Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus."

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 4/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous on torstaina klo 13:00 alkaen Rantasipi Airport Congress Centerissä Vantaalla. Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, VANTAA. Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan. Vesilaitosyhdistyksestä suositellaan, että toimistoon toimitettaisiin pysyvä valtakirja esim. vesihuoltolaitoksen johtajalle - ei siis tietylle henkilölle. Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys Vesilaitosyhdistyksen uusin julkaisu on laadittu jäsenlaitokselle marraskuussa 2010 suunnatun sähköpostikyselyn vastausten perusteella. Selvityksessä tuloksia on verrattu edellisen, vuonna 2002 kootun kyselyn tuloksiin. Laitoksilla työskentelevän henkilöstön kokonaismäärä on laskenut tarkasteluvälillä noin viidenneksen. Suurin osa työskentelee vakituisessa työsuhteessa. Teknisen henkilöstön osuus on kasvanut erityisesti muun ammattihenkilöstön osuuden kustannuksella. Henkilöstön koulutustausta on hieman noussut ilman ammattitutkintoa olevien osuuden pienennyttyä. Henkilöstöstä 68 % on syntynyt ja 60-luvuilla. Lähes puolet vesihuoltolaitosten tämän hetkisestä henkilöstöstä saavuttaakin nykyisen eläkeiän vuoteen 2022 mennessä. Laitoksen ulkopuolelta ostettiin eniten laboratorio- ja siivouspalveluja, suurilla laitoksilla myös verkostorakentamista. Ostettujen palvelujen tasoon oltiin enimmäkseen tyytyväisiä. Tulevaisuudessa arvioitiin kasvavan verkostorakentamisen sekä kunnossapidon ja korjauksen oston laitosten ulkopuolelta. Uuden henkilöstön saatavuuteen suhtautuivat epäilevimmin pienten laitosten edustajat. He myös arvioivat yleisimmin, että henkilöstön määrä tulee tulevaisuudessa vähenemään. Sen sijaan suurten ja keskisuurten laitosten edustajat arvioivat henkilöstön määrän kasvavan seuraavien kymmenen vuoden aikana Henkilöstöselvitys on postitettu Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksille. Julkaisun voi tilata kotisivujen kautta tästä linkistä: Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa -hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana kaikki yli ALV:n puhdistamot kutsutaan mukaan hankkeeseen Vesilaitosyhdistys koordinoi selvitystä, johon osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Vesilaitosyhdistys koordinoi selvitystä, johon osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Miksi haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä tarvitsee selvittää? Suomessa asetus 1022/2006 ja sitä täydentävät asetukset koskevat vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita. Asetuksessa on lueteltu sekä EU:n tunnistamat prioriteettiaineet että kansallisesti tunnistetut haitta-aineet. Asetuksen tarkoituksena on suojella pinta- ja pohjavesiä sekä parantaa niiden laatua ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltamisesta (YMra15/2012). Tässä ohjeessa on listattu ne aineet, joiden esiintymistä jätevedenpuhdistamoilla tulisi selvittää. Hankkeen toteuttaminen Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään toteuttamaan YM:n ohjeistuksen mukainen selvitys. Hankkeessa kultakin laitokselta otetaan ainakin yksi käsitellyn jäteveden näyte, josta analysoidaan haitalliset aineet. Kerättyjen lähtötietojen perusteella vesihuoltolaitoksia ohjeistetaan analysoitavien aineiden valinnassa. Jätevedenpuhdistamot ottavat näytteet ja toimittavat ne hankkeessa kilpailutettuun laboratorioon. Jätevedenpuhdistamot maksavat oman näytteensä analysoinnin. Lisäksi haitalliset aineet analysoidaan kahdelta pieneltä ainoastaan asutuksen jätevettä käsittelevältä puhdistamolta. Hankkeessa on tarkoitus selvittää myös sellaisten haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä ja lietteissä, joille on ehdotettu raja-arvoja tai tarkkailuvelvoitteita tekeillä olevissa säädösluonnoksissa. Envieno ky laatii kaikkien laitosten analyysituloksista yhteenvedon. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa hanketta. Hanke valmistellaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Mitä vesihuoltolaitokset hyötyvät osallistumisesta? Kun selvitys toteutetaan koordinoidusti, ei jokaisen puhdistamon tarvitse itse selvittää, mitä aineita pitää analysoida tai mikä on hyväksyttävä analyysitarkkuus. Myös laboratorioiden kilpailuttaminen hoidetaan koordinoidusti. Yksittäisen analyysin tulokset eivät vielä anna luotettavaa kokonaiskuvaa jätevesien laadusta. Kun useiden kymmenien jätevedenpuhdistamoiden tuloksia tarkastellaan yhdessä, voidaan niistä kuitenkin tehdä johtopäätöksiä. Sen sijaan, että otetaan yhdeltä laitokselta useita näytteitä, voidaan jätevedenpuhdistamoiden keskinäisiä tuloksia vertaamalla saada tietoa käsiteltyjen jätevesien laadusta. Tällä tavoin haitallisten aineiden esiintymistä voidaan selvittää kustannustehokkaasti. Hankkeen tulokset kootaan julkisesti saatavilla olevaan raporttiin, joten tieto jätevesien laadusta on jatkossa kaikkien käytettävissä. Näin laitokset voivat verrata omia tuloksiaan keskimääräiseen tasoon. Tulosten avulla voidaan arvioida, mitä aineita jätevesistä tulisi jatkossa analysoida.

3 3 Miten tiedot julkistetaan? Kullekin jätevedenpuhdistamolle toimitetaan tiedot heidän omista tuloksistaan. Kaikkien analyysien tulokset tullaan julkaisemaan VVY:n nettisivuilla julkaistavassa hankkeen loppuraportissa. Miten osallistun? Kaikkiin yli AVL:n jätevedenpuhdistamoihin otetaan yhteyttä kevään 2013 aikana ja kysytään halukkuutta osallistua hankkeeseen. Osallistuville laitoksille lähetetään lisätietoa toimitettavista lähtötiedoista ja hankkeessa tehtävistä analyyseista. Laboratorio lähettää puhdistamoille ohjeet näytteiden ottoon. Mikäli haitallisia aineita on jo tutkittu, pyydetään laitoksia lähettämään tietoa tuloksista, jotta hankkeessa saataisiin koottua mahdollisimman laaja tietopohja käsiteltyjen jätevesien sisältämistä haitta-aineista. Hankkeen aikataulu Huhtikuussa 2013 kilpailutetaan hankkeessa käytettävä(t) laboratorio(t). Toukokuussa 2013 puhdistamoilta kysytään halukkuutta osallistua hankkeeseen ja pyydetään valitsemaan hankkeeseen osallistumisen laajuus. Elo - lokakuussa 2013 toteutetaan näytteenotto ja analysointi. Marras-joulukuussa 2013 laaditaan loppuraportti. Lisätietoa Hankesuunnitelma YMra15/2012 Ohje vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltamisesta YMra15 osa1 (pdf) (3.4 MB) YMra15 osa2 (pdf) (2.9 MB) Kehittämisrahasto Kehittämisrahasto myönsi rahoitusta laitoslähtöisille hankkeille Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamat laitoslähtöiset hankkeet käynnistetään laitosten tarpeista lähtien ja mahdollisimman laajaa laitoskenttää hyödyttämään. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui tiistaina Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijaryhmien ehdottamille laitoslähtöisille hankkeille. UV- ja kloorausoppaiden päivitys desinfiointioppaaksi, WSP:n ja SSP:n web-sovellus, Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi ja tulosten julkaisu, Maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, Työkalu vesihuoltolaitosten yhdistämiseen, Kehittämisrahasto jakoi kevään 2013 avustukset yleisen haun hankkeille Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston yleinen haku on avoinna kaikille rahoituksen tarvitsijoille kaksi kertaa vuodessa. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui tiistaina

4 4 Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille: Viemäriverkostojen vuotojen todentaminen pohjavedestä, SYKE, Jäteveden tertiäärikäsittelyn vaikuttavuus ja käyttökustannukset, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Puhdistamot energiantuottajina - Euroopan parhaat käytännöt ENEWater, VTT, Kierrätysravinnetuotteita jätevesilietteen lämpökemiallisella käsittelyllä (RavinneKelpo), MTT, Asennetutkimus: Vesihuollon verkostojen saneerausvelka, Global Research & Data Services, Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään lokakuussa 2013, mihin hakuun hakemukset tulee jättää syyskuun 2013 loppuun mennessä. Yleisen haun painopistealueet vuodelle 2013 löytyvät täältä. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Tarvitseeko kesätyöntekijä vesityökortin? Terveydensuojelulain mukaan kaikilla, jotka tekevät talousvettä toimittavassa laitoksessa talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, pitää olla vesityökortti. Valviran antaman ohjeen mukaan sijaisina toimivien henkilöiden, esimerkiksi kesätyöntekijöiden, ei tarvitse suorittaa osaamistestiä, mikäli he eivät yksin vastaa laitoksen toiminnasta ja saatavilla on talousvesihygieenistä asiantuntemusta henkilöiltä, jotka ovat suorittaneet osaamistestin. On kuitenkin suositeltavaa, että myös kesätyöntekijät osaamistestin suorittavat. Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan tässä laitosta, joka toimittaa talousvettä yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli 10 kuutiometriä vuorokaudessa. Soveltamisalaan kuuluu koko vesihuoltolaitos vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Suositeltavaa on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. VVY järjestää kaikille avoimia vesityökorttikoulutuksia ja testaustilaisuuksia kevään kuluessa kolme: Jyväskylässä Lappeenrannassa - touko-kesäkuun vaihteessa pääkaupunkiseudulla. Koulutuksen ajankohdasta ja paikasta kerrotaan tarkemmin toukokuun uutiskirjeessä. Kevät tulee ja lumet sulavat. Onko vesilaitos varautunut tähän? Tulvat, rankkasateet, sadejaksot ja lumien sulamisesta johtuvat valunnat voivat heikentää vesilaitosten raakaveden laatua. Tällöin tarvitaan tehostettua seurantaa ja talousveden laatua turvaavia toimenpiteitä. Tulvat, rankkasateista ja lumien sulamisesta johtuneet valunnat sekä jätevesi ovat yleisimpiä pohjavesien saastumisen aiheuttajia. Vesivälitteisiä epidemioita on syntynyt erityisesti rankkasateiden yhteydessä ja keväisin lumien sulaessa. Sateiden aiheuttamat pintavalunnat kuljettavat mukanaan maa-ainesta, ulosteperäistä ainesta ja ravinteita niin pintavesiin kuin pohjavesimuodostumiinkin. Tämän seurauksena raakaveden laatu voi muuttua pahimmillaan terveydelle haitalliseksi. Pohjaveden likaantu-

5 5 misen riski kasvaa, mikäli pohjavedenpinta nousee poikkeuksellisen korkealle ja veden suotautumisaika lyhenee. Likaantumisvaara on suurin hiekka- ja soramailla, jotka läpäisevät veden lisäksi hyvin myös lika-aineita. Pintavalunta voi päätyä myös suoraan pohjavesikaivoon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on antanut kuntien ja aluehallintovirastojen terveydensuojeluviranomaisille ohjeen talousveden laadun turvaamisesta muuttuvassa vesitilanteessa. Ohjeessa kerrotaan tarvittavista toimenpiteistä, jotta talousveden laadun muutokset havaitaan ajoissa ja talousveden laatu turvataan. Lisäksi ohjeessa kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) verkkosivuista, joita seuraamalla saa käsityksen tarvittavista toimenpiteistä ja vesitilanteen kehittymisestä esim. keväisin lumien sulaessa ja syyssateiden sekä tulvien aikana. Ohje on hyvä ja käyttökelpoinen myös talousvettä toimittaville laitoksille. Linkki Valviran ohjeeseen. Aiheesta ovat kirjoittaneen THL:n blogissa Ilkka Miettinen ja Outi Zacheus. Linkki blogikirjoitukseen. Tutkimustuloksia peltojen fosforipäästöistä Suomen ympäristökeskus SYKE ei ole julkaissut uusia tutkimustuloksia peltojen fosforipäästöistä toisin kuin MTK:n tiedotteessa esitettiin. Tutkimusta kuormitusmallien kehittämiseksi tehdään useassa hankkeessa, joista näillä näkymin ensimmäisiä tuloksia saadaan tänä ja ensi vuonna. Suomen ympäristökeskuksen tiedote aiheesta: Ajankohtaista lainsäädännössä Kuntajakolain ja kuntalain muutosehdotukset eduskuntaan Valtioneuvosto antoi eduskunnalle mm. seuraavat hallituksen esitykset: - Hallituksen esitys (HE 31/2013 vp) eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta - Hallituksen esitys (HE 32/2013 vp) eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Ensin mainittu esitys liittyy kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen. Kuntajakolain nimike muutettaisiin kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin mm. säännökset kuntien velvollisuudesta selvittää yhdistymisen edellytyksiä.. Kuntien tulisi tehdä yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset viimeistään On tarkoitus, että esitykseen sisältyvät lait tulisivat voimaan Esitys kuntalain muuttamisesta koskee yhtiöittämistä. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Rajaukset koskisivat mm. kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä ja monopolin asemassa olevia toimintoja. Yhtiöittämisvelvollisuuteen ehdotetaan lisäksi muutamia poikkeuksia.

6 6 On tarkoitus, että laki tulisi voimaan viimeistään Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle säädettäisiin siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Maailman vesipäivä sai tänä vuonna näkyvyyttä Porissa Porin Vesi ja Porin perusturvan suun terveydenhuolto järjestivät Maailman Vesipäivän kunniaksi kauppakeskus Bepopin käytävällä tilaisuuden. Ohjelmassa oli muun muassa vesimaistiaisia ja tietoa vedestä ja sen tärkeydestä. Tilaisuuden avasi ja juonsi YLE:n toimittaja. Aluksi oli Porin naisvoimistelijoiden pirteä tanssiesitys kauppakeskuksen käytävällä ja sen jälkeen haastatteluja ja vesien maistelutesti. Testiin osallistuivat ravintola Buccon mestarikokki, YLE:n toimittaja, tekn.kaupunginjohtaja ja yksi tanssiryhmän esiintyjistä. Loput ajasta kerrottiin halukkaille vesitietoja ja Kirsi puhui terveysasioista. Koko iltapäivän väkeä oli jonkin verran liikkeellä ja kiinnostustakin oli yllättävän paljon. Jaossa oli tyhjiä vesipulloja ja kannuissa vettä. Ohjelma alkoi kello 11 ja päättyi kello 15. Tapahtuma ylitti mainiosti uutiskynnyksen, aiheesta kertoi muun muassa UUSIPORI ja Porin Sanomat.fi Katso tapahtuman tunnelmia Porin Veden intralehdestä tästä. Yritämme saada sen merkityksen tietoon, kuinka tärkeää vesi on. Kaikille ei ole itsestään selvyys, että vesi tulee hanasta, Porin veden johtaja Ilkka Mikkola toteaa. Tapahtumassa oli muun muassa tietoa Porin Veden toiminnasta ja sen historiasta, informaatiotaulu veden puhdistuksesta, valokuvauskilpailu ja viiden eri veden maistiaiset. Valikoimaan oli tuotu pullovesiä ja vettä Porin ympäristöstä. Leikkimielisellä mutta vakavalla arvioinnilla haluttiin saada vedet paremmuusjärjestykseen. Porin Veden johdon assistentti Sirpa Mannila näkee makuvertailun hyvänä herätyskeinona. Pullovettä ostetaan niin paljon, enkä ymmärrä mitä järkeä siinä on. Kaupassa käydessäni huomasin erään pulloveden litrahinnan olevan 3,58 euroa. Se on järkyttävän paljon. Meidän vetemme maksaa litralta vain 0,004 euroa. Suun terveydenhuolto esitteli pisteellään mitä kaikkea mehut, limonadit ja energiajuomat pitävät sisällään. Konkreettisena esimerkkinä oli laitettu hampaita vesi-, kola-, urheilujuomaja energiajuomakuppeihin. Näin ihmiset näkivät mitä ne tekevät hampaille. Pahimpia ovat energiajuoma ja kola-juomat. Energiajuoma aiheuttaa kuitenkin haittaa myös muualle kehoon, suuhygienisti Hanna Kangasniemi kertoo.

7 7 Julkaisuja ja selvityksiä Uusi julkaisu typen pidättymisestä vesistöissä SYKE:n julkaisu muodostaa tietopohjan, jota voidaan hyödyntää yhdyskuntien puhdistamoiden ympäristölupahakemusten valmistelussa. Suomen ympäristökeskus on julkaissut raportin Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä WSFS- Vemala-mallin arvio. Työssä arvioitiin vesistöön tulevan typpi-, fosfori- ja kiintoaineskuormituksen pidättymistä matkalla mereen. Laskennassa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen WSFS-Vemala mallia, joka on yhdistetty hydrologiaa ja vedenlaatua kuvaava malli. Ravinteiden pidättymistä arvioitiin 3. jakovaiheen vesistöalueiden tarkkuudella. Mallilla laskettiin kultakin alueelta lähtevän kuormituksen muutoksen vaikutus ainevirtaamiin alapuolisissa järvissä ja lopulta mereen päätyvässä virtaamassa. Tietoja voidaan hyödyntää ympäristölupahakemuksessa Nyt julkaistun raportin tulokset on tarkoitettu käytettäväksi muun muassa yhdyskuntajätevesien ympäristölupahakemusten valmistelun yhteydessä. Yhdyskuntajätevesiasetuksessa 888/2006 (4 ) edellytetään, että typenpoiston tarve jätevesistä on selvitettävä ympäristölupahakemuksessa ja ratkaistava ympäristöluvassa. Raportin tietoja voidaan hyödyntää ravinteiden pidättymisen arvioinnissa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että tutkimuksen tiedot olisivat ainoat oikeat, vaan lisäksi hakija voi käyttää myös muita luotettavia tutkimustuloksia typen poiston tarvetta selvittäessään. Raportti löytyy alla olevan linkin kautta: Markus Huttunen, Bertel Vehvilainen ja Inese Huttunen, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2013, Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä WSFS- Vemala-mallin arvio Vaara vaanii kaivannossa Kaivantojen turvallisuus -tutkimushankkeen julkaisu on saatavilla pdf-muodossa Liikenneviraston www-sivulta. Hankkeen tavoitteena oli selkiyttää ja kuvata eri tahojen vastuut ja tehtävät kaivantojen turvallisuuden varmistamisessa infra-alan rakennusprosessin eri vaiheissa. Julkaisun laatiminen pohjautuu kerättyyn tutkimustietoon ja niihin tietoihin, joita saatiin hankkeen aikana järjestetyistä työpajoista. Tarkastelussa käsiteltiin työturvallisuuden varmistamista yhteisillä rakennustyömailla eli sellaisilla työmailla, joissa toimii useita (enemmän kuin yksi) eri tahoja joko yhtä aikaa tai peräkkäin. Tutkimus koostui viidestä osa-tehtävästä; kirjallisuuskatsaus, kuolemaan johtaneiden kaivanto-onnettomuuksien analysointi, nykytilatarkastelu, työmaiden nykykäytäntöjen selvittäminen ja toimintamallin kehittäminen. Tutkimushankkeessa saatujen tulosten perusteella luotiin hyviä käytäntöjä kaivantotöiden suunnitteluun ja toteutukseen.

8 8 Toimintamalli kuvaa toiminnan rakennusprosessissa kaivantojen näkökulmasta. Tiivistettyyn muotoon koottu toimintamalli sisältää 14 kohdan listauksen toiminnan osa-alueista. Toimintamallin lisäksi tutkimushankkeen tuloksissa toimintamalliin liittyviä rakennusprosessin hyviä käytäntöjä tarkennettiin prosessivaiheittain (esisuunnittelu, suunnittelu, rakennussuunnittelu sekä toteutussuunnittelu ja toteuttaminen). Julkaisu on Liikenneviraston www-sivulla: 13 ja löytyy myös Trafiikki-tietokannasta: Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto Säteilyturvakeskuksen julkaisussa on tietoa siitä, millä alueilla esiintyy kohonneita radon- ja uraanipitoisuuksia ja mistä puuttuu mittaustuloksia. Tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan kalliopohjavesivarojen hyödyntämistä ja haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Keskimääräistä uraanialtistumista talousveden välityksellä on tutkittu STUKissa vuosina Talousveden keskimääräinen uraanipitoisuus Suomessa oli 1,25 µg/l, mikä on yli kymmenen kertaa suurempi kuin maailmanlaajuinen keskiarvopitoisuus 0,08 µg/l. Julkisten vesilaitosten vesissä uraanipitoisuus on yleensä alhaisempi, alle 1 µg/l. Porakaivovesissä ja yksityisten kaivovesien keskimääräinen uraanipitoisuus on Etelä- Suomessa suurempi kuin muualla Suomessa. WHO:n ohjearvon, 30 µg/l, juomaveden uraanipitoisuudelle ylittää 13 % Suomen porakaivoista. Säteilysuojelun kannalta tärkein talousveden radioaktiivinen aine on radon-222, jota esiintyy erityisesti porakaivovesissä. Radonpitoisuuden keskiarvo verkostovedessä on 27 Bq/l, rengaskaivovedessä 50 Bq/l ja porakaivovedessä 460 Bq/l. Arviolta suomalaista käyttää porakaivojen vettä. Noin 10 % eli ihmistä käyttää vettä, jonka radonpitoisuus ylittää Säteilyturva-keskuksen yksityiskaivoille suositteleman enimmäisarvon Bq/l. Säteilyturvakeskuksen julkaisu on yhteenveto kaikista Säteilyturvakeskuksen vesitietokantaan heinäkuuhun 2012 mennessä tallennetuista porakaivoveden radonin ja uraanin mittauksista. Säteilyturvakeskuksen tulosaineisto kattaa noin porakaivoveden radonpitoisuuden ja porakaivoveden uraanipitoisuuden. Porakaivoveden radon- ja uraanipitoisuudet ovat suurimpia yleensä graniittialueilla kuten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Suomessa oma porakaivo on verrattain yleinen haja-asutusseudun vesilähde ja tämän vuoksi uraanille altistuu huomattava joukko ihmisiä. VESTERBACKA Pia, VAARAMAA Kaisa STUK-A256. Helsinki s. Avainsanat: radon, uraani, porakaivo, kunta, maakunta, kalliopohjavesi Tulokset on esitetty taulukkoina ja karttoina. Taulukoissa on esitetty radon- ja uraanipitoisuuden tunnuslukuja kaikista mitatuista porakaivoista kunnittain ja maakunnittain. Koko Suomen kartoissa on tarkasteltu radon- ja uraanipitoisuuden keskiarvoja 10 x 10 km:n ruu-

9 9 tuja kohti ja kunnittain. Yksityiskohtaisemmissa kartoissa on tarkasteltu radon- ja uraanipitoisuuden keskiarvoja 5 x 5 km:n ruuduissa eri aluehallintovirastojen alueilla. Julkaisu on saatavana Säteilyturvakeskuksen kotisivulta pdf-muodossa Porakaivon radonpitoisuutta on etukäteen mahdoton tietää. Mittaus on ainoa keino selvittää se. Säteilyturvakeskus suosittelee kaikkien porakaivojen radon- ja uraanipitoisuuden mittaamista koko maassa. Tämä koskee sekä vakituisen asunnon että vapaa-ajanasunnon porakaivoja. Säteilyturvakeskus ja paikalliset elintarvike- ja ympäristölaboratoriot tekevät mittauksia. Mittauksen voi tehdä mihin vuodenaikaan tahansa. Näytteenotto on tehtävä huolella ohjeiden mukaan. Jos vedessä on toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia radioaktiivisia aineista, olisi ensimmäiseksi selvitettävä, onko olemassa muita vedenhankintamahdollisuuksia. Kannattaa selvittää yhteisen vedenhankinnan järjestäminen naapureiden kanssa tai yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen. Myös rengaskaivoa kannattaa harkita. On myös mahdollista puhdistaa vesi haitallisista aineista. Radon on aina poistettava koko talouden vedestä, koska vedenkäytön yhteydessä sitä vapautuu huoneilmaan. Radon voidaan poistaa vedestä joko ilmastamalla tai aktiivihiilisuodatuksella. Menetelmän valintaan vaikuttavat veden radonpitoisuus ja vedenkulutus. Molemmilla menetelmillä päästään hyviin tuloksiin. Muille radioaktiivisille aineille kuten uraanille, radiumille, lyijylle ja poloniumille riittää, kun ne poistetaan ruoka- ja juomavedestä. Ne eivät vapaudu sisäilmaan kuten radon. Uraani ja radium voidaan poistaa vedestä tehokkaasti ioninvaihtomenetelmällä joko yhdessä tai erikseen, lyijy ja polonium poistuvat tehokkaasti vain käänteisosmoosilaitteella. Vesikemikaalistandardeista lisää käännöksiä Eurooppalaisia vesikemikaalistandardeja talousveden käsittelyyn on laadittu jo yli sata. Suomeksi näistä standardeista on aiemmin käännetty kaksi kemikaalistandardia ja nyt suomeksi on julkaistu kuusi standardia lisää. Uudet suoneksi käännetyt vesikemikaalistandardit ovat seuraavat: SFS-EN 889:2005 SFS-EN 937:2009 SFS-EN 12122:2006 SFS-EN 12904:2005 SFS-EN 12901:2000 SFS-EN 12485:2010 Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Rauta(II)sulfaatti Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kloori Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Ammoniakin vesiliuos Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kvartsihiekka ja kvartsisora Talousveden käsittelyyn tarkoitetut tuotteet. Epäorgaaniset tuki- ja suodatinmateriaalit. Määritelmät Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kalsiumkarbonaatti, kalkkituotteet, puolipoltettu dolomiitti, magnesiumoksidi, kalsiummagnesiumkarbonaatti. Testimenetelmät Aiemmin suomennetut vesikemikaalistandardit on revisioitu ja niistä tulee uudet painokset loppukeväästä 2013

10 10 SFS-EN 1018:2013 SFS-EN 890:2012 Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kalsiumkarbonaatti Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Nestemäinen rauta(iii)sulfaatti Loppukeväällä 2013 julkaistaan suomennettuna vielä kaksi uutta revisioitua vesikemikaalistandardia: SFS-EN 901:2013 Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Natriumhypokloriitti SFS-EN 1421:2013 Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit - Ammoniumkloridi Vesikemikaaleista on julkaistu vuonna 2001 kaksi koosteellista vesikemikaalikäsikirjaa: FS- Käsikirja 45-1 ja SFS-Käsikirja Nämä käsikirjat on tarkoitus uusia syksyllä Standardit ja käsikirjat myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS: Verkkokauppa: Puh , myynti Lisätietoja: Hanna Järvenpä Vesilaitosyhdistys kouluttaa Ilmoittautuminen Jyväskylän koulutustilaisuuksiin jatkuu Vesimittarikurssille ja Vesihuoltolaitosten verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäiville voi edelleen ilmoittautua VVY:n nettisivujen kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Koulutustilaisuuksia varten Cumulus Jyväskylästä varattu majoituskiintiö ei kuitenkaan enää ole voimassa. Muissa Jyväskylän hotelleissa voi edelleen olla vapaita huoneita. Tervetuloa koulutukseen! Verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäivät VVY:n koulutuskalenterissa tästä Vesimittarikurssi VVY:n koulutuskalenterissa tästä Vesimittarikurssi , Jyväskylä Paljon vesimittareihin liittyvää asiaa; käytännön kokemuksia, toimivia käytäntöjä, tekniikkaa ja lainsäädäntöä. Puhujina on vesihuoltolaitosten, yritysten ja viranomaisten edustajia. Ensimmäisen päivän päätteeksi tutustumiskäynti veden mittarointikohteessa. Toisen päivän päätteeksi tutustutaan YT-näyttelyyn ja osallistujilla on mahdollisuus kuunnella Vesihuolto tilaisuuden luentoja. Ilmoittautumiset VVY:n nettisivujen kautta tai sähköpostitse osoitteella Tervetuloa! Vesimittarikurssi VVY:n koulutuskalenterissa tästä. Verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäivät , Jyväskylä Koulutuspäivien aiheita ovat verkoston huolto ja kunnossapito sekä asiaan liittyvä työnäytös, muoviputkien hitsauksen laatu ja turvallisuus, vesihuollon ja sähköverkkojen yhteisrakentaminen sekä työturvallisuus.

11 11 Toisen päivän päätteeksi tutustutaan YT-näyttelyyn ja osallistujilla on mahdollisuus kuunnella Vesihuolto tilaisuuden luentoja. Ilmoittautumiset VVY:n nettisivujen kautta tai sähköpostitse osoitteella koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa! Verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäivät VVY:n koulutuskalenterissa tästä. Koulutusta haja-asutuksen vesihuoltoasioista Jyväskylässä Haja-asutuksen vesihuoltoasiat laitosten kannalta koulutus järjestetään Jyväskylässä torstaina Koulutuksessa käsitellään osuuskuntiin, verkostoihin liittymiseen ja vesihuollon toteuttamiseen haja-asutusalueella liittyviä asioita. Päivän aluksi vesihuoltoinsinööri Kai Voutilainen kertoo mm. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella toteutetusta kaivojen ja vesihuoltorakenteiden kuntokartoituksista sekä toimintaaluerajauksista. Kokemuksia ja esimerkkejä yhteistyössä kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa toteutetusta jätevesineuvonnasta tarjoaa projektipäällikkö Nina Pimiä JAMKista. Lounaan jälkeen keskitytään osuuskuntiin. Osuuskuntien perustamisesta ja tukemisesta Kurikan seudulla sekä verottajan tuoreista päätöksistä osuuskuntien arvonlisäverovelvollisuudesta kertoo Kurikan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Juha Kotiranta. Projekti-insinööri Henna Luukkosen aiheena on Suomen Kuntaliiton tuore ohje, jossa käsitellään vesiosuuskuntien toimintaa ja sen kehittämistä. Päivän päätteeksi paneudutaan vapautuksiin vesijohtoverkostoon liittymisestä. Johtava terveystarkastaja Jukka Lappalainen Laukaan ympäristöterveydenhuollosta valottaa KHOn asiasta tekemiä päätöksiä ja niiden taustoja. Koulutukseen voi ilmoittautua asti VVYn nettisivujen kautta. Tervetuloa! Tervetuloa Vesihuoltonuorten miniseminaariin Vesihuoltopäiville! Vesilaitosyhdistys järjestää Jyväskylässä Vesihuolto 2013 päivien yhteydessä Vesihuoltonuorten miniseminaarin. Tapahtuma on maksuton ja sinne ovat tervetulleita vastikään työelämään siirtyneet nuoret osaajat ja vesihuoltoalan opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat. Seminaarin tavoitteena on auttaa nuoria keskinäisessä verkostoitumisessa ja edistää osallistujien ammattitaitoa. Seminaariohjelma koostuu vesihuoltoalan ammattilaisten puheenvuoroista sekä vapaasta keskustelusta osallistujien kesken. Tänä vuonna seminaarin teemana on Suomalainen vesihuoltoammattilainen ja muu maailma eli etsitään mm. vastauksia kysymyksiin mitä ja miten voimme oppia maailmalta ja miten kansainvälisiä olemme. Nuorten seminaariin voi ilmoittautua asti osoitteessahttp://www.vvy.fi/index.phtml?s=502. Seminaarin ohjelma : Ilmoittautuminen ja aamukahvi Tilaisuuden avaus Suomalainen vesihuoltoammattilainen ja muu maailma Mitä ja miten voimme oppia maailmalta? Miten kansainvälisiä olemme?

12 Timo Ranta-Pere, Tuusulan seudun vesilaitos Anna Mikola, Ramboll Kia Aksela, WSP Group Kokemusten vaihtoa ja verkottumista pienryhmissäannettujen aiheiden pohjalta Lounas 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Svenskt Vatten ja NORDIWA järjestävät pohjoismaisen jätevesikonferenssin lokakuussa Mamössä. Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa Malmö, Ruotsi Järjestäjinä Svenskt Vatten ja NORDIWA Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa. Lisätietoja Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa Vantaa Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari ilm. VVY:n toimistolle Tampere Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset ilm. VVY:n toimistolle Jyväskylä Vesityökorttikoulutus /Talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. VVY:n toimistolle Jyväskylä Haja-asutuksen vesihuoltoasiat laitosten kannalta ilm. viimeistään Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa tästä. Yhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot

13 13 Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttely ja Vesihuolto 2013 päivät Jyväskylässä Jo 16. kerran järjestettävä Yhdyskuntatekniikka -näyttely järjestetään Jyväskylän Paviljongissa, jonne odotetaan yli kävijää tutustumaan runsaan 200 näytteilleasettajan tarjontaan. Näyttelyn teema on Tulevaisuuden tekijät. Teemaan liittyvät luennot ja tietoiskut ovat näyttelyvieraille maksuttomia. Tälläkin kertaa Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttely on osa Yhdyskuntatekniikan viikkoa. Samaan aikaan näyttelyn kanssa Jyväskylän Paviljongissa järjestetään mm. Vesihuolto 2013 päivät. MyösVesihuoltolaitosten verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäivät sekävesimittarikurssi järjestetään samalla viikolla Jyväskylässä. Vesilaitosyhdistyksen Jyväskylässä järjestämiin tapahtumiin määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ei tarvitse ennakkorekisteröityä Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttelyyn. Vesihuolto päivät järjestetään Jyväskylässä Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttelyn yhteydessä. Vesihuolto 2013 päivien osallistumismaksu on edullisempi viimeistään ilmoittautuneille. Vesihuolto 2013 päiville odotetaan noin 600 osallistujaa ja hotellihuonekiintiöt ovatkin jo melko täynnä. Mikäli et saa hotellihuonetta kiintiöhotelleista, kannattaa jäädä jonoon sillä hotellihuoneita voi vapautua. Lisää majoitusmahdollisuuksia Jyväskylästä ja sen ympäristöstä löytyy Jyväskylän Seudun Matkailun kautta. Hyvää kevättä toivotellen, Mika Rontu

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset

Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset Talousvesien radioaktiivisten aineiden mittaukset Ajankohtaista laboratoriorintamalla Evira 1.10.2015 Esitelmän sisältö 1. Johdanto 2. STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2016 Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Seuraa Joka päivä on vesipäivä -facebooksivua ja osallistu keskusteluun vesihuollosta. Sivua päivittävät Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä.

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 4/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia VVY:n uusi toimistosihteeri Saija Repo VVY:n toimistosihteerin Tarja Aarnion siirryttyä maaliskuussa toisen työnantajan palvelukseen,

Lisätiedot

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen

Vesiturvallisuus Suomessa. Ilkka Miettinen Vesiturvallisuus Suomessa Ilkka Miettinen 29.9.2015 Ilkka Miettinen 1 Kyllä Suomessa vettä riittää Kuivuus maailmanlaajuinen ongelma Suomi Runsaat vesivarat: pinta- (235 km 3 ) ja pohjavedet (6 milj. m

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

Radonin vaikutus asumiseen

Radonin vaikutus asumiseen Radonin vaikutus asumiseen Pohjois-Espoon Asukasfoorumi 28.10.2010 Tuomas Valmari, Säteilyturvakeskus Radon on radioaktiivinen kaasu, joka hengitettynä aiheuttaa keuhkosyöpää syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Tarja Pitkänen, FT, Erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vesi ja terveys-yksikkö 6.10.2013 1 www.thl.fi/vesi 6.10.2013 2 Toimintaohjeet

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5.

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5. Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2017 Vesityökortti Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella työskentelevillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Vesityökortin saa

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Talousveden laadunvalvonta ja häiriötilanteisiin varautuminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Talousveden laadunvalvonta ja häiriötilanteisiin varautuminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Talousveden laadunvalvonta ja häiriötilanteisiin varautuminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Talousveden laadunvalvonta» Valvontanäytteet» Valvontatutkimusohjelma»

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista

Lisätiedot

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan Suomen Vesi-isännöinti Puhdasvesi-risteily 2016 22.-23.9.2016 Sisällysluettelo 1. Vesihuoltolaitosten käsitteistä 2. Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily

Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Sisäilma, juomavesi ja ionisoiva säteily Ajankohtaista laboratoriorintamalla 10.10.2012 Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. TÄRKEIMMÄT SISÄILMAN JA JUOMAVEDEN SÄTEILYANNOKSEN AIHEUTTAJAT 3. SISÄILMAN RADON

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet

Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Suomalaisen vesilaitostoiminnan vahvuudet ja heikkoudet Timo Heinonen Hallituksen puheenjohtaja, Vesilaitosyhdistys Toimitusjohtaja, HS-Vesi 16.12.2011 1 Timo Heinonen, HS-Vesi, VVY Esityksen sisältö Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Hygienisoinnin määritelmä

Hygienisoinnin määritelmä Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola 19.3.2015 Jätevesien hygienisointi Saijariina Toivikko 12.3.2015 1 Saijariina Toivikko Hygienisoinnin määritelmä Hygienisointi = Jäteveden ja lietteen patogeenien määrän

Lisätiedot

Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys. 09.45 Turun kaupungin tervehdys apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, Turun kaupunki

Puheenjohtaja: apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys. 09.45 Turun kaupungin tervehdys apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, Turun kaupunki 30.1.2015 VESIHUOLTO 2015 -päivät Turussa 20. - 21.5.2015 Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, 20210 TURKU (Yhdyskuntatekniikka 2015 näyttelyn yhteydessä) Keskiviikko 20.5.2014 Auditorio

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Kirsi Rontu Yhteistyöhanke Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Hankesuunnitelma Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Tavoite 5 3 Hankkeen toteuttajat

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

28.1.2015. Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi

28.1.2015. Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi 28.1.2015 Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi Viite: Lausuntopyyntönne 19.12.2014, YM 006:00/2014, Ehdotukset valtioneuvoston asetuksiksi vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Turvallista ja laadukasta talousvettä! seminaari 27.11.2012 Kaisa Vaaramaa Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS 3. KEINOTEKOINEN RADIOAKTIIVISUUS

Lisätiedot

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset

Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tiedotustilaisuus 11.2. 2011 Radon Pirkanmaalla, uudisrakentamisen radontorjunta ja radonkorjaukset Hannu Arvela 1 Radon on radioaktiivinen kaasu syntyy jatkuvasti kaikessa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Lainsäädännön velvoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Vesihuoltolain velvoitteet

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Uhkaako vesistöjen likaantuminen terveytemme?

Uhkaako vesistöjen likaantuminen terveytemme? Uhkaako vesistöjen likaantuminen terveytemme? Ilkka Miettinen 7.9.2012 Vuorela 7/2012 / Ilkka Miettinen 1 Järvi- ja jokivedet Moninainen käyttö Talousvesien raakavedet (myös tekopohjavesilaitoksilla) -

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

Vesiepidemiat Suomessa

Vesiepidemiat Suomessa RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN TEHOKKUUS JAKELUVERKOSTON KUNTO Vesiepidemiat Suomessa Vesihuollon uhkatekijät ja ennalta varautuminen 1 VESITURVALLISUUDEN PERUSPILARIT 2 1 RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

Vesihuollon historiaa

Vesihuollon historiaa Vesihuollon historiaa Ensimmäinen maaseudun yhteinen vesijohto otettiin käyttöön Ilmajoella 1872 Ensimmäiset vesiosuuskunnat 1900-luvun alussa Toiminta vilkkainta Pohjanmaalla Ensimmäinen vesiosuuskunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö 14.11.2014 1 Anna-Maija Hallikas Näyttötutkinnot 1/2 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen toimisto on suljettu viikot 28 30. Hyvää kesää! Vesilaitosyhdistys muuttaa Pasilassa Uusi osoite, joka on voimassa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Lakiklinikka Kuntamarkkinat 11.9.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Yhtiöittämisvelvollisuutta

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus LUVY jätevesiseminaari 23.3.2015 ELY:n rooli vesihuollon rahoituksessa 2014 Vesihuoltoavustukset (MMM) Tervalampi-Heponiittu vesiosuuskunta,

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014

16.6.2014. Vesiosuuskuntien. Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Vesiosuuskuntien Vastuut ja velvollisuudet 5.6.2014 Lähtökohta Talousvesi ei saa sisältää tekijöitä, joista voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle Kiinnostus kaivosta ja sen lähiympäristön kunnosta,

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Soklin radiologinen perustila

Soklin radiologinen perustila Soklin radiologinen perustila Tämä powerpoint esitys on kooste Dina Solatien, Raimo Mustosen ja Ari Pekka Leppäsen Savukoskella 12.1.2010 pitämistä esityksistä. Muutamissa kohdissa 12.1. esitettyjä tutkimustuloksia

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot