KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä Kunnanhallitus

2

3 KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma)... 3 TASAPAINOINEN TALOUS... 6 Kunta- ja palvelustrategian näkökulmat, strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla (näkökulma) Tasapainoinen talous (näkökulma) Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) Uudistuva palveluverkko (näkökulma) Konsernihallinnon hankkeet Sosiaalitoimen hankkeet Terveydenhuollon hankkeet Sivistystoimen hankkeet Yhdyskuntatekniikan hankkeet

4

5 Johdanto Kunnanjohtajan esipuhe Käsillä oleva asiakirja; kunta- ja palvelustrategian jalkauttaminen on osa kehitysprosessia, jolla kunnan strategista johtamista on pyritty kehittämään. Vuonna 2006 alkanut strategiatyö on jatkunut toimialoilla laadittavien toimintasuunnitelmien valmistelun muodossa. Kunnan eri toimielimet ovat laatineet kevään kuluessa kunta- ja palvelustrategisia tavoitteita toteuttavat toimintaohjelmansa, jotka yhdessä vuoden 2008 talousarvion kehyspäätöksen kanssa muodostavat pohjaa varsinaiselle vuoden 2008 talousarviolle ja toimialoittaiselle jatkosuunnittelulle. Liki vuoden kestäneen prosessin aikana on eri toimialoilla kerätty ja jalostettu tietoa, joka ei välttämättä näy tässä asiakirjassa, mutta jota voidaan hyödyntää myöhemmin toimialojen vuosisuunnittelun yhteydessä. Strategiatyön suurena haasteena on toimialoilla ollutkin määritellä ne käytännön toimenpiteet, joilla kriittisiä menestystekijöitä toteutetaan tai jotka ovat edellytyksenä niiden toteutumiselle. Kuntastrategiassamme näkökulmiksi asetettiin talous, henkilöstö, palvelut ja asemamme Helsingin seudulla. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat kuntaamme ja kuntalaisiimme aivan arkielämän tasolla. Palvelustrategian jalkauttamisessa on pureuduttu syvemmälle Kirkkonummen kunnan järjestämiin palveluihin, niiden määrään ja laatuun sekä järjestämistapaan ns. muutospakettien ja kehittämishankkeiden kautta. Toimialoilla tehdyn valmistelutyön aikana muodostettiin ns. kehittämiskorit, joihin toimialat esittivät toteutettavaksi sellaisia hankkeita, jotka ovat strategisten tavoitteidemme mukaisia. Laajan luottamushenkilövalmistelun läpikäyneen palvelustrategiaprosessin lopputuloksiksi on näin jalostunut vuoden 2008 talousarvioon sisällytettävät sitovat tavoitteet, jotka on esitetty tämän raportin alussa omana lukunaan. Kirkkonummella Tarmo Aarnio kunnanjohtaja

6 2 Toimintasuunnitelmien valmistelun yhdentäminen talousarviotyöhön Lähivuosien taloussuunnittelun valmistelu kytkeytyy tavoitteiltaan tiiviisti kuntastrategiaan ja sen tavoitteisiin sekä palvelustrategian toimintasuunnitelmaan. Palvelustrategian toimintasuunnitelma sijoittuu suunnittelujärjestelmässä palvelustrategian ja talousarvion väliin. Tavoitteena on siten sitoa talousarvioprosessi hyväksyttyyn strategiaan konkreettisten kehittämishankkeitten ja muutospakettien kautta. Tulevien vuosien suunnittelun peruslähtökohtana on vuoden 2007 talousarvion toiminnan taso kokonaisuutena. Tämän kokonaisuuden "päälle" muodostetaan toimielimittäin nk. muutospaketit, joihin tulevia resursseja suunnataan. Talouden tervehdyttämisprojektissa ja vuoden 2007 talousarviossa on jo sisällään keskeisiä "muutospaketteja", jotka muodostavat lähtökohtaperustan palvelustrategian jatkovalmistelulle. Tavoitteena on, että muutospakettien kautta päätöksentekijät voivat hahmottaa kunnan kehityksen ja kehittämisen kannalta oleelliset kohdat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Muutospakettien käsittelyn ja niiden taloudellisen vaikuttavuuden määrittelyn avulla syksyn talousarvioprosessi voidaan näin toteuttaa "kevennettynä", koska toteutettavaksi aiotut muutospaketit ovat jo tiedossa ja huomioitu kunnan kehysarviossa.

7 3 Kehysarvio 2008 Sitovat tavoitteet vuodelle 2008 Kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkkonummen kunta- ja palvelustrategian Strategioiden toteuttaminen Strategioiden toteuttamiseksi toimielimet laativat toimintasuunnitelman, jossa ne arvioivat oman toimintansa kehittämistä strategioiden linjausten pohjalta. Toimintasuunnitelman keskeisenä sisältönä ovat kuntastrategiassa esitettyjen kriittisten menestystekijöiden vahvistamiseksi esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi esitetyt muutospaketit. Kukin tavoite johdetaan kriittisestä menestystekijästä arviointikriteerin kautta. Arviointikriteeri on kriittiseen menestystekijään liittyvä tekijä tai ominaisuus, johon voi vaikuttaa ja jossa halutaan erityisesti onnistua. Toiminnalliset tavoitteet asetetaan niin, että ne sisältävät selkeän muutoksen tai aikaansaannoksen elementin, jonka etenemistä voidaan seurata ja tarvittaessa myös mitata mittarin tai tunnusluvun avulla. Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto asettavat toimintasuunnitelmissa esitetyt tavoitteet ja muutospaketit tärkeysjärjestykseen kunnan voimavaratkin huomioon ottaen ja tekevät niihin omat tarkistukset ja täsmennykset. Prosessin tuloksena syntyy seuraavan vuoden talousarvion sitovat tavoitteet, jotka otetaan huomioon jo kunnanhallituksen hyväksymässä kehysarviossa. Valmistelu vuonna 2007 Kunnanvaltuusto käsitteli toimielinten laatimia toimintasuunnitelmia seminaarissaan Valtuuston valmistelutoimikunta jatkoi yhdessä kunnanhallituksen kehittämistyöryhmän kanssa seminaarissa syntyneen aineiston käsittelyä ja Käsittelyn tuloksena on asetettu seuraavat sitovat tavoitteet vuoden 2008 talousarvioehdotuksen laatimisen pohjaksi. Tavoitteiden sisältö voi vielä täsmentyä talousarvioehdotuksen käsittelyn aikana. KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma) 1. Tasapuolinen väestönkasvu ja rakenne (päämäärä) a) Kunnan strategioita palveleva, tasapainoinen ja oikea-aikainen maankäytön toteutuminen (kriittinen menestystekijä) Arviointikriteeri: Kunnan kehityskuvan selkeys Tavoite: Kuntastrategian linjausten pohjalta luodaan nykyistä selkeämpi Kirkkonummen kunnan kehityskuva kuntalaisten palvelujen, eheän yhdyskuntarakenteen ja seudullisen yhteistyöverkoston kehittämisen lähtökohdaksi. Selvitetään YTV-täysjäsenyyden vaikutukset kuntalaisten palveluihin sekä jäsenyyden taloudelliset reunaehdot.

8 4 Vastuu: Kunnanhallitus b) Monipuolinen asuntokanta Arviointikriteeri: Päivitetty rakentamisohjelma Tavoite: Kunnanvaltuuston hyväksymä rakentamisohjelma vuosille päivitetään vuosille Asuntotuotannon tavoitteet täsmennetään seudullisesti asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tähän liittyen selvitetään myös erityisryhmien asumispalvelujen tarve ja saatavuus. Rakentamisohjelman toteuttamisen edellyttämän raakamaan hankinta turvataan. Vastuu: Kunnanhallitus 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne a) Toimiva palvelurakenne kuntakeskuksessa ja muissa taajamissa Arviointikriteeri: Kuntakeskuksen kehittämishankkeelle realistinen toteuttamisaikataulu Tavoite: Yhdessä alueen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa laaditaan kuntakeskuksen kehittämishankkeelle aikataulu, jossa määritellään miten kunnallistekniikan, asuntojen ja palvelujen rakentaminen voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti vaiheittain. Vastuu: Yhdyskuntatekniikan lautakunta b) Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Arviointikriteeri: Elinkeinotoimen tehokkuus

9 5 Tavoite: Selvitetään elinkeinotoimen kehittämisyhtiön perustamisen edellytykset yhdessä työssäkäyntialueen muiden intressiryhmien kanssa. Yhtiön tehtävänä on elinkeinoelämän kehittäminen toiminta-alueellaan. Sen lisäksi se toimii tiiviissä yhteistyössä maankäyttösuunnittelun kanssa ja huolehtii kysyntää vastaavien työpaikka-alueiden tarjonnan riittävyydestä ja niiden markkinoinnista. Vastuu: Kunnanhallitus 3. Väestön hyvä elämä a) Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Arviointikriteeri Terveellisen elämän toimintamalli lapsille ja nuorille Tavoite: Terveys-, opetus-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteishankkeena kehitetään lapsille ja nuorille paremmat mahdollisuudet terveelliseen elämään. Hankkeen kulmakivet muodostavat liikuntaan ja ruokailutottumuksiin liittyvä ennaltaehkäisevä toiminta, toimiva oppilashuolto kouluterveydenhuolto. Vastuu: Sivistyslautakunta (vetovastuu) Terveyslautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta b) Hyvät sekä sisäiset että ulkoiset liikenneyhteydet Arviointikriteeri: Toimiva joukkoliikenne Tavoite: Joukkoliikenteen käytettävyyttä kehitetään niin, että se palvelee mahdollisimman tehokkaasti koulukyydeissä, työmatkoilla ja asiointitarpeissa. Vuonna 2008 YTV:n lippujärjestelmä laajennetaan koskemaan linjaautoliikennettä koko kunnan alueella.

10 6 Vastuu: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Arviointikriteeri: Turvallinen, esteetön ja terveyttä edistävä liikkuminen Tavoite: Toteutetaan kattava, turvallisuutta lisäävä ja terveyttä edistävä kevyen liikenteen väylien verkosto kunnan eri taajamiin ja tärkeimpien liikenneväylien yhteyteen yhteistyössä tiehallinnon kanssa. Verkoston toteuttamiseksi laaditaan tehtyjen suunnitelmien ja selvitysten pohjalta rakentamisohjelma vuosille Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon myös luonnossa liikkumisen tarpeet ja luontopoluston ja kevyen liikenteen väylästön yhteen sovittaminen. Vastuu: Yhdyskuntatekniikan lautakunta TASAPAINOINEN TALOUS 1. Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit a) Toiminnan tuottavuuden lisääminen Arviointikriteeri: Hankintatoimen tehostaminen Tavoite: Hankintaprosessien ohjausta tehostetaan ja hankintaosaamista lisätään tavoitteena säästöjen aikaansaaminen. Keskittämällä hankintoja sopimustoimittajille vähennetään toimittajien määrää. Vastuu: Kunnanhallitus b) Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä Arviointikriteeri: Kustannustietoisuuden lisääminen Tavoite: Toiminnan seurannassa on käytössä tarvittavat toiminnan laatua, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut kunta-, toimialaja yksikkötasolla.

11 7 Vastuu: Kunnanhallitus SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ 1. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö a) Työhyvinvointi Arviointikriteeri: Työterveydenhuollon vaikuttavuus Tavoite: Kunnan henkilöstön työterveyshuollon vuonna 2007 käynnistettyä perusterveydenhoitotasoista sairaanhoitoa laajennetaan vaiheittain vuosina Vastuu: Kunnanhallitus 2. Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus a) Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot Arviointikriteeri: Uudistunut hallinto vuoden 2009 alusta Tavoite 1 Nykyisen toimintaorganisaation ja vaihtoehtoisten toimintamallien arvioinnin pohjalta laaditaan toimenpideohjelma hallinnon uudistamisesta ja palvelujen kaksikielisyyden turvaamisesta siten, että toimenpiteet voidaan toteuttaa vuoden 2009 alusta. Vastuu: Kunnanhallitus Tavoite 2 Asiantuntijan selvityksen pohjalta arvioidaan sosiaali- ja terveystoimen organisaation yhdistämisen edut ja haitat. Arvioinnin tuloksena syntyy sosiaali- ja terveystoimen toimintamallin kehittämishanke. Vastuu: Kunnanhallitus

12 8 Arviointikriteeri: Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen kehittäminen Tavoite: Laaditaan suunnitelma uuteen kunnantaloon sijoitettavien toimintakokonaisuuksien muodostamisesta ja sijoittamisesta sekä sisäisten tukipalvelujen järkiperäistämisestä tavoitteena hallinnon toimintojen tehostaminen asiakaslähtöisesti, kustannus-, ympäristö- ja energiatehokkaasti ja nykyaikaisia apuvälineitä käyttäen. Suunnitelma valmistuu syksyllä Vastuu: Kunnanhallitus Arviointikriteeri: Tuloksellinen rekrytointimenettely Tavoite: Osaavan henkilöstön saanti turvataan uudistamalla kunnan rekrytointimenettelyä. Menettelyn painopistealueita ovat sisäisen rekrytoinnin ja tehtäväkierron kehittäminen, oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen, sijaisten hankinnan varmistaminen, maahanmuuttajien huomioon ottaminen kasvavana voimavarana, ulkoisen rekrytointiprosessin tehostaminen ja työnantajakuvan jatkuva kehittäminen. Uuden rekrytointimenettelyn tavoitetilan kuvaus toimenpideehdotuksineen on valmis alkusyksyyn Vastuu: Kunnanhallitus Arviointikriteeri: Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistava tiedottaminen Tavoite: Osana kuntakuvan kehittämistä laaditaan kunnan viestintästrategia. Rakennetaan ja koulutetaan kunnan koko organisaation viestintätarpeet kattava viestintäorganisaatio, jonka tehtävänä on kunnan ja kuntalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien välisen tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen parantaminen viestintästrategian linjausten mukaisesti.

13 9 Vastuu: Kunnanhallitus UUDISTUVA PALVELUVERKKO 1. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut a) Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut Arviointikriteeri: Vetovoimainen lukiokoulutus Tavoite: Vuoden 2008 aikana selvitetään sekä paikallisesta että seudullisesta näkökulmasta kunnan oman lukiorakenteen ja toiminnan kilpailukyvyn näkökulmasta opetuksen sisällön ja resurssien kehittämistarpeita. Vastuu: Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnat Arviointikriteeri: Lastensuojelun palvelutarjonnan riittävyyden varmistaminen Tavoite: Osallistutaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan lasten hyvinvointihankkeeseen ja tehdään toimenpidekartoitus lastensuojelun palvelutarjonnan riittävyyden varmistamiseksi. Vastuu: Sosiaalilautakunta b) Resurssien painotus vaikuttavimpiin palveluihin Arviointikriteeri: Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lisääminen Tavoite: Tavoitteena on vuosittain käydä läpi sinä vuonna 40 vuotta (vaihtoehtoisesti 45 vuotta) täyttävät miehet kohderyhmälle kehitetyn seulontamallin avulla, arvioida mallin toimivuus ja arvioinnin perustella luoda pitkän aikavälin toimintamalli.

14 10 Seulonnalla pyritään löytämään piilevät sairaudet varhaisessa vaiheessa sekä opastamaan kohderyhmää siten, että sairastumisriski pienenee. Kohderyhmän suuruus 2007: 330 henkilöä. Vastuu Terveyslautakunta Suunnittelukauden kehittämishankkeet Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden kehittämishanke - Kuntatason osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönotto - Suun terveydenhuollon toimipaikkaverkoston kehittäminen - Lapsen yhtenäinen oppimispolku, osio: Varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun - Asukaspuistotoiminnan käynnistäminen Veikkolassa - Tasavertainen päivähoito ja monipuolinen palvelutarjonta - Omaisuudesta huolehtiminen (rakennuskannan osalta jo 2008) Kunnallisen päihdehuollon yhteiset tilat - Lapsen yhtenäinen oppimispolku, osio: Yhtenäinen perusopetus - Asukaspuistotoiminnan käynnistäminen Masalassa - Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valmisteluprosessi jatkuu niin, että alue on muodostettu viimeistään vuonna 2010 Kehittämishankkeet, joiden käynnistämisestä lautakunnat/johtokunnat päättävät itse - Pientyöryhmämallin kehittäminen terveyskeskuksen vastaanottotoiminnassa - Osastofarmasian käynnistäminen ja lääkehoidon kokonaisarviointi - Ravitsemusterapeutintoiminnan aloittaminen terveyskeskuksessa - Pitkäaikaistyöttömien tilanteen selvittäminen (sosiaalitoimi) - Ruotsinkielisen lasten päivähoidon, esiopetuksen, alkuopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyön lisääminen - Lukiokoulutuksen kehittäminen (yhteinen ruotsinkielisen lukiokoulutuksen kanssa) - Yhteistoiminnan jatkaminen työpajatoiminnassa (nuorisotoimi) - Nuorisokahvilatoiminnan aloittaminen - Motivoitunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö yhdyskuntatekniikan toimialalla - Yhdyskuntatekniikan asiakaspalvelun kehittäminen sähköisin dokumentein

15 11 Toimintasuunnitelmien sisältö Toimintasuunnitelmissa on esitetty - miten toimialan oma palvelustrategia toteuttaa kuntastrategiaa - mitä uusia kehittämishankkeita esitetään toteutettavaksi (muutospaketit) jo hyväksytyn palvelustrategian liiteosan pohjalta. Kehittämishankkeet muodostuvat toimielimittäin konkreettisista ja selvärajaisista hankkeista, jotka voidaan tavoitteiden, toimenpiteiden sekä kustannusten osalta selvästi ja konkreettisesti esittää. Toimintasuunnitelmissa voidaan esittää myös useita toimialoja ja toimintoja kattavia kehittämishankkeita, joiden osalta tulee määritellä isäntä (vastuutoimija) ja partnerit (toteuttajaosapuolet). Näin talousarviokaava ei saa luoda esteitä vaihtoehtojen miettimiselle. Muutospaketeissa esitetään merkittävät uudet toiminnot (tavoitteet, toimenpiteet, kustannukset), merkittävät poikkihallinnolliset hankkeet toiminnoissa tapahtuvat oleelliset muutokset ja muut toiminnalliset järjestelyhankkeet, sekä toimintaa kuvaavat mittarit joilla on toiminnallisia ja taloudellisia sekä myös mahdollisesti hallinnollisia vaikutuksia vuoden 2008 talousarvioon. Toimintasuunnitelmaan on jatkossa liitettävä myös toiminnan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seurannan mahdollistavat mittarit. Tämä mittareiden kehittämistyö on käynnissä omana talouden vuosisuunnittelujärjestelmään liittyvänä hankkeena. Yksittäiset virkalisäykset ja muut vastaavat yksityiskohtaiset järjestelyt eivät sisälly tässä tarkoitettuihin muutospaketteihin vaan ne esitetään varsinaisen talousarvion yhteydessä. Tarkoituksena on, että tästä toimintatavasta kerätään kokemuksia vuoden 2008 talousarviovalmistelussa, joiden kokemusten pohjalta se mukautetaan osaksi vuotuista suunnittelukäytäntöä. Palvelustrategian toimintasuunnitelman vaikutus kehysarvioon Toimintasuunnitelman tuloksena syntyneet muutospaketit priorisoidaan kehysarvion valmistelun yhteydessä. Edelleen kehysarvion käsittelyn yhteydessä arvioidaan, mitkä kehityspaketeista ovat taloudellisesti toteutettavissa vuonna 2008 ja lähinnä tätä seuraavina vuosina. Jo olemassa olevat hankkeet ja uudet toteutettavaksi aiotut muutospaketit huomioidaan siis kunnan kehysarviossa ja sen rahoituksessa.

16 12 Lautakuntien rooli valmistelutyössä Kukin toimielin on valmistellut omalta osaltaan edellä kuvatun palvelustrategian toimintasuunnitelman. Lautakuntien ehdotukset on sisällytetty tähän raporttiin sellaisenaan eikä niitä ole konsernihallinnossa tasapainotettu. Tavoitteena on, että tästä raportista voidaan kokonaisuudessaan nähdä eri toimialoilla olevat kehittämistarpeet ja paineet. Jalkauttamisen yhteydessä syntynyt asiakirja-aineisto Valmistelun yhteydessä eri toimialoilla syntynyt aineisto on koottu tähän raporttiin. Aineisto muodostuu: o Toimialoittaisista ja toimielinkohtaisista palvelustrategian toimintasuunnitelmista, o Toimintasuunnitelmia toteuttavista muutospaketeista (kehittämishankkeista) ja o Muista toimielinten kannalta keskeisistä ja ajankohtaisista kehittämishankkeista. Em. materiaalin lisäksi eri toimielinten käsittelyssä on syntynyt perustelumateriaalia, jota ei käytännön syistä ole tähän liitetty.

17 13 Raportin rakenne Tässä raportissa on esitetty johdanto-osassa viime vuonna hyväksytty visio, strategiset näkökulmat ja päämäärät sekä kriittiset menestystekijät. Kukin toimielin on näiden pohjalta esittänyt miten se toimialallaan toteuttaa kuntastrategian kriittisiä menestystekijöitä ja palvelustrategian tavoitteita. Lisäksi kunkin toimielimen osalta on kootusti esitetty em. aineiston pohjalta syntyneet muutospaketit ja keskeisimmät kehittämishankkeet. Päämäärät ovat strategisia tavoitteita, joihin organisaatio tähtää pidemmällä aikavälillä. Päämäärät ovat pitemmän aikavälin kehittämisen ydinasioita. Näkökulmat eli painopistealueet määrittävät strategian valtatiet. Näkökulmat ovat BSC -menetelmässä käytettäviä strategisia tarkastelualueita, joiden mukaisesti sekä päämäärät että kriittiset menestystekijät valmistellaan. Kriittiset menestystekijät ovat seikkoja, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin ja välittömimmin organisaation toimintaan. Tarkasteltava toiminto Palvelustrategian kriittisiä menestystekijöitä toteuttavat tavoitteet Tavoitteita toteuttava kehittämishanke ja/ tai konkreettinen muutospaketti, josta on erillinen tarkempi esitys tämä raportin lopussa Muu asian yhteydessä huomioitava seikka tai muu täydentävä näkökohta

18 14 Visio 2016 Visio on valmistelun tuloksena syntynyt kuva halutusta tulevaisuudesta, johon strategian avulla on tarkoitus päästä. Vision tehtävänä on luoda jännite nykypäivän ja tulevaisuuden välille ja sillä saadaan aikaan kestävä pohja kunnassa tehtäville strategisille päätöksille. Visio koostuu muutamasta virkkeestä. Strateginen visio on kartta organisaation tulevaisuuteen ja se on voimassa kunnes sitä muutetaan Visiossa kuvataan sitä Millaiseksi organisaatio aikoo tulla ja Tarpeet, joita tulevaisuudessa tyydytetään VISIO Kirkkonummi on turvallinen, luonnoltaan monipuolinen, hyvien palvelujen kunta lähellä pääkaupunkia. Rakennamme tulevaisuutta osaavien kuntalaisten, kehittyvän yritystoiminnan ja yhteistyön varaan. Yhteenveto Kirkkonummen kunnan tasapainotetusta strategiasta Kuntastrategiaprosessissa käytettiin Balanced Scorecard (BSC) menetelmää soveltuvilta osin. Menetelmän tarkoituksena on helpottaa strategista ajattelua ja päätöksentekoa keskittymällä toiminnan tulevaisuuden kannalta keskeisimpiin ja olennaisimpiin kysymyksiin. BSC -menetelmällä luotua strategiaa kutsutaan tasapainotetuksi strategiaksi. Kirkkonummen strategiaprosessissa ei aikataulullisista syistä ulotettu tarkastelua tavoitteita toteuttavien mittaristojen määrittelyyn. BSC -menetelmän keskeiset käsitteet ovat seuraavat: Näkökulmat eli painopistealueet määrittävät strategian valtatiet. Näkökulmat ovat BSC -menetelmässä käytettäviä strategisia tarkastelualueita, joiden mukaisesti sekä päämäärät että kriittiset menestystekijät valmistellaan. Päämäärät ovat strategisia tavoitteita, joihin organisaatio tähtää pidemmällä aikavälillä. Päämäärät ovat pitemmän aikavälin kehittämisen ydinasioita. Kriittiset menestystekijät ovat seikkoja, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin ja välittömimmin organisaation toimintaan.

19 15 Kirkkonummen kunnan tasapainotettu strategia (BSC) Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Näkökulmat Uudistuva palveluverkko Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Sitoutunut ja osaava henkilöstö Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen talous Kehittämishankkeet Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Muutospaketit Helmet Kunta- ja palvelustrategian näkökulmat, strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät Seuraavassa on esitetty kunnanvaltuuston hyväksymän kunta- ja palvelustrategian näkökulmat, strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät. Näistä on johdettu toiminnoittaiset tavoitteet, kehittämishankkeet ja muutospaketit.

20 16 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Päämäärät Kriittiset menestystekijät 1. Tasapainoinen väestönkasvu ja rakenne Kunnan strategioita palveleva, tasapainoinen ja oikeaaikainen maankäytön toteutuminen 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne 3. Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot Monipuolinen asuntokanta Toimiva palvelurakenne kuntakeskuksessa ja muissa taajamissa Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoimintaalueiden kehittäminen Korkea työllisyysaste Seudullisen yhteistyökulttuurin ja verkostojen kehittäminen kaikilla kuntaorganisaation tasoilla Kaavoitus-, liikenne-, palvelu- ja elinkeinoyhteistyön kehittäminen osana Helsingin seudun työssäkäyntialuetta 4. Väestön hyvä elämä Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Hyvinvointia edistävä ja turvallinen ympäristö Hyvät sekä sisäiset että ulkoiset liikenneyhteydet Eheä yhdyskuntarakenne Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Tasapainoinen talous Päämäärät 5. Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Kriittiset menestystekijät Toiminnan tuottavuuden lisääminen Verotuksen tasosta ja veropohjasta huolehtiminen halutun palvelutason ylläpitämiseksi Aktiivinen taksa- ja maksupolitiikka Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä 6. Investointihuippujen hallinta Omistajapolitiikan selkeyttäminen Maan arvonnoususta saatavan taloudellisen edun suuntaaminen palvelurakentamiseen Investointihuippujen tasaamiseksi harkittu lainarahoituksen käyttö Sitoutunut ja osaava henkilöstö Päämäärät 7. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö 8. Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen 9. Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus Uudistuva palveluverkko Päämäärät 10. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 11. Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Kriittiset menestystekijät Työhyvinvointi Haasteellinen ja palkitseva työ Yhteistoiminnallisuuden varmistaminen Työyhteisöjen tuloksellisuus Osaamisen varmistaminen Riittävät resurssit Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus Kriittiset menestystekijät Asiakkaan tarpeista lähtevät tarkoituksenmukaiset palvelut Resurssien painotus vaikuttavimpiin palveluihin Palvelujen kaksikielisyys Tehokas ja toimiva palvelujen järjestämistapa Toimintojen kustannus-laatusuhde Hyvä sisäinen työnjako ja palvelujen tuottajien välinen yhteistyö

21 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 17 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla (näkökulma) Päämäärät 1. Tasapainoinen väestönkasvu ja rakenne Toiminto Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Kriittiset menestystekijät Kunnan strategioita palveleva, tasapainoinen ja oikea-aikainen maankäytön toteutuminen Monipuolinen asuntokanta Palvelustrategia (tavoitteita) Elinkeinotoimi Oikeanlaisia yritystontteja yritysten tarpeisiin oikeaaikaisesti Yritysten työvoimansaantia tukeva asuntokanta Sosiaalitoimi Viittaukset oman palvelustrategiaan: Sivistystoimi Syrjäytymisvaarassa olevista kuntalaisista tulee nostaa esiin ryhmiä, joille kunnan ja erityisesti sosiaalitoimen on yhteistyössä muiden toimialojen ja tahojen kanssa kehitettävä entistä toimivampia ja vaikutuksiltaan parempia palveluja Erityisen heikosti voiva ryhmä on mielenterveysongelmista ja/tai päihteiden käytöstä kärsivät kuntalaiset, joilla lisäksi on asumisongelmia Avoimessa toiminnassa järjestetään pienten lasten perheille toimintaa, jolla tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan vanhempien ja lasten sosiaalisia verkostoja. Avoimen toiminnan järjestäminen perustuu laajaan yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. Asukaspuistojen toimintaa kehittään pitkällä aikavälillä palvelemaan alueen ja koko kunnan kaikenikäisiä asukkaita. Asukaspuiston tilat luovat mahdollisuuksia kunnan, järjestöjen, seurakunnan ja yksityisen sektorin sekä asukkaiden yhteistoimintaan. Kehittämishanke Muutospaketti Kuntakeskuksen kehittämishanke Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden kehittämishanke Viestintä Kehittämishankkeet palvelustrategian liitteestä + mahdollisia uusia hankkeita: Vammaisten kuntalaisten palveluasumisen järjestäminen (kohderyhmä: vammaiset nuoret, yhteistyökumppani: Uudenmaan erityishuoltopiiri, Uudenmaan vammaispalvelut Oy ja Kårkulla samkommun) ) Tuettu asuminen päihde- ja mielenterveysongelmaisille Rakentamisohjelmaan (tai nykyisiin toimitiloihin) tulee saada tilat avoimen toiminnan käynnistämiselle. Henkilöstöresurssia toiminnan koordinointiin alueilla on esitettävä em. vuosille. Avoin, perhe- /asukaspuistotoiminta ja sen kehittäminen osana laajempaa moniammatillista verkostoyhteistyötä voidaan kytkeä osaksi Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämiskeskus toimintaa (vrt. perhekeskustoiminta) Muuta huomioitavaa Avoin toiminta, perhekeskukset (=asukaspuistot) tukee kotona lapsia hoitavia vanhempia; sitten kun toiminta vakiintuu, mukaan tulevat kaikenikäiset kuntalaiset; toiminnassa mukana aluksi päivähoito- ja opetustoimi, terveysja sosiaalitoimi, myöhemmin mm. kansalaisopisto, kirjasto, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi. Asukaspuistolle keksittävä parempi nimi. Yhdyskunta-tekniikka Väestönkasvun hallit- Kirkkonummen kehitys- Voi liittyä myöskin

22 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 18 seminen ja sen vaikutusten arvioinnin parantaminen Monipuolisen tonttitarjonnan turvaaminen palveluille, asumiselle ja yrityksille kuva 2020 ja 2030 Raakamaan hankinta päämäärään kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot

23 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 19 Päämäärät 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Kriittiset menestystekijät Toimiva palvelurakenne kuntakeskuksessa ja muissa taajamissa Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Korkea työllisyysaste Palvelustrategia (tavoitteita) Liiketilojen saatavuuden parantaminen ja sitä kautta erilaisten palveluammattien lisääminen Kehittämishanke Muutospaketti Kuntakeskuksen kehittämishanke Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta- Muuta huomioitavaa alueiden kehittämishanke Sivistystoimi Väestö- ja tilastointihanke Palvelutuotannon tavoitteena on, että päiväkodit ja koulut valmistuvat asuinalueille samaan aikaan, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat sinne. Sivistystoimi - Liikuntatoimi Uimahallin liikuntapalvelun lisäys ja kilpailukykyinen hinnoittelu. Etsitään uusia liikuntamuotoja, jotka soveltuvat Kirkkonummen uimahallin toimintoihin. Palkataan ohjaaja. Uimahallin uinninvalvoja/liikunnanohjaajat ohjaavat vesiliikuntaa. Pulpetinpaikat ovat kunnalle myös kilpailutekijä. Liian pienet oppilas- ja asukasennusteet vääristävät niiden perusteella tehtäviä talouspäätöksiä.

24 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 20 Päämäärät 3. Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja - verkostot Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Kriittiset menestystekijät Seudullisen yhteistyökulttuurin ja verkostojen kehittäminen kaikilla kuntaorganisaation tasoilla Kaavoitus-, liikenne-, palvelu- ja elinkeinoyhteistyön kehittäminen osana Helsingin seudun työssäkäyntialuetta Palvelustrategia (tavoitteita) Yritysten työvoiman liikkuvuuden parantaminen Elinkeinopalvelujen tason parantaminen Sosiaalitoimi Osa lapsiperheistä elää toimeentulolla, jolla voidaan turvata vain minimielintaso, mikä vähentää perheiden mahdollisuuksia tukea lasten harrastuksia ja koulunkäyntiä. Koulupudokkaat ovat kustannuksiltaan kalleimpia kuntalaisia, mikäli heidän syrjäytymisensä ehkäisemiseen ei kohdenneta riittävästi voimavaroja Terveystoimi Asiakkaan saumaton hoitoketju ulottuu myös erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon tarkentaminen (hoitoketjut, erikoislääkärikonsultaatiot terveyskeskuksessa yms.) Alueellisesta yhteistyöstä etsitään ratkaisuja, jotka parantavat kuntalaisten terveyspalvelujen laatua ja/tai saatavuutta sekä kustannustehokkuutta. Ostopalveluja kilpailutetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja etsitään mahdollisuuksia yhteisten palvelumuotojen käyttöön erityisesti kuntien raja-alueilla Koulutusyhteistyön kehittäminen lähikuntien ja HUSin kanssa Kehittämishanke Muutospaketti Sisäisen yhteistyön kehittäminen Yhteistyöverkon laajentaminen koko Helsingin seudulle Viestintä Länsi- ja Keski-Uudenmaan Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö (lähtökohtana on lapsiperheiden palvelujen kokonaisvaltainen haltuunotto ja tavoitteena hyvän lapsuuden turvaaminen. Sivistystoimi ja sosiaalitoimi osallistuvat n. 20 kunnan yhteiseen hankkeeseen) Erityisesti lähivuosina esillä vanhuspsykiatria, koska sen toiminta siirtyy Tammiharjusta HYKSsairaanhoitoalueelle. Selvitetään mahdollinen laboratorion fuusio HUSLA- Biin Suun terveydenhuollon yhteispäivystyksen ja erikoishammashoidon palveluiden osto (toiminta Helsingissä, yhteistyössä PKS-kuntien kanssa) Muuta huomioitavaa Sivistystoimi Koulukuljetukset järjestetään jatkossakin ostopalveluna, mutta yhdistellen esim. sosiaalitoimen kuljetuksiin. Yhteistyötä jatketaan myös lähikuntien kanssa Kunnassa tapahtuva nopea rakennemuutos edellyttää muistitiedon, kuva- ja arkistoaineiston tallentamis- Hankintamenettelyn kehittäminen. Kevyen liikenteen liikkumisedellytysten turvaaminen kävelyteillä, hidasteilla yms. (tilahallinnon laatima kartoitus) Museota kehitetään matkailukohteena ja sitä markkinoidaan

25 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 21 ta sekä asiantuntijatehtäviä Paikalliset kirjastopalvelut järjestetään jatkossakin kunnan omana toimintana. Kirjastopalveluja käytetään vapaasti yli kuntarajojen ja yhteistyötä muiden kuntien kanssa kehitetään aineiston hankinnassa, erityispalveluissa sekä verkkopalveluissa. Kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston toiminta järjestetään omana tuotantona siten, että ne verkottuvat alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin. Näissä hankkeissa rahoitetaan ja kehitetään uusia toimintamalleja kasvavan väestömäärän palveluiden järjestämiseksi Kansalaisopiston ja kuvataidekoulun opetustarjontaa koordinoidaan pajatyöskentelyn ja kesälukukauden osalta Musiikkiopiston toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden sivistystoimen toimijoiden kanssa yhteistyössä seudun matkailuyrittäjien kanssa. Uudenmaan Nelli - portaalipalvelu, yleisten ja tieteellisten kirjastojen elektronisten verkkopalveluiden yhteistyöprojekti Kirjasto mukaan pääkaupunkiseudun kirjastotietokantaan. OM, OPH, EU, Työvoimahallinto, liitot rahoittavat alueellisia hankkeita. Hankkeiden määrä ja laatu antaa lisäresursseja toiminnalle. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman käyttöönotto musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa Kolmannen lukukauden käyttöönotto Sivistystoimi - Nuoristotoimi Nuorten työpajatoiminta toteutetaan jatkossakin yhdessä seutukunnallisesti, suomenkielisellä puolella Espoon koulutuskuntayhtymän ja ruotsinkielisellä puolella SVEPS:n kanssa. Nuorten työpajatoiminnan jatkaminen uusilla yhteistyösopimuksilla Omnian kanssa vuoden 2008 alusta ja Svenska Produktionsskolanin kanssa vuoden 2009 alusta. Omnian sopimuksen tavoitteena työpajoille osallistuvien nuorten opintojen hyväksiluvun lisääminen sekä pajajaksojen opintoviiikoittaminen, matalankynnyksen työpajatoiminnan käynnistäminen ja pajanuorten henkilökohtaisen tavoitesuunnittelun kehittäminen. SVEPS:n pajatoiminnan tavoitteena yhteistyön kehittäminen toisen asteen ruotsinkielisten oppilaitosten kans- Alueelliset, ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet edistävät kasvavan väestömäärän musiikinopetuksen järjestämistä

26 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 22 Sivistystoimi - Liikuntatoimi Asiakkaalle liikuntapalveluitten saatavuus helpommaksi ja mahdollisuus itse löytää sopiva liikuntaryhmä. sa Uimahallin takana kulkevan joen hyödyntäminen liikuntaalueena. Joen varteen valaistu kävelytie, levähdyspaikkoja, joessa melontamahdollisuus. Merkattu ja mitattu kävelyreitti. Yhteistyötä liikuntatoimen, fysioterapian, kansalaisopiston, yhdistysten ja seurojen kanssa jolla tehdään kunnan liikuntatarjonnasta myös seudullisesti houkuttelevaksi

27 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 23 Päämäärät 4. Väestön hyvä elämä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Kriittiset menestystekijät Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Hyvinvointia edistävä ja turvallinen ympäristö Hyvät sekä sisäiset että ulkoiset liikenneyhteydet Eheä yhdyskuntarakenne Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Terveystoimi Palvelustrategia (tavoitteita) Siistit, hyvin hoidetut ja hyvät palvelut tarjoavat taajamat Painotetaan toimintoja ja hoitokäytäntöjä, jotka tuottavat suhteellisesti eniten terveyttä ja hyvinvointia Pyritään vähentämään väestöryhmien välisiä terveyseroja. Kehittämishanke Muutospaketti Kuntakeskuksen ja muiden taajamien kehityshankkeet Viestintä Mies 40 tms. ohjelman käynnistäminen. Tarvitsee eri työntekijäryhmien työpanosta (mm. terveydenhoitaja, suuhygienisti) yhteensä n. yhden henkilötyövuoden. Lisäksi tähän ja muuhun toimintaan tarvitaan ravitsemusterapeuttia, ehdotus 0,5 vakanssia Muuta huomioitavaa Sosiaalitoimi Pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen, työuralle rekrytoinnin ja elämänhallinnan turvaamiseen tarvitaan erityiskeinoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Pitkäaikaistyöttömien tilanteen selvittäminen (aikuissosiaalityön, kuntouttavan työtoiminnan, työvoimatoimiston, päihdehuollon yht. hanke) Sivistystoimi Kunta tarjoaa tiloja paikalliseen kulttuuritoimintaan ja tukee järjestöjen toimintaa avustuksin ja taiteellista toimintaa apurahoin Paikkakunnalla viihtymistä ja juurtumista edistetään kehittämällä kirjastoja lähiyhteisön kulttuuritaloiksi. Kirjasto välittää tietoa kaikkien kuntalaisten käytettäväksi sekä tukee kuntalaisten kansalaisvalmiuksia mm. edistämällä medialukutaitoa. Kasvavan vanhusväestön lukutarpeiden huomioiminen laitoksissa ja kotipalveluissa Kansalaisopiston toiminta edistää Terveys-, liikunta-, nuorisoja opetustoimen yhteishanke nuorison liikkumisen lisäämiseksi ja paino-ongelmien ehkäisemiseksi. Jatkossa liikuntatoimi ja koulut yhteistyössä järjestävät ja koordinoivat koululaisten liikuntaa jatkuvana toimintana. Mukana voivat olla myös terveys- ja nuorisotoimi. Kunta edesauttaa valokaapelien hankintaa kaikkiin talouksiin sekä joka kodin oman sähköpostiosoitteen käyttöönottoa. Parannetaan taloudellisesti kirjaston mahdollisuuksia (ajantasaiset tietokoneet) Kirkkonummelle laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kulttuuriohjelma, jossa kartoitetaan kulttuuritoimen kehitys kunnassa ja III sektorin kanssa harjoitettavan yhteistoiminnan suuntaviivat Pääkirjaston laajennus (taloussuunnitelmassa suunnittelu v ja toteutus v. 2011). Kunta tarjoaa tiloja vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen käyttöön. Kirjastojen mahdollisuuksia toimia avoimi-

28 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 24 sosiaalisen pääoman ja aktiivisen kansalaisuuden toteumista Kirkkonummella Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toiminta pystyy vastaamaan laadukkaasti kasvavan väestömäärän musiikin ja kuvataiteen opetuksen tarpeeseen opastaa ITteknologiakehityksen ulkopuolelle jääviä henkilöryhmiä (esim. vanhukset). na oppimisympäristöinä ja kansalaistiedotuskeskuksina parannetaan luomalla langattomat verkkoyhteydet. Yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen avustuksilla. Monipuolinen ja lähellä kuntalaisia oleva kurssitarjonta vastaa kysyntään Haetaan ulkopuolista rahoitusta (OM, OPH, EU, Työvoimahallinto, liitot, alueelliset hankkeet) hankkeille ja kehitetään niissä uusia opetusmuotoja Sivistystoimi - Nuoristotoimi Kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Perusnuorisotyö alueellisena nuorisotoimintana, sekä erityisnuorisotyö ja kulttuurinen nuorisotyö toteutetaan jatkossakin pääosin kunnan omana toimintana. Nuorisokahvilatoiminnan aloittaminen Kirkkonummen keskustan alueella vuonna Nuorten osallisuutta ja nuorisotalojen käyttäjädemokratiaa edistetään nuorisotilademokratiaa lisäämällä ja huolehtimalla Kirkkonummen nuorisofoorumin toimintaedellytyksistä ja toiminnan rahoituksesta vuosina Sivistystoimi - Liikuntatoimi Ohjaustoiminnan monimuotoinen kehittäminen eri toimijoin. Kuntalaisia aktivoivia liikuntatapahtumia. Toimintapaikat, järjestötuet, terveyttä edistävä liikuntaa koko väestölle. Liikuntapaikkojen turvallisuuteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään edelleen huomiota. Liikuntatoimen, seurojen, terveyskeskuksen yms. kanssa toteutetaan ohjattua toimintaa mm. non-stop liikuntaryhmiä ja liikuntatapahtumia. Toteutetaan sekä omana että ostopalveluna ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Eri toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätään kaikilla osa-alueilla esim. suunnittelussa.

29 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 25 Yhdyskunta-tekniikka Peruspalvelujen tuottamisen turvaaminen ja kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen järjestelmällisillä ylläpito- ja korjaustoimenpiteillä Turvata hyvä talousvesi ja minimoida jätevesien vaikutus ympäristöön Omaisuudesta huolehtiminen Vesihuollon kehittäminen koko kunnan alueella Liittyy myöskin päämääriin asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut (10)sekä tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit (11).

30 Tasapainoinen talous (näkökulma) 26 Tasapainoinen talous (näkökulma) Päämäärät 5. Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Toiminto Konsernihallinto Talousyksikkö Tasapainoinen talous Kriittiset menestystekijät Toiminnan tuottavuuden lisääminen Verotuksen tasosta ja veropohjasta huolehtiminen halutun palvelutason ylläpitämiseksi Aktiivinen taksa- ja maksupolitiikka Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä Palvelustrategia Kehittämishanke Muuta (tavoitteita) Muutospaketti huomioitavaa Palvelustrategiassa ei ole yleisellä tasolla linjattu keinoja toiminnan tuottavuuden lisäämiseksi. Hankintatoimen kehittäminen poikkihallinnollisen projektin avulla Professori Matti Pohjola esittää valtiovarainministeriölle laatimassaan raportissa Työn tuottavuuden ja siihen vaikuttavat tekijät (maaliskuu 2007) kolme tapaa vaikuttaa työn tuottavuuden tasoon tilanteessa jolloin työpanoksen kasvun vaikutus tuottavuuden kasvuun yhä vähenee: 1) työvoiman laadun parantaminen koulutuksen ja työkokemuksen avulla 2) investoiminen työvälineisiin (koneisiin, laitteisiin, toimiviin toimitiloihin) 3) teknologian kehityksen hyödyntäminen (Pohjolan mukaan tärkein tekijä) Palvelustrategian kohdassa 6.1. Tilaajan ja tuottajan roolit todetaan mm. seuraavaa: Työnjaon selkiyttämiseksi olisi siten toimijoiden roolit järjestettävä niin, että vältetään päällekkäisyyksiä ja eriytetään lähtökohtaisesti tilaajatehtävät ja tuotantotehtävät silloin kun se on toiminnallisesti mielekästä, tarkoituksen mukaista ja mahdollista Entistä vahvempi tarjouspyyntö- ja sopimusosaaminen ovat onnistuneen yhteistyön kulmakiviä Tavoitteena tulevaisuudessa on sopimusohjauksen tehostaminen palvelusopimuksilla sekä sisäisten että ostopalveluja käytettäessä. Tehostamalla hankintamenettelyä voidaan alentaa hankintakustannuksia ja lisätä toiminnan tuotavuutta. Projektin tavoitteet: 1) Kuntatason hankintaohjeiden päivittäminen vastaamaan uutta lain- 2) säädäntöä. Sopimusperusteisten hankintojen määrän lisääminen (ja tavaratoimittajien nykyisen määrän merkittävä vähentäminen). 3) Seudullisen yhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen. 4) Tietotekniikan hyödyntäminen hankintatoimessa (virtuaaliset markkinapaikat)

31 Tasapainoinen talous (näkökulma) 27 Konsernihallinto Elinkeinotoimi Sivistystoimi - Liikuntatoimi Uusia veronmaksukykyisiä yrityksiä ja näiden työntekijöitä Selkeä taksapolitiikka. Kuntakeskuksen kehittämishanke Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden kehittämishanke Muiden yritystoimintaalueiden kehittämishankkeet Yritysten hankinta kampanja Viestintä Uimahallin taksarakenteen uudistaminen. Konsernihallinto Talousyksikkö Yhdyskunta-tekniikka Lyhyellä tähtäyksellä tavoitteena on uudistaa kuntakonsernin johtamista tukevan toiminnan ohjausjärjestelmä, joka kattaa suunnittelun, seurannan ja raportoinnin. Järjestelmän sisällön määrittely, johon liittyy myös kunta- ja toimialakohtaisten mittareiden luonti, käynnistetään vuonna Pitkällä aikavälillä toiminnan ohjausjärjestelmää kehitetään siten, että se palvelee hyvin koko konsernin johtamista ja hallinnon tarpeita. Vesihuoltolaitoksen sisäisen toiminnan jäntevöittäminen ja toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen Käynnissä oleva kehittämishanke Uusi vuosisuunnittelujärjestelmä, joka kattaa toiminnan suunnittelun, seurannan ja raportoinnin, on hankittu ja järjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt maaliskuussa Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2008 alusta. Mittarityöryhmän ensimmäinen osaraportti, kuntatason mittarit, valmistui Toisen, toimialakohtaiset mittarit käsittävän osaraportin laatimista varten työryhmä on saanut lisäaikaa toukokuun loppuun asti. Vesihuoltolaitoksen liikelaitostaminen

32 Tasapainoinen talous (näkökulma) 28 Päämäärät 6. Investointihuippujen hallinta Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Tasapainoinen talous Kriittiset menestystekijät Omistajapolitiikan selkeyttäminen Maan arvonnoususta saatavan taloudellisen edun suuntaaminen palvelurakentamiseen Investointihuippujen tasaamiseksi harkittu lainarahoituksen käyttö Palvelustrategia (tavoitteita) Yritysten työvoimansaantia palvelevien hyvät palvelut tarjoavien asuntoalueiden kehittäminen Kehittämishanke Muutospaketti Jorvaksen ja Inkilän yritystoimintaalueiden kehittämishanke Muiden yritystoiminta-alueiden kehittämishankkeet Muuta huomioitavaa Konsernihallinto Talousyksikkö Kuntastrategiassa on kunnan vakavaraisuutta kuvaavalle omavaraisuusasteelle asetettu 60 prosentin vähimmäistaso. Tätä tasoa ei suunnittelukaudella saavuteta. Tarkistettu tavoite Kunta suunnittelee ja toteuttaa seuraavan suunnittelukauden ( ) investointihankkeet siten, että kunnan lainamäärä suunnittelukauden lopussa ei ylitä e/asukas. Sivistystoimi - Liikuntatoimi Ennakoiva toiminta hankinnoissa LVISA-laitteistojen kohdalla. Peilataan muiden kuntien uimahalleja ja niiden korjausinvestointeja.

33 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 29 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) Päämäärät 7. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Konsernihallinto - Henkilöstöhallinto Nuorisotoimi Sivistystoimi - Liikuntatoimi Sitoutunut ja osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työhyvinvointi Haasteellinen ja palkitseva työ Yhteistoiminnallisuuden varmistaminen Palvelustrategia (tavoitteita) Tiedonkulku Poikkihallinnollinen yhteistyö Työterveyshuolto sairaanhoidon laajentamisen varmentaminen ja myöhempi edelleen kehittäminen Kehittämishanke Muutospaketti Viestintä Sairaanhoidon laajentaminen työhyvinvoinnin takaamiseksi sairaanhoito mukaan ja varmistetaan sen resurssointi oikeinmitoitetuksi vuonna 2008 ja edelleen kehittäminen Moniammatillinen koulutettu henkilökunta edesauttaa kasvaviin palveluhaasteisiin vastaamisessa. Työhyvinvoinnista huolehtiminen työn kuormitusta jakamalla. Riittävien henkilöstöresurssien varmistaminen. Nuorisotoimen säännöllisten työpaikkakokousten toteuttaminen Henkilöstön työnohjauksen mahdollistaminen. Nuorisotyöntekijöiden palkkauksellisen aseman parantaminen suhteessa muihin kasvatusalan työntekijöihin. Yhteistyötä koulujen kanssa lisätään nuorten vapaaajan toiminnan toteuttamisen osalta (kouluajan ulkopuolinen toiminta) Tehtävän- ja vastuukuvauksien tarkistus. Koulutukseen ohjaaminen. Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työkyvyn ylläpitäminen. Riittävien henkilöstöresurssien järjestäminen. Muuta huomioitavaa

34 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 30 Säännöllisten työpaikkakokousten järjestäminen

35 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 31 Päämäärät 8. Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen Toiminto Sitoutunut ja osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työyhteisöjen tuloksellisuus Osaamisen varmistaminen Riittävät resurssit Palvelustrategia (tavoitteita) Kehittämishanke Muutospaketti Muuta huomioitavaa Konsernihallinto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Konsernihallinto - Henkilöstöhallinto Terveystoimi Kunnan toimintojen ja palvelutuotannon kehittäminen Kunnan toimintojen kehittäminen v alusta (uusi kunnantalo) Tiedonkulku Viestintä Osaamiskartoitus ja henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma Työryhmä on olemassa, joka selvittää ja pohtii näitä asioita. Teemoina ovat osaamiskartoitus, henkilökohtaisen koulutusja kehittämissuunnitelman laatiminen. Tavoitteena on olla perusterveydenhuollon haluttu työpaikka alueella. Osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönottoon tarvittava projekti ja resurssit. Haetaan sähköistä järjestelmää, jolla hallitaan osaamiseen ja esimiestyöhön liittyvää kokonaisuutta mm. esimiesalaiskeskustelujen yhteydessä. Työaika-autonomian käyttöönotto sairaala- ja laitospalveluissa Ei voida toteuttaa virastotyönä vaan edellyttää oman laaja-alaisen kehittämishankkeen muodostamista Sivistystoimi Nuoristotoimi Sivistystoimi - Henkilöstön saatavuuden parantaminen (imago, työsuhdeasunnot, soluasunnot nuorille, päivähoito ) Henkilöstörakenteen kehittäminen tulevaisuuden toimintatapoja vastaaviksi Toiminnan jatkuva kehittäminen sekä hallinnollisesti, rakenteellisesti että sisällöllisesti. Eri tuottamistavoissa kiinnitetään erityisesti huomiota palveluiden laatuun ja jatkuvuuteen. Panostetaan suunnitteluun, ohjeistamiseen, yhteistyöprosessien kehittämiseen. Sivistystoimen kehittämishanke (fuusio) Toiminnan ja toimintamuotojen uudistaminen. Henkilöstön ura- ja tehtäväkierron kehittäminen. Ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen mahdollistaminen nuorisotoimen henkilöstölle Eri toimintojen ja tapojen Palkkatason nostaminen aloitettava henkilöstöryhmistä, joista kunnassa on pulaa.

36 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 32 tatoimi Yhdyskunta-tekniikka Motivoitunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö tuottamaan palveluja uudistaminen. Kohdennettu koulutus. Henkilöstön ura- ja tehtäväkierto. Luodaan sijaisverkosto. Motivoitunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Liittyy myöskin päämäärään 7: Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvin voiva henkilöstö

37 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 33 Päämäärät 9. Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus Toiminto Konsernihallinto Konsernihallinto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Konsernihallinto - henkilöstöhallinto Sitoutunut ja osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus Palvelustrategia (tavoitteita) Kehittämishanke Muutospaketti Ajanmukainen johtamisjärjestelmä Strategisen johtamisen ja ja kuntaorgani- hallinnon uudistaminen v. saation toimintamalli 2009 alusta Sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollinen integraatio Tiedonkulku Kuntaimago Johtamisen kehittäminen: Esimiesten keskitetty kehittäminen ja luottamushenkilöiden keskitetty kehittäminen. Kunnassa on nyt jo koulutuskoordinaatioryhmä joka jatkossakin toimii koordinaatioryhmänä koulutuksen järjestämisen ryhmänä poikkihallinnollisesti (koordinoi toimialojen koulutussuunnitelmia). Koko kunnan rekrytointipolitiikan kehittäminen ja uudelleen arviointi: kunnan on panostettava palkkaan tietyissä ammattiryhmissä, kuntakuva, päätöksenteon organisointi, sijaisvälitys, uudelleensijoittaminen, oppisopimuskoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollinen integraatio Viestintä Vuoden 2007 lopussa käynnistetään projekti, kunnan rekrytointikokonaisuuden uudistamiseksi (koko toimintatapaa uudistetaan). luodaan tavoitetila, joka vastaa tulevaisuuden vaatimuksia rekrytoinnin osalta. Tavoitetilan muodostamiseen käytetään, ulkopuolista kumppania. ostetaan sähköinen järjestelmä Sivistystoimi Sivistystoimen kehittämishanke (fuusio) Muuta huomioitavaa Valtuustokauden vaihteeseen ajoittuvat mahdolliset muutokset (Kriittiset menestystekijät 9,10,11) Vuoden 2007 talousarvion linjausten mukaisesti Useat tukevat kriittiset menestystekijät Henkilöstöstrategian painotukset huomioiden Sivistystoimi - Nuorisotoimi Sivistystoimi - Liikuntatoimi Nykyisen henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen, sekä uuden moniammatillisesti koulutetun henkilökunnan rekrytointiin panostaminen yhdessä nuorisoalan oppilaitosten kanssa. Esimiestoiminnan kehittäminen Henkilöstön rekry-

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot