NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA Saamelaisalueen koulutuskeskus - Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs 2014

2 2 SIISKÂŽ SISÄLTÖ 1 ČIÕʹLǦǦÕS ESITTELY 2 TÄÄVTÕÕZZ TAVOITTEET 3 MÄTTʼTEM-METOOD OPETUSMETODIT 4 MÄTTJEMVUÄʹPSTUMUŠ OPINTONEUVONTA 5 MÄTTJUMUUŽŽI ÄRVVTÕÕLLÂM OPINTOJEN ARVIOINTI 6 MÄTTJUMUUŽŽI ČIÕʹLǦǦÕS OPINTOJEN KUVAUS 7 KUURSI ČIÕʹLǦǦÕS KURSSIEN KUVAUS 7.1 Takai mättjumuužž 5 mn Yleiset opinnot 5 ov 7.2 Mättjumuužž, koid vaʹlljeet friijeld 4 mn Vapaasti valittavat opinnot 4 ov 7.3 Nuõrttsääʹmǩiõl mättjumuužž 21 mn Koltansaamen kielen opinnot Sääʹmkulttuur mättjumuužž 10 mn Kolttasaamelaisen kulttuurin opinnot 10 ov

3 3 1 ČIÕʹLǦǦÕS ESITTELY Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa. Koulutus koostuu koltansaamen kielen ja kulttuurin opinnoista (31 ov) sekä yleisistä ja vapaasti valittavista kursseista. Koulutus on tarkoitettu kaikille koltansaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle koltansaamen kielen alkeista, joten aiempia saamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä koltansaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä koltansaamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville. Opintojen on pitkälti koottu inarinsaamen ja pohjoissaamen kielen ja kulttuurin linjojen opintosuunnitelmien sekä inarinsaamen kielen täydennyskoulutuksen ( ) kokemusten pohjalta. 2 TÄÄVTÕÕZZ TAVOITTEET Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin, antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito koltansaamen kielessä ja valmiudet käyttää koltansaamea erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa. Opiskelijat, joilla on yleiset edellytykset osallistua ylioppilastutkintoon, voivat suorittaa koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutuksen käytyään myös koltansaamen kielen lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeen. Koulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijoille tietoa kolttasaamelaisten historiasta, perinteistiedosta, nykykulttuurista ja yhteiskunnallisista erityispiirteistä. Koulutuksen perustana on myös tutustua kielen revitalisaatioon eli elvytykseen ja olla osa tätä yhteistä tta. 3 MÄTTʼTEM-METOOD OPETUSMETODIT Koltansaamen kielen ja kulttuurin opiskelu perustuu runsaaseen vuorovaikutukseen opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Sosiaalisella yhteisöllä on suuri merkitys oppimisessa ja näin vuorovaikutteinen oppiminen ja osaaminen tulevat hyödynnettyä. Myös kulttuurikurssien tekemällä oppiminen metodi ja kielimestari-oppilas metodi ovat hyväksi havaittuja tapoja oppia kieltä. Opiskelu järjestetään kielikylpymenetelmää soveltaen siten, että koulutus toteutetaan pääasiassa koltansaameksi. Alussa apukielenä käytetään suomea, mutta alkeiden jälkeen opetuskielenä käytetään yksinomaan koltansaamea. Opetus toteutetaan pääosin lähiopiskeluna sekä itsenäisenä opiskeluna. Opiskelijoita tuetaan tekemään yksilöllisiä valintoja oppimisprosessissaan. Käytännön yhteistyö kielimestareiden ja muiden kolttasaamelaistoimijoiden kesken lisää opiskelun elämänläheisyyttä ja

4 4 syvällisyyttä. Oppimistehtäviä rakennetaan todellisen elämän esimerkkien avulla, ja opiskelijaa ohjataan tutkivan oppimisen suuntaan. Opiskelijaa pyritään valmentamaan valinnoissaan ja opinnoissaan suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus opiskelussa ovat tärkeitä tavoitteita. 4 MÄTTJEMVUÄʹPSTUMUŠ OPINTONEUVONTA Syyslukukauden alussa opiskelija tekee itselleen yhdessä ryhmänohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Siinä otetaan huomioon oppilaan erityisyys, aikaisemmat opinnot sekä opiskelun tavoitteet. HOPS:n käsittelyä varten sovitaan erilliset ajat, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä ryhmänohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijoille tehdään myös lukitesti, jolla kartoitetaan luku- ja kirjoitusvaikeuksia. Lukuvuoden aikana opiskelija ja ryhmänohjaaja yhdessä arvioivat ja päivittävät opiskelusuunnitelmaa. HOPS:n toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan myös oppimispäiväkirjan ja/tai portfolion avulla. Opinto-ohjaaja neuvoo kaikkia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaaja Tea Niemelä: puh , 5 MÄTTJUMUUŽŽI ÄRVVTÕÕLLÂM OPINTOJEN ARVIOINTI Opiskelun tapana käytetään itse-, vertais- ja opettajan johdolla tapahtuvaa a. Opiskelijan itse toteutuu mm. oppimispäiväkirjan ja/tai portfolioiden avulla. Oppimispäiväkirjan kirjoittamisprosessissa opiskelija joutuu itse arvioimaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan eri aineissa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opetusaineissa aineenopettaja arvioi opiskelijan osaamisen opetusaineessa arvioinnin kriteerien mukaisesti asteikolla 1 3 (K3 = kiitettävä, H2 = hyvä, T1 = tyydyttävä) tai suoritettu/hylätty.

5 5 6 MÄTTJUMUUŽŽI ČIÕʹLǦǦÕS OPINTOJEN KUVAUS Koulutus koostuu yleisistä, vapaasti valittavista, koltansaamen kielen sekä kolttasaamelaisen kulttuurin opinnoista. Yleiset opinnot Tietotekniikka Opintopäiväkirja ja portfolio Digitaalinen dokumentointi Johdanto saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin Vapaasti valittavat opinnot Koltansaamen kielen opinnot Koltansaame I Koltansaame II Koltansaame III Koltansaamen kielen tutkimuksen perusteet Taivuttamisen harjoituskurssi Suullinen käyttö I Kirjallinen käyttö I Koltansaamenkielinen kaunokirjallisuus Kolttasaamelaisen kulttuurin opinnot Kalastuskurssi Ruuanlaittokurssi Käsityökurssi / helmikirjonta Mediakurssi Kielimestaritapaamiset Kieliharjoittelu 5 ov 2 ov 4 ov 2 3 ov 4 ov 4 ov 2 ov 3 ov 3 ov 10 ov 2 ov 4 ov 7 KUURSI ČIÕʹLǦǦÕS KURSSIEN KUVAUS 7.1 Takai mättjumuužž 5 mn Yleiset opinnot 5 ov Tavoitteet Yleisiä opintoja on yhteensä 5 opintoviikkoa: Tietotekniikka, Opintopäiväkirja ja portfolio, Digitaalinen dokumentointi 2 ov ja Johdanto saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin. Yleiset opinnot varmistavat, että opiskelija hallitsee opintojen menestyksekkääseen suorittamiseen tarvittavat opiskelutaidot ja perustiedot. Tietotekniikka Kurssin käytyään opiskelija käyttää erilaisia toimisto-ohjelmia ja Internetiä hyödyksi kirjallisten opiskelutehtävien, esim. harjoitusten, kirjoitelmien, blogin/opintopäiväkirjan, portfolion ja erilaisten

6 6 ajankohta sanalistojen laatimisessa. Opiskelija osaa hyödyntää verkkooppimisympäristöjen perustoimintoja. Harjoitustehtäviä, laitteen käyttö ja hallinta, sähköposti, tietoturva, erilaisten pilvipalveluiden käyttö (GoogleDrive, Dropbox), blogi, Wordin, Excelin ja PowerPointin peruskäyttö, Internet ja sen hakupalvelut, saamen fontit, pikanäppäimien käyttö, tiedostojen pakkaaminen ja tallentaminen: H-asema, GoogleDrive ja Dropbox. Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, kurssilla tehdyt työt kootaan portfolioon. Kurssin voi suorittaa myös näyttökokeella, jossa tehdään kurssin liittyvät tehtävät ja joilla näytetään kurssilla opiskeltavien asioiden hallinta 1 3 tai suoritettu/hylätty. Suomi. Opintopäiväkirja ja portfolio Opiskelija laatii portfoliotaan koko opintojensa ajan. Portfoliot esitellään ja käsitellään kevätlukukauden lopussa Opiskelija kokoaa portfolioonsa omia töitään/opiskelutehtäviään, jotka ovat olleet hänelle merkittävimpiä oppimiskokemuksia, ja arvioi ja analysoi samalla omaa oppimistaan ja osaamistaan. Konkreettisesti portfolio voi olla kansio, salkku, blogi, tiedostokansio, muistitikku, multimediadvd tai jotakin muuta - rajana on vain opiskelijan luovuus. Sisältönä voi olla oppimistehtäviä, tenttejä, kieliharjoitteluraportteja, opintopäiväkirjoja, valokuvia, lehtileikkeitä tai raportteja. Portfolio siis sisältää aineistoa kaikesta siitä, mitä opiskelija on oppinut ja mitä hän osaa ja minkä kautta hän pystyy osaamistaan analysoimaan. Portfolion työstämisprosessi aloitetaan heti opintojen alettua, itsenäistä työskentelyä, portfolion kokoamista ja laatimista. Porfolion esittely lukuvuoden lopulla. Koltansaame ja suomi. Digitaalinen dokumentointi 2 ov Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tallentaa ääntä digitaalisesti ja editoida äänittämäänsä materiaalia. Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön valokuvauksen ja kuvankäsittelyn teoriaa ja työkaluja, osaa viestiä valokuvauksen ja kuvankäsittelyn keinoin, rajata, tarkentaa ja valottaa valokuvia, soveltaa valokuvauksen sisällöllisiä, teknisiä ja tuotannollisia periaatteita, osaa digitoida valokuvan ja käsitellä digitaalista kuvaa kuvankäsittelyohjelmassa. Opiskelija saa valmiuksia portfolion tekemiseen. Digitaalisen nauhoituslaitteen tekniset ominaisuudet ja käyttö, äänitallenteen ominaisuudet, tallennusmuodot ja editointi. Valokuvalla viestiminen, digitaalisen kameran tekniset ominaisuudet ja kameran käyttö, valokuvan rajaus, tarkennus, valotus, syvyysterävyys, digitaalisen kuvan ominaisuudet ja tallennusmuodot, valokuvan digitointi, digitaalisen kuvan korjailu ja käsittely,

7 7 tekijänoikeustietojen tallennus ja kuvan pakkaus. Oppitunnit, äänitteiden tekeminen, valokuvien ottaminen ja portfolion laatiminen. Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, portfolio. Suomi. Johdanto saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin Kurssilla perehdytään Saamenmaahan, saamelaisiin, saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleistä tietoa saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista. Hän osaa nimetä saamelaisryhmät ja saamelaiset elinkeinot sekä kuvailla saamelaisalueen alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Opiskelija tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia. Saamenmaan ja saamelaisten historiaa, saamelaisryhmät, saamen kielet, vuotuiskierto, luontosidonnaisuus, elinkeinot, Sámi Duodji saamelainen käsityö, saamenpuvut, joiku/livđe/leuʹdd, kansalliset symbolit, itsehallinto,, Kolttien kyläkokous, saamelaisyhdistykset, Saamelaisneuvosto, saamelaiskonferenssi, ČSVliike, saamelaistoimijat Suomessa, saamelaismedia. Kirjallisuus, esitelmät, luennot. oppi- ja oheismateriaali / kirjallisuus (lista opettajan muokattavissa) Aikio, Samuli 1992: Olbmot ovdal min, Sámiid historjá 1700-logu rádjái. Girjegiisá Eriksen, Leif: Sámiid historjá 1850 rádjái. Davvi Girjo o.s Helander-Renvall, Elina 2006: Silde, Saamelaisten myyttejä ja tarinoita. Oy Sevenprint Ltd Jefremoff, Irja 2005: Kolttasaamelaiset nyt Tutkimus kotoutetun kansan elämäntilanteesta uuden vuosituhannen alussa Jefremoff, Irja 2001: Varriistâllâm, Inarinsaamelaisten vuotuismuutto. Saamelaismuseosäätiö. Inarin saamelaismuseon julkaisuja nro 4 Korhonen, Mikko 1981: Johdatus lapin kielen historiaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kulonen, Ulla-Maija, Seurujärvi-Kari, Irja ja Pulkkinen, Risto 2005: The Saami A Cultural Encyclopaedia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Lehtola, Jorma 2005: 30 vuotta käsityö sydämellä Sámi Duodji ry Kustannus-Puntsi Lehtola, Veli-Pekka 1997: Saamelaiset, historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi Lehtola, Veli-Pekka 2005: Saamelaisten Parlamentti. Linkola, Anni ja Linkola, Martti 2005: Kolttasaamelaiset, The Skolt Sámi. SIIDA Pennanen, Jukka ja Näkkäläjärvi, Klemetti 2000: Siiddastallan, Siidoista kyliin. Inarin saamelaismuseon julkaisuja n:o 3. Pohjoinen Sammallahti, Pekka 1998: The Saami Languages An Introduction. Davvi Girji OS

8 8 Sámi Duodji ry 2010: Suomen saamelaispuvut. Saarijärven Offset Oy Seurujärvi-Kari, Irja, Halinen, Petri ja Pulkkinen, Risto (toim.) 2011: Saamentutkimus tänään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Solbakk, Aage 1994: Sámi historjá 1, Áigodat Davvi Girji o.s Solbakk, Aage 1997: Sámi historjá 2, 1751 rájes dálá áigái. Davvi Girji o.s, Solbakk, Aage 1993: Sápmelaččat. Sámi Instituhtta. Davvi Girji o.s Sverloff, Matti 2003: Suenjelin saamelaisten perintö. Vammalan Kirjapaino Oy Tanner, Väinö 1929: Ihmismaantieteellisiä tutkimuksia Petsamon seudulta I Kolttalappalaiset (Toim. Paulo Susiluoto). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2000 oppi- ja oheismateriaali / nettisivut ja muut materiaalit (lista opettajan muokattavissa) (myös Oktavuohta-nettilehti) Lisäksi lehdet, filmit, äänitteet sekä opettajan jakama materiaali. Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, mahdolliset saamelaiskulttuuritapahtumat, esitelmä ja tentti. Suomi. 7.2 Mättjumuužž, koid vaʹlljeet friijeld 4 mn Vapaasti valittavat opinnot 4 ov Tavoitteet Vapaasti valittavat opinnot vahvistavat kurssista riippuen opiskelijan kulttuurin- ja/tai kielentuntemusta. Ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden osallistua oppilaitoksen koulutustarjontaan myös oman oppiaineen ulkopuolella. Vapaasti valittavien opintojen puitteissa tarjottavat kurssit vaihtelevat. Kurssitarjotin luodaan osin opiskelijoiden toiveiden ja osin aikaisempien vuosien tuoman kokemuksen pohjalta. 7.3 Nuõrttsääʹmǩiõl mättjumuužž 21 mn Koltansaamen kielen opinnot 2 Tavoitteet Koltansaamen kielen opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen peruskieliopin sekä pystyy käyttämään kieltä luontevasti päivittäisenä kielenä niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Lisäksi opiskelija tuntee koltansaamen kielen aseman sekä tuntee koltansaamen kielestä ja kolttasaamelaisista tehtyä tutkimusta.

9 9 oheismateriaali 1 3 Suomi ja koltansaame. Koltansaame I 3 ov Kurssin aikana perehdytään koltansaamen äänteisiin ja aakkosiin sekä ydinkielioppiin, harjoitellaan ääntämystä sekä tutustutaan päivittäisiin arkirutiineihin liittyvään sanastoon. Kurssin aikana keskustellaan päivittäiseen elämään liittyvistä aiheista sekä kirjoitetaan yksinkertaisia tekstejä. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee koltansaamen äänteet ja aakkoset, ydinkieliopin sekä päivittäiseen elämään liittyvää keskeistä perussanastoa. Opiskelija osaa lukea helppoja tekstejä, keskustelee helpoista aiheista sekä kirjoittaa koltansaameksi lyhyitä kirjoitelmia. Opiskelijaa kannustetaan aktiiviseen sanavaraston kasvattamiseen. Kurssi sisältää erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia, tekstin- ja kuullunymmärtämiseen liittyviä harjoituksia sekä sähköisten sanastojen laatimista. Oppitunnit, ryhmätyöt, sanakokeet, kielioppiharjoitukset sekä omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Moshnikoff, Jouni ja Satu 1995: Koltansaamen alkeiskurssi 1. moniste Moshnikoff, Satu 2001: Näkam mon leäm. Muu oppitunneilla jaettava materiaali. Fofonoff, Katri 2002: Mattu saaʹnid. Moshnikoff, Jouni ja Satu, Koponen Eino 2009: Koltansaamen koulukielioppi. Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1988: Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji Oy Sammallahti, Pekka, Moshnikoff, Jouni 1991: Suomi-koltansaame sanakirja. Girjegiisá Sivertsen, Seija 2010: Sääʹmǩiõll - Koltankielen oppikirja. Filmit, satukirjat, äänitteet. Harjoitukset sekä suullinen ja/tai kirjallinen tentti. Koltansaame II 4 ov Kurssin aikana perehdytään syvemmin koltansaamen kielioppiin ja ääntämykseen sekä laajennetaan sanastoa. Kurssin aikana keskustellaan päivittäiseen elämään liittyvistä aiheista sekä kirjoitetaan helpohkoja tekstejä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot koltansaamen keskeisestä kieliopista ja laaja perussanavarasto. Hän pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja ja ymmärtää yksinkertaista kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tuntee koltansaamen taivutusjärjestelmän periaatteet ja tärkeimmät lauseopin piirteet. Opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä koltansaamen kieleen liittyviä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja kielioppeja. Luku-, kirjoitus- ja keskusteluharjoitukset sekä kielioppiin ja tekstin- ja kuullunymmärtämiseen liittyvät harjoitukset.

10 10 Oppitunnit, ryhmätyöt, sanakokeet, kielioppiharjoitukset sekä omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Moshnikoff, Jouni ja Satu 2002: Koltansaamen alkeiskurssi 2. moniste Muu oppitunneilla jaettava materiaali. oheismateriaali Moshnikoff, Jouni ja Satu, Koponen Eino 2009: Koltansaamen koulukielioppi. Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1988: Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji Oy Sammallahti, Pekka, Moshnikoff, Jouni 1991: Suomi-koltansaame sanakirja. Girjegiisá Filmit, satukirjat, äänitteet. Harjoitukset sekä suullinen ja/tai kirjallinen tentti. 1 3 Koltansaame ja suomi. oheismateriaali 1 3 Koltansaame. Koltansaame III 4 ov Kurssin aikana kerrataan edellisillä kursseilla opittuja asioita sekä perehdytään syvemmin koltansaamen kielioppiin vaativampien tekstien avulla. Kurssilla tutustutaan referaatin kirjoittamiseen. Opiskelija palauttaa mieleen edellisillä kursseilla oppimansa asiat ja soveltaa niitä suulliseen ja kirjalliseen kielenkäyttöönsä. Opiskelija osaa lukea vaativampia tekstejä koltansaameksi sekä kirjoittaa ja keskustelee koltansaameksi niiden pohjalta. Opiskelija osaa kirjoittaa referaatin. Lukuharjoituksia, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä kielioppiharjoituksia. Opiskelija kirjoittaa kurssin aikana kirjoitelmia ja referaatin, jotka käsitellään tunneilla. Oppitunnit, kirjoitelmat, referaatti, sanakokeet, kielioppiharjoitukset sekä omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Moshnikoff, Jouni ja Satu 2002: Koltansaamen alkeiskurssi 2. moniste Muu oppitunneilla jaettava materiaali. Moshnikoff, Jouni ja Satu, Koponen Eino 2009: Koltansaamen koulukielioppi. Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1988: Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji Oy Sammallahti, Pekka, Moshnikoff, Jouni 1991: Suomi-koltansaame sanakirja. Girjegiisá Filmit, satukirjat, äänitteet. Harjoitukset sekä suullinen ja/tai kirjallinen tentti. Koltansaamen kielen tutkimuksen perusteet Kurssin aikana tutustutaan tärkeimpiin koltansaamen kielen tutkijoihin sekä heidän työhönsä ja julkaisuihinsa. Lisäksi kurssilla tutustutaan lyhyesti äänteiden mukaiseen kirjoitustapaan.

11 11 oheismateriaali Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee koltansaamen kielen tutkimuksen historiaa sekä eri tutkijoiden tuotantoa. Lisäksi opiskelija tunnistaa koltansaamen kielen äänteiden mukaisen kirjoitustavan. Kurssilla esitellään koltansaamen kieleen liittyvää aiempaa tutkimusta sekä tutustutaan lyhyesti äänteiden mukaiseen kirjoitustapaan. Opetusta havainnollistetaan koltansaamen kielestä poimittujen esimerkkien avulla. Oppitunnit ja harjoitukset. Opettajan jakama materiaali. Sammallahti, Pekka 1998: The Saami Languages An Introduction. Davvi Girji OS Itkonen, T. I. 1958: Koltan- ja kuolanlapin sanakirja (I ja II). Suomalaisugrilainen seura Itkonen, T. I. 1931: Koltan- ja kuolanlappalaisia satuja. Suomalaisugrilainen seura Itkonen, Toivo 1916: Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu: Koltan, Kildinin ja Turjan murteiden mukaan. Suomalais-ugrilainen seura Harjoitukset ja/tai tentti. Koltansaame ja suomi. Taivuttamisen harjoituskurssi 2 ov Opintojakson aikana perehdytään verbien ja nominien rutiininomaiseen taivuttamiseen sekä suullisesti että kirjallisesti esimerkkien avulla. Opiskelija pystyy taivuttamaan rutiininomaisesti myös harvinaisempia sanoja sekä sanojen harvinaisempia tai vaikeita taivutusmuotoja taivutuskategorian ja sanassa olevien äänteiden perusteella. Harjoitukset. Oppitunnit ja harjoitukset. Moshnikoff, Jouni ja Satu, Koponen Eino 2009: Koltansaamen koulukielioppi. Muu oppitunneilla jaettava materiaali. oheismateriaali Korhonen, Mikko, Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1973: Koltansaamen opas. Castrenianum Mosnikoff, Jouni, Sammallahti, Pekka 1988: Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji Oy Sammallahti, Pekka, Moshnikoff, Jouni 1991: Suomi-koltansaame sanakirja. Girjegiisá Harjoitukset ja tentti. 1 3 Koltansaame (ja tarvittaessa apukielenä suomi). Suullinen käyttö I 3 ov Kurssin aikana perehdytään koltansaamen kielen suulliseen ilmaisuun erilaisten opettajajohtoisten keskustelu- ja kuunteluharjoitusten avulla.

12 12 Opiskelija osaa puhua koltansaamen kieltä sujuvasti ja ymmärtää kuulemaansa. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuunteluharjoitukset ja ryhmätyöt. Oppitunnit ja harjoitukset. oheismateriaali Jouste, Marko, Mosnikoff, Elias, Sivertsen, Seija (toim.) 2007: Maaddârääʹjji leeuʹd Esivanhempien leuddit. Kansanmusiikkiinstituutti Koponen, Eino, Moshnikoff, Jouni ja Satu (toim.) 2010: Sääʹmǩiõll, äʹrbbǩiõll. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Saastamoinen, Ilpo 2007: Son vuäinn Kolttasaamelaisten leuddeja Kuolasta. Global Music Centre Semenoja, Sinikka (toim.) 1994: Toʹben mädd mâʹte vuäđđ. Oulun yliopisto Täydennyskoulutus keskus Alias-peli. Filmit, äänitteet, pelit. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen koltansaamenkieliset äänitearkistomateriaalit. Radio-ohjelma Nuõrttsäämas. Harjoitukset ja suullinen tentti. 1 3 Koltansaame (ja tarvittaessa apukielenä suomi). Kirjallinen käyttö I 3 ov Kurssin aikana perehdytään koltansaamen kirjoittamiseen siten, että kielen rakenne ja kirjoittamisen eri tyylilajit tulevat tutuiksi. Lisäksi tutustutaan esseen kirjoittamiseen. Opiskelija hallitsee koltansaameksi kirjoittamisen ja eri tyylilajien erot. Opiskelija osaa laatia esseen. Koltansaamen kirjoitustavan harjoittelua kirjoittamalla ja litteroimalla (kirjoittamalla esim. äänitallenteen puhtaaksi). Tutustutaan kirjoittamisen eri tyylilajeihin. Yksinkertaisen tarinan ja yksinkertaisen asiatekstin kirjoittaminen, esseen kirjoittaminen. Oppitunnit, harjoitukset ja pienryhmätyöskentely. Sovitaan opettajan kanssa. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset sekä itsenäiset kirjoitustehtävät. 1 3 Koltansaame (ja tarvittaessa apukielenä suomi). Koltansaamenkielinen kaunokirjallisuus Kurssin aikana perehdytään koltansaamenkieliseen kaunokirjallisuuteen sekä kolttasaamelaiseen leuddi- ja laululyriikkaan.

13 13 kirjalista runokirjalista laulu- ja leuddilyriikat 1 3 Koltansaame. Opiskelija tuntee koltansaamenkielistä kaunokirjallisuutta ja osaa keskustella tai kirjoittaa lukemastaan. Koltansaamenkielisen kaunokirjallisuuden sekä laulu- ja leuddilyriikoiden lukeminen sekä suullisen tai esseemuotoisen esitelmän teko. Oppitunnit sekä kirjapaketti ja suullinen tai esseemuotoinen esitelmä. Aikio, Annukka ja Samuli 1982: Nijdd mottji kåʹllsuåbrjen. Universitetsforlaget Crottet, Robert: Mannu meäʹcc De Saint-Exupéry, Antoinette: Uʹcc priinsâž Fofonoff, Kati-Claudia 2010: Suõʹnnʼjel pälggsin Nuõrttsäʹmmlai mainnâz. Davvi Girji Holmberg, Veikko 1995: Tuʹrr-kammǥaž da žeeʹvetdåhttar laskk. Davvi Girji OS Koponen, Eino, Moshnikoff, Jouni ja Satu (toim.) 2010: Sääʹmǩiõll, äʹrbbǩiõll. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Moshnikoff, Satu (toim.) 2001: Laaʹrkaž vuäʹppsen. Moshnikoff, Satu (toim.) 2001: Neâmmai caarnijdd. Moshnikoff, Satu (toim.) 2001: Vieʹrmm-ääkka maainâs. Moshnikoff, Satu (toim.) 2004: Pâʹss Treeffan da kueʹbǯǯ. Moshnikoff, Satu (toim.) 2006: Pâʹss Treeffan Peäccmest. Moshnikoff, Satu 1995: Paaibužškooul sääʹmǩiõll lookkâmǩeʹrjj. Moshnikoff, Satu 2002: Mäʹrjj da Ǩiurrâl. Moshnikoff, Satu ja Jouni 2003: Luõssšiiʹllipäʹrnn Mekk. Mosnikoff, Satu (toim.) 1992: Maaddârääʹjji mainnâz. Girjegiisá Palismaa, Marjatta 1995: Ääʹǩǩ peâmmâʹlǧǧ. Lapin lääninhallitus Semenoja, Sinikka (toim.) 1994: Toʹben mädd mâʹte vuäđđ. Oulun yliopisto Täydennyskoulutus keskus Fofonoff, Kati-Claudia 1998: Jânnam muttum nuuʹbbiooʹri. Davvi Girji OS Fofonoff, Claudia 1988: Paatsjoen laulut Pââšjooǥǥ laulli. Gauriloff, Jaakko: laululyriikat Jouste, Marko, Mosnikoff, Elias, Sivertsen, Seija (toim.) 2007: Maaddârääʹjji leeuʹd Esivanhempien leuddit. Kansanmusiikkiinstituutti Saastamoinen, Ilpo 2007: Son vuäinn Kolttasaamelaisten leuddeja Kuolasta. Global Music Centre Saba, Isak 1901: Sääʹmsooǥǥ laull Sanila, Tiina: laululyriikat Kirjallisuudesta tai leuddi- ja laululyriikoista suullinen tai esseemuotoinen esitelmä.

14 Sääʹmkulttuur mättjumuužž 10 mn Kolttasaamelaisen kulttuurin opinnot 10 ov Tavoitteet Kolttasaamelaisen kulttuurin opinnot tutustuttavat opiskelijat erityisesti perinteiseen mutta myös moderniin saamelaiskulttuuriin. Opiskelija osaa kuvata kolttasaamelaisten historiaa, perinteistietoa, nykykulttuuria ja yhteiskunnallisia erityispiirteitä. Kulttuurin opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden käyttää koltansaamen kieltä erilaisissa ympäristöissä ja toimissa eri ihmisten kanssa. Opiskelijat tottuvat spontaaniin vuorovaikutukseen koltansaamen kielellä ja tutustuvat koltansaamen puhujayhteisöön. oheismateriaali Kalastuskurssi 2 ov Opintojakson aikana perehdytään eri vuodenajoille tai tietyille kalalajeille ominaiseen kalastukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kolttasaamelaisia kalastusmenetelmiä ja kalastukseen liittyvää sanastoa. Kalastusmenetelmien opettelua käytännössä itse tekemällä ja vierestä seuraamalla. Kalastusreissut. Muu reissuilla jaettava materiaali. Fofonoff, Katri 2002: Mattu saaʹnid. Moshnikoff, Satu ja Jouni 2003: Luõssšiiʹllipäʹrnn Mekk. Moshnikoff, Satu 1995: Paaibužškooul sääʹmǩiõll lookkâmǩeʹrjj (kalastukseen liittyvät sivut). Sivertsen, Seija 2010: Sääʹmǩiõll - Koltankielen oppikirja. Osallistuminen sekä kirjalliset harjoitukset. Koltansaame. oheismateriaali Ruuanlaittokurssi Kurssin aikana perehdytään perinteiseen kolttasaamelaiseen ruuanlaittoon. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kolttasaamelaisia perinneruokia ja niiden valmistustapoja sekä ainesten hankkimistapoja. Lisäksi opiskelija tuntee ruuanlaittoon liittyvää sanastoa. Perinneruokien valmistusta käytännössä itse tekemällä ja vierestä seuraamalla. Oppitunnit opetuskeittiössä. Muu tunnilla jaettava materiaali. Fofonoff, Katri 2002: Mattu saaʹnid. Kytölä, Ritva 1999: Kaarnikasta kalanpaistokeppiin - petsamonsaamelainen eilinen.

15 15 Sivertsen, Seija 2010: Sääʹmǩiõll - Koltankielen oppikirja. Osallistuminen sekä kirjalliset harjoitukset. Koltansaame. oheismateriaali Käsityökurssi / helmikirjonta Kurssin aikana perehdytään kolttasaamelaisten ominaisimpaan käsityömuotoon. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee helmikirjonnan eri työvaiheet, kuviot ja niiden merkitykset sekä työmenetelmään liittyvää sanastoa. Helmikirjonnan opettelua käytännössä itse tekemällä. Käsityöoppitunnit. Muu tunnilla jaettava materiaali. Mettäpuro, Aune 2009: Kuvitettu käsityösanasto suomi-koltta. Mettäpuro, Aune, Moshnikoff, Jouni ja Moshnikoff Satu 2012: Saaʹmi ǩiõtt-tuâjjsääʹnnǩeʹrjj säämas da lääddas. Saaʹmi sijddsååbbar Semenoff, Helena 1991: Sääʹm peʹssertuejj. Girjegiisá Osallistuminen. Koltansaame. Mediakurssi Kurssin aikana perehdytään vaihtoehtoisesti joko koltansaamenkielisten uutisten/juttujen toimittamiseen, koltansaamenkielisten lasten radio- tai tv-ohjelmien tekemiseen tai muun koltansaamen kieliyhteisöä edistävän mediaprojektin tekemiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uutisten/juttujen toimittamiseen, lastenohjelmien tekemiseen tai kieliyhteisöä edistävän mediaprojektin tekemiseen liittyvät prosessit ja osaa toimia kurssin aihepiirissä koltansaamen kielellä. Uutisten/juttujen toimittaminen yhteistyössä YLE Sápmin ja/tai Saaʹmi Nueʹtt ry:n kanssa, lastenohjelmien tekeminen käsikirjoituksesta valmiiksi tai muun mediaprojektin tekeminen käsikirjoituksesta valmiiksi. Oppitunnit. Opettajan jakama materiaali. Valmiita uutisia/juttuja kirjallisesti tai nauhoitteina, valmiita lastenohjelmia tai muita mediaprojekteja. Koltansaame (ja tarvittaessa apukielenä suomi).

16 Koltansaame. Kielimestaritapaamiset 4 ov Opintojakson aikana opiskelija pääsee puhumaan koltansaamea ja tottuu kommunikoimaan spontaanisti koltansaamen kielellä sekä tutustuu koltansaamen puhujayhteisöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija käyttää koltansaamen kieltä rohkeasti ja aktiivisesti. Kommunikointi koltansaamen kielellä. Tapaamiset kielimestareiden kanssa, jolloin vuorovaikutuksessa arkisten puuhien parissa käytetään yksinomaan koltansaamen kieltä. Merkinnät riittävästä määrästä kielimestaritapaamisia ja harjoitukset. Kieliharjoittelu Opiskelija tutustuu työelämään ja sen vaatimuksiin ja soveltaa oppimaansa työtehtävissä, jotka edellyttävät koltansaamen taitoa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija käyttää koltansaamen kieltä rohkeasti ja aktiivisesti. Opiskelija tutustuu viikon ajan sellaisiin työtehtäviin, jotka edellyttävät koltansaamen kielen taitoa ja kielen suullista ja/tai kirjallista käyttöä. Hän soveltaa ja käyttää oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoittelupaikan hankinnasta vastaa ryhmänohjaaja. Harjoittelu ja raportti. Harjoittelu ja raportti, joka kertoo harjoittelusta (esim. työtehtävät) ja pohtii harjoittelun merkitystä ja yhteyttä opintoihin (koltansaamenkielinen, pituus 1 sivu). Koltansaame.

Päivitetty 10.8.2012. INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013

Päivitetty 10.8.2012. INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Päivitetty 10.8.2012 INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 Saamelaisalueen koulutuskeskus - Säämi máttááttâskuávdáš 2011 SISÄLLYS 1. Esittely... 1 2. Tavoitteet... 1 3. Opetusmetodit...

Lisätiedot

INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2014 2016

INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2014 2016 INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2014 2016 Säämi máttááttâskuávdáš - Saamelaisalueen koulutuskeskus 2014 SISÄLLYS 1. Esittely... 1 2. Tavoitteet... 1 3. Opetusmetodit... 2 4. Opintoneuvonta...

Lisätiedot

INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA

INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA INARINSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2017 2018 Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Saamelaisalueen koulutuskeskus 2015 SISÄLLYS 1. Esittely...

Lisätiedot

OPS POHJOISSAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN JATKO-OPINNOT 30 OV LUKUVUOSI

OPS POHJOISSAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN JATKO-OPINNOT 30 OV LUKUVUOSI OPS POHJOISSAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN JATKO-OPINNOT 30 OV LUKUVUOSI 2017 2018 1. Esittely Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pohjoissaamen kielen ja kulttuurin jatko-opinnot kestävät lukuvuoden ja ovat

Lisätiedot

Koltankielinen julkaisutoiminta / Publications in Skolt Sámi language

Koltankielinen julkaisutoiminta / Publications in Skolt Sámi language Koltankielinen julkaisutoiminta / Publications in Skolt Sámi language Vuoden 2008 loppuun mennessä koltankielellä ilmestyneet julkaisut aakkosjärjestyksessä / Publications is Skolt Sámi language, published

Lisätiedot

Koltansaamenkielinen kirjallinen materiaali vuoden 2006 loppuun (aakkosjärjestyksessä)

Koltansaamenkielinen kirjallinen materiaali vuoden 2006 loppuun (aakkosjärjestyksessä) Koltansaamenkielinen kirjallinen materiaali vuoden 2006 loppuun (aakkosjärjestyksessä) Koonneet: Jouni ja Satu Moshnikoff Aikio, Samuli ja Annukka: Nijdd mottji kå llšuåbrjen (Tyttö muuttui kultaiseksi

Lisätiedot

Koulutusesite. TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015. Virtuaalikoulu www.sogsakk.

Koulutusesite. TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015. Virtuaalikoulu www.sogsakk. Esitteen ulkoasu: Tero Riskilä Koulutusesite TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015 Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu KOULUTUSPALVELUMME Saamelaisalueen

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI I, PERUSTASO 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI I, PERUSTASO 10 ov (400h) SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS POHJOISSAAMEN KIELI I, PERUSTASO 10 ov (400h) Etäopetuksena Learnlinc-järjestelmässä alkaen viikolla 33/2011 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN LINJA 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2010-2011

SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN LINJA 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2010-2011 SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN LINJA 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2010-2011 Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. TAVOITTEET 1 3. OPPIMISKÄSITYS JA OPETUSMETODIT 2

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI II, KESKITASO 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI II, KESKITASO 10 ov (400h) SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS POHJOISSAAMEN KIELI II, KESKITASO 10 ov (400h) Pohjoissaamen kieli I, perustaso 10 ov tai vastaava suoritettuna Learnlinc-etäopetusjärjestelmässä alkaen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015

POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015 POHJOISSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 ov OPETUSSUUNNITELMA 2013 2015 Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs Saamelaisalueen koulutuskeskus 2013 SISÄLLYS 1. Esittely 1

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Verkko-opetuksena Learnlinc ympäristössä alkaen ma 8.9.2008 klo 17.30-19.25 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa (200 h) verkko-oppitunteja sekä (200 h) opiskelijan

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) JATKOKOULUTUS noin 10 ov:n opinnot pohjana

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) JATKOKOULUTUS noin 10 ov:n opinnot pohjana POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) JATKOKOULUTUS noin 10 ov:n opinnot pohjana Etäopetuksena Learnlinc järjestelmässä alkaen ma 10.8.2009 klo 17.30-20.00 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa verkko-oppitunteja

Lisätiedot

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012 MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2010-2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 1.1. Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Ennakkotiedote lukuvuoden 2010-2011 virtuaaliopetuksesta Tarkemmat tiedot koulutuksesta ilmoitetaan toukokuun aikana Haku avataan toukokuussa

Ennakkotiedote lukuvuoden 2010-2011 virtuaaliopetuksesta Tarkemmat tiedot koulutuksesta ilmoitetaan toukokuun aikana Haku avataan toukokuussa SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Ennakkotiedote lukuvuoden 2010-2011 virtuaaliopetuksesta Tarkemmat tiedot koulutuksesta ilmoitetaan toukokuun aikana Haku avataan toukokuussa POHJOISSAAMEN

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2014-2016

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2014-2016 MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2014-2016 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tavoitteet... 1 2. ALAN KUVAUS JA ARVOT... 1 2.1. Alan kuvaus...

Lisätiedot

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2013-2015

MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2013-2015 MEDIALINJA 40 OV + 40 OV OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA 2013-2015 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 1.1. Medialinjan tavoitteena on kouluttaa työmarkkinalähtöisesti media-alan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen Kuvaukset 1 (8) Äidinkieli, valinnainen Kriitikkokurssi, 1 ov (YV1AI1) Tavoitteet hahmottaa asemansa median maailmassa osaa hyödyntää kriittisesti mediaa ja arvioida sitä sekä ilmaista itseään luovasti

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Kevään 2014 Opetussuunnitelma 2013-14 päivitetty 4.11.2013

Kevään 2014 Opetussuunnitelma 2013-14 päivitetty 4.11.2013 1 Kevään 2014 Opetussuunnitelma 2013-14 päivitetty 4.11.2013 JOURNALISTILINJAN Viestintäkevät 2014 Valmentaudu vaikuttamaan Monipuoliset viestintätaidot ovat taitoja, joita tarvitaan kaikissa töissä ja

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

31.8.2011 NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA

31.8.2011 NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA NUÕRTTSÄÄʹMǨIÕLL DA KULTTUR 40 MN MÄTTʼTEMPLAAN KOLTANSAAMEN KIELI JA KULTTUURI 40 OV OPETUSSUUNNITELMA 1 SIISKÂŽ SISÄLTÖ 1 ČIÕʹLǦǦÕS ESITTELY 2 TÄÄVTÕÕZZ TAVOITTEET 3 MÄTTʼTEM-METOOD OPETUSMETODIT 4 MÄTTJEMVUÄʹPSTUMUŠ

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Anarâškielâ máttááttâs

Anarâškielâ máttááttâs 1 Inarinsaamen opetus 2014 2015 Anarâškielâ máttááttâs 2014 2015 Perusopinnot, 2. vuosi / Vuáđu-uápuh, 2. ihe Perusopinnot jatkuvat niille opiskelijoille, jotka aloittivat inarinsaamen opinnot verkossa

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA?

RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? RUNSAUDENPULA!! MINKÄLAISIA MATERIAALEJA OPISKELIJAT VALITSEVAT ITSENÄISELLÄ OHJATULLA KURSSILLA? Melina Bister, Helsingin yliopiston kielikeskus Kielikeskuslaisten Minikonferenssi IV, 26.11.2015 ITSENÄINEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Päätöspäivämäärä 01.06.2012 Opintojen mitoitus ja oppiminen Aika on oppimisen välttämätön edellytys

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo Työpaja A1/B1 klo 13.30-14.45 ja klo 15.30-16.45 Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa Minna Harmanen Annamari Kajasto Pirjo Koivula Katri Kuukka Monipuoliset arviointikäytänteet

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä

Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Oppimisen arviointi uusissa oppimisympäristöissä Lehtori Sanna Ruhalahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen arviointi Tavoite on, että opiskelija tietää, mitä osaa ja mitä hänen on vielä

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

S2-opetus aikuisten perusopetuksessa - aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa tukeva koulutus 15.5.

S2-opetus aikuisten perusopetuksessa - aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa tukeva koulutus 15.5. S2-opetus aikuisten perusopetuksessa - aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa tukeva koulutus 15.5.2017 Katri Kuukka Tiina Muukka Satu Lahtonen Keskeistä lukutaitovaiheessa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc.,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA AITOJEN TAITOJEN JUURILLA Ammattiosaajan työkykypassi Tiisu-Maria Näkkäläjärvi Sosiaali- ja terveysalan opettaja Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš, Saamelaisalueen koulutuskeskus on

Lisätiedot

duodji saamenkäsityöstä muotoiluun koulutushanke 25 op (ESR)

duodji saamenkäsityöstä muotoiluun koulutushanke 25 op (ESR) duodji saamenkäsityöstä muotoiluun koulutushanke 25 op (ESR) Hankkeen taustaa Hankkeen taustalla on perinteisen saamen käsityökulttuurin ja korkeatasoinen muotoilun osaamisen yhdistäminen sekä uudenlaisten

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot