja työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Mellersta Österbottens vuxeninstitut koncentrerar sig huvudsakligen i sin projektverksamhet att utveckla företagens affärsverksamhet samt nya verksamhetskoncept för att förbättra arbetsmarknadens verksamhet och att utveckla kunnandet av personal i företagen. Central Ostrobothnia Adult Education Institute focuses on projects which develop business operations and operations models of companies with the aim of enforcing both the functioning of the labour market and the competence and skills of the staff. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto on löytänyt projektitoiminnan myötä roolinsa merkittävänä maatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen kehittäjänä Keski-Pohjanmaalla. Luonnonvara-alan projektiosaamista on koottu LUOVAverkostoon. Kokkolan ammattiopistot keskittyvät projektien avulla koulutustoiminnan kehittämiseen. Projektien kautta opettajien ja muun henkilöstön on mahdollista kehittää ja laajentaa omaa osaamista sekä tutustua ja testata uusia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Yritysten kehittämistoiminnalla on aikaansaatu uutta osaamista, tehokkuutta, uusia toimintamalleja ja teknologioita. Projekteihin on osallistunut useita satoja alueen yrityksiä ja tuhansia työntekijöitä. Projekteilla on edistetty myös alueen yritysten kansainvälisyyttä sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymistä ja laajemminkin ennalta ehkäisty syrjäytymistä. Yksittäisistä projekteista saat lisätietoja osoitteesta Mellersta Österbottens landsbygdsinstitut har med hjälp av sin projektverksamhet hittad sin roll som viktig utvecklare av lantbruk och dess binäringar i Mellersta Österbotten. Projektkunnandet inom naturbruk har utvecklats genom LUOVA-nätverket. Karleby yrkesinstitut koncentrerar sig på att utveckla utbildningsverksamheten med hjälp av projekten. Projekten gör det möjligt för lärare och övrig personal att utveckla och utvidga sitt eget kunnande samt testa och göra sig förtrogen med nya funktionssätt och undervisningsmetoder. Verksamheten i företagsutveckling har framkallat nytt kunnande, effektivitet, nya funktionssätt och teknologier. I projekten har hundratals av regionens företag och tusentals av arbetstagare deltagit. Projekten har befrämjat den internationella verksamheten för företagen inom regionen samt sysselsättningen av människor med svag ställning på arbetsmarknaden och vittgående också förebyggningen av utslagning. Ytterligare information om enskilda projekt hittar du på adressen (på finska). Central Ostrobothnia Rural Institute has been engaged in projects which have established its significant role in promoting agriculture and its subsidiary occupations in Central Ostrobothnia. Their project competence in the natural resources sector has been compiled in the LUOVA ( Creative ) network. The vocational institutes of Kokkola concentrate their projects on developing educational operations. Projects enable teachers and other staff to develop and broaden their own competence and to learn about and test new practices and teaching methods. Development projects with companies have resulted in new competence, efficiency, new operations models and technologies. Hundreds of companies and thousands of staff members in the region have participated in our projects. The projects have also been used to promote internationality of companies in the region as well as employment of those who are in a weak position in the labour market and thus preventing social exclusion on a larger spectrum, too. For further information on our projects, please visit: (in Finnish)

14

15 Kansainvälisyys be international! Internationell verksamhet be international! Internationality be international! n Toiminta-ajatuksena on kansainvälisyyden ja vieraiden kulttuurien integrointi opistojen opetustoimintaan sekä kansainvälisen verkostoyhteistyön hyödyntäminen kansainvälisessä toiminnassa. Kansainvälisyystoiminnassa keskeistä on mahdollistaa opiskelijoille ja henkilöstölle kansainväliset kontaktit, liikkuvuus ja yhteistyömahdollisuudet. Hankerahoitusten ja avustusten avulla opiskelijoille ja henkilöstölle tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Henkilöstön ulkomaista työssäoppimista varten on käynnissä jo muutaman vuoden ollut Talent-hanke. Opistojen jokaisen koulutusalan opetussuunnitelmiin sisältyy kansainvälisyyttä. Opistot hallinnoivat ja ovat yhteistyökumppaneita kansainvälisissä projekteissa. Lisäksi yhteistyötä tehdään alueen muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelijat kykenevät työskentelemään kansainvälisessä ja monikulttuurisissa työympäristöissä. Kansainvälisistä kokemuksista on opiskelijalle hyötyä myös työnhakutilanteessa. Työssäoppiminen ulkomailla on tärkein kansainvälisen toiminnan muoto. Tärkeimmät yhteistyömaamme sijaitsevat Pohjoismaissa ja Euroopassa. Yhtymän toiminnassa kansainvälisyys huomioidaan tulevaisuudessa entistä vahvemmin esimerkiksi lisäämällä vieraskielistä opetusta yhtymän opistoissa. n Verksamhetsidén är att integrera internationalism och främmande kulturer i institutens undervisning och att utnyttja internationellt nätverksamarbete i den internationella verksamheten. I den internationella verksamheten är det centralt att befrämja internationella kontakter, mobilitet och samarbetsmöjligheter för studeranden och personalen. Med hjälp av projektfinansiering och understöd erbjuds det många möjligheter för studerande och personal att bli internationell. För personalens inlärning i arbete utomlands har vi redan några år haft Talent-projekt. Varje instituts utbildningsområde har internationell verksamhet i sin läroplan. Instituten administrerar projekt och fungerar som samarbetspartner i internationella projekt. Det samarbetas också med andra internationella aktörer i regionen. Syftet är att studeranden kan arbeta på internationella och mångkulturella arbetsmiljöer efter att ha utexaminerats. Studeranden utnyttjar internationella erfarenheter också när de söker arbete. Inlärningen i arbete utomlands är den viktigaste formen av den internationella verksamheten. De viktigaste samarbetsområdena är i Norden och i Europa. I framtiden ska internationalismen beaktas ännu starkare i koncernens verksamhet: till exempel undervisning på främmande språk ska ökas på koncernens institut. n Our operational idea is to integrate internationality and foreign cultures into the teaching of our institutes as well as to employ our international network cooperation in our international activities. One of the key factors in our international activities is to provide our students and staff with international contacts, mobility and opportunities for cooperation. With the means of project financing and grants we offer our students and staff opportunities to become truly international. For international work based learnig abroad of the staff we have been running our Talent project for a few years now. Internationality is an integral part of curricula in all our sectors. The institutes are partners or coordinators in various international projects. Our objective is that once our students complete their qualifications, they are able to work in international and multicultural environments. International experience also benefits the students when they are looking for employment. Work based learnig abroad is the single most important form of international activities. Our main partner regions are the Nordic countries and Europe. In the future internationality will gain ever more importance in the Federation s activities through for example increasing tuition in foreign languages in our institutes yhteistyömaata Vuosittain 220 opiskelijaa ulkomailla, joista 120 työssäoppimassa Vuosittain 10 opettajaa oman alan töissä ulkomailla (muuta kuin opetustyötä) Vuosittain 150 yhtymän työntekijää ulkomailla kokous- ym. matkoilla Vuosittain 180 ulkomaista vierasta, joista 120 opiskelijaa Vuosittain kansainvälistä projektia 38 samarbetsländer Årligen 220 studeranden utomlands varav 120 på inlärning i arbete Årligen 10 lärare i arbete utomlands inom egen bransch (annat än undervisningsarbetet) Årligen 150 personalmedlemmar utomlands i sammanträdes- mm. resor Årligen 180 utländska gäster varav 120 studeranden Årligen internationella projekt 38 partner countries Annually 220 students go abroad (of whom 120 for work based learning) Annually 10 teachers work in their own sector abroad (other than teaching work) Annually 150 staff members travel abroad for meetings and other such purposes Annually 180 foreign guests, of whom 120 students international projects a year.

16

17 Yhteiset palvelut Stödtjänster Joint Services n Yhtymän hallinnon ja yhteisten palvelujen tehtävänä on johtaa yhtymäkokonaisuuden tuloksellista toimintaa sekä tuottaa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille ajantasaisia, laadukkaita ja kustannuksiltaan edullisia palveluja. Yhtymäpalvelut ja kiinteistöpalvelut Yhtymäpalvelut-työyksikkö tuottaa keskitetysti yksiköille hallintopalveluja, opetuksen kehittämis- ja tukipalveluja sekä hanke- ja aluevaikutuspalveluja. Opistojen yhteishankkeiden hallinnointi tapahtuu yhtymäpalveluissa. Kiinteistöpalveluttyöyksikkö vastaa yhtymän kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä työsuojelusta. RegiOnline IT-palvelut RegiOnline IT -palveluyksikkö toteuttaa tietojärjestelmäpalvelujen kehittämistä ja ylläpitoa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululle sekä IT-yhteistyön koordinointia Kokkolan seutukunnan kuntien, kuntayhtymien ja koulutusorganisaatioiden kanssa. RegiOnline toteuttaa myös Internet-yhteys- ja palvelinkonesalipalveluja yrityksille ja kotitalouksille yhteistyössä paikallisen puhelinlaitoksen kanssa. n Syftet med samkommunens administration och stödtjänster är att leda koncernens resultatinriktade verksamhet och att producera tidsenliga tjänster av god kvalitet till resonabla kostnader för både interna och externa kunder. Samkommunservice och fastighetsservice Arbetsenheten Samkommunservice producerar centraliserat administrationstjänster, undervisningens utvecklings- och stödtjänster samt projekttjänster och tjänster för regional påverkning. Institutens gemensamma projekt administreras av samkommunservice. Arbetsenheten Fastighetsservice står till svars för fastigheternas underhåll och byggande samt arbetarskyddet. RegiOnline IT-service IT-service enheten RegiOnline utvecklar och uppehåller informationsteknologiservice för Mellersta Österbottens utbildningskoncern och Mellersta Österbottens yrkeshögskola och samordnar IT-samarbete mellan kommunerna, samkommunerna och utbildningsorganisationerna inom Karleby ekonomiska region. RegiOnline installerar också Internetförbindelser och erbjuder serversalstjänster till företag och hushåll i samarbete med det lokala telefonverket. n It is the purpose of the Federation s administration and the joint services to manage the profitable operations of the entire federation. Moreover, they provide both internal and external customers with services that are up-to-date, high quality and cost efficient. Federation Services and Facilities Services Our Unit of Federation Services provides centralised services for all our units. These services can be administrative, educational development or support services, or pertaining to projects or regional effects. The administration of cooperation projects which involve several institutes is headed by the Federation services. Our Unit of Facilities Services is in charge of maintenance and construction of all our facilities and also of work safety. RegiOnline IT services RegiOnline IT Services Unit realises maintenance and development of data systems for the Federation of Education and Central Ostrobothnia University of Applied Sciences. In addition, it coordinates IT cooperation with the municipalities of the Kokkola region, the federations of municipalities and educational organisations. RegiOnline also provides services related to Internet connections and server rooms for companies and individuals together with the local telephone company

18

19 Oppisopimuspalvelut Läroavtalstjänster Apprenticeship Services n Oppisopimus on yhtenä ammatillisen koulutuksen muotona osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi vaihtoehdoksi osaamisvajeen poistamiseen esim. silloin, kun yrityksessä tarvitaan uusia työntekijöitä, työntekijät siirtyvät uusiin tai vaativampiin tehtäviin tai toimenkuvat laajenevat. Suurin osa ammattitaidosta opitaan tekemällä käytännön työtä omalla työpaikalla. Tätä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Opiskelu on joustavaa. Henkilökohtaistamisen avulla huomioidaan opiskelijoiden erilaiset lähtötasot. Tällä alueella käytetään eniten oppisopimusta ammattitaitoa kehittävien ja ammattia vaihtavien aikuisten opiskelumuotona. Oppisopimustoimiston kirjoilla on vuosittain keskimäärin 750 opiskelijaa. Alueen työnantajien toimialat näkyvät selkeimmin ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kohdentumisessa ja määrissä. Näissä koulutuksissa työnantajan sitoutuminen on erinomaisen hyvin havaittavissa siinä, että tutkinto tulee suoritettua. Oppisopimuksessa työnantajan sitoutuminen ja opiskelun mahdollistaminen on avainasemassa. Suosituimmat koulutusalat tällä alueella ovat tekniikan ja liikenteen sekä liiketalouden ja hallinnon alat. Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto on ollut osallisena useassa oppisopimustoimistojen kansainvälisyyshankkeessa ja hallinnoinut niistä yhden. Toimisto on aktiivinen toimija oppisopimustoimistojen kansainvälisyysverkostoissa ja CIMO:n Oppisopimuksella Eurooppaan -nimisessä hankkeessa. KESKI-POHJANMAAN OPPISOPIMUSTOIMISTO Henkilöstöä: 4 Liikevaihto: 2,2 milj. euroa Oppisopimuksia keskimäärin: 526 Perustutkintoja: 152 Ammattitutkintoja: 163 Erikoisammattitutkintoja: 169 Ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus: 42 n Som en form av yrkesinriktad utbildning har läroavtalsutbildningen visat sig vara ett mycket användbart alternativ när företagen är i behov av nya medarbetare, när medarbetare övergår till nya eller mer krävande arbetsuppgifter eller arbetsuppgifterna förändras. Utvecklingen av arbetskompetens sker till största delen på den egna arbetsplatsen. Inlärningen i arbete kompletteras med studier vid en läroanstalt. Studierna är flexibla. För varje studerande uppgörs en individuell studieplan. I planen kartläggs studerandens nuvarande kunskapsnivå, samt hur inlärnings- och examensprocessen skall planeras och genomföras. I regionen används läroavtal mest som utbildningsform för vuxna, som vill utveckla sin yrkeskompetens eller byta yrke. De mest populära utbildningsområdena i vår region är teknik och kommunikation samt företagsekonomi och förvaltning. Regionens näringslivsstruktur syns tydligt i fördelningen och volymen av yrkes- och specialyrkesexamina inom de olika branscherna. Det kan noteras att antalet studerande som avlägger examen är mycket högt, detta mycket tack vare arbetsgivarnas aktiva roll i utbildningen. Det är främst arbetsgivarens engagemang och arbetstagarens möjlighet att utveckla och förbättra sitt kunnande som ger det goda resultatet. Mellersta Österbottens läroavtalsbyrå har årligen i medeltal 750 registrerade studerande. Läroavtalsbyrån har också deltagit i flera internationella projekt tillsammans med andra läroavtalsbyråer och har själv administrerat ett av projekten. Byrån är en aktiv partner inom det internationella nätverkssamarbetet och deltar som bäst i ett projekt, Oppisopimuksella Eurooppaan, Ut i Europa med hjälp av Läroavtal, som administreras av CIMO. MELLERSTA ÖSTERBOTTENS LÄROAVTALSBYRÅ Personalantal: 4 Omsättning: 2,2 miljoner euro Läroavtal i medeltal: 526 Grundexamina: 152 Yrkesexamina: 163 Specialyrkesexamina: 169 Icke-examensinriktad tilläggsutbildning: 42 n Apprenticeship training as one form of vocational training has proved to be a very viable tool to extinguish deficits in competence and skills for example in situations where a company needs new staff, old employees are transferred to new or more demanding tasks or their job description is broadened. A vast majority of professional competence is acquired though doing the actual work at your own workplace. This learning is further supplemented with more theoretical studies at a suitable institute. Studying is very flexible. Personalisation of the studies allows for the different starting levels of the students. In our region, apprenticeship training is the mostly used when adults wish to increase their professional competence or change their vocation. The annual average number of students enrolled in the apprenticeship office is 750 students. It is easy to perceive the sectors where the local employers operate by looking at which and how many further and specialist qualifications are obtained. In this form of training, it is a clear indicator of the employer s commitment that the qualification is in fact obtained. It is a requisite for successful apprenticeship training that the employer firstly provides the chance for the training but also commits to it. The most popular fields of vocational education and training in our region are technology, communications and transport and business and administration. The Central Ostrobothnia Apprenticeship Centre has participated in several internationalisation projects of apprenticeship centres and has administered one such project. The centre is very active in the international network of apprenticeship centres and in CIMO s project on Apprenticeships in Europe. CENTRAL OSTROBOTHNIA APPRENTICESHIP CENTRE Number of staff: 4 Turnover: e 2.2 million Apprenticeship contracts on average: 526 Vocational qualifications: 152 Further qualifications: 163 Specialist qualifications: 169 Further training not aiming at qualification:

20

21 Kokkolan ammattiopisto tekemisen meininki Karleby yrkesinstitut mera aktivitet Kokkola Vocational Institute we do what we mean n Kokkolan ammattiopisto tarjoaa monipuolista, ajanmukaista nuorten perustutkintokoulutusta tekniikan ja liikenteen alalla sekä majoitus-, ravitsemis- ja talousalalla (Kts. sivut 36 37). Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta toteutetaan usealla eri alalla. Tarjonnasta löytyy myös yrityselämälle soveltuvaa lisäkoulutusta ja erilaisia lyhytkursseja. Maahanmuuttajille järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta. Lisäksi tarjolla on kotitalousopetusta sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta. Kansainvälinen opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihto keskittyy Eurooppaan. Työssäoppimisjaksoja suoritetaan entistä enemmän myös ulkomaisissa yrityksissä. Ammattiopisto tunnetaan monipuolisista asiakastöistä. Opetusravintola Kokkolinna ja muut tutkintojen asiakaspalvelupisteet tarjoavat oikeita työelämälähtöisiä opiskeluympäristöjä. Osallistumme aktiivisesti ammattitaitokilpailutoimintaan. Henkilöstö on sitoutunut huolehtimaan kaikista, erilaisista oppijoista. Opiskelijahuollosta löytyy vahvaa osaamista. Opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeä asia, sitä tuetaan eri tavoin. Ammattiopiston keskeisiä vahvuuksia ovat hyvä maine ja laaja koulutustarjonta. Valmistuvissa ammattiosaajissa yhdistyvät käden taito ja teorian tuntemus. Välitämme, osaamme ja välitämme osaamista! KOKKOLAN AMMATTIOPISTO Opiskelijamäärä: 1000 Asuntolapaikkoja: 70 Henkilöstöä: 120 Budjetti: 11 milj. euroa n Karleby yrkesinstitut erbjuder mångsidig, tidsenlig grundexamensutbildning för unga inom områdena teknik och kommunikation samt inkvartering, kosthåll och ekonomi ( Se på sidorna 36 37). Examensinriktad vuxenutbildning anordnas på många områden. I utbudet har vi också tilläggsutbildning och olika kortkurser som motsvarar arbetslivets behov. För invandrare organiseras förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning. Ytterligare erbjuds också undervisning i huslig ekonomi och undervisning som rehabiliterar och förbereder för yrkesutbildning. I det internationella studerande-, lärar- och expertutbytet koncentrerar man sig till Europa. Inlärningsperioder i arbete utförs allt mer också på utländska företag. Yrkesinstitutet är bekant av sina mångsidiga kundarbeten. Undervisningsrestaurangen Kokkolinna och andra kundserviceställen skapar riktiga, arbetslivsinriktade inlärningsmiljöer. Vi deltar aktivt i tävlingar i yrkesskicklighet. Personalen har förpliktat sig att ta hand om alla studeranden, som lär sig på olika sätt. Det finns starkt kunnande i elevvården. Studerandenas välbefinnande är viktig, och den befrämjas på många sätt. Yrkesinstitutets centrala styrkor är ett gott rykte och ett stort utbildningsutbud. Studeranden som utexamineras har både praktiska och teoretiska färdigheter. Eftersom vi har kunnande och vi bryr oss om, vill vi också förmedla det! KARLEBY YRKESINSTITUT Studerandeantal: 1000 Platser i elevhem: 70 Personalantal: 120 Budget: 11 miljoner euro n Kokkola Vocational Institute offers a diversity of up-to-date vocational upper secondary education for the youth in two sectors: technology, communications and transport; and tourism, catering and domestic services (See pages 36 37). Qualification-oriented adult education and training is provided in several sectors. Our selection also includes short courses and vocational further training applicable to business life. We also offer preparatory education for immigrants. Furthermore, we provide training in domestic science and rehabilitative and preparatory instruction and guidance for vocational education. Our international exchange of students, staff and experts focuses on Europe. On-the-job learning periods are more and more commonly conducted in companies abroad. Our vocational institute is renowned for actual commissions from customers. The teaching restaurant Kokkolinna and other such customer service facilities afford real working-life oriented learning environments to our students. We actively engage in vocational skills competitions. Our staff is committed to take care of all different kinds of learners. We have strong competence in our student welfare team. The wellbeing and welfare of our students is a very significant matter and we want to promote that with various means. Our key strengths are a good reputation and a wide spectrum of educational possibilities. When our students complete their qualifications, they are skilled professionals who possess a mixture of practical skills and theoretical knowledge. We care and we can and we care that you can! KOKKOLA VOCATIONAL INSTITUTE Number of students: 1,000 Beds in student accommodation: 70 Number of staff: 120 Budget: e 11 million 20-21

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Mellersta Österbottens utbildningskoncern Federation of Education in Central Ostrobothnia Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM http://treballiformacio.caib.es/portal www.vetquality.net ES/05/B/F/PP-149311 RATIONALE VET QUALITY In the open, modern society in which we live, and in the changing, dynamic environment of productive

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Kokkolan kauppaopistossa nuoret ja aikuiset opiskelevat ammattiosaajiksi kolmella eri alalla: liiketalous, tietojenkäsittely

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA UTA.FI/EDU TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Faculty of Education University of Tampere, Finland 1 Kasvatustieteiden tiedekunta koulutamme tulevaisuuden eduksi. TAMPEREEN YLIOPISTO Suhteessa

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä 15.6.2011 Helsinki Marjo Pääkkö KM, VTK HRD Manager Siemens IT Solutions and Services Oy

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun

Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun Päivi Pihlaja, Korkeakouluyhteistyö Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Erasmus Mundus tiedotuspäivä 13.12.2010 Dec- 10 Erasmus Mundus

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2013 vp Oppisopimuskoulutuksessa maksettavan koulutuskorvauksen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Työttömyystilanne oli huhtikuussa 2013 hyvin vaikea, kuten koko kuluneen vuoden

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä? Uunituoreet OECD:n PISA-tutkimuksen tulokset Suomen putoaminen kärjestä Suomen kuvalehti

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Association Regulation

Association Regulation Tuukka Pykäläinen AYYE 6/2013 Updates on their way! Association Regulation http://farm1.staticflickr.com/54/117048243_7cc6bb0b87_o.jpg The purpose of the regulation Defines the status, benefits and duties

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille Atostek KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille 10.3.2017 Atostek CONFIDENTIAL Atostek - Company Facts Atostek Ltd. founded in 1999 56 employees mainly at Master level AAA credit rating since

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot