Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen"

Transkriptio

1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Toiminnanohjausryhmä , päivitetty , johtoryhmä , Huomioitu OPH:n määräys 10/011/2016, Toiminnanohjausryhmä

2 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan oikeudesta saada suoritettavan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja tunnustettua on määrätty laissa ja asetuksessa ammatillisesta peruskoulutuksesta sekä OPH:n määräys 10/011/2016. Osaamisen tunnistamisella selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut aikaisemmilla opinnoilla, työtä tekemällä tai muulla tavoin nykyisen oppilaitoksen ulkopuolella. Hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnistaminen voidaan tehdä opintojen alussa, ennen uuden tutkinnon osan opintojen aloittamista tai opiskelun aikana. Kun osaaminen on tunnistettu, se voidaan tunnustaa jolloin opiskelija saa osaamisellaan suoritettua perustutkintoon sisältyviä ammatillisia tai vapaasti valittavia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita. Jos muualla suoritetuista opinnoista tai muutoin hankitusta osaamisesta ei ole arvosanaa voidaan järjestää erillinen arviointi. Tunnustettavien opintojen arvosanat siirretään HOPSiin, opintorekisteriin ja tutkintotodistukseen. Jos arvosana-asteikko eroaa, käytetään arvosanojen muuntokaavaa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista on anottava heti opintojen alkaessa ja opintojen aikana hankittua tunnustettavaa osaamista on anottava tunnustettavaksi välittömästi, kun osaaminen voidaan osoittaa. Osaamisen tunnustamista haetaan kirjallisesti Turun ammatti-instituutin lomakkeella. Hakulomakkeita saa opinto-ohjaajilta sekä Turun ammatti-instituutin opiskelijan oppaan kautta. Opiskelija täyttää anomuslomakkeen. Tarvittaessa ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa lomakkeen täyttämisessä. Anomukseen liitetään kopiot mahdollisista todistuksista. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. Täten esimerkiksi myös osaamisen tunnustamisesta opiskelija voi tehdä oikaisupyynnön. Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei voida asettaa mitään aikarajaa, jota ennen hankittua osaamista ei voitaisi tunnustaa, mutta osaamisen ajantasaisuus varmistetaan tarvittaessa. Vaikka opiskelija on saanut opinnosta arvosanan aikaisemman suorituksen perusteella, hänellä on oikeus osallistua kokeeseen tai näyttöön ja osoittaa parempi osaamisensa. Osaamisen tunnustamisen hakeminen ja päätöksenteko Yhteiset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot Tutkinnon perusteissa on määrätty yhteisten tutkinnon osien tunnustamisperiaatteista lukioopintojen tai aiemman ammatillisen perustutkinnon suoritusten perusteella. Lisäksi ammatillisen koulutuksen johto on linjannut tietyt periaatteet vapaasti valittavien tunnustamiseen. Opinto-ohjaaja tekee teknisen osaamisen tunnustamisen yhteisistä sekä vapaasti valittavista opinnoista, joista on todistus ja kirjaa tiedon Primus-ohjelmaan, jonne päätös arkistoituu. Opiskelija saa tiedon päätöksestä esim. Wilma -viestillä. Tarvittaessa tieto lähetetään myös opettajalle Wilma - viestillä. Jos todistus ei kata koko yhteisten opintojen osa-aluetta, niin aineen opettaja tunnustaa aikaisemman osaamisen ja opiskelijan osallistuttua opetukseen antaa arvosanan koko osa-alueesta.

3 Ammatilliset opinnot Ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja toimittaa anomuksen liitteineen ko. ammattiosaamista opettavalle opettajalle. Opettaja antaa lausunnon ja toimittaa anomuksen koulutuspäällikölle, joka päättää asian. Koulutuspäällikkö toimittaa päätöksen opintotoimistoon ja opintosihteeri kirjaa sen Primukseen. Opiskelija saa tiedon päätöksestä Wilma viestillä. Tarvittaessa tieto lähetetään opettajalle Wilma- viestillä. Opiskelijan poistaminen Kurren opetusryhmästä ja Primuksen arviointikirjasta. Kts erillinen Wilma-ohje Osaamisen tunnustamisen kuvaus kaaviona:

4 Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat tunnustetaan opiskelijan edun mukaisesti lukion tai muun toisen asteen oppilaitoksen suorituksista. Ammatilliset opinnot Ammatillisista tutkinnon osista opintojen tunnustaminen tehdään osaamisen perusteella. Tällöin suorituksista tulee olla arvosana ja osaaminen voidaan tarvittaessa todentaa näytöllä. Uuden lukuvuoden lukuvuosisuunnittelun toimivuuden kannalta koulutuspäällikkö voi alakohtaisesti antaa aikarajan, mihin mennessä tulevana lukuvuonna toteutettaviin vapaasti valittaviin opintoihin on haettava osaamisen tunnustamista. Poikkeuksen voivat muodostaa tuon aikarajan jälkeen suoritetut tunnustettavat osaamiset. Periaatteet vapaasti valittavien opintojen tunnustamiselle Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osaamispistettä. Vapaasti valittavien tutkinnon osien tulee tukea tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Ne voivat olla: 1. Ammatillisia tutkinnon osia, jotka voivat olla oman tai jonkin muun koulutusalan ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osia. Valmentava koulutus 10 osp 2. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, jotka on laadittava niin, että ne vastaavat laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen osaamistarpeisin. Nämä tutkinnon osat voivat olla myös ammatillista osaamista yksilöllisesti syventäviä tutkinnon osia, jotka on muodostettu paikallisten osaamistarpeiden pohjalta. Esim. kansainvälisyysosaaminen. 3. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja, jolloin osaamisen tunnustamistilanteessa yhteisiin tutkinnon osiin sisältyviä osa-alueita voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin tutkinnon osiin siltä osin, kun yhteisiin tutkinnon osiin sisältyvä osaaminen ylittää yhteisten tutkinnon osien laajuudeksi määritellyn 35 osaamispistettä. Lukion kurssi vastaa 1,5 osaamispistettä. 4. Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja, jotka voivat olla esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, yliopistossa ja kansalaisopistossa suoritettavia opintoja tai erilaisia ammatillista kehittymistä tukevia suorituksia. Tämä osio voidaan jättää opiskelijan toivomuksetta ilman numeroarviointia. Yhteisesti sovittu: Tutorkoulutuksen suorittaminen ja uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen osallistuminen 2 osp, tutorina tai koulutuksen markkinointitehtävissä toimiminen 1-2

5 osp. Opiskelijakuntatoimintaan osallistuminen 1-2 osp, OPI-kuntoutukseen osallistuminen 2 osp, Opintokamu-kurssin suorittaminen 2 osp. 5. Työkokemuksella hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia, joiden tulee olla suoritettavan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita tukevaa osaamista. Tällainen tutkinnon osa voi muodostua esimerkiksi laajennetun työssäoppimisen tai aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta. Työkokemuksella opittu asia määritellään tutkinnon osana, jolle merkitään nimi ja laajuus tutkintotodistukseen, työkokemus tai työssäoppiminen eivät ole tutkinnon osien nimiä. Esimerkkejä tutkinnon osien nimistä: Lastenhoitotyö päiväkodissa, Myyntityö kahvilassa, Aputyöt rakennustyömaalla, Keittiöapulainen henkilökuntaruokalassa. Työssä hankitulla osaamisella voidaan tunnustaa 1-4 osp/työpaikka työjakson pituuden ja savutetun osaamisen laajuuden mukaan. Myös epävirallisen koulutuksen ja arkioppimisen tuottamaa, muutakin kuin työkokemuksella hankittua osaamista, voidaan tunnustaa harkinnanvaraisesti. Esimerkiksi varusmies- tai siviilipalveluksesta, harrastustoiminnoista, vapaaehtoistyöstä, autokoulusta jne. voi saada osaamispisteitä, jos saavutettu osaaminen vastaa ammattitaitovaatimuksia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteita tai asetuksessa säädettyjä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Tunnustamisen laajuus harkitaan tapauskohtaisesti.

6

7 OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

8 S I S Ä L T Ö OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Osaamisen tunnustaminen lukion opinnoista Osaamisen tunnustaminen ammatillisesta perustutkinnosta Osaamisen tunnustaminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista Osaamisen tunnustaminen korkeakouluopinnoista Muita voimaan tulleita säädösmuutoksia ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN... 5 TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO

9 1 OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Osaamisen tunnustamisesta säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutettu 787/2014 ja 246/2015) 30 :ssä. Pykälän mukaan opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Opetushallitus voi määrätä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta. Opiskelijan tulee hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koulutuksen järjestäjältä. Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille osaamisen tunnustamiseen liittyvistä menettelytavoista. 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN Opiskelijan osaaminen tunnistetaan vertaamalla osaamista Opetushallituksen määräämien perustutkinnon perusteiden tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Aiemmin arvioitu osaaminen voidaan tunnustaa arvosanoineen suoraan osaksi perustutkintoa ja sellainen tunnistettu osaaminen, jota ei ole arvioitu, tulee arvioida perustutkinnon perusteiden mukaisesti. 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Osaamisen tunnustamisella opiskelija voi saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain sen mukaan, miten paljon tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista opiskelijalla on. Ammatillisissa perustutkinnoissa ja niiden tutkinnon osissa vaadittava osaamisen laajuus on määritelty osaamispisteinä. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa noudatetaan säännöksiä osaamisen arvioinnista, arvioinnista päättämisestä ja arvioinnin oikaisemisesta. Opiskelija on voinut hankkia osaamista monin eri tavoin kotimaassa tai ulkomailla, jolloin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskevat periaatteet ovat samat. Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän periaatteiden mukaisesti toisessa maassa hankittua ja arvioitua osaamista voidaan tunnustaa arvosanoineen suoraan osaksi perustutkintoa silloin, kun se vastaa oppimistuloksiltaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Osaamisen laajuus arvioidaan sen perusteella, kuinka suuri osa hankitusta osaamisesta vastaa suoritettavan perustutkinnon tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. 2.1 Osaamisen tunnustaminen lukion opinnoista Lukion opintojen eli suoritettujen oppiaineiden oppimäärien tai jos oppimääriä ei ole kokonaan suoritettu, niin oppiaineiden kurssien perusteella tunnustetaan opiskelijan osaamista oppiaineittain vastaaviin ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin. Perustutkinnossa vaadittavan osaamisen laajuudesta (35 osaamispistettä) kertyy lukion oppiaineiden oppimäärien tai erillisten kurssien perusteella (taulukko 1) 32 osaamispisteen laajuisesti osaamisen tunnustamisen kautta.

10 2 Ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien lisäksi lukiossa hankittua osaamista tunnustetaan vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 10 osaamispisteen laajuisesti ja ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin sisältyviin vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 15 osaamispisteen laajuisesti. Osan suoritetuista kursseista tulee olla oppiaineeseen sisältyviä pakollisia kursseja (taulukko 1). Suoritettujen kurssien kokonaismäärä vaikuttaa siihen, kuinka paljon ammatilliseen perustutkintoon voidaan tunnustaa osaamista. Opiskelija on voinut suorittaa koko lukion oppimäärän, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärän tai yksittäisiä oppiaineiden kursseja. Lukion opintoja tunnustetaan päättötodistuksen oppiaineiden oppimäärien perusteella enintään 57 osaamispisteen laajuisesti: yhteisiin tutkinnon osiin 32 osaamispisteen laajuisesti ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin: Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, enintään 15 osaamispisteen laajuisesti vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 10 osaamispisteen laajuisesti (tulee tukea suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita). Lisäksi osaamista on voinut kertyä opiskelijakohtaisesti myös niihin yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin, joita vastaavia kursseja ei ole lukion opetussuunnitelman perusteissa määrätty, kuten Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, Työelämätaidot 1 osp ja Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp. Opiskelija on voinut suorittaa lukion muita kursseja tai on voinut muilla tavoin hankkia näihin osa-alueisiin liittyvää osaamista. Lukion oppiaineen yksittäisten kurssien perusteella tunnustetaan opiskelijan osaamista kursseittain niitä vastaaviin ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin. Osaamispisteiden laajuus määritellään siten, että yksi lukion suoritettu kurssi vastaa 1,5 osaamispistettä. Lukion opintojen osaamisen tunnustaminen tehdään taulukko 1 periaatteiden mukaan. Aikuisille tarkoitetun lukionkoulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluvia lukiokursseja tunnustetaan vastaavien periaatteiden mukaisesti kuin nuorten lukiokoulutukseen kuuluvia lukiokursseja. Kaikki edellä luetellut tunnustamiset perustuvat lukion opetussuunnitelman perusteisiin, määräys 33/011/2003 ja määräys 60/011/2015. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 (määräys 60/011/2015) otetaan käyttöön lukion opinnot aloittavilla opiskelijoilla alkaen. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 (määräys 33/011/2003) mukaisesti, suorittavat opintonsa loppuun niiden mukaisesti. 2.2 Osaamisen tunnustaminen ammatillisesta perustutkinnosta Aikaisemmin suoritetun ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen perusteella tunnustetaan osaamista suoritetuista ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (suoritukset ennen ) tai yhteisten opintojen opintokokonaisuuksista (ennen voimassa olevien perustutkintojen mukaiset suoritukset) niitä vastaaviin yhteisiin tutkinnon osiin. Vaadittavan osaamisen laajuudesta, 35 osaamispistettä, kertyy osaamista 32 osaamispisteen laajuisesti osaamisen tunnustamisen kautta. Osaamista tunnustettaessa on varmistettava, että kaikkien neljän yhteisen tutkinnon osan osaamistavoitteet saavutetaan ja osaamispisteiden laajuudet täyttyvät.

11 3 Lisäksi osaamista voi kertyä opiskelijakohtaisesti myös niihin yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin, joita vastaavia tutkinnon osia ei ole ollut pakollisena tai ei ole ollut lainkaan aiemmissa ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa (Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, Työelämätaidot 1 osp, Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp). Opiskelija on voinut suorittaa näihin liittyviä opintoja tai on voinut muilla tavoin hankkia näihin osa-alueisiin liittyvää osaamista. Ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien lisäksi osaamista tunnustetaan vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 10 osaamispisteen laajuisesti ja ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin sisältyviin vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 15 osaamispisteen laajuisesti. Aikaisemmin suoritetun ammatillisen perustutkinnon osaamisen tunnustaminen tehdään taulukko 2 periaatteiden mukaan. Mikäli aiemmilla opinnoilla tai muulla tavoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa tai vertailukelpoista arvosanaa, tulee arvosanan saamiseksi osaaminen osoittaa lainsäädännön ja perustutkinnon perusteiden mukaisesti. Tarvittaessa käytetään arvosanojen muuntotaulukkoa (luvussa 3). Aikaisemmin suoritetut ammatilliset tutkinnon osat tunnustetaan suoritettavaan perustutkintoon niihin ammatillisiin tutkinnon osiin, joiden ammattitaitovaatimuksia aikaisemmin hankittu osaaminen vastaa. Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia tunnustetaan yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin: Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, enintään 15 osaamispisteen laajuisesti vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 10 osaamispisteen laajuisesti (tulee tukea suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita). Ammatillisia tutkinnon osia tunnustetaan ammatillisiin tutkinnon osiin ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin: Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, enintään 15 osaamispisteen laajuisesti ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin: Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, enintään 15 osaamispisteen laajuisesti vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 10 osaamispisteen laajuisesti (tulee tukea suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita). 2.3 Osaamisen tunnustaminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hankittua osaamista tunnustetaan todistusten perusteella perustutkinnon niihin ammatillisiin tutkinnon osiin, joiden ammattitaitovaatimuksia ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa hankittu osaaminen vastaa. Osaamisen laajuus määräytyy ammatillisen perustutkinnon perusteissa määriteltyjen ammatillisten tutkinnon osien laajuuden mukaan.

12 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa hankittua osaamista tunnustetaan 4 ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin: Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, enintään 15 osaamispisteen laajuisesti ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin: Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, enintään 15 osaamispisteen laajuisesti vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 10 osaamispisteen laajuisesti (tulee tukea suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita). 2.4 Osaamisen tunnustaminen korkeakouluopinnoista Korkeakouluopinnoilla hankittua osaamista verrataan ammatillisen perustutkinnon perusteissa vaadittaviin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Korkeakouluopinnoilla hankittua osaamista tunnustetaan todistusten perusteella niihin ammatillisiin tutkinnon osiin, yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin, joiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita hankittu osaaminen vastaa. Korkeakouluopinnot on mitoitettu opintopisteillä, joiden määrittelyn lähtökohta on erilainen kuin perustutkinnon osaamispisteillä ja tästä syystä korkeakoulun opintopisteitä ei voi suoraan siirtää perustutkintoon osaamisen tunnustamisen yhteydessä. Osaamispisteet määräytyvät ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisesti. Korkeakouluopinnoilla hankittua osaamista tunnustetaan yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin ammatillisiin tutkinnon osiin ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin: Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, enintään 15 osaamispisteen laajuisesti ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin: Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, enintään 15 osaamispisteen laajuisesti. vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 10 osaamispisteen laajuisesti (tulee tukea suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita). 2.5 Muita voimaan tulleita säädösmuutoksia Erityisillä opiskelujärjestelyillä voidaan poiketa (L 630/1998, muutos 246/2015, 21 ) tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnista silloin, kun poikkeaminen on opiskelijan terveydentilaan liittyvien syiden tai kohtuuttomuuden vuoksi perusteltua. Tällöin opiskelijan tulee kuitenkin sisällyttää osaamista muilta kyseisen tutkinnon osan osa-alueilta siten, että kyseisen tutkinnon osan osaaminen ja osaamispisteiden mukainen laajuus täyttyy. Ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (801/2014) tultua voimaan , on työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystietoosa-alue pakollinen kaikille opiskelijoille.

13 5 3 ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaaminen arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1) ja siitä säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998, muutos 329/2015) 10 :ssä. Opiskelijaa arvioidaan sen koulutusmuodon arviointisäännösten mukaan, missä hän suorittaa opintoja tai tutkintoa. Jos arviointiasteikot eroavat ammatillisen peruskoulutuksen asteikosta, osaamisen tunnustavan koulutuksen järjestäjän on muunnettava arvosanat seuraavan taulukon mukaisesti: ARVIOINTIASTEIKKO kiitettävä 3 kiitettävä 5 erinomainen 10 kiitettävä 9 hyvä 2 tyydyttävä 1 hyvä 4 hyvä 8 hyvä 3 tyydyttävä 7 tyydyttävä 2 kohtalainen 6 tyydyttävä 1 välttävä 5 Taulukossa 1 on esitetty esimerkki lukiokurssien tunnustamisesta yhteisiin tutkinnon osiin, taulukossa 2 on esitetty ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tunnustaminen yhteisiin tutkinnon osiin ja taulukko 3:n arviointitaulukkoa koulutuksen järjestäjä voi käyttää mallina suunnitellessaan osaamisen arviointia. Lisäksi Opetushallituksen muihin julkaisuihin, Arvioinnin opas 2015, Ammatillisten perustukintojen perusteiden toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa 2015 ja Todistusmallit 2015, Ammatilliset perustutkinnot ja valmentavat koulutukset, on päivitetty muutoksista johtuvat tarkemmat ohjeet.

14 6 TAULUKKO 1 Lukiokurssien tunnustaminen yhteisiin tutkinnon osiin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 33/011/2003 ja Lukion opetussuunnitelman perusteet 60/011/2015) ammatillisessa peruskoulutuksessa, esimerkki. LUKION TUNTIJAON (VnA 955/2002) JA LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2003 MUKAISET KURSSIT LUKION TUNTIJAON (VnA 942/2014) JA LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2015 MUKAISET KURSSIT (voimaan alkaen) PERUSTUTKINNON YHTEISET TUTKINNON OSAT JA NIIDEN OSA-ALUEET osaamispisteineen Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Oppiaine pakolliset osp valinnaiset osp Äidinkieli ja kirjallisuus (eri oppimäärät) neljä kurssia pakollisista kursseista 1 6 neljä kurssia pakollisista kursseista 1 6 Äidinkieli, suomi saame viittomakieli opiskelijan oma äidinkieli suomi toisena kielenä suomi viittomakielisille romani 5 1 Toinen kotimainen kieli yksi kurssi A-oppimäärän pakollisista kursseista 1 6 tai B1-oppimäärän pakollisista kursseista 1 5 yksi kurssi A-oppimäärän pakollisista kursseista 1 6 tai B1-oppimäärän pakollisista kursseista 1 5 Toinen kotimainen kieli 1 1 Vieras kieli (eri oppimäärät) kaksi kurssia A-oppimäärän pakollisista kursseista 1 6 tai kaksi kurssia B1-oppimäärän pakollisista kursseista 1 5 kaksi kurssia A-oppimäärän pakollisista kursseista 1 6 tai kaksi kurssia B1-oppimäärän pakollisista kursseista 1 5 Vieras kieli, A-kieli B-kieli 2 1

15 7 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka kaksi kurssia pitkän matematiikan pakollisista kursseista MAA1 MAA10 tai kolme kurssia lyhyen matematiikan pakollisista kursseista MAB1 MAB6 matematiikan yhteinen opintokokonaisuus MAY1 sekä yksi kurssi pitkän matematiikan pakollisista kursseista MAA2 MAA10 tai kaksi kurssia lyhyen matematiikan pakollisista kursseista MAB2 6 Matematiikka 3 2 Fysiikka FY1 FY1 Fysiikka ja 2 1 Kemia KE1 KE1 kemia ---- lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntaoppi YH1 ja YH2 YH1 ja YH2 Yhteiskuntataidot lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia Työelämätaidot ---- lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia Yrittäjyys ja yritystoiminta

16 8 Liikunta LI1 tai LI2 LI1 tai LI2 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 1 Terveystieto TE1 TE1 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp ---- lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavaa kurssia Kulttuurien tuntemus Musiikki Lukion yksi tai useampi musiikin kurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Lukion yksi tai useampi musiikin kurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Taide- ja kulttuuri Kuvataide Lukion yksi tai useampi kuvataidekurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Lukion yksi tai useampi kuvataidekurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Uskonto/Elämänkatsomustieto Lukion yksi tai useampi uskonnon tai elämänkatsomustiedon kurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Lukion yksi tai useampi uskonnon tai elämänkatsomustiedon kurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Etiikka Filosofia Lukion yksi tai useampi filosofian kurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Lukion yksi tai useampi filosofian kurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Psykologia Lukion yksi tai useampi psykologian kurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Lukion yksi tai useampi psykologian kurssi (kurssien lukumäärä x 1,5) Psykologia Biologia BI3 x 1,5 BI2 x 1,5 Ympäristöosaaminen 1,5

17 TAULUKKO 2 Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tunnustaminen yhteisiin tutkinnon osiin. 9 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat, 16 ov (suoritukset ennen ) Yhteiset tutkinnon osat (ammatillisen perustutkinnon perusteet voimaan ) Tunnustettava osaaminen osaamispisteinä 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Pakolliset osaamistavoitteet Valinnaiset osaamistavoitteet Äidinkieli 4 ov Äidinkieli 5 1 Toinen kotimainen kieli, Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 1 ruotsi 1 ov Vieras kieli 2 ov Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka 3 ov Matematiikka 3 2 Fysiikka ja kemia 2 ov Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 os Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri 1 ov Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista Ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Suoritettujen tutkinnon osien perusteella tunnustetaan osa-alueilla Kun opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ennen , voidaan opiskelijan suorittamat ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat tunnustaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin yllä olevan taulukon mukaisesti. Osaamista tunnustetaan vähintään 32 osaamispisteen verran alkaen perustutkinnon perusteissa yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. Pakollisia osaamistavoitteita on 19 osaamispistettä ja valinnaisia 16 osaamispistettä.

18 TAULUKKO 3 Arviointitaulukko. 10 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta Arvioidaan oman työn suunnittelua, työsuorituksen arviointia ja oman toiminnan kehittämistä. Arvioidaan työkokonaisuuden toteuttamista, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta suunnittelee oman työnsä arvioi työnsä onnistumista arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista omaaloitteisesti toimii tutuissa työtehtävissä työskentelee siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä työn suunnitelman tai laatutavoitteiden mukaisesti tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä neuvottelee poikkeamista. ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja mitä välineitä ym. työssä tarvitaan) työskentelee siten, että työn lopputulos sisältää työtehtävän erityisvaatimuksia etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta työosuudestaan. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja tehtäviä arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden, toimintaympäristön ja oman työnsä osana sitä työskentelee työpaikan erityisvaatimusten mukaisesti siten, että työn lopputulos on tavoitteiden mukainen etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Arvioidaan työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä

19 työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien valintaa ja käyttöä. työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta (menetelmät, välineet, materiaalit määritellään tutkinnon osittain). omatoimisesti työtilanteissa. sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa. 11 ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Arvioidaan työssä tarvittavan tiedon hallintaa ja soveltamista. ARVIOINNIN KOHDE käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja materiaalien käytön perustana olevaa tietoa toistuvissa työtilanteissa (eli ne menetelmät, välineet ja materiaalit, jotka on määritelty kohteessa 2), mutta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti. ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa työssään vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arvioidaan omaa osaamista työn tekijänä ja työn kehittämistä, ongelmien ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä. hakee ohjattuna tietoa suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta hakee tietoa ohjeiden mukaan suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa arvioi työnsä onnistumista ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista omaaloitteisesti hakee itsenäisesti tietoa suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi osaamistaan ja työnsä onnistumista sekä perustelee arviotaan arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja

20 Vuorovaikutus ja yhteistyö Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä. Ammattietiikka Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa. noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- ja työyhteisössään tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii tutussa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille varmistaa turvallisuuden ohjeiden mukaisesti käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- ja työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden 12 ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden varmistaa turvallisuuden varmistaa turvallisuuden ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein. työskentelee ergonomisesti oikein. käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian.

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPH 501 2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 S I S Ä L T Ö OSAAMISEN TUNNISTAMISEN

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 16.5.2019 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset ja määräykset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa 15.8.2016 Lapin Urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (25) Sisällys 1 Opiskelijalle... 2 1.1 Miksi yhteiset

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 24.5.2018 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017 Uudet yhteiset

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8. Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Ohjausryhmän kokous 12.3.2015 OKM Opetusneuvos Aira

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN... 1 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maastoajoneuvolla maastoajokokeen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT 12.2.2015 Opetushallituksen infotilaisuus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Mitä tapahtunut ja mikä muuttunut? Kokonaislaajuus hieman kasvanut (vrt.

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa Ulla Aunola opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila osaamisperusteisuus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov Ammattitaitovaatimukset toimii vapaaehtoistyössä noudattaen säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita kertoo vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja toimintamuodot kertoo vapaaehtoistyötä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Keva-hanke Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa tunnistaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä paikallisten tai kansainvälisten avustuskohteiden ja muiden globaalia vastuuta edistävien

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Kokeiluohjelman tarkistaminen (80/422/2015)

Kokeiluohjelman tarkistaminen (80/422/2015) Kokeiluohjelman tarkistaminen (80/422/2015) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan ja välinehuoltoalan perustutkinnon kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 1.8.2015

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? 14.4.2015 Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Yhteisten tutkinnon osien merkitys Keskeinen tavoite on: varmistaa, että jokaisella ammatillisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT Koulutustilaisuus 19.3.2015 Helsinki/Messukeskus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Luento-osuuden sisältö Yhteisten tutkinnon osien kokonaisuus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot