Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö"

Transkriptio

1 Muistio 1 (7) Närhi Johanna UPM-KYMMENE OYJ Merikarvian Korvennevan tuulivoima-menettely Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) ja YVA:n esittely Aika klo Paikka Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, Pori Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Anu Lillunen Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö Juha Manninen Varsinais-Suomen ELY-keskus, luonnonvarat Leena Koivisto Satakunnan Museo, arkeologia Pentti Ala-Luopa Merikarvian kunta, kunnanjohtaja Jorma Huuhtanen Merikarvian kunta, tekninen johtaja Sirpa Korhonen UPM, hankkeen projektipäällikkö Ahti Laakso UPM, kaavoituspäällikkö Ilkka Nissinen UPM, maankäytön kiinteistöpäällikkö Leila Väyrynen FCG, YVA projektipäällikkö Marja Nuottajärvi FCG, luontoasiat (FM, biologi) Johanna Närhi FCG, projektipäällikkö osayleiskaava 1 Neuvottelun avaus ja järjestäytyminen 2 Hankkeen esittely / UPM Esa Hoffrén avasi neuvottelun todeten, että kaavan osalta kyse on maankäyttö- ja rakennuslain aloitusvaiheen viranomaisneuvottelusta (66 ). YVA on erillinen prosessi. Hankkeesta vastaavat voivat olla mukana neuvottelussa alkuvaiheen esittelyjen ajan, mutta sen jälkeen neuvottelua jatketaan viranomaisten kesken. Sovittiin, että Hoffrén toimii puheenjohtajana ja Närhi konsultin edustajana laatii muistion. Sirpa Korhonen kertoi yleistä hankkeen taustasta ja UPM:stä tuulivoiman kehittäjänä. UPM hakee aktiivisesti innovatiivisia liiketoiminta-alueita, joista tuulivoima on yksi. UPM on toiseksi suurin energiantuottaja Suomessa Fortumin jälkeen ja merkittävä maanomistaja. UPM on käynnistänyt kymmenkunta tuulivoimahanketta Suomessa, joissa laaditaan YVA ja osayleiskaava. Korvennevan hanke on käynnistynyt 2011 alustavilla selvityksillä ja 2012 UPM on tehnyt sopimuksia maanomistajien kanssa. Tuulisuusmittauksia tullaan tekemään alueella heinäkuusta 2013 lähtien. Tavoitteena on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tampere Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 2 (7) tehdä investointipäätös UPM tekee yhteistyötä tuulivoimahankkeiden suunnittelussa brittiläisen Element Powerin kanssa. 3 Kaavatyön ja OAS:n esittely / Johanna Närhi, FCG Närhi esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön. Närhi huomautti, että osallisten luettelossa on turhaan mainittu Museovirasto, se poistetaan, sillä Satakunnan Museo hoitaa sekä rakennusperintöön että muinaisjäännöksiin liittyvän viranomaisohjauksen. Hoffrén totesi esittelyn jälkeen, ettei osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ole puutteita. YVA-menettely antaa kaavoitukselle pohjatietoja, joten YVA-menettelyn jälkeen tiedetään, mitä kaavassa mahdollisesti on vielä selvitettävä lisää. Merikarvian kunnan edustaja tiedusteli, eikö kaavasta pidetä viranomaistyöneuvotteluja. Hoffrén totesi, että todennäköisesti työneuvotteluja pidetään tarpeen mukaan ja erikseen sovittavalla kokoonpanolla, niihin voivat myös hankkeesta vastaavat osallistua. 4 YVA-ohjelmaluonnoksen esittely / Leila Väyrynen, FCG YVA-ohjelmassa on käytetty hankealueen rajauksena esisuunnitelmassa laaditun melumallinnuksen 40 db:n melutason aluetta rajautuen kuitenkin Mankanevan Natura-alueeseen lännessä. Leila Väyrynen esitteli alueesta tehtyjä selvityksiä lyhyesti. Alueella on tehty luontoselvitys vuonna 2012 (Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut), jota nyt tullaan täydentämään. V laaditussa luontoselvityksessä on kartoitettu pesimälinnustoa 10 päivänä yhteensä 38 h, muuttavaa linnustoa on seurattu kevät- ja syysmuuton aikana (keväällä 19 päivänä yhteensä 95 h, syksyllä 20 päivänä yhteensä 109 tuntia). Muuton seurantaa pidetään riittävänä. Lepakoita on inventoitu 3 havaintokertaa alkukesällä, keskikesällä ja loppukesällä. Liito-oravaa on inventoitu pesimälinnustoselvityksen yhteydessä. Kasvillisuus- ja luontotyyppejä on kartoitettu 1 maastopäivä, sen osalta luontoselvitystä täydennetään. Alustavassa layoutissa on ollut vain 5 voimalaa ja tuulivoimapuiston alue on sijoittunut vain UPM:n omistamille maille. Luontoarvoista todettiin, että alueen länsipuolelle sijoittuu Mankanevan- Kakkurinnevan Natura 2000 alue. Sääksiseurantaa on tehtävä. Näitä aiemmat selvitykset on laadittu viidellä tuulivoimalalla, 2012 aikana hankesuunnittelua on laajennettu yksityisten omistuksessa oleville maille kohti etelää. Sähkönsiirtoreitit tutkitaan 2013 aikana. Marja Nuottajärvi selvitti luontoselvitysten täydennystarpeita (UPM:n teettämä aikaisempi luontoselvitys Varsinais-Suomen luontopalvelut, Pekka Alho, 2012): - Aiemmin laadittua muuttolintujen seurantaa pidetään riittävänä, alue ei sijoitu muuttolintujen merkittävälle muuttoreitille. - Pesimälinnustokartoitus on tehtävä hankealueen eteläosassa. Kalasääksi pesii Mankanevalla, mutta sen lentoreitit suuntautuvat länteen. On ajateltu, ettei kalasääksi- ja kaakkuriseurantaa tarvittaisi, tähän kuitenkin odotetaan saatavan viranomaisten kanta.

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 3 (7) - lepakkoselvityksiä täydennetään eteläosan osalta - liito-oravien osalta inventointia täydennetään hankealueen eteläosassa - kasvillisuus ja luontotyypit kartoitetaan alueelta kokonaisuudessaan, ensi vaiheessa oli keskitytty ainoastaan voimalapaikoille. - Sähkönsiirtoreitit ovat vielä täysin auki; niiden osalta selvitykset tehdään, kun reitit varmistuvat. Yleispiirteistä lajihavainnointia tehdään linnustosta. - Natura -tarveharkinta käsitellään YVA-selostuksessa. Manninen huomautti, että alueelle on suunnitteilla paljon tuulivoimaa Korpi-Matin alue ja heti Pohjanmaan puolella useita hankkeita. Direktiivilajit on huomioitava linnustovaikutusten arvioinnissa. Manninen nosti esille, että Korvennevalle on suunnitteilla myös turpeenottoa (Satasuoselvityksen kohde). Närhi ihmetteli, miten se on mahdollista, kun alue on kuitenkin maakuntakaavassa suojelualueeksi osoitettu. Asia selvitetään UPM:n Leif Norrgårdilta, turpeenotto ei ole aiemmin noussut esille tämän hankkeen yhteydessä. Manninen korosti, että myös muu eläimistö kuin linnusto on huomioitava vaikutusten arvioinnissa ja selvitettävä (mainitsi mm. viitasammakot). Sääksiseuranta on toteutettava. Korpi-Matin YVA-selostuksessa on mainittu, että sääksen liikkeitä on vaikea arvioida. Selkärangattomat tulee selvittää ainakin turvetuotantoon suunnitelluilta alueilta. Leila Väyrynen esitteli vielä Korvennevan tuulivoimahankkeen esiselvitystä. Puiston tekninen suunnittelu etenee rinnan kaavoituksen ja YVAmenettelyn kanssa. Muita jo laadittuja selvityksiä ovat: tuuliresurssilaskenta, melumallinnus, varjo- ja välkemallinnus, näkyvyysmallinnus. Alkuvaiheessa on myös laadittu tuulivoimapuiston tekninen suunnitelma käsittäen tuulivoimalat, sisäisen tieverkoston ja pystytysalueet, perustukset ja sähkönsiirron suunnitelman. Esisuunnitelman yhteydessä on selvitetty korkeusrajoitusalueet, Finavialta on saatu lausunto, ettei hankkeella ole vaikutuksia lentoasemien korkeusrajoituspintoihin. Myös Puolustusvoimien lausunto on saatu, puolustusvoimat eivät vastusta tuulivoimaloiden rakentamista Korvennevalle. Laaditussa esiselvityksessä on myös selvitetty alueen tuuliolosuhteet, nykyinen ja suunniteltu maankäyttö, asutus, pohjavesialueet, kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet, liito-orava, lepakot, linnusto, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja arvokkaat maisema-alueet. Leila Väyrynen esitteli lyhyesti myös esiselvitysaineiston karttoja: melu- ja varjostusmallinnukset, näkemäalueanalyysin sekä tiestöä ja sähkönsiirtoreittivaihtoehtoja kuvaavia karttoja. Esiselvityksessä on esitetty melu- ja varjostusmallinnuskartat, joissa on esitetty vakituiset asunnot punaisella ja loma-asunnot sinisellä. Lähimmät asunnot sijoittuvat hankealueen itäpuolelle yli 1 km etäisyydelle lähimmistä voimaloista. Alueesta on tehty myös näkymäalueanalyysi Corineaineistoa hyödyntäen, jossa punainen väri tarkoittaa, että sitä useampia voimaloita alueelta on nähtävissä. Hankealueen ympäristössä on vain vähän avoimia maisematiloja, merkittävimmät näistä ovat soita. Teiden ra-

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 4 (7) kentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa olevaa tiestöä ja rakennetaan niihin liittyen vain vähän uusia pistoja huoltoteitä. Sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista lyhin on Korpi-Matille lounaaseen johtava reitti, UPM:lle oleellinen selvitettävä reitti on myös Mikonkeitaalle (Mikonkeitaan tuulivoimahanke UPM:n hanke) koilliseen johtava reitti. Kolmantena vaihtoehtona on Puukoskelle etelään johtava reitti ja siitä edelleen Leväsjoen sähköasemalle Siikaisiin. Kunta mainitsi, että pohjoiseen kulkeva reitti olisi kunnan sähkönsiirtovarmuuden kannalta hyvä, sillä Merikarvia on yksi harvoja kuntia, joka on yhden sähkönsiirtoreitin varassa, mikäli häiriötilanteita syntyy. Esiselvityksessä on esitetty myös tuuliatlastiedot. Vallitseva tuulensuunta on lounaasta ja tuulisuus kasvaa korkeuden kasvaessa ja siksi on taloudellista rakentaa korkeampia voimaloita. Asutusta kuvaavasta kartasta voitiin todeta, että lähimmät vakituiset ja loma-asunnot sijoittuvat hankealueen itäpuolelle. Alle 1 km:n etäisyydellä tuulivoimaloista ei sijoitu yhtään vakituista asuntoa tai loma-asuntoa, 1-2 km etäisyydellä niitä on muutamia. Lähimmät lintuvesiensuojelualueet ovat Riisbyssä. Lisäksi on selvitetty rengastustoimiston petolintutiedot, joita ei esitetä julkisissa aineistoissa. Tiedot näistä on pyydetty 11-12/2012, kalasääksi on olennaisin. Suunnittelualueen pohjoisosassa on jonkinlainen metsäkämppä. Väyrynen esitteli vielä kartan, johon on osoitettu maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuu muinaisjäännöksiä. Väyrynen esitteli YVA-menettelyn tavoiteaikataulun: YVA-ohjelma Yleisötilaisuus, jossa esitellään YVA-ohjelmaa ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidetään Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta on tarkoitus saada heinäkuun loppuun 2013 mennessä. Viranomaiset huomauttivat sen olevan loma-aikaa, joten todennäköisesti lausunto valmistuu Toinen seurantaryhmätilaisuus pidetään YVA-selostuksesta joulukuussa YVA-selostus valmistuu vuoden 2014 alussa ja yleisötilaisuus pidetään YVA-selostuksesta tammikuussa YVA-ohjelman seurantaryhmäpalaverin ajankohdaksi sovittiin YVA-ohjelma toimitetaan kahden viikon sisällä UPM:lle kommenteille. Väyrynen esitteli YVA-työryhmän. Mattias Järvinen toimii Leila Väyrysen varahenkilönä. Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen pitäisi tarkentua kahden viikon sisällä. YVA:n vaihtoehdot ovat: VE O Tuulivoimalat Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. VE 1 Tuulivoimalat Rakennetaan 12 tuulivoimalaitosta, joiden napa-korkeus on noin 120 m ja yksikköteho 2,4-4,0 MW.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 5 (7) VE 2 Tuulivoimalat Rakennetaan 12 tuulivoimalaitosta, joiden napa-korkeus on noin 140 m ja yksikköteho 2,4-4,0 MW. VEA Sähkönsiirto Korvennevan hankealueelle rakennettavalta 110/20 kv sähköasemalta 110 kv ilmajohdolla luoteeseen Korpi-Matin tuulivoimapuiston 110 kv sähköasemaan. Rakennettavan ilmajohdon pituus on noin 4,7 kilometriä. VEB Sähkönsiirto Korvennevan hankealueelle rakennettavalta 110/20 kv sähköasemalta 110 kv ilmajohdolla koilliseen Mikonkeitaan tuulivoimapuiston sähköasemaan. Rakennettavan ilmajohdon pituus on noin 15 kilometriä. VEC Sähkönsiirto Korvennevan hankealueelle rakennettavalta 110/20 kv sähköasemalta 110 kv ilmajohdolla Fortumin Puukosken sähkö-asemaan etelään. YVAttavat vaihtoehdot eivät poikkea toisistaan voimalamäärän suhteen, kummassakin on 12 voimalaa, vaihtoehdot eroavat vain napakorkeudeltaan. Lillunen tiedusteli, vaikuttaako korkeusero meluvaikutuksiin vai vain maisemavaikutuksiin, millä perusteella tähän vaihtoehtotarkasteluun on päädytty. Melun leviämiseen ei ole suurta vaikutusta. Maisemavaikutuksiin on vaikutusta, kun näkyvyys on luonnollisesti kiinni voimalan korkeudesta. Tuotannon kannalta voimalan korkeudella on eniten merkitystä, korkeammilla voimaloilla päästään parempaan tuotantoon. Hoffrén totesi kaavan osalta yhteisvaikutusten arvioinnin muiden hankkeiden kanssa olevan tarpeellista erityisesti linnustovaikutusten ja maisemavaikutusten osalta. Myös näkyvyysanalyysi tulee laatia muiden hankkeiden kanssa. Ahti Laakso tiedusteli, onko Satakunnassa selkeää linjaa siitä, kuka näistä yhteisvaikutusten arvioinneista vastaa ja mitä tarkalleen ottaen on tehtävä. Manninen mainitsi, että ympäristöministeriöllä on käynnissä selvitys Birdlifen kanssa linnustovaikutuksista. Hoffrén vastasi, että yhteisvaikutusten arviointia tekee se taho, joka viimeksi tulee alueelle. Yhteisvaikutukset täytyy käsitellä YVA:ssa. Hoffrén muistutti, että osayleiskaavaa laaditaan kuntakaavana ja kunta voi edellyttää yhteisvaikutusten arviointia. UPM Ahti Laakso totesi, että UPM on ollut yhteydessä Satakuntaliittoon alueen saamiseksi vaihemaakuntakaavan 1 toiseen nähtäville tulevaan ehdotukseen. Kunta tukee tätä tavoitetta. Satakuntaliitto on ilmoittanut, ettei se aikataulusyistä ole mahdollista, koska hankkeesta ei ole tarvittavia selvityksiä ja että alue voitaisiin ottaa mukaan turvemaakuntakaavaan, vaihemaakuntakaavaan 2. Närhi totesi, että liitolta tarvittaisiin nyt tieto, mitkä olisivat tarvittavat selvitykset alueen saamiseksi kaavaehdotukseen. Ahti Laakso kertoi maakuntahallituksen käsittelevän UPM:n pyyntöä kokouksessaan Manninen arveli, että alueen ottaminen mukaan maakuntakaavaan saattaisi laukaista Natura-arvioinnin. Merikarvian kunnan kanta on, että alue tulisi saada mukaan vaihemaakuntakaavaan 1. Merikarvian kunnan edustaja huomautti, että tuulivoima-alueiden varaamisen logiikka on erilainen Pohjanmaalla kuin Satakunnassa. Maakuntakaavan tulisi olla hankkeita mahdollistava. ELY-keskus painotti, että maakuntakaava pyrkii tuulivoimahankkeiden kokonaisuuden hallintaan.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 6 (7) 5 Osallistujien kommentit 6 Jatkotoimenpiteet UPM:n edustajat poistuvat neuvottelusta ennen viranomaiskommentteja. Hoffrén totesi kaava-alueen laajuudesta, että ei olisi haittaa, vaikka kaavaalue kattaisi 35 db melutason alueen. Itäpuolella olevat asunnot sijoittuvat juuri 35 db:n melukäyrälle. Esiselvitystä ei ole toimitettu ELY-keskukseen, mutta tulokset tulevat sitten aikanaan kaavaselostukseen. Alue ei vaikuta erityisen ongelmalliselta melun tai varjostuksen osalta. Keskeiset luontovaikutukset ja maisemavaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa määräävät. Mikäli voimaloita madalletaan, on tehtävä uudet melumallinnukset, jotta vaikutukset voidaan arvioida riittävällä varmuudella. Leena Koivisto totesi, ettei alueen välittömällä lähietäisyydellä ole RKYalueita. Arkeologian osalta tullaan vaatimaan muinaisjäännösinventointia, vaikka alueella ei uskota ihmeemmin muinaisjäännöksiä löytyvänkään. Myös sähkönsiirtoreitin osalta arkeologinen inventointi on tehtävä. Todettiin, että inventointi laadittaneen vasta syksyllä, kun sähkönsiirtoreitti varmistuu. Koivisto välitti Liisa Nummelinin terveiset Satakunnan Museolta, ettei maisemavaikutukset nouse suureksi asiaksi tällä alueella. YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimiva Anu Lillunen totesi kahden hankkeen aiheuttamien melun yhteisvaikutusten selvittämisen tarpeelliseksi sekä asutuksen että luonnonsuojelun kannalta. On selvitettävä, miten hankkeet vaikuttavat Mankanevan melutasoon, kun hankkeita on molemmin puolin suota. Hoffrén totesi, että lähtökohtaisesti maakuntakaavassa tulee olla merkintä yli 10 voimalan tuulivoimapuistolle. Tiedossa on, että maakuntaliiton suhtautuminen on kriittistä, mikäli ei ole riittäviä selvityksiä alueen toteuttamiskelpoisuudesta. Maakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen, joten nyt eletään välivaiheessa. YVA:sta saatavassa yhteysviranomaisen lausunnosta saadaan kaavatyölle vielä tavoitteita. Lähtöaineisto näyttää kattavalta. Mikäli merkittäviä puutteita ilmenee, ELY-keskus lupasi olla yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan hankkeen edetessä päivittää. Hoffrén totesi asialistalla olevat viranomaiskannanotot loppuun käsitellyksi. Kaavan aluerajaus on toimitettava ELY-keskukseen paikkatietona ETRS TM 35 -koordinaatistossa. ELY-keskuksen kanta on, että sääksiseurantaa on tehtävä. Korpi-Matin hankkeen YVA-selostuksessa on todettu, että sääksen liikkeitä on hankala arvioida. Viranomaisten kanssa tulee järjestää työneuvottelu ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista. Aineistoa toivottiin toimitettavaksi viranomaisille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mutta viimeistään 2 viikkoa ennen neuvottelua. Närhi totesi, että aikataulu selvitysten valmistuttua kaavaluonnoksen laatimiselle on tiukka, eikä aineistoa siksi todennäköisesti

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio 7 (7) 7 Muut asiat 8 Kokouksen päättäminen pystytä lähettämään kuin kaksi viikkoa aikaisemmin. Työneuvottelun ajankohta voidaan sopia ajoissa jo syksyllä, todennäköisesti se sijoittuu marraskuulle 2013, kun selvitykset ovat valmistuneet. Ei noussut esille muita asioita. Tieto neuvottelun ulkopuolelta: Närhi oli yhteydessä Satakuntaliittoon Päivi Liuska-Kankaanpäähän puhelimitse Liuska-Kankaanpää kertoi, että hankkeesta on neuvoteltu ympäristöministeriössä ja Natura-arviointi tullaan vaatimaan, vaikka Natura-alue ei ole linnuston perusteella suojeltu. Kokous päättyi klo 14:10. Muistion laatija Jakelu Tiedoksi Johanna Närhi Läsnäolijat Muut kutsutut

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A wpd Finland Oy Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE Huhtikuu 2014 Palovaara Ahkiovaaran tuulivoimahanke FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ulkoasu FCG / Leila Väyrynen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013 VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Marraskuu 2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskus

1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskus Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja tuulivoimaosayleiskaava Yleisötilaisuus, n. 120 hlö 30.8.2012 klo 18.00 21.00 Tourun talo, Urjala 1. Tilaisuuden

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 10.10.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISOJOEN KUNTA LAKIAKANGAS II TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 27.5 26.6.2013 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS. 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS. 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 1 1 TIIVISTELMÄ... 5 1.1 Suunnittelun vaiheet... 6 1.2 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe)

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) 9M709004.BOR 7.10.2010 Muonion kunta Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) Vireilletulo 20.8.2009 9M706011 Mielmukkavaaran asemakaava, tuulipuiston

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Ilmatar Hamina Oy Mäyränmäen tuulivoimahanke (Kotka, Hamina) 18.12.2012 82144070 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 16X187607.B004 Huhtikuu 2015 UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa

Lisätiedot