RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma Kunnanhallitus nro 17/ Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12."

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma Kunnanhallitus nro 17/ Kunnanvaltuusto nro 7/

2

3 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia Yleisperustelut ja kunnan talous 1 3. Talousarvion sitovuus Alijäämän kattaminen Henkilöstösuunniteirna 2 6. Käyttötalousosa Kunnanhallitus 21 Hallintopalvelut Elinkeinolautakunta 23 Elinkeinopalvelut Perusturvalautakunta 26 Sosiaalitoimi 26 Perusterveydenhuolto 31 Erikoissairaanhoito Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta 39 Vesi- ja viemärilaitos Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet Investointiosa Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa 49 LIITTEET: : - 3: - 4: : Investointiohjelma Rautavaaran kunnan Henkilöstösuunnitelma (Helsu) Rautavaaran kunnan Hankesalkku vuosille Puitelain 9 :n mukainen analyysi Rautavaaran kunnasta Rautavaaran kunnan verotulot Kunnan valtionosuusrahoitus 214

4

5 RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus VUODEN 214 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 214 ja taloussuunnitel man vuosille Asiakirja nimettiin itsenäisen kunnan peruspalvelut turvaavaksi ja kehityshakuiseksi budjetiksi (Unto III), jossa kun nan vakaa talous luo perustan kaikelle muulle kehitystyölle. Painopistealueina eli keihäänkärkinä: kuntatalous, ikääntyminen, työ voima ja tuottavuus. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kun nanhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien ja muiden viran omaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousar vioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston pää töksiä vastaavaksi ja päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Urakkasopimukset niiden investointihankkeiden osalta, joiden koko naisurakkasumma on enemmän kuin 1. euroa, on alistettava aina kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murlo, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - kunnan vuoden 214 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä vuoden 214 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisena. 2. toimittaa vuoden 214 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kaikille hallintokunnille, kunnan konsernihallinnolle ja muille kunnan viranomai sille ehdottomasti noudatettavaksi. 3. ilmoittaa kaikille kunnan palvelutuotannossa työskenteleville, että kunnanhallitus tulee käyttämään otto-oikeutta (KuntaL 51) kaikkiin hallintokuntien tekemiin päätöksiin, jotka lisäävät käyttötalouskustan nuksia vuoden 214 talousarvioon. Toteuttam isvastu u: - kunnanhallitus, jory, hakut sekä kaikki kunnan edustajat konsernihallinnossa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

6

7 1 Kunnanhallitus nro 1/ Kaikki lautakunnat Tytäryhtiöt: Rautavaaran Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo Osastopäälliköt Vastuuhenkilöt RAUTAVAARAN KUNNAN VUODEN 214 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET Kunnanhallitus antaa vuoden 214 talousarviosta seuraavat täytäntöön pan -ohjeet: 1. YLEISTÄ Määrärahoja käytetään hallintosäännön, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja kunnanhallituksen antamien muiden ohjeiden mukaisesti. Toimielimien ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden sekä koko henkilöstön tulee toimissaan noudattaa säästäväisyyttä ja taloudelli suutta. Tulojen perinnästä ja tilityksien laatimisesta on huolehdittava tilivuoden aikana. Menotositteet on varustettava ennen maksatusta täydellisin tilimerkinnöin sekä vastaanotto- ja hyväksymismerkinnöin. Vastaanottaiana ia hyväksyjänä ei voi ol la sama henkilö. Meno ja tulo on kirjattava aina oikealle tilikohdalle, ostolaskuis sa ei saa käyttää palkkatilejä. Tulosalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tar ve on ilmennyt. 2. MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Toimielin on talousarviossa valtuustoon nähden sidottu valtuuston myöntämään määrärahaan tulosaluetasolla. Määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä. Määräraha saadaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin eikä määrärahaa saa käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Käyttötarkoi tukset ilmenevät sekä talousarvion määrärahojen nimikkeistä että määrärahojen perusteluista. Investointiosa on sitova valtuustoon nähden hankkeittain. Vastuuhenkilöiden tulee seurata vastuualueensa menojen ja tulojen toteutumista. Lautakunnat ja tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat vastuussa tulosalueen tuloarvi on sekä talousarviossa vahvistettujen tavoitteiden toteutumisesta.

8 2 3. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta toimielimet hyväksyvät käyttösuun nitelmansa. Niitä laadittaessa on toiminta suhteutettava annettuihin taloudellisiin resursseihin. Mikäli talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen riittämät tömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti toimintoja tehosta maila. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat ja tuloarviot tu losyksiköille osamäärärahoiksi sekä asettavat samalla valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja yksityiskohtaiset tavoitteet tulosyksiköit täin. Tavoitteiden asettelussa tulee ottaa huomioon toimintojen kehittäminen. Talousarvio ei anna oikeutta määrärahan käyttöön, määrärahan käyttäminen va rattuun tarkoitukseen vaatii aina asianomaisen viranomaisen päätöksen. Ennen kuin talousarviossa oleva määräraha käytetään, siitä on asianomaisen viran omaisen (lautakunnan/viranhaltijan) tehtävä asianmukainen päätös. 4. HANKINNAT Suuremmista hankinnoista on pyydettävä tarjous vähintään kolmelta (3) toimitta jalta. Hankinnassa voidaan käyttää myös erillistä hankintayksikköä hankintasopi musten mukaisesti. Hankinnoissa on noudatettava sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen määräyksiä ja hankintalakia. Hankinnoissa kuten muissakin menoissa on noudatettava erityistä säästäväi syyttä. Hankinta on suoritettava kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoeh don mukaan. Tarjouspyyntöjen valmistelijoiden ja esittelijöiden tulee kiinnittää huomiota myös tarjouspyyntöjen asiasisältöön ja tarjousten vertailtavuuteen. Mitä yhteisesti han kittavista tavaroista ja palveluista on sovittu Koillis-Savon kuntien hankintatoimi kunnassa, ne ovat tulosalueita sitovia päätöksiä. Yhteyshenkilö hankintatoimi kuntaan on talous- ja kehittämisjohtaja. 5. HENKILÖSTÖMENOT Palkkaukseen ja sosiaaliturvamenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää mui hin tarkoituksiin. Kunkin avoimeksi tulevan viran/toimen kohdalla selvitetään aina ensin mahdol lisuus tehtävien hoitamiseksi jo olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunnanhallitukselta haetaan lupa viran/toimen täyttärniseen. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevien virka-/työsuhteiden täyttämiseen. Määräaikaisten ja tilapäisten virkojen/toimien täyttämiseen ei täyttölupaa haeta. Sijaisuudet tulee ensisijaisesti hoitaa sisäisin iäriestelvin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, sijainen voidaan palkata. Sijaisten palkkaamisessa tulee noudattaa talousarvioon varattuja määrärahoja.

9 3 6. TAKSOJEN TARKISTUKSET JA TULOJEN KANTO SEKÄ PERINTÄ Hallintokuntien on huolehdittava siitä, että taksojen tarkistukset valmistellaan ja esitetään päätettäväksi vuosittain hyvissä ajoin ennen seuraavan varaihoitovuo den talousarvion hyväksymistä. Kunkin toimielimen ja tulosalueen on huolehdittava tulojen perinnästä ja tilitysten laadinnasta. Lautakuntien tulee seurata kaikkia erääntyneitä saataviaan hallintosäännön mu kaisesti ja ryhtyä kahden (2) karhukirjeen jälkeen asiassa ulosottotoimenpitei sun, johon liittyvät käytännön toimenpiteet hoidetaan yhdessä talous- ja kehittä misjohtajan kanssa. Kunnanhallitukselle on kerran vuodessa annettava selvitys erääntyneistä saata vista. Epävarmoien saatavien poistamisesta kirianpidosta päättää talous- ja kehittä misjohtaja tulosyksiköitten yksilöityjen esitysten pohjalta. Epävarmoilla saatavilla tarkoitetaan saatavia, joita on jo peritty karhukirjeellä ja perintätoimenpitein, eikä perintä ole tuottanut tulosta ja velallinen on jatkuvasti maksukyvytön. Kunkin tu losyksikön on seurattava omia kirjanpidosta poistettuja saataviaan jatkuvasti ja ryhdyttävä välittömästi perintätoimenpiteisiin kun velallisen taloudellisessa tilan teessa tapahtuu muutoksia (velallinen menee töihin, saa veronpalautuksia, saa perinnön tms.) Mikäli saatava on poistettava kokonaan (esim. velallisen kuoleman johdosta ja pesään ei jäänyt muuta kuin velkaa), siitä tekee päätöksen kunnanhallitus tu losyksiköltä tulleen yksilöidyn esityksen pohjalta. 7. MENOJEN SUORITTAMINEN Menot kirjataan asianmukaisen menotositteen perusteella. Tositteesta on käytä vä ilmi menon peruste. Meno on kirjattava aina oikealle menokohdalleen. Erityi sen tarkkaavainen on oltava alueilla, joissa meno vaikuttaa valtakunnalliseen valtionosuuspohjaan. Tarvittaessa lasku jaetaan useampaan menokohtaan. Va rastosta käyttöön otettava tavara kirjataan menoksi käyttökohteeseen ja oikais taan vastaavalla summalla varaston kyseistä menokohtaa. Tosite on varustetta va ALV-merkinnällä. Hallintokunnat ovat itse vastuussa alv-merkintöistä: alv koodi ja alv-summa oltava oikein. Kierrossa olevat laskut on käsiteltävä viipymättä, jotta yliaikakorolta vältytään. Aina ennen laskun maksamista on varmistuttava, että toimittaja on merkitty en nakkoperintärekisteriin ja hänellä on YEL-vakuutus.

10 8. INVESTOINNIT 4 Investointimenoiksi kirjataan yli tilikauden vaikuttavat hyödykkeet, joiden hankin tameno on 1. tai sitä suurempi. Investointimenoiksi kirjataan myös hyö dykkeet, joiden erillinen hankintameno on alle 1., mutta jotka ovat osa hyödykeryhmää, jonka yhteisarvo ylittää aktivointirajan esim. ensikertainen ka lustaminen. 1. euron aktivointirajaa tarkasteltaessa hintaan sisältyy ALV ja rahoitusosuudet/avustukset. Alle 1. euron hankintoihin on tullut varata määrärahat käyttötalouspuolelle, johon ne kirjataan. 1 nvestointikohteille osoitetaan kaikki investoinnista aiheutuneet todelliset kulut sisältäen asennukset ja rahdit. Koulutusmenoja ei saa sisällyttää investointi menoihin. lnvestoinneille ei osoiteta sisäisiä laskuja, vaan kulut kohdistetaan suoraan in vestointikohteelle jo hankintavaiheessa tai vaihtoehtoisesti suoritetaan menojen oikaisu. Kukin investoinneista vastuussa oleva tulosalueen vastuuhenkilö ilmoittaa kir janpitäjälle välittömästi hyödykkeen käyttöönotosta, koska poistosuunnitelman mukaiset poistot aloitetaan käyttöönottohetkeä seuraavan kuukauden alusta. Ennen poistojen aloittamista on kaikki hankkeen kustannukset oltava kirjanpi dossa. Keskeneräisistä hankkeista ei tehdä poistoja. 9. RAPORTOINTI Hallintotoimi valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin 3.6. ja tilanteen mukaan. Hallintokunnat antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosyksikkö tasoiset toteutumaraportit. Lisäksi kunnanhallitus antaa tarvittaessa talousarvion toimeenpanoon liittyviä täydentäviä ohjeita. Rautavaaralla RAUTAVAARAN KUNNANHALLITUS Unto Murto kunnanjohtaja zianne Tervo talous- ja kehittämisjohtaja

11 . KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 214 ( ) 3 Tulevaisuus näyttäytyy helposti pakkojen ja uhkien määrittämänä. Sitä ei kuitenkaan ole meille annettu, vaan sitä tehdään joka päivä. Tulevaisuus ei ole pelkkiä uhkia, vaan se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja uhkien välttäminen ovat kuntamme päätöksenteon suuria haasteita nyt kun maahan tehdään uutta kunnallishallinnon perustuslakia. Uusi kunnallishallinnon perustuslaki koostuu neljästä (4) laista ja se etenee seuraavasti: 1. Kuntarakennelaki voimaan , korvaa kuntajakolain kuntien ilmoitukset selvitysalu eista mennessä. Kuntien yhdistymisselvitykset ja esitykset mennessä, selvitys-alueesta poikkeamista tulee kunnan hakea, koskee selvitysaluetta, ei selvitysvelvollisuutta. Kuntajaon muutokset voimaan , kuitenkin viimeistään Uudet kunnat Uusi kuntalaki voimaan : valtion ja kuntien tehtävät 3. Uusi valtionosuuslaki voimaan : valtionosuusjärjestelmä uudistetaan 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki (SoTe) voimaan 215. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä kootaan kuntien kantoja sosiaali- ja terveyspal velujen järjestämisehdotuksista (Sote-järjestämislain väliraportista), joissa järjestämisvastuu ja sen laajuus porrastettaisiin vähintään 2.:n tai 5.:n asukkaan väestö-pohjan pe rusteella. Uuden kuntarakennelain mukaan (laki voimassa alkaen) on kaikkien maamme kuntien ilmoitettava valtiovarainministeriölle klo 16. mennessä, minkä kuntien kanssa lähdetään tavoittelemaan niin sanotun vahvan peruskunnan kriteereitä ja neuvottelemaan paremmin luontaiseen asiointi- ja työssäkäyntialueeseen soveltuvasta kuntajaosta. Rautavaaran kunnassa valmisteluja tehdään maltilla, mutta määrätietoisesti. Kuntalaisten elintärkeiden palvelujen turvaaminen ja tehokas, yhdenvertainen järjestäminen on ykkösasia tiukentuvan kuntatalouden oloissa. Samalla on kunnioitettava perustuslain takaamaa kunta laisten itsehallintoa. Rautavaaran kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 6/ yksimielisesti ilmoittaa valtiovarainministeriölle, koska kunnassa ei ole todellista liitoshalukkuutta, on selvitysvelvolli suus perusteltua toteuttaa palveluyhteistyöselvityksenä. Tällöin toteutettavasta selvityksestä jää konkreettista hyötyä jatkotoimenpiteitä varten. Soveltuvia kuntia palveluyhteistyöselvityk sen tekemiseen olisivat KYSTERIn Koillis-Savon palveluyksikön kunnat Juankoski ia Kaavi sekä naapurikunnat Lapinlahti ja Siiliniärvi. Noin vuoden sisällä selviää monia osatekijöitä, jotka paljolti määrittävät erikokoisten kuntien tulevaisuuden vaihtoehtoja: kuntien uusi valtionosuusjärjestelmä, kuntalain uudistaminen, mitä tehtäviä kunnilta mahdollisesti puretaan, miten verotuloja tasataan, mihin päädytään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 8/ :ssä 36 Rautavaaran kun nan strategisen vision: Rautavaaran kunta on itsenäinen, eri tahojen kanssa yhteistyötä tekevä, taloudelliset ja luontaiset resurssit huomioon ottava, riittävän peruspalvelujen tason tarjoava, henkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva kunta. Kuntastrategia on kunnan johtamisen työkalu, jossa määritellään kunnan toiminnan keskeiset painopisteet, joihin kehittämistyössä panostetaan ja kohdennetaan taloudellisia voimavaroja. Tulevaisuuden muutoksiin vastataan pitämällä kuntatalouden vakautta edelleen yhtenä kes keisenä strategisena painopistealueena. Kuntatalouden hoidossa on toimittava pitkäjäntei sesti ja pidättyvästi siten, että tasapainotila suunnitelmakaudella saavutetaan. Kunnan vakaa talous luo perustan kaikelle muulle kehitystyölle.

12 RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia 225 laadinta käynnistyi seminaarilla, joka pidettiin Metsäkartanolla. Elinvoimaisen kunnan rakentamisen painopisteiksi (keihäänkärjet) valittiin: 4 1. Kunnan talous: terve kuntatalous, työvoima ja tuottavuus 2. Elinkeinot ja työllisyys: elinkeinopoliittinen ohjelma (Elpo) ja kunnan työllisyysstrategia 3. Perusturva: sosiaali- ja terveystoimi (PARAS-hanke), ikääntyminen 4. Perusturva: sivistystoimi/koulutus, osaaminen, vapaa-aika: kulttuuri ja liikunta 5. Tekninen toimi: asuminen, infrastruktuuri ja ympäristö RAUTAVAARA-SAVOTTA jatkuu Uuden Kuntastrategia 225-agendan laadintatyötä tehdään USO2-verkostohankkeen työpajojen avulla. Tavoitteena turvata kuntalaisille hyvät kuntapal velut: saatavuus ja saavutettavuus ( PARAS-lait päättyivät ). Huomioon otetaan palvelujen tuotannossa ja käytössä elämänkaarinäkökulma ja ennakoitavuus sekä pitkien etäisyyksien vaatimukset. Palvelutarpeen (ikärakenteen muutos) ja palvelutarjonnan muutokset (eläköityminen) tulee kyetä ennakoimaan tasapainoisen ja hallittavan kehityksen turvaamiseksi (KYSTERIn SoTe eheytyksen toteuttaminen ). Talousarviossa hyväksytään palveluittain kriittiset menestystekijät (asiat, joissa on ehdottomasti onnistuttava), niiden arviointikriteerit ja tavoitetasot talousarvio vuodelle. Tällä tavalla talousarvio toteuttaa vuositasolla suoraan valtuuston valitsemaa kunta strategiaa ja etenemistä vision suuntaan ja valittuja kriittisiä menestystekijöitä. Ennakoinnissa kunnassa toteutetaan kunnanvaltuuston :ssä 15 hyväksymää Rau tavaaran kunnan ikääntymispoliittisen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma vuo teen 215. Asiakirja uudistetaan perusturvalautakunnan ja kuntaan perustetunvan husneuvoston toimesta (vanhuspalvelulaki voimaan ). RAUTAVAARA-SAVOTAssa kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa nro 9/ :ssä 162 Rautavaaran kunnan tietohallintostrategian. VISIO 225: Rautavaaran kunta on edelläkävijänä hyödyntämässä uusinta koeteltua ICT-tekno logiaa Pohjois-Savon ja Euroopan Unionin alueella. Kunnan tietohallintostrategia on kunnan iohtamisen työkalu niin luottamushenkilöille kuin viranhaltijoille ja työntekijöille. Olemme mukana Suomen kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut- hankkeessa vv ja sieltä saatavaa aineistoa hyödynnetään kunnan kehittämistyössä kunnanjohtajan ja opera tiivisen johtoryhmän toimesta. Kyseessä on pitkien etäisyyksien kuntien jatkohankkeesta, kunnalle yksi keino Lex-Rautavaaran toteuttamiseen. Kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 17/ :ssä 232, että kunta on mukana USO2-hankkeessa (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen). Tavoitteena on, että kunnalle laaditaan Erillisohjelma, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa (tarkemmin näistä kunnan Hankesalkku, liite 3). Kunnan peruspalvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä painopiste on kustannustehokkaasti tuotetuissa lähipalveluissa. Kehittämiskohteina on uusien palvelutuotantotapojen ja yrittäjyy den edellytysten luominen ja edelleen kehittäminen, alueelliset ja seudulliset ratkaisut sekä lähikuntien keskinäinen yhteistyö. Lähipalvelujen kehittämiseksi talousarvio sisältää määrärahat viiden (5) lähihoitajan toimen perustamisen sosiaalitoimeen. Hallintokunnan palveluohjaajan toimen perustaminen ai kaistettiin vuodelle 213 vahvistamaan kotihoitoa ja omaishoitoa sekä vammais- ja vanhus huollon kokonaisuutta. Palveluohjaajan palkkaamisella varaudumme myös vanhuspalvelulain sisältämiin uusiin velvoitteisiin.

13 5 Käsitykseni on vankka: vanhustenhoidon sekä erikoissairaanhoidon kustannusten nou su, joka johtuu osittain lääketieteen kehityksestä tulee minimoida perustasolla riittävällä hen kilökunnalla. Vanhustenhoidon osalta suuri kysymys on se, miten laajoiksi vanhusten subjek tiiviset oikeudet kasvatetaan ja kuinka olemattomaksi oma- ja etenkin omaisvastuu häivyte tään. Puheet ja teot eivät varmasti kohtaa, koska kustannuseroja ja kunnan taloudellista asemaa ei selitä kunnan maantieteellinen sijainti, poliittinen rakenne, verokertymä tai käytettävissä olevien tulojen määrä asukasta kohti. Väestön ikärakenteella ja kunnan pinta-alalla on jonkun verran merkitystä, mutta ratkaisevinta on se toimintakulttuuri, joka kunnassa vallitsee. Ja sen määrittää ensisijassa kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto. Tärkeistä asioista yksi ylitse muiden Rautavaaran kunnalle on edelleen Pohjois-Savon sai raanhoitopiirin KYSTERIn perusterveydenhuollon liikelaitoksen/kuopion yliopistollinen sairaala toiminnan kehittäminen vv Rautavaaran kunta kuuluu Koillis-Savon palvelualueeseen/palveluyksikköön yhdessä Juan kosken kaupungin ja Kaavin kunnan kanssa. KYSTERIin siirtyi kuntien ja kuntayh tymien palkkalistoilta yhteensä 437 työntekijää, laitospaikkoja KYSTERIssä on noin 25. Rautavaaran kunnasta siirtyi 11 työntekijää vanhoina työntekijöinä. KYSTERI on yksi palvelualue Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän neljästä palvelualueesta. Se toimii liikelaitoksena, ja sen omia päätöksentekoelimiä ovat tilaajatoimikunta ja johtokunta. Tilaajatoimikunnan jäsenet on nimetty kuntien luottamushen kilöistä kuluvan kunnallisvaalikauden ajaksi. Rautavaaran kunnasta Mikko Korhonen ja varalla Matti Matikainen w Tilaajatoimikunnan keskeisenä tehtävänä on palvelujen järjestämisvastuusta huolehtiminen sekä kuntalaisten että kuntapäättäjien näkökulmasta. Johtokunta nimettiin samaksi ajaksi. Johtokunnan keskeinen tehtävä on tehokkaasta palvelujen tuotannosta vastaaminen. KYSTERIn johtokunnassa ei ole kunnalla edustusta vv Palvelujen järjestämisessä oleellista on turvata lähipalvelut ja keskittää ne palvelut, joissa suuremmalla organisaatiokokonaisuudella on saavutettavissa kustannustehokkuutta. Näitä tunnistettuja keskitettyjä palveluita ovat tieto-, talous- ja henkilöstöhallinto mukaan lukien rekrytointi. Näitä edelleen keskittämällä ja kehittämällä sekä kilpailuttamalla voidaan tulevai suudessa kustannustaakkaa keventää. Vuoden 214 tärkein tavoite on jatkaa uuden toimintatavan ja KYSTERIn organisaatiokulttuu rin edelleen kehittämistä ja toiminnan vakiinnuttamista. KYSTERIn SoTe-eheysryhmän ohjausryhmä käynnisti perjantaina , Pohjois-Sa von shp:ssä toimeenpanohankkeen. Valtakunnallinen SoTe-uudistuksen ohjeistus asettaa reunaehdot. Ulkopuolisena asiantuntija toimii VTM Seppo Tuomola. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueita on viisi. Erityisvastuualueiden rooli ja teh tävät tarkennetaan jatkotyössä niin, että kuntien asema palvelujen järjestäjänä vahvistuu. Tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden (SoTe-alueiden) määrä ja tarkempi rakenne määritellään sen jälkeen, kun kuntarakenteen keskeiset ratkaisut ovat selvillä. Valtakunnallisesti SOTE-uudistus on vielä hakusessa. Pitäisin kuitenkin realistisena, että uusi lainsäädäntökin tulee mahdollistamaan KYSTERIn, oli sitten omistajahallinto mikä tahansa. Kaikki, mitä KYSTERIssä nyt kaavaillaan, on hallitusohjelman ja hallituksen ministerityöryh män linjausten mukaisia. Se, mistä ei ole selvyyttä on sh -piirien asema, mutta oli se mikä tahansa, KYSTERIn toiminnallinen ja muukin sisäinen järjestely vastaa tiedossa olevia kansallisia linjanvetoja.

14 Kun kuitenkin kaikki (oppositiokin) näyttävät olevan sitä mieltä, että integraatiota tarvitaan niin sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon välillä kuin perusterveyden-huollon ja erikoissai raanhoidon kesken, on KYSTERIiIIä hyvät (itse asiassa tällä hetkellä maan parhaat) mahdollisuudet toteuttaa nuo integraatiotavoitteet. Rautavaaran kunnanvaltuusto antoi oman lausuntonsa sosiaali- ja terveyden huollon järjestämislain (SoTe-lain) valmisteluryhmän väliraportista. Kunnan kanta on selkeä: Sote-alueen järjestäminen tulee perustua vähintään koko Pohjois-Savon väestöpohjalle. Maakunnallisella sote-järjestäm isvastuussa olevalla kuntayhtymällä turvataan alueella tasa vertaiset ja tasapuoliset vähintään nykyisen tasoiset erikoissairaanhoidon palvelut. Maakunnan kattava kokonaisuus rationalisoi sote-palvelujen järjestämistä ja edistää kustan nustehokkuutta. Näin vahvistettaisiin erityisesti erikoissairaanhoidosta erillään toimivaa perusterveydenhuoltoa. Maakunnallinen järjestämisvastuu mahdollistaisi ja edistäisi myös yritysten ja yhdistysten kumppanuutta palvelutuotannossa ja tukipalvelujen rationalisointia. Maakunnallinen ratkaisu turvaisi laajan väestöpohjan lisäksi järjestämisvastuussa olevan organisaation palvelurakennetyöryhmän esittämät muut kantokykyvaatimukset (talouden kestävyys ja vakaus, riittävä osaaminen, ammattihenkilöstön riittävyys ja saatavuus, tarvittava infrastruktuuri). Maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluidenkuntayhtymässä (POSOTE) jäsenyhteisöjen äänivalta määräytyisi asukasluvun perusteella. Nykyinen perustason alue Pohjois-Savon sairaan hoitopiirin perusterveydenhuollon Liikelaitos KYSTERI (kunnat Pielavesi, Keitele, Vesanto, Tervo, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Leppävirta) jatkaisi palvelun tuotantoalueena. Yksittäinen kunta ei voisi yksin äänivallallaan päättää kuntayhtymän asioista. Maakunnan tilanteessa tämä kaksiportainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin toteuttamiseksi sairaanhoitopiirirakenteen purkautuessa paras vaihtoehto on muodostaa so siaali- ja terveydenhuollon järjestämistä varten Pohjois-Savon maakunnan kattava vapaaeh toinen kuntayhtymä. Sen väestöpohja voisi olla n asukasta riippuen ERVA ratkaisusta. Maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluidenkuntayhtymässä jäsenyhteisöjen äänivalta määräytyisi esim. asukasluvun perusteella. Kuitenkaan mikään yksittäinen kunta ei voisi yksin äänivallallaan päättää kuntayhtymän asioita. Kuopion ajama ISANTA/VASTUUKUN TAMALLI hylätään. Maakunnallisella SoTe-järjestämisvastuussa olevalla kuntayhtymällä turvattaisiin maakunnan alueella tasavertaisesti ja tasapuolisesti vähintään nykyisen tason mukaisesti erikoissairaan hoidon palvelut sekä KYS:n sairaalan menossa olevat yli 2 miljoonan rakentamiskustan nukset. Samalla vahvistettaisiin nykyisin riittämättömästi toimivia peruspalveluja, erityisesti tällä het kellä erikoissairaanhoidosta erillään toimivaa perusterveydenhuoltoa. Lisäksi voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaista työnjakoa ja hoidon porrastusta sekä palve lutoiminnan alueellista sijoittelua saman järjestäjäorganisaation päätännässä ja ohjauksessa olevassa sosiaalitoimessa, terveyskeskustoiminnassa ja erikois-sairaanhoidossa. Maakunnallisella ratkaisulla myös turvataan laajan väestöpohjan lisäksi järjestämisvastuussa olevan organisaation Palvelurakennetyöryhmän esittämät muut kantokykyvaatim ukset eli ta louden kestävyys ja vakaus, riittävä osaaminen, ammattihenkilöstön riittävyys ja saatavuus sekä tarvittava infrastruktuuri. Lisäksi voidaan merkittävästi vähentää palvelujärjestelmän sisäistä laskutustoimintaa, parantaa työvoiman liikkuvuutta ja vähentää epätarkoituksen mukaista kilpailua työvoimasta. Maakunnallisella kuntayhtymämallilla varmistetaan sekä terveydenhuollon vertikaalisen integroitumisen toteuttaminen että myös horisontaalisesti pitkäaikaishoidon, palveluasumisen 6

15 ja kotihoidon sekä sosiaalitoimen erityispalvelujen tarkoituksenmukainen integroituminen terveyspalvelujen kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudeksi. 7 Päämäärän mukaiset tavoitteet ja keinot sekä toimenpiteet näkyvät myös jokaisen hallintokunnan kohdalla. Useilla kunnan elinkeinoelämän kehittämisprojekteilla (Hankesalkku vv ) pyrimme laajentamaan kunnan verotulopohjaa. Avainsanat ovat mielestäni yhteinen tahtotila (consensus), luottamus, luova jännite eli avoin keskustelu (työ- ja toimin tamuotoja kehitetään valtuustokaudella arvioinnin pohjalta/itsearviointi). Valtioneuvoston asetusta kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/27 eli Puitelaki 9): vuosikatetta, tuloveroprosenttia, lainamäärää, taseen kattamatonta ali jäämää, omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta seurantaa jatketaan määrätietoisesti ja niistä raportoidaan päättäjiä jatkuvasti. Kuntalain 65 :n 3. momentin mukainen alijäämään kattamisvelvoite on kunnossa. Tarkemman analyysin Rautavaaran kunnan talouden tunnusluvuista esitän liitteessä 4. Kunnan talouteen vaikuttava tärkein tekijä on kunnan asukasmäärän lisääminen. Se vaikuttaa suoraan kunnan saamiin valtionosuuksiin, verotuloihin, palveluihin ja kunnan yritystoimintaan. Rautavaaran kunnan kehitystä haittaava tekijä on asukasmäärän pieneneminen, joka suu rimmalta osalta johtuu syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuudesta. Rautavaaran kunnan kehit tämistyön panostukset tulee jatkossa suunnata aktiivisen elinkeinopolitiikan ohella kaavoituk seen ja kiinnostavien asuinalueiden suunnitteluun ja kehittämiseen (Palvelutalo Lepola, moni toimipuisto ja tori) lapsiperheiden saamiseksi kuntaan. Tämä talousarvio on laadittu 1.8 asukkaan pohjalle. Uusissa kaavoitusratkaisussa (Hiekkahäikän ranta-asemakaava) huomioidaan bioenergia. Bioenergian mahdollisuuksien avulla voimme luoda uusia työpaikkoja esim. teemalla: RAUTAVAARA ELAA METSISTA ( kunnan 54 työpaikasta maa- ja metsätalou dessa 96 työpaikkaa). Rautavaaran kunnan vuoden 214 talousarvion/hankesalkkuun on varattu määräraha LAAJAKAISTA KAIKILLE-hankkeen toteuttamiseen (periaatepäätös tehty kunnanvaltuustossa nro 4/ ). Hankkeen toteutusaika ja hanketta toteu tetaan yhdessä Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) kanssa. Kunta liittyi osuuskunnan jäseneksi vuonna 211. Tavoitteena Rautavaaran kunnassa toteuttaa valtioneuvoston tekemä periaate päätös: vuoteen 215 loppuun mennessä kaikilla Suomen asukkailla on 1 Mbit/s enintään 2 km etäisyydellä. Laajakaista kaikille 215 tavoitteiden toteutuminen on erityisen tärkeää har vaan asuttujen seutujen asukkaille ja yrityksille - kyseessä ovat tavoitteet, jotka vaikuttavat suoraan alueiden elinkelpoisuuteen tulevaisuudessa. Myös harvaan asutuilla seudulla tietoliikenneyhteyksien tulee olla toimintavarmoja ja nopeita sekä kohtuuhintaisia käyttäjille. Kaikki mahdolliset keinot on käytettävä, että käyttäjät saisivat mahdollisuuden nopeiden tietoliikenneyhteyksien käyttöön kohtuulliseen hintaan. Jäsenten omistama Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO) perustettiin vuonna 21 rakentamaan ja ylläpitämään valokuituverkkoa Rautavaaran ja tarvittaessa lähikuntien alu eella. Osuuskuntamalliin päädyttiin, jotta kunnassa voidaan tarjota mahdollisuus huippunopeaan 1 Mb/s kuituyhteyden hankintaan mahdollisimman monelle edulliseen liittymä hintaan. Runkoverkko on suunniteltu Rautavaaralla siten, että kaikki vakituisessa asuin käytössä olevat kiinteistöt saadaan valtion tuen piiriin eli max. kahden (2) kilometrin päähän runkoverkosta. Samalle alueelle sijoittuu merkittävä osa kunnan vapaa-ajan asutuksesta. Kunta on jaettu viiteen (5) hankealueeseen ja rakentaminen pyritään saamaan koko kunnan osalta päätökseen Verkkoon liittyjät sitoutuvat maksamaan 1 euron osuus kuntamaksun + 15 euron sisäpuoliset työt + 51 euron kuukausimaksun kahden (2) vuoden ajan. Hintaan sisältyy liittymän rakentaminen, verkon ylläpito ja palvelut.

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia-

Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia- Kunnanhallitus 245 12.10.2015 Projektitoiminnan yleisohjeet/leader, EAKR, ESR, KOR Khall 12.10.2015 245 Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia-

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Suomen väestöllisen huoltosuhteen muutokset vuosina 1970-2040 indeksi 80 indeksi 80 70

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27. 28.11.2012, Helsinki Rauno Ihalainen FT, Sairaanhoitopiirin johtaja 2 Miksi tarvitaan palvelurakenneuudistusta

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON KATSAUS VUODESTA 2012

KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON KATSAUS VUODESTA 2012 KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON KATSAUS VUODESTA 2012 Toimintaympäristö muuttuu edelleen Viime vuosien aikana on tullut selväksi, ettei pienkuntaa voi johtaa ilman, ettemme kaiken aikaa seuraa toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta.

Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta. Kunnanhallitus 93 23.03.2015 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Khall 23.03.2015 93 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa kunnanhallitukselle selvityksen olennaisista Rautavaaran kuntaa

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Lausuntokierros http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntoaika

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla

Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla Kuntajakoselvitys Kotkan-Haminan seudulla 163/07.071/2012 Kh 135 Kuntarakennelaki on astunut voimaan 1.7.2013. Kuntien selvitysvelvollisuus alkaa heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Talouden näkymät 2015-2017 Valtuuston talousseminaari 29.9.2014 Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 15.10.2014 1 Suhdannenäkymät (Lähde: VM, valtion talousarvioesitys 2015 ja Kuntaliiton kuntataloustiedote

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 83 11.04.2016 Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 11.04.2016 83 Kuntalain 113 :n mukaan/tilinpäätös: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä

Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä Quo vadis, kuntauudistus? Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.9.2012 Keskuskauppakamarin Suuri kuntapäivä Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Hallitusohjelma asettaa vahvoille

Lisätiedot