PUUALAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 PUUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Puuseppä Teollisuuspuusepän osaamisala Voimassa alkaen

2 1(152) Sisällys 1. PUUALAN PERUSTUTKINTO Puualan arvoperusta ja ammattiala Savonlinnan seudulla Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Soveltuvuuskoe Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Puualan perustutkinnon tavoitteet Puualan perustutkinnon muodostuminen Arvioinnin toteuttamissuunnitelma AMMATILLISET TUTKINNON OSAT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Materiaali- ja valmistustekniikka 30 osp, 5p1MAVAT Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 15 osp, 5p1ASVAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT Massiivipuutuotteiden valmistus 30 osp, 5p2MAPUv Levytuotteiden valmistus 30 osp, 5p2LETUv Asennustyö 5 osp, 5p2ASTY Kalusteiden asennus 10 osp, 5p2KALAS Ovi- ja ikkuna-asennus 10 osp, 5p2OVIK Porrasasennus 10 osp, 5p2PORRAS Ovien valmistus 15 osp, 5p2OVVA Ikkunoiden valmistus 15 osp, 5p2IKVA Portaiden valmistus 15 osp, 5p2POVA Terätekniikka 15 osp, 5p2TETE Sisustuspuusepäntyöt 15 osp, 5p2SITY Höyläämötuotteiden valmistus 15 osp, 5p2HÖVA CNC-työstö 15 osp, 5p2CNCT Entisöinti ja puukorjaus 15 osp, 5p2ENPU Puualan tuotteiden myynti 15 osp, 5p2PTM Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus 15 osp, 5p2TSPRO Puusepänalan valmistustoiminta 15 osp, 5p2PPVA Pintakäsittely 15 osp, 5p2PIKÄ Yrityksessä toimiminen 15 osp, sp2yrsu Yrityksessä toimiminen 15 osp, sp2yrto Huippuosaajana toimiminen 15 osp, Sp2HUTO

3 2(152) Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) PUUALAN PERUSTUTKINTO Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena. Perustutkinnon tutkinnon perusteisiin sisältyy opetussuunnitelman perusteet. Perustutkinnon perusteet on määräys, jolla ohjataan koulutuksen. Tämä oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma noudattaa puualan perustutkinnon perusteita. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa myös ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja Opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista PUUALAN ARVOPERUSTA JA AMMATTIALA SAVONLINNAN SEUDULLA Suomessa on puun mekaanista jalostamista harjoitettu niin kauan kuin täällä on ollut ihmisiä. Asunnot ja valtaosa tarvekaluista tehtiin aluksi puusta. Kotitalouteen liittyvän puun käytön rinnalle syntyi jo vuosisatoja sitten elinkeinotoimintaa ja teollisuutta, jolla on ollut suuri merkitys maamme talouselämän kehittymisessä. Nykyinen hyvinvointimme ja taloutemme pohjautuu yhä merkittävästi toista sataa vuotta sitten maahamme luodulle mekaaniselle puuteollisuudelle, joka edelleenkin voi antaa runsaasti lisää työtä ja hyvinvointia sekä elämisen laatua suomalaisille, kunhan vain puuhun perustuva osaaminen ja yritystoiminta jälleen nousevat siihen arvoonsa, joka sille maan omia, uudistuvia luonnonvaroja hyödyntävänä elinkeinotoimintana kuuluu.

4 3(152) Puu on jatkuvasti uusiutuva luonnonvara. Kasvava puu toimii erittäin hyvin myös hiilensitojana ja vähentää näin ollen kasvihuonepäästöjä. Suomessa metsät ovat lähes koko maassa maisemaa hallitsevassa asemassa. Puuta on Suomessa pidetty itsestään selvyytenä, eikä aina ole mietitty sen todellista merkitystä kulttuurissamme. Puuesineitä on aina käsiteltävä puun ehdoilla sekä valmistuksessa että varsinaisen tuotteen elinkaaren aikana. Puun rakenteesta ja kasvutapahtumasta johtuu, että puuesine on aina yksilöllinen tuote. Puu on aito luonnontuote, joten sen ominaisuudet ovat ihmiselle miellyttäviä lähinnä lämpimyyden ja ulkonäön suhteen. Oikein käsiteltynä ja kunnollisesti ratkaistuissa rakenteissa puu on myös pitkäikäistä ja säänkestävää. Puualan ammattitaidon perusta on puumateriaalien ominaisuuksien tuntemus jopa puulajeittain. Tärkeää on hallita myös oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttö. Ammattitaidon tärkeä alue on tunnistaa tuotteen loppukäyttäjän tarpeet ja osata toimia niiden mukaisesti. Kaikissa työvaiheissa on oltava selkeästi laatutietoinen ja toimittava sen mukaisesti. Asenteellisesti on pyrittävä kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen. Ryhmässä toimittaessa on otettava vastuu sekä ryhmän sisällä omasta osuudestaan että ryhmän toiminnan kokonaisuudesta ulospäin. Yritystoiminnan kannattavuuden perusteet on ymmärrettävä ja tiedettävä, että pitkällä tähtäimellä vain kannattava yritys takaa työpaikat. Teknisesti on hallittava valmistusprosessi kokonaisuudessaan ja sen eri osa-alueiden riippuvuus toisistaan. On oltava myös valmiudet työskennellä alalla itsenäisesti muissakin tehtävissä kuin omassa ammatissaan. Puusepänala Savonlinnan seudulla on laaja-alaista. Se keskittyy enimmäkseen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Savonlinnan seudun vahvuudet ovat erikoiskalusteet puusepän- ja rakennuspuusepän alalla. Erikoiskalusteiden valmistuksessa on panostettu paljon tasokkaaseen työn laatuun, toimitusten aikatauluttamiseen sekä palvelun toimivuuteen. Lisäksi talousalueella sijaitsee muutama suuri puualan yritys, jotka työllistävät puualalta valmistuneita tulevia puualan ammattilaisia. Suurissa yrityksissä työskentelevät henkilöt

5 4(152) pääasiassa tekevät enimmäkseen puualan vaihetöitä. Savonlinnan seudun puusepänteollisuus työllistää myös muutamia kalusteasentajia, joiden työ on erittäin itsenäistä ja haastavaa niin henkisesti kuin fyysisesti TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutuksen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Koulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että opiskelijaksi valitun henkilön terveydentila on sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa tehtäessä on otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen.

6 5(152) Jotta opiskelijavalinta onnistuisi opiskelijan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa perustutkinnon ja koulutusalan terveydentilaa koskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdollisista terveydellisistä riskeistä opiskelijaksi hakeutuville hakuoppaissa ja opiskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdollisen sairauden hoitotilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa. Mikäli koulutusalan tai tutkinnon oma lainsäädäntö tai alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärintodistusta opiskelijan terveydentilasta, riittää siihen lääkärintodistuksen merkintä alalle soveltuvuudesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärintodistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää opiskelijan koulutusta tai johtaa harkitsemattomaan koulutusammatin tai -alan vaihtoon. Sairaudesta tai vammautumisesta koulutuksen toteutumiselle aiheutuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaistamisella. Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät koulutuksen suorittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä. Kaikissa tilanteissa, joissa käsitellään ja tallennetaan henkilötietolaissa arkaluonteisiksi määriteltyjä henkilötietoja, kuten opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja, koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa säädösten edellyttämää huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Puualan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka

7 6(152) vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: oireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainoon tai lihaskoordinaatioon vaikuttavat neurologiset sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, rakenteellinen vika tai vamma astma, hengitystieoireet vaikeat ihottumat 1.3. SOVELTUVUUSKOE Soveltuvuuskoetta ei järjestetä OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN Opiskelijan osaamista on arvioitava opintojen alkaessa sekä opintojen alkaessa että aina ennen uuden tutkinnon osan alkamista. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja tekevät opiskelijan kanssa alkukartoituksen osaamisen tunnistamiseksi. Osaamisen tunnustamisella tulee välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikoja. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Tunnistetut tutkinnon osat kirjataan tutkintotodistukseen. Osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle vaaditaan todistus tai muu luotettava dokumentti, käytännön työ, suulinen ja/tai kirjallinen näyttö. Mikäli todetaan, että

8 7(152) opiskelijan osaaminen ei ole riittävä eikä näin arvosanaa voida antaa, niin tällöin järjestetään tutkinnon osasta arviointi tutkinnon osan arviointisuunnitelman mukaisesti. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen suorittaa pääsääntöisesti kyseisen opintojen opettaja tai ryhmäohjaaja. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kuvaus on esitetty tarkemmin IMS-järjestelmässä PUUALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Puualan perustutkinnon teollisuuspuusepän koulutusohjelma antaa laaja-alaiset perusvalmiudet puutuote- ja puusepänteollisuuden erilaisiin työtehtäviin. Lisäksi hänellä on osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito ainakin yhdessä puualan erikoistumisalassa siten, että hän voi sijoittua työelämään, suoriutua ammattialansa tehtävistä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kehittää ammattitaitoaan. Puualan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on yhteistyökykyinen ja pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja ottamaan huomioon lähialojen, joista tärkeimpänä uuden prosessiteollisuuden sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Puualan perustutkinto tuottaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet toimia puusepän työtehtävissä Suomen puutuoteteollisuudessa ja puuteollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa puusepänteollisuuden tuotteiden valmistusprosesseissa sekä niihin liittyvästä prosessinohjauksessa ja kunnossapitotöissä. Hän toimii yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Puuseppä ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen vaatimukset ja tavoitteet.

9 8(152) Hänellä on elinikäisen oppimisen edellyttämät oppimisen avaintaidot, joista voidaan mainita erityisesti kyky kehittää oppimistaitojaan ja ongelmanratkaisukykyään, toimia yhteistyössä mekaanisen puuteollisuuden eri sidosryhmien kanssa sekä omassa organisaatiossa että sen ulkopuolella. Puusepän perustutkinnon suorittanut pitää kiinni yhteisesti sovituista säännöistä ja ottaa huomioon terveyden ylläpitämiseen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja. suorittaneen on ymmärrettävä työturvallisuusasioiden ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tärkeys, omalle terveydelle, työkykyisyydelle ja työssä jaksamiselle. Hän ottaa huomioon tärkeimmät työhön liittyvät terveysvaarat ja kehittää työtään siten, että ammattitautien ja tapaturmien vaara pienenee. Hän osaa pitää huolta omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hän osaa toimia ergonomisesti noudattaen työsuojelumääräyksiä ja ohjeita. Puualan ammattilainen tukee toiminnallaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Hän osaa käyttää nykyaikaisen teknologian välineitä ja laitteita. Puualan perustutkinnon suorittaneella on tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet tieto- ja viestintätekniikassa sekä tiedon hankkimisessa ja välittämisessä. Puuseppä tuntee alansa keskeisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmät ja noudattaa niitä työssään ja muussa toiminnassaan. Puuala kehittyy jatkuvasti sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. Puualan perustutkinnon suorittanut puusepällä on ongelmanratkaisutaidot selvittää uudet tilanteet ja lisäksi hän osaa toimia innovatiivisesti. Hän seuraa jatkuvasti puualan monipuolista kehittymistä sekä kotimaassa että ulkomailla. Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiva puuseppä osaa kommunikoida vieraalla kielellä ja hänellä on taito mukautua erilaisiin olosuhteisiin ja kulttuureihin sekä toimia suvaitsevasti erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi hän osaa luoda kansainvälisiä kontakteja ja hänellä on ajantasainen käsitys kansainvälisen puualan tilasta ja sen tarjoamista työmahdollisuuksista. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä

10 9(152) antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5½ ).

11 10(152) 1.6 PUUALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN PUUALAN PERUSTUTKINTO, puuseppä Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp Valittava 1 3 tutkinnon osaa kohdista (30 90 osp). Lisäksi on valittava kohdista yhteensä 0 60 osp siten, että pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista muodostuu yhteensä 135 osp. Mikäli valitaan tutkinnon osa pitää sen lisäksi valita tutkinnon osa 2.2.7, tai Massiivipuutuotteiden valmistus, 30 osp Levytuotteiden valmistus, 30 osp Asennustyö, 15 osp Kalusteiden asennus, 15 osp Ovi- ja ikkuna-asennus 15 osp Porrasasennus, 15 osp Ovien valmistus, 15 osp Ikkunoiden valmistus, 15 osp Portaiden valmistus 15 osp Terätekniikka, 15 osp Sisustuspuusepäntyöt 15 osp Höyläämötuotteiden valmistus, 15 osp CNC työstö, 15 osp Entisöinti ja puukorjaus, 15 osp Puualan tuotteiden myynti, 15 osp Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus, 15 osp Puusepänalan valmistustoiminta, 15 osp Pintakäsittely, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5-15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp

12 11(152) * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Pakolliset Valinnaiset 8 osp 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp

13 12(152) Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 3 osp osp osp 16 osp Kohtien valinnaisista osa-alueista voidaan laatia pienempiä kuin 3 osp:n laajuisia osaalueita, esim. 1 2 osp:n laajuisia osa-alueita. Nämä valinnaiset osa-alueet laaditaan tutkinnon perusteissa olevien 3 osp:n osa-alueiden osaamistavoitteiden, arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien pohjalta. Lisäksi kohtien osa-alueista voidaan laatia uusia tutkinnon perusteissa olevia 3 osp:ttä laajempia 4 osp:n laajuisia valinnaisia osa-alueita. Näihin osa-alueisiin laaditaan osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Opetushallituksen määräyksen liitteen mukaisesti.

14 13(152) 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

15 14(152) 1.7 ARVIOINNIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Ammattiosaamisen näyttö Materiaali- ja valmistustekniikka Asiakaslähtöinen valmistustoiminta Levytuotteiden valmistus Massiivipuutuotteiden valmistus Asennustyö CNC työstö Ikkunoiden valmistus Kalusteiden asennus Ovien valmistus Pintakäsittely Portaiden valmistus Puualan tuotteiden myynti Puusepänalan valmistustoiminta Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus Terätekniikka Entisöinti ja puunkorjaus Muovi puusepänmateriaalina Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen 30 osp 15 osp 30 osp 30 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp 15 osp Muu osaamisen arviointi Tämän lisäksi tutkinnon osan kokonaisuuden arviointiin vaikuttavat elinikäisen oppimisen avaintaidot. Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys. turvallisuus sekä toimintakyky

16 15(152) 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.1. PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MATERIAALI- JA VALMISTUSTEKNIIKKA 30 OSP, 5p1MAVAT Tässä materiaali- ja valmistustekniikka pakollisessa tutkinnon osassa opiskelija opiskelee puusepänalan peruskoneita ja laitteita, sekä perehtyy niiden turvalliseen käyttöön ja yleiseen työturvallisuuteen. Lisäksi tutkinnon osassa opiskellaan yleisimmät alan materiaalit, liitokset, liimauksen ja pinnankäsittelyn perusteet. Opiskelija pystyy lukemaan yksinkertaisia työpiirustuksia sekä hallitsee rulla- ja työntömitan käytön luontevasti ja luotettavasti. Voit suorittaa tutkinnon osan siten, että valitset itsellesi sopivimman menetelmän (vrt. toteuttamistavat) tai osoitat aikaisemmin hankitun osaamisen. Keskustele aikaisemmin hankitusta osaamisesta ensi ryhmänohjaajasi kanssa ja esitä sitten joko aikaisemmin laatimasi aineisto (kts. ammattitaidon hankkimisen osaamisvaatimukset) tai tee tutkinnon osan osien tehtävä/tehtävät ja palauta ne ammattiaineen opettajalle. Tämä tutkinnon osa sisältää työssäoppimista vähintään 5 osp. Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisistä tutkinnon osista: 1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / Opiskelu-, teksti- ja vuorovaikutusosaaminen (1osp), integroinnin painopisteenä suullinen esitys omalta alalta, kirjallinen raportti 2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / Matematiikka 2, geometria (1osp), integroinnin painopisteenä menekki- ja kustannuslaskelmat

17 16(152) 3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / Fysiikka ja kemiaa (1 osp), integroinnin painopisteenä fysiikan suureet ja mittayksiköt sekä työympäristön kemialliset aineet. 4. Sosiaalinen- ja kulttuurinen osaaminen / Kulttuurien tuntemus (1 osp), integroinnin painopisteenä käyttäytyminen ja pukeutuminen oman alan vaatimusten mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla sekä projektityö 5. Sosiaalinen- kulttuurinen osaaminen / Taide ja kulttuuri (1 osp), integroinnin painopisteenä, integroinnin painopisteenä oman alan kulttuuriperinnön välittyminen esittävässä teoksessa 6. Sosiaalinen- kulttuurinen osaaminen / Ympäristöosaaminen (1 osp), integroinnin painopisteenä, kestävän kehityksen periaatteisiin ja elinkaariajatteluun tutustuminen omalla alalla 7. Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisen tutkinnon osan valinnaisia opintoja. Oppimateriaalit ja lähteet: Oppikirjat Sähköiset ja muut lähteet puuproffa.fi puuinfo.fi https://www.rakennustieto.fi

18 17(152) KONEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLINEN KÄYTTÖ SEKÄ PERUSHUOLTO (5p1MAVAT1). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut Opiskelija osaa laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon, käyttää mittavälineitä, sekä käyttää puusepän peruskoneita turvallisesti. TUOTTEEN VALMISTUS (5p1MAVAT 2). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut Opiskelija lukee ammattipiirustuksia ja suunnittelee sen mukaan työjärjestyksen. Valmistaa tuotteita tai niiden osia laatuvaatimusten mukaan sekä pintakäsittelee tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla. PUUN RAKENNE JA OMINAISUUDET SEKÄ METSÄTEOLLISUUS (5p1MAVAT 3). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut Opiskelija osaa mitata puutavaran kosteuden ja osaa käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan sekä ymmärtää puun fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. TYÖSUOJELU JA MITTAAMINEN (5p1MAVAT 4). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut Opiskelija osaa käyttää alan mittavälineitä sekä työskennellä työturvallisuusohjeita noudattaen. TEKNINEN PIIRUSTUS (5p1MAVAT 5). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut Opiskelija osaa lukea ja laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia. ERILLISPÄTEVYYDET. Tietopuolinen opetus, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Opiskelija suorittaa ensiapu-, tulityö- ja työturvakortit.

19 18(152) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Osaamismoduuli, osaamistavoitteet (tiedot, taidot, pätevyys) ja Sisältö Ammattitaidon hankkimisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt Opiskelija osaa KONEIDEN JA LAITTEIDEN TURVALLINEN KÄYTTÖ SEKÄ PERUSHUOLTO - laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon - käyttää alan mittavälineitä - käyttää vähintään seuraavia peruskoneita: pyörösaha vannesaha oikohöylä tasohöylä alajyrsin yläjyrsin monikaraporakone paineilmapuristin CNC - kone nauhahiomakone Opiskelija osaa laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon, käyttää mittavälineitä, sekä käyttää puusepän peruskoneita turvallisesti. Sisältö: - puualan peruskoneiden turvallinen käyttö - koneiden ja laitteiden rakenteet - puusepänkoneilla tehtävät työt - asetteet - mittavälineet - katkaisu- ja paloitteluluettelot - materiaali valinnat Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - harjoitustyö (esim. jakkara) - paloittelu- ja katkaisuluettelon laatiminen - piirustusten lukeminen - tuotteen valmistus - monipuolinen peruskoneiden ja laitteiden turvallinen käyttö - puusepänkoneiden perushuoltotyöt - itsearviointi - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa. Äidinkieli, integroinnin painopisteenä suullinen esitys omalta alalta, kirjallinen raportti Itsenäiset tehtävät: Opiskelija osaa TUOTTEEN VALMISTUS - lukea ammattipiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyksen - valmistaa tuotteiden Opiskelija osaa lukea ammattipiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyksen. Osaa valmistaa tuotteita määriteltyjen Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä

20 19(152) rakenteita ja liitoksia - valmistaa tuotteita määriteltyjen laatuvaatimusten mukaan - viimeistellä valmistamansa tuotteet pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla - työskennellä työturvallisesti, huomioiden myös ATEXdirektiivin velvoitteet - ylläpitää työpaikan järjestystä ja siivota työpisteensä - käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan oikein - pintakäsitellä tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla laatuvaatimusten mukaan sekä pintakäsitellä tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla. Sisältö: - ammattipiirustusten lukeminen - puumateriaalien ja muiden tarveaineiden taloudellinen käyttö - asetteet - koneiden turvallinen käyttö - katkaisu- ja paloitteluluettelot - puupinnan viimeistely ja pintakäsittely - työpiirustusten mukaisen puutuotteen valmistaminen pintakäsiteltynä - puutavaramenekin laskeminen (tilavuus) - puumateriaalien ja muiden tarveaineiden valinta taloudellinen käyttö käyttökohteen mukaan - katkaisu- ja paloitteluluetteloiden tekeminen - puupinnan viimeistelytyöt ja pintakäsittely laatuvaatimusten mukaisesti Itsenäiset tehtävät: - ATEX-direktiiviin tutustuminen tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-oppiminen - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa. Matematiikka 1, perusmatematiikka, integroinnin painopisteenä mittayksiköt ja prosenttilaskut Työelämätaidot, integroinnin painopisteenä työpaikan toimintaan ja työhön perehtyminen, työyhteisössä toimiminen Yrittäjyys ja yritystoiminta 1, integroinnin painopisteenä oman alan yhteistyökumppaneiden ja ammatillisten verkostojen selvittäminen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, integroinnin painopisteenä työ ja terveys, ergonomia sekä ammattikuntopiiri Opiskelija osaa PUUN RAKENNE JA OMINAISUUDET SEKÄ METSÄTEOLLISUUS

21 20(152) - mitata puutavaran kosteuden - käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan oikein Opiskelija osaa mitata puutavaran kosteuden ja osaa käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan sekä ymmärtää puun fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Sisältö: - puun fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet - puun kosteuden - puun tasapainokosteus - puun viat - sahatavaran ja levytuotteiden laatuluokat käyttökohteineen - levytuotteiden ja sahatavaran valmistusprosessit Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - eri puumateriaalien ja levymateriaalien tunnistustehtävät - puun vikojen tunnistustehtävät - puun kosteuden määrittäminen (laskeminen ja mittaus) - sahatavaran ja levytuotteiden laatuluokkien selvittäminen käyttökohteineen - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa.

22 21(152) Opiskelija osaa TYÖSUOJELU JA MITTAAMINEN - käyttää alan mittavälineitä - työskennellä työturvallisesti, huomioiden myös ATEXdirektiivin velvoitteet Opiskelija osaa käyttää alan mittavälineitä sekä työskennellä työturvallisuusohjeita noudattaen. Sisältö: - mittaimet - yleiset työturvallisuusmääräykset - ATEX-direktiivi Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - rulla- ja työntömitan käyttäminen - mittausharjoitukset (pienryhmätyöt tai yksilölliset harjoitustehtävät) Itsenäiset tehtävät: - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut - työturvallisuusmääräyksien ja ohjeiden etsiminen - ATEX-direktiiviin tutustuminen Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa. Opiskelija osaa TEKNINEN PIIRUSTUS - laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia Opiskelija osaa lukea ja/tai laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia Sisältö: - mittakaavat - kuvaustavat - piirustusten mitoitus työpiirustukset Tee seuraavat Case-tapaukset ja/tai harjoitustyöt: - tekstausharjoitus - yksilölliset harjoituspiirustukset, esim. kiilaliitos, puusepänalan tuote o piirustuksen tekeminen tai sen täydentäminen - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa.

23 22(152) Opiskelija osaa ERILLISPÄTYEVYYDET - työskennellä työturvallisesti, huomioiden myös ATEX-direktiivin velvoitteet o työturvallisuuskortin, tulityökortin ja ensiapukortin Opiskelija suorittaa ensiapu-, tulityö- ja työturvakortit. Opiskelijan tulee suorittaa - Työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapu korttikoulutus - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa.

24 23(152) Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Jokainen opettaja käy palaute- ja kannustuskeskusteluita opiskelijoiden kanssa jatkuvasti (mitä opiskelija on oppinut, hänen on vielä opittava ja millä keinoin). Oppimista arvioidaan myös antamalla palautetta tehtävistä ja töistä. Opiskelija tekee itsearviointia omasta oppimisestaan. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Arviointimenetelmät Tehtävät, tuntiaktiivisuus, käytännön harjoitteet sekä arviointikeskustelut. Osaamisen arviointi Materiaali- ja valmistustekniikka tutkinnon osan ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa, niin että osaamisen osoittamisen luotettavuus varmistuu. Opiskelija tai opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä teollisuuspuusepäntöitä puusepänalan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin oloja puusepänalan yritystä vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointimenetelmät Ammattiosaamisen näyttö Arvioijat Ammattiaineen opettajat Työssäoppimisen ohjaajat Arvioijat Arvioinnin suorittaa ammattiaineen opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä tai erikseen ammattiosaamisen näytön suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan itsearviointi huomioidaan arviointikeskustelussa, mutta se ei vaikuta arvosanaan. Muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Materiaali- ja valmistustekniikka tutkinnon osan kokonaisarvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelun pohjalta tehdyn arviointipäätöksen perusteella arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Arvosanan korottaminen ja/tai uusiminen Ammattiosaamisen näytöstä saatua arviointia/arvosanaa voidaan korottaa. Hylätty ammattiosaamisen näyttö voidaan uusia. Ammattiaineen opettaja varmistaa yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiudet ennen uuden ammattiosaamisen näytön järjestämistä.

25 24(152) ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTUSTOIMINTA 15 OSP, 5p1ASVAT Tässä asiakaslähtöinen valmistustoiminta pakollisessa tutkinnon osassa opiskelija perehtyy asiakaslähtöiseen tuotteen valmistukseen ja asiakaspalveluun, syventyy puusepänkoneiden ja laitteiden käyttämiseen, työturvalliseen työskentelyyn, materiaalien ominaisuuksiin ja valintoihin käyttökohteen mukaan. Voit suorittaa tutkinnon osan siten, että valitset itsellesi sopivimman menetelmän (vrt. toteuttamistavat) tai osoitat aikaisemmin hankitun osaamisen. Keskustele aikaisemmin hankitusta osaamisesta ensi ryhmänohjaajasi kanssa ja esitä sitten joko aikaisemmin laatimasi aineisto (kts. ammattitaidon hankkimisen osaamisvaatimukset) tai tee tutkinnon osan osien tehtävä/tehtävät ja palauta ne ammattiaineen opettajalle. Tämä tutkinnon osa sisältää työssäoppimista vähintään 5 osp. Oppimateriaalit ja lähteet: Sähköiset ja muut lähteet puuproffa.fi puuinfo.fi Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisistä tutkinnon osista: 1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / Mediaosaaminen ja ammatillinen viestintä (1osp), integroinnin painopisteenä ammattiosaaminen kuvaaminen eri medioita käyttäen. 2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / Matematiikka 2, geometria (1osp), integroinnin painopisteenä menekki- ja kustannuslaskelmat 3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / Vieraat kielet, englanti (1 osp), integroinnin painopisteenä oman ammattialan sanasto, suullinen ja kirjallinen vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteissa.

26 25(152) 4. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 osp), integroinnin painopisteenä vuorovaikutus, kirjalliset ohjeet, oman ammattialan sanasto. 5. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Yhteiskuntataidot (1 osp), integroinnin painopisteenä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattaminen. 6. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / Tieto- ja viestintätekniikka (1 osp), integroinnin painopisteenä sovellusohjelmat. 7. Sosiaalinen- kulttuurinen osaaminen / Ympäristöosaaminen (1 osp), integroinnin painopisteenä, kestävän kehityksen periaatteisiin ja elinkaariajatteluun tutustuminen omalla alalla 8. Sosiaalinen- ja kulttuurinen osaaminen / Kulttuurien tuntemus (1 osp), integroinnin painopisteenä käyttäytyminen ja pukeutuminen oman alan vaatimusten mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla sekä projektityö 9. Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisen tutkinnon osan valinnaisia opintoja. ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA DOKUMENTTIEN LAADINTA (5p1ASVAT1). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut. Opiskelija selvittää asiakkaan tarpeen sekä laatii tarvittavat dokumentit sekä piirustukset tuotteen valmistamiseksi. TUOTTEEN VALMISTAMINEN ASIAKASLÄHTÖISESTI (5p1ASVAT2). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut. Opiskelija valmistaa ja pintakäsitellä tuotteen asiakaslähtöisesti ja annettujen kriteerien mukaisesti. Materiaalimenekin ja työajan laskeminen sekä tuotteen hinnan määrittely.

27 26(152) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Osaamismoduuli, osaamistavoitteet (tiedot, taidot, pätevyys) ja Sisältö Ammattitaidon hankkimisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt Opiskelija osaa ASIAKASTARPEEN SELVITTÄMINEN JA DOKUMENTTIEN LAADINTA - selvittää asiakkaan tarpeen: tuotteen ulkonäön, mitat ja laatuvaatimukset - laatia tarvittavat dokumentit tuotteen valmistamiseksi Opiskelija selvittää asiakkaan tarpeen sekä laatii tarvittavat dokumentit sekä piirustukset tuotteen valmistamiseksi. Sisältö: - tuotteen ulkonäkö, mittatarkkuus ja muut laatukriteerit - dokumentit - tuotteen hinnan muodostuminen - aikataulu tuotteen valmistamiselle - vuorovaikutustilanteet - asiakkaan tarve Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - tilauslomakkeen täyttäminen - osaluettelon täyttäminen - piirustusten lukeminen ja/tai laatiminen - tilatun tuotteen hinnan määrittely - työajan määrittely - työsuunnitelma - asiakastarpeen määrittely - asiakkaan kohtaaminen oikeassa työympäristössä - palvelun/tuotteen tuottaminen asiakaslähtöisesti - työn vastaanotto ja luovutus sekä yhteydenpito asiakkaaseen tarvittaessa - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa.

28 27(152) Opiskelija osaa TUOTTEEN VALMISTAMINEN ASIAKASLÄHTÖISESTI - valmistaa tuotteen annettujen kriteerien mukaisesti aikataulua noudattaen - viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla Opiskelija valmistaa ja pintakäsitellä tuotteen asiakaslähtöisesti ja annettujen kriteerien mukaisesti. Materiaalimenekin ja työajan laskeminen sekä tuotteen hinnan määrittely. Sisältö: - työsuunnitelma - työstömenetelmät - laatu- ja aikatavoitteet - materiaalit ja menekit - työturvallisuus ja suojaimet - raaka-aineiden ympäristövaikutukset - tuotteen pintakäsittely - työvälineet - pintakäsittelyaineet + menekki - tuotteen viimeistely - kemikaalien ympäristövaikutukset ja kierrätyksen periaatteet Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - työsuunnitelman toteuttaminen - tuotteen/palvelun tekeminen asiakaslähtöisesti kriteerien mukaisesti - osaluettelon laadinta - tuotteen pintakäsittely laatuvaatimusten mukaisesti - työvälineiden ja pintakäsittelyaineiden käyttäminen ja huolto - viimeistelytyöt - jätehuollon ja kierrätyksen toteuttaminen - piirustuksen lukeminen - materiaalimenekin laskeminen - tuotteen hinnan laskeminen - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa.

29 28(152) Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Jokainen opettaja käy palaute- ja kannustuskeskusteluita opiskelijoiden kanssa jatkuvasti (mitä opiskelija on oppinut, hänen on vielä opittava ja millä keinoin). Oppimista arvioidaan myös antamalla palautetta tehtävistä ja töistä. Opiskelija tekee itsearviointia omasta oppimisestaan. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Osaamisen arviointi Asiakaslähtöisen valmistustoiminnan tutkinnon osan ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa, niin että osaamisen osoittamisen luotettavuus varmistuu. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä teollisuuspuusepäntöitä puusepänalan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin oloja puusepänalan yritystä vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Arviointimenetelmät Tehtävät, tuntiaktiivisuus, käytännön harjoitteet sekä arviointikeskustelut. Arvioijat Ammattiaineen opettajat Työssäoppimisen ohjaajat Arviointimenetelmät Ammattiosaamisen näyttö Arvioijat Arvioinnin suorittaa ammattiaineen opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä tai erikseen ammattiosaamisen näytön suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan itsearviointi huomioidaan arviointikeskustelussa, mutta se ei vaikuta arvosanaan. Muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Asiakaslähtöinen valmistustoiminta tutkinnon osan kokonaisarvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelun pohjalta tehdyn arviointipäätöksen perusteella arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Arvosanan korottaminen ja/tai uusiminen Ammattiosaamisen näytöstä saatua arviointia/arvosanaa voidaan korottaa. Hylätty ammattiosaamisen näyttö voidaan uusia. Ammattiaineen opettaja varmistaa yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiudet ennen uuden ammattiosaamisen näytön järjestämistä.

30 29(152) 2.2 VALINNAISET TUTKINNON OSAT MASSIIVIPUUTUOTTEIDEN VALMISTUS 30 OSP, 5p2MAPUV Tässä massiivipuutuotteiden valmistus valinnaisessa tutkinnon osassa opiskelija perehtyy massiivipuutuotteiden tai niiden komponenttien valmistukseen käyttäen puusepänalan keskeisimpiä työstökoneita sekä syventyy puumateriaalin ominaisuuksiin. Voit suorittaa tutkinnon osan siten, että valitset itsellesi sopivimman menetelmän (vrt. toteuttamistavat) tai osoitat aikaisemmin hankitun osaamisen. Keskustele aikaisemmin hankitusta osaamisesta ensi ryhmänohjaajasi kanssa ja esitä sitten joko aikaisemmin laatimasi aineisto (kts. ammattitaidon hankkimisen osaamisvaatimukset) tai tee tutkinnon osan osien tehtävä/tehtävät ja palauta ne ammattiaineen opettajalle. Tämä tutkinnon osa sisältää työssäoppimista vähintään 5 osp. Oppimateriaalit ja lähteet: Oppikirjat Sähköiset ja muut lähteet puuproffa.fi puuinfo.fi 1. Tähän tutkinnon osaan integroidaan yhteisen tutkinnon osan valinnaisia opintoja.

31 30(152) KUIVAUSTEKNIIKKA (5p2MAPUV1). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut Opiskelija osaa erilaiset puun kuivausmenetelmät sekä ymmärtää kuivauksen merkityksen puuaineelle. LIIMAUSTEKNIIKKA (5p2MAPUV2). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut. Opiskelija osaa tavallisimmat puuntyöstöliimat, niiden ominaisuudet ja käyttökohteet sekä hallitsee puun liimaukseen vaikuttavat puun ominaisuudet. TERÄTEKNIIKKA (5p2MAPUV3). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut Opiskelija hallitsee eri terämateriaalien ominaisuudet ja osaa valita terille sopivat pyörimis- ja leikkuunopeudet sekä hallitsee terien teroituksen pääperiaatteet. VIIMEISTELYTEKNIIKKA (5p2MAPUV4). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut Opiskelija hallitsee puutuotteen viimeistelytyöt. SUUNNITTELUPIIRUSTUS (5p2MAPUV5). Tietopuolinen opetus, käytännön työpaja harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristöissä, verkko-opetus, työssä oppiminen. Opiskelija osaa lukea ja laatia työpiirustuksia. KONEIDEN HUOLTO (5p2MAPUV6). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut. Opiskelija osaa suorittaa koneille tehtävät perushuollot. TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS (5p2MAPUV6). Tietopuolinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen, käytännön harjoitukset oppilaitoksen oppimisympäristössä (yksilönä ja/tai ryhmässä), verkko-opetus, työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä), yritysvierailut Opiskelija osaa puutuotteen suunnittelun ja valmistuksen.

32 31(152) AMMATTITAIDON HANKKIMINEN / OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Osaamismoduuli, osaamistavoitteet (tiedot, taidot, pätevyys) ja Sisältö Ammattitaidon hankkimisen osoittamistavat Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt Opiskelija osaa KUIVAUSTEKNIIKKA - valita tuotteen käyttökohteeseen soveltuvat puu- ja muut materiaalit Opiskelija osaa erilaiset puun kuivausmenetelmät sekä ymmärtää kuivauksen merkityksen puuaineelle. Sisältö: - erilaiset kuivaamotyypit - puun kuivaaminen - puun fysikaaliset ominaisuudet - materiaalin valinta Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - puutavaran kuivumisen seuranta - puutavaran kuivaaminen keinokuivaamossa - kosteusprosentin määrittely - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa. Itsenäiset tehtävät: Opiskelija osaa LIIMAUSTEKNIIKKA - valmistaa massiivipuutuotteita tai niiden osia - valita massiivipuutuotteen valmistukseen liittyviä erilaisia liitosmenetelmiä, Opiskelija osaa tavallisimmat puuntyöstöliimat, niiden ominaisuudet ja käyttökohteet sekä hallitsee puun liimaukseen vaikuttavat puun ominaisuudet. Sisältö: - erilaiset puuntyöstöliimat ja Case-tapaukset ja harjoitustyöt: - tuotteen valmistamiseen liittyvät liimaustyöt - liiman valinta - harjoitustyöt eri liimojen soveltuvuudesta puun - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut

33 32(152) mallineita ja/tai niiden ominaisuudet sekä liimaukseen valmistustekniikoita käyttö - puun fysikaaliset ominaisuudet Itsenäiset tehtävät: Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa. Opiskelija osaa TERÄTEKNIIKKA - käyttää valmistuksessa käytettäviä puuntyöstökoneita, laitteita ja teriä Opiskelija hallitsee eri terämateriaalien ominaisuudet ja osaa valita terille sopivat pyörimisja leikkuunopeudet sekä hallitsee terien teroituksen pääperiaatteet. Sisältö: - terämateriaalien tuntemus - terien tuntemus - asetteen tekeminen - pyörimis- ja leikkuunopeudet Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - terämateriaalien tunnistus ja lyhenteet - terien ja teräaineksien tunteminen - työstöarvojen laskutehtävät - käsityökalujen teroitus - terän vaihtaminen puuntyöstökoneeseen - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa.

34 33(152) Opiskelija osaa VIIMEISTELYTEKNIIKKA - puutuotteen viimeistelytyöt Opiskelija hallitsee puutuotteen viimeistelytyöt. Sisältö: - materiaali- ja tarviketuntemus - puupinnan hiominen ja hiomakoneet - viimeistelytyökalut - viimeistelymenetel mät - puupinnan pinnankäsittely ja pinnankäsittelykon eet Tee seuraavat Case-tapaukset ja/tai harjoitustyöt: - massiivipuutuotteen viimeistelytyöt pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla o menetelmän ja välineen valinta - materiaalien ja tarvikkeiden oikeanlainen valinta - aineiden ja materiaalien varastointi ja käsittely - puupinnan hiominen ja hiomakoneet Itsenäiset tehtävät: - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa. Opiskelija osaa SUUNNITTELUPIIRUSTUS - lukea työpiirustuksia ja laatia osaluettelon Opiskelija osaa lukea ja laatia työpiirustuksia. Sisältö: - piirustuksien lukeminen ja piirtämisen perustaidot - tuotteen suunnittelu - kuvannot - osaluettelo Tee seuraavat Case-tapaukset ja/tai harjoitustyöt: - harjoitustyön tai asiakastyön suunnittelu ja piirtäminen o o o o käsin tai tietokoneavusteisesti mittakaavan valinta yksityiskohdan piirtäminen kuvantojen piirtäminen - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa. - osaluettelon laadinta

35 34(152) Opiskelija osaa KONEIDEN HUOLTO - käyttää valmistuksessa käytettäviä puuntyöstökoneita, laitteita ja teriä Opiskelija osaa suorittaa koneille tehtävät perushuollot. Sisältö: - koneiden huolto - sähkötekniikan perusteet - tee-se-itse sähkötyöt Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - koneiden ja laitteiden huoltotarpeen määrittely - koneiden ja laitteiden huoltotyöt (esim. puhdistus ja rasvaus) - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa. Opiskelija osaa TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS - valmistaa massiivipuutuotteita tai niiden osia - lukea työpiirustuksia ja laatia osaluettelon - valita tuotteen käyttökohteeseen soveltuvat puu- ja muut materiaalit - käyttää valmistuksessa käytettäviä puuntyöstökoneita, laitteita ja teriä - valita massiivipuutuotteen valmistukseen liittyviä erilaisia liitosmenetelmiä, mallineita ja/tai Opiskelija osaa puutuotteen suunnittelun ja valmistuksen. Sisältö: - massiivipuutuotteen valmistus Tee seuraavat Casetapaukset ja/tai harjoitustyöt: - osaluettelo - piirustukset - valita materiaalit - koneiden käyttäminen - tuotteen valmistus - tietopuolinen opetus - ongelmalähtöinen oppiminen - oppilaitoksen oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - verkko-opetus - työssä oppiminen (yksilönä ja ryhmässä) - yritysvierailut Opetuksessa ja oppimisessa sekä dokumentoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan TVT:aa.

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(76) Sisällys 1. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Talotekniikka alan arvoperusta ja

Lisätiedot

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Veneenrakentaja Veneenrakennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(77) Sisällys 1. VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Arvoperusta ja ammattiala

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(85) Sisällys 1. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Sähköasentaja, Automaatioasentaja Tekniikka ja liikenne Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(119) Sisällys 1.

Lisätiedot

1. METSALAN PERUSTUTKINTO

1. METSALAN PERUSTUTKINTO METSÄALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Metsätalouden osaamisala, Metsäenergian tuottaja Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(72) Sisällys 1. METSALAN perustutkinto... 2 1.1. Metsäalan arvoperusta ja ammattiala

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. ICT-asentaja Tekniikka ja liikenne Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. ICT-asentaja Tekniikka ja liikenne Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA ICT-asentaja Tekniikka ja liikenne Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(54) Sisällys 1. Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija Voimassa 01.08 2014

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Voimassa 01.08.2015 alkaen 1(196) Sisällys

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Lähihoitaja 7703371101 Voimassa 1.8.2015 alkaen 2(175) Sisällys 1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto... 3 1.1. Sosiaali- ja terveysalan arvoperusta

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto, PUTKIASENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto, PUTKIASENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto, PUTKIASENTAJA Kuntayhtymäjohtaja 11.04.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TALOTEKNIIKKA-ALA... 2 2.1 Talotekniikan ammattialan kuvaus

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Merkonomi Voimassa 1.8.2015 alkaen 1 (120) Sisällys 1. Liiketalouden perustutkinto... 2 1.1 Liiketalouden ja kaupan arvoperusta ja ammattiala Savonlinnan seudulla...

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

KALATALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Kalastaja Kalanjalostaja Kalastuksenohjaaja Kalanviljelijä Kalatalouden osaamisala

KALATALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Kalastaja Kalanjalostaja Kalastuksenohjaaja Kalanviljelijä Kalatalouden osaamisala KALATALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kalastaja Kalanjalostaja Kalastuksenohjaaja Kalanviljelijä Kalatalouden osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(109) Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. kalatalouden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto 2009

Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan koulutusohjelma / osaamisala, laborantti Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN perustutkinto 2009 Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala ICT-asentaja

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

sähkö- JA perustutkinto 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

sähkö- JA perustutkinto 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET sähkö- JA automaatiotekniikan perustutkinto 2009 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala automaatioasentaja MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot