Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6.11.2013. Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting"

Transkriptio

1 Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka Natura arvioinnin tarveharkinta FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting Isokorpi (FI , SCI) Johdanto Isokorven Natura 2000 alue sijaitsee suunniteltua Rasakankaan tuulivoimapuistoa varten laadittavan osayleiskaavan alueella. Osayleiskaavan tarkoitus on mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalan rakentaminen alueelle. Alueen kuvaus Isokorpi on luontodirektiivin perusteella Natura verkostoon sisällytetty (SCI) kooltaan 13,6 ha:n alue Rasakankaan suunnitellun tuulivoimapuiston alueella. Pääosa alueesta (12,5 ha) kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan ja on seutukaavassa SL 1 aluetta. Alue on tarkoitus suojella luonnonsuojelulain nojalla. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: *Boreaaliset luonnonmetsät 70 % pinta alasta Alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon seuraavien luontotyyppien ja lajien takia: Boreaaliset lehdot 27 % pinta alasta * = priorisoitu luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen II laji: * Pteromys volans liito orava * = priorisoitu laji Kyseessä on laajan suoalueen laidassa sijaitseva matala kivennäisharjanne, jossa on perättäisiä muinaisrantoja. Lehtokasvillisuus on enimmäkseen laikuittaista lehtokorpea ja kosteaa saniaislehtoa, korkeimmalta kohdalta alue on tuoretta lehtoa. Puuston muodostavat varttuneet ja iäkkäät kuuset ja haavat, joukossa on harmaaleppää ja hieskoivua sekä erikoisuutena muutama lehmus. Myös kuollutta pystypuustoa on jonkun verran. Lehto osion muita vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, taikinamarja, koiranvehnä, mustakonnanmarja, lehtomarja ja syyläjuuri. (Ympäristöhallinnon internet sivut 2013) Alue on pienehkö, mutta edustava boreaalinen metsien ja lehtojen suojelukohde. Alueella on paljon liito oravalle tärkeitä järeitä kuusia ja lehtipuita. Vuoden 2012 liito oravakartoituksessa Isokorven alueelta löydettiin liito oravareviiri, jossa havaittiin jätöksiä useiden puiden tyviltä. Lisäksi alueelta löydettiin myös pesäkolo, jonka alla oli runsaasti papanoita. Seuraavassa kuvassa esitetään alue, jolle

2 ei tule suunnitella turbiineja tai niihin liittyviää rakenteita, kuten tielinjoja. Rajauksella on paljon järeitä kuusia ja hyvin suuria haapoja sekä muita lehtipuita. (Ahlman Group Oy 2013) Vaikutusmekanismit Isokorven Natura alueen arvon perusta on vaihtelevassa iäkkäässä puustossa johon ei tule kajota millään tavalla. Rasakankaan tuulivoimahankkeesta voisi kohdistua haitallisia vaikutuksia Isokorven Natura alueeseen, mikäli hankkeen johdostaa alueelle tai aivan sen untumaan sijoitettaisiin tuulivoimala, uusia teitä, maakaapeleita tai muita rakennelmia, tai mikäli m olemassa olevaa metsäautotietä levennettäisiin Natura aluee n puolella. Tällöin jouduttaisiin raivaamaan puustoa ja rakentamaan perustuksia, millä olisi haitallisia vaikutuksia esimerkiks mikroilmastoon ja vesiolosuhteisiin ja myös liito oravan elinympäristöä pirstova vaikutus. Hankkeella olisi tätä kautta haitallisia vaikutuksiaa alueella esiintyvien luontodirektiivin luontotyyppien edustavuuteen. Toiminnassa olevallaa tuulivoimalalla ja kuljetuksilla voisi teoriassa olla liito oravaaa häiritsevä vaikutus melun takia. Vaikutukset Isokorven Natura alueelle ei sijoiteta tuulivoimaloita, uusia tielinjauksia, ilmavoimajohtoja tai maakaapeleita. Olemassa olevaaa metsäautotietä joudutaan leventämään noin 4 6 metrin levyiseksi, mutta tämä tehdään tien itäpuolella, jolloin Natura alueeseen ei kosketa. Kuva 1. Liito oravareviiri Isokorven alueella (Ahlman Group 2013).

3 Lähimmät tuulivoimalat tulevat sijaitsemaan metrin päässä Natura alueen koillispuolella metsäautotien toisella puolella, ja metrin päässä etelässä (ks. seuraava kuva). Näillä etäisyyksillä tuulivoimalan, sen lyhyen uuden tielinjauksen, maakaapeleiden tai pystytysalueen rakentamisella ei tulisi olemaan haitallisia vaikutuksia Isokorven Natura alueen niihin luontotyyppeihin, joiden perusteella alue on sisällytetty Natura verkostoon koska väliin nykyisessä muodossaan taimikkoa ja nuorta metsää riittävänä suojavyöhykkeenä. Liito oravan elinympäristö ulottuu hieman pohjoisemmaksi kuin Natura alueen rajaus, mutta siihenkin jää noin 200 metrin etäisyys lähimmästä tuulivoimalasta. Liito oravan elinympäristöön ei kosketa, eivätkä tuulivoimalapaikat ole liito oravalle tärkeitä alueita joilla se liikkuu. Liito orava ei ole meluhäiriöille erityisen herkkä, se pesii mm. aivan teiden ja ihmisasumusten läheisyydessä. Luonteeltaan pysyvämmistä, tuulivoimaloiden käytön aikaisista melu ja varjostusvaikutuksista liitooravaan ei toistaiseksi ole tutkimustietoa. Ei kuitenkaan ole odotettavissa, että tuulivoimaloista aiheutuva ääni karkottaisi liito oravan Isokorven reviiriltään. Tie ja muut rakennustyöt aivan Isokorven tuntumassa on kuitenkin syytä ajoittaa niin, ettei niitä suoriteta juuri liito oravan pesimäaikana kevättalvella ja keväällä alkukesästä. Tähän on hyvät edellytykset, sillä kuljetukset alueelle tapahtuvat pohjoisesta, ja Natura alueen eteläpuolella on vain yksi suunniteltu tuulivoimalapaikka. Näin toimien ei ole odotettavissa, että Rasakankaan tuulivoimahankkeella tulisi olemaan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Isokorven Natura alueen liito oravapopulaatioon.

4 Kuva 2. Ote Rasakankaann tuulivoimahankkeen osayleiskaavan luonnoksesta. Merkinnät: nat = Natura alue, luo 1 = luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, a tv = tuulivoimalan alue. Johtopäätökset Rasakankaan tuulivoimahankkeen ei odotetaa aiheuttavan välittömiä tai välillisiä merkittäviä haitallisia vaikutuksia Isokorven Natura alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihinn ja eläinlajistoon, joten niiden levinneisyys ja edustavuus alueella ei muutuu osayleiskaavan toteutuessa. Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Natura arviointi ei näin ollen ole tarpeen. Lähteet Ahlman Group 2013: Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto ja liito oravaselvitys Raportteja 61/2013.

5 Ympäristöhallinnon internet sivut 2013: (http://www.ymparisto.fi/fi FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Isokorpi%286884%29)

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

Uudenkylän liittymän T alue tulee poistaa kaavaluonnoksesta monestakin syystä, joista keskeisimpiä ovat seuraavat:

Uudenkylän liittymän T alue tulee poistaa kaavaluonnoksesta monestakin syystä, joista keskeisimpiä ovat seuraavat: LAUSUNTO 2014 11 17 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FI 16100 UUSIKYLÄ ASEMA m. 045 651 9808 markku.meriluoto@tieokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE:

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOSTA 1/5 10.4.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot