KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä Kunnanhallitus

2

3 KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma)... 3 TASAPAINOINEN TALOUS... 6 Kunta- ja palvelustrategian näkökulmat, strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla (näkökulma) Tasapainoinen talous (näkökulma) Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) Uudistuva palveluverkko (näkökulma) Konsernihallinnon hankkeet Sosiaalitoimen hankkeet Terveydenhuollon hankkeet Sivistystoimen hankkeet Yhdyskuntatekniikan hankkeet

4

5 Johdanto Kunnanjohtajan esipuhe Käsillä oleva asiakirja; kunta- ja palvelustrategian jalkauttaminen on osa kehitysprosessia, jolla kunnan strategista johtamista on pyritty kehittämään. Vuonna 2006 alkanut strategiatyö on jatkunut toimialoilla laadittavien toimintasuunnitelmien valmistelun muodossa. Kunnan eri toimielimet ovat laatineet kevään kuluessa kunta- ja palvelustrategisia tavoitteita toteuttavat toimintaohjelmansa, jotka yhdessä vuoden 2008 talousarvion kehyspäätöksen kanssa muodostavat pohjaa varsinaiselle vuoden 2008 talousarviolle ja toimialoittaiselle jatkosuunnittelulle. Liki vuoden kestäneen prosessin aikana on eri toimialoilla kerätty ja jalostettu tietoa, joka ei välttämättä näy tässä asiakirjassa, mutta jota voidaan hyödyntää myöhemmin toimialojen vuosisuunnittelun yhteydessä. Strategiatyön suurena haasteena on toimialoilla ollutkin määritellä ne käytännön toimenpiteet, joilla kriittisiä menestystekijöitä toteutetaan tai jotka ovat edellytyksenä niiden toteutumiselle. Kuntastrategiassamme näkökulmiksi asetettiin talous, henkilöstö, palvelut ja asemamme Helsingin seudulla. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat kuntaamme ja kuntalaisiimme aivan arkielämän tasolla. Palvelustrategian jalkauttamisessa on pureuduttu syvemmälle Kirkkonummen kunnan järjestämiin palveluihin, niiden määrään ja laatuun sekä järjestämistapaan ns. muutospakettien ja kehittämishankkeiden kautta. Toimialoilla tehdyn valmistelutyön aikana muodostettiin ns. kehittämiskorit, joihin toimialat esittivät toteutettavaksi sellaisia hankkeita, jotka ovat strategisten tavoitteidemme mukaisia. Laajan luottamushenkilövalmistelun läpikäyneen palvelustrategiaprosessin lopputuloksiksi on näin jalostunut vuoden 2008 talousarvioon sisällytettävät sitovat tavoitteet, jotka on esitetty tämän raportin alussa omana lukunaan. Kirkkonummella Tarmo Aarnio kunnanjohtaja

6 2 Toimintasuunnitelmien valmistelun yhdentäminen talousarviotyöhön Lähivuosien taloussuunnittelun valmistelu kytkeytyy tavoitteiltaan tiiviisti kuntastrategiaan ja sen tavoitteisiin sekä palvelustrategian toimintasuunnitelmaan. Palvelustrategian toimintasuunnitelma sijoittuu suunnittelujärjestelmässä palvelustrategian ja talousarvion väliin. Tavoitteena on siten sitoa talousarvioprosessi hyväksyttyyn strategiaan konkreettisten kehittämishankkeitten ja muutospakettien kautta. Tulevien vuosien suunnittelun peruslähtökohtana on vuoden 2007 talousarvion toiminnan taso kokonaisuutena. Tämän kokonaisuuden "päälle" muodostetaan toimielimittäin nk. muutospaketit, joihin tulevia resursseja suunnataan. Talouden tervehdyttämisprojektissa ja vuoden 2007 talousarviossa on jo sisällään keskeisiä "muutospaketteja", jotka muodostavat lähtökohtaperustan palvelustrategian jatkovalmistelulle. Tavoitteena on, että muutospakettien kautta päätöksentekijät voivat hahmottaa kunnan kehityksen ja kehittämisen kannalta oleelliset kohdat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Muutospakettien käsittelyn ja niiden taloudellisen vaikuttavuuden määrittelyn avulla syksyn talousarvioprosessi voidaan näin toteuttaa "kevennettynä", koska toteutettavaksi aiotut muutospaketit ovat jo tiedossa ja huomioitu kunnan kehysarviossa.

7 3 Kehysarvio 2008 Sitovat tavoitteet vuodelle 2008 Kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkkonummen kunta- ja palvelustrategian Strategioiden toteuttaminen Strategioiden toteuttamiseksi toimielimet laativat toimintasuunnitelman, jossa ne arvioivat oman toimintansa kehittämistä strategioiden linjausten pohjalta. Toimintasuunnitelman keskeisenä sisältönä ovat kuntastrategiassa esitettyjen kriittisten menestystekijöiden vahvistamiseksi esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi esitetyt muutospaketit. Kukin tavoite johdetaan kriittisestä menestystekijästä arviointikriteerin kautta. Arviointikriteeri on kriittiseen menestystekijään liittyvä tekijä tai ominaisuus, johon voi vaikuttaa ja jossa halutaan erityisesti onnistua. Toiminnalliset tavoitteet asetetaan niin, että ne sisältävät selkeän muutoksen tai aikaansaannoksen elementin, jonka etenemistä voidaan seurata ja tarvittaessa myös mitata mittarin tai tunnusluvun avulla. Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto asettavat toimintasuunnitelmissa esitetyt tavoitteet ja muutospaketit tärkeysjärjestykseen kunnan voimavaratkin huomioon ottaen ja tekevät niihin omat tarkistukset ja täsmennykset. Prosessin tuloksena syntyy seuraavan vuoden talousarvion sitovat tavoitteet, jotka otetaan huomioon jo kunnanhallituksen hyväksymässä kehysarviossa. Valmistelu vuonna 2007 Kunnanvaltuusto käsitteli toimielinten laatimia toimintasuunnitelmia seminaarissaan Valtuuston valmistelutoimikunta jatkoi yhdessä kunnanhallituksen kehittämistyöryhmän kanssa seminaarissa syntyneen aineiston käsittelyä ja Käsittelyn tuloksena on asetettu seuraavat sitovat tavoitteet vuoden 2008 talousarvioehdotuksen laatimisen pohjaksi. Tavoitteiden sisältö voi vielä täsmentyä talousarvioehdotuksen käsittelyn aikana. KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma) 1. Tasapuolinen väestönkasvu ja rakenne (päämäärä) a) Kunnan strategioita palveleva, tasapainoinen ja oikea-aikainen maankäytön toteutuminen (kriittinen menestystekijä) Arviointikriteeri: Kunnan kehityskuvan selkeys Tavoite: Kuntastrategian linjausten pohjalta luodaan nykyistä selkeämpi Kirkkonummen kunnan kehityskuva kuntalaisten palvelujen, eheän yhdyskuntarakenteen ja seudullisen yhteistyöverkoston kehittämisen lähtökohdaksi. Selvitetään YTV-täysjäsenyyden vaikutukset kuntalaisten palveluihin sekä jäsenyyden taloudelliset reunaehdot.

8 4 Vastuu: Kunnanhallitus b) Monipuolinen asuntokanta Arviointikriteeri: Päivitetty rakentamisohjelma Tavoite: Kunnanvaltuuston hyväksymä rakentamisohjelma vuosille päivitetään vuosille Asuntotuotannon tavoitteet täsmennetään seudullisesti asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tähän liittyen selvitetään myös erityisryhmien asumispalvelujen tarve ja saatavuus. Rakentamisohjelman toteuttamisen edellyttämän raakamaan hankinta turvataan. Vastuu: Kunnanhallitus 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne a) Toimiva palvelurakenne kuntakeskuksessa ja muissa taajamissa Arviointikriteeri: Kuntakeskuksen kehittämishankkeelle realistinen toteuttamisaikataulu Tavoite: Yhdessä alueen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa laaditaan kuntakeskuksen kehittämishankkeelle aikataulu, jossa määritellään miten kunnallistekniikan, asuntojen ja palvelujen rakentaminen voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti vaiheittain. Vastuu: Yhdyskuntatekniikan lautakunta b) Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Arviointikriteeri: Elinkeinotoimen tehokkuus

9 5 Tavoite: Selvitetään elinkeinotoimen kehittämisyhtiön perustamisen edellytykset yhdessä työssäkäyntialueen muiden intressiryhmien kanssa. Yhtiön tehtävänä on elinkeinoelämän kehittäminen toiminta-alueellaan. Sen lisäksi se toimii tiiviissä yhteistyössä maankäyttösuunnittelun kanssa ja huolehtii kysyntää vastaavien työpaikka-alueiden tarjonnan riittävyydestä ja niiden markkinoinnista. Vastuu: Kunnanhallitus 3. Väestön hyvä elämä a) Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Arviointikriteeri Terveellisen elämän toimintamalli lapsille ja nuorille Tavoite: Terveys-, opetus-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteishankkeena kehitetään lapsille ja nuorille paremmat mahdollisuudet terveelliseen elämään. Hankkeen kulmakivet muodostavat liikuntaan ja ruokailutottumuksiin liittyvä ennaltaehkäisevä toiminta, toimiva oppilashuolto kouluterveydenhuolto. Vastuu: Sivistyslautakunta (vetovastuu) Terveyslautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta b) Hyvät sekä sisäiset että ulkoiset liikenneyhteydet Arviointikriteeri: Toimiva joukkoliikenne Tavoite: Joukkoliikenteen käytettävyyttä kehitetään niin, että se palvelee mahdollisimman tehokkaasti koulukyydeissä, työmatkoilla ja asiointitarpeissa. Vuonna 2008 YTV:n lippujärjestelmä laajennetaan koskemaan linjaautoliikennettä koko kunnan alueella.

10 6 Vastuu: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Arviointikriteeri: Turvallinen, esteetön ja terveyttä edistävä liikkuminen Tavoite: Toteutetaan kattava, turvallisuutta lisäävä ja terveyttä edistävä kevyen liikenteen väylien verkosto kunnan eri taajamiin ja tärkeimpien liikenneväylien yhteyteen yhteistyössä tiehallinnon kanssa. Verkoston toteuttamiseksi laaditaan tehtyjen suunnitelmien ja selvitysten pohjalta rakentamisohjelma vuosille Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon myös luonnossa liikkumisen tarpeet ja luontopoluston ja kevyen liikenteen väylästön yhteen sovittaminen. Vastuu: Yhdyskuntatekniikan lautakunta TASAPAINOINEN TALOUS 1. Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit a) Toiminnan tuottavuuden lisääminen Arviointikriteeri: Hankintatoimen tehostaminen Tavoite: Hankintaprosessien ohjausta tehostetaan ja hankintaosaamista lisätään tavoitteena säästöjen aikaansaaminen. Keskittämällä hankintoja sopimustoimittajille vähennetään toimittajien määrää. Vastuu: Kunnanhallitus b) Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä Arviointikriteeri: Kustannustietoisuuden lisääminen Tavoite: Toiminnan seurannassa on käytössä tarvittavat toiminnan laatua, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut kunta-, toimialaja yksikkötasolla.

11 7 Vastuu: Kunnanhallitus SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ 1. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö a) Työhyvinvointi Arviointikriteeri: Työterveydenhuollon vaikuttavuus Tavoite: Kunnan henkilöstön työterveyshuollon vuonna 2007 käynnistettyä perusterveydenhoitotasoista sairaanhoitoa laajennetaan vaiheittain vuosina Vastuu: Kunnanhallitus 2. Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus a) Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot Arviointikriteeri: Uudistunut hallinto vuoden 2009 alusta Tavoite 1 Nykyisen toimintaorganisaation ja vaihtoehtoisten toimintamallien arvioinnin pohjalta laaditaan toimenpideohjelma hallinnon uudistamisesta ja palvelujen kaksikielisyyden turvaamisesta siten, että toimenpiteet voidaan toteuttaa vuoden 2009 alusta. Vastuu: Kunnanhallitus Tavoite 2 Asiantuntijan selvityksen pohjalta arvioidaan sosiaali- ja terveystoimen organisaation yhdistämisen edut ja haitat. Arvioinnin tuloksena syntyy sosiaali- ja terveystoimen toimintamallin kehittämishanke. Vastuu: Kunnanhallitus

12 8 Arviointikriteeri: Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen kehittäminen Tavoite: Laaditaan suunnitelma uuteen kunnantaloon sijoitettavien toimintakokonaisuuksien muodostamisesta ja sijoittamisesta sekä sisäisten tukipalvelujen järkiperäistämisestä tavoitteena hallinnon toimintojen tehostaminen asiakaslähtöisesti, kustannus-, ympäristö- ja energiatehokkaasti ja nykyaikaisia apuvälineitä käyttäen. Suunnitelma valmistuu syksyllä Vastuu: Kunnanhallitus Arviointikriteeri: Tuloksellinen rekrytointimenettely Tavoite: Osaavan henkilöstön saanti turvataan uudistamalla kunnan rekrytointimenettelyä. Menettelyn painopistealueita ovat sisäisen rekrytoinnin ja tehtäväkierron kehittäminen, oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen, sijaisten hankinnan varmistaminen, maahanmuuttajien huomioon ottaminen kasvavana voimavarana, ulkoisen rekrytointiprosessin tehostaminen ja työnantajakuvan jatkuva kehittäminen. Uuden rekrytointimenettelyn tavoitetilan kuvaus toimenpideehdotuksineen on valmis alkusyksyyn Vastuu: Kunnanhallitus Arviointikriteeri: Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistava tiedottaminen Tavoite: Osana kuntakuvan kehittämistä laaditaan kunnan viestintästrategia. Rakennetaan ja koulutetaan kunnan koko organisaation viestintätarpeet kattava viestintäorganisaatio, jonka tehtävänä on kunnan ja kuntalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien välisen tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen parantaminen viestintästrategian linjausten mukaisesti.

13 9 Vastuu: Kunnanhallitus UUDISTUVA PALVELUVERKKO 1. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut a) Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut Arviointikriteeri: Vetovoimainen lukiokoulutus Tavoite: Vuoden 2008 aikana selvitetään sekä paikallisesta että seudullisesta näkökulmasta kunnan oman lukiorakenteen ja toiminnan kilpailukyvyn näkökulmasta opetuksen sisällön ja resurssien kehittämistarpeita. Vastuu: Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnat Arviointikriteeri: Lastensuojelun palvelutarjonnan riittävyyden varmistaminen Tavoite: Osallistutaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan lasten hyvinvointihankkeeseen ja tehdään toimenpidekartoitus lastensuojelun palvelutarjonnan riittävyyden varmistamiseksi. Vastuu: Sosiaalilautakunta b) Resurssien painotus vaikuttavimpiin palveluihin Arviointikriteeri: Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lisääminen Tavoite: Tavoitteena on vuosittain käydä läpi sinä vuonna 40 vuotta (vaihtoehtoisesti 45 vuotta) täyttävät miehet kohderyhmälle kehitetyn seulontamallin avulla, arvioida mallin toimivuus ja arvioinnin perustella luoda pitkän aikavälin toimintamalli.

14 10 Seulonnalla pyritään löytämään piilevät sairaudet varhaisessa vaiheessa sekä opastamaan kohderyhmää siten, että sairastumisriski pienenee. Kohderyhmän suuruus 2007: 330 henkilöä. Vastuu Terveyslautakunta Suunnittelukauden kehittämishankkeet Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden kehittämishanke - Kuntatason osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönotto - Suun terveydenhuollon toimipaikkaverkoston kehittäminen - Lapsen yhtenäinen oppimispolku, osio: Varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun - Asukaspuistotoiminnan käynnistäminen Veikkolassa - Tasavertainen päivähoito ja monipuolinen palvelutarjonta - Omaisuudesta huolehtiminen (rakennuskannan osalta jo 2008) Kunnallisen päihdehuollon yhteiset tilat - Lapsen yhtenäinen oppimispolku, osio: Yhtenäinen perusopetus - Asukaspuistotoiminnan käynnistäminen Masalassa - Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valmisteluprosessi jatkuu niin, että alue on muodostettu viimeistään vuonna 2010 Kehittämishankkeet, joiden käynnistämisestä lautakunnat/johtokunnat päättävät itse - Pientyöryhmämallin kehittäminen terveyskeskuksen vastaanottotoiminnassa - Osastofarmasian käynnistäminen ja lääkehoidon kokonaisarviointi - Ravitsemusterapeutintoiminnan aloittaminen terveyskeskuksessa - Pitkäaikaistyöttömien tilanteen selvittäminen (sosiaalitoimi) - Ruotsinkielisen lasten päivähoidon, esiopetuksen, alkuopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyön lisääminen - Lukiokoulutuksen kehittäminen (yhteinen ruotsinkielisen lukiokoulutuksen kanssa) - Yhteistoiminnan jatkaminen työpajatoiminnassa (nuorisotoimi) - Nuorisokahvilatoiminnan aloittaminen - Motivoitunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö yhdyskuntatekniikan toimialalla - Yhdyskuntatekniikan asiakaspalvelun kehittäminen sähköisin dokumentein

15 11 Toimintasuunnitelmien sisältö Toimintasuunnitelmissa on esitetty - miten toimialan oma palvelustrategia toteuttaa kuntastrategiaa - mitä uusia kehittämishankkeita esitetään toteutettavaksi (muutospaketit) jo hyväksytyn palvelustrategian liiteosan pohjalta. Kehittämishankkeet muodostuvat toimielimittäin konkreettisista ja selvärajaisista hankkeista, jotka voidaan tavoitteiden, toimenpiteiden sekä kustannusten osalta selvästi ja konkreettisesti esittää. Toimintasuunnitelmissa voidaan esittää myös useita toimialoja ja toimintoja kattavia kehittämishankkeita, joiden osalta tulee määritellä isäntä (vastuutoimija) ja partnerit (toteuttajaosapuolet). Näin talousarviokaava ei saa luoda esteitä vaihtoehtojen miettimiselle. Muutospaketeissa esitetään merkittävät uudet toiminnot (tavoitteet, toimenpiteet, kustannukset), merkittävät poikkihallinnolliset hankkeet toiminnoissa tapahtuvat oleelliset muutokset ja muut toiminnalliset järjestelyhankkeet, sekä toimintaa kuvaavat mittarit joilla on toiminnallisia ja taloudellisia sekä myös mahdollisesti hallinnollisia vaikutuksia vuoden 2008 talousarvioon. Toimintasuunnitelmaan on jatkossa liitettävä myös toiminnan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seurannan mahdollistavat mittarit. Tämä mittareiden kehittämistyö on käynnissä omana talouden vuosisuunnittelujärjestelmään liittyvänä hankkeena. Yksittäiset virkalisäykset ja muut vastaavat yksityiskohtaiset järjestelyt eivät sisälly tässä tarkoitettuihin muutospaketteihin vaan ne esitetään varsinaisen talousarvion yhteydessä. Tarkoituksena on, että tästä toimintatavasta kerätään kokemuksia vuoden 2008 talousarviovalmistelussa, joiden kokemusten pohjalta se mukautetaan osaksi vuotuista suunnittelukäytäntöä. Palvelustrategian toimintasuunnitelman vaikutus kehysarvioon Toimintasuunnitelman tuloksena syntyneet muutospaketit priorisoidaan kehysarvion valmistelun yhteydessä. Edelleen kehysarvion käsittelyn yhteydessä arvioidaan, mitkä kehityspaketeista ovat taloudellisesti toteutettavissa vuonna 2008 ja lähinnä tätä seuraavina vuosina. Jo olemassa olevat hankkeet ja uudet toteutettavaksi aiotut muutospaketit huomioidaan siis kunnan kehysarviossa ja sen rahoituksessa.

16 12 Lautakuntien rooli valmistelutyössä Kukin toimielin on valmistellut omalta osaltaan edellä kuvatun palvelustrategian toimintasuunnitelman. Lautakuntien ehdotukset on sisällytetty tähän raporttiin sellaisenaan eikä niitä ole konsernihallinnossa tasapainotettu. Tavoitteena on, että tästä raportista voidaan kokonaisuudessaan nähdä eri toimialoilla olevat kehittämistarpeet ja paineet. Jalkauttamisen yhteydessä syntynyt asiakirja-aineisto Valmistelun yhteydessä eri toimialoilla syntynyt aineisto on koottu tähän raporttiin. Aineisto muodostuu: o Toimialoittaisista ja toimielinkohtaisista palvelustrategian toimintasuunnitelmista, o Toimintasuunnitelmia toteuttavista muutospaketeista (kehittämishankkeista) ja o Muista toimielinten kannalta keskeisistä ja ajankohtaisista kehittämishankkeista. Em. materiaalin lisäksi eri toimielinten käsittelyssä on syntynyt perustelumateriaalia, jota ei käytännön syistä ole tähän liitetty.

17 13 Raportin rakenne Tässä raportissa on esitetty johdanto-osassa viime vuonna hyväksytty visio, strategiset näkökulmat ja päämäärät sekä kriittiset menestystekijät. Kukin toimielin on näiden pohjalta esittänyt miten se toimialallaan toteuttaa kuntastrategian kriittisiä menestystekijöitä ja palvelustrategian tavoitteita. Lisäksi kunkin toimielimen osalta on kootusti esitetty em. aineiston pohjalta syntyneet muutospaketit ja keskeisimmät kehittämishankkeet. Päämäärät ovat strategisia tavoitteita, joihin organisaatio tähtää pidemmällä aikavälillä. Päämäärät ovat pitemmän aikavälin kehittämisen ydinasioita. Näkökulmat eli painopistealueet määrittävät strategian valtatiet. Näkökulmat ovat BSC -menetelmässä käytettäviä strategisia tarkastelualueita, joiden mukaisesti sekä päämäärät että kriittiset menestystekijät valmistellaan. Kriittiset menestystekijät ovat seikkoja, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin ja välittömimmin organisaation toimintaan. Tarkasteltava toiminto Palvelustrategian kriittisiä menestystekijöitä toteuttavat tavoitteet Tavoitteita toteuttava kehittämishanke ja/ tai konkreettinen muutospaketti, josta on erillinen tarkempi esitys tämä raportin lopussa Muu asian yhteydessä huomioitava seikka tai muu täydentävä näkökohta

18 14 Visio 2016 Visio on valmistelun tuloksena syntynyt kuva halutusta tulevaisuudesta, johon strategian avulla on tarkoitus päästä. Vision tehtävänä on luoda jännite nykypäivän ja tulevaisuuden välille ja sillä saadaan aikaan kestävä pohja kunnassa tehtäville strategisille päätöksille. Visio koostuu muutamasta virkkeestä. Strateginen visio on kartta organisaation tulevaisuuteen ja se on voimassa kunnes sitä muutetaan Visiossa kuvataan sitä Millaiseksi organisaatio aikoo tulla ja Tarpeet, joita tulevaisuudessa tyydytetään VISIO Kirkkonummi on turvallinen, luonnoltaan monipuolinen, hyvien palvelujen kunta lähellä pääkaupunkia. Rakennamme tulevaisuutta osaavien kuntalaisten, kehittyvän yritystoiminnan ja yhteistyön varaan. Yhteenveto Kirkkonummen kunnan tasapainotetusta strategiasta Kuntastrategiaprosessissa käytettiin Balanced Scorecard (BSC) menetelmää soveltuvilta osin. Menetelmän tarkoituksena on helpottaa strategista ajattelua ja päätöksentekoa keskittymällä toiminnan tulevaisuuden kannalta keskeisimpiin ja olennaisimpiin kysymyksiin. BSC -menetelmällä luotua strategiaa kutsutaan tasapainotetuksi strategiaksi. Kirkkonummen strategiaprosessissa ei aikataulullisista syistä ulotettu tarkastelua tavoitteita toteuttavien mittaristojen määrittelyyn. BSC -menetelmän keskeiset käsitteet ovat seuraavat: Näkökulmat eli painopistealueet määrittävät strategian valtatiet. Näkökulmat ovat BSC -menetelmässä käytettäviä strategisia tarkastelualueita, joiden mukaisesti sekä päämäärät että kriittiset menestystekijät valmistellaan. Päämäärät ovat strategisia tavoitteita, joihin organisaatio tähtää pidemmällä aikavälillä. Päämäärät ovat pitemmän aikavälin kehittämisen ydinasioita. Kriittiset menestystekijät ovat seikkoja, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin ja välittömimmin organisaation toimintaan.

19 15 Kirkkonummen kunnan tasapainotettu strategia (BSC) Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Näkökulmat Uudistuva palveluverkko Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Sitoutunut ja osaava henkilöstö Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen talous Kehittämishankkeet Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Muutospaketit Helmet Kunta- ja palvelustrategian näkökulmat, strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät Seuraavassa on esitetty kunnanvaltuuston hyväksymän kunta- ja palvelustrategian näkökulmat, strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät. Näistä on johdettu toiminnoittaiset tavoitteet, kehittämishankkeet ja muutospaketit.

20 16 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Päämäärät Kriittiset menestystekijät 1. Tasapainoinen väestönkasvu ja rakenne Kunnan strategioita palveleva, tasapainoinen ja oikeaaikainen maankäytön toteutuminen 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne 3. Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot Monipuolinen asuntokanta Toimiva palvelurakenne kuntakeskuksessa ja muissa taajamissa Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoimintaalueiden kehittäminen Korkea työllisyysaste Seudullisen yhteistyökulttuurin ja verkostojen kehittäminen kaikilla kuntaorganisaation tasoilla Kaavoitus-, liikenne-, palvelu- ja elinkeinoyhteistyön kehittäminen osana Helsingin seudun työssäkäyntialuetta 4. Väestön hyvä elämä Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Hyvinvointia edistävä ja turvallinen ympäristö Hyvät sekä sisäiset että ulkoiset liikenneyhteydet Eheä yhdyskuntarakenne Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Tasapainoinen talous Päämäärät 5. Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Kriittiset menestystekijät Toiminnan tuottavuuden lisääminen Verotuksen tasosta ja veropohjasta huolehtiminen halutun palvelutason ylläpitämiseksi Aktiivinen taksa- ja maksupolitiikka Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä 6. Investointihuippujen hallinta Omistajapolitiikan selkeyttäminen Maan arvonnoususta saatavan taloudellisen edun suuntaaminen palvelurakentamiseen Investointihuippujen tasaamiseksi harkittu lainarahoituksen käyttö Sitoutunut ja osaava henkilöstö Päämäärät 7. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö 8. Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen 9. Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus Uudistuva palveluverkko Päämäärät 10. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 11. Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Kriittiset menestystekijät Työhyvinvointi Haasteellinen ja palkitseva työ Yhteistoiminnallisuuden varmistaminen Työyhteisöjen tuloksellisuus Osaamisen varmistaminen Riittävät resurssit Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus Kriittiset menestystekijät Asiakkaan tarpeista lähtevät tarkoituksenmukaiset palvelut Resurssien painotus vaikuttavimpiin palveluihin Palvelujen kaksikielisyys Tehokas ja toimiva palvelujen järjestämistapa Toimintojen kustannus-laatusuhde Hyvä sisäinen työnjako ja palvelujen tuottajien välinen yhteistyö

21 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 17 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla (näkökulma) Päämäärät 1. Tasapainoinen väestönkasvu ja rakenne Toiminto Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Kriittiset menestystekijät Kunnan strategioita palveleva, tasapainoinen ja oikea-aikainen maankäytön toteutuminen Monipuolinen asuntokanta Palvelustrategia (tavoitteita) Elinkeinotoimi Oikeanlaisia yritystontteja yritysten tarpeisiin oikeaaikaisesti Yritysten työvoimansaantia tukeva asuntokanta Sosiaalitoimi Viittaukset oman palvelustrategiaan: Sivistystoimi Syrjäytymisvaarassa olevista kuntalaisista tulee nostaa esiin ryhmiä, joille kunnan ja erityisesti sosiaalitoimen on yhteistyössä muiden toimialojen ja tahojen kanssa kehitettävä entistä toimivampia ja vaikutuksiltaan parempia palveluja Erityisen heikosti voiva ryhmä on mielenterveysongelmista ja/tai päihteiden käytöstä kärsivät kuntalaiset, joilla lisäksi on asumisongelmia Avoimessa toiminnassa järjestetään pienten lasten perheille toimintaa, jolla tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan vanhempien ja lasten sosiaalisia verkostoja. Avoimen toiminnan järjestäminen perustuu laajaan yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. Asukaspuistojen toimintaa kehittään pitkällä aikavälillä palvelemaan alueen ja koko kunnan kaikenikäisiä asukkaita. Asukaspuiston tilat luovat mahdollisuuksia kunnan, järjestöjen, seurakunnan ja yksityisen sektorin sekä asukkaiden yhteistoimintaan. Kehittämishanke Muutospaketti Kuntakeskuksen kehittämishanke Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden kehittämishanke Viestintä Kehittämishankkeet palvelustrategian liitteestä + mahdollisia uusia hankkeita: Vammaisten kuntalaisten palveluasumisen järjestäminen (kohderyhmä: vammaiset nuoret, yhteistyökumppani: Uudenmaan erityishuoltopiiri, Uudenmaan vammaispalvelut Oy ja Kårkulla samkommun) ) Tuettu asuminen päihde- ja mielenterveysongelmaisille Rakentamisohjelmaan (tai nykyisiin toimitiloihin) tulee saada tilat avoimen toiminnan käynnistämiselle. Henkilöstöresurssia toiminnan koordinointiin alueilla on esitettävä em. vuosille. Avoin, perhe- /asukaspuistotoiminta ja sen kehittäminen osana laajempaa moniammatillista verkostoyhteistyötä voidaan kytkeä osaksi Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämiskeskus toimintaa (vrt. perhekeskustoiminta) Muuta huomioitavaa Avoin toiminta, perhekeskukset (=asukaspuistot) tukee kotona lapsia hoitavia vanhempia; sitten kun toiminta vakiintuu, mukaan tulevat kaikenikäiset kuntalaiset; toiminnassa mukana aluksi päivähoito- ja opetustoimi, terveysja sosiaalitoimi, myöhemmin mm. kansalaisopisto, kirjasto, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi. Asukaspuistolle keksittävä parempi nimi. Yhdyskunta-tekniikka Väestönkasvun hallit- Kirkkonummen kehitys- Voi liittyä myöskin

22 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 18 seminen ja sen vaikutusten arvioinnin parantaminen Monipuolisen tonttitarjonnan turvaaminen palveluille, asumiselle ja yrityksille kuva 2020 ja 2030 Raakamaan hankinta päämäärään kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot

23 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 19 Päämäärät 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Kriittiset menestystekijät Toimiva palvelurakenne kuntakeskuksessa ja muissa taajamissa Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Korkea työllisyysaste Palvelustrategia (tavoitteita) Liiketilojen saatavuuden parantaminen ja sitä kautta erilaisten palveluammattien lisääminen Kehittämishanke Muutospaketti Kuntakeskuksen kehittämishanke Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta- Muuta huomioitavaa alueiden kehittämishanke Sivistystoimi Väestö- ja tilastointihanke Palvelutuotannon tavoitteena on, että päiväkodit ja koulut valmistuvat asuinalueille samaan aikaan, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat sinne. Sivistystoimi - Liikuntatoimi Uimahallin liikuntapalvelun lisäys ja kilpailukykyinen hinnoittelu. Etsitään uusia liikuntamuotoja, jotka soveltuvat Kirkkonummen uimahallin toimintoihin. Palkataan ohjaaja. Uimahallin uinninvalvoja/liikunnanohjaajat ohjaavat vesiliikuntaa. Pulpetinpaikat ovat kunnalle myös kilpailutekijä. Liian pienet oppilas- ja asukasennusteet vääristävät niiden perusteella tehtäviä talouspäätöksiä.

24 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 20 Päämäärät 3. Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja - verkostot Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Kriittiset menestystekijät Seudullisen yhteistyökulttuurin ja verkostojen kehittäminen kaikilla kuntaorganisaation tasoilla Kaavoitus-, liikenne-, palvelu- ja elinkeinoyhteistyön kehittäminen osana Helsingin seudun työssäkäyntialuetta Palvelustrategia (tavoitteita) Yritysten työvoiman liikkuvuuden parantaminen Elinkeinopalvelujen tason parantaminen Sosiaalitoimi Osa lapsiperheistä elää toimeentulolla, jolla voidaan turvata vain minimielintaso, mikä vähentää perheiden mahdollisuuksia tukea lasten harrastuksia ja koulunkäyntiä. Koulupudokkaat ovat kustannuksiltaan kalleimpia kuntalaisia, mikäli heidän syrjäytymisensä ehkäisemiseen ei kohdenneta riittävästi voimavaroja Terveystoimi Asiakkaan saumaton hoitoketju ulottuu myös erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon tarkentaminen (hoitoketjut, erikoislääkärikonsultaatiot terveyskeskuksessa yms.) Alueellisesta yhteistyöstä etsitään ratkaisuja, jotka parantavat kuntalaisten terveyspalvelujen laatua ja/tai saatavuutta sekä kustannustehokkuutta. Ostopalveluja kilpailutetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja etsitään mahdollisuuksia yhteisten palvelumuotojen käyttöön erityisesti kuntien raja-alueilla Koulutusyhteistyön kehittäminen lähikuntien ja HUSin kanssa Kehittämishanke Muutospaketti Sisäisen yhteistyön kehittäminen Yhteistyöverkon laajentaminen koko Helsingin seudulle Viestintä Länsi- ja Keski-Uudenmaan Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö (lähtökohtana on lapsiperheiden palvelujen kokonaisvaltainen haltuunotto ja tavoitteena hyvän lapsuuden turvaaminen. Sivistystoimi ja sosiaalitoimi osallistuvat n. 20 kunnan yhteiseen hankkeeseen) Erityisesti lähivuosina esillä vanhuspsykiatria, koska sen toiminta siirtyy Tammiharjusta HYKSsairaanhoitoalueelle. Selvitetään mahdollinen laboratorion fuusio HUSLA- Biin Suun terveydenhuollon yhteispäivystyksen ja erikoishammashoidon palveluiden osto (toiminta Helsingissä, yhteistyössä PKS-kuntien kanssa) Muuta huomioitavaa Sivistystoimi Koulukuljetukset järjestetään jatkossakin ostopalveluna, mutta yhdistellen esim. sosiaalitoimen kuljetuksiin. Yhteistyötä jatketaan myös lähikuntien kanssa Kunnassa tapahtuva nopea rakennemuutos edellyttää muistitiedon, kuva- ja arkistoaineiston tallentamis- Hankintamenettelyn kehittäminen. Kevyen liikenteen liikkumisedellytysten turvaaminen kävelyteillä, hidasteilla yms. (tilahallinnon laatima kartoitus) Museota kehitetään matkailukohteena ja sitä markkinoidaan

25 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 21 ta sekä asiantuntijatehtäviä Paikalliset kirjastopalvelut järjestetään jatkossakin kunnan omana toimintana. Kirjastopalveluja käytetään vapaasti yli kuntarajojen ja yhteistyötä muiden kuntien kanssa kehitetään aineiston hankinnassa, erityispalveluissa sekä verkkopalveluissa. Kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston toiminta järjestetään omana tuotantona siten, että ne verkottuvat alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin. Näissä hankkeissa rahoitetaan ja kehitetään uusia toimintamalleja kasvavan väestömäärän palveluiden järjestämiseksi Kansalaisopiston ja kuvataidekoulun opetustarjontaa koordinoidaan pajatyöskentelyn ja kesälukukauden osalta Musiikkiopiston toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden sivistystoimen toimijoiden kanssa yhteistyössä seudun matkailuyrittäjien kanssa. Uudenmaan Nelli - portaalipalvelu, yleisten ja tieteellisten kirjastojen elektronisten verkkopalveluiden yhteistyöprojekti Kirjasto mukaan pääkaupunkiseudun kirjastotietokantaan. OM, OPH, EU, Työvoimahallinto, liitot rahoittavat alueellisia hankkeita. Hankkeiden määrä ja laatu antaa lisäresursseja toiminnalle. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman käyttöönotto musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa Kolmannen lukukauden käyttöönotto Sivistystoimi - Nuoristotoimi Nuorten työpajatoiminta toteutetaan jatkossakin yhdessä seutukunnallisesti, suomenkielisellä puolella Espoon koulutuskuntayhtymän ja ruotsinkielisellä puolella SVEPS:n kanssa. Nuorten työpajatoiminnan jatkaminen uusilla yhteistyösopimuksilla Omnian kanssa vuoden 2008 alusta ja Svenska Produktionsskolanin kanssa vuoden 2009 alusta. Omnian sopimuksen tavoitteena työpajoille osallistuvien nuorten opintojen hyväksiluvun lisääminen sekä pajajaksojen opintoviiikoittaminen, matalankynnyksen työpajatoiminnan käynnistäminen ja pajanuorten henkilökohtaisen tavoitesuunnittelun kehittäminen. SVEPS:n pajatoiminnan tavoitteena yhteistyön kehittäminen toisen asteen ruotsinkielisten oppilaitosten kans- Alueelliset, ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet edistävät kasvavan väestömäärän musiikinopetuksen järjestämistä

26 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 22 Sivistystoimi - Liikuntatoimi Asiakkaalle liikuntapalveluitten saatavuus helpommaksi ja mahdollisuus itse löytää sopiva liikuntaryhmä. sa Uimahallin takana kulkevan joen hyödyntäminen liikuntaalueena. Joen varteen valaistu kävelytie, levähdyspaikkoja, joessa melontamahdollisuus. Merkattu ja mitattu kävelyreitti. Yhteistyötä liikuntatoimen, fysioterapian, kansalaisopiston, yhdistysten ja seurojen kanssa jolla tehdään kunnan liikuntatarjonnasta myös seudullisesti houkuttelevaksi

27 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 23 Päämäärät 4. Väestön hyvä elämä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Kriittiset menestystekijät Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Hyvinvointia edistävä ja turvallinen ympäristö Hyvät sekä sisäiset että ulkoiset liikenneyhteydet Eheä yhdyskuntarakenne Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Terveystoimi Palvelustrategia (tavoitteita) Siistit, hyvin hoidetut ja hyvät palvelut tarjoavat taajamat Painotetaan toimintoja ja hoitokäytäntöjä, jotka tuottavat suhteellisesti eniten terveyttä ja hyvinvointia Pyritään vähentämään väestöryhmien välisiä terveyseroja. Kehittämishanke Muutospaketti Kuntakeskuksen ja muiden taajamien kehityshankkeet Viestintä Mies 40 tms. ohjelman käynnistäminen. Tarvitsee eri työntekijäryhmien työpanosta (mm. terveydenhoitaja, suuhygienisti) yhteensä n. yhden henkilötyövuoden. Lisäksi tähän ja muuhun toimintaan tarvitaan ravitsemusterapeuttia, ehdotus 0,5 vakanssia Muuta huomioitavaa Sosiaalitoimi Pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen, työuralle rekrytoinnin ja elämänhallinnan turvaamiseen tarvitaan erityiskeinoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Pitkäaikaistyöttömien tilanteen selvittäminen (aikuissosiaalityön, kuntouttavan työtoiminnan, työvoimatoimiston, päihdehuollon yht. hanke) Sivistystoimi Kunta tarjoaa tiloja paikalliseen kulttuuritoimintaan ja tukee järjestöjen toimintaa avustuksin ja taiteellista toimintaa apurahoin Paikkakunnalla viihtymistä ja juurtumista edistetään kehittämällä kirjastoja lähiyhteisön kulttuuritaloiksi. Kirjasto välittää tietoa kaikkien kuntalaisten käytettäväksi sekä tukee kuntalaisten kansalaisvalmiuksia mm. edistämällä medialukutaitoa. Kasvavan vanhusväestön lukutarpeiden huomioiminen laitoksissa ja kotipalveluissa Kansalaisopiston toiminta edistää Terveys-, liikunta-, nuorisoja opetustoimen yhteishanke nuorison liikkumisen lisäämiseksi ja paino-ongelmien ehkäisemiseksi. Jatkossa liikuntatoimi ja koulut yhteistyössä järjestävät ja koordinoivat koululaisten liikuntaa jatkuvana toimintana. Mukana voivat olla myös terveys- ja nuorisotoimi. Kunta edesauttaa valokaapelien hankintaa kaikkiin talouksiin sekä joka kodin oman sähköpostiosoitteen käyttöönottoa. Parannetaan taloudellisesti kirjaston mahdollisuuksia (ajantasaiset tietokoneet) Kirkkonummelle laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kulttuuriohjelma, jossa kartoitetaan kulttuuritoimen kehitys kunnassa ja III sektorin kanssa harjoitettavan yhteistoiminnan suuntaviivat Pääkirjaston laajennus (taloussuunnitelmassa suunnittelu v ja toteutus v. 2011). Kunta tarjoaa tiloja vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen käyttöön. Kirjastojen mahdollisuuksia toimia avoimi-

28 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 24 sosiaalisen pääoman ja aktiivisen kansalaisuuden toteumista Kirkkonummella Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toiminta pystyy vastaamaan laadukkaasti kasvavan väestömäärän musiikin ja kuvataiteen opetuksen tarpeeseen opastaa ITteknologiakehityksen ulkopuolelle jääviä henkilöryhmiä (esim. vanhukset). na oppimisympäristöinä ja kansalaistiedotuskeskuksina parannetaan luomalla langattomat verkkoyhteydet. Yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen avustuksilla. Monipuolinen ja lähellä kuntalaisia oleva kurssitarjonta vastaa kysyntään Haetaan ulkopuolista rahoitusta (OM, OPH, EU, Työvoimahallinto, liitot, alueelliset hankkeet) hankkeille ja kehitetään niissä uusia opetusmuotoja Sivistystoimi - Nuoristotoimi Kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Perusnuorisotyö alueellisena nuorisotoimintana, sekä erityisnuorisotyö ja kulttuurinen nuorisotyö toteutetaan jatkossakin pääosin kunnan omana toimintana. Nuorisokahvilatoiminnan aloittaminen Kirkkonummen keskustan alueella vuonna Nuorten osallisuutta ja nuorisotalojen käyttäjädemokratiaa edistetään nuorisotilademokratiaa lisäämällä ja huolehtimalla Kirkkonummen nuorisofoorumin toimintaedellytyksistä ja toiminnan rahoituksesta vuosina Sivistystoimi - Liikuntatoimi Ohjaustoiminnan monimuotoinen kehittäminen eri toimijoin. Kuntalaisia aktivoivia liikuntatapahtumia. Toimintapaikat, järjestötuet, terveyttä edistävä liikuntaa koko väestölle. Liikuntapaikkojen turvallisuuteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään edelleen huomiota. Liikuntatoimen, seurojen, terveyskeskuksen yms. kanssa toteutetaan ohjattua toimintaa mm. non-stop liikuntaryhmiä ja liikuntatapahtumia. Toteutetaan sekä omana että ostopalveluna ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Eri toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätään kaikilla osa-alueilla esim. suunnittelussa.

29 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla 25 Yhdyskunta-tekniikka Peruspalvelujen tuottamisen turvaaminen ja kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen järjestelmällisillä ylläpito- ja korjaustoimenpiteillä Turvata hyvä talousvesi ja minimoida jätevesien vaikutus ympäristöön Omaisuudesta huolehtiminen Vesihuollon kehittäminen koko kunnan alueella Liittyy myöskin päämääriin asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut (10)sekä tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit (11).

30 Tasapainoinen talous (näkökulma) 26 Tasapainoinen talous (näkökulma) Päämäärät 5. Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Toiminto Konsernihallinto Talousyksikkö Tasapainoinen talous Kriittiset menestystekijät Toiminnan tuottavuuden lisääminen Verotuksen tasosta ja veropohjasta huolehtiminen halutun palvelutason ylläpitämiseksi Aktiivinen taksa- ja maksupolitiikka Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä Palvelustrategia Kehittämishanke Muuta (tavoitteita) Muutospaketti huomioitavaa Palvelustrategiassa ei ole yleisellä tasolla linjattu keinoja toiminnan tuottavuuden lisäämiseksi. Hankintatoimen kehittäminen poikkihallinnollisen projektin avulla Professori Matti Pohjola esittää valtiovarainministeriölle laatimassaan raportissa Työn tuottavuuden ja siihen vaikuttavat tekijät (maaliskuu 2007) kolme tapaa vaikuttaa työn tuottavuuden tasoon tilanteessa jolloin työpanoksen kasvun vaikutus tuottavuuden kasvuun yhä vähenee: 1) työvoiman laadun parantaminen koulutuksen ja työkokemuksen avulla 2) investoiminen työvälineisiin (koneisiin, laitteisiin, toimiviin toimitiloihin) 3) teknologian kehityksen hyödyntäminen (Pohjolan mukaan tärkein tekijä) Palvelustrategian kohdassa 6.1. Tilaajan ja tuottajan roolit todetaan mm. seuraavaa: Työnjaon selkiyttämiseksi olisi siten toimijoiden roolit järjestettävä niin, että vältetään päällekkäisyyksiä ja eriytetään lähtökohtaisesti tilaajatehtävät ja tuotantotehtävät silloin kun se on toiminnallisesti mielekästä, tarkoituksen mukaista ja mahdollista Entistä vahvempi tarjouspyyntö- ja sopimusosaaminen ovat onnistuneen yhteistyön kulmakiviä Tavoitteena tulevaisuudessa on sopimusohjauksen tehostaminen palvelusopimuksilla sekä sisäisten että ostopalveluja käytettäessä. Tehostamalla hankintamenettelyä voidaan alentaa hankintakustannuksia ja lisätä toiminnan tuotavuutta. Projektin tavoitteet: 1) Kuntatason hankintaohjeiden päivittäminen vastaamaan uutta lain- 2) säädäntöä. Sopimusperusteisten hankintojen määrän lisääminen (ja tavaratoimittajien nykyisen määrän merkittävä vähentäminen). 3) Seudullisen yhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen. 4) Tietotekniikan hyödyntäminen hankintatoimessa (virtuaaliset markkinapaikat)

31 Tasapainoinen talous (näkökulma) 27 Konsernihallinto Elinkeinotoimi Sivistystoimi - Liikuntatoimi Uusia veronmaksukykyisiä yrityksiä ja näiden työntekijöitä Selkeä taksapolitiikka. Kuntakeskuksen kehittämishanke Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden kehittämishanke Muiden yritystoimintaalueiden kehittämishankkeet Yritysten hankinta kampanja Viestintä Uimahallin taksarakenteen uudistaminen. Konsernihallinto Talousyksikkö Yhdyskunta-tekniikka Lyhyellä tähtäyksellä tavoitteena on uudistaa kuntakonsernin johtamista tukevan toiminnan ohjausjärjestelmä, joka kattaa suunnittelun, seurannan ja raportoinnin. Järjestelmän sisällön määrittely, johon liittyy myös kunta- ja toimialakohtaisten mittareiden luonti, käynnistetään vuonna Pitkällä aikavälillä toiminnan ohjausjärjestelmää kehitetään siten, että se palvelee hyvin koko konsernin johtamista ja hallinnon tarpeita. Vesihuoltolaitoksen sisäisen toiminnan jäntevöittäminen ja toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen Käynnissä oleva kehittämishanke Uusi vuosisuunnittelujärjestelmä, joka kattaa toiminnan suunnittelun, seurannan ja raportoinnin, on hankittu ja järjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt maaliskuussa Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2008 alusta. Mittarityöryhmän ensimmäinen osaraportti, kuntatason mittarit, valmistui Toisen, toimialakohtaiset mittarit käsittävän osaraportin laatimista varten työryhmä on saanut lisäaikaa toukokuun loppuun asti. Vesihuoltolaitoksen liikelaitostaminen

32 Tasapainoinen talous (näkökulma) 28 Päämäärät 6. Investointihuippujen hallinta Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Tasapainoinen talous Kriittiset menestystekijät Omistajapolitiikan selkeyttäminen Maan arvonnoususta saatavan taloudellisen edun suuntaaminen palvelurakentamiseen Investointihuippujen tasaamiseksi harkittu lainarahoituksen käyttö Palvelustrategia (tavoitteita) Yritysten työvoimansaantia palvelevien hyvät palvelut tarjoavien asuntoalueiden kehittäminen Kehittämishanke Muutospaketti Jorvaksen ja Inkilän yritystoimintaalueiden kehittämishanke Muiden yritystoiminta-alueiden kehittämishankkeet Muuta huomioitavaa Konsernihallinto Talousyksikkö Kuntastrategiassa on kunnan vakavaraisuutta kuvaavalle omavaraisuusasteelle asetettu 60 prosentin vähimmäistaso. Tätä tasoa ei suunnittelukaudella saavuteta. Tarkistettu tavoite Kunta suunnittelee ja toteuttaa seuraavan suunnittelukauden ( ) investointihankkeet siten, että kunnan lainamäärä suunnittelukauden lopussa ei ylitä e/asukas. Sivistystoimi - Liikuntatoimi Ennakoiva toiminta hankinnoissa LVISA-laitteistojen kohdalla. Peilataan muiden kuntien uimahalleja ja niiden korjausinvestointeja.

33 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 29 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) Päämäärät 7. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Toiminto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Konsernihallinto - Henkilöstöhallinto Nuorisotoimi Sivistystoimi - Liikuntatoimi Sitoutunut ja osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työhyvinvointi Haasteellinen ja palkitseva työ Yhteistoiminnallisuuden varmistaminen Palvelustrategia (tavoitteita) Tiedonkulku Poikkihallinnollinen yhteistyö Työterveyshuolto sairaanhoidon laajentamisen varmentaminen ja myöhempi edelleen kehittäminen Kehittämishanke Muutospaketti Viestintä Sairaanhoidon laajentaminen työhyvinvoinnin takaamiseksi sairaanhoito mukaan ja varmistetaan sen resurssointi oikeinmitoitetuksi vuonna 2008 ja edelleen kehittäminen Moniammatillinen koulutettu henkilökunta edesauttaa kasvaviin palveluhaasteisiin vastaamisessa. Työhyvinvoinnista huolehtiminen työn kuormitusta jakamalla. Riittävien henkilöstöresurssien varmistaminen. Nuorisotoimen säännöllisten työpaikkakokousten toteuttaminen Henkilöstön työnohjauksen mahdollistaminen. Nuorisotyöntekijöiden palkkauksellisen aseman parantaminen suhteessa muihin kasvatusalan työntekijöihin. Yhteistyötä koulujen kanssa lisätään nuorten vapaaajan toiminnan toteuttamisen osalta (kouluajan ulkopuolinen toiminta) Tehtävän- ja vastuukuvauksien tarkistus. Koulutukseen ohjaaminen. Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työkyvyn ylläpitäminen. Riittävien henkilöstöresurssien järjestäminen. Muuta huomioitavaa

34 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 30 Säännöllisten työpaikkakokousten järjestäminen

35 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 31 Päämäärät 8. Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen Toiminto Sitoutunut ja osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työyhteisöjen tuloksellisuus Osaamisen varmistaminen Riittävät resurssit Palvelustrategia (tavoitteita) Kehittämishanke Muutospaketti Muuta huomioitavaa Konsernihallinto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Konsernihallinto - Henkilöstöhallinto Terveystoimi Kunnan toimintojen ja palvelutuotannon kehittäminen Kunnan toimintojen kehittäminen v alusta (uusi kunnantalo) Tiedonkulku Viestintä Osaamiskartoitus ja henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma Työryhmä on olemassa, joka selvittää ja pohtii näitä asioita. Teemoina ovat osaamiskartoitus, henkilökohtaisen koulutusja kehittämissuunnitelman laatiminen. Tavoitteena on olla perusterveydenhuollon haluttu työpaikka alueella. Osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönottoon tarvittava projekti ja resurssit. Haetaan sähköistä järjestelmää, jolla hallitaan osaamiseen ja esimiestyöhön liittyvää kokonaisuutta mm. esimiesalaiskeskustelujen yhteydessä. Työaika-autonomian käyttöönotto sairaala- ja laitospalveluissa Ei voida toteuttaa virastotyönä vaan edellyttää oman laaja-alaisen kehittämishankkeen muodostamista Sivistystoimi Nuoristotoimi Sivistystoimi - Henkilöstön saatavuuden parantaminen (imago, työsuhdeasunnot, soluasunnot nuorille, päivähoito ) Henkilöstörakenteen kehittäminen tulevaisuuden toimintatapoja vastaaviksi Toiminnan jatkuva kehittäminen sekä hallinnollisesti, rakenteellisesti että sisällöllisesti. Eri tuottamistavoissa kiinnitetään erityisesti huomiota palveluiden laatuun ja jatkuvuuteen. Panostetaan suunnitteluun, ohjeistamiseen, yhteistyöprosessien kehittämiseen. Sivistystoimen kehittämishanke (fuusio) Toiminnan ja toimintamuotojen uudistaminen. Henkilöstön ura- ja tehtäväkierron kehittäminen. Ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen mahdollistaminen nuorisotoimen henkilöstölle Eri toimintojen ja tapojen Palkkatason nostaminen aloitettava henkilöstöryhmistä, joista kunnassa on pulaa.

36 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 32 tatoimi Yhdyskunta-tekniikka Motivoitunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö tuottamaan palveluja uudistaminen. Kohdennettu koulutus. Henkilöstön ura- ja tehtäväkierto. Luodaan sijaisverkosto. Motivoitunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Liittyy myöskin päämäärään 7: Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvin voiva henkilöstö

37 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) 33 Päämäärät 9. Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus Toiminto Konsernihallinto Konsernihallinto Konsernihallinto - Elinkeinotoimi Konsernihallinto - henkilöstöhallinto Sitoutunut ja osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus Palvelustrategia (tavoitteita) Kehittämishanke Muutospaketti Ajanmukainen johtamisjärjestelmä Strategisen johtamisen ja ja kuntaorgani- hallinnon uudistaminen v. saation toimintamalli 2009 alusta Sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollinen integraatio Tiedonkulku Kuntaimago Johtamisen kehittäminen: Esimiesten keskitetty kehittäminen ja luottamushenkilöiden keskitetty kehittäminen. Kunnassa on nyt jo koulutuskoordinaatioryhmä joka jatkossakin toimii koordinaatioryhmänä koulutuksen järjestämisen ryhmänä poikkihallinnollisesti (koordinoi toimialojen koulutussuunnitelmia). Koko kunnan rekrytointipolitiikan kehittäminen ja uudelleen arviointi: kunnan on panostettava palkkaan tietyissä ammattiryhmissä, kuntakuva, päätöksenteon organisointi, sijaisvälitys, uudelleensijoittaminen, oppisopimuskoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollinen integraatio Viestintä Vuoden 2007 lopussa käynnistetään projekti, kunnan rekrytointikokonaisuuden uudistamiseksi (koko toimintatapaa uudistetaan). luodaan tavoitetila, joka vastaa tulevaisuuden vaatimuksia rekrytoinnin osalta. Tavoitetilan muodostamiseen käytetään, ulkopuolista kumppania. ostetaan sähköinen järjestelmä Sivistystoimi Sivistystoimen kehittämishanke (fuusio) Muuta huomioitavaa Valtuustokauden vaihteeseen ajoittuvat mahdolliset muutokset (Kriittiset menestystekijät 9,10,11) Vuoden 2007 talousarvion linjausten mukaisesti Useat tukevat kriittiset menestystekijät Henkilöstöstrategian painotukset huomioiden Sivistystoimi - Nuorisotoimi Sivistystoimi - Liikuntatoimi Nykyisen henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen, sekä uuden moniammatillisesti koulutetun henkilökunnan rekrytointiin panostaminen yhdessä nuorisoalan oppilaitosten kanssa. Esimiestoiminnan kehittäminen Henkilöstön rekry-

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri- ja museotoimen investointisuunnitelman

Lisätiedot