Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)"

Transkriptio

1 Ohje 1 (5) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista ennen opintojen alkua. Päätös osaamisen tunnustamisesta muihin kuin vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tehdään sen pohjalta, miten hankittu osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määriteltyjä tavoitteita tai ammattitaitovaatimuksia. Osaamisen tunnustamisella poistetaan opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään koulutusaikaa. Opiskelijan ei tarvitse osallistua tunnustettujen opintojen opetukseen. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata tutkinnon osasta ammatillisia pakollisia, valinnaisia tai ammattitaitoa täydentäviä sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Tutkintojen perusteiden mukaan vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia, lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Opiskelijan on toimitettava todistus opinnoistaan, harrastustoiminnastaan tai työkokemuksestaan osaamisen tunnustamislomakkeen liitteenä. Samaa todistusta tai osaamista ei voi hyödyntää päällekkäisesti. Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä ylärajaa tai aikarajaa, mutta tunnustettava osaaminen on oltava ajantasaista. Todistuksesta tulee ilmetä ajankohta, kesto ja sisältö. Jos osaamisesta ei ole riittäviä dokumentteja, käytetään osaamisen tunnistamisessa muita menetelmiä, kuten haastatteluja tai oman osaamisen kuvaamista. Osaamisen tunnustamisen hakeminen Ryhmänohjaaja tiedottaa ryhmälleen osaamisen tunnustamisen käytänteistä heti opintojen alkuvaiheessa perehdyttämisen yhteydessä. Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijan osaamisen tunnustamisprosessin käynnistämisestä sekä kokonaisuudesta ja opastaa anomuksen täyttämisessä. Ryhmänohjaaja käy opintojen alussa hops-keskustelun (opiskelijakohtainen lomake Wilmassa), jossa kartoitetaan mm. opiskelijan aiempi osaaminen. Ryhmänohjaaja tekee osaamisen tunnustamisen ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista opinnoista. Tarvittaessa ryhmänohjaaja tekee yhteistyötä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osan opettajan, ammatillisten aineiden opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Ammatillisten aineiden osalta osaamisen tunnustamisen tekee aina kyseisten opintojen opettaja. Opiskelijan on haettava tunnustamista osaamisen tunnustamislomakkeella, jonka liitteenä ovat todistusjäljennökset (Huom! Kaikki sivut, myös takasivun teksti.). Hakeminen tehdään pääsääntöisesti 1. vuoden opintojen alussa 1. jakson aikana tai viimeistään ennen uuden tutkinnon osan aloittamista. Kun opiskelija on saanut hakemukseen kaikkien tarvittavien opettajien allekirjoitukset, niin hän toimittaa hakemuksen liitteineen ryhmänohjaajalle. Opiskelija ja ryhmänohjaaja allekirjoittavat hakemuksen ja ryhmänohjaaja toimittaa hakemuksen liitteineen koulutussihteerille. Koulutussihteeri vie hyväksytyn päätöksen perusteella tiedot Primukseen.

2 Ohje 2 (5) Osaamisen arviointi ja oikaisu Perehdyttäminen Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisen edistämiseksi on kehitettävä erilaisia sitä helpottavia arviointimuotoja esimerkiksi tentti tai näyttö. Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua opettajalta, rehtorilta tai muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset tietoonsa. Jos opiskelija esitetyn oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön tehtyyn päätökseen, hän voi tehdä arviointiinsa kirjallisen oikaisupyynnön koulutuksen järjestäjän nimeämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon ensimmäisen oikaisupyynnön päätöksestä. Koulutuspäällikkö perehdyttää opettajat osaamisen tunnustamisen käytänteisiin. Ohje ja hakemuslomakkeet löytyvät IMS:stä ja Sampon opiskelijoille suunnatuilta nettisivuilta. Aikaisemmat opinnot tai aiemmin hankittu osaaminen Siirryttäessä ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto 3 vuotta, 120 ov) tai lukiosta (kokonaan suoritettu) ammatilliseen koulutukseen on tunnustettava vähintään ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (20 ov), vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 ov) sekä opiskelijan niin halutessa ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (10 ov). Lukio-opinnot (kesken jääneet) Osaamista voidaan tunnustaa suoritetuista kursseista seuraaviin: ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, joissa on arviointi (20 ov) (kts. ops Wilmasta), vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 ov) ja ammatillisiin opintoihin sisältyvät valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (10 ov). Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat tunnustaa aineenopettaja. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ja ammatillisiin opintoihin sisältyvät valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat tunnustaa ryhmänohjaaja. Ammatilliset opinnot (kesken jääneet) Jos ammatillinen koulutus on jäänyt kesken tai täydennetään vanhaa ammatillista perustutkintoa uudeksi, niin osaaminen voidaan tunnustaa kaikkiin tutkinnon osiin, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään voimassa olevan opsin mukaisia. Muut suoritetut opinnot (esim. amk, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, yliopisto, ammattistartti, työpajakoulu) Osaamisen tunnustamista voi hakea vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 ov), ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin (20 ov) ja ammatillisiin tutkinnon osiin, jos suoritettujen opintojen tavoitteet ja sisältö vastaavat ammatillisia opintoja. Ammattistartista voidaan tunnustaa osaaminen niiden opintojaksojen osalta, joiden nimet ja sisältö vastaavat Ammattitaitoa täydentäviä pakollisia ja valinnaisia opintoja perustutkinnossa (ei kertauskursseja). Vapaasti valittaviin tutkinnon osaan voidaan tunnustaa osaamista muiden suoritettujen opintojen osalta.

3 Ohje 3 (5) Kaksoistutkinto Kaksoistutkinnon ohjaaja tekee osaamisen tunnustaminen lukiotodistuksen perusteella ilman opiskelijan erillistä hakemusta lukio-opintojen loppuvaiheessa ennen valmistumista. Työkokemus Oman alan työkokemus tunnustetaan kaikkiin ammatillisiin perusopintoihin, ammatillisiin valinnaisiin tai koulutusohjelmaopintoihin sekä vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli se on opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista (40 tuntia työtä = 1 ov). Jos ammattiosaamista ei pystytä varmentamaan dokumenttien perusteella, järjestetään näyttö. Jos työkokemuksella hankittu osaaminen kattaa koko tutkinnon osan, on opiskelijan arvosanan saadakseen osoitettava osaamisensa jollakin tavoin, esimerkiksi ammattiosaamisen näytöllä. Jos työssä hankittu osaaminen kattaa vain osittain tutkinnon osan, on loppuosa opiskeltava, jonka jälkeen koko tutkinnon osan kattava osaaminen arvioidaan. Muu kuin oman alan työkokemus voidaan tunnustaa vapaasti valittaviin opintoihin, (40 tuntia työtä = 1 ov). Opiskelijan työharjoittelu TE-toimiston kautta voidaan myös lukea työkokemukseksi ammatillisiin opintoihin tai vapaasti valittaviin, (40 tuntia työtä = 1 ov). Harrastustoiminta Osaaminen tunnustetaan ohjatusta harrastustoiminnasta vapaasti valittaviin opintoihin, esim. urheiluseura, yhdistystoiminta, kurssit työväen- ja kansalaisopistossa, SPR, VPK, partio, seurakuntatyö tms, (40 tuntia työtä = 1 ov). Kilpailutoiminta Osaaminen tunnustetaan ohjatusta oman alan ammatillista osaamista tukevasta kilpailutoiminnasta esim. Taitaja-kilpailut. Opiskelijan tulee todentaa valmentautumisensa ja kilpailutoimintaan osallistumisensa esim. työajanseurannan tai oppimispäiväkirjan avulla, (40 h työtä = 1 ov). Autokoulu Autokoulu tunnustetaan kaikkien perustutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin (1 ov). Todistuksena vähintään henkilöauton ajokortti. Ajotunnit on suoritettava kouluajan ulkopuolella. Moottoripyöräkortti tai mopokortti Moottoripyöräkortti tai 2011 heinäkuun jälkeen suoritettu mopokortti tunnustetaan vapaasti valittaviin opintoihin (1 ov). Varusmies- ja siviilipalvelu Suoritettu varusmies- ja siviilipalvelu tunnustetaan palvelutodistuksen perusteella soveltuviin opintoihin, myös ammatillisiin. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan tunnustaa seuraavasti: varusmiespalvelus 6 kk = 5 ov, varusmiespalvelus 9 kk = 10 ov, siviilipalvelus 10 ov. Äitiys- ja vanhempainloma tai hoitovapaa Äitiys- ja vanhempainlomasta tunnustetaan enintään 10 ov vapaasti valittaviin opintoihin. Äitiys- ja vanhempainloman tai hoitovapaan todistaminen voi tapahtua esimerkiksi niin, että opiskelija näyttää kopion äitiys-/vanhempainpäiväraha tai kotihoidon tuen päätöksestä. Urheiluakatemia Urheiluakatemiasta tunnustetaan vapaasti valittaviin opintoihin 3 ov/lukuvuosi.

4 Ohje 4 (5) Muuta huomioitavaa Muu ammattiopiston tarjonta Vapaasti valittavia opintoja saa lisäksi oppilaitoksen tarjoamista vapaasti valittavien tarjottimista. Opiskelija voi valita esim. tuutoritoimintaa (1-4 ov), oppilaskuntatoimintaa (1-4 ov), kerhotoimintaa tai työkykypassin suorittamista. Opiskelija voi osallistua tarjottimien kursseihin, jos ryhmissä on tilaa, vaikka hänelle olisi tehty osaamisen tunnustamista. Osaamisen tunnustamisen lomakkeet ja menettelyohje löytyvät meiltä IMSistä (Dokumentit -> Koulutus ja ohjaus -> Ohjeet tai Lomakkeet) ja Sampon (www.edusampo.fi -> Nuoret -> Opiskelu -> Lomakkeet). Lomakkeita on kolme (Excelin kolmella eri välilehdellä): Hakemus osaamisen tunnustamisesta osa A, ammatilliset tutkinnot osat Hakemus osaamisen tunnustamisesta osa B, ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Hakemus osaamisen tunnustamisesta osa C, ammattitaitoa täydentävät valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (ns. Atto-aineet) Jos opiskelijalla on jo taustalla lukio tai ammatillinen tutkinto: ryhmänohjaaja voi laittaa B- lomakkeelle, että kaikki atot tunnustetaan liitteenä olevan todistuksen mukaan (esim. tehostevärillä) ja koulutussihteeri muuntaa todistuksesta kurssit ja arvosanat. Jos vain joku yksittäinen atto on suoritettu: ryhmänohjaaja merkitsee tiedon B- lomakkeelle. Jos lisäksi halutaan tunnustaa muita aineita ammattitaitoa täydentäviin valinnaisiin tutkinnon osiin (4 ov) tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin, niin ne on merkittävä C-lomakkeelle. Selkeissä tapauksissa ei opiskelijan tarvitse kiertää atto - opettajia, ryhmänohjaaja voi tehdä tunnustamisen. Wilmasta löytyy opiskelijakohtaisesti opetussuunnitelmasta tutkinnon osan tiedot kautta mikä kurssi lukiosta vastaan toisen asteen atto -aineiden kursseja. Jos opiskelijalla on oikeus saada vapautus lain mukaan esim. iän perusteella (liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri). Opiskelijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta ennen opintojen alkua. Jos opiskelija ei ole opiskellut ruotsia peruskoulussa, hänen opetustaan lähdetään toteuttamaan 0-tasosta tukitoimien avulla. Mikäli T1-tason saavuttaminen osoittautuu opiskelijalle kohtuuttomaksi, opiskelija voidaan tällä perusteella vapauttaa ruotsin opinnoista (Arvioinnin opas s. 52). Vapautukset kirjataan B-lomakkeelle eikä vapautusta tarvitse erikseen anoa muulla lomakkeella. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden arviointi osalta noudatetaan Arvioinnin oppaan ohjeistusta (s. 71). Vapaasti valittavat Opiskelija voi vapaasti valittavien kurssien osalta pyytää rekisteriin kirjattavaksi hyväksytty (tai suoritettu) arvosanan sijasta. Kun osaamista tunnustetaan vapaasti valittaviin opintoihin työkokemuksen perusteella, tulee suorituksen nimestä käydä ilmi, minkä tyyppistä työkokemus on. Esimerkiksi jos opiskelijalla on työkokemusta myyjänä vaatetusliikkeessä, kurssin nimeksi kirjataan esim. Asiakaspalvelutehtävät vaatetusliikkeessä, ei pelkästään Työkokemus.

5 Ohje 5 (5) Lähteet Laki(L601/2005) ja asetus(a603/2005) ammatillisesta koulutuksesta Opetushallitus: Arvioinnin opas Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot, oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetussuunnitelmat (Wilma tai Opetushallitus: Gyldén ym. Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön, Helsinki 2009 (julkaisu löytyy opinto-ohjaajilta) Sovellettuna voi hyödyntää osaamisen tunnustamisessa näyttötutkinnoissa käytettyä Lisätietoja Riitta Moilanen palvelujohtaja puh Seija Kouvo opintopäällikkö puh

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA Viite: Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98) 21, 30,44, asetus ammatillisesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 1. YHTEYSTIEDOT... 5 2. OPISKELU... 6 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot