Rahoitusmallianalyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusmallianalyysi"

Transkriptio

1 Rahoitusmallianalyysi KUVATAIDEAKATEMIA

2 Rahoitusmallianalyysi 2 (9) TAUSTAA JA TAVOITTEET Uusi yliopistoihin kohdistuvat lainsäädäntö tuli voimaan 2010 vuoden alussa. Siihen liittyvä rahoitusmalli vaikuttaa voimakkaasti yliopistojen rahoitukseen ja sen riittävyyteen. Kriittiseksi kohdaksi rahoituksessa nykyisen mallin pohjalta on suunnitella operatiivista toimintaa niin, että se tukee pitkäjänteistä rahoituksen riittävyyttä. Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä määrittelee ne laskentatavat, joiden mukaan uudessa ympäristössä rahoitusta jaetaan yliopistojen kesken. Tässä on huomioitava, että asetus määrittelee rahoituksen jakamista valtion ja yliopistojen välillä eikä yliopiston sisällä. Kuva 1. Perusrahoituksen jakologiikka Perusrahoituksen laskentaperusteet laskentakriteerit perustuva 23 mittariin, joista viisi tärkeintä muodostavat lähes 60 % koko rahoituksen osuudesta. Käytäntö on osoittanut, että uuden rahoitusmallin toteuttaminen käytännössä ei ole täysimääräisesti mahdollista ilman että yliopistojen rahoituspohjaa olisi merkittävästi muutettu. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi asetus ei ole muuttanut eri yliopistojen välisiä rahanjakosuhteita, vaikka laskentaperusteet olisivat osoittaneet erilaista rahoitusjakoa yliopistojen kesken.

3 Rahoitusmallianalyysi 3 (9) Kuva 2. Perusrahoituksen jakokriteerit vuosina Lähde: Jouko Riihimäki, YLTAVA-talousvalmennus Tässä analyysissä tarkastellaan rahoitusmallia ja rahoituksen riittävyyttä Kuvataideakatemian näkökulmasta. Esitetyt havainnot ja suositukset perustuvat ulkopuoliseen näkemykseen ja arvioon. Kuvataideakatemian rahoituksen kehittyminen Kuvataideakatemian rahoitus on tarkastellulla aikavälillä kehittynyt suotuisasti. Tämä kehitys johtuu pääosin rahoitusmallin Muut koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet osuuden (Strateginen rahoitus) merkittävästä ylipainottamisesta rahoituksessa. Sen sijaan Toiminnan laatuun, laajuuteen ja vaikuttuvuuteen perustuva laskennallinen rahoitus (Operatiivinen rahoitus) edustaa ainoastaan 33 % Kuvataideakatemian kokonaisrahoituksesta. Kuva 3. Perusrahoituksen jakautuminen vuonna 2011

4 Rahoitusmallianalyysi 4 (9) Toiminnan rahoituksen näkökulmasta keskeinen kysymys on, että miten rahoitusasema turvataan parhaiten tulevaisuudessa. Rahoitusaseman säilyminen nykyisellä tasolla ei ole varmaa, koska vuonna 2011 Kuvataideakatemian perusrahoituksesta suurin osa perustuu OKM:n jakamaan ja määrittelemään osuuksiin, joiden laskentatavat ja -kriteerit ovat osin epäselviä. Näiden painotusten muuttuminen voi ajaa Kuvataideakatemian merkittäviin rahoituksellisiin haasteisiin. Tässä analyysissä tarkastellaan rahoitusta toiminnan turvaamisen näkökulmasta, jolloin toiminnan itsenäisyydelle ei ole annettu rahoituksellista arvoa. Toiminnan laatu, laajuus ja vaikuttavuus (Operatiivinen rahoitus) Koulutus Koulutuksen osuus Kuvataideakatemian perusrahoituksesta on 1,371 meur ja osuus omasta perusrahoituksesta 17,3 % (kaikki yliopistot 37,2 %). Koulutuksen osuus Kuvataideakatemian rahoituksesta on kasvanut vuodesta ,1 % ja etenkin laskennallisen opiskelijamäärän sekä koulutuksen laadun ja vaikuttavuuteen perustuvan rahoituksen kasvu on ollut voimakasta. Sen sijaan Kuvataideakatemia heikkoutena on ollut tutkintoihin perustuvan rahoituksen osuus. Se on laskenut 0,9 % vuodesta Kaikkien yliopistojen osalta koulutuksen rahoituksen kasvu on ollut 4,7 %. Koulutuksen rahoitusosuuden turvaamisessa on ymmärrettävästi keskityttävä tehostamaan opiskelun valmistusaikoja ja kustannuksia sekä pidettävä koulutuksen laatu korkealla tasolla. Alla on lueteltu KOTA-tietokantaan perustuvien tietojen pohjalta koulutuksen osalta keskeiset toiminnan mittarit. Mittareiden tavoitteiden kautta voidaan vaikuttaa rahoituksen määrän kehittymiseen. Tässä on huomioitava myös se seikka, että rahoituksen mittaristoa tarkistetaan vuodesta 2013 alkaen. Taulukko 1. Koulutuksen operatiiviset mittarit , KOTA-tietokanta Mittarit osoittavat sen, että useat osa-alueet ovat kehittyneet suotuisasti viime vuosien aikana. Kuvataideakatemiaan pääsy on vaikeaa, mikä parantaa opiskelijalaatua ja opiskelijoiden motivaatiota (aktiivisuutta). Opintopisteiden määrää ei KOTA-tietokannassa ole, joten se ei ole kuvattu keskeisissä mittareissa. Opintopisteet ovat kuitenkin erittäin tärkeä osa opiskeluajan tehokkuuden mittaamista. Lainsäädäntöön kirjattu rahoitusmalli pohjautuu monessa osin volyymipohjaisiin mittareihin, joiden laskentakriteerit perustuvat historiallisiin tapahtumiin. Näihin vaikuttaminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua eikä niihin voi merkittävästi vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä.

5 Rahoitusmallianalyysi 5 (9) Alla oleva taulukko kuvaa vuosien rahoitusmäärää koulutuksen osalta sekä arvion vuoden 2012 rahoituksesta perustuen aikaisempiin kasvulukuihin ( ). Taulukko 2. Koulutuksen rahoituksen kehittyminen ja arvio 2012 Keskeiset havainnot Kuvataideakatemian rahoitus koulutuksen osalta on kasvanut voimakkaammin kuin yliopistojen keskimäärin. Kasvu on tullut laskennallisen opiskelijamäärän sekä laadun ja vaikuttavuuden osaalueista. Laadun ja vaikuttavuuden osalta rahoituksen kasvu ei todennäköisesti jatka samaa trendiä kuin aikaisemmin. Tutkintojen osalta rahoitus on kehittynyt muita osaalueita heikommin. Rahoituksen suunnittelun kannalta on vaikea osoittaa rahoituksen jakautumista tulevaisuudessa. Toisaalta monet operatiiviset mittarit osoittavat toiminnan tehokkuuden positiivista kehittymistä. Rahoitusmallissa monet mitattavat asiat perustuvat jo toteutuneisiin tapahtumiin, joihin vaikuttaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Tästä rahoitusaseman varmistaminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja lähempänä operatiivista toimintaa olevien mittarien tehostamista. Keskeiset suositukset Rahoitusneuvotteluissa on hyvä korostaa heikkoja osa-alueiden kehitystoimenpiteitä, mikä voi parantaa näiden osa-alueiden rahoitusta. Pyritään varmistamaan nykyisin keskimääräistä vahvempien osa-alueiden rahoituksen asemaa (laatu ja vaikuttavuus). Toiminnassa otetaan käyttöön koulutusprosessin tehokkuutta paremmin tukevat mittarit, joille asetetaan selkeitä tavoitteita pitkällä aikajänteellä.

6 Rahoitusmallianalyysi 6 (9) Tutkimus ja tutkijankoulutus Tutkimuksen osuus Kuvataideakatemian perusrahoituksesta on 0,553 meur ja osuus omasta perusrahoituksesta 7,0 % (kaikki yliopistot 30,4 %). Tutkimuksen osuus Kuvataideakatemian rahoituksesta on laskenut vuodesta ,8 %. Rahoituksessa on huomioitava, että Kuvataideakatemian ydinalue on peruskoulutuksessa ja vuosittainen tohtoritutkintojen määrä on ollut 0-2 kappaletta vuosien välisenä aikana. Taulukko 3. Tutkimuksen rahoituksen kehittyminen ja arvio 2012 Taulukko 4. Tutkimuksen operatiiviset mittarit , KOTA-tietokanta Keskeiset havainnot Tutkimuksen osuus Kuvataideakatemian kokonaisrahoituksesta on erittäin alhainen (7,0 %). Tämä johtuu toiminnan painottumisesta peruskoulutukseen. Silti on huomioitava, että tohtoriopiskelijoiden määrä on ollut kasvussa, mikä hieman osaltaan voi parantaa tutkimuksen rahoitusosuutta. Tutkimuksessa rahoituksen osuus on laskenut lähes 10 %:lla. Tähän on mahdollisesti odotettavissa lisäystä vuoden 2012 rahoituksessa, sillä tutkimuspuolen operatiiviset mittarit osoittavat määreellistä kehittymistä ainakin opiskelijamäärän osalta. Tutkimuksen rahoitus ei tule kuitenkaan voimakkaasti kasvamaan johtuen toiminnan painottumisesta perustutkintoihin. Mikäli jatkotutkimuksen painopistettä kasvatetaan, niin rahoituksen lisääntyminen nykyisellä rahoitusmallilla syntyy vasta vuosien kuluttua.

7 Rahoitusmallianalyysi 7 (9) Keskeiset suositukset Rahoitusneuvotteluissa painopisteenä on oikeiden tutkintotavoitteiden ja resursoinnin määrittely ja asettaminen sekä laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen. Varmistetaan riittävä tohtoriopiskelijaresursointi, jotta tutkintojen riittävä määrä nykyisestä potentiaalista pystytään varmistamaan. Muut koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteet (Strateginen rahoitus) Analyysin alussa mainittiin, että Kuvataideakatemian rahoituksen lähde on pääosin strategisessa rahoituksessa. Tämän osuuden mittaaminen ja tavoitteiden asettaminen on vaikeaa, sillä siinä korostuu OKM:n omat tulkinnat. Kuvataideakatemian strategisen rahoituksen osuus kasvoi peräti 23,8 % vuodesta Tämän lisäksi Kuvataideakatemia sai 623 teur kertaluonteista rahoitusta, jota ei enää vuonna 2012 jaeta. Taulukko 4. Strategisen rahoituksen kehittyminen ja arvio 2012 Yleisesti on todettava, että tällä erällä (strateginen rahoitus) yliopistojen rahoitus on tasapainotettu aikaisempien vuosien tasolle eli aikaa ennen uutta yliopistolakia. Painosuhteet yliopistojen välillä eivät ole merkittävästi muuttuneet eikä asetuksen määrittelemät kriteerit siten ole kokonaistasolta muuttaneet rahoituksen määrää. Taideyliopistot ovat siten saaneet merkittävästi enemmän rahoitusta kuin mallin mukaan olisi laskennallisesti ollut saatavissa. Tähän kohtaan Taideyliopistoselvitystyöryhmän muistiossa osin seuraavalla lainauksella viitataan. Yliopistojen keskeisistä kehittämistavoitteista sovitaan määrävuosiksi yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä sopimusneuvotteluissa. Seuraava sopimuskausi alkaa vuonna Samassa aikataulussa uudistetaan myös yliopistojen rahoitusmalli. Yliopistojen nykyinen rahoitusmalli ei kaikin osin sovellu suoraan Taideyliopistojen rahoitusmalliksi, sillä se ei ole parhaalla mahdollisella tavalla ottanut huomioon Taideyliopistojen toimintaa sekä niissä tehtävän tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan erityisluonnetta. Yliopistojen rahoitusmallin uudistamisen yhteydessä tulisikin ottaa huomioon nykyistä paremmin taidealojen omaleimaisuus ja Taideyliopistojen toimintaa kuvaavat kriteerit.

8 Rahoitusmallianalyysi 8 (9) Objektiivisen tarkastelun kautta on ilmiselvää, että Kuvataideakatemia rahoituksen tulevaisuus liittyy voimakkaasti myös Taideyliopiston kehittämiseen ja lisärahoituksen saamiseen. Tästä johtuen aktiivinen mukanaolo kehittämishankkeessa voi taata parhaiten Kuvataideakatemian rahoituksen riittävyyden tulevaisuudessa. Ulkopuolelle jääminen voi vaarantaa perusrahoituksen määrää ja heikentää osaltaan oman toiminnan kustannusrakennetta. Vaihtoehtona on, että uusi rahoitusmalli tukee merkittävästi enemmän taideyliopistojen toiminnallista näkökulmaa, jolloin harkinnanvaraisen rahoituksen osuus vähenee. Rahoituksen riittävyydessä on huomioitava myös toiminnan yleinen kustannustehokkuus, joka ei ole pienessä yksikössä riittävällä tasolla. Tämä osaltaan syö operatiivisten toimintojen rahoitusta ja kohdistaa resursoinnin toiminnan kannalta toissijaisiin, vaikkakin tärkeisiin, tehtäviin. Kuvataideakatemian kustannusrakenteen raskaus näkyy hyvin seuraavassa kuvassa. Muun henkilökunnan osuus Kuvataideakatemiassa on 44 % koko henkilökunnasta. Kuva 4. Taidealojen henkilökunta yliopistoissa vuonna 2009 Keskeiset havainnot Strategisen rahoituksen painoarvo Kuvataideakatemian perusrahoituksesta on merkittävä (67 % vuonna 2011). Vuonna 2011 Kuvataideakatemia saa 745 teur:n strategisen kehittämisen rahoituksen, jonka varmuudesta ei vuonna 2012 ole tässä yhteydessä selvyyttä. Lisäksi muussa valtion rahoituksessa on vuonna 2011 yli 600 teur:n kertaluonteinen erä, jota vuonna 2012 ei ole odotettavissa. Yhteensä nämä erät muodostavat lähes 1,4 meur. Keskeiset suositukset Rahoituksen pitkäjänteinen turvaaminen jatkossa voi edellyttää Taideyliopistohankkeeseen osallistumista. Aktiivinen mukanaolo hankkeessa edesauttaa rahoitusaseman suunnittelua ja ennakointia. Kustannustehokkuuden yleinen parantaminen tulisi ottaa yhdeksi keskeiseksi välineeksi toiminnan rahoituksen turvaamiseksi.

9 Rahoitusmallianalyysi 9 (9) Lyhyt yhteenveto Kuvataideakatemia rahoituksellinen asema on parantunut vuonna Vaikka sama kasvukehitys jatkuisi vuoden 2012 osalta (2012 arvio perustuen aikaisempaan kasvuun), niin kokonaisrahoituksellinen asema ei merkittävästi muutu, sillä vuoden 2011 rahoitus sisältää kertaluonteisia eriä. Lisäksi muut rahanlähteet (esim. lahjoitukset ja ulkopuolinen rahoitus) eivät edusta merkittävää osaa toiminnan rahoittamisesta. Näistä johtuen on selvää, että rahoituksen turvaaminen perustuu valtion (OKM) asettamiin reunaehtoihin, joihin voi kuulua toimiminen osana Taideyliopistoa. Toisena vaihtoehtona on luottaa siihen, että toiminnan rahoitusasema turvataan paremmin ja läpinäkyvämmin uudessa rahoitusmallirakenteessa ilman OKM:n tällä hetkellä voimakkaasti käyttämää harkinnanvaraisia rahoitusosuuksia. Taulukko 5. Perusrahoituksen kehittyminen ja arvio 2012

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULOKSELLINEN TOIMINTA Case:Tampereen ammattikorkeakoulu Maija Ollila Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA MARK- KINA- OSUUS OSAA- MINEN Kannattavuus VAKA- VARAI- SUUS KILPAI- LUKYKY Sanna Pekkola - Paula Linna - Helinä Melkas - Hannu Rantanen - Juhani Ukko - Ulla Annala PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA Tuloksellisuuden

Lisätiedot

Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA

Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1 Edunvalvonta 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Yliopistojen

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 rateginen tavoitteet terveelliset elämäntavat sisällöt johdon vastuut mittarit esimiesten ro öterveys raportointi työhyvinvointi työsuojelu työurien pidentäminen

Lisätiedot

Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi

Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi Atte Vieno, Aleksis Nokso-Koivisto Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs.

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT 9/2005 KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT Otto Auranen, Erkki Kaukonen & Mika Nieminen 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Vertailun taustaksi 1.1. Tiedepolitiikan muutokset 1.2. Suomalainen

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Yliopistojen rahoituksesta

Yliopistojen rahoituksesta Yliopistojen rahoituksesta Liisa Savunen Toiminnanjohtaja, dosentti, FT Suomen yliopistot UNIFI ry liisa.savunen@unifi.fi Artikkeli on läpikäynyt referee -menettelyn Tiivistelmä Vuonna 2010 voimaantulleen

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA

TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA VATT-TUTKIMUKSIA 137 VATT RESEARCH REPORTS Tarmo Räty Juho Aaltonen Tanja Kirjavainen TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI Arja Kortesluoma Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu ja ravitsemisala 1 SISÄLTÖ 1 ARVIOINTI EDISTÄMÄSSÄ MATKAILUSTRATEGIAN

Lisätiedot

Puolustushallinnon kumppanuus

Puolustushallinnon kumppanuus Osastrategia Puolustushallinnon kumppanuus Kumppanuus osastrategia 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 1 Tavoitetila... 3 2 Kumppanuusstrategian tarkoitus... 4 3 Tukitoimintojen luokittelu... 5 4 Tukitoimintojen

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen.

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Jorma Sipilä Kahtena vai yhtenä? Koulutuspoliittinen selvitys Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot