Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus."

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 4/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous on torstaina klo 13:00 alkaen Rantasipi Airport Congress Centerissä Vantaalla. Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, VANTAA. Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan. Vesilaitosyhdistyksestä suositellaan, että toimistoon toimitettaisiin pysyvä valtakirja esim. vesihuoltolaitoksen johtajalle - ei siis tietylle henkilölle. Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys Vesilaitosyhdistyksen uusin julkaisu on laadittu jäsenlaitokselle marraskuussa 2010 suunnatun sähköpostikyselyn vastausten perusteella. Selvityksessä tuloksia on verrattu edellisen, vuonna 2002 kootun kyselyn tuloksiin. Laitoksilla työskentelevän henkilöstön kokonaismäärä on laskenut tarkasteluvälillä noin viidenneksen. Suurin osa työskentelee vakituisessa työsuhteessa. Teknisen henkilöstön osuus on kasvanut erityisesti muun ammattihenkilöstön osuuden kustannuksella. Henkilöstön koulutustausta on hieman noussut ilman ammattitutkintoa olevien osuuden pienennyttyä. Henkilöstöstä 68 % on syntynyt ja 60-luvuilla. Lähes puolet vesihuoltolaitosten tämän hetkisestä henkilöstöstä saavuttaakin nykyisen eläkeiän vuoteen 2022 mennessä. Laitoksen ulkopuolelta ostettiin eniten laboratorio- ja siivouspalveluja, suurilla laitoksilla myös verkostorakentamista. Ostettujen palvelujen tasoon oltiin enimmäkseen tyytyväisiä. Tulevaisuudessa arvioitiin kasvavan verkostorakentamisen sekä kunnossapidon ja korjauksen oston laitosten ulkopuolelta. Uuden henkilöstön saatavuuteen suhtautuivat epäilevimmin pienten laitosten edustajat. He myös arvioivat yleisimmin, että henkilöstön määrä tulee tulevaisuudessa vähenemään. Sen sijaan suurten ja keskisuurten laitosten edustajat arvioivat henkilöstön määrän kasvavan seuraavien kymmenen vuoden aikana Henkilöstöselvitys on postitettu Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksille. Julkaisun voi tilata kotisivujen kautta tästä linkistä: Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa -hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana kaikki yli ALV:n puhdistamot kutsutaan mukaan hankkeeseen Vesilaitosyhdistys koordinoi selvitystä, johon osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Vesilaitosyhdistys koordinoi selvitystä, johon osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Miksi haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä tarvitsee selvittää? Suomessa asetus 1022/2006 ja sitä täydentävät asetukset koskevat vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita. Asetuksessa on lueteltu sekä EU:n tunnistamat prioriteettiaineet että kansallisesti tunnistetut haitta-aineet. Asetuksen tarkoituksena on suojella pinta- ja pohjavesiä sekä parantaa niiden laatua ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltamisesta (YMra15/2012). Tässä ohjeessa on listattu ne aineet, joiden esiintymistä jätevedenpuhdistamoilla tulisi selvittää. Hankkeen toteuttaminen Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään toteuttamaan YM:n ohjeistuksen mukainen selvitys. Hankkeessa kultakin laitokselta otetaan ainakin yksi käsitellyn jäteveden näyte, josta analysoidaan haitalliset aineet. Kerättyjen lähtötietojen perusteella vesihuoltolaitoksia ohjeistetaan analysoitavien aineiden valinnassa. Jätevedenpuhdistamot ottavat näytteet ja toimittavat ne hankkeessa kilpailutettuun laboratorioon. Jätevedenpuhdistamot maksavat oman näytteensä analysoinnin. Lisäksi haitalliset aineet analysoidaan kahdelta pieneltä ainoastaan asutuksen jätevettä käsittelevältä puhdistamolta. Hankkeessa on tarkoitus selvittää myös sellaisten haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä ja lietteissä, joille on ehdotettu raja-arvoja tai tarkkailuvelvoitteita tekeillä olevissa säädösluonnoksissa. Envieno ky laatii kaikkien laitosten analyysituloksista yhteenvedon. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa hanketta. Hanke valmistellaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Mitä vesihuoltolaitokset hyötyvät osallistumisesta? Kun selvitys toteutetaan koordinoidusti, ei jokaisen puhdistamon tarvitse itse selvittää, mitä aineita pitää analysoida tai mikä on hyväksyttävä analyysitarkkuus. Myös laboratorioiden kilpailuttaminen hoidetaan koordinoidusti. Yksittäisen analyysin tulokset eivät vielä anna luotettavaa kokonaiskuvaa jätevesien laadusta. Kun useiden kymmenien jätevedenpuhdistamoiden tuloksia tarkastellaan yhdessä, voidaan niistä kuitenkin tehdä johtopäätöksiä. Sen sijaan, että otetaan yhdeltä laitokselta useita näytteitä, voidaan jätevedenpuhdistamoiden keskinäisiä tuloksia vertaamalla saada tietoa käsiteltyjen jätevesien laadusta. Tällä tavoin haitallisten aineiden esiintymistä voidaan selvittää kustannustehokkaasti. Hankkeen tulokset kootaan julkisesti saatavilla olevaan raporttiin, joten tieto jätevesien laadusta on jatkossa kaikkien käytettävissä. Näin laitokset voivat verrata omia tuloksiaan keskimääräiseen tasoon. Tulosten avulla voidaan arvioida, mitä aineita jätevesistä tulisi jatkossa analysoida.

3 3 Miten tiedot julkistetaan? Kullekin jätevedenpuhdistamolle toimitetaan tiedot heidän omista tuloksistaan. Kaikkien analyysien tulokset tullaan julkaisemaan VVY:n nettisivuilla julkaistavassa hankkeen loppuraportissa. Miten osallistun? Kaikkiin yli AVL:n jätevedenpuhdistamoihin otetaan yhteyttä kevään 2013 aikana ja kysytään halukkuutta osallistua hankkeeseen. Osallistuville laitoksille lähetetään lisätietoa toimitettavista lähtötiedoista ja hankkeessa tehtävistä analyyseista. Laboratorio lähettää puhdistamoille ohjeet näytteiden ottoon. Mikäli haitallisia aineita on jo tutkittu, pyydetään laitoksia lähettämään tietoa tuloksista, jotta hankkeessa saataisiin koottua mahdollisimman laaja tietopohja käsiteltyjen jätevesien sisältämistä haitta-aineista. Hankkeen aikataulu Huhtikuussa 2013 kilpailutetaan hankkeessa käytettävä(t) laboratorio(t). Toukokuussa 2013 puhdistamoilta kysytään halukkuutta osallistua hankkeeseen ja pyydetään valitsemaan hankkeeseen osallistumisen laajuus. Elo - lokakuussa 2013 toteutetaan näytteenotto ja analysointi. Marras-joulukuussa 2013 laaditaan loppuraportti. Lisätietoa Hankesuunnitelma YMra15/2012 Ohje vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltamisesta YMra15 osa1 (pdf) (3.4 MB) YMra15 osa2 (pdf) (2.9 MB) Kehittämisrahasto Kehittämisrahasto myönsi rahoitusta laitoslähtöisille hankkeille Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamat laitoslähtöiset hankkeet käynnistetään laitosten tarpeista lähtien ja mahdollisimman laajaa laitoskenttää hyödyttämään. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui tiistaina Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijaryhmien ehdottamille laitoslähtöisille hankkeille. UV- ja kloorausoppaiden päivitys desinfiointioppaaksi, WSP:n ja SSP:n web-sovellus, Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi ja tulosten julkaisu, Maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, Työkalu vesihuoltolaitosten yhdistämiseen, Kehittämisrahasto jakoi kevään 2013 avustukset yleisen haun hankkeille Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston yleinen haku on avoinna kaikille rahoituksen tarvitsijoille kaksi kertaa vuodessa. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui tiistaina

4 4 Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille: Viemäriverkostojen vuotojen todentaminen pohjavedestä, SYKE, Jäteveden tertiäärikäsittelyn vaikuttavuus ja käyttökustannukset, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Puhdistamot energiantuottajina - Euroopan parhaat käytännöt ENEWater, VTT, Kierrätysravinnetuotteita jätevesilietteen lämpökemiallisella käsittelyllä (RavinneKelpo), MTT, Asennetutkimus: Vesihuollon verkostojen saneerausvelka, Global Research & Data Services, Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään lokakuussa 2013, mihin hakuun hakemukset tulee jättää syyskuun 2013 loppuun mennessä. Yleisen haun painopistealueet vuodelle 2013 löytyvät täältä. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Tarvitseeko kesätyöntekijä vesityökortin? Terveydensuojelulain mukaan kaikilla, jotka tekevät talousvettä toimittavassa laitoksessa talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, pitää olla vesityökortti. Valviran antaman ohjeen mukaan sijaisina toimivien henkilöiden, esimerkiksi kesätyöntekijöiden, ei tarvitse suorittaa osaamistestiä, mikäli he eivät yksin vastaa laitoksen toiminnasta ja saatavilla on talousvesihygieenistä asiantuntemusta henkilöiltä, jotka ovat suorittaneet osaamistestin. On kuitenkin suositeltavaa, että myös kesätyöntekijät osaamistestin suorittavat. Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan tässä laitosta, joka toimittaa talousvettä yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli 10 kuutiometriä vuorokaudessa. Soveltamisalaan kuuluu koko vesihuoltolaitos vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Suositeltavaa on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. VVY järjestää kaikille avoimia vesityökorttikoulutuksia ja testaustilaisuuksia kevään kuluessa kolme: Jyväskylässä Lappeenrannassa - touko-kesäkuun vaihteessa pääkaupunkiseudulla. Koulutuksen ajankohdasta ja paikasta kerrotaan tarkemmin toukokuun uutiskirjeessä. Kevät tulee ja lumet sulavat. Onko vesilaitos varautunut tähän? Tulvat, rankkasateet, sadejaksot ja lumien sulamisesta johtuvat valunnat voivat heikentää vesilaitosten raakaveden laatua. Tällöin tarvitaan tehostettua seurantaa ja talousveden laatua turvaavia toimenpiteitä. Tulvat, rankkasateista ja lumien sulamisesta johtuneet valunnat sekä jätevesi ovat yleisimpiä pohjavesien saastumisen aiheuttajia. Vesivälitteisiä epidemioita on syntynyt erityisesti rankkasateiden yhteydessä ja keväisin lumien sulaessa. Sateiden aiheuttamat pintavalunnat kuljettavat mukanaan maa-ainesta, ulosteperäistä ainesta ja ravinteita niin pintavesiin kuin pohjavesimuodostumiinkin. Tämän seurauksena raakaveden laatu voi muuttua pahimmillaan terveydelle haitalliseksi. Pohjaveden likaantu-

5 5 misen riski kasvaa, mikäli pohjavedenpinta nousee poikkeuksellisen korkealle ja veden suotautumisaika lyhenee. Likaantumisvaara on suurin hiekka- ja soramailla, jotka läpäisevät veden lisäksi hyvin myös lika-aineita. Pintavalunta voi päätyä myös suoraan pohjavesikaivoon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on antanut kuntien ja aluehallintovirastojen terveydensuojeluviranomaisille ohjeen talousveden laadun turvaamisesta muuttuvassa vesitilanteessa. Ohjeessa kerrotaan tarvittavista toimenpiteistä, jotta talousveden laadun muutokset havaitaan ajoissa ja talousveden laatu turvataan. Lisäksi ohjeessa kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) verkkosivuista, joita seuraamalla saa käsityksen tarvittavista toimenpiteistä ja vesitilanteen kehittymisestä esim. keväisin lumien sulaessa ja syyssateiden sekä tulvien aikana. Ohje on hyvä ja käyttökelpoinen myös talousvettä toimittaville laitoksille. Linkki Valviran ohjeeseen. Aiheesta ovat kirjoittaneen THL:n blogissa Ilkka Miettinen ja Outi Zacheus. Linkki blogikirjoitukseen. Tutkimustuloksia peltojen fosforipäästöistä Suomen ympäristökeskus SYKE ei ole julkaissut uusia tutkimustuloksia peltojen fosforipäästöistä toisin kuin MTK:n tiedotteessa esitettiin. Tutkimusta kuormitusmallien kehittämiseksi tehdään useassa hankkeessa, joista näillä näkymin ensimmäisiä tuloksia saadaan tänä ja ensi vuonna. Suomen ympäristökeskuksen tiedote aiheesta: Ajankohtaista lainsäädännössä Kuntajakolain ja kuntalain muutosehdotukset eduskuntaan Valtioneuvosto antoi eduskunnalle mm. seuraavat hallituksen esitykset: - Hallituksen esitys (HE 31/2013 vp) eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta - Hallituksen esitys (HE 32/2013 vp) eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Ensin mainittu esitys liittyy kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen. Kuntajakolain nimike muutettaisiin kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin mm. säännökset kuntien velvollisuudesta selvittää yhdistymisen edellytyksiä.. Kuntien tulisi tehdä yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset viimeistään On tarkoitus, että esitykseen sisältyvät lait tulisivat voimaan Esitys kuntalain muuttamisesta koskee yhtiöittämistä. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Rajaukset koskisivat mm. kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä ja monopolin asemassa olevia toimintoja. Yhtiöittämisvelvollisuuteen ehdotetaan lisäksi muutamia poikkeuksia.

6 6 On tarkoitus, että laki tulisi voimaan viimeistään Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle säädettäisiin siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Maailman vesipäivä sai tänä vuonna näkyvyyttä Porissa Porin Vesi ja Porin perusturvan suun terveydenhuolto järjestivät Maailman Vesipäivän kunniaksi kauppakeskus Bepopin käytävällä tilaisuuden. Ohjelmassa oli muun muassa vesimaistiaisia ja tietoa vedestä ja sen tärkeydestä. Tilaisuuden avasi ja juonsi YLE:n toimittaja. Aluksi oli Porin naisvoimistelijoiden pirteä tanssiesitys kauppakeskuksen käytävällä ja sen jälkeen haastatteluja ja vesien maistelutesti. Testiin osallistuivat ravintola Buccon mestarikokki, YLE:n toimittaja, tekn.kaupunginjohtaja ja yksi tanssiryhmän esiintyjistä. Loput ajasta kerrottiin halukkaille vesitietoja ja Kirsi puhui terveysasioista. Koko iltapäivän väkeä oli jonkin verran liikkeellä ja kiinnostustakin oli yllättävän paljon. Jaossa oli tyhjiä vesipulloja ja kannuissa vettä. Ohjelma alkoi kello 11 ja päättyi kello 15. Tapahtuma ylitti mainiosti uutiskynnyksen, aiheesta kertoi muun muassa UUSIPORI ja Porin Sanomat.fi Katso tapahtuman tunnelmia Porin Veden intralehdestä tästä. Yritämme saada sen merkityksen tietoon, kuinka tärkeää vesi on. Kaikille ei ole itsestään selvyys, että vesi tulee hanasta, Porin veden johtaja Ilkka Mikkola toteaa. Tapahtumassa oli muun muassa tietoa Porin Veden toiminnasta ja sen historiasta, informaatiotaulu veden puhdistuksesta, valokuvauskilpailu ja viiden eri veden maistiaiset. Valikoimaan oli tuotu pullovesiä ja vettä Porin ympäristöstä. Leikkimielisellä mutta vakavalla arvioinnilla haluttiin saada vedet paremmuusjärjestykseen. Porin Veden johdon assistentti Sirpa Mannila näkee makuvertailun hyvänä herätyskeinona. Pullovettä ostetaan niin paljon, enkä ymmärrä mitä järkeä siinä on. Kaupassa käydessäni huomasin erään pulloveden litrahinnan olevan 3,58 euroa. Se on järkyttävän paljon. Meidän vetemme maksaa litralta vain 0,004 euroa. Suun terveydenhuolto esitteli pisteellään mitä kaikkea mehut, limonadit ja energiajuomat pitävät sisällään. Konkreettisena esimerkkinä oli laitettu hampaita vesi-, kola-, urheilujuomaja energiajuomakuppeihin. Näin ihmiset näkivät mitä ne tekevät hampaille. Pahimpia ovat energiajuoma ja kola-juomat. Energiajuoma aiheuttaa kuitenkin haittaa myös muualle kehoon, suuhygienisti Hanna Kangasniemi kertoo.

7 7 Julkaisuja ja selvityksiä Uusi julkaisu typen pidättymisestä vesistöissä SYKE:n julkaisu muodostaa tietopohjan, jota voidaan hyödyntää yhdyskuntien puhdistamoiden ympäristölupahakemusten valmistelussa. Suomen ympäristökeskus on julkaissut raportin Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä WSFS- Vemala-mallin arvio. Työssä arvioitiin vesistöön tulevan typpi-, fosfori- ja kiintoaineskuormituksen pidättymistä matkalla mereen. Laskennassa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen WSFS-Vemala mallia, joka on yhdistetty hydrologiaa ja vedenlaatua kuvaava malli. Ravinteiden pidättymistä arvioitiin 3. jakovaiheen vesistöalueiden tarkkuudella. Mallilla laskettiin kultakin alueelta lähtevän kuormituksen muutoksen vaikutus ainevirtaamiin alapuolisissa järvissä ja lopulta mereen päätyvässä virtaamassa. Tietoja voidaan hyödyntää ympäristölupahakemuksessa Nyt julkaistun raportin tulokset on tarkoitettu käytettäväksi muun muassa yhdyskuntajätevesien ympäristölupahakemusten valmistelun yhteydessä. Yhdyskuntajätevesiasetuksessa 888/2006 (4 ) edellytetään, että typenpoiston tarve jätevesistä on selvitettävä ympäristölupahakemuksessa ja ratkaistava ympäristöluvassa. Raportin tietoja voidaan hyödyntää ravinteiden pidättymisen arvioinnissa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että tutkimuksen tiedot olisivat ainoat oikeat, vaan lisäksi hakija voi käyttää myös muita luotettavia tutkimustuloksia typen poiston tarvetta selvittäessään. Raportti löytyy alla olevan linkin kautta: Markus Huttunen, Bertel Vehvilainen ja Inese Huttunen, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2013, Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä WSFS- Vemala-mallin arvio Vaara vaanii kaivannossa Kaivantojen turvallisuus -tutkimushankkeen julkaisu on saatavilla pdf-muodossa Liikenneviraston www-sivulta. Hankkeen tavoitteena oli selkiyttää ja kuvata eri tahojen vastuut ja tehtävät kaivantojen turvallisuuden varmistamisessa infra-alan rakennusprosessin eri vaiheissa. Julkaisun laatiminen pohjautuu kerättyyn tutkimustietoon ja niihin tietoihin, joita saatiin hankkeen aikana järjestetyistä työpajoista. Tarkastelussa käsiteltiin työturvallisuuden varmistamista yhteisillä rakennustyömailla eli sellaisilla työmailla, joissa toimii useita (enemmän kuin yksi) eri tahoja joko yhtä aikaa tai peräkkäin. Tutkimus koostui viidestä osa-tehtävästä; kirjallisuuskatsaus, kuolemaan johtaneiden kaivanto-onnettomuuksien analysointi, nykytilatarkastelu, työmaiden nykykäytäntöjen selvittäminen ja toimintamallin kehittäminen. Tutkimushankkeessa saatujen tulosten perusteella luotiin hyviä käytäntöjä kaivantotöiden suunnitteluun ja toteutukseen.

8 8 Toimintamalli kuvaa toiminnan rakennusprosessissa kaivantojen näkökulmasta. Tiivistettyyn muotoon koottu toimintamalli sisältää 14 kohdan listauksen toiminnan osa-alueista. Toimintamallin lisäksi tutkimushankkeen tuloksissa toimintamalliin liittyviä rakennusprosessin hyviä käytäntöjä tarkennettiin prosessivaiheittain (esisuunnittelu, suunnittelu, rakennussuunnittelu sekä toteutussuunnittelu ja toteuttaminen). Julkaisu on Liikenneviraston www-sivulla: 13 ja löytyy myös Trafiikki-tietokannasta: Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto Säteilyturvakeskuksen julkaisussa on tietoa siitä, millä alueilla esiintyy kohonneita radon- ja uraanipitoisuuksia ja mistä puuttuu mittaustuloksia. Tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan kalliopohjavesivarojen hyödyntämistä ja haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Keskimääräistä uraanialtistumista talousveden välityksellä on tutkittu STUKissa vuosina Talousveden keskimääräinen uraanipitoisuus Suomessa oli 1,25 µg/l, mikä on yli kymmenen kertaa suurempi kuin maailmanlaajuinen keskiarvopitoisuus 0,08 µg/l. Julkisten vesilaitosten vesissä uraanipitoisuus on yleensä alhaisempi, alle 1 µg/l. Porakaivovesissä ja yksityisten kaivovesien keskimääräinen uraanipitoisuus on Etelä- Suomessa suurempi kuin muualla Suomessa. WHO:n ohjearvon, 30 µg/l, juomaveden uraanipitoisuudelle ylittää 13 % Suomen porakaivoista. Säteilysuojelun kannalta tärkein talousveden radioaktiivinen aine on radon-222, jota esiintyy erityisesti porakaivovesissä. Radonpitoisuuden keskiarvo verkostovedessä on 27 Bq/l, rengaskaivovedessä 50 Bq/l ja porakaivovedessä 460 Bq/l. Arviolta suomalaista käyttää porakaivojen vettä. Noin 10 % eli ihmistä käyttää vettä, jonka radonpitoisuus ylittää Säteilyturva-keskuksen yksityiskaivoille suositteleman enimmäisarvon Bq/l. Säteilyturvakeskuksen julkaisu on yhteenveto kaikista Säteilyturvakeskuksen vesitietokantaan heinäkuuhun 2012 mennessä tallennetuista porakaivoveden radonin ja uraanin mittauksista. Säteilyturvakeskuksen tulosaineisto kattaa noin porakaivoveden radonpitoisuuden ja porakaivoveden uraanipitoisuuden. Porakaivoveden radon- ja uraanipitoisuudet ovat suurimpia yleensä graniittialueilla kuten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Suomessa oma porakaivo on verrattain yleinen haja-asutusseudun vesilähde ja tämän vuoksi uraanille altistuu huomattava joukko ihmisiä. VESTERBACKA Pia, VAARAMAA Kaisa STUK-A256. Helsinki s. Avainsanat: radon, uraani, porakaivo, kunta, maakunta, kalliopohjavesi Tulokset on esitetty taulukkoina ja karttoina. Taulukoissa on esitetty radon- ja uraanipitoisuuden tunnuslukuja kaikista mitatuista porakaivoista kunnittain ja maakunnittain. Koko Suomen kartoissa on tarkasteltu radon- ja uraanipitoisuuden keskiarvoja 10 x 10 km:n ruu-

9 9 tuja kohti ja kunnittain. Yksityiskohtaisemmissa kartoissa on tarkasteltu radon- ja uraanipitoisuuden keskiarvoja 5 x 5 km:n ruuduissa eri aluehallintovirastojen alueilla. Julkaisu on saatavana Säteilyturvakeskuksen kotisivulta pdf-muodossa Porakaivon radonpitoisuutta on etukäteen mahdoton tietää. Mittaus on ainoa keino selvittää se. Säteilyturvakeskus suosittelee kaikkien porakaivojen radon- ja uraanipitoisuuden mittaamista koko maassa. Tämä koskee sekä vakituisen asunnon että vapaa-ajanasunnon porakaivoja. Säteilyturvakeskus ja paikalliset elintarvike- ja ympäristölaboratoriot tekevät mittauksia. Mittauksen voi tehdä mihin vuodenaikaan tahansa. Näytteenotto on tehtävä huolella ohjeiden mukaan. Jos vedessä on toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia radioaktiivisia aineista, olisi ensimmäiseksi selvitettävä, onko olemassa muita vedenhankintamahdollisuuksia. Kannattaa selvittää yhteisen vedenhankinnan järjestäminen naapureiden kanssa tai yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen. Myös rengaskaivoa kannattaa harkita. On myös mahdollista puhdistaa vesi haitallisista aineista. Radon on aina poistettava koko talouden vedestä, koska vedenkäytön yhteydessä sitä vapautuu huoneilmaan. Radon voidaan poistaa vedestä joko ilmastamalla tai aktiivihiilisuodatuksella. Menetelmän valintaan vaikuttavat veden radonpitoisuus ja vedenkulutus. Molemmilla menetelmillä päästään hyviin tuloksiin. Muille radioaktiivisille aineille kuten uraanille, radiumille, lyijylle ja poloniumille riittää, kun ne poistetaan ruoka- ja juomavedestä. Ne eivät vapaudu sisäilmaan kuten radon. Uraani ja radium voidaan poistaa vedestä tehokkaasti ioninvaihtomenetelmällä joko yhdessä tai erikseen, lyijy ja polonium poistuvat tehokkaasti vain käänteisosmoosilaitteella. Vesikemikaalistandardeista lisää käännöksiä Eurooppalaisia vesikemikaalistandardeja talousveden käsittelyyn on laadittu jo yli sata. Suomeksi näistä standardeista on aiemmin käännetty kaksi kemikaalistandardia ja nyt suomeksi on julkaistu kuusi standardia lisää. Uudet suoneksi käännetyt vesikemikaalistandardit ovat seuraavat: SFS-EN 889:2005 SFS-EN 937:2009 SFS-EN 12122:2006 SFS-EN 12904:2005 SFS-EN 12901:2000 SFS-EN 12485:2010 Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Rauta(II)sulfaatti Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kloori Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Ammoniakin vesiliuos Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kvartsihiekka ja kvartsisora Talousveden käsittelyyn tarkoitetut tuotteet. Epäorgaaniset tuki- ja suodatinmateriaalit. Määritelmät Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kalsiumkarbonaatti, kalkkituotteet, puolipoltettu dolomiitti, magnesiumoksidi, kalsiummagnesiumkarbonaatti. Testimenetelmät Aiemmin suomennetut vesikemikaalistandardit on revisioitu ja niistä tulee uudet painokset loppukeväästä 2013

10 10 SFS-EN 1018:2013 SFS-EN 890:2012 Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Kalsiumkarbonaatti Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Nestemäinen rauta(iii)sulfaatti Loppukeväällä 2013 julkaistaan suomennettuna vielä kaksi uutta revisioitua vesikemikaalistandardia: SFS-EN 901:2013 Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit. Natriumhypokloriitti SFS-EN 1421:2013 Talousveden käsittelyyn tarkoitetut kemikaalit - Ammoniumkloridi Vesikemikaaleista on julkaistu vuonna 2001 kaksi koosteellista vesikemikaalikäsikirjaa: FS- Käsikirja 45-1 ja SFS-Käsikirja Nämä käsikirjat on tarkoitus uusia syksyllä Standardit ja käsikirjat myy Suomen Standardisoimisliitto, SFS: Verkkokauppa: Puh , myynti Lisätietoja: Hanna Järvenpä Vesilaitosyhdistys kouluttaa Ilmoittautuminen Jyväskylän koulutustilaisuuksiin jatkuu Vesimittarikurssille ja Vesihuoltolaitosten verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäiville voi edelleen ilmoittautua VVY:n nettisivujen kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Koulutustilaisuuksia varten Cumulus Jyväskylästä varattu majoituskiintiö ei kuitenkaan enää ole voimassa. Muissa Jyväskylän hotelleissa voi edelleen olla vapaita huoneita. Tervetuloa koulutukseen! Verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäivät VVY:n koulutuskalenterissa tästä Vesimittarikurssi VVY:n koulutuskalenterissa tästä Vesimittarikurssi , Jyväskylä Paljon vesimittareihin liittyvää asiaa; käytännön kokemuksia, toimivia käytäntöjä, tekniikkaa ja lainsäädäntöä. Puhujina on vesihuoltolaitosten, yritysten ja viranomaisten edustajia. Ensimmäisen päivän päätteeksi tutustumiskäynti veden mittarointikohteessa. Toisen päivän päätteeksi tutustutaan YT-näyttelyyn ja osallistujilla on mahdollisuus kuunnella Vesihuolto tilaisuuden luentoja. Ilmoittautumiset VVY:n nettisivujen kautta tai sähköpostitse osoitteella Tervetuloa! Vesimittarikurssi VVY:n koulutuskalenterissa tästä. Verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäivät , Jyväskylä Koulutuspäivien aiheita ovat verkoston huolto ja kunnossapito sekä asiaan liittyvä työnäytös, muoviputkien hitsauksen laatu ja turvallisuus, vesihuollon ja sähköverkkojen yhteisrakentaminen sekä työturvallisuus.

11 11 Toisen päivän päätteeksi tutustutaan YT-näyttelyyn ja osallistujilla on mahdollisuus kuunnella Vesihuolto tilaisuuden luentoja. Ilmoittautumiset VVY:n nettisivujen kautta tai sähköpostitse osoitteella koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa! Verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäivät VVY:n koulutuskalenterissa tästä. Koulutusta haja-asutuksen vesihuoltoasioista Jyväskylässä Haja-asutuksen vesihuoltoasiat laitosten kannalta koulutus järjestetään Jyväskylässä torstaina Koulutuksessa käsitellään osuuskuntiin, verkostoihin liittymiseen ja vesihuollon toteuttamiseen haja-asutusalueella liittyviä asioita. Päivän aluksi vesihuoltoinsinööri Kai Voutilainen kertoo mm. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella toteutetusta kaivojen ja vesihuoltorakenteiden kuntokartoituksista sekä toimintaaluerajauksista. Kokemuksia ja esimerkkejä yhteistyössä kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa toteutetusta jätevesineuvonnasta tarjoaa projektipäällikkö Nina Pimiä JAMKista. Lounaan jälkeen keskitytään osuuskuntiin. Osuuskuntien perustamisesta ja tukemisesta Kurikan seudulla sekä verottajan tuoreista päätöksistä osuuskuntien arvonlisäverovelvollisuudesta kertoo Kurikan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Juha Kotiranta. Projekti-insinööri Henna Luukkosen aiheena on Suomen Kuntaliiton tuore ohje, jossa käsitellään vesiosuuskuntien toimintaa ja sen kehittämistä. Päivän päätteeksi paneudutaan vapautuksiin vesijohtoverkostoon liittymisestä. Johtava terveystarkastaja Jukka Lappalainen Laukaan ympäristöterveydenhuollosta valottaa KHOn asiasta tekemiä päätöksiä ja niiden taustoja. Koulutukseen voi ilmoittautua asti VVYn nettisivujen kautta. Tervetuloa! Tervetuloa Vesihuoltonuorten miniseminaariin Vesihuoltopäiville! Vesilaitosyhdistys järjestää Jyväskylässä Vesihuolto 2013 päivien yhteydessä Vesihuoltonuorten miniseminaarin. Tapahtuma on maksuton ja sinne ovat tervetulleita vastikään työelämään siirtyneet nuoret osaajat ja vesihuoltoalan opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat. Seminaarin tavoitteena on auttaa nuoria keskinäisessä verkostoitumisessa ja edistää osallistujien ammattitaitoa. Seminaariohjelma koostuu vesihuoltoalan ammattilaisten puheenvuoroista sekä vapaasta keskustelusta osallistujien kesken. Tänä vuonna seminaarin teemana on Suomalainen vesihuoltoammattilainen ja muu maailma eli etsitään mm. vastauksia kysymyksiin mitä ja miten voimme oppia maailmalta ja miten kansainvälisiä olemme. Nuorten seminaariin voi ilmoittautua asti osoitteessahttp://www.vvy.fi/index.phtml?s=502. Seminaarin ohjelma : Ilmoittautuminen ja aamukahvi Tilaisuuden avaus Suomalainen vesihuoltoammattilainen ja muu maailma Mitä ja miten voimme oppia maailmalta? Miten kansainvälisiä olemme?

12 Timo Ranta-Pere, Tuusulan seudun vesilaitos Anna Mikola, Ramboll Kia Aksela, WSP Group Kokemusten vaihtoa ja verkottumista pienryhmissäannettujen aiheiden pohjalta Lounas 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Svenskt Vatten ja NORDIWA järjestävät pohjoismaisen jätevesikonferenssin lokakuussa Mamössä. Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa Malmö, Ruotsi Järjestäjinä Svenskt Vatten ja NORDIWA Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa. Lisätietoja Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa Vantaa Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari ilm. VVY:n toimistolle Tampere Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset ilm. VVY:n toimistolle Jyväskylä Vesityökorttikoulutus /Talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. VVY:n toimistolle Jyväskylä Haja-asutuksen vesihuoltoasiat laitosten kannalta ilm. viimeistään Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa tästä. Yhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot

13 13 Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttely ja Vesihuolto 2013 päivät Jyväskylässä Jo 16. kerran järjestettävä Yhdyskuntatekniikka -näyttely järjestetään Jyväskylän Paviljongissa, jonne odotetaan yli kävijää tutustumaan runsaan 200 näytteilleasettajan tarjontaan. Näyttelyn teema on Tulevaisuuden tekijät. Teemaan liittyvät luennot ja tietoiskut ovat näyttelyvieraille maksuttomia. Tälläkin kertaa Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttely on osa Yhdyskuntatekniikan viikkoa. Samaan aikaan näyttelyn kanssa Jyväskylän Paviljongissa järjestetään mm. Vesihuolto 2013 päivät. MyösVesihuoltolaitosten verkostoasentajien ja työnjohdon koulutuspäivät sekävesimittarikurssi järjestetään samalla viikolla Jyväskylässä. Vesilaitosyhdistyksen Jyväskylässä järjestämiin tapahtumiin määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ei tarvitse ennakkorekisteröityä Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttelyyn. Vesihuolto päivät järjestetään Jyväskylässä Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttelyn yhteydessä. Vesihuolto 2013 päivien osallistumismaksu on edullisempi viimeistään ilmoittautuneille. Vesihuolto 2013 päiville odotetaan noin 600 osallistujaa ja hotellihuonekiintiöt ovatkin jo melko täynnä. Mikäli et saa hotellihuonetta kiintiöhotelleista, kannattaa jäädä jonoon sillä hotellihuoneita voi vapautua. Lisää majoitusmahdollisuuksia Jyväskylästä ja sen ympäristöstä löytyy Jyväskylän Seudun Matkailun kautta. Hyvää kevättä toivotellen, Mika Rontu

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan Suomen Vesi-isännöinti Puhdasvesi-risteily 2016 22.-23.9.2016 Sisällysluettelo 1. Vesihuoltolaitosten käsitteistä 2. Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira 6.11.2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira kirjaamo@valvira.fi Viite: 1.10.2015 päivätty lausuntopyyntö, 4507/06.10.01/2015 Lausunto talousvesiasetuksen soveltamisohjeesta Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5.

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5. Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2017 Vesityökortti Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella työskentelevillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Vesityökortin saa

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Lainsäädäntöneuvos Luonnos Erja Werdi

Lainsäädäntöneuvos Luonnos Erja Werdi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Perustelumuistio Lainsäädäntöneuvos Luonnos 6.3.2017 Erja Werdi EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI JUOMAVEDEN VALMISTAMISEEN TARKOITETUN PINTAVEDEN LAATUVAATIMUKSISTA JA TARKKAILUSTA

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Henna Leppänen Pöyry Finland Oy Vesihuolto 2016 Hämeenlinna

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden valvonta talousvedessä

Radioaktiivisten aineiden valvonta talousvedessä Radioaktiivisten aineiden valvonta talousvedessä 3.11.2016 Ympäristöterveyspäivät, 2.-3.11.2016, Tampere Esitelmän sisältö 1. Johdanto 2. Luonnollinen radioaktiivisuus juomavedessä 3. Talousvedestä aiheutuva

Lisätiedot

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut 3.11.216 Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, 16.-17.11.216, Kemi Venlan vuoden 215 tunnusluvut Mika Rontu apulaisjohtaja 3.11.216 1 Mika Rontu Vuoden 215 raportin tunnusluvut VEDEN- JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Lisätiedot

Vesiepidemiat Suomessa

Vesiepidemiat Suomessa RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN TEHOKKUUS JAKELUVERKOSTON KUNTO Vesiepidemiat Suomessa Vesihuollon uhkatekijät ja ennalta varautuminen 1 VESITURVALLISUUDEN PERUSPILARIT 2 1 RAAKAVEDEN LAATU VEDENKÄSITTELYN

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuonna 2013 Pohjoismaiden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI 1 KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus Helsinki 5.5.2014 Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen, vesiosuuskunta tai oma kaivo

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro Tekesin Vesi-ohjelman ja Suomen Akatemian yhteinen seminaari: Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa? Suomen Kansallismuseo 23.11.2009 Sopeutumistarpeet ja varautuminen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016 LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016 9. 10.5.2016 Tampere Cumulus Koskikatu Kuva: Tampereen kaupunki/susanna Lyly luentopäivien näytteilleasettajat Oy G.W.Berg & Co Ab HyXo Oy Miele Oy Merck Life Science

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta Sammutusvesisuunnitelman liitetiedot SASTAMALA YHTEYSTIEDOT Vesihuollosta vastaava organisaatio, yhteystietoineen Sastamalan Vesi liikelaitos Jorma Tuomisto p. 050 517 0957 jorma.tuomisto@sastamala.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Ohje talousvesiasetuksen soveltamisesta Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Ohje talousvesiasetuksen (461/2000)

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta Tiedosta toimeen Esimerkkinä jätevesineuvonta Minttu Peuraniemi Tvärminne 13.10.2016 Vesivessa ja sakokaivo Vesilaki 1960-luvulla: Jos vesikäymälä, tarvitaan sakokaivo Kuntien määräykset ja käytännöt vaativat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 2016 RAUMA 16.11.2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KUULUMISIA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Edellytykset biotalouteen ja ruokaan

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus

Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus Pasi Arvela, FM TAMK, Lehtori, Fysiikka Radon Radioaktiivinen hajuton ja väritön jalokaasu Rn-222 puoliintumisaika on 3,8 vrk Syntyy radioaktiivisten hajoamisten

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Laatua verkkoonlaajakaistaseminaari. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton! Tervetuloa! Kuinka pohjoisen tietoliikenneyhteydet

Laatua verkkoonlaajakaistaseminaari. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton! Tervetuloa! Kuinka pohjoisen tietoliikenneyhteydet Kuinka pohjoisen tietoliikenneyhteydet toteutetaan laadukkaasti? Kuka rakentaa, minne ja millä rahoituksella? Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemykset laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien toteuttamisesta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje Päivi Aalto 18.1.2016 Terveydensuojelulaki Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa alukset ja antaa terveyssäännöstön liitteen 3 mukaisen todistuksen

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Ravinteiden kierrätys ja humus, Biolaitosyhdistys 6.11.2013 Jokioisten Tietotalo Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 5.11.2013 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Kaivovesien analyysitulosten yhteenvetoa alueittain

Kaivovesien analyysitulosten yhteenvetoa alueittain Kaivovesien analyysitulosten yhteenvetoa ittain Porvoon terveydensuojelu on analysoinut tiedossaan olevien kaivovesinäytteiden analyysituloksia yksityiskaivoista, ja koonnut niistä yhteenvetoa ittain.

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Erja Werdi, ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 11.5.2016 Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus ohjelma Teemat 1. Esittely, osallistujat ja lyhyt selostus

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot