Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa"

Transkriptio

1 Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa

2 Kotipalvelut tukevat itsenäistä asumista ja toimintakykyä Kunnat tarjoavat kotipalveluja vanhuksille, lapsiperheille, vammaisille henkilöille ja pitkäaikaissairaille sekä mielenterveys- ja päihdehuollon asiakkaille. Heille on tarjolla palveluja asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun arkielämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen hoitamiseen. Kotipalveluluiden tavoitteena on auttaa kotipalvelujen asiakkaita asumaan ja tulemaan toimeen itsenäisesti, tukea heidän kuntoutumistaan ja toimintakykyään, parantaa heidän elämänlaatuaan ja edistää asiakkaiden sosiaalista kanssakäymistä sekä vähentää laitoshoidon tarvetta. Kunnat huolehtivat kotiin annettavilla palveluilla asiakkaiden perustarpeista kuten hyvän hygienian ylläpidosta, ravitsemuksesta sekä mahdollisuudesta liikkumiseen ja ulkoiluun. Apua annetaan, jotta asiakas suoriutuu tavanomaiseen arkielämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Kotipalvelujen saamisen yleisiä perusteita ovat asiakkaan alentunut toimintakyky perhetilanne rasittuneisuus sairaus synnytys vamma tai muu vastaava syy. Kotipalveluiden tarve kasvaa yhteiskunnassamme voimakkaasti, mikä asettaa kotiin annettaville palveluille erityisen suuria vaatimuksia käytettävissä oleviin voimavaroihin nähden. Kuntien tarjoamien kotihoidon palvelujen keskittäminen ensisijaisesti perushoitoon ei vastaa kotipalvelulle asettuja tavoitteita eikä sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaisia vaatimuksia. 2

3 Kotipalveluja ovat kodinhoitajan tai kotiavustajan asiakkaan kodissa antama apu, huolenpito ja tuki tukipalvelut, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Kunnilla on velvollisuus antaa kotipalveluja eri asiakasryhmien tarpeiden mukaan myös ilta-, yö- ja viikonloppuaikoina asuinpaikasta riippumatta palveluja lapsiperheille niiden tarpeen mukaan tarpeenmukaiset kotipalvelut omaishoidon tueksi. Kotipalvelujen asiakkaalla on tiedonsaantioikeus Kunnan on ohjattava kuntalaisia sosiaalihuollon palvelujen käytössä ja neuvottava ja tiedotettava palveluista kuntalaisille. Tiedonsaantioikeus merkitsee käytännössä, että kunta tiedottaa asiakkaille ymmärrettävällä tavalla heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Asiakkaalla on oikeus saada palvelua omalla kielellään ja tarvittaessa hänellä on oikeus tulkkausapuun. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot pitää olla julkisesti esillä. Asiakkaalle kerrotaan muistutusmenettelystä sekä muista käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista. VALVONTA Kuntien pitää valvoa kotipalvelujen ja kotihoidon laadun toteutumista ja riittävyyttä kunnassa esiintyvään palvelutarpeeseen nähden. Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat kotiin annettavien palvelujen ja hoidon toteutumista valtakunnallisen valvontaohjelman avulla. 3

4 Asiakasryhmien mukaiset erityiset palvelutavoitteet Vanhukset Säännölliset tai tilapäiset kotipalvelut lisäävät vanhusten itsenäistä toimintakykyä, parantavat heidän elämänlaatuaan ja auttavat heitä asumaan kodissaan mahdollisimman pitkään. Asiakkaalle laaditaan asiakaslain mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Vanhusten palvelujen laatusuosituksen mukaisena tavoitteena on, että 75 vuotta täyttäneistä prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa vuoteen 2012 mennessä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tehdään yli 75-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole kotipalvelun asiakkaana. Lapsiperheet Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen arkielämän, lasten- ja kodinhoidon tavoitteellista ja suunnitelmallista vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Kotipalvelua voidaan antaa myös äkillisissä perheen kriisitilanteissa. Kotipalvelun tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen perheen tarpeista lähtien. Erityistä huomiota on kiinnitettävä eri tavoin vammaisten lasten perheiden kodinhoidollisten ja jaksamiseen liittyvien tarpeiden tunnistamiseen. Vammaiset henkilöt ja pitkäaikaissairaat Kotipalvelut tukevat vammaisia ja pitkäaikaissairaita ihmisiä tavanomaisissa päivittäisissä askareissa ja tehtävissä heidän kodeissaan ja kotiensa lähiympäristössä. Palvelut voidaan järjestää myös vaikeavammaisten palveluasumisena, jolloin kotihoito on maksutonta. Henkilökohtainen apu ja kotihoito voidaan yhdistää ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet. Asiakkaalle laaditaan palveluja hoitosuunnitelma. Mielenterveys- ja päihdehuollon asiakkaat Kotipalvelut tukevat ja antavat apua arjen hallintaan ja ehkäisevät asiakkaiden syrjäytymistä. Mielenterveyspalvelut järjestetään osana sosiaalihuoltoa, ensisijaisesti avopalveluina. Kunnan on järjestettävä asiakkaalle yksilölliseen tarpeeseen perustuen mahdollisuus lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- tai palveluasumiseen. Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden avohoidossa on oltava tarpeelliset ja riittävät tukitoimet perheen kotona selviytymisen tukemiseksi. 4

5 Kunta arvioi ja tunnistaa palvelutarpeet Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen suunnittelu alkaa asiakkaan oman tahdon, toivomusten ja yksilöllisten tarpeiden selvittämisellä. Asiakkaalle kerrotaan samalla ymmärrettävällä tavalla hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä erilaisista vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista hänen asiassaan. Palvelutarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja ammattihenkilöiden kanssa kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Asiakkaan toimintakyvyn arviointi on myös keskeinen osa palvelutarpeen arviointia. Kunnan pitää tehdä palvelutarpeen arviointi ilman aiheetonta viivytystä. Hyvään ja kattavaan palvelutarpeen selvittämiseen kuuluu arvioida asiakkaan fyysinen toimintakyky kognitiivinen toimintakyky psyykkinen toimintakyky sosiaalinen toimintakyky ympäristötekijät. Kotihoidon asiakkaalla pitää aina olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jos henkilö ei esim. sairauden takia itse kykene ilmaisemaan tahtoaan ja päättämään palveluista, niin hänen tahtonsa selvitetään yhteistyössä hänen omaisensa tai laillisen edustajansa kanssa. Asiakkaan edunvalvonnan tarpeesta tehdään tarvittaessa ilmoitus holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi. Asiakkaan etu otetaan huomioon häntä koskevaa asiaa käsiteltäessä ja ratkaisua tehtäessä ja häntä kuullaan ennen päätöksen tekemistä. Kunnan pitää arvioida kotipalvelun tarve viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta silloin, kun kyseessä on 75 vuotta täyttänyt henkilö eläkkeellä oleva henkilö, joka saa vammaisetuuksista annetun lain 9 mukaista ylintä hoitotukea vammaispalveluiden asiakas.! Kiireellisessä tilanteessa kotipalvelujen tarve pitää arvioida välittömästi. 5

6 Hoito- ja palvelusuunnitelma ja sen seuranta Kotihoidon palvelujen asiakkaalle tehdään kirjallinen palvelu-, kuntoutus- tai hoitosuunnitelma, johon kirjataan myös tukipalvelut. Asiakkaan omainen, muu läheinen henkilö tai edunvalvoja voi osallistua suunnitelman tekemiseen ja sen tarkastusneuvotteluihin asiakkaan suostumuksella. Asiakkaan kotikunta, joka vastaa hoito- ja palvelusuunnitelman toteuttamisesta, arvioi hoitosuunnitelman säännöllisesti tai silloin, kun asiakkaan olosuhteet muuttuvat. Lääkehoito kotipalveluyksikössä Kotipalvelun henkilöstön, jolla on ajan tasalla olevat lääkkeenanto-oikeudet ja luvat, pitää seurata asiakkaan lääkitystä säännöllisesti. Henkilöstön lääkehoidon osaamista päivitetään koulutuksella. Kotipalveluyksikössä täytyy olla lääkehoidosta vastaava henkilö, lääkehoitosuunnitelma ja asianmukaiset tilat lääkkeiden säilytystä varten. Hallintopäätös ja asiakasmaksut Asiakkaalle annetaan kirjallinen ja perusteltu hallintopäätös palvelun järjestämisestä tai kielteinen päätös. Asiakkaalla on oikeus hakea muutosta tehtyyn päätökseen ja siksi päätöksen liitteenä on oltava ohje siitä, missä ajassa ja mihin muutoksenhaku tulee toimittaa. Yksityisten kotipalvelujen asiakkaalle tehdään palvelusopimus. Kunta perii kotihoidon asiakkailta asiakasmaksulakiin ja -asetukseen perustuvia asiakasmaksuja, joista se antaa asiakkaalle kirjallisen päätöksen. Asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Kotipalvelujen henkilöstövaatimukset Kotipalveluun tarvittavan henkilöstön määrän ja osaamisvaatimusten arvioinnin lähtökohtana ovat asiakkaiden avun- ja palveluntarpeet sekä asiakkaiden määrä. Sosiaalihuollon henkilöstön koulutuksesta säädetään laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Lähde: Kotiin annettavat palvelut ja hoito (Valvira, Valvontaohjelmia 7:2012) Lainsäädäntöä: Sosiaalihuoltolaki /710 ja Sosiaalihuoltoasetus /607 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (lyhyesti: Asiakaslaki) Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /272 6

7 VALVIRAN VISIO 2015 Valvira varmistaa väestön oikeuden terveyttä ja hyvinvointia tukevaan elinympäristöön sekä riittäviin ja turvallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Valviran arvot Oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja yhdenvertaisuus Rohkeus Arvostaminen ja myönteinen suhtautuminen Asiantuntijuus ja jatkuva kehittyminen Strategiset linjaukset Tunnistamme ja ennakoimme väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdennamme työtämme niiden perusteella. Huolehdimme erityisesti niiden ihmisten oikeuksista, jotka eivät pysty itse niitä puolustamaan. Yhdenmukaistamme sosiaali- ja terveysalan valvonnan sekä sen edellyttämän ohjauksen saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa. Ohjaamme toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa. Toimimme ja vaikutamme aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 7

8 PL 210, Helsinki Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puhelin: Sähköposti: Esitteet 6:2012

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET... 4 1. Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus... 4 2. Muistisairaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Palvelutuotantolautakunta 16.5.2012 67 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Piisilta 1, 91100 Ii Puh

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Työversio 3 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten perhehoidon tarkoitus ja asiakasryhmät...

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

2.4.2015. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

2.4.2015. Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto Imatran kaupungin kotihoidon ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sosiaalihuoltolakiin

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta 10.6.2015 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Ammatillinen perhehoito... 5 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Kotihoidon yleisperiaatteet... 2 1.1 Palveluiden myöntäminen...

Lisätiedot

! " ##$!%" &# % $&'&"(&' %"! ) # $&( $ (%& # &

!  ##$!% &# % $&'&(&' %! ) # $&( $ (%& # & ! " ##$!%" &# % $&'&"(&' %"! ) # $&( "$ $ (%& # & Kunnanhallituksille Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) eli asiakaslaki tuli voimaan vuonna 2001. Asiakaslaki velvoittaa

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO... 3 2 SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO... 3 3 KOTIHOIDON KRITEERIT... 5 4 KOTIHOIDON PALVELUJEN

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi OHJAUS Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 14 2013 Ohjaus 14 2013 Vanhuspalvelulaki pykälistä

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot