Pilaantuneiden maiden (PIMA) suunnittelun käsikirja kaavoittajille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilaantuneiden maiden (PIMA) suunnittelun käsikirja kaavoittajille"

Transkriptio

1 Pilaantuneiden maiden (PIMA) suunnittelun käsikirja kaavoittajille

2 Tiivistelmä Tämä käsikirja on suunnattu kaavoittajille auttamaan pilaantuneita maita sisältävien vanhojen teollisuusalueiden uudelleenkäytön suunnittelussa. Käsikirjan tarkoitus on antaa kaavoittajalle käsitys siitä, mitä vaiheita pilaantuneen maan analysointiin, käsittelyyn ja kunnostukseen kuuluu sekä millaisen aikajänteen PIMA-projekti tarvitsee. Käsikirjan alussa selitetään mitä pilaantuneella maaperällä tarkoitetaan ja mitä haitta-aineita pilaantuneita maa-aineksia sisältäviltä vanhoilta teollisuusalueilta, varikoilta tai huoltoasemien alueilta voi löytyä. Seuraavaksi käsitellään lyhyesti pilaantuneisiin maihin liittyvää lainsäädäntöä sekä määritellään yleiset käytössä olevat alan termit ja käsitteet. Käsikirjan taulukkoon on koottu esimerkkejä tyypillisistä kohdealueista ja millaisia haitta-aineita ko. alueilla voi esiintyä. Maaperän pilaantuneisuuden tutkimisessa olennaisen riskinarvioinnin sisältö ja käyttö on kuvattu pääpiirteittäin, ja erilaisista yleisimmin käytössä olevista pilaantuneen maaperän kunnostamisprosesseista on lyhyet kuvaukset. Kaavoittajan mahdollisuuksista vaikuttaa maankäytön uudelleensuunnittelun eri vaiheissa pilaantuneita maita sisältävissä kohteissa on annettu muutamia ehdotuksia, ja aikataulu ja kaavoitusprosessin sijoittuminen on esitetty yleisellä tasolla. Pilaantuneen maan käsittelyn kustannus- ja aikatauluvaikutuksia on kommentoitu lyhyesti. Käsikirjan loppuun on koottu alalla yleisesti käytössä olevia ohjekirjoja ja oppaita. Abstract This handbook is intended for spatial planners who work with planning and development topics in such sites and land that are known or suspected to be contaminated. It describes what contaminated soil means and what old industrial sites containing contaminated soil are like. A short description of legislation regarding contaminated soil in Finland and clarification of general terms and descriptions of the topic are given. Risk assessment, which is an essential tool for examining contaminated soils, has been explained. Different remediation processes in use have been described in a general level. Ways and methods for influencing planning and re-use of contaminated soil containing areas by spatial planners have been suggested. Spatial planners' work compared to remediation process has been depicted. Short comments on cost and schedule effects when handling contaminated sites are given.

3 1 Johdanto Tämä käsikirja toimii Interreg IV hankkeen Benchmarking on Contaminated Sites hankkeen (BeCoSi-hanke) aktiviteetin Handbook on planning of contaminated sites osiona. Pilaantuneiden maiden (PIMA) suunnitteluun on saatavilla useita opaskirjoja, mutta kohderyhmänä ovat yleensä pilaantuneiden maiden kanssa työskentelevät viranomaiset ja konsultit. Tämä käsikirja on osoitettu kaavoittajille. Käsikirja on laadittu pääasiassa PIUHA-raportin pohjalta (Hämeen ELYkeskuksen julkaisu, 4/2011), ja sitä on täydennetty muun julkisesti saatavilla olevan aineiston perusteella. Kaupunkien laajentuminen on lisännyt paineita muuntaa keskustan läheisyydessä sijaitsevat teollisuusalueet asumiseen. Maankäytön muutoshankkeissa tulee maaperän pilaantuneisuus selvittää ennen alueen suunnittelua ja rakentamista. On tärkeää, että kaavoittaja osaa vaatia selvityksen maaperän pilaantuneisuudesta ja sen vaatimista kunnostustoimenpiteistä ennen kohteiden suunnittelemista. Yhteistyöllä voidaan esimerkiksi välttää ylimääräisiä kaivu- ja täyttötöitä vaikuttamalla rakennuspaikkaan, toteuttamalla kunnostus kaivuut ja infrastruktuurin rakentaminen samanaikaisesti tai hyötykäyttämällä haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia soveltuvissa kohteissa alueella. Etukäteissuunnittelulla voidaan tällaisten kohteiden kunnostaminen toteuttaa kustannus- ja ekotehokkaasti. 2 Mitä pilaantuneella maaperällä tarkoitetaan? Maaperän pilaantumisella tarkoitetaan kemikaalien tai jätteiden aiheuttamaa haitallista ympäristön tilan muuttumista tai pilaantumista. Pilaantuminen aiheutuu ihmisen toiminnasta, jossa käsitellään ja varastoidaan kemikaaleja, jätteitä tai vastaavia aineita siten, että ne ovat kosketuksissa tai aiheuttavat päästöjä maaperään. Ympäristöön joutuneet haitalliset aineet voivat vaarantaa tai haitata ihmisen terveyttä tai ympäristöä, vähentää viihtyisyyttä tai muuten loukata yksityistä tai yleistä etua.

4 Kuva 1. Öljyllä pilaantunutta maa-ainesta. 3 Milloin maaperän voi olettaa olevan pilaantunut Suunniteltaessa jo rakennetun alueen uudelleenkäyttöä mm. vanhan teollisuusalue, varikko tai huoltoasema on hyvin todennäköistä, että alueelta löytyy pilaantuneita maita. Kohteen esiselvitys on pilaantuneisuuden selvitysprosessin ensimmäinen ja tärkeä vaihe. Esiselvityksessä kootaan tietoa mm. alueen käyttöhistoriasta, toimintojen sijainneista, jätteiden läjityksestä, maanpinnan muutoksista, maaperästä, pohjaveden esiintymisestä, vesien virtaussuunnista ja vedenotosta sekä alueella aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja kunnostuksista. Tietoa on saatavilla mm. viranomaisrekistereistä, ilmakuvista, kartoista ja haastattelemalla sekä nykyisiä että entisiä alueen asukkaita ja työntekijöitä. Esiselvityksen tekee yleensä ympäristökonsultti tilaajan toimeksiannosta, ja tiedot tulisi olla kaikkien hankkeessa mukana olevien käytettävissä.

5 Seuraavassa taulukossa on esitetty käyttökohde ja mahdollisia alueella havaittuja haitta-aineita: Käyttökohde Huolto- ja jakeluasemat Ampumaradat Sahat ja kyllästämöt Haitta-aine Bensiini (C 5 -C 10 ), bensiinin lisäaineet (MTBE, TAME, BTEX), öljyjakeet (C 10 -C 40 ) Ammusten lyijy ja kupari (Pb ja Cu) Lahonestoaineet, sinistymisaineet, kyllästeet (kloorifenolit, dioksiinit, furaanit, kreosootit), raskasmetallit (Cr, Cu, As) Maalaamot Maaleissa ja lakoissa käytetyt liuottimet (BTEX = bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit), klooratut alifaattiset hiilivedyt (esim. dikloorimetaani ja dikloorieteeni) Korjaamot ja romuttamot Öljytuotteet (C 10 -C 40 ), bensiini (C 5 -C 10 ), raskasmetallit (esim. Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) Kaatopaikat Taimi- tai kauppapuutarhat Graafinen teollisuus Pesulat Vaaralliset jätteet (kaatopaikkakelpoisuusmääritysten mukaisesti) Torjunta-aineet ja biosidit (esim. atratsiini, DDT, heptakloori) Liimat, liuottimet (esim. BTEX, dikloorimetaani, dikloorieteeni, vinyylikloridi) Klooratut liuottimet (esim. trikloorieteeni, tetrakloorieteeni)

6 Kuva 2. Maalijäämillä pilaantunutta maa-ainesta. 4 Pilaantuneita alueita koskeva keskeinen ympäristölainsäädäntö Tärkeimmät pilaantuneita alueita koskevat säädökset ovat ympäristönsuojelulaissa (YsL 86/2000) ja asetuksessa (YsA 169/2000), ja niiden tavoitteina on ympäristön pilaamisen ennaltaehkäisy. Valtioneuvosto antoi v asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Tätä asetusta VNa 214/2007 kutsutaan yleisesti PIMA-asetukseksi. Ko. asetus määrittelee ohjeelliset viitearvot maaperän pilaantuneisuuden määrittämiseksi. Nämä viitearvot ovat kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo. Asetuksen periaatteena on, että pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi perustuu ohjeellisten viitearvojen lisäksi kohdekohtaiseen riskinarvioon. Riskinarvio tehdään ottaen huomioon suunnitellun maankäyttömuodon vaatimukset. Riskinarvion laatii ympäristökonsultti. Pilaantuneita maa-alueita koskevia säädöksiä on lisäksi kirjattu esimerkiksi seuraaviin lakein ja asetuksiin: Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997, VNa 202/2006) Kemikaalilaki (744/1989)

7 Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta (342/2009) Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) Laki öljysuojarahastosta (1406/2004) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) Laki ympäristövahinkovakuutuksesta (81/1998) Maaperätutkimusten ja riskinarvion pohjalta ympäristökonsultti antaa lausunnon maaperän rakennettavuudesta ja eri käyttömuotojen kunnostustarpeesta. 5 Pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvää sanastoa Pilaantuneen maan käsittelystä puhuttaessa esiintyy joukko termejä ja käsitteitä, joiden avulla määritellään mm. maa-aineksen luokka. Pilaantuneen maan eri luokat määrittelevät edelleen sen, miten ja mihin kohteisiin pilaantunutta maa-ainesta voi joko hyötykäyttää tai toimittaa asianmukaisesti hävitettäväksi. Seuraavassa on selitetty yleisesti käytössä olevaa termistöä: PIMA - pilaantunut maa pilaantunut maa-aines - maa-aines, jonka yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus ylittää PIMA-asetuksessa säädetyn alemman ohjearvon tai joka on riskiarvion perusteella luokiteltu pilaantuneeksi PIMA-asetus - maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskevan valtioneuvoston asetus VNa 214/2007 PIMA-ilmoitus - paikalliselle ELY-keskukselle tehtävä ilmoitus pilaantuneiden maiden puhdistamisesta, kunnostuspäätös annetaan 30 päivässä kynnysarvo - haitalliseen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava alempi ohjearvo - haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperää pidetään yleensä pilaantuneena paitsi silloin, jos aluetta käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana alueena, tai jos kohdekohtaisella riskiarvioinnilla on osoitettu toisin

8 ylempi ohjearvo - haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperää pidetään yleensä pilaantuneena sellaisella alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana alueena ellei kohdekohtaisella riskiarvioinnilla ole osoitettu toisin viitearvo - mahdollisten terveys- ja ympäristöriskien perusteella määritelty pitoisuus- tai annosraja, joka osoittaa tietyn, määritellyn tason pitoisuusarvo ja ohjearvo - maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksille on asetettu useimmissa maissa pitoisuusarvoja, joita käytetään pilaantuneeksi epäiltyihin alueisiin tai maaperän suojeluun liittyvässä päätöksenteossa; näitä pitoisuusarvoja kutsutaan yleisesti maaperän ohjearvoiksi taustapitoisuus - haitallisen aineen maaperässä luontaisesti esiintyvä pitoisuus tai sellainen kohonnut pitoisuus, joka esiintyy laajalla alueella kohteen ympäristössä ja joka johtuu esim. liikenteen ja teollisuuden hajakuormituksesta, tieto taustapitoisuudesta saadaan esim. Geologian tutkimuslaitoksen ylläpitämästä Taustapitoisuusrekisteristä riski - maaperän haitallisista aineista aiheutuvan suoran tai välillisen terveys- tai ympäristöhaitan vakavuus ja todennäköisyys riskinarviointi - menettely, jossa ensin määritetään olennaiset haitta-aineet ja näiden vaikutukset sekä ympäristön ominaisuudet (riskien tunnistaminen), seuraavaksi kuvataan haitta-aineiden päästölähteet, kulkeutumisreitit ja mekanismit, altistumisreitit ja altistujat (käsitteellinen malli), ja em. tietojen perusteella tehdään riskien luonnehdinta, jonka lopputuloksena saadaan selville kohdekohtaiset riskinhallintatoimenpiteet Massanvaihto - pilaantunut maa kaivetaan pois ja korvataan puhtaalla maa-aineksella. in situ menetelmät - pilaantunut maa-aines käsitellään joko biologisesti tai kemiallisesti kohteessa on site kunnostus - maa-ainekset kaivetaan ja käsitellään alueella ja palautetaan käsiteltynä paikalleen eristys MLP-menetelmää - maaperän luontainen puhdistuminen, missä puhdistuminen tapahtuu esim. sienien tai kasvillisuuden avulla.

9 Kuvassa 3 on havainnollistettu kynnysarvon sekä alemman ja ylemmän ohjearvon järjestystä ja maankäyttöä eri luokka-alueilla. Kuva 3. Pilaantuneisuuden mukainen luokittelukaavio.

10 6 Maankäytön suunnittelu alueella, jossa voi olettaa olevan PIMA-aineksia Laajoissa maankäytön suunnitteluhankkeissa on useita vaiheita, ja pilaantuneiden maiden mahdollinen kunnostus on yksi osa kokonaishanketta. Usein eri vaiheita toteutetaan samanaikaisesti, ja se asettaa omat haasteensa eri osapuolille ja heidän väliselle tiedonkululle. Vanhojen teollisuusalueiden maankäytön uudelleensuunnittelu alkaa esiselvityksellä. Esiselvityksen perusteella päätetään, onko alueella tarvetta maaperän pilaantuneisuustutkimuksille. Maaperän pilaantuneisuus tulee arvioida, jos yksi tai useampi aine ylittää asetuksessa säädetyn kynnysarvon tai siitä poikkeavan alueellisen taustapitoisuuden. Tutkimustulosten perusteella selviää myös, onko alueella tarvetta riskiarvioon. 6.1 Ohjearvojen käyttö Käytetyt ohjearvot ovat kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo. PIMA-asetuksen liitteessä 1 on esitetty yleisesti esiintyvät haitalliset aineet ja niiden ohjearvot. Pilaantuneisuusluokituksessa käytetään pääasiassa asetuksessa määrättyjä aineita. Jos on syytä epäillä muiden kuin asetuksessa määrättyjen haitallisten aineiden esiintymistä maaperässä, nämä aineet on otettava huomioon maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa ja tarkasteltava tapauskohtaisesti. Pitoisuudet ovat joko liukoisia tai kokonaispitoisuuksia riippuen analysointimenetelmästä, joka on määrätty VNa:n asetuksessa 214/2007. Kynnysarvo on asetettu sellaiseen pitoisuustasoon, jossa maa-aineksen sisältämän haitallisen aineen aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä voidaan pitää merkityksettöminä riippumatta siitä, mikä maa-aineksen sijainti on ja mihin sitä käytetään. Tämän laatuisten maa-ainesten ei siis pitäisi aiheuttaa maaperän, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen riskiä. Yhdenkin haittaainepitoisuuden kynnysarvon ylitys johtaa maa-aineksen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin. Alempi ohjearvo kuvaa suurinta hyväksyttävissä olevaa riskiä nk. herkällä maankäytöllä, jollaisia ovat esim. asuminen ja virkistysaluekäyttö. Ylempi ohjearvo kuvaa suurinta hyväksyttävissä olevaa riskiä nk. vähemmän herkällä (kutsutaan myös epäherkäksi) maankäytöllä, jollaisia ovat esim. teollisuus- ja varastoalueet. Alempi ja ylempi ohjearvo on asetettu joko ekologisten tai terveysriskien perusteella. Ohjearvoista voidaan poiketa kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella.

11 Kuva 4. Näytteenotto öljyllä pilaantuneesta maasta. 6.2 Riskinarviointi Riskinarvioinnin perusteella kunnostus- ja riskinhallintatoimenpiteet keskitetään oikeisiin kohteisiin, ja riskinarvioinnilla voidaan ohjata tulevaa maankäyttöä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota riskien tunnistamiseen ja altistusmahdollisuuksien tarkasteluun sekä arvioidaan aiheutuvan haitan suuruutta ja todennäköisyyttä verrattuna suunniteltuun maankäyttöön. Riskinarvioinnissa otetaan ympäröivät olosuhteet huomioon ja suhteutetaan haitta-ainepitoisuudet kohteen taustapitoisuuksiin. Esimerkiksi savipitoisessa maassa nikkeli rikastuu maaperään, ja nikkelin taustapitoisuus voi olla yli kynnysarvon, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että maaperän pilaantuneisuus on arvioitava. Toinen tyypillinen esimerkki on arseenipitoisuus. Esimerkiksi Pirkanmaalla on alueita, missä arseenin taustapitoisuus voi yltää jopa alempaan ohjearvoon asti. Perusvaiheen riskinarviointi perustuu aina laadulliseen arviointiin, jossa tarkastellaan kohteen ominaisuuksien perusteella haitta-aineiden esiintymistä, kulkeutumis-mahdollisuuksia ja mahdollisia altistujia. Tarvittaessa voidaan käyttää määrällistä arviointia, mutta se ei saa olla pääosassa. Arvioinnissa keskitytään maaperässä todettujen haitta-aineiden aiheuttamiin riskeihin ympäristölle ja terveydelle. Arviointiprosessissa käydään läpi ohjearvojen ylittäneet haitta-aineet ja mahdolliset kulkeutumis- ja altistusreitit vallitsevissa olosuhteissa haitta-aine kerrallaan. Tällä tavalla saadaan selville, toteutuuko ketju maaperän haitta-aineesta kulkeutumisreitin kautta altistujaan. Altistujia ovat mm. eläimistö, kasvillisuus, ihmiset, ravintokasvit, hyötykasvit ja

12 rakennukset. Jos ketju toteutuu, on olemassa mahdollisuus haitallisista vaikutuksista. Jos ketju ei toteudu, haitallisia vaikutuksia ei esiinny. Eri maankäyttömuodoilla riski kohdistuu eri altistujiin. Esim. alemman ohjearvon ylittäneelle alueelle voidaan rakentaa asuinkerrostaloja, mutta omakotitaloalueen sijoittaminen alemman ohjearvon ylittävälle maa-ainekselle ei ole suotavaa. Asuinkerrostaloalueella parkkipaikat voidaan rakentaa pilaantuneelle maalle, mutta leikkipaikat on oltava rakennettu puhtaalle maa-ainekselle. Omakotitaloalueella ihmisten altistuminen haitta-aineille on todennäköisempää esim. pihan ja kasvimaan kautta. 6.3 Maaperän kunnostaminen Jos riskinarvioinnissa on todettu kunnostustarve, arviointi määrittää kunnostussuunnittelun lähtökohdat ja kunnostusmenetelmän rajoitukset. Kunnostusvaihtoehtoja ovat massanvaihto eli pilaantunut maa kaivetaan pois ja korvataan puhtaalla maa-aineksella. Muita vaihtoehtoja voivat olla erilaiset in situ menetelmät (pilaantunut maa-aines käsitellään joko biologisesti tai kemiallisesti kohteessa), on site kunnostus (maa-ainekset kaivetaan ja käsitellään alueella ja palautetaan käsiteltynä paikalleen) ja eristys. Joskus kunnostuskohteessa voidaan käyttää MLPmenetelmää (maaperän luontainen puhdistuminen), missä puhdistuminen tapahtuu esim. sienien tai kasvillisuuden avulla. Kunnostussuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa laaditaan yleissuunnitelma sisältäen mm. kohteen esittelyn ja tehdyt tutkimukset, tiivistelmän riskinarvioinnista, kunnostusmenetelmän valinnan ja perustelut, toteutuksen kuvauksen, kunnostustavoitteen esittelyn ja perustelut sekä kunnostuksen päättymisen kriteerit. Jos alueella hyödynnetään pilaantuneita maita tai rakennusjätteitä, niiden hyötykäyttö suunnitellaan tässä vaiheessa. Kunnostuspäätöksen jälkeen laaditaan yksityiskohtainen kunnostussuunnitelma ja urakka-asiakirjat, joiden perusteella kilpailutetaan kunnostusurakka. Näiden vaiheiden jälkeen päästään itse kunnostukseen. Mikäli pilaantumaa ei voida poistaa, käytetään riskinhallintatoimia, jotka on määritelty riskinarvioinnissa. Riskinhallintatoimenpiteenä voi olla esim. pohjaveden pumppaus. Silloin pilaantunutta maata tarkkaillaan pitkäaikaisvaikutusten todentamiseksi.

13 Kuva 5. Pilaantunut maa-aines on poistettu kaivamalla määräkorkeuteen saakka. Maaperän pilaantuneeksi osoittautuminen ei välttämättä johda maaperän kunnostukseen. Esimerkiksi jos dioksiineja tai furaaneja on kahden metrin syvyydessä suunnitellun pinnoitetun tien alla, ei ole tarkoituksenmukaista lähteä kunnostamaan maaperää. Tässä tapauksessa riskinarvioinnissa ei ole todettu altistumisreittiä, eli ko. haitta-aineet eivät kulkeudu maaperän sisällä eivätkä haihdu maaperän sisältä. Jos pilaantuneisuudesta aiheutuu ympäristölle tai terveydelle riski tai haitta, jota ei voida hyväksyä, on kohteella riskiperusteinen kunnostustarve. Riskiperusteisen kunnostuksen tavoitteena on riskin tai haitan poistaminen, mikä voi tapahtua poistamalla lähde, altistusreitti tai altistuja. Muita kunnostustarpeita voivat olla alueella toteutettavien toimenpiteiden kuten maankäytön muutoksen aiheuttama kunnostustarve tai imagosyistä tapahtuva kunnostus. Tällöin tavoitteena voi olla alueen houkuttelevuuden lisääminen esim. kiinteistökauppaa varten.

14 Kuva 6. Vanhan teollisuusalueen uusia pohjarakenteita maaperän puhdistuksen jälkeen. Sellaisella alueella, missä maaperässä on kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, maankaivusta täytyy tehdä ilmoitus viranomaiselle tai hakea ympäristölupa. Tämä johtuu siitä, että tilanne aiheuttaa maa-aineksen käyttörajoitteen, ja kaivettua maa-ainesta ei voi sijoittaa minne tahansa. Jos puolestaan haitta-ainepitoisuudet ovat yli ohjearvon, se asettaa lisäksi kohteelle maankäyttörajoitteen. Jos maaperään jätetään pilaantuneita maita, maaperään jätetyistä haittaaineista jää alueelle kaivu- ja käyttörajoite.

15 Kuva 7. Kunnostettu vanha teollisuusalue. Kunnostuksen tavoitetaso määräytyy aina kohdekohtaisesti alueelle suunnitellun maankäyttömuodon mukaan, ja kohdekohtaisella riskinarvioinnilla määritetään suunnitellulle maankäyttömuodolle hyväksyttävät terveysriskit. 7 Kaavoittajan vaikutusmahdollisuudet pilaantuneiden maiden suunnittelussa Kaavoitettaessa vanhaa teollisuusaluetta kohdealue olisi hyödyllistä käydä läpi pala palalta. Kaavoittaja tarvitsee kokonaiskäsityksen siitä: missä kohtaa alueella on pilaantuneita maita onko pilaantunut maa kynnysarvon ylittävää, alemman ohjearvon ylittävää tai ylemmän ohjearvon ylittävää paljonko kunkin luokan pilaantunutta maata kohdealueella on voiko/saako pilaantuneita maita hyötykäyttää kohdealueella ja millaisissa tarkoituksissa o kunnostus; esim. parkkipaikan pohjarakenteet o maankäyttö; puhtaan maa-aineksen käytön korvaus

16 voiko/saako pilaantuneita maita hyötykäyttää muualla Yhteistyö eri osapuolten kanssa heti hankkeen alusta asti on todettu olevan hyvä työskentelytapa. Hankkeessa voidaan esim. järjestää aloituspalaveri, jonne kutsutaan maanomistaja, rakennuttaja, kaavoittaja, ympäristökonsultti, viranomaiset sekä energia- ja kaapeliyhtiöiden edustajat. Näin toimimalla kaikki osapuolet ovat tietoisia hankkeesta ja voivat osa-alueeltaan tuoda olennaista tietoa kaikille osapuolille. Parhaassa tapauksessa hyvällä ja tarpeeksi ajoissa aloitetulla yhteisellä suunnittelulla ja sijoittelulla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja vähentää kunnostuksen aikaisia ympäristövaikutuksia ja ympäristöpäästöjä.

17 Kuva 8. Kaaviokuva uudelleenkäyttöhankkeen ja kaavoitusprosessin vaiheiden aikataulujen suhteesta. Kaavoittajan tehtäviin ei kuulu pilaantuneiden alueiden kartoitus eikä pilaantuneiden maiden massalaskenta. Em. tiedot eri pilaantumisluokkineen pitäisi olla saatavilla omistajan taholta sekä viranomaisten ylläpitämästä MATTI-järjestelmästä. Järjestelmään on koottu tietoa maaperän mahdollisesta pilaantumisesta, maaperätutkimuksista ja kunnostuksista. Tietojärjestelmään on merkitty sellaiset kiinteistöt, jotka saattavat olla pilaantuneita, pilaantuneiksi todetut ja kunnostetut

18 alueet. Kohdekohtaista tietoa löytyy mm. alueella harjoitetusta toiminnasta sekä lähistöllä mahdollisesti sijaitsevista pohjavesialueista, vedenottamoista, vesistöistä ja asutuksesta. Kohde voi kattaa osan yhtä kiinteistöä tai useita kiinteistöjä. Ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusvalvontaviranomaisilla on pääsy MATTI-järjestelmään. Kaavoittaja voi osoittaa kaavassa maa-aineksia hyödynnettäväksi tai puhdistettavaksi käyttämällä kaavassa saa- tai pima-merkintää (Kuva 9). On kuitenkin hyvä miettiä, milloin ko. tieto on tarkoituksenmukaista laittaa kaavaan. Pilaantuneita alueita ei ole aina välttämätöntä kunnostaa mikäli altistuminen voidaan estää rakenteellisin ratkaisuin tai rakennusrajoituksin eikä muita riskejä esiinny. Asemakaavassa voidaan myös määrätä, että asuinrakennuksen alapohjan alle jää riittävästi puhdasta maata tai ilmatilaa. Kaavoituksella voidaan myös ohjata esim. kasvillisuuden sijoittamista tai maan pinnoitusta, millä estetään maan pölyäminen ja myös rajoitetaan altistujien mahdollisuutta joutua kontaktiin pilaantuneen maa-aineksen kanssa. Kuva 9. Esimerkki saa-merkinnästä asemakaavassa. Mikäli maankäyttö muuttuu myöhemmin, riskinarviointi ja kunnostustavoitteiden määrittäminen on tehtävä uudelleen ottaen huomioon muutokset maankäytössä. 8 Pilaantuneiden maiden käsittelyn vaikutukset kustannuksiin ja aikatauluihin Jos suunnittelukohteessa tiedetään olevan pilaantuneita maita, on odotettavissa lisäkustannuksia verrattuna rakennettaessa puhtaalle maalle. Kuitenkin PIMA-kunnostuksen osuus uudelleenkäyttöhankkeen kokonaiskustannuksista on yleensä pieni osa. Suurimmat PIMAkustannukset muodostuvat maaperän kunnostuksesta, ja osansa tuovat pilaantuneiden maiden sijoitus-, vastaanotto- ja käsittelypaikkakustannukset. Jos pilaantuneita maita ei voida hyötykäyttää kohteessa, vastaanottopaikat on hyvä kilpailuttaa hyvissä ajoin ja löytää kustannustehokas vastaanottopaikka mahdollisimman läheltä kohdetta. Huonoin vaihtoehto on se, että pilaantuneet maat joudutaan viemään kaatopaikalle lajittelemattomana esim. erottelemattoman rakennusjätteen vuoksi. Tällöin maa-aineksesta on maksettava jätevero, joka v on 50 /t. Kunnostuksen kustannuksiin vaikuttaa myös valittu kunnostusmenetelmä. Yleisin Suomessa käytetty menetelmä on edelleen massanvaihto. Varsinkin jos aikataulu on tiukka, massanvaihto on

19 yleensä ainoa ratkaisu. In situ -vaihtoehdot vaativat pitkän käsittelyajan, eivätkä toimi kaikissa maaperäolosuhteissa sekä vaativat jälkitarkkailua. Eristys asettaa aina kohteelle kaivu- ja käyttörajoitteen. On site vaihtoehtoa voi rajoittaa puhdistettujen massojen hyödyntämismahdollisuudet alueella niiden teknisten ominaisuuksien vuoksi sekä kunnostusta vaativien massojen määrä. Tyypillisesti PIMA-kohteiden uusi maankäyttö suunnitellaan niin, että tontin tehokkuusluku on riittävän suuri kattamaan kunnostuskustannukset. Oppaita Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Ympäristöhallinnon ohjeita Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet. Suomen ympäristö Pilaantuneen maan kunnostaminen ja laadunvarmistus. Suomen ympäristö 110, Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinnan ekotehokkuus. Suomen ympäristö Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma. Ympäristöopas Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden hallinta. VTT Tiedotteita 2245, Tunnetko maaperäriskit? - Puhdasta asiaa pilaantuneesta maaperästä. Imatran, Joutsenon ja Lappeenrannan yhteinen kestävän kehityksen projekti KEKE-Saimaa. Monitoroidun luontaisen puhdistumisen (MLP) käyttö pilaantuneiden alueiden puhdistuksessa. Suomen ympäristö 681. Suomen ympäristö Viitteet PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke. Hämeen ELY-keskuksen julkaisuja 4/2011. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Ympäristöhallinnon ohjeita Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet. Suomen ympäristö Pilaantuneen maan kunnostaminen ja laadunvarmistus. Suomen ympäristökeskus 110, Tunnetko maaperäriskit? - Puhdasta asiaa pilaantuneesta maaperästä. Imatran, Joutsenon ja Lappeenrannan yhteinen kestävän kehityksen projekti KEKE-Saimaa.

20 Liitteet Liite 1. Asetuksen VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot. Liite 1. Asetuksen VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.

21 Virhe. Objekteja ei voi luoda muokkaamalla kenttäkoodeja.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9. Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.2012 Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja

Lisätiedot

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Tuuli Aaltonen Projektijohtaja Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy puh. 044 7046 273, tuuli.aaltonen@fcg.fi 13.2.2017 Page

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010 Teija Tohmo PIUHA-hanke PIUHA-hanke ( Vanhojen pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönotto hanke) on

Lisätiedot

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Pima-opas seminaari 20.9.2013 Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Yleisiä havaintoja Täytyy opetella uusi kieli tilaajan ja konsultin välillä, ainakin aluksi määrittelyvaikeus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet

2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet 1 2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet 2120.1 Pilaantuneet maat ja materiaalit, puhdistustarve Puhdistustarve esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Ympäristöhallinnon Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA HAKIJA KIINTEISTÖ Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-516-1-60 osoitteessa

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Häme Ympäristö ja luonnonvarat PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/962/07.00/2010 YLO/222/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2010 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Maaperän tilan tietojärjestelmä

Maaperän tilan tietojärjestelmä Ohjeet 26.6.2008 Matti Silvola Teija Haavisto Maaperän tilan tietojärjestelmä Liittymä KuntaVAHTIssa kuntakäyttäjille Maaperän tilan tietojärjestelmä Johdanto Maaperän tilan tietojärjestelmä on valtakunnallinen

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS Pirkanmaa PÄÄTÖS pilaantuneen alueen puhdistamisesta Annetaan julkipanon jälkeen 19.1.2010 Dn:o PIRELY/31/07.00/2010 HAKIJA Kangasalan kunta PL 50 36201 KANGASALA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta Häme Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristöyksikkö PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/551/07.00/2013 YMP/103/2014 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

Pilaantuneen alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta

Pilaantuneen alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta YMPÄRISTÖHALLINTO Pilaantuneen alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta OHJELUONNOS Ympäristöministeriö 10.9.2013 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Keskeiset käsitteet... 6 2.1 Pilaantunut alue... 6 2.2

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen

Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen MATTI- tilastojen ja onnettomuusselvityksen valossa Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Suomen Vesiyhdistys ry, 10.4.2014 Maaperän tilan tietojärjestelmä - MATTI Tietoja

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta

Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta Teettäjän kokemuksia monipilaantuneen raskaanteollisuuden alueen kunnostuksesta Pekka Puska/Kalmar Industries Oy Ab 12.3.2008 1 16 April 2008 Teollisuusalueen ilmakuva 2 16 April 2008 Esitysrunko 1. Yleistä

Lisätiedot

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS MIKKELI RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS SISÄLTÖ Yrityksemme Mikä on riski? Riskeihin pohjautuva kunnostus Kunnostuksen kustannuksista Kiinteät ohjearvot vs riskiperusteinen kunnostus RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Fredrik Klingstedt 29.3.2012 Toimivalta maaperän puhdistamisessa Pilaantuneen maaperän puhdistamisen viranomaistehtävistä Turussa vastaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Maaperän tilan tietojärjestelmä ja maaperän pilaantuminen Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Kohteiden kartoittaminen Tietoja kartoitettu 1980-luvun lopusta lähtien Saastuneiden maa-alueiden selvitys-

Lisätiedot

Jaana Sorvari Suomen ympäristökeskus

Jaana Sorvari Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys PIMA-hankkeissa Jaana Sorvari Suomen ympäristökeskus Kunnostuksen tavoitteiden asettaminen Kunnostukset alkavat 1990 -luku nykyhetki Mitä kestävä kehitys on? Käytäntö: jopa 57 erilaista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI. Jussi Reinikainen, SYKE

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI. Jussi Reinikainen, SYKE MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI Jussi Reinikainen, SYKE MITÄ MAAPERÄN PILAANTUMINEN ON? Kuva: Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy PILAANTUMISEN MÄÄRITELMÄ Ympäristönsuojelulaki 7 :

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Riskinarviointimenetelmien vertailu kolmessa kohteessa mm. Suvilahdessa, VERIS-hanke

Riskinarviointimenetelmien vertailu kolmessa kohteessa mm. Suvilahdessa, VERIS-hanke Riskinarviointimenetelmien vertailu kolmessa kohteessa mm. Suvilahdessa, VERIS-hanke 8 Auli Kuusela-Lahtinen 8 8 9 8 8 2 3 5 6 7 7 1 Pilaantunut maa-alue 4 TERVEYS- JA YMPÄRISTÖRISKIEN ARVIOINTIMENETELMIEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maan puhdistamiseksi.

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maan puhdistamiseksi. PÄÄTÖS KASELY/333/07.00/2010 1 (7) Kaakkois-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maan puhdistamiseksi. ILMOITUKSEN TEKIJÄT Lappeenrannan

Lisätiedot

Laajasalon öljysatama (Neste voiteluainetehdas) ( )

Laajasalon öljysatama (Neste voiteluainetehdas) ( ) Maaperän tilan tietojärjestelmä / Kohderaportti 28.7.2016 KOPIO MAANOMISTAJALLE Laajasalon öljysatama (Neste voiteluainetehdas) (10000351) Selite: Neste Alfa öljynjalostus ja voiteluaineiden valmistus

Lisätiedot

KANSALLISEN PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN RISKIENHALLINTAOHJELMAN ESITTELYTILAISUUS Olli-Pekka Mäki

KANSALLISEN PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN RISKIENHALLINTAOHJELMAN ESITTELYTILAISUUS Olli-Pekka Mäki KANSALLISEN PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN RISKIENHALLINTAOHJELMAN ESITTELYTILAISUUS 17.6.2015 Olli-Pekka Mäki vt. ympäristönsuojelujohtaja / Turun kaupunki Toimivalta maaperän puhdistamisessa Pilaantuneen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta. St1 Energy Oy / Paula Puotiniemi, PL 100, 00381 Helsinki

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta. St1 Energy Oy / Paula Puotiniemi, PL 100, 00381 Helsinki Varsinais-Suomi PÄÄTÖS Diaarinumero VARELY/627/07.00/2013 Numero 7 YS/S Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Vantaan kaupunki Vanha Nurmijärventie 137. RN:ot 92-23-39-1, 92-23-38-1 ja 92-406-3-25: As Oy Vantaan Leivonsiipi

PÄÄTÖS. Vantaan kaupunki Vanha Nurmijärventie 137. RN:ot 92-23-39-1, 92-23-38-1 ja 92-406-3-25: As Oy Vantaan Leivonsiipi PÄÄTÖS UUDELY/1386/07.00/2010 3.11.2010 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistajat Toiminta kunnostusalueella Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanke Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanke Demonstraatiohanke: klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta Jarno Laitinen Projektipäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Tampere Esityksen

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

TUNNETKO MAAPERÄRISKIT? - Puhdasta asiaa pilaantuneesta maaperästä

TUNNETKO MAAPERÄRISKIT? - Puhdasta asiaa pilaantuneesta maaperästä TUNNETKO MAAPERÄRISKIT? - Puhdasta asiaa pilaantuneesta maaperästä PILAANTUNUT MAAPERÄ Suomessa on arvioitu olevan 20 000 pilaantunutta maa-aluetta Todennäköisyys pilaantuneiden maiden löytymiseen kasvaa,

Lisätiedot

TAVOITTEENASETTELU KULKEUTUMISRISKIN ARVIOINNISSA. Jussi Reinikainen, SYKE

TAVOITTEENASETTELU KULKEUTUMISRISKIN ARVIOINNISSA. Jussi Reinikainen, SYKE TAVOITTEENASETTELU KULKEUTUMISRISKIN ARVIOINNISSA Jussi Reinikainen, SYKE ESITYKSEN SISÄLTÖ Kulkeutumisriskit; mitä ja miksi? Tavoitteenasettelun lähtökohdat Esimerkkejä Pohjavesi Pintavedet Sisäilma Yhteenveto

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtojen vertailu, entinen Svärdfeltin ampumarata-alue

Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtojen vertailu, entinen Svärdfeltin ampumarata-alue FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sipoon kunta Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtojen vertailu, entinen Svärdfeltin ampumarata-alue P19175P001 3.9.2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

12.6.2015, KIP Ympäristöpäivä. Uuden Ympäristönsuojelulain edellyttämä maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys

12.6.2015, KIP Ympäristöpäivä. Uuden Ympäristönsuojelulain edellyttämä maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys 12.6.2015, KIP Ympäristöpäivä Uuden Ympäristönsuojelulain edellyttämä maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys Sisältö Johdanto Mikä on perustilaselvityksen tarkoitus? Mikä on perustilaselvitys? Kenen

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE HAKIJA Arto Yli-Heikkilä Veijanmäenkatu 16-20 33560 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-015-4940-6 osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, 33560 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Piuha. Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke 4/2011. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja

Piuha. Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke 4/2011. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Piuha Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke /0 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Piuha Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke Teija

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta 1(8) PÄÄTÖS Dnro KASELY/382/07.00/2010 Kaakkois-Suomi 23.5.2014 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Lisätiedot

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI HAKIJA Oy Shell Ab PL 16 01301 VANTAA KIINTEISTÖ Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 562-413-69-4 osoitteessa Aihtiantie 14, 35300 ORIVESI VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta 1(8) PÄÄTÖS Dnro KASELY/131/07.00/2014 Kaakkois-Suomi 13.6.2014 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Lisätiedot

HELSINGIN PILAANTUNEIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELY VUONNA 2010

HELSINGIN PILAANTUNEIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELY VUONNA 2010 MUISTIO 1 (16) HELSINGIN PILAANTUNEIDEN KAIVUMAIDEN KÄSITTELY VUONNA 2010 Johdanto Helsingin kaupungin ympäristökeskus kokoaa vuosittain tilastotietoa Helsingissä suoritetuista maaperän kunnostuksista.

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Esityksen sisältö Rajautuu haitallisten aineiden aiheuttamiin riskeihin Ympäristöhaitan

Lisätiedot

Isosuon maankaatopaikka, Ladvo 416 1:15

Isosuon maankaatopaikka, Ladvo 416 1:15 Isosuon maankaatopaikka, Ladvo 416 1:15 Mittakaava 1:10000 0 1 km Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6720293:3229110-6722124:3231050 Kiinteistöt(tilat2005) Maaperän tilan tietojärjestelmä

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN PURSIALASSA. Timo Massinen

PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN PURSIALASSA. Timo Massinen PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS MIKKELIN Timo Massinen HISTORIAA / TAUSTAA Kreosoottikyllästämö PAH- yhdisteet Lisäksi pursialan alueella pienteollista toimintaa, puunjalostusta, korjaamoja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2008 Dnro PPO 2008 Y 255 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

KATSAUS HELSINGIN PILAANTUNEISIIN MAIHIN

KATSAUS HELSINGIN PILAANTUNEISIIN MAIHIN KATSAUS HELSINGIN PILAANTUNEISIIN MAIHIN Satu Järvinen, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy JUONI Esitys pohjautuu Likaantuneet maat -työryhmän teettämään raporttiin:

Lisätiedot

PÄÄTÖS Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Toiminta kunnostusalueella Maksu

PÄÄTÖS Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Toiminta kunnostusalueella Maksu PÄÄTÖS UUDELY/1652/07.00/2010 14.4.2011 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely Lamminpäivät 2.10.2008 Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Taustaa 1/2 Suomessa kunnostetaan vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä

Lisätiedot

SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN. Saurion vo. Kohde POHJAVEDEN SUOJELU

SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN. Saurion vo. Kohde POHJAVEDEN SUOJELU SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN Saurion vo Kohde POHJAVEDEN SUOJELU TUTKIMUSPISTEET, TUTKIMUKSIA VUODESTA 2000 Pohjaveden muodostumisalue

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kaasukellonaukio

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kaasukellonaukio Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 7461-2014 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kaasukellonaukio 6, Turku

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL TAMPERE

Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL TAMPERE HAKIJA Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL 69 33541 TAMPERE KIINTEISTÖ Juupajoen kunnassa kiinteistörekisteritunnus 177-893-10-1 (Lylyn varikon alue) Alueen omistaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 6918/11.01.00/2011 68 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kuusakoski Oy:n Hyttimestarin toimipisteen toiminnan lopettamissuunnitelmasta, Hyttimestarintie

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22055 [Asiakirjatyyppi] 1 (4) Eskelinen Erja Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. HAKIJA KIINTEISTÖ Rasi System Oy Rasintie 29 31900 PUNKALAIDUN Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-489-3-48 osoitteessa Porintie 4711, 38510 SASTAMALA. Kiinteistön omistaa Harri Peltola.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN PILAANTUNEET TONTTIMAAT

TURUN KAUPUNGIN PILAANTUNEET TONTTIMAAT 1 TURUN KAUPUNGIN PILAANTUNEET TONTTIMAAT Puhdistaminen ja kustannukset Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäki, syksy 2015 Susanna Väinölä TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Esko Rossi Oy 20.10.1999

Esko Rossi Oy 20.10.1999 PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI RISKINARVIOINTIPROSESSIN KULKU JA SISÄLTÖ Riskien arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa alueen kunnostustarpeen, kunnostuksen kiireellisyyden

Lisätiedot

Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta

Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 6 2014 Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON

Lisätiedot

Pilaantuneiden alueiden in situ kunnostus Suomessa

Pilaantuneiden alueiden in situ kunnostus Suomessa Pilaantuneiden alueiden in situ kunnostus Suomessa 12.11.2013 Lahden tiedepäivä Katri Lepikkö Helsingin Yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia RIMA-projekti Työkaluja kemikaalionnettomuuksien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaa Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2012 Dnro POPELY/101/07.00/2012 ASIA Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

PIMA-OHJEEN JÄTELUKUJEN PÄIVITTÄMINEN KÄYNNISSÄ

PIMA-OHJEEN JÄTELUKUJEN PÄIVITTÄMINEN KÄYNNISSÄ PIMA-ohjeen uusiminen MAA-AINESJÄTTEET Anna-Maija Pajukallio 28.3.2012 MUTKU-päivät MUTKUN kannanotto + muut MUTKUN:n hyötykäyttö koskeva kannanotto 1.7.2011 Hyötykäyttökriteerien ja menettelytapojen laatiminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS PILAANTU- NEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA, ETELÄNTIEN ÖLJYVAHINKO, IISALMI

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS PILAANTU- NEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA, ETELÄNTIEN ÖLJYVAHINKO, IISALMI Päätös annettu julkipanon jälkeen POSELY/176/07.00/2013 Pohjois-Savo 10.6.2013 ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS PILAANTU- NEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA, ETELÄNTIEN ÖLJYVAHINKO, IISALMI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ratapihankatu

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ratapihankatu Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 10822-2013 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Ratapihankatu 12. Asia

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti PÄÄTÖS UUDELY/1627/07.00/2010 7.3.2011 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistön omistaja Asian vireilletulo Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000)

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta 1(11) PÄÄTÖS Dnro KASELY/102/07.00/2014 Kaakkois-Suomi 15.5.2014 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , -6 ja -7, osoitteessa Auttilankatu, TAMPERE

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , -6 ja -7, osoitteessa Auttilankatu, TAMPERE HAKIJA Rakennustoimisto Pohjola Oy PL 825 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa 837-233-3079-3, -6 ja -7, osoitteessa Auttilankatu, 33300 TAMPERE Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE HAKIJA Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitysyksikkö PL 487 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-65-7059-1 osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Vastaanottaja Cargotec Finland Oy. Asiakirjatyyppi Kunnostuksen yleissuunnitelma. Päivämäärä 5.4.2011 HÄRMÄLÄNRANTA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA

Vastaanottaja Cargotec Finland Oy. Asiakirjatyyppi Kunnostuksen yleissuunnitelma. Päivämäärä 5.4.2011 HÄRMÄLÄNRANTA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Cargotec Finland Oy Asiakirjatyyppi Kunnostuksen yleissuunnitelma Päivämäärä 5.4.2011 HÄRMÄLÄNRANTA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA HÄRMÄLÄNRANTA YLEISSUUNNITELMA Tarkastus 21.3.2011 Päivämäärä

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot