NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA Saamelaisalueen koulutuskeskus - Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs 2014

2 2 SIISKÂŽ SISÄLTÖ 1 ČIÕʹLǦǦÕS ESITTELY 2 TÄÄVTÕÕZZ TAVOITTEET 3 MÄTTʼTEM-METOOD OPETUSMETODIT 4 MÄTTJEMVUÄʹPSTUMUŠ OPINTONEUVONTA 5 MÄTTJUMUUŽŽI ÄRVVTÕÕLLÂM OPINTOJEN ARVIOINTI 6 MÄTTJUMUUŽŽI ČIÕʹLǦǦÕS OPINTOJEN KUVAUS 7 KUURSI ČIÕʹLǦǦÕS KURSSIEN KUVAUS 7.1 Takai mättjumuužž 5 mn Yleiset opinnot 5 ov 7.2 Mättjumuužž, koid vaʹlljeet friijeld 4 mn Vapaasti valittavat opinnot 4 ov 7.3 Nuõrttsääʹmǩiõl mättjumuužž 21 mn Koltansaamen kielen opinnot Sääʹmkulttuur mättjumuužž 10 mn Kolttasaamelaisen kulttuurin opinnot 10 ov

3 3 1 ČIÕʹLǦǦÕS ESITTELY Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa. Koulutus koostuu koltansaamen kielen ja kulttuurin opinnoista (31 ov) sekä yleisistä ja vapaasti valittavista kursseista. Koulutus on tarkoitettu kaikille koltansaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle koltansaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä koltansaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä koltansaamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Opintojen on pitkälti koottu inarinsaamen ja pohjoissaamen kielen ja kulttuurin linjojen opintosuunnitelmien sekä inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksen ( ) kokemusten pohjalta. 2 TÄÄVTÕÕZZ TAVOITTEET Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin, antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito koltansaamen kielessä ja valmiudet käyttää koltansaamea erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa. Opiskelijat, joilla on yleiset edellytykset osallistua ylioppilastutkintoon, voivat suorittaa koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutuksen käytyään myös koltansaamen kielen lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeen. Koulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijoille tietoa kolttasaamelaisten historiasta, perinteistiedosta, nykykulttuurista ja yhteiskunnallisista erityispiirteistä. Koulutuksen perustana on myös tutustua kielen revitalisaatioon eli elvytykseen ja olla osa tätä yhteistä tta. 3 MÄTTʼTEM-METOOD OPETUSMETODIT Koltansaamen kielen ja kulttuurin opiskelu perustuu runsaaseen vuorovaikutukseen opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Sosiaalisella yhteisöllä on suuri merkitys oppimisessa ja näin vuorovaikutteinen oppiminen ja osaaminen tulevat hyödynnettyä. Myös kulttuurikurssien tekemällä oppiminen metodi ja kielimestari-oppilas metodi ovat hyväksi havaittuja tapoja oppia kieltä. Opiskelu järjestetään kielikylpymenetelmää soveltaen siten, että koulutus toteutetaan pääasiassa koltansaameksi. Alussa apukielenä käytetään suomea, mutta alkeiden jälkeen opetuskielenä käytetään yksinomaan koltansaamea. Opetus toteutetaan pääosin lähiopiskeluna sekä itsenäisenä opiskeluna. Opiskelijoita tuetaan tekemään yksilöllisiä valintoja oppimisprosessissaan. Käytännön yhteistyö kielimestareiden ja muiden kolttasaamelaistoimijoiden kesken lisää opiskelun elämänläheisyyttä ja

4 4 syvällisyyttä. Oppimistehtäviä rakennetaan todellisen elämän esimerkkien avulla, ja opiskelijaa ohjataan tutkivan oppimisen suuntaan. Opiskelijaa pyritään valmentamaan valinnoissaan ja opinnoissaan suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus opiskelussa ovat tärkeitä tavoitteita. 4 MÄTTJEMVUÄʹPSTUMUŠ OPINTONEUVONTA Syyslukukauden alussa opiskelija tekee itselleen yhdessä ryhmänohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Siinä otetaan huomioon oppilaan erityisyys, aikaisemmat opinnot sekä opiskelun tavoitteet. HOPS:n käsittelyä varten sovitaan erilliset ajat, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä ryhmänohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijoille tehdään myös lukitesti, jolla kartoitetaan luku- ja kirjoitusvaikeuksia. Lukuvuoden aikana opiskelija ja ryhmänohjaaja yhdessä arvioivat ja päivittävät opiskelusuunnitelmaa. HOPS:n toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan myös oppimispäiväkirjan ja/tai portfolion avulla. Opinto-ohjaaja neuvoo kaikkia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaaja Tea Niemelä: puh , 5 MÄTTJUMUUŽŽI ÄRVVTÕÕLLÂM OPINTOJEN ARVIOINTI Opiskelun tapana käytetään itse-, vertais- ja opettajan johdolla tapahtuvaa a. Opiskelijan itse toteutuu mm. oppimispäiväkirjan ja/tai portfolioiden avulla. Oppimispäiväkirjan kirjoittamisprosessissa opiskelija joutuu itse arvioimaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan eri aineissa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opetusaineissa aineenopettaja arvioi opiskelijan osaamisen opetusaineessa arvioinnin kriteerien mukaisesti asteikolla 1 3 (K3 = kiitettävä, H2 = hyvä, T1 = tyydyttävä) tai suoritettu/hylätty.

5 5 6 MÄTTJUMUUŽŽI ČIÕʹLǦǦÕS OPINTOJEN KUVAUS Koulutus koostuu yleisistä, vapaasti valittavista, koltansaamen kielen sekä kolttasaamelaisen kulttuurin opinnoista. Yleiset opinnot Tietotekniikka Opintopäiväkirja ja portfolio Digitaalinen dokumentointi Johdanto saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin Vapaasti valittavat opinnot Koltansaamen kielen opinnot Koltansaame I Koltansaame II Koltansaame III Koltansaamen kielen tutkimuksen perusteet Taivuttamisen harjoituskurssi Suullinen käyttö I Kirjallinen käyttö I Koltansaamenkielinen kaunokirjallisuus Kolttasaamelaisen kulttuurin opinnot Kalastuskurssi Ruuanlaittokurssi Käsityökurssi / helmikirjonta Mediakurssi Kielimestaritapaamiset Kieliharjoittelu 5 ov 2 ov 4 ov 2 3 ov 4 ov 4 ov 2 ov 3 ov 3 ov 10 ov 2 ov 4 ov 7 KUURSI ČIÕʹLǦǦÕS KURSSIEN KUVAUS 7.1 Takai mättjumuužž 5 mn Yleiset opinnot 5 ov Tavoitteet Yleisiä opintoja on yhteensä 5 opintoviikkoa: Tietotekniikka, Opintopäiväkirja ja portfolio, Digitaalinen dokumentointi 2 ov ja Johdanto saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin. Yleiset opinnot varmistavat, että opiskelija hallitsee opintojen menestyksekkääseen suorittamiseen tarvittavat opiskelutaidot ja perustiedot. Tietotekniikka Kurssin käytyään opiskelija käyttää erilaisia toimisto-ohjelmia ja Internetiä hyödyksi kirjallisten opiskelutehtävien, esim. harjoitusten, kirjoitelmien, blogin/opintopäiväkirjan, portfolion ja erilaisten

6 6 ajankohta sanalistojen laatimisessa. Opiskelija osaa hyödyntää verkkooppimisympäristöjen perustoimintoja. Harjoitustehtäviä, laitteen käyttö ja hallinta, sähköposti, tietoturva, erilaisten pilvipalveluiden käyttö (GoogleDrive, Dropbox), blogi, Wordin, Excelin ja PowerPointin peruskäyttö, Internet ja sen hakupalvelut, saamen fontit, pikanäppäimien käyttö, tiedostojen pakkaaminen ja tallentaminen: H-asema, GoogleDrive ja Dropbox. Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, kurssilla tehdyt työt kootaan portfolioon. Kurssin voi suorittaa myös näyttökokeella, jossa tehdään kurssin liittyvät tehtävät ja joilla näytetään kurssilla opiskeltavien asioiden hallinta 1 3 tai suoritettu/hylätty. Suomi. Opintopäiväkirja ja portfolio Opiskelija laatii portfoliotaan koko opintojensa ajan. Portfoliot esitellään ja käsitellään kevätlukukauden lopussa Opiskelija kokoaa portfolioonsa omia töitään/opiskelutehtäviään, jotka ovat olleet hänelle merkittävimpiä oppimiskokemuksia, ja arvioi ja analysoi samalla omaa oppimistaan ja osaamistaan. Konkreettisesti portfolio voi olla kansio, salkku, blogi, tiedostokansio, muistitikku, multimediadvd tai jotakin muuta - rajana on vain opiskelijan luovuus. Sisältönä voi olla oppimistehtäviä, tenttejä, kieliharjoitteluraportteja, opintopäiväkirjoja, valokuvia, lehtileikkeitä tai raportteja. Portfolio siis sisältää aineistoa kaikesta siitä, mitä opiskelija on oppinut ja mitä hän osaa ja minkä kautta hän pystyy osaamistaan analysoimaan. Portfolion työstämisprosessi aloitetaan heti opintojen alettua, itsenäistä työskentelyä, portfolion kokoamista ja laatimista. Porfolion esittely lukuvuoden lopulla. Koltansaame ja suomi. Digitaalinen dokumentointi 2 ov Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tallentaa ääntä digitaalisesti ja editoida äänittämäänsä materiaalia. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön valokuvauksen ja kuvankäsittelyn teoriaa ja työkaluja, osaa viestiä valokuvauksen ja kuvankäsittelyn keinoin, rajata, tarkentaa ja valottaa valokuvia, soveltaa valokuvauksen sisällöllisiä, teknisiä ja tuotannollisia periaatteita, osaa digitoida valokuvan ja käsitellä digitaalista kuvaa kuvankäsittelyohjelmassa. Opiskelija saa valmiuksia portfolion tekemiseen. Digitaalisen nauhoituslaitteen tekniset ominaisuudet ja käyttö, äänitallenteen ominaisuudet, tallennusmuodot ja editointi. Valokuvalla viestiminen, digitaalisen kameran tekniset ominaisuudet ja kameran käyttö, valokuvan rajaus, tarkennus, valotus, syvyysterävyys, digitaalisen kuvan ominaisuudet ja tallennusmuodot, valokuvan digitointi, digitaalisen kuvan korjailu ja käsittely,

7 7 tekijänoikeustietojen tallennus ja kuvan pakkaus. Oppitunnit, äänitteiden tekeminen, valokuvien ottaminen ja portfolion laatiminen. Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, portfolio. Suomi. Johdanto saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin Kurssilla perehdytään Saamenmaahan, saamelaisiin, saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleistä tietoa saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista. Hän osaa nimetä saamelaisryhmät ja saamelaiset elinkeinot sekä kuvailla saamelaisalueen alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Opiskelija tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia. Saamenmaan ja saamelaisten historiaa, saamelaisryhmät, saamen kielet, vuotuiskierto, luontosidonnaisuus, elinkeinot, Sámi Duodji saamelainen käsityö, saamenpuvut, joiku/livđe/leuʹdd, kansalliset symbolit, itsehallinto,, Kolttien kyläkokous, saamelaisyhdistykset, Saamelaisneuvosto, saamelaiskonferenssi, ČSVliike, saamelaistoimijat Suomessa, saamelaismedia. Kirjallisuus, esitelmät, luennot. oppi- ja oheismateriaali / kirjallisuus (lista opettajan muokattavissa) Aikio, Samuli 1992: Olbmot ovdal min, Sámiid historjá 1700-logu rádjái. Girjegiisá Eriksen, Leif: Sámiid historjá 1850 rádjái. Davvi Girjo o.s Helander-Renvall, Elina 2006: Silde, Saamelaisten myyttejä ja tarinoita. Oy Sevenprint Ltd Jefremoff, Irja 2005: Kolttasaamelaiset nyt Tutkimus kotoutetun kansan elämäntilanteesta uuden vuosituhannen alussa Jefremoff, Irja 2001: Varriistâllâm, Inarinsaamelaisten vuotuismuutto. Saamelaismuseosäätiö. Inarin saamelaismuseon julkaisuja nro 4 Korhonen, Mikko 1981: Johdatus lapin kielen historiaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kulonen, Ulla-Maija, Seurujärvi-Kari, Irja ja Pulkkinen, Risto 2005: The Saami A Cultural Encyclopaedia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Lehtola, Jorma 2005: 30 vuotta käsityö sydämellä Sámi Duodji ry Kustannus-Puntsi Lehtola, Veli-Pekka 1997: Saamelaiset, historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi Lehtola, Veli-Pekka 2005: Saamelaisten Parlamentti. Linkola, Anni ja Linkola, Martti 2005: Kolttasaamelaiset, The Skolt Sámi. SIIDA Pennanen, Jukka ja Näkkäläjärvi, Klemetti 2000: Siiddastallan, Siidoista kyliin. Inarin saamelaismuseon julkaisuja n:o 3. Pohjoinen Sammallahti, Pekka 1998: The Saami Languages An Introduction. Davvi Girji OS

8 8 Sámi Duodji ry 2010: Suomen saamelaispuvut. Saarijärven Offset Oy Seurujärvi-Kari, Irja, Halinen, Petri ja Pulkkinen, Risto (toim.) 2011: Saamentutkimus tänään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Solbakk, Aage 1994: Sámi historjá 1, Áigodat Davvi Girji o.s Solbakk, Aage 1997: Sámi historjá 2, 1751 rájes dálá áigái. Davvi Girji o.s, Solbakk, Aage 1993: Sápmelaččat. Sámi Instituhtta. Davvi Girji o.s Sverloff, Matti 2003: Suenjelin saamelaisten perintö. Vammalan Kirjapaino Oy Tanner, Väinö 1929: Ihmismaantieteellisiä tutkimuksia Petsamon seudulta I Kolttalappalaiset (Toim. Paulo Susiluoto). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2000 oppi- ja oheismateriaali / nettisivut ja muut materiaalit (lista opettajan muokattavissa) (myös Oktavuohta-nettilehti) Lisäksi lehdet, filmit, äänitteet sekä opettajan jakama materiaali. Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, mahdolliset saamelaiskulttuuritapahtumat, esitelmä ja tentti. Suomi. 7.2 Mättjumuužž, koid vaʹlljeet friijeld 4 mn Vapaasti valittavat opinnot 4 ov Tavoitteet Vapaasti valittavat opinnot vahvistavat kurssista riippuen opiskelijan kulttuurin- ja/tai kielentuntemusta. Ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden osallistua oppilaitoksen koulutustarjontaan myös oman oppiaineen ulkopuolella. Vapaasti valittavien opintojen puitteissa tarjottavat kurssit vaihtelevat. Kurssitarjotin luodaan osin opiskelijoiden toiveiden ja osin aikaisempien vuosien tuoman kokemuksen pohjalta. 7.3 Nuõrttsääʹmǩiõl mättjumuužž 21 mn Koltansaamen kielen opinnot 2 Tavoitteet Koltansaamen kielen opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen peruskieliopin sekä pystyy käyttämään kieltä luontevasti päivittäisenä kielenä niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Lisäksi opiskelija tuntee koltansaamen kielen aseman sekä tuntee koltansaamen kielestä ja kolttasaamelaisista tehtyä tutkimusta.

9 9 oheismateriaali 1 3 Suomi ja koltansaame. Koltansaame I 3 ov Kurssin aikana perehdytään koltansaamen äänteisiin ja aakkosiin sekä ydinkielioppiin, harjoitellaan ääntämystä sekä tutustutaan päivittäisiin arkirutiineihin liittyvään sanastoon. Kurssin aikana keskustellaan päivittäiseen elämään liittyvistä aiheista sekä kirjoitetaan yksinkertaisia tekstejä. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen äänteet ja aakkoset, ydinkieliopin sekä päivittäiseen elämään liittyvää keskeistä perussanastoa. Opiskelija osaa lukea helppoja tekstejä, keskustelee helpoista aiheista sekä kirjoittaa koltansaameksi lyhyitä kirjoitelmia. Opiskelijaa kannustetaan aktiiviseen sanavaraston kasvattamiseen. Kurssi sisältää erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia, tekstin- ja kuullunymmärtämiseen liittyviä harjoituksia sekä sähköisten sanastojen laatimista. Oppitunnit, ryhmätyöt, sanakokeet, kielioppiharjoitukset sekä omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Moshnikoff, Jouni ja Satu 1995: Koltansaamen alkeiskurssi 1. moniste Moshnikoff, Satu 2001: Näkam mon leäm. Muu oppitunneilla jaettava materiaali. Fofonoff, Katri 2002: Mattu saaʹnid. Moshnikoff, Jouni ja Satu, Koponen Eino 2009: Koltansaamen koulukielioppi. Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1988: Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji Oy Sammallahti, Pekka, Moshnikoff, Jouni 1991: Suomi-koltansaame sanakirja. Girjegiisá Sivertsen, Seija 2010: Sääʹmǩiõll - Koltankielen oppikirja. Filmit, satukirjat, äänitteet. Harjoitukset sekä suullinen ja/tai kirjallinen tentti. Koltansaame II 4 ov Kurssin aikana perehdytään syvemmin koltansaamen kielioppiin ja ääntämykseen sekä laajennetaan sanastoa. Kurssin aikana keskustellaan päivittäiseen elämään liittyvistä aiheista sekä kirjoitetaan helpohkoja tekstejä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot koltansaamen keskeisestä kieliopista ja laaja perussanavarasto. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tuntee koltansaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä koltansaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja. Luku-, kirjoitus- ja keskusteluharjoitukset sekä kielioppiin ja tekstin- ja kuullunymmärtämiseen liittyvät harjoitukset.

10 10 Oppitunnit, ryhmätyöt, sanakokeet, kielioppiharjoitukset sekä omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Moshnikoff, Jouni ja Satu 2002: Koltansaamen alkeiskurssi 2. moniste Muu oppitunneilla jaettava materiaali. oheismateriaali Moshnikoff, Jouni ja Satu, Koponen Eino 2009: Koltansaamen koulukielioppi. Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1988: Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji Oy Sammallahti, Pekka, Moshnikoff, Jouni 1991: Suomi-koltansaame sanakirja. Girjegiisá Filmit, satukirjat, äänitteet. Harjoitukset sekä suullinen ja/tai kirjallinen tentti. 1 3 Koltansaame ja suomi. oheismateriaali 1 3 Koltansaame. Koltansaame III 4 ov Kurssin aikana kerrataan edellisillä kursseilla opittuja asioita sekä perehdytään syvemmin koltansaamen kielioppiin vaativampien tekstien avulla. Kurssilla tutustutaan referaatin kirjoittamiseen. Opiskelija palauttaa mieleen edellisillä kursseilla oppimansa asiat ja soveltaa niitä suulliseen ja kirjalliseen kielenkäyttöönsä. Opiskelija osaa lukea vaativampia tekstejä koltansaameksi sekä kirjoittaa ja keskustelee koltansaameksi niiden pohjalta. Opiskelija osaa kirjoittaa referaatin. Lukuharjoituksia, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä kielioppiharjoituksia. Opiskelija kirjoittaa kurssin aikana kirjoitelmia ja referaatin, jotka käsitellään tunneilla. Oppitunnit, kirjoitelmat, referaatti, sanakokeet, kielioppiharjoitukset sekä omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Moshnikoff, Jouni ja Satu 2002: Koltansaamen alkeiskurssi 2. moniste Muu oppitunneilla jaettava materiaali. Moshnikoff, Jouni ja Satu, Koponen Eino 2009: Koltansaamen koulukielioppi. Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1988: Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji Oy Sammallahti, Pekka, Moshnikoff, Jouni 1991: Suomi-koltansaame sanakirja. Girjegiisá Filmit, satukirjat, äänitteet. Harjoitukset sekä suullinen ja/tai kirjallinen tentti. Koltansaamen kielen tutkimuksen perusteet Kurssin aikana tutustutaan tärkeimpiin koltansaamen kielen tutkijoihin sekä heidän työhönsä ja julkaisuihinsa. Lisäksi kurssilla tutustutaan lyhyesti äänteiden mukaiseen kirjoitustapaan.

11 11 oheismateriaali Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee koltansaamen kielen tutkimuksen historiaa sekä eri tutkijoiden tuotantoa. Lisäksi opiskelija tunnistaa koltansaamen kielen äänteiden mukaisen kirjoitustavan. Kurssilla esitellään koltansaamen kieleen liittyvää aiempaa tutkimusta sekä tutustutaan lyhyesti äänteiden mukaiseen kirjoitustapaan. Opetusta havainnollistetaan koltansaamen kielestä poimittujen esimerkkien avulla. Oppitunnit ja harjoitukset. Opettajan jakama materiaali. Sammallahti, Pekka 1998: The Saami Languages An Introduction. Davvi Girji OS Itkonen, T. I. 1958: Koltan- ja kuolanlapin sanakirja (I ja II). Suomalaisugrilainen seura Itkonen, T. I. 1931: Koltan- ja kuolanlappalaisia satuja. Suomalaisugrilainen seura Itkonen, Toivo 1916: Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu: Koltan, Kildinin ja Turjan murteiden mukaan. Suomalais-ugrilainen seura Harjoitukset ja/tai tentti. Koltansaame ja suomi. Taivuttamisen harjoituskurssi 2 ov Opintojakson aikana perehdytään verbien ja nominien rutiininomaiseen taivuttamiseen sekä suullisesti että kirjallisesti esimerkkien avulla. Opiskelija pystyy taivuttamaan rutiininomaisesti myös harvinaisempia sanoja sekä sanojen harvinaisempia tai vaikeita taivutusmuotoja taivutuskategorian ja sanassa olevien äänteiden perusteella. Harjoitukset. Oppitunnit ja harjoitukset. Moshnikoff, Jouni ja Satu, Koponen Eino 2009: Koltansaamen koulukielioppi. Muu oppitunneilla jaettava materiaali. oheismateriaali Korhonen, Mikko, Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1973: Koltansaamen opas. Castrenianum Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1988: Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji Oy Sammallahti, Pekka, Moshnikoff, Jouni 1991: Suomi-koltansaame sanakirja. Girjegiisá Harjoitukset ja tentti. 1 3 Koltansaame (ja tarvittaessa apukielenä suomi). Suullinen käyttö I 3 ov Kurssin aikana perehdytään koltansaamen kielen suulliseen ilmaisuun erilaisten opettajajohtoisten keskustelu- ja kuunteluharjoitusten avulla.

12 12 Opiskelija osaa puhua koltansaamen kieltä sujuvasti ja ymmärtää kuulemaansa. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuunteluharjoitukset ja ryhmätyöt. Oppitunnit ja harjoitukset. oheismateriaali Jouste, Marko, Mosnikoff, Elias, Sivertsen, Seija (toim.) 2007: Maaddârääʹjji leeuʹd Esivanhempien leuddit. Kansanmusiikkiinstituutti Koponen, Eino, Moshnikoff, Jouni ja Satu (toim.) 2010: Sääʹmǩiõll, äʹrbbǩiõll. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Saastamoinen, Ilpo 2007: Son vuäinn Kolttasaamelaisten leuddeja Kuolasta. Global Music Centre Semenoja, Sinikka (toim.) 1994: Toʹben mädd mâʹte vuäđđ. Oulun yliopisto Täydennyskoulutus keskus Alias-peli. Filmit, äänitteet, pelit. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen koltansaamenkieliset äänitearkistomateriaalit. Radio-ohjelma Nuõrttsäämas. Harjoitukset ja suullinen tentti. 1 3 Koltansaame (ja tarvittaessa apukielenä suomi). Kirjallinen käyttö I 3 ov Kurssin aikana perehdytään koltansaamen kirjoittamiseen siten, että kielen rakenne ja kirjoittamisen eri tyylilajit tulevat tutuiksi. Lisäksi tutustutaan esseen kirjoittamiseen. Opiskelija hallitsee koltansaameksi kirjoittamisen ja eri tyylilajien erot. Opiskelija osaa laatia esseen. Koltansaamen kirjoitustavan harjoittelua kirjoittamalla ja litteroimalla (kirjoittamalla esim. äänitallenteen puhtaaksi). Tutustutaan kirjoittamisen eri tyylilajeihin. Yksinkertaisen tarinan ja yksinkertaisen asiatekstin kirjoittaminen, esseen kirjoittaminen. Oppitunnit, harjoitukset ja pienryhmätyöskentely. Sovitaan opettajan kanssa. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset sekä itsenäiset kirjoitustehtävät. 1 3 Koltansaame (ja tarvittaessa apukielenä suomi). Koltansaamenkielinen kaunokirjallisuus Kurssin aikana perehdytään koltansaamenkieliseen kaunokirjallisuuteen sekä kolttasaamelaiseen leuddi- ja laululyriikkaan.

13 13 kirjalista runokirjalista laulu- ja leuddilyriikat 1 3 Koltansaame. Opiskelija tuntee koltansaamenkielistä kaunokirjallisuutta ja osaa keskustella tai kirjoittaa lukemastaan. Koltansaamenkielisen kaunokirjallisuuden sekä laulu- ja leuddilyriikoiden lukeminen sekä suullisen tai esseemuotoisen esitelmän teko. Oppitunnit sekä kirjapaketti ja suullinen tai esseemuotoinen esitelmä. Aikio, Annukka ja Samuli 1982: Nijdd mottji kåʹllsuåbrjen. Universitetsforlaget Crottet, Robert: Mannu meäʹcc De Saint-Exupéry, Antoinette: Uʹcc priinsâž Fofonoff, Kati-Claudia 2010: Suõʹnnʼjel pälggsin Nuõrttsäʹmmlai mainnâz. Davvi Girji Holmberg, Veikko 1995: Tuʹrr-kammǥaž da žeeʹvetdåhttar laskk. Davvi Girji OS Koponen, Eino, Moshnikoff, Jouni ja Satu (toim.) 2010: Sääʹmǩiõll, äʹrbbǩiõll. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Moshnikoff, Satu (toim.) 2001: Laaʹrkaž vuäʹppsen. Moshnikoff, Satu (toim.) 2001: Neâmmai caarnijdd. Moshnikoff, Satu (toim.) 2001: Vieʹrmm-ääkka maainâs. Moshnikoff, Satu (toim.) 2004: Pâʹss Treeffan da kueʹbǯǯ. Moshnikoff, Satu (toim.) 2006: Pâʹss Treeffan Peäccmest. Moshnikoff, Satu 1995: Paaibužškooul sääʹmǩiõll lookkâmǩeʹrjj. Moshnikoff, Satu 2002: Mäʹrjj da Ǩiurrâl. Moshnikoff, Satu ja Jouni 2003: Luõssšiiʹllipäʹrnn Mekk. Mosnikoff, Satu (toim.) 1992: Maaddârääʹjji mainnâz. Girjegiisá Palismaa, Marjatta 1995: Ääʹǩǩ peâmmâʹlǧǧ. Lapin lääninhallitus Semenoja, Sinikka (toim.) 1994: Toʹben mädd mâʹte vuäđđ. Oulun yliopisto Täydennyskoulutus keskus Fofonoff, Kati-Claudia 1998: Jânnam muttum nuuʹbbiooʹri. Davvi Girji OS Fofonoff, Claudia 1988: Paatsjoen laulut Pââšjooǥǥ laulli. Gauriloff, Jaakko: laululyriikat Jouste, Marko, Mosnikoff, Elias, Sivertsen, Seija (toim.) 2007: Maaddârääʹjji leeuʹd Esivanhempien leuddit. Kansanmusiikkiinstituutti Saastamoinen, Ilpo 2007: Son vuäinn Kolttasaamelaisten leuddeja Kuolasta. Global Music Centre Saba, Isak 1901: Sääʹmsooǥǥ laull Sanila, Tiina: laululyriikat Kirjallisuudesta tai leuddi- ja laululyriikoista suullinen tai esseemuotoinen esitelmä.

14 Sääʹmkulttuur mättjumuužž 10 mn Kolttasaamelaisen kulttuurin opinnot 10 ov Tavoitteet Kolttasaamelaisen kulttuurin opinnot tutustuttavat opiskelijat erityisesti perinteiseen mutta myös moderniin saamelaiskulttuuriin. Opiskelija osaa kuvata kolttasaamelaisten historiaa, perinteistietoa, nykykulttuuria ja yhteiskunnallisia erityispiirteitä. Kulttuurin opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden käyttää koltansaamen kieltä erilaisissa ympäristöissä ja toimissa eri ihmisten kanssa. Opiskelijat tottuvat spontaaniin vuorovaikutukseen koltansaamen kielellä ja tutustuvat koltansaamen puhujayhteisöön. oheismateriaali Kalastuskurssi 2 ov Opintojakson aikana perehdytään eri vuodenajoille tai tietyille kalalajeille ominaiseen kalastukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kolttasaamelaisia kalastusmenetelmiä ja kalastukseen liittyvää sanastoa. Kalastusmenetelmien opettelua käytännössä itse tekemällä ja vierestä seuraamalla. Kalastusreissut. Muu reissuilla jaettava materiaali. Fofonoff, Katri 2002: Mattu saaʹnid. Moshnikoff, Satu ja Jouni 2003: Luõssšiiʹllipäʹrnn Mekk. Moshnikoff, Satu 1995: Paaibužškooul sääʹmǩiõll lookkâmǩeʹrjj (kalastukseen liittyvät sivut). Sivertsen, Seija 2010: Sääʹmǩiõll - Koltankielen oppikirja. Osallistuminen sekä kirjalliset harjoitukset. Koltansaame. oheismateriaali Ruuanlaittokurssi Kurssin aikana perehdytään perinteiseen kolttasaamelaiseen ruuanlaittoon. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kolttasaamelaisia perinneruokia ja niiden valmistustapoja sekä ainesten hankkimistapoja. Lisäksi opiskelija tuntee ruuanlaittoon liittyvää sanastoa. Perinneruokien valmistusta käytännössä itse tekemällä ja vierestä seuraamalla. Oppitunnit opetuskeittiössä. Muu tunnilla jaettava materiaali. Fofonoff, Katri 2002: Mattu saaʹnid. Kytölä, Ritva 1999: Kaarnikasta kalanpaistokeppiin - petsamonsaamelainen eilinen.

15 15 Sivertsen, Seija 2010: Sääʹmǩiõll - Koltankielen oppikirja. Osallistuminen sekä kirjalliset harjoitukset. Koltansaame. oheismateriaali Käsityökurssi / helmikirjonta Kurssin aikana perehdytään kolttasaamelaisten ominaisimpaan käsityömuotoon. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee helmikirjonnan eri työvaiheet, kuviot ja niiden merkitykset sekä työmenetelmään liittyvää sanastoa. Helmikirjonnan opettelua käytännössä itse tekemällä. Käsityöoppitunnit. Muu tunnilla jaettava materiaali. Mettäpuro, Aune 2009: Kuvitettu käsityösanasto suomi-koltta. Mettäpuro, Aune, Moshnikoff, Jouni ja Moshnikoff Satu 2012: Saaʹmi ǩiõtt-tuâjjsääʹnnǩeʹrjj säämas da lääddas. Saaʹmi sijddsååbbar Semenoff, Helena 1991: Sääʹm peʹssertuejj. Girjegiisá Osallistuminen. Koltansaame. Mediakurssi Kurssin aikana perehdytään vaihtoehtoisesti joko koltansaamenkielisten uutisten/juttujen toimittamiseen, koltansaamenkielisten lasten radio- tai tv-ohjelmien tekemiseen tai muun koltansaamen kieliyhteisöä edistävän mediaprojektin tekemiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uutisten/juttujen toimittamiseen, lastenohjelmien tekemiseen tai kieliyhteisöä edistävän mediaprojektin tekemiseen liittyvät prosessit ja osaa toimia kurssin aihepiirissä koltansaamen kielellä. Uutisten/juttujen toimittaminen yhteistyössä YLE Sápmin ja/tai Saaʹmi Nueʹtt ry:n kanssa, lastenohjelmien tekeminen käsikirjoituksesta valmiiksi tai muun mediaprojektin tekeminen käsikirjoituksesta valmiiksi. Oppitunnit. Opettajan jakama materiaali. Valmiita uutisia/juttuja kirjallisesti tai nauhoitteina, valmiita lastenohjelmia tai muita mediaprojekteja. Koltansaame (ja tarvittaessa apukielenä suomi).

16 Koltansaame. Kielimestaritapaamiset 4 ov Opintojakson aikana opiskelija pääsee puhumaan koltansaamea ja tottuu kommunikoimaan spontaanisti koltansaamen kielellä sekä tutustuu koltansaamen puhujayhteisöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija käyttää koltansaamen kieltä rohkeasti ja aktiivisesti. Kommunikointi koltansaamen kielellä. Tapaamiset kielimestareiden kanssa, jolloin vuorovaikutuksessa arkisten puuhien parissa käytetään yksinomaan koltansaamen kieltä. Merkinnät riittävästä määrästä kielimestaritapaamisia ja harjoitukset. Kieliharjoittelu Opiskelija tutustuu työelämään ja sen vaatimuksiin ja soveltaa oppimaansa työtehtävissä, jotka edellyttävät koltansaamen taitoa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija käyttää koltansaamen kieltä rohkeasti ja aktiivisesti. Opiskelija tutustuu viikon ajan sellaisiin työtehtäviin, jotka edellyttävät koltansaamen kielen taitoa ja kielen suullista ja/tai kirjallista käyttöä. Hän soveltaa ja käyttää oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoittelupaikan hankinnasta vastaa ryhmänohjaaja. Harjoittelu ja raportti. Harjoittelu ja raportti, joka kertoo harjoittelusta (esim. työtehtävät) ja pohtii harjoittelun merkitystä ja yhteyttä opintoihin (koltansaamenkielinen, pituus 1 sivu). Koltansaame.

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015 POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015 Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Saamelaisalueen koulutuskeskus 2013 SISÄLLYS 1. Esittely 1

Lisätiedot

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012 MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 1.1. Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI I, PERUSTASO 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI I, PERUSTASO 10 ov (400h) SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS POHJOISSAAMEN KIELI I, PERUSTASO 10 ov (400h) Etäopetuksena Learnlinc-järjestelmässä alkaen viikolla 33/2011 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT Helsingin luonnontiedelukio Mäkelänkatu 84, 00610 HELSINKI PL 3803, 00099 Helsingin kaupunki www.heltiedelu.edu.hel.i rehtori 09 31082062 koulusihteeri 09 31080458 faksi

Lisätiedot

Koulutusesite. TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015. Virtuaalikoulu www.sogsakk.

Koulutusesite. TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015. Virtuaalikoulu www.sogsakk. Esitteen ulkoasu: Tero Riskilä Koulutusesite TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015 Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu KOULUTUSPALVELUMME Saamelaisalueen

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA INARIN KUNTA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Vuosiluokat 1 9 Sivistyslautakunta 13.12.2006 / 155 Sivistyslautakunta 14.02.2007 / 8 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OPETUSSUUNNITELMA... 4 2. ARVOPOHJA, YLEISET TAVOITTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8.

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8. Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/18.8.2011 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/18.8.2011 2 (12) Sisällys 1... 3 2 Erityisen tuen tarpeen arvioiminen opiskelijavalinnassa... 3 3

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008

Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Opetussuunnitelma ainekohtaiset sisällöt syksy 2008 Sisällysluettelo 1. Tuntijako 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 2.1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2.2. Maahanmuuttajien äidinkieli 2.3. Toinen

Lisätiedot

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014

Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014 Taide- ja muotoilukoulu TAIKA opetussuunnitelma 2014 päivitetty 12.5.2015 SISÄLTÖ 1 MEIDÄN KOULUMME TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA 1.1 ILMAISUN TAIKAA TAITEEN JA TAITOJEN TALOSSA 1.2 OPPIMIS- JA OPETTAMISKÄSITYKSESTÄMME

Lisätiedot

PERUSKOULUN OPINNOT EIRAN AIKUISLUKIOSSA. 2 OHJEEKSI OPISKELUUN SUOMALAISEN PERUSKOULUN KOROTTAJILLE JA TÄYDENTÄJILLE

PERUSKOULUN OPINNOT EIRAN AIKUISLUKIOSSA. 2 OHJEEKSI OPISKELUUN SUOMALAISEN PERUSKOULUN KOROTTAJILLE JA TÄYDENTÄJILLE SISÄLLYS PERUSKOULUN OPINNOT EIRAN AIKUISLUKIOSSA... 2 OHJEEKSI OPISKELUUN SUOMALAISEN PERUSKOULUN KOROTTAJILLE JA TÄYDENTÄJILLE... 2 FIRST STEPS, PERUSKOULUN OHJELMA MAAHANMUUTTAJILLE... 3 PERUSKOULUN

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUS- SUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 OPPIAINEOSA

VIHDIN KUNNAN OPETUS- SUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 OPPIAINEOSA VIHDIN KUNNAN OPETUS- SUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 OPPIAINEOSA Päivitetty 12.3.2009 2 SISÄLLYS 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...6 1.1 Oppimisympäristön kuvaus...6 1.2 Aihekokonaisuudet vuosiluokille 1-5...6

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPERUSTA... 3 2 NOUDATETTAVA PAIKALLINEN TUNTIJAKO... 4 2.1 KIELIOHJELMA... 4 3 OPETUKSEN PAINOTUKSET JA AIHEALUEET... 4 4 OPPIMISYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (113) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Toimittaneet: Tuula Ahola, Pirjo Leväniemi Vihdin kunnan opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN OPPI- JA TUKIMATERIAALEISTA. Toimittaneet Leena Nissilä ja Laura Ruuskanen

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN OPPI- JA TUKIMATERIAALEISTA. Toimittaneet Leena Nissilä ja Laura Ruuskanen KOMMENTOITU LUETTELO MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN OPPI- JA TUKIMATERIAALEISTA Toimittaneet Leena Nissilä ja Laura Ruuskanen Opetushallitus 2004 2 LUETTELON KÄYTTÄJÄLLE Tämä luettelo on tarkoitettu apuvälineeksi

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysit

Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysit Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysit Tunnus: ACC2KJ001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Ops 2007 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa

Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa Yksikielinen Kaksikielinen Monikielinen Kotikieli Äidinkieli Opiskelukieli Oma kieli SU2 Lähtökieli Välikieli Kohdekieli 1 SISÄLLYS: SAATTEEKSI

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT PRP PPH P ulunsalon kunta ÄY 6.2 Äidinkieli ja kirjallisuus 1 6.3 Vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli 32 6.4. atematiikka 54 6.5 Ympäristö- ja luonnontieto 74 6.6. Biologia ja maantieto 86 6.7 Fysiikka

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot