Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO YHDENVERTAISUUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO YHDENVERTAISUUSOHJELMA 5.3.2013"

Transkriptio

1 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta YHDENVERTAISUUSOHJELMA Johdanto 2. Viestintä 3. Työyhteisö 4. Erilaiset elämänkatsomukset ja vakaumukset 5. Etninen tausta ja kieli 6. Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen 7. Terveydentila ja vammaisuus 8. Yhdenvertaisuus vaikuttamistyössä 9. Toiminta häirintä- ja syrjintätapauksissa 10. Voimaantulo ja muuttaminen

2 1. Johdanto Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, ulkonäöstä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta lla on yhdenvertaisuusohjelma, jotta opiskelijakunta edustaisi aidosti kaikkia opiskelijoita. tiedostaa, että opiskelijajoukkoon kuuluu monenlaisia opiskelijoita ja pitää tätä moninaisuutta rikkautena. pyrkii kaikessa toiminnassaan mahdollistamaan tasavertaisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. n yhdenvertaisuusohjelma perustuu yhdenvertaisuuslakiin /21 sekä lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta /609, ja sen tehtävänä on tukea opiskelijakunnan toimijoita lakien noudattamisessa. n tehtävä on toteuttaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista sekä omassa toiminnassaan että koko ammattikorkeakouluyhteisössä. Yhdenvertaisuusohjelman tavoitteena on antaa välineitä yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän ehkäisemiseen sen eri ilmenemismuodoissa sekä tehdä yhdenvertaisuustyöstä suunnitelmallista määrittelemällä tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään. Ohjelma on tehty opiskelijakunnan jäsenille, henkilökunnalle ja luottamustoimijoille. Ohjelman täytäntöönpano on jokaisen toimijan vastuulla, mutta erityisesti edustajisto, hallitus ja henkilöstö huolehtivat sen toteutumisesta. Opiskelijakunta kannustaa koulutusalayhdistyksiä noudattamaan yhdenvertaisuusohjelmaa omassa toiminnassaan. Ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. 2. Viestintä Opiskelijoiden moninainen kirjo otetaan huomioon n viestinnässä ja palvelutuotannossa. - viestii aktiivisesti ja monipuolisesti erilaisia tiedotuskanavia hyödyntäen sekä ottaa kohderyhmän erilaisuuden huomioon. - parantaa resurssiensa mukaan englanninkielistä viestintää. - välttää stereotypioita vahvistavaa viestintää. - käyttää jäsentiedotuksessa ymmärrettävää kieltä. - järjestää tapahtumansa huomioiden erilaisia osallistujia. - puuttuu yksipuoliseen tai väärään vähemmistöjä koskevaan tiedottamiseen. - kehittää tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistumismahdollisuuksia varallisuudesta riippumattomaksi. - huomioi kaikkien toimipisteiden opiskelijat jäsenpalvelussaan.

3 3. Työyhteisö n henkilöstöpolitiikkaa ohjaa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien toimihenkilöiden työehtosopimus. On tärkeää, että kaikki asianosaiset tuntevat järjestön henkilöstöpoliittiset asiakirjat ja tietävät, kenen vastuulla henkilöstöasiat ovat. ssa kunnioitetaan erilaisia tapoja tehdä työtä ja kiinnitetään huomiota siihen, että työntekijän on mahdollista sovittaa yhteen työ, vapaa-aika, opiskelu ja perhe-elämä. - on työyhteisönä avoin, läpinäkyvä ja luottamuksellinen. - käsittelee työyhteisössä ilmenevät ongelmat ja ristiriidat avoimesti ja kaikkia osapuolia tasavertaisesti kuunnellen. - tarjoaa kaikille toimijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua asioiden valmisteluun sekä kasvattaa asiantuntijuuttaan. - mahdollistaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen joustavin työaikajärjestelyin. - ei aseta työntekijöitä ja luottamushenkilöitä eriarvoiseen asemaan työtehtävien jakautumisen, palkitsemisen tai urakehityksen suhteen henkilökohtaisen perhetilanteen tai muun vastaavan syyn takia. 4. Erilaiset elämänkatsomukset ja vakaumukset yhteisönä on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Jokaisella toimijalla on kuitenkin oikeus omaan poliittiseen, uskonnolliseen tai muutoin maailmankatsomukselliseen näkemykseensä. ottaa tosissaan lakisääteisen tehtävänsä kasvattaa opiskelijoita aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi, ja kaikki näkemykset tunnustetaan yhtä arvokkaiksi. ssa saa ilmaista mielipidettään, kunhan sillä ei tarkoituksellisesti loukkaa toista. - kunnioittaa kaikkia yksilöllisiä elämänkatsomuksia ja vakaumuksia. - rohkaisee opiskelijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun omilla mielipiteillään. - järjestää ei-alkoholikeskeisiä sekä alkoholittomia tapahtumia. n tilaisuuksissa on aina alkoholittomia vaihtoehtoja. - tukee mahdollisuutta toteuttaa erilaisiin vakaumuksiin perustuvaa ruokavaliota. - ottaa viestinnässään huomioon, ettei kenenkään vakaumuksesta puhuta loukkaavaan sävyyn. - tuomitsee jyrkästi syrjinnän vakaumuksen perusteella, kuten myös syrjivän käytöksen perustelemisen vakaumuksella. 5. Etninen tausta ja kieli Turun ammattikorkeakoulun kansainvälinen yhteisö koostuu vaihto- ja tutkinto-opiskelijoista, vaihdosta palaavista suomalaisista opiskelijoista, vierailevista kansainvälisistä luennoitsijoista sekä kansainvälisen taustan omaavista suomalaisista että kotikansainvälistyneistä suomalaisista opiskelijoista. Etninen alkuperä, kansallisuus tai kieli ei saa johtaa syrjintään missään tilanteessa.

4 : - tarjoaa parhaansa mukaan samat palvelut kaikille jäsenilleen etnisestä taustasta tai äidinkielestä riippumatta. Jokainen n toimija huolehtii omalta osaltaan englanninkielisestä tiedotuksesta. - huomioi kv-opiskelijat edunvalvontatyössään. - edistää AMK:ssa kansainvälisten opiskelijoiden integraatiota suomalaiseen yhteisöön ja kulttuuriin sekä omassa toiminnassaan että ammattikorkeakouluun vaikuttamalla. - kannustaa koulutusalayhdistyksiä ottamaan ulkomaalaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat huomioon toiminnassaan. - vastustaa rasistisia asenteita. - toimii kulttuurisensitiivisesti. 6. Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen Sukupuoleen perustuva syrjintä kohdistuu henkilöön tämän juridisen tai sosiaalisen sukupuolen, sukupuolen ilmaisun, transkokemuksen tai sukupuolenkorjausprosessin takia. ssa jokainen saa vapaasti määritellä tai olla määrittelemättä oman seksuaalisuutensa. n toiminnassa huomioidaan myös pari- ja ihmissuhteiden moninaisuus. - kunnioittaa opiskelijan, henkilökuntaan kuuluvan ja vierailijan seksuaalista suuntautumista sekä sosiaalista sukupuolta ja oikeutta kertoa tai jättää kertomatta yksityiselämästä, parisuhteesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. - ei salli seksuaalisuuteen perustuvaa syrjintää, halventavia kommentteja tai pahantahtoista vitsailua. - tiedottaa sukupuolisensitiivisesti. - luo avointa ja suvaitsevaista ilmapiiriä, jossa on mahdollista kertoa omasta seksuaalisesta suuntautumisesta ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta. - edistää sosiaalipoliittisessa toiminnassaan myös sateenkaarisuhteiden ja -perheiden asemaa. - vaikuttaa koulutuksessa sukupuolisen tasa-arvon edistämiseen niin, että sukupuolella ei ole valintakokeissa merkitystä ja että työelämässä sukupuolten tasa-arvo toteutuu palkkauksessa. - ei usko sukupuolikiintiöihin. Henkilövalinnat ja töiden jakaminen tehdään pätevyyden ja kiinnostuksen perusteella, ei stereotypioiden. kannustaa kaikkia hakemaan opiskelijakunnan tehtäviin sukupuolesta tai suuntautumisesta riippumatta. 7. Terveydentila ja vammaisuus Opiskeluissa voi kokea erityyppisiä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita liittyen vammaisuuteen tai terveydentilaan. vaikuttaa esteettömyyden edistämiseksi ja tukee opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyitä opintojen sujuvoittamiseksi. Opiskelijalla ja työntekijällä on oikeus itse päättää, mitä hän kertoo yhteisönsä henkilöille terveydentilastaan tai vammastaan.

5 - tuo AMK:lle esiin oppilaitoksen esteettömyysongelmia fyysisestä ja psyykkisestä näkökulmasta ja vaikuttaa esteettömien palveluiden saatavuuteen. - tukee opiskelijoita, joilla on erityistarpeita, osallistumaan täysipainoisesti opiskeluun sekä vaikuttaa AMK:uun apuvälinehankintojen tekemiseksi. - edistää yhdenvertaisia harjoittelumahdollisuuksia. - vaikuttaa riittävän ja monipuolisen opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi ja opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden lisäämiseksi. - luo vammautuneille henkilöille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua opiskelijakuntatoimintaan ja päätöksentekoon ja järjestää toimintaansa esteettömissä tiloissa. - kehittää sekä omaansa että AMK:n viestintää saavutettavammaksi. - edistää AMK:n henkilöstön näkemystä opintojen joustavoittamisesta ja HOPS:n rakentamisen tärkeydestä opintojen hidastuessa sairauden tai sairauslomalta palaamisen vuoksi. - edistää etäopiskelumahdollisuuksia sairauden aikana. - on mukana kehittämässä esteetöntä Kupittaan kampusta. - edistää opiskeluympäristöä, jossa päihde- tai mielenterveysongelmista kärsivä ei leimaudu ja saa tarvitsemansa tuen opiskeluterveydenhuollosta, henkilöstöltä ja omasta vertaisryhmästään. 8. Yhdenvertaisuus vaikuttamistyössä osallistuu yhdenvertaisuutta edistävään keskusteluun sekä AMK:n sisällä että kunnallispolitiikassa. - Päätöksenteon avoimuutta edistetään n toiminnassaan ja AMK:n toimielimissä - Yhdenvertaisuusperiaatteita toteutetaan n kaikessa päätöksenteossa ja kaikissa henkilövalinnoissa. - on yhdenvertainen edunvalvoja: opiskelijat ja jäsenet saavat käyttää n ohjaus- ja neuvontapalveluita samanarvoisesti. - tukee ja kuuntelee koulutusalayhdistyksiä yhdenvertaisesti. - tukee koulutusalayhdistyksiä ja Turun ammattikorkeakoulun liikuntaseura TULI ry:tä toteuttamaan n yhdenvertaisuusohjelmaa myös omassa toiminnassaan. - Erityistilanteessa olevien opiskelijoiden tuen ja ohjauksen kehittämistä edistetään. Opiskelijoille pitää laatia aidosti joustava ja henkilökohtainen opintosuunnitelmaa HOPS. - Tukea ja ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden aikaisemman osaamisen tunnistamisen eli AHOToinnin kehittämistä opiskelijalähtöiseksi edistetään. - Turun AMK:n virallisissa asiapapereissa, kuten tutkintosäännössä, arvoissa ja strategiassa, opintooppaissa, valintakoemateriaaleissa, opiskelijapalautteiden käsittelyssä, hyvinvointikyselyssä, laatujärjestelmässä ja opetus- ja toteutussuunnitelmissa näkyy yhdenvertaisuus. - Turun AMK:n yhdenvertaisuusohjelman päivityksessä tulee huomioida opiskelijakunnan näkemykset yhdenvertaisuudesta. - AMK:n henkilöstölle, erityisesti opettajatuutoreille, tulee antaa valmiuksia syrjinnän ja häirinnän kohtaamiseen ja selvittämiseen. - Opetuksen tulee olla sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä. - Henkilöstöllä tulee olla valmiuksia, uskallusta ja vastuuta puuttua kiusaamiseen.

6 - Henkilöstöllä tulee olla valmiuksia kohdata erilaisia oppijoita. AMK:n tulee poistaa opiskelun esteitä ja tukea erityistarpeissa olevia opiskelijoita apuvälinehankinnoissa. AMK:ssa järjestetään lukiseuloja ja otetaan lukivaikeudet opetuksessa yksilöllisesti huomioon. - Tiloja korjattaessa tulee toteuttaa esteettömyysperiaatteita. - Opiskelijoilla tulee olla oikeus pyytää ja saada tuettua kontaktiopetusta. - Kaikilla koulutusaloilla tule kohdella sukupuolia yhdenvertaisesti. - AMK:n tulee tehdä työtä kansainvälisten opiskelijoiden integroimiseksi opiskeluyhteisöön ja tukea opiskelua. Suomen kielen opetusta tulee olla riittävästi sitä haluaville kansainvälisille opiskelijoille. - Koulutusalayhdistyksillä tulee olla yhdenvertaisesti perusoikeudet toimintaan ja vaikuttamiseen koulutusalalla tai -ohjelmassa. - AMK:n tulee edistää sukupuolten välisten palkkauserojen kaventumista niin omassa toiminnassaan kuin opiskelijoiden työllistymisen ja harjoittelun tukemisessa. - Asevelvollisuuden suorittaminen ei saa aiheuttaa opiskeluun esteitä. - Opinto-ohjausta tulee saada sitä tarvittaessa ja ohjauksessa opiskelijan tulee halutessaan saada oikeaa tietoa muista koulutusaloista ja -ohjelmista. - Opiskelijalla tulee olla alasta riippumatta mahdollisuudet sisäisiin siirtoihin AMK:ssa. - Tenttimisessä tulee siirtyä nimettömään, opiskelijanumerolla tapahtuvaan osallistumiseen. - Opiskelijoilla tulle olla yhtä laadukasta koulutusta ja yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet eri toimipisteissä ja opiskelupaikkakunnilla Turun AMK:ssa - Lakkautettujen koulutusohjelmien opiskelijoiden tulee pystyä opiskelemaan ja valmistumaan opetussuunnitelmansa mukaisesti. - vaikuttaa kunnallispolitiikassa, jotta opiskelija-asuntotuotannossa otetaan huomioon yksin asuvat, kämppäkaverin kanssa asuvat sekä perheelliset opiskelijat 9. Toiminta häirintä- ja syrjintätapauksissa Häirintä on toimintaa, jonka häiritty kokee jollakin tavalla epämiellyttäväksi. Se voi olla yhteydessä esimerkiksi häirityn etnisyyteen, seksuaalisuuteen, varallisuuteen, uskontoon, fyysisiin ominaisuuksiin tai sukupuoleen. Häirinnän piiriin voidaan lukea myös korkeakoulukiusaaminen ja syrjintä. Syrjintää ovat esimerkiksi nöyryyttävät käskyt, sanallinen tai fyysinen uhkailu, seksuaalisävytteiset vihjaukset sekä yhteisön ulkopuolelle sulkeminen. Syrjintää ja epäasiallista kohtelua eivät puolestaan ole työtä tai järjestötoimintaa ja työnjakoa koskevat asialliset päätökset ja ohjeet. Syrjintänä ei myöskään pidetä kahden keskenään tasavertaisen henkilön riitelyä. - ottaa vakavasti ja puuttuu havaitsemiinsa häirintä- ja syrjintätapauksiin - nimittää nais- ja miespuolisen häirintäyhdyshenkilön - ei ryhdy jatkotoimiin ilman asianomaisen suostumusta. Poikkeuksena tilanteet, joissa on selkeä väkivallan uhka. - pyrkii luomaan AMK:uun häirinnän ja syrjinnän tuomitsevaa ilmapiiriä. Tapauksiin puuttuminen on yhteisön jokaisen jäsenen velvollisuus.

7 10. Voimaantulo ja muuttaminen Tämä ohjelma tulee voimaan kun edustajisto on sen hyväksynyt Ohjelman muuttamisesta päättää edustajisto.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA PostiosoiteAddress PuhelinTelephone Sähköposti E-mail Y-tunnus 00180 Helsinki Internet KotipaikkaDomicile 2 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tasa-arvo... 4 2.1. Tasa-arvolaki... 4 3. Yhdenvertaisuus... 5 3.1. Yhdenvertaisuuslaki...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI...

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI... Ta s a - a r vo j a y h d e nve r t a i s u u s s u u n n i te l m a Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2007:6 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA EVIJÄRVEN KUNTA KAUHAVAN KAUPUNKI KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Käsitteet...4 2.1. Syrjinnän määrittely...4 2.2. Yksilölliset ominaisuudet

Lisätiedot

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8.12.2006 JYYn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 SUUNNITELMAN PERUSTA...3 ARVOT...3

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014

KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty 31.1.2012 Koulutuskeskus Salpauksen johtoryhmä KOULUTUSKESKUS SALPAUS Teinintie 4, 15200 Lahti Puh. 03 828 11 Y-tunnus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 1(21) Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 Hyväksytty 21.5.2013 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden johtokunta

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.9.2013 INRIKESMINISTERIET

Lisätiedot

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013

Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2011-2013 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 4) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 2) Lopen kunta

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille Julkaisun sisältö: Aulikki Sippola, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS Julkaisun sisältöä voi lainata mainitsemalla lainauksen yhteydessä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2014-2017 Työsuojelutoimikunta 4.12.2014 Yhteistyöneuvottelukunta 15.12.2014 Kunnanhallitus MYNÄMÄEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014)

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Poliittinen ohjelma (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Sisällysluettelo Periaatteet... 3 Opiskelijan arki... 4 Asuminen... 4 Kevyt- ja joukkoliikenne... 4 Toimeentulo... 4 Opiskelijaterveydenhuolto...

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2012 Tampereen yliopisto tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Tampereen yliopisto on laatinut tämän tasa-arvo- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

10 Ammattikorkeakoulut

10 Ammattikorkeakoulut TIINA-MARIA LEVAMO 10 Ammattikorkeakoulut 10.1 Rakenteet ja korkeakoulutuksen yhteiset tavoitteet Suomalaiset ammattikorkeakoulut (AMK) ovat monialaisia ja (pääsääntöisesti) alueellisia korkeakouluja,

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Tasa arvosuunnitelma

Tasa arvosuunnitelma Tasa arvosuunnitelma Sisältö Yleistä... 3 Työhönotto sekä työtehtävien jakautuminen naisten ja miesten kesken... 3 Työolot... 4 Palkkaus... 4 Johtaminen... 5 Koulutus ja kehittäminen... 5 Syrjintä ja häirintä...

Lisätiedot