RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma Kunnanhallitus nro 17/ Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12."

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma Kunnanhallitus nro 17/ Kunnanvaltuusto nro 7/

2

3 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia Yleisperustelut ja kunnan talous 1 3. Talousarvion sitovuus Alijäämän kattaminen Henkilöstösuunniteirna 2 6. Käyttötalousosa Kunnanhallitus 21 Hallintopalvelut Elinkeinolautakunta 23 Elinkeinopalvelut Perusturvalautakunta 26 Sosiaalitoimi 26 Perusterveydenhuolto 31 Erikoissairaanhoito Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta 39 Vesi- ja viemärilaitos Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet Investointiosa Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa 49 LIITTEET: : - 3: - 4: : Investointiohjelma Rautavaaran kunnan Henkilöstösuunnitelma (Helsu) Rautavaaran kunnan Hankesalkku vuosille Puitelain 9 :n mukainen analyysi Rautavaaran kunnasta Rautavaaran kunnan verotulot Kunnan valtionosuusrahoitus 214

4

5 RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus VUODEN 214 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 214 ja taloussuunnitel man vuosille Asiakirja nimettiin itsenäisen kunnan peruspalvelut turvaavaksi ja kehityshakuiseksi budjetiksi (Unto III), jossa kun nan vakaa talous luo perustan kaikelle muulle kehitystyölle. Painopistealueina eli keihäänkärkinä: kuntatalous, ikääntyminen, työ voima ja tuottavuus. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kun nanhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien ja muiden viran omaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousar vioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston pää töksiä vastaavaksi ja päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Urakkasopimukset niiden investointihankkeiden osalta, joiden koko naisurakkasumma on enemmän kuin 1. euroa, on alistettava aina kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murlo, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - kunnan vuoden 214 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä vuoden 214 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisena. 2. toimittaa vuoden 214 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kaikille hallintokunnille, kunnan konsernihallinnolle ja muille kunnan viranomai sille ehdottomasti noudatettavaksi. 3. ilmoittaa kaikille kunnan palvelutuotannossa työskenteleville, että kunnanhallitus tulee käyttämään otto-oikeutta (KuntaL 51) kaikkiin hallintokuntien tekemiin päätöksiin, jotka lisäävät käyttötalouskustan nuksia vuoden 214 talousarvioon. Toteuttam isvastu u: - kunnanhallitus, jory, hakut sekä kaikki kunnan edustajat konsernihallinnossa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

6

7 1 Kunnanhallitus nro 1/ Kaikki lautakunnat Tytäryhtiöt: Rautavaaran Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo Osastopäälliköt Vastuuhenkilöt RAUTAVAARAN KUNNAN VUODEN 214 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET Kunnanhallitus antaa vuoden 214 talousarviosta seuraavat täytäntöön pan -ohjeet: 1. YLEISTÄ Määrärahoja käytetään hallintosäännön, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja kunnanhallituksen antamien muiden ohjeiden mukaisesti. Toimielimien ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden sekä koko henkilöstön tulee toimissaan noudattaa säästäväisyyttä ja taloudelli suutta. Tulojen perinnästä ja tilityksien laatimisesta on huolehdittava tilivuoden aikana. Menotositteet on varustettava ennen maksatusta täydellisin tilimerkinnöin sekä vastaanotto- ja hyväksymismerkinnöin. Vastaanottaiana ia hyväksyjänä ei voi ol la sama henkilö. Meno ja tulo on kirjattava aina oikealle tilikohdalle, ostolaskuis sa ei saa käyttää palkkatilejä. Tulosalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tar ve on ilmennyt. 2. MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Toimielin on talousarviossa valtuustoon nähden sidottu valtuuston myöntämään määrärahaan tulosaluetasolla. Määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä. Määräraha saadaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin eikä määrärahaa saa käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Käyttötarkoi tukset ilmenevät sekä talousarvion määrärahojen nimikkeistä että määrärahojen perusteluista. Investointiosa on sitova valtuustoon nähden hankkeittain. Vastuuhenkilöiden tulee seurata vastuualueensa menojen ja tulojen toteutumista. Lautakunnat ja tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat vastuussa tulosalueen tuloarvi on sekä talousarviossa vahvistettujen tavoitteiden toteutumisesta.

8 2 3. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta toimielimet hyväksyvät käyttösuun nitelmansa. Niitä laadittaessa on toiminta suhteutettava annettuihin taloudellisiin resursseihin. Mikäli talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen riittämät tömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti toimintoja tehosta maila. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat ja tuloarviot tu losyksiköille osamäärärahoiksi sekä asettavat samalla valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja yksityiskohtaiset tavoitteet tulosyksiköit täin. Tavoitteiden asettelussa tulee ottaa huomioon toimintojen kehittäminen. Talousarvio ei anna oikeutta määrärahan käyttöön, määrärahan käyttäminen va rattuun tarkoitukseen vaatii aina asianomaisen viranomaisen päätöksen. Ennen kuin talousarviossa oleva määräraha käytetään, siitä on asianomaisen viran omaisen (lautakunnan/viranhaltijan) tehtävä asianmukainen päätös. 4. HANKINNAT Suuremmista hankinnoista on pyydettävä tarjous vähintään kolmelta (3) toimitta jalta. Hankinnassa voidaan käyttää myös erillistä hankintayksikköä hankintasopi musten mukaisesti. Hankinnoissa on noudatettava sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen määräyksiä ja hankintalakia. Hankinnoissa kuten muissakin menoissa on noudatettava erityistä säästäväi syyttä. Hankinta on suoritettava kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoeh don mukaan. Tarjouspyyntöjen valmistelijoiden ja esittelijöiden tulee kiinnittää huomiota myös tarjouspyyntöjen asiasisältöön ja tarjousten vertailtavuuteen. Mitä yhteisesti han kittavista tavaroista ja palveluista on sovittu Koillis-Savon kuntien hankintatoimi kunnassa, ne ovat tulosalueita sitovia päätöksiä. Yhteyshenkilö hankintatoimi kuntaan on talous- ja kehittämisjohtaja. 5. HENKILÖSTÖMENOT Palkkaukseen ja sosiaaliturvamenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää mui hin tarkoituksiin. Kunkin avoimeksi tulevan viran/toimen kohdalla selvitetään aina ensin mahdol lisuus tehtävien hoitamiseksi jo olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunnanhallitukselta haetaan lupa viran/toimen täyttärniseen. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevien virka-/työsuhteiden täyttämiseen. Määräaikaisten ja tilapäisten virkojen/toimien täyttämiseen ei täyttölupaa haeta. Sijaisuudet tulee ensisijaisesti hoitaa sisäisin iäriestelvin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, sijainen voidaan palkata. Sijaisten palkkaamisessa tulee noudattaa talousarvioon varattuja määrärahoja.

9 3 6. TAKSOJEN TARKISTUKSET JA TULOJEN KANTO SEKÄ PERINTÄ Hallintokuntien on huolehdittava siitä, että taksojen tarkistukset valmistellaan ja esitetään päätettäväksi vuosittain hyvissä ajoin ennen seuraavan varaihoitovuo den talousarvion hyväksymistä. Kunkin toimielimen ja tulosalueen on huolehdittava tulojen perinnästä ja tilitysten laadinnasta. Lautakuntien tulee seurata kaikkia erääntyneitä saataviaan hallintosäännön mu kaisesti ja ryhtyä kahden (2) karhukirjeen jälkeen asiassa ulosottotoimenpitei sun, johon liittyvät käytännön toimenpiteet hoidetaan yhdessä talous- ja kehittä misjohtajan kanssa. Kunnanhallitukselle on kerran vuodessa annettava selvitys erääntyneistä saata vista. Epävarmoien saatavien poistamisesta kirianpidosta päättää talous- ja kehittä misjohtaja tulosyksiköitten yksilöityjen esitysten pohjalta. Epävarmoilla saatavilla tarkoitetaan saatavia, joita on jo peritty karhukirjeellä ja perintätoimenpitein, eikä perintä ole tuottanut tulosta ja velallinen on jatkuvasti maksukyvytön. Kunkin tu losyksikön on seurattava omia kirjanpidosta poistettuja saataviaan jatkuvasti ja ryhdyttävä välittömästi perintätoimenpiteisiin kun velallisen taloudellisessa tilan teessa tapahtuu muutoksia (velallinen menee töihin, saa veronpalautuksia, saa perinnön tms.) Mikäli saatava on poistettava kokonaan (esim. velallisen kuoleman johdosta ja pesään ei jäänyt muuta kuin velkaa), siitä tekee päätöksen kunnanhallitus tu losyksiköltä tulleen yksilöidyn esityksen pohjalta. 7. MENOJEN SUORITTAMINEN Menot kirjataan asianmukaisen menotositteen perusteella. Tositteesta on käytä vä ilmi menon peruste. Meno on kirjattava aina oikealle menokohdalleen. Erityi sen tarkkaavainen on oltava alueilla, joissa meno vaikuttaa valtakunnalliseen valtionosuuspohjaan. Tarvittaessa lasku jaetaan useampaan menokohtaan. Va rastosta käyttöön otettava tavara kirjataan menoksi käyttökohteeseen ja oikais taan vastaavalla summalla varaston kyseistä menokohtaa. Tosite on varustetta va ALV-merkinnällä. Hallintokunnat ovat itse vastuussa alv-merkintöistä: alv koodi ja alv-summa oltava oikein. Kierrossa olevat laskut on käsiteltävä viipymättä, jotta yliaikakorolta vältytään. Aina ennen laskun maksamista on varmistuttava, että toimittaja on merkitty en nakkoperintärekisteriin ja hänellä on YEL-vakuutus.

10 8. INVESTOINNIT 4 Investointimenoiksi kirjataan yli tilikauden vaikuttavat hyödykkeet, joiden hankin tameno on 1. tai sitä suurempi. Investointimenoiksi kirjataan myös hyö dykkeet, joiden erillinen hankintameno on alle 1., mutta jotka ovat osa hyödykeryhmää, jonka yhteisarvo ylittää aktivointirajan esim. ensikertainen ka lustaminen. 1. euron aktivointirajaa tarkasteltaessa hintaan sisältyy ALV ja rahoitusosuudet/avustukset. Alle 1. euron hankintoihin on tullut varata määrärahat käyttötalouspuolelle, johon ne kirjataan. 1 nvestointikohteille osoitetaan kaikki investoinnista aiheutuneet todelliset kulut sisältäen asennukset ja rahdit. Koulutusmenoja ei saa sisällyttää investointi menoihin. lnvestoinneille ei osoiteta sisäisiä laskuja, vaan kulut kohdistetaan suoraan in vestointikohteelle jo hankintavaiheessa tai vaihtoehtoisesti suoritetaan menojen oikaisu. Kukin investoinneista vastuussa oleva tulosalueen vastuuhenkilö ilmoittaa kir janpitäjälle välittömästi hyödykkeen käyttöönotosta, koska poistosuunnitelman mukaiset poistot aloitetaan käyttöönottohetkeä seuraavan kuukauden alusta. Ennen poistojen aloittamista on kaikki hankkeen kustannukset oltava kirjanpi dossa. Keskeneräisistä hankkeista ei tehdä poistoja. 9. RAPORTOINTI Hallintotoimi valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin 3.6. ja tilanteen mukaan. Hallintokunnat antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosyksikkö tasoiset toteutumaraportit. Lisäksi kunnanhallitus antaa tarvittaessa talousarvion toimeenpanoon liittyviä täydentäviä ohjeita. Rautavaaralla RAUTAVAARAN KUNNANHALLITUS Unto Murto kunnanjohtaja zianne Tervo talous- ja kehittämisjohtaja

11 . KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 214 ( ) 3 Tulevaisuus näyttäytyy helposti pakkojen ja uhkien määrittämänä. Sitä ei kuitenkaan ole meille annettu, vaan sitä tehdään joka päivä. Tulevaisuus ei ole pelkkiä uhkia, vaan se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja uhkien välttäminen ovat kuntamme päätöksenteon suuria haasteita nyt kun maahan tehdään uutta kunnallishallinnon perustuslakia. Uusi kunnallishallinnon perustuslaki koostuu neljästä (4) laista ja se etenee seuraavasti: 1. Kuntarakennelaki voimaan , korvaa kuntajakolain kuntien ilmoitukset selvitysalu eista mennessä. Kuntien yhdistymisselvitykset ja esitykset mennessä, selvitys-alueesta poikkeamista tulee kunnan hakea, koskee selvitysaluetta, ei selvitysvelvollisuutta. Kuntajaon muutokset voimaan , kuitenkin viimeistään Uudet kunnat Uusi kuntalaki voimaan : valtion ja kuntien tehtävät 3. Uusi valtionosuuslaki voimaan : valtionosuusjärjestelmä uudistetaan 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki (SoTe) voimaan 215. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä kootaan kuntien kantoja sosiaali- ja terveyspal velujen järjestämisehdotuksista (Sote-järjestämislain väliraportista), joissa järjestämisvastuu ja sen laajuus porrastettaisiin vähintään 2.:n tai 5.:n asukkaan väestö-pohjan pe rusteella. Uuden kuntarakennelain mukaan (laki voimassa alkaen) on kaikkien maamme kuntien ilmoitettava valtiovarainministeriölle klo 16. mennessä, minkä kuntien kanssa lähdetään tavoittelemaan niin sanotun vahvan peruskunnan kriteereitä ja neuvottelemaan paremmin luontaiseen asiointi- ja työssäkäyntialueeseen soveltuvasta kuntajaosta. Rautavaaran kunnassa valmisteluja tehdään maltilla, mutta määrätietoisesti. Kuntalaisten elintärkeiden palvelujen turvaaminen ja tehokas, yhdenvertainen järjestäminen on ykkösasia tiukentuvan kuntatalouden oloissa. Samalla on kunnioitettava perustuslain takaamaa kunta laisten itsehallintoa. Rautavaaran kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 6/ yksimielisesti ilmoittaa valtiovarainministeriölle, koska kunnassa ei ole todellista liitoshalukkuutta, on selvitysvelvolli suus perusteltua toteuttaa palveluyhteistyöselvityksenä. Tällöin toteutettavasta selvityksestä jää konkreettista hyötyä jatkotoimenpiteitä varten. Soveltuvia kuntia palveluyhteistyöselvityk sen tekemiseen olisivat KYSTERIn Koillis-Savon palveluyksikön kunnat Juankoski ia Kaavi sekä naapurikunnat Lapinlahti ja Siiliniärvi. Noin vuoden sisällä selviää monia osatekijöitä, jotka paljolti määrittävät erikokoisten kuntien tulevaisuuden vaihtoehtoja: kuntien uusi valtionosuusjärjestelmä, kuntalain uudistaminen, mitä tehtäviä kunnilta mahdollisesti puretaan, miten verotuloja tasataan, mihin päädytään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 8/ :ssä 36 Rautavaaran kun nan strategisen vision: Rautavaaran kunta on itsenäinen, eri tahojen kanssa yhteistyötä tekevä, taloudelliset ja luontaiset resurssit huomioon ottava, riittävän peruspalvelujen tason tarjoava, henkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva kunta. Kuntastrategia on kunnan johtamisen työkalu, jossa määritellään kunnan toiminnan keskeiset painopisteet, joihin kehittämistyössä panostetaan ja kohdennetaan taloudellisia voimavaroja. Tulevaisuuden muutoksiin vastataan pitämällä kuntatalouden vakautta edelleen yhtenä kes keisenä strategisena painopistealueena. Kuntatalouden hoidossa on toimittava pitkäjäntei sesti ja pidättyvästi siten, että tasapainotila suunnitelmakaudella saavutetaan. Kunnan vakaa talous luo perustan kaikelle muulle kehitystyölle.

12 RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia 225 laadinta käynnistyi seminaarilla, joka pidettiin Metsäkartanolla. Elinvoimaisen kunnan rakentamisen painopisteiksi (keihäänkärjet) valittiin: 4 1. Kunnan talous: terve kuntatalous, työvoima ja tuottavuus 2. Elinkeinot ja työllisyys: elinkeinopoliittinen ohjelma (Elpo) ja kunnan työllisyysstrategia 3. Perusturva: sosiaali- ja terveystoimi (PARAS-hanke), ikääntyminen 4. Perusturva: sivistystoimi/koulutus, osaaminen, vapaa-aika: kulttuuri ja liikunta 5. Tekninen toimi: asuminen, infrastruktuuri ja ympäristö RAUTAVAARA-SAVOTTA jatkuu Uuden Kuntastrategia 225-agendan laadintatyötä tehdään USO2-verkostohankkeen työpajojen avulla. Tavoitteena turvata kuntalaisille hyvät kuntapal velut: saatavuus ja saavutettavuus ( PARAS-lait päättyivät ). Huomioon otetaan palvelujen tuotannossa ja käytössä elämänkaarinäkökulma ja ennakoitavuus sekä pitkien etäisyyksien vaatimukset. Palvelutarpeen (ikärakenteen muutos) ja palvelutarjonnan muutokset (eläköityminen) tulee kyetä ennakoimaan tasapainoisen ja hallittavan kehityksen turvaamiseksi (KYSTERIn SoTe eheytyksen toteuttaminen ). Talousarviossa hyväksytään palveluittain kriittiset menestystekijät (asiat, joissa on ehdottomasti onnistuttava), niiden arviointikriteerit ja tavoitetasot talousarvio vuodelle. Tällä tavalla talousarvio toteuttaa vuositasolla suoraan valtuuston valitsemaa kunta strategiaa ja etenemistä vision suuntaan ja valittuja kriittisiä menestystekijöitä. Ennakoinnissa kunnassa toteutetaan kunnanvaltuuston :ssä 15 hyväksymää Rau tavaaran kunnan ikääntymispoliittisen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma vuo teen 215. Asiakirja uudistetaan perusturvalautakunnan ja kuntaan perustetunvan husneuvoston toimesta (vanhuspalvelulaki voimaan ). RAUTAVAARA-SAVOTAssa kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa nro 9/ :ssä 162 Rautavaaran kunnan tietohallintostrategian. VISIO 225: Rautavaaran kunta on edelläkävijänä hyödyntämässä uusinta koeteltua ICT-tekno logiaa Pohjois-Savon ja Euroopan Unionin alueella. Kunnan tietohallintostrategia on kunnan iohtamisen työkalu niin luottamushenkilöille kuin viranhaltijoille ja työntekijöille. Olemme mukana Suomen kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut- hankkeessa vv ja sieltä saatavaa aineistoa hyödynnetään kunnan kehittämistyössä kunnanjohtajan ja opera tiivisen johtoryhmän toimesta. Kyseessä on pitkien etäisyyksien kuntien jatkohankkeesta, kunnalle yksi keino Lex-Rautavaaran toteuttamiseen. Kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 17/ :ssä 232, että kunta on mukana USO2-hankkeessa (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen). Tavoitteena on, että kunnalle laaditaan Erillisohjelma, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa (tarkemmin näistä kunnan Hankesalkku, liite 3). Kunnan peruspalvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä painopiste on kustannustehokkaasti tuotetuissa lähipalveluissa. Kehittämiskohteina on uusien palvelutuotantotapojen ja yrittäjyy den edellytysten luominen ja edelleen kehittäminen, alueelliset ja seudulliset ratkaisut sekä lähikuntien keskinäinen yhteistyö. Lähipalvelujen kehittämiseksi talousarvio sisältää määrärahat viiden (5) lähihoitajan toimen perustamisen sosiaalitoimeen. Hallintokunnan palveluohjaajan toimen perustaminen ai kaistettiin vuodelle 213 vahvistamaan kotihoitoa ja omaishoitoa sekä vammais- ja vanhus huollon kokonaisuutta. Palveluohjaajan palkkaamisella varaudumme myös vanhuspalvelulain sisältämiin uusiin velvoitteisiin.

13 5 Käsitykseni on vankka: vanhustenhoidon sekä erikoissairaanhoidon kustannusten nou su, joka johtuu osittain lääketieteen kehityksestä tulee minimoida perustasolla riittävällä hen kilökunnalla. Vanhustenhoidon osalta suuri kysymys on se, miten laajoiksi vanhusten subjek tiiviset oikeudet kasvatetaan ja kuinka olemattomaksi oma- ja etenkin omaisvastuu häivyte tään. Puheet ja teot eivät varmasti kohtaa, koska kustannuseroja ja kunnan taloudellista asemaa ei selitä kunnan maantieteellinen sijainti, poliittinen rakenne, verokertymä tai käytettävissä olevien tulojen määrä asukasta kohti. Väestön ikärakenteella ja kunnan pinta-alalla on jonkun verran merkitystä, mutta ratkaisevinta on se toimintakulttuuri, joka kunnassa vallitsee. Ja sen määrittää ensisijassa kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto. Tärkeistä asioista yksi ylitse muiden Rautavaaran kunnalle on edelleen Pohjois-Savon sai raanhoitopiirin KYSTERIn perusterveydenhuollon liikelaitoksen/kuopion yliopistollinen sairaala toiminnan kehittäminen vv Rautavaaran kunta kuuluu Koillis-Savon palvelualueeseen/palveluyksikköön yhdessä Juan kosken kaupungin ja Kaavin kunnan kanssa. KYSTERIin siirtyi kuntien ja kuntayh tymien palkkalistoilta yhteensä 437 työntekijää, laitospaikkoja KYSTERIssä on noin 25. Rautavaaran kunnasta siirtyi 11 työntekijää vanhoina työntekijöinä. KYSTERI on yksi palvelualue Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän neljästä palvelualueesta. Se toimii liikelaitoksena, ja sen omia päätöksentekoelimiä ovat tilaajatoimikunta ja johtokunta. Tilaajatoimikunnan jäsenet on nimetty kuntien luottamushen kilöistä kuluvan kunnallisvaalikauden ajaksi. Rautavaaran kunnasta Mikko Korhonen ja varalla Matti Matikainen w Tilaajatoimikunnan keskeisenä tehtävänä on palvelujen järjestämisvastuusta huolehtiminen sekä kuntalaisten että kuntapäättäjien näkökulmasta. Johtokunta nimettiin samaksi ajaksi. Johtokunnan keskeinen tehtävä on tehokkaasta palvelujen tuotannosta vastaaminen. KYSTERIn johtokunnassa ei ole kunnalla edustusta vv Palvelujen järjestämisessä oleellista on turvata lähipalvelut ja keskittää ne palvelut, joissa suuremmalla organisaatiokokonaisuudella on saavutettavissa kustannustehokkuutta. Näitä tunnistettuja keskitettyjä palveluita ovat tieto-, talous- ja henkilöstöhallinto mukaan lukien rekrytointi. Näitä edelleen keskittämällä ja kehittämällä sekä kilpailuttamalla voidaan tulevai suudessa kustannustaakkaa keventää. Vuoden 214 tärkein tavoite on jatkaa uuden toimintatavan ja KYSTERIn organisaatiokulttuu rin edelleen kehittämistä ja toiminnan vakiinnuttamista. KYSTERIn SoTe-eheysryhmän ohjausryhmä käynnisti perjantaina , Pohjois-Sa von shp:ssä toimeenpanohankkeen. Valtakunnallinen SoTe-uudistuksen ohjeistus asettaa reunaehdot. Ulkopuolisena asiantuntija toimii VTM Seppo Tuomola. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueita on viisi. Erityisvastuualueiden rooli ja teh tävät tarkennetaan jatkotyössä niin, että kuntien asema palvelujen järjestäjänä vahvistuu. Tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden (SoTe-alueiden) määrä ja tarkempi rakenne määritellään sen jälkeen, kun kuntarakenteen keskeiset ratkaisut ovat selvillä. Valtakunnallisesti SOTE-uudistus on vielä hakusessa. Pitäisin kuitenkin realistisena, että uusi lainsäädäntökin tulee mahdollistamaan KYSTERIn, oli sitten omistajahallinto mikä tahansa. Kaikki, mitä KYSTERIssä nyt kaavaillaan, on hallitusohjelman ja hallituksen ministerityöryh män linjausten mukaisia. Se, mistä ei ole selvyyttä on sh -piirien asema, mutta oli se mikä tahansa, KYSTERIn toiminnallinen ja muukin sisäinen järjestely vastaa tiedossa olevia kansallisia linjanvetoja.

14 Kun kuitenkin kaikki (oppositiokin) näyttävät olevan sitä mieltä, että integraatiota tarvitaan niin sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon välillä kuin perusterveyden-huollon ja erikoissai raanhoidon kesken, on KYSTERIiIIä hyvät (itse asiassa tällä hetkellä maan parhaat) mahdollisuudet toteuttaa nuo integraatiotavoitteet. Rautavaaran kunnanvaltuusto antoi oman lausuntonsa sosiaali- ja terveyden huollon järjestämislain (SoTe-lain) valmisteluryhmän väliraportista. Kunnan kanta on selkeä: Sote-alueen järjestäminen tulee perustua vähintään koko Pohjois-Savon väestöpohjalle. Maakunnallisella sote-järjestäm isvastuussa olevalla kuntayhtymällä turvataan alueella tasa vertaiset ja tasapuoliset vähintään nykyisen tasoiset erikoissairaanhoidon palvelut. Maakunnan kattava kokonaisuus rationalisoi sote-palvelujen järjestämistä ja edistää kustan nustehokkuutta. Näin vahvistettaisiin erityisesti erikoissairaanhoidosta erillään toimivaa perusterveydenhuoltoa. Maakunnallinen järjestämisvastuu mahdollistaisi ja edistäisi myös yritysten ja yhdistysten kumppanuutta palvelutuotannossa ja tukipalvelujen rationalisointia. Maakunnallinen ratkaisu turvaisi laajan väestöpohjan lisäksi järjestämisvastuussa olevan organisaation palvelurakennetyöryhmän esittämät muut kantokykyvaatimukset (talouden kestävyys ja vakaus, riittävä osaaminen, ammattihenkilöstön riittävyys ja saatavuus, tarvittava infrastruktuuri). Maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluidenkuntayhtymässä (POSOTE) jäsenyhteisöjen äänivalta määräytyisi asukasluvun perusteella. Nykyinen perustason alue Pohjois-Savon sairaan hoitopiirin perusterveydenhuollon Liikelaitos KYSTERI (kunnat Pielavesi, Keitele, Vesanto, Tervo, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Leppävirta) jatkaisi palvelun tuotantoalueena. Yksittäinen kunta ei voisi yksin äänivallallaan päättää kuntayhtymän asioista. Maakunnan tilanteessa tämä kaksiportainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin toteuttamiseksi sairaanhoitopiirirakenteen purkautuessa paras vaihtoehto on muodostaa so siaali- ja terveydenhuollon järjestämistä varten Pohjois-Savon maakunnan kattava vapaaeh toinen kuntayhtymä. Sen väestöpohja voisi olla n asukasta riippuen ERVA ratkaisusta. Maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluidenkuntayhtymässä jäsenyhteisöjen äänivalta määräytyisi esim. asukasluvun perusteella. Kuitenkaan mikään yksittäinen kunta ei voisi yksin äänivallallaan päättää kuntayhtymän asioita. Kuopion ajama ISANTA/VASTUUKUN TAMALLI hylätään. Maakunnallisella SoTe-järjestämisvastuussa olevalla kuntayhtymällä turvattaisiin maakunnan alueella tasavertaisesti ja tasapuolisesti vähintään nykyisen tason mukaisesti erikoissairaan hoidon palvelut sekä KYS:n sairaalan menossa olevat yli 2 miljoonan rakentamiskustan nukset. Samalla vahvistettaisiin nykyisin riittämättömästi toimivia peruspalveluja, erityisesti tällä het kellä erikoissairaanhoidosta erillään toimivaa perusterveydenhuoltoa. Lisäksi voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaista työnjakoa ja hoidon porrastusta sekä palve lutoiminnan alueellista sijoittelua saman järjestäjäorganisaation päätännässä ja ohjauksessa olevassa sosiaalitoimessa, terveyskeskustoiminnassa ja erikois-sairaanhoidossa. Maakunnallisella ratkaisulla myös turvataan laajan väestöpohjan lisäksi järjestämisvastuussa olevan organisaation Palvelurakennetyöryhmän esittämät muut kantokykyvaatim ukset eli ta louden kestävyys ja vakaus, riittävä osaaminen, ammattihenkilöstön riittävyys ja saatavuus sekä tarvittava infrastruktuuri. Lisäksi voidaan merkittävästi vähentää palvelujärjestelmän sisäistä laskutustoimintaa, parantaa työvoiman liikkuvuutta ja vähentää epätarkoituksen mukaista kilpailua työvoimasta. Maakunnallisella kuntayhtymämallilla varmistetaan sekä terveydenhuollon vertikaalisen integroitumisen toteuttaminen että myös horisontaalisesti pitkäaikaishoidon, palveluasumisen 6

15 ja kotihoidon sekä sosiaalitoimen erityispalvelujen tarkoituksenmukainen integroituminen terveyspalvelujen kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudeksi. 7 Päämäärän mukaiset tavoitteet ja keinot sekä toimenpiteet näkyvät myös jokaisen hallintokunnan kohdalla. Useilla kunnan elinkeinoelämän kehittämisprojekteilla (Hankesalkku vv ) pyrimme laajentamaan kunnan verotulopohjaa. Avainsanat ovat mielestäni yhteinen tahtotila (consensus), luottamus, luova jännite eli avoin keskustelu (työ- ja toimin tamuotoja kehitetään valtuustokaudella arvioinnin pohjalta/itsearviointi). Valtioneuvoston asetusta kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/27 eli Puitelaki 9): vuosikatetta, tuloveroprosenttia, lainamäärää, taseen kattamatonta ali jäämää, omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta seurantaa jatketaan määrätietoisesti ja niistä raportoidaan päättäjiä jatkuvasti. Kuntalain 65 :n 3. momentin mukainen alijäämään kattamisvelvoite on kunnossa. Tarkemman analyysin Rautavaaran kunnan talouden tunnusluvuista esitän liitteessä 4. Kunnan talouteen vaikuttava tärkein tekijä on kunnan asukasmäärän lisääminen. Se vaikuttaa suoraan kunnan saamiin valtionosuuksiin, verotuloihin, palveluihin ja kunnan yritystoimintaan. Rautavaaran kunnan kehitystä haittaava tekijä on asukasmäärän pieneneminen, joka suu rimmalta osalta johtuu syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuudesta. Rautavaaran kunnan kehit tämistyön panostukset tulee jatkossa suunnata aktiivisen elinkeinopolitiikan ohella kaavoituk seen ja kiinnostavien asuinalueiden suunnitteluun ja kehittämiseen (Palvelutalo Lepola, moni toimipuisto ja tori) lapsiperheiden saamiseksi kuntaan. Tämä talousarvio on laadittu 1.8 asukkaan pohjalle. Uusissa kaavoitusratkaisussa (Hiekkahäikän ranta-asemakaava) huomioidaan bioenergia. Bioenergian mahdollisuuksien avulla voimme luoda uusia työpaikkoja esim. teemalla: RAUTAVAARA ELAA METSISTA ( kunnan 54 työpaikasta maa- ja metsätalou dessa 96 työpaikkaa). Rautavaaran kunnan vuoden 214 talousarvion/hankesalkkuun on varattu määräraha LAAJAKAISTA KAIKILLE-hankkeen toteuttamiseen (periaatepäätös tehty kunnanvaltuustossa nro 4/ ). Hankkeen toteutusaika ja hanketta toteu tetaan yhdessä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) kanssa. Kunta liittyi osuuskunnan jäseneksi vuonna 211. Tavoitteena Rautavaaran kunnassa toteuttaa valtioneuvoston tekemä periaate päätös: vuoteen 215 loppuun mennessä kaikilla Suomen asukkailla on 1 Mbit/s enintään 2 km etäisyydellä. Laajakaista kaikille 215 tavoitteiden toteutuminen on erityisen tärkeää har vaan asuttujen seutujen asukkaille ja yrityksille - kyseessä ovat tavoitteet, jotka vaikuttavat suoraan alueiden elinkelpoisuuteen tulevaisuudessa. Myös harvaan asutuilla seudulla tietoliikenneyhteyksien tulee olla toimintavarmoja ja nopeita sekä kohtuuhintaisia käyttäjille. Kaikki mahdolliset keinot on käytettävä, että käyttäjät saisivat mahdollisuuden nopeiden tietoliikenneyhteyksien käyttöön kohtuulliseen hintaan. Jäsenten omistama Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO) perustettiin vuonna 21 rakentamaan ja ylläpitämään valokuituverkkoa Rautavaaran ja tarvittaessa lähikuntien alu eella. Osuuskuntamalliin päädyttiin, jotta kunnassa voidaan tarjota mahdollisuus huippunopeaan 1 Mb/s kuituyhteyden hankintaan mahdollisimman monelle edulliseen liittymä hintaan. Runkoverkko on suunniteltu Rautavaaralla siten, että kaikki vakituisessa asuin käytössä olevat kiinteistöt saadaan valtion tuen piiriin eli max. kahden (2) kilometrin päähän runkoverkosta. Samalle alueelle sijoittuu merkittävä osa kunnan vapaa-ajan asutuksesta. Kunta on jaettu viiteen (5) hankealueeseen ja rakentaminen pyritään saamaan koko kunnan osalta päätökseen Verkkoon liittyjät sitoutuvat maksamaan 1 euron osuus kuntamaksun + 15 euron sisäpuoliset työt + 51 euron kuukausimaksun kahden (2) vuoden ajan. Hintaan sisältyy liittymän rakentaminen, verkon ylläpito ja palvelut.

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia-

Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia- Kunnanhallitus 245 12.10.2015 Projektitoiminnan yleisohjeet/leader, EAKR, ESR, KOR Khall 12.10.2015 245 Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia-

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Suomen väestöllisen huoltosuhteen muutokset vuosina 1970-2040 indeksi 80 indeksi 80 70

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelma Laadintaohje Kuntatalouden epävarmuus jatkuu ja suurimman epävarmuustekijän siihen tuo nyt lausuntokierroksella olevat maakuntauudistus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 12.03.2012 131 Kunnanhallitus 26.03.2012 149 Kunnanvaltuusto 10.4.2012 15 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 393 Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntauudistus, kuntalaki, VOS ja sote ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27. 28.11.2012, Helsinki Rauno Ihalainen FT, Sairaanhoitopiirin johtaja 2 Miksi tarvitaan palvelurakenneuudistusta

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 414 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kaupunginhallitus 7.10.2013 414 Valmistelijat: hallintojohtaja Esa Laukkanen ja yhteysjohtaja Kaarina

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ajankohtaiskatsaus Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta 14.3.2017 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ohjelma 18.00 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen / Tilaisuuden avaus ja yleiskatsaus kunnan talouteen ja toimintaan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto Valtuusto 4.3.2013 39 1. LAUSUNTO KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA Kh. 20.2.2013 51 Esityslistan liitteet 1-4 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi?

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Kuntien ICT-muutostuen päätösseminaari, 25.11.2015

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON KATSAUS VUODESTA 2012

KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON KATSAUS VUODESTA 2012 KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON KATSAUS VUODESTA 2012 Toimintaympäristö muuttuu edelleen Viime vuosien aikana on tullut selväksi, ettei pienkuntaa voi johtaa ilman, ettemme kaiken aikaa seuraa toimintaympäristön

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot