Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa 2013-2015"

Transkriptio

1 Koko Liipola oppimisympäristönä Asuinalueiden ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeet yhtenä kokonaisuutena Lahdessa

2 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke Suunnittelukokous Hankkeen tavoitteet kertauksena Lyhyt kertaus ja keskustelu; kuinka hanke integroituu hyvinvointityöhön Lahdessa? Toiminnan suunnittelua alueittain; Konkretiaa; mitä tavoitteita meillä on nyt, mitä aiomme tehdä? Kuka ja ketkä tekevät? Integrointi alueen ja yksikön toiminnan suunnitteluun lukuvuoteen Projektin eteneminen; aikataulut, työryhmät

3 Hyvinvointi on.. Ihmisten itsenäistä, turvallista, terveellistä ja sosiaalista selviytymistä sekä viihtymistä omassa asuin- ja toimintaympäristössään. Hyvinvointi syntyy ihmisen itsensä, lähiyhteisön, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan yhteisenä aikaansaannoksena. (Stakes 2004) Mikä on kaupungin vastuu asukkaiden hyvinvoinnista?

4 ASUINALUEOHJELMA, LIIPOLA Työryhmä: Lassi (Siv), Eeva (Sote), Ari ja Theodora (Teky), Vesa (Ladec) ASUINALUEEN UUDISTAMINEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN PUISTOT, INFRA, OSTARI ESTEETTÖMYYS, hissit TEKY, rahoitus YM /ARA LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMINEN KOULUTUKSELLINEN TASA-ARVO Liikunta, kulttuuri, harrastustoim SIVISTYS + SOTE, rahoitus OKM MAAHANMUUTTAJAT - TYÖTTÖMYYS OHJAUSRYHMÄ PROJEKTIRYHMÄT PROJEKTITYÖNTEKIJÄT TUTKIMUS PALMENIA ja LUT Rahoitus ARA LIIPOLAN MONITOIMITALO Käyttäjäryhmät, asukkaat V ASUKAS- JA HARRASTUSTOIMINTA ASUKASTUPA HARJULA, rahoitus YM + RAY?

5 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke Koulutuksellisissa tasa-arvoa edistävissä hankkeissa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta hyvinvointia, osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä edistäväksi. Hanke toteutetaan neljällä asuinalueella: Liipolassa, Kärpäsessä, Mukkulassa ja keskustan alueella. 1. Toimijoiden väliset rajapinnat ja nivelkohdat; neuvolan, varhaiskasvatuksen, esikoulun ja perusopetuksen yhteistyö alueella. Nivelkohtien prosessikuvaukset ja toimintatavan muutos on jo nyt suunniteltu hyvin pitkälle ja ovat osa Lahden kaupungin Sivistystoimialan sitovia talousarviotavoitteita Lasten ja lapsiperheiden tarvitsema tuki hyvinvoinnille yhteistyössä sosiaalija terveystoimialan kanssa (kokonaisvaltainen ja kohdennettu tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa)

6 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke Lasten ja nuorten kerho- ja harrastustoiminta osana syrjäytymisen ehkäisyä. "Koko kaupunki oppimisympäristönä"-ajattelu; asuinalueen ja toimijoiden välinen tiivistynyt yhteistyö - osallisuus lähiympäristössä. Koulujen kerhotoimintaa ei toteuteta valtionavustuksella, vaan avustus kohdennetaan tiivistettyyn yhteistyöhön kodin ja koulun välillä kerhotyön rinnalla. Lasten ja nuorten toiminnassa erityisenä huomioitavana näkökulmana maahanmuuttajataustaiset perheet ja varhaisnuorisotyö (2-5. luokkalaiset). 4. Liipolassa on käynnissä uuden monitoimitalon suunnittelu, jossa alueen asukkaiden tarpeet, osallisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisinä teemoina. Mukkulassa on juuri peruskorjattu koulukiinteistö, jossa hyvät puitteet laajennetulle yhteistyölle jo olemassa, samoin useita alueen koulun vetovoimaisuutta edistäviä suunnitelmia. Kärpäsessä on käynnistymässä peruskorjauksen 2. vaihe ja samalla tilaisuus myös toimintakulttuurin ja osaamisen uudistumiselle.

7 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke Riittävä henkilöstöresurssi oppilaiden tuen tarpeen mukaisesti on keskeinen syrjäytymiskehitykseen vaikuttava tekijä. Lisärahoituksella saadaan uusia ja tiivistettyjä yhteistyömalleja, joilla on vaikutusta ennaltaehkäisevästi syrjäytymiskehitykseen.

8 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet; Lasten ja nuorten hyvinvointityön toimintamalli käytännössä Uusia toimintatapoja ja toimijoita Oppilashuollon lainsäädäntöuudistuksen huomioiminen Koulukuraattorin työroolin muutos Lahdessa käynnistyneen koulunuorisotyön kehittämis- ja tutkimushanke osa samaa kokonaisuutta Kohdennettua perhetyötä varhaiskasvatuksesta alkaen Liipolan Ice Hearts -toiminnan lisääminen

9 Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet hanke Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpiteet; Henkilöstöresurssi: Hankkeeseen erillinen projektipäällikkö Perhetyötä, koulunuorisotyötä, oppilashuollollista tukea Järjestöt, yhdistykset, taiteen perusopetus ja urheiluseurat mukaan toimintaan asuinalueilla

10 TUTKIMUSHANKKEEN KEHYKSENÄ EKOLOGINEN MALLI (Peirson et al 2011; Bronfenbrenner 1995; Bronfenbrenner & Evans 2000) MAKROSYSTEEMI Yhteiskunnan rakenne Kansalliset ja kansainväliset resurssit Kulttuurien ja alakulttuurien arvot & normit EKSOSYSTEEMI Systeemit ja tekijät, jotka vaikuttavat epäsuorasti lasten, nuorten ja aikuisten toimintaan meso- ja mikrosysteemin kautta (esim. sosiaali-, koulutus- ja asuntopolitiikka) MESOSYSTEEMI Yhteydet yhden tai useamman mikrosysteemin välillä (esim. koti, koulu, työpaja, työpaikka) MIKROSYSTEEMI Toiminta, roolit ja suhteet toimittaessa muiden yksilöiden kanssa Lapset, nuoret, vanhemmat: hyvinvointi 10

11 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Pedagoginen hyvinvointi Kokemus oppimisesta koulun arjessa oppijan minäkäsitys itsestään oppijana suhtautuminen oppimiseen. (esim. Pyhältö, Soini & Pietarinen 2010) Positiivinen & subjektiivinen hyvinvointi Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen tasapainotila Subjektiivisuus: mm. hyvinvointi määritellään toimijalähtöisesti (lapsi, nuori, lapsiperheiden vanhemmat), ei ns. ulkoapäin. (Bradshaw, Geung, Rees & Hardugan 2011; Poikolainen, tulossa; Marjanen & Poikolainen 2012) Hyvinvointioppiminen - Lapsi oppii hyvinvointia ja pahoinvointia kehitysyhteisöissään ja niiden kasvatuskumppanuudessa. (Rimpelä 2013) - Lapset ja nuoret oppivat hyvinvointia esimerkiksi kotona, koulussa, kadulla ja harrastuksissa. - Hyvinvoinnin opettamisen olisi hyvä olla tietoista, lasta voidaan opettaa arvioimaan omaa hyvinvointiaan jo varhaislapsuuden aikana

12 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Selvitetään miten lasten, nuorten ja lapsiperheiden elinympäristöt vaikuttavat syrjäytymisen / positiivisen hyvinvoinnin kokemuksiin Samalla hankitaan tietoa siitä miten esim. sosioekonomisilla mittareilla tarkasteltuna haasteellisina näyttäytyviä elinympäristöjä voidaan kehittää positiivista hyvinvointia tukeviksi pyritään saamaan kuuluville eri sukupuolten ja kantasuomalaisten lisäksi erilaisten kieli- ja kulttuuriryhmien ääni. Hanke tuottaa toimijalähtöistä tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä tekijöistä hankitun tiedon pohjalta työstetään hyvinvointia tukeva ja syrjäytymisen ehkäisyyn soveltuva toimintamalli, jota voidaan käyttää poikkihallinnollisesti Lahden alueella tuloksia voidaan hyödyntää sekä paikallisessa että valtakunnallisessa syrjäytymisen ehkäisyn kehittämistoiminnassa: osa myös koulutuksellisia tasa-arvoistamispyrkimyksiä. (Ahola ym. ; Kauppinen 2009; Kilpi-Jakonen 2012; Poikolainen 2012; Ruohola 2012.)

13 TUTKIMUSKYSYMYKSET Tutkimuskysymykset, joita tarkennetaan kehittävän tutkimusotteen (esim. Toiviainen, Kerosuo & Syrjälä 2009) mukaisesti hankkeen käynnistyessä ja sen edetessä: 1. Mitä asioita lapset, nuoret ja vanhemmat itse pitävät tärkeinä omalle hyvinvoinnilleen? Millaista on lapsiperheiden toimijuus ja osallisuus asuinalueillaan? 2. Millaisen merkityksen toimijat antavat asuinalueelleen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kasvu- ja oppimisympäristönä? Millainen merkitys asuinalueella on hyvinvointikokemuksiin? 3. Millaisia palveluita lapsiperheet ja nuoret käyttävät, ja miten ne tukevat hyvinvointia? Millaista on palveluiden saatavuus ja millaisia lisätarpeita heillä on? esim. millaiseen suuntaan Liipolalaiset (ks. Seppänen ym 2012) haluaisivat tulevaa uutta koulua ja monitoimitilaa kehittää? Lisäksi: 4. Pedagogisen hyvinvoinnin suhde koulutukselliseen tasa-arvoon?

14 KANSALAISTEN / ASIAKKAIDEN / AMMATTILAISTEN KÄSITYKSISTÄ MALLINNUKSEEN LÄHESTYMISTAPA Kansalais / asiakasasiantuntijuus; kohteena subjektiiviset näkemykset lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä hyvinvoinnin tukipalvelujen käytöstä ja tavoitettavuudesta TUOTETAAN tietoa toimijoiden (sivi, sote ym.) väliseen yhteistyöhön ja toimintakulttuurin hiomiseen TAVOITTEENA lapsiperheiden jäsenten hyvinvointia tukeva ja syrjäytymistä ehkäisevä toimintamalli rajapinnoille

15 Hyvinvoinnin haasteet ja niitä tukevat kaupungin palvelut HAASTE lapset ja nuoret työikäiset ikääntyneet Syrjäytyminen ja yksinäisyys tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy sekä omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen -opettajilla ja esiopettajilla velvollisuus oppilashuoltoon ja ohjaukseen -oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimien järjestäminen esi- ja perusopetuksessa (esim. kiusaamisen ehkäisy, kuraattorit) -ehkäisevän lastensuojelun ja lastensuojelun palveluiden järjestäminen -kerhotoiminnan järjestäminen -nuorten sosiaalisen median yhteisöihin osallistuminen -lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen - sosiaalipalveluiden tarjoaminen syrjäytyneille (perustoimeentulotuki, päihdepalvelut, kuntoutus, asumispalvelut jne.) -kuntouttava- ja työllisyystukitoiminta -ympäristökummitoiminta -päivätoiminnan järjestäminen tavoitteena toimintakyvyn ylläpito -ikääntyneiden ja veteraanien liikunta- ja opintoryhmät -ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen -kaupungin tarjoamat vapaa-ajanviettomahdollisuudet -matalan kynnyksen tuettuja opintoryhmiä lähipalveluna Wellamo-opistossa -kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja tukeminen (esim. avustukset, tilojen vuokraus, liikunta- ja kulttuurikummit) -matalan kynnyksen pisteet, johon ilman ajanvarausta (esim. terveyskioski) -pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttaminen -talous- ja velkaneuvonnan sekä sosiaalisen luototuksen tarjoaminen

16 Hyvinvoinnin haasteet ja niitä tukevat kaupungin palvelut Väestön matala koulutus- ja tulotaso tavoitteena nykyisen väestön koulutustason nostaminen ja uuden koulutetun väestön houkuttaminen sekä perustoimeentulon turvaaminen -kaikille lapsille luodaan mahdollisuudet oppia ja tarjotaan tarvittavat tukitoimet (ml. kouluterveydenhoito) -otetaan käyttöön aktiivisesti uusia opetusmenetelmiä -annetaan opinto-ohjausta, hyödynnetään koulutustarve-ennusteita -2. asteen koulutuksen järjestäminen -autetaan nuoria löytämään töitä/opiskelupaikan, tavoitteena vähintään 2. asteen tutkinto (nivelvaihetyö, etsivä nuorisotyö, timeout -toimintamalli) -aikuiskoulutuksen tukeminen (yliopistokeskus, kesäyliopisto, kansanopisto, kansalaisopisto) - työttömille etuuksia kurssimaksuissa Wellamoopistossa -aikuiskoulutuksen tukeminen (yliopistokeskus, kesäyliopisto, kansanopisto, kansalaisopisto) -tuetaan ja tehdään yhteistyötä alueella toimivien 2. ja ylemmän asteen kouluttajien kanssa -matalan kynnyksen opintoryhmät Wellamo-opistossa - turvataan perustoimeentulo -osa sosiaali- ja terveyspalveluista tulosidonnaisia

17 Hyvinvoinnin haasteet ja vahvuudet Tunnistetut hyvinvointia tukevat kaupungin palvelut säilytettävä ja niitä edelleen kehitettävä Erityisesti saman haasteen tai vahvuuden kanssa toimivien yksiköiden yhteistyötä tulee lisätä sekä opettaa toimijoita tunnistamaan yhteinen hyvinvointipäämäärä ja toimijan rooli tässä kokonaisuudessa Moniammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä on edistettävä Kaikessa toiminnassa tulee kehittää erityisesti ennaltaehkäisevää näkökulmaa ja edistää varhaista puuttumista Ohjelmilla tulee olla myös nimetyt seuranta- ja raportointivastuut sekä toteuttamisaikataulut

18 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖ ALUEELLA Hyvinvoinnin edistäminen Vahvistavat tekijät Koko alueen lapset ja nuoret Tarpeiden määrittely alueen indikaattoreista Kaupunkitasoinen arviointitieto Alueen arviointitieto Myös koetut hyvinvoinnin haasteet Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen Toimintatavat Yhteistyön rakenteet ja toimintamallit Alueen prosessit käytössä Lapsi- ja perhelähtöinen auttaminen Riskin ilmetessä nopea tukitoimien ratkaiseminen

19 Tarpeiden määrittely alueen indikaattoreista Kaupunkitasoinen arviointitieto Alueen arviointitieto Myös koetut hyvinvoinnin haasteet Mitä? ajattelu alueellisen hyvinvointiryhmän oman toimintaympäristön tilanteen arvioinnissa

20 Hyvinvoinnin edistäminen Vahvistavat tekijät Koko alueen lapset ja nuoret Positiivinen ja kannustava lähestymistapa Kasvatuskumppanuus kotien ja palveluiden välillä. Kasvatuskumppanuus myös eri toimijoiden välillä. Aktiivinen ja kokonaisvaltainen meidän kylän mahdollisuudet ajattelu palveluissa palvelumuotoilu alueellisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään siellä, missä kaikki lapset ovat päivittäin aikuisen ammattilaisen ohjauksessa; varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen merkitys keskeinen Lasten ja nuorten harrastus- ja kerhotoiminnan tukeminen, koulunuorisotyö, joustava koulupäivä, vanhemmuuden tukeminen, ikäihmiset mukaan lasten palveluihin jne

21 Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen Toimintatavat Miten? ajattelu peruspalvelujen toiminnan suunnittelussa; huomio selkeissä toimintaperiaatteissa: osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä vuorovaikutuksen korostaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa Kasvatuskumppanuuden syvempi ulottuvuus

22 Lapsi- ja perhelähtöinen auttaminen Riskin ilmetessä nopea tukitoimien ratkaiseminen Huoli puheeksi periaatteesta seuraa toimintaa Kokonaisvastuu lapsen, nuoren tai perheen tukemisessa säilyy kaikilla toimijoilla Alueellisissa hyvinvointiryhmissä on sovittu kuinka yksittäisissä tapauksissa toimitaan Tilanteen ja tukitoimien seuranta kokonaisvaltaisesti kuuluu kaikille toimijoille (kunnes tukitoimien tarve on poistunut) Kenellä on kokonaisvastuu asiakkaan tukitoimien järjestämisestä ja tilanteen seurannasta ja arvioinnista?

23 Yhteistyön rakenteet ja toimintamallit Alueen prosessit käytössä Alueellisen hyvinvointiryhmän työskentelyn seurauksena on syntynyt yhteistyön ja yhteisen vastuun toimintakulttuuri; Toimijat tuntevat toistensa työn rajapinnat ja työtehtävät menetelmineen Eri ammattiryhmien ja toimijoiden yhteistyö synnyttää uutta osaamista lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisessa Jatkuvan toiminnankehittämisen periaatteet käytössä: PDCA

24 LIIPOLAN MONITOIMITALO KAIKKIEN LIIPOLALAISTEN UUSI OLOHUONE KOULU, PÄIVÄKOTI JA KIRJASTO SEKÄ KOKOONTUMIS- JA HARRASTUSTILOJA AVOIN JA MUUNNELTAVA KÄYTTÄJÄT JA ASUKKAAT KIINTEÄSTI MUKANA TALON SUUNNITTELUSSA KESKEINEN ASUKKAIDEN OSALLISTAMISEN VÄLINE RAKENTAMINEN V , SRV OSTARILLE TULEVASSA ASUKAS- JA HARRASTUSTILASSA HARJOITELLAAN MONITOIMITALON KÄYTTÖÄ PROJEKTITYÖNTEKIJÄ ASUKASISÄNTÄNÄ / EMÄNTÄNÄ

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot