Nuorten työelämäasenteet ja -arvot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten työelämäasenteet ja -arvot"

Transkriptio

1 Nuorten työelämäasenteet ja -arvot Simo Tuppurainen Nuorissa on tulevaisuus - työseminaari, hotelli Laajavuoren auditorio, Jyväskylä

2 1.1. Taustaa nuorille ja työlle Nuorten työvoimaan osallistuminen on suhdanneherkkää luvun laman seurauksena esimerkiksi alle 20-vuotiaiden työvoimaan osallistuminen laski yli 40 prosentista 25 prosenttiin. Edellisen laman jälkeen erityisesti vuotiaiden työttömyys muodostui ongelmaksi (Hämäläinen 2002). Nuorten työttömyydellä katsotaan usein olevan erityisluonne. Työmarkkinoille tulon ajankohta on merkittävä selittäjä tekijä työmarkkinoille tulos onnistumisessa. Nuorisopolitiikka nähdään enemmän työmarkkinoihin liittyvänä, ei sosiaalisten ongelmien hallinnointina. Rakenteelliset muutokset luvulta alkaen ovat vaikuttaneet nuorisopolitiikkaan eurooppalaisella tasolla Nuorten työsuhteiden suuri lukumäärä sisältää sekä vapaa-ehtoista siirtymistä työsuhteista ja työelämästatuksesta toiseen, että pakkoa siirtyä epätyypillisistä työsuhteista toiseen. Laman aikana eivapaaehtoisten siirtymien osuus kasvaa.

3 1.2. Huomioita työpaikkarakenteiden muuttumisesta vuotiaita joutui edellisen laman seurauksena työttömiksi kolminkertaisesti aikuisväestöön verrattuna. Nuorten työttömyysjaksot sen sijaan olivat huomattavasti lyhyempiä kuin aikuisilla. -> Työttömyysongelma kohtasi suurta osaa nuorista, ja oli osalla nuorista toistuvaa. Laman jälkeinen noususuhdanne toisaalta näkyi nuorilla suurempina työllisyyden kasvulukuina kuin muulla aikuisväestöllä. Vuoteen 2006 työpaikat lisääntyivät lähinnä palvelusektorilla ( työllisellä). Tulevaisuudessa painottuvat tietointensiiviset teollisuuden alat ja palvelut (Työvoima raportti) Toimialoista korkean teknologian teollisuus on sangen nuorisovaltainen. Sen työllisistä nuorten osuus oli lähes kolmannes, eikä laskenut laman vaikutuksesta kuten muilla toimialoilla. Majoitusja ravitsemustoimi on nuorisovaltaista, missä tosin nuoret ovat epävarmemmassa asemassa. (Hämäläinen 2002)

4 1.3. Nuorten työttömyys ja pätkätyöläisyys Nuorisotyöttömyys Tilastokeskuksen mukaan: 17,5 % vuonna 2008, kausitasoitettu työttömyys syyskuussa ,4 %. Nuorisobarometrien työttömyysluvut %, %. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys eurooppalaisittain melko matala. Vuonna 2008 pitkäaikaistyöttömistä nuoria oli vajaa prosentti ja työttömistä nuorista kaksi prosenttia. Toisaalta toimeentulotukea saavien nuorten määrä oli jäänyt 1990-luvun tasolle. Määräaikaisen työn määrän kasvua 1990-luvun laman jälkeen selittää suhdanneluontoinen vaihtelu ja työllistämistöiden yleistyminen Määräaikaisten työsuhteiden määrä väheni elokuun 2008 ja elokuun 2009 välillä eniten kaikista työsuhteista; 16,2 % (Lähde: Tilastokeskus) Määräaikaisista työsuhteista on vapaaehtoisia alle 20-vuotiailla nuorilla 62 prosenttia, vuotiailla 39 prosenttia ja vuotiailla noin 21 %.

5 Työttömien nuorten määrää voidaan tehokkaasti vähentää aktiivisten koulutuspanosten avulla. Toisaalta työllisyys ei automaattisesti parane nuorten keskuudessa, kun työvoiman kysyntä laman jälkeen kasvaa.

6 2.1. Työn merkityksestä nuorten elämässä Tärkeimpiä syitä opiskelulle nuorten mielestä ovat työn saaminen, sisällöltään kiinnostavan työn saaminen ja vakituisen työn saaminen. kuvio 1 Tärkeintä työssä nuorten mielestä on työn sisältö (54%), seuraavaksi tärkeimpiä palkan määrä (16%) ja työsuhteen pysyvyys (15%). Työsuhteen pysyvyyden merkitys laski 6 prosenttiyksiköllä vuodesta 2000 vuoteen Työn sisällön merkitys korostuu sukupuolen, iän, alueen ja työsuhteen tyypin mukaan. Työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan suhteen työn arvostus on 1980-luvulta pysynyt suurin piirtein samalla tasolla ja perhe-elämän ja vapaa-ajan arvostukset nuorilla nousseet. (Sutela 2007)

7 2.2. Palkkatyö osallisuuden lähteenä Nuoret työttömät voidaan esimerkiksi jakaa työnteon merkityksen suhteen: opiskeluun suuntautuneet, työhön suuntautuneet, vaihtoehtoisesti suuntautuneet ja suuntautumattomat (Wrede-Jäntti 2003). Kolme nuorta neljästä haluaa sitoutua kunnolla johonkin työpaikkaan; toisaalta osa nuorista haluaa sekä sitoutua että vaihtaa työpaikkaa useaan kertaan. Työn sisältä tärkeänä pitävät, elämäntyyliä korostavat nuoret (Sell) ja työhön palkkatulon lähteenä suhtautuvat duunarit (mm. Kojo) Nuoret vaikuttavat jakautuneen erilaisiin segmentteihin työn arvostuksen suhteen, toisaalta keskimäärin työttömyyttä ei ole pidetty nykyiseen lamaan asti enää niin sosiaalisesti stigmatisoivana.

8 2.3. Koulutus ja työnsaanti nuorilla Nuorten arviot koulutuksen vaikutuksesta työnsaantimahdollisuuksiin ovat samansuuntaisia kuin 1990-luvun alkupuoliskolla. kuvio 2 Nuorten usko jatkuvan kouluttautumisen tärkeyteen on laskenut. kuvio 3 Työnsaannin kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi nuoret katsoivat motivaation (62% mielestä erittäin paljon vaikutusta), ammattitaidon (56%), työkokemuksen (50%) ja koulutuksen (50%). Työssä tarvittavista tiedoista ja taidoista nuoret pitivät tärkeimpinä ammattitaitoa ja yhteistyötaitoa sekä kielitaitoa.

9 2.4. Koulutus ja työ (jatkuu) Enemmistö nuorista katsoi vuonna 2007 olevansa ainakin melko hyvin koulutusta vastaavassa työssä, osa-aikaisen työn tekijät yhä harvemmin. Tyytyväisyys työhön lisääntyy iän ja koulutustason kasvaessa sekä sen suhteen, pitääkö työsuhteen sisältöä työssä tärkeimpänä. Nuoret uskovat melko usein joutuvansa vaihtamaan työpaikkaa työurallaan useita kertoja, vaikka arvostavat myös työn vakinaisuutta. kuvio 4 Vuoden 2006 Nuorisobarometrin tulosten mukaan työpaikkaa työurallaan haluaa useita kertoja vaihtaa 32 prosenttia vastaajista, 47 prosenttia taas ei halua.

10 3.1. Syrjäytymisen käsitteestä Syrjäytyminen voidaan jakaa koulutukselliseksi, työmarkkinalliseksi, sosiaaliseksi, vallankäytölliseksi ja normatiiviseksi syrjäytymiseksi. Nuorten kokemuksissa syrjäytyminen palautuu ystävyyssuhteiden ja sosiaalisten siteiden puuttumiseen; voidaan tulkita rakenteelliseksi näkökulmaksi. kuvio 5 Syrjäytymisen tutkimisessa ongelmia ovat otoksen vinoutuminen ja tiedonkeruumenetelmien soveltuvuus Syrjäytymistä on vaikea mitata, ja eri laskelmissa on päädytty lukuihin ja väliltä (lähde: Nuorten elinolot -vuosikirja 2008) Nuorisotyöllä on mahdollisuudet syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyssä ja poistossa. Myöhäisnuoruutta eläville kuitenkin työttömyyden ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen näyttävät altistavan epätoivotulle yksinäisyydelle.

11 3.2. Koulutus tekijänä syrjäytymisessä Avoimia rekistereitä, eri tiedontuottajien välistä yhteistyötä ja yhteistyörakenteiden kehittämistä nuorten syrjäytymisen tutkimisessa ovat toivoneet ainakin Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorisotutkimusverkosto (2009) ja Sektoritutkimuksen neuvottelukunta (2009). Noin kymmenen prosenttia suomalaisnuorista jää pelkän peruskoulutuksen varaan (Moisio ym. 2008). Nuorten kouluttamattomuuden nähdään osin olevan jo huonojen koulukokemusten ja peruskoulun valikointiprosessien tulosta (mm. Siurala 2003) Koulutusjärjestelmällä ja koulussa viihtymisellä voi olla vaikutuksensa nuorten polarisaatiokehitykseen. Nuoret kokevat hyviksi mahdollisuutensa vaikuttaa elämänvalintoihin. Ulkopuolisten tekijöiden, kuten koulun, yhteiskunnan tai vanhempien, vaikutuksen ammatinvalintaan nuoret taas kokivat tätä pienemmiksi. (Nuorisobarometri 2008)

12 3.3. Työvoimapoliittiset toimenpiteet syrjäytymisen ehkäisyssä Sosiaalietuuksien vastikkeellistaminen ja aktivointitoimenpiteet on nähty avainkeinona syrjäytymisen torjumisessa (Suutari, Julkunen) EU-alueen inkluusiopolitiikka korostaa palkkatyöhön kiinnittymisen merkitystä sosiaalisessa integraatiossa. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden painopiste on 90-luvulta siirtynyt pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta lyhytkestoisen työttömyyden hoitoon. Nuoren elämän tavallisiin ylimenovaiheisiin on joissain tapauksessa saatettu liittää sosiaalisten ongelmien, jatkuvan työttömyyden ja syrjäytymisen uhkia (esim. Siurala, Komonen) Työttömille suunnatut ohjelmat ja toimenpiteet tepsivät parhaiten hyvin resurssoiduille työttömille kuin työttömille, joilla on sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia Aina ulkopuolisuus työmarkkinoilla ei merkitse nuorelle sosiaalista syrjäytymistä

13 3.4. Koulupudokkuudesta Vuonna 1985 noin 7 prosenttia nuorista vuotiaista oli jäänyt koulutus- ja työpaikkojen ulkopuolelle. Kotitaustan merkitys korostui tässä ryhmässä. (Vanttaja 2005) Koulupudokkaat päätyvät usein Vanttajan ja Järvisen (2004) mukaan usein suhteellisesti muuta väestöä heikompaan työmarkkina-asemaan ja tulotasoon. Nuoruusiän kouluhaluttomuus ei kuitenkaan vääjäämättä merkitse heikkoon työmarkkina-asemaan joutumista. Nuoret, jotka peruskoulun jälkeen eivät suoraan jatka toisen asteen koulutuksessa tai työelämässä, ovat heterogeeninen ryhmä. Etsivä työparitoiminta on nähty tulokselliseksi toimintamuodoksi. Työpajatoiminnan on voitu tutkimuksen perusteella (Nuorten syrjäytymisen ehkäisy -raportti, 2007) todeta vaikuttaneen erityisesti opintoihin sijoittumiseen. Seurantatutkimusten perusteella vakituisessa parisuhteessa eläminen ja perheen perustaminen, sekä myös toimivat sosiaaliset tukiverkostot tukevat koulupudokkaiden työmarkkinoille integroitumista.

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit

Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit Nuorisoasiain neuvottelukunta Reijo Viitanen 1.3.1999 Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit Nuorisotyöttömyys on noussut Suomessa ennen kokemattoman korkealle tällä vuosikymmenellä. Kansainvälisesti

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta: Nuora, julkaisuja 24 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta

ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta ESIPUHE Kevään 1998 barometrissä nuoret arvioivat suomalaista peruskoulujärjestelmää sekä perusasteen jälkeisen koulutuksen heille tarjoamia valmiuksia mm. työmarkkinoilla. Tulosten mukaan nuoret arvostavat

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

PITÄÄ PÄÄN KASASSa. Liikunta työttömien nuorten arjessa HELENA HUHTA. Kenttä. Nuorisotutkimusverkosto

PITÄÄ PÄÄN KASASSa. Liikunta työttömien nuorten arjessa HELENA HUHTA. Kenttä. Nuorisotutkimusverkosto PITÄÄ PÄÄN KASASSa työttömyysaikana Liikunta työttömien nuorten arjessa HELENA HUHTA Nuorisotutkimusverkosto Kenttä Pitää pään kasassa työttömysaikana Liikunta työttömien nuorten arjessa HELENA HUHTA Nuorisotutkimusverkosto/

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Rakennetyöttömyys Vantaalla. Anne Karjalainen

Rakennetyöttömyys Vantaalla. Anne Karjalainen Rakennetyöttömyys Vantaalla Anne Karjalainen Julkaisija Teksti Kannen kuva Vantaan kaupunki Työllisyyspalvelut Tietopalvelut, selvityksiä nro 64, C17:2012 Anne Karjalainen Pekka Turtiainen ISBN 978-952-443-407-2

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAINTEGRAATIO SUOMESSA

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAINTEGRAATIO SUOMESSA MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAINTEGRAATIO SUOMESSA Vuosina 1989-1993 tulleiden aseman tarkastelua Suvi Kristiina Linnanmäki Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipolitiikka Pro gradu

Lisätiedot

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 29/2008

Lisätiedot

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF)

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) 1 Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2006 www.vaestoliitto.fi 2

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Kalevankatu 16) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 978-951-9450-70-4 (nid.) ISBN 978-951-9450-73-5 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2007 www.vaestoliitto.fi 2 Esipuhe

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus

Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 23/2011 eeva terävä petri virtanen petri uusikylä lassi köppä Vaikeasti työllistyvien

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Järjestötutkimus 2005

Järjestötutkimus 2005 Järjestötutkimus 2005 Ralf Sund Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ISBN 951-9409-76-9 Taitto ja ulkoasu Tiina Nissinen Kirjapaino Keili, Vantaa 2006 SISÄLLYS 1. Esipuhe 6 2. Johdanto 6 3. Koulutus 11 4.

Lisätiedot

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 169 Series Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Nuoria koskeva syrjäytymistieto

Nuoria koskeva syrjäytymistieto Nuoria koskeva syrjäytymistieto Avauksia tietämisen politiikkaan Leena Suurpää (toim.) nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuoria koskeva syrjäytymistieto Avauksia tietämisen politiikkaan Leena

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito Tuloksellisuustarkastuskertomus Nuorisotyöttömyyden hoito Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 8/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 8/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot